En ny vej - Statusrapport juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny vej - Statusrapport juli 2013"

Transkript

1 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af selvhjulpenhed, selvstændighed og tilfredshed medio Målingen er en opfølgning på den 0-punktsmåling, som blev foretaget medio 2011 og på den opfølgende måling, som blev foretaget medio Målingen er foretaget på en stikprøve af borgere, som modtager støtte efter Loven om social service 85, 98, 99, 101, 103, 104, 107, 108 samt 141. Parametrene selvhjulpenhed, selvstændighed og tilfredshed blev i foråret 2011 defineret af en arbejdsgruppe bestående af bl.a. ledere fra Voksenservice. 1. Selvhjulpenhed er handlinger eller aktiviteter, som borgeren kan udføre. 2. Selvstændighed er borgerens evne og vilje til at træffe beslutninger ang. sit eget liv. 3. Tilfredshed er borgerens udtalelser om udvalgte faktorer i sit liv. Nedenfor under hovedkonklusioner fremgår det, hvilke indikatorer vi valgte for hver af de tre parametre. Resultaterne registrerer udelukkende, hvad borgerne udtaler om de forskellige spørgsmål. Der kan ikke etableres en årsagssammenhæng mellem svarene på de forskellige indikatorer. Der er udvalgt et begrænset antal indikatorer, og mange andre faktorer spiller ind, hvis man skal forklare årsagssammenhænge. I bilag 1 gøres der nærmere rede for undersøgelsen. 1

2 Indhold Hovedkonklusioner... 3 Selvhjulpenhed... 3 Hovedresultater selvhjulpenhed... 3 Selvstændighed... 3 Hovedresultater selvstændighed... 4 Tilfredshed... 4 Hovedresultater tilfredshed... 4 Selvhjulpenhed... 5 Selvstændighed Tilfredshed Bilag 1 Om undersøgelsens data Repræsentativitet

3 Hovedkonklusioner Selvhjulpenhed Parameteren måles ved: 1. Antallet af borgere, der modtager støtte efter Serviceloven. 2. Borgerens vurdering af, hvad han/hun kan, og hvorvidt han/hun er blevet bedre til at klare sig i hverdagen. 3. Borgerens vurdering af sin egen evne til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem, til selv at finde venner og til at få fritiden til at gå. Denne undersøgelse omhandler udelukkende resultaterne af punkt 2 og 3. Hovedresultater selvhjulpenhed I 2013 vurderer mellem 41 og 77 % af borgerne, at de i en eller anden udstrækning er selvhjulpne, hvilket er nogenlunde som i Spredningen er lidt større end i 2011, hvor den laveste andel af selvhjulpenhed var på 48 %, mens den højeste var på 73 %. Tre fjerdedele af borgerne udtaler, at de kan mange ting selv. Der er ikke signifikante forskelle på 2011, 2012 og Ca. to tredjedele af borgerne udtaler, at de er blevet bedre eller meget bedre til at klare sig selv i hverdagen, hvilket er signifikant flere end i % af borgerne er gode eller meget gode til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem, hvilket er lidt færre end i % af borgerne er gode eller meget gode til selv at finde venner, mens ca. en femtedel svarer, at de hverken er gode eller dårlige til selv at finde venner, hvilket er lidt flere end i 2011 og Næsten 70 % af borgerne udtaler, at de er gode eller meget gode til at få tiden til at gå, når de har fri, hvilket er på samme niveau som i 2011 og Der er ingen forskel på mænds og kvinders svar på tre af de fem parametre. Det kan se ud til, at kvinder er mere selvhjulpne mht. at deltage i aktiviteter uden for eget hjem og selv at finde venner. Det ser ud til, at ældre er mindre selvhjulpne mht., hvad de kan og selv at finde venner, og de vurderer sjældnere, at de er blevet bedre til at klare sig selv i hverdagen. Det ser ud til, at borgere inden for Socialområdet er mindre selvhjulpne på alle parametre, men er dog bedre end borgere i Voksen Handicap mht. spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet bedre til at klare sig selv i hverdagen. Svarmønstret inden for de to områder er meget ens i 2012 og 2013, og forskellene er ikke signifikante. Flere i Voksen Handicap tilsyneladende vurderer, at de er gode eller meget godt til at få tiden til at gå når de har fri. Til gengæld vurderer lidt færre, at de er gode eller meget gode til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem. Inden for Socialområdet vurderer lidt flere, at de hverken er blevet bedre eller dårligere til at klare sig i hverdagen. Selvstændighed Parameteren blev målt ved fem indikatorer; borgerens vurdering af sin: 1. Indflydelse på vigtige ting 3

4 2. Bestemmelse over brug af egne penge 3. Evne til at sige nej til ting, vedkommende ikke bryder sig om 4. Evne til at sige, hvad vedkommende føler 5. Bestemmelse over, hvad vedkommende vil spise. Hovedresultater selvstændighed Mindst 88 % af alle borgere svarer, at de ofte eller en gang imellem oplever selvstændighed på alle fem indikatorer. Dette er på niveau med resultaterne i 2011 og Ved 3 af indikatorerne (1, 2 og 5) svarer mindst 64 %, at de ofte oplever selvstændighed. Dette er en signifikant stigning i forhold til Borgerne oplever lavest selvstændighed i forhold til indikator 3 og 4, og niveauet er stort set identisk med niveauet i 2011 og Der er kun små og ikke signifikante forskelle mht. køn, alder og område. Dog bestemmer kvinder sandsynligvis oftere end mænd, hvad de vil spise. Der er ingen ændringer inden for de to områder i forhold til 2011 og Tilfredshed Parameteren blev målt ved fire indikatorer: 1. Borgerens generelle tilfredshed 2. Borgerens tilfredshed med bolig 3. Borgerens tilfredshed med den støtte, der modtages i hverdagen og 4. Hvorvidt borgeren har gode venner. Hovedresultater tilfredshed Mellem 64 og 88 % er tilfredse eller meget tilfredse med det, som de fire indikatorer måler. I 2011 svingede tilfredsheden mellem 56 og 90 %, og i 2012 svingede den mellem 66 og 85 %. Borgernes samlede tilfredshed med det liv, de har haft i den seneste tid, er på niveau med den samlede tilfredshed i 2011 og lidt højere end i I forhold til 2012 er flere borgere i Socialområdet tilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid. Mænd er mere tilfredse end kvinder med det liv, de har haft i den seneste tid. Borgere inden for Voksen Handicap-området er mere tilfredse end borgere i Socialområdet målt på alle fire indikatorer. Tre fjerdedel af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med det sted, de bor, hvilket er på niveau med Flere er dog meget tilfredse i Inden for Voksen Handicap er der en stor stigning fra 2012 til 2013 i andelen af borgere, der er meget tilfredse med det sted, de bor. Den samlede tilfredshed for borgere i Voksen Handicap er dog uændret. Flest borgere svarer, at de har gode venner, men ikke så mange. Lidt færre i Socialområdet svarer i 2013, at de har mange gode venner, mens det modsatte er tilfældet for borgere i Voksen Handicap 4

5 Selvhjulpenhed Svarene for, hvorvidt borgerne opfatter sig som selvhjulpne i 2013, svinger fra ca. 69 % som det højeste (bedre eller meget bedre til at klare sig i hverdagen og få fritiden til at gå) til 42 og 45 % som det laveste (deltagelse i aktiviteter uden for eget hjem og finde venner). Spredningen i svarene mht. selvhjulpenhed er større end for selvstændighed og tilfredshed. I 2013 svarer 77,6 % af borgerne, at de kan mange ting selv. Tallet er faldet 3pp siden 2012, men er dog 4 pp højere end i Forskellene er ikke signifikante. Udviklingen fremgår af figur 1 og tabel 1. Figur 1 Jeg kan mange ting selv Ja. Tabel 1 Jeg kan mange ting selv Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja ,6% ,7% ,6% 28 16,1% 20 11,7% 15 9,1% 18 10,3% 13 7,6% 22 13,3% I alt ,7 % svarer, at de er blevet bedre eller meget bedre til at klare sig i hverdagen, mens 3,6 % svarer, at de er blevet dårligere. I forhold til 2011 svarer 13 pp flere, at de er blevet bedre eller meget bedre til at klare sig i hverdagen, hvilket er signifikant. I forhold til 2012 er der cirka lige så stor en andel, der svarer bedre, men færre der svarer meget bedre og dårligere eller meget dårligere. Flere svarer hverken bedre eller dårligere. Forskellene er ikke signifikante. Udviklingen fremgår af figur 2 og tabel 2. Figur 2 Jeg er blevet bedre til at klare mig i hverdagen 5

6 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget bedre. Ja. Bedre. Hverken bedre eller dårligere. Dårligere. Meget dårligere Tabel 2 Jeg er blevet bedre til at klare mig i hverdagen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Meget bedre ,4% 51 29,7% 43 25,9% Ja. Bedre ,9% 72 41,9% 71 42,8% Hverken bedre eller dårligere ,7% 31 18,0% 45 27,1% Dårligere. 14 8,0% 11 6,4% 5 3,0% Meget dårligere. 5 2,9% 5 2,9% 1 0,6% 7 4,0% 2 1,2% 1 0,6% I alt % svarer, at de er blevet bedre eller meget bedre til at deltage i aktiviteter uden for deres hjem. Dette er nogenlunde på niveau med 2012, men 7 pp under niveauet i % svarer, at de er blevet dårligere eller meget dårligere til dette. Andelen, der svarer dårligere er 5 pp højere end i Ingen af forskellene over tid er signifikante. Udviklingen fremgår af figur 3 og tabel 3. Figur 3 Jeg er god til at deltage i aktiviteter uden for mit hjem 6

7 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget god Ja. God Hverken god eller dårlig Nej: Dårlig Meget dårlig Tabel 3 Jeg er god til at deltage i aktiviteter uden for mit hjem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Meget god 35 20,1% 33 19,3% 25 15,2% Ja. God 56 32,2% 38 22,2% 49 29,7% Hverken god eller dårlig 39 22,4% 48 28,1% 42 25,5% Nej: Dårlig 27 15,5% 33 19,3% 33 2 Meget dårlig 14 8,0% 15 8,8% 13 7,9% 3 1,7% 4 2,3% 3 1,8% I alt % svarer, at de er gode eller meget gode til selv at finde venner, og 21 % svarer, at de er dårlige eller meget dårlige til dette. I forhold til 2011 og 2012 svarer 10 pp flere, at de hverken er gode eller dårlige til at finde venner. Forskellen er dog næppe signifikant. Udviklingen fremgår af figur 4 og tabel 4. 7

8 Figur 4 Jeg er god til selv at finde venner 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget god. Ja. God. Hverken god eller dårlig. Dårlig. Meget dårlig. Tabel 4 Jeg er god til selv at finde venner Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Meget god ,7% 35 20,6% 30 18,1% Ja. God ,7% 46 27,1% 39 23,5% Hverken god eller dårlig ,1% 44 25,9% 56 33,7% Dårlig ,1% 30 17,6% 24 14,5% Meget dårlig. 13 7,5% 9 5,3% 11 6,6% 5 2,9% 6 3,5% 6 3,6% I alt % svarer, at de er gode til at få tiden til at gå, når de har fri, hvilket er lidt (men ikke signifikant) flere end i 2011 og Udviklingen fremgår af figur 5 og tabel 5. 8

9 Figur 5 Jeg er god til at få tiden til at gå, når jeg har fri 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget god Ja. God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Tabel 5 Jeg er god til at få tiden til at gå, når jeg har fri Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Meget god 58 33,1% 57 33,5% 54 33,3% Ja. God 57 32,6% 52 30,6% 58 35,8% Hverken god eller dårlig 37 21,1% 35 20,6% 26 16,0% Dårlig 15 8,6% 18 10,6% 14 8,6% Meget dårlig 5 2,9% 5 2,9% 4 2,5% 3 1,7% 3 1,8% 6 3,7% I alt Der er ingen forskel i mænds og kvinders svarmønster, når det gælder spørgsmålene Jeg kan klare mange ting selv, Jeg er blevet bedre til at klare mig i hverdagen og Jeg er god til at få tiden til at gå, når jeg har fri. I 2012 var der størst fremgang for mænd mht., om de kan klare mange ting selv, og om de er blevet bedre til at klare sig i hverdagen. Mht. det sidste er svarene i 2013 på niveau med 2011 (69 og 68 %), mens svarene på det første er faldet i forhold til Det er dog fortsat er højere end i I 2011 svarede 72 % ja til spørgsmålet, i 2012 var tallet steget til 83 %, og i 2013 svarer 79 % af mændene ja til spørgsmålet. Flere kvinder end mænd svarer, at de er gode eller meget gode til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet (48 mod 42 %). Der er dog flere mænd, der svarer, at de er meget gode til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem (19 % mod 11 %). Der er ikke nogen fælles kendetegn for de 16 mænd, det drejer sig om. 9 er fra Voksen Handicap, og 7 er fra Socialområdet. Flere mænd end kvinder svarer, at de er dårlige eller meget dårlige til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem (32 mod 23 %). 24 % af mændene svarer, at de er dårlige til dette. Der er heller ikke nogen fælles kendetegn for disse mænd. 11 er fra Socialområdet, og 9 er fra Voksen Handicap. 9

10 38 % af mændene og 29 % af kvinderne svarer, at de hverken er gode eller dårlige til selv at finde venner. Kvinder svarer oftere (ikke signifikant), at de er gode til selv at finde venner (46 mod 37 %). Da kvinder er overrepræsenterede i materialet, er den samlede selvhjulpenhed mht. at deltage i aktiviteter uden for eget hjem og mht. selv at finde venner måske lavere, end tallene viser. Meget tyder på, at ældre er mindre selvhjulpne: % af de 52 borgere over 50 svarer nej på spørgsmålet om, at de kan mange ting selv (0-7 % af borgere under 50), og kun % svarer ja på spørgsmålet (mod % af borgere under 50). 2. Kun 44 % af de 25 borgere over 60 svarer, at de er blevet bedre eller meget bedre til at klare sig i hverdagen (66 76 % af borgere under 60). 3. Kun 24 % af borgerne over 60 svarer, at de er gode eller meget gode til selv at finde venner (mod % i de øvrige aldersgrupper). Til gengæld svarer borgere over 60 hyppigere, at de er gode eller meget gode til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem (72 % mod for de øvrige aldersgrupper). Mht. spørgsmålet om hvorvidt man er god til at få tiden til at gå, når man har fri, ligger borgere over 60 kun lidt under borgere mellem 50 og 59 og borgere mellem 18 og borgere mellem 30 og 49 svarer, at de er dårlige til at få tiden til at gå. Der er ikke nogen fælles kendetegn for gruppen. 7 af de 10 er mænd, og 8 kommer fra forskellige afdelinger i Socialområdet. Der er kun mellem 25 og 43 borgere i de forskellige aldersgrupper, og forskellene er ikke signifikante. Borgere inden for Socialområdet ligger generelt lidt lavere end borgere i Voksen Handicap på de valgte parametre undtagen spørgsmålet Jeg er blevet bedre til at klare mig selv i hverdagen, hvor 71 % på Socialområdet siger, at de er blevet bedre eller meget bedre, mens det samme er tilfældet for 64 % af borgerne inden for Voksen Handicap. Forskellen er ikke signifikant. På Socialområdet er det specielt de 80 % af borgerne i Misbrugscentret, der er blevet bedre eller meget bedre, der trækker op. Inden for Voksen Handicap ligger Støttecentret højest med 76 %, der klarer sig bedre eller meget bedre i hverdagen, hvor Beskæftigelse og Aktivitet samt Ungetilbuddet ligger på 56 %. Mht. at klare mange ting selv svarer 82 % af borgerne på Voksen Handicap-området ja, og 75 % af borgerne på Socialområdet svarer ja. Der er en del, der svarer ved ikke (12-21 %). Støttecentret har flest borgere, der svarer nej på spørgsmålet (17 % af de 24 borgere i undersøgelsen). Der er 14 personer på Socialområdet (15,4 %), der svarer, at de er dårlige eller meget dårlige til at få tiden til at gå, når de har fri, mens kun 4 personer (5,6 %) inden for Voksen Handicap-området svarer, at de er dårlige til det samme. 23 % på Socialområdet svarer, at de hverken er gode eller dårlige til at få tiden til at gå, når de har fri, mens dette kun gælder for 7 % inden for Voksen Handicap. Det er i særlig grad borgerne på Socialpsykiatri-centret, der svarer, at de er dårlige eller meget dårlige til at få tiden til at gå, når de har fri (16 % af 43 borgere). 84 % af borgerne inden for Voksen Handicap svarer, at de er gode eller meget gode til at få tiden til at gå, når de har fri, hvilket kun gælder for 57 % af borgerne på Socialområdet. Den sidste forskel er dog ikke signifikant. 10

11 Mønstret er næsten identisk mht. at deltage i aktiviteter uden for eget hjem og selv at finde venner. Forskellene er dog mindre, og der er relativt flere borgere inden for Voksen Handicap (hele 24 % af borgerne), som svarer, at de er dårlige eller meget dårlige til dette. Ingen af forskellene er signifikante. Svarmønstret inden for de to områder er meget ens i 2012 og 2013, og forskellene er ikke signifikante. Det er dog interessant, at flere i Voksen Handicap tilsyneladende vurderer, at de er gode eller meget godt til at få tiden til at gå når de har fri (84,5 % i 2013 og 68,7 % i 2012). Til gengæld vurderer lidt færre, at de er gode eller meget gode til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem (53,5 % i 2013 mod 60,2 % i 2012). Inden for Socialområdet vurderer lidt flere, at de hverken er blevet bedre eller dårligere til at klare sig i hverdagen (24,5 % i 2013 mod 13,5 % i 2012). Stigningen skyldes primært, at andelen der svarer, at de er blevet dårligere eller meget dårligere til at klare sig i hverdagen, er faldet til 1/3 af niveauet i 2012, så det nu kun drejer sig om i alt 3 personer. 11

12 Selvstændighed Ved alle fem spørgsmål svarer mindst 88 %, at de ofte eller en gang imellem oplever selvstændighed; højest mht. brug af egne penge (97 %) lavest mht. at sige, hvad man føler. Mellem 0,6 og 9,3 % oplever en lav grad af selvstændighed. 9,3 % siger ikke, hvad de føler. Ca. 6 % bestemmer ikke selv, hvad de vil spise, og siger ikke nej til ting, de ikke bryder sig om. 2, 5 % bestemmer ikke selv, hvad de vil spise men kun 1 person (0,6 %) svarer, at han eller hun ingen indflydelse har på ting, der er vigtige for vedkommende. I figur 6 og tabel 6 ses det, at der andelen af borgere, der ofte har indflydelse på vigtige ting, er steget med 12,5 pp siden 2011, og at andelen, der kun har indflydelse en gang imellem er faldet (næsten) tilsvarende. Forskellene er signifikante. Figur 6 Jeg har indflydelse på vigtige ting Ja ofte Ja. En gang imellem Nej Tabel 6 Jeg har indflydelse på vigtige ting Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja ofte 91 51,7% ,6% ,2% Ja. En gang imellem 67 38,1% 54 31,6% 46 27,9% Nej 9 5,1% 6 3,5% 1 0,6% 9 5,1% 4 2,3% 12 7,3% I alt I figur 7 og tabel 7 ses det, at andelen af borgere, der ofte selv bestemmer, hvad de vil bruge deres penge til, er steget med 10 pp siden Forskellen er signifikant. 12

13 Figur 7 Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil bruge mine penge til Ja. ofte Ja. En gang imellem Nej Tabel 7 Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil bruge mine penge til Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. ofte ,8% ,8% ,5% Ja. En gang imellem 38 22,1% 36 21,4% 28 17,4% Nej 12 7,0% 4 2,4% 4 2,5% 2 1,2% 4 2,4% 1 0,6% I alt Andelen af borgere, der siger nej til ting, de ikke bryder sig om, har været stabil fra , jf. figur 8 og tabel 8. 13

14 Figur 8 Jeg siger nej til ting, jeg ikke bryder mig om Ja. Ofte. Ja. En gang imellem. Nej Tabel 8 Jeg siger nej til ting, jeg ikke bryder mig om Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Ofte ,0% ,0% Ja. En gang imellem ,4% 71 42,3% 64 38,6% Nej 9 5,3% 8 4,8% 10 6,0% 4 2,3% 5 3,0% 4 2,4% I alt Andelen af borgere, der siger, hvad de føler, er faldet lidt, men ikke signifikant siden 2011, og andelen er borgere, der ikke siger, hvad de føler, er fordoblet. Der er dog tale om så få borgere, at forskellen ikke er signifikant. Udviklingen vises i figur 9 og tabel 9. Figur 9 Jeg siger, hvad jeg føler Ja. Ofte. Ja. En gang imellem

15 Tabel 9 Jeg siger, hvad jeg føler Antal Procent Antal Procent Antal Procent 77 46,1% 75 44,6% 71 44,1% Ja. Ofte ,7% 77 45,8% 71 44,1% Ja. En gang imellem. 8 4,8% 13 7,7% 15 9,3% 4 2,4% 3 1,8% 4 2,5% I alt Andelen af borgere, der selv bestemmer, hvad de vil spise, steg lidt i 2012 og er igen på niveau med Forskellene fra år til år er ikke signifikante, men forskellen mellem 2011 og 2013 er dog signifikant. Flere end i 2011 bestemmer ofte selv, hvad de vil spise, og færre bestemmer det selv en gang imellem. Figur 10 Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil spise Ja. Ofte. Ja. En gang imellem. Tabel 10 Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil spise Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,7% ,1% ,0% Ja. Ofte ,5% 32 18,6% 20 12,3% Ja. En gang imellem. 8 4,5% 2 1,2% 10 6,1% 4 2,3% 2 1,2% 1 0,6% I alt

16 Mht. indflydelse på vigtige ting, brug af egne penge og at sige nej til ting, man ikke bryder sig om er der stort set ingen forskel mellem mænd og kvinder. Flere mænd end kvinder svarer dog, at de ofte siger, hvad de føler og færre mænd end kvinder siger ikke, hvad de føler. Forskellen er dog ikke signifikant. Mænd er underrepræsenteret i den realiserede stikprøve, og det er derfor muligt, at et repræsentativt datamateriale ville have vist en større andel, der ikke siger, hvad de føler, en større andel, der ofte siger, hvad de føler og en mindre andel, der kun en gang imellem siger, hvad de føler. Svarmønstret fremgår af tabel 11. Tabel 11 Jeg siger, hvad jeg føler (Pct.) Mænd Kvinder I alt Ja ofte Ja. En gang imellem Nej I alt N Flere kvinder end mænd bestemmer måske oftere selv, hvad de vil spise (84 mod 78 %). Forskellen er ikke signifikant. I forhold til alder er der ikke noget entydigt mønster. Måske siger ældre lidt oftere nej til ting, de ikke bryder sig om, og de bestemmer selv, hvad de vil spise. Forskellene er imidlertid ikke signifikante. Der er dog nogle tankevækkende tal: 1. Fire borgere mellem 18 og 29 siger hyppigere nej til ting, de ikke bryder sig om (14 % borgere) mod 2,4 4 %), og de siger sjældnere, hvad de føler (14 % mod 4 9,8 %). Tre af de fire (alle i Socialområdet) svarer negativt på begge spørgsmål. 2. Inden for aldersgruppen er fordelingen mellem borgere, der svarer ofte og en gang imellem på spørgsmålene om indflydelse på vigtige ting og selvbestemmelse over deres egne penge markant anderledes end for de andre aldersgrupper, idet færre svarer ofte, og flere svarer engang imellem. Også mht. områder er der kun meget små forskelle, og der er ingen signifikante (eller interessante) ændringer i forhold til 2011 og 2012: inden for Socialområdet bestemmer lidt (men ikke signifikant) flere ofte selv, hvad de vil bruge deres penge til (81,5 mod 76,8 % inden for Voksen Handicap), og lidt (og heller ikke signifikant) flere bestemmer ofte selv, hvad de vil spise (85 mod 76 %). Otte borgere, som har svaret sammen med personalet, har svaret, at de ikke selv bestemmer, hvad de spiser. Dette er ca. fire gange så mange som blandt de borgere, der har besvaret spørgsmålene alene. Seks af disse er mænd, modtager støtte efter 104, er tilknyttet Beskæftigelse og Aktivitet inden for Voksen Handicap-området. 16

17 Borgere på Støttecentret oplever måske en højere grad af selvstændighed end borgere i de øvrige afdelinger % svarer, at de ofte har indflydelse på fire af de fem parametre. Til gengæld svarer de sjældnere ofte til spørgsmålet om, at de siger, hvad de føler (33 % mod 44 % i gennemsnit med en variation på i de afdelinger, hvor der er svar nok til at beregne sandsynlighed). Flest på Misbrugscentret siger ofte, hvad de føler (51 % mod et gennemsnit på 44 %) og det er også der, man finder fire borgere, som ikke siger, hvad de føler. Andelen er på samme niveau som på Socialpsykiatricentret, hvor der også er fire borgere, der ikke siger, hvad de føler. Her er der også 5 personer, som ikke siger nej til ting, de ikke bryder sig om. 17

18 Tilfredshed Borgernes samlede score på tilfredshedsindikatorerne ligger mellem 64 og 88 % på de fire indikatorer. Spørgsmålet om gode venner ligger højest, bolig og støtte ligger på ca. samme niveau (75 78 ). Der er 53 %, der er meget tilfredse med det sted, de bor, hvilket er den højeste svarandel i den svarkategori. Lavest ligger borgerens generelle tilfredshed med det liv, de har haft i den seneste tid. Imellem 2011 og 2013 er der ikke sket væsentlige ændringer inden for den gruppe af borgere, der er tilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid. I 2012 var andelen af borgere, der blot var tilfredse, faldet ca. 10 pp. Denne andel er steget med 8 pp, således at den samlede tilfredshed igen er på niveau med den samlede tilfredshed i % af borgerne er utilfredse eller meget utilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid. Den (lille) af borgere, der er meget utilfredse, er næsten halveret siden Udviklingen ses i figur 11 og tabel 12. Figur 11 Jeg er tilfreds med det liv, jeg har haft i den seneste tid 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget tilfreds Ja. Tilfreds Hverken tilfred eller utilfreds Jeg er utilfreds Jeg er meget utilfreds 2011 Procent 2012 Procent 2013 Procent Tabel 12 Jeg er tilfreds med det liv, jeg har haft i den seneste tid Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja. Meget tilfreds 45 25,7% 45 26,5% 43 26,2% Ja. Tilfreds 71 40,6% 50 29,4% 62 37,8% Hverken tilfreds eller utilfreds 21 12,0% 35 20,6% 33 20,1% Jeg er utilfreds 15 8,6% 24 14,1% 16 9,8% Jeg er meget utilfreds 17 9,7% 9 5,3% 7 4,3% 6 3,4% 7 4,1% 3 1,8% I alt

19 Borgernes samlede tilfredshed med det sted, de bor, var lidt højere i 2012 og er i 2013 på niveau med tilfredsheden i 2011 med ca. 75 % tilfredse eller meget tilfredse. Imidlertid er andelen, der er meget tilfredse steget, mens andelen, der blot er tilfredse er faldet. Ingen af forskellene er dog ikke signifikante. 10,5 % af borgerne er utilfredse eller meget utilfredse med deres bolig. 10 af disse af mænd, og 14 er i Socialområdet. Udviklingen i borgernes tilfredshed med det sted, de bor, fra ses i figur 12 og tabel 13. Figur 12 Jeg er tilfreds med det sted, jeg bor Ja. Meget tilfreds Ja. Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Tabel 13 Jeg er tilfreds med det sted, jeg bor Ja. Meget tilfreds 83 47,7% 75 43,9% 87 53,4% Ja. Tilfreds 50 28,7% 49 28,7% 35 21,5% Hverken tilfreds eller utilfreds 14 8,0% 21 12,3% 22 13,5% Utilfreds 11 6,3% 14 8,2% 13 8,0% Meget utilfreds 12 6,9% 7 4,1% 4 2,5% 4 2,3% 5 2,9% 2 1,2% I alt Flest borgere (66 %) svarer, at de har gode venner, men ikke så mange. Tallene er uændrede i forhold til Udviklingen ses i figur 13 og tabel

20 Figur 13 Jeg har gode venner Ja. Mange. Ja, men ikke så mange. Nej 20

21 Tabel 14 Jeg har gode venner Ja. Mange ,8% 37 21,6% 36 22,0% Ja, men ikke så mange ,8% ,7% ,5% Nej 18 10,3% 18 10,5% 12 7,3% 7 4,0% 7 4,1% 7 4,3% Kun 3 % er utilfredse eller meget utilfredse med den støtte, de får i hverdagen. Blandt de borgere, der har svaret sammen med personalet, er der en lidt større samlet tilfredshed med støtten i hverdagen (81 mod 74 % er tilfredse eller meget tilfredse). Forskellen som helhed er ikke signifikant. Der er dog en signifikant forskel på svarene fra den andel af borgerne, der svarer er godt (men ikke meget godt) tilfredse med støtten i hverdagen (50 mod 29 %). 57 % af borgerne har svaret sammen med personalet flest i Voksen Handicap, specielt Beskæftigelse og Aktivitet. Borgernes oplevelse af at få god støtte i hverdagen er uændret fra 2011 til Udviklingen ses i figur 14 og tabel 15. Figur 14 Jeg får god støtte i hverdagen 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Ja. Meget god Ja. God Hverken god eller dårlig Dårlig. Meget dårlig Tabel 15 Jeg får god støtte i hverdagen Ja. Meget god 64 36,8% 64 37,6% 63 38,7% Ja. God 75 43,1% 72 42,4% 64 39,3% Hverken god eller dårlig 20 11,5% 18 10,6% 23 14,1% Dårlig. 9 5,2% 8 4,7% 4 2,5% Meget dårlig. 4 2,3% 2 1,2% 1 0,6% 2 1,1% 6 3,5% 8 4,9% I alt

22 Mændenes generelle tilfredshed med det liv, de har haft i den seneste tid, er markant større end kvindernes, og forskellen er tæt på at være signifikant (70 mod 58 %). Andelen af utilfredse er knap dobbelt så stor hos kvinderne som hos mændene (18 mod 10 %). Det handler om 15 kvinder, og der kan ikke peges på bestemte spørgsmål, hvor de 15 er mindre tilfredse end de øvrige. Det kan måske handle om, at de ikke er så gode til selv at finde venner, til at deltage i aktiviteter uden for eget hjem og få tiden til at gå, når de har fri at de måske er mindre selvhjulpne, men tallene er meget små er derfor usikre. 13 af de 15 er i Socialområdet. Mht. bolig og støtte i hverdagen er der ingen forskel. Mænd har måske lidt oftere mange gode venner, mens kvinder oftere har gode venner, men ikke så mange. Forskellene er ikke signifikante. Aldersgruppen over 60 adskiller sig lidt fra de øvrige. Der er ingen forskel i den samlede tilfredshed, men der er nok en større tilfredshed med det sted, de bor (84 mod % for de øvrige aldersgrupper). Der er sikkert lidt færre, der har mange gode venner (16 mod %), og der er flere, der er meget godt tilfredse med den støtte, de får i hverdagen (56 mod %). Ingen af forskellene er dog signifikante. Den største gruppe af meget utilfredse findes blandt de årige, hvor 4 (9,5 %) svarer, at de er meget utilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid. Tre af disse stammer fra tre forskellige afdelinger inden for Socialområdet. Den samlede utilfredshed er dog større blandt de årige og blandt borgere over 60. Desuden er gruppen af årige hyppigere utilfredse med det sted, de bor (17 % er utilfredse eller meget utilfredse mod 4 12 % i de øvrige aldersgrupper). Borgere inden for Voksen Handicaps område er mere tilfredse end borgere inden for Socialområdet. Forskellen i generel tilfredshed med det liv, de har haft i den seneste tid er signifikant (76 mod 55 %), og det samme gælder tilfredsheden med støtten i hverdagen (89 mod 69 %). 20 % af borgerne i Socialområdet er hverken tilfredse eller utilfredse med den støtte, de får i hverdagen. Også forskellen i tilfredsheden med det sted, de bor, er markant: 82 % af borgerne inden for Voksen Handicap er tilfredse eller meget tilfredse, mens det samme kun gælder for 69 % af borgerne inden for Socialområdet. Specielt borgere i Misbrugscentret er mindre tilfredse end de øvrige, flere er hverken tilfredse eller utilfredse og flere er utilfredse eller meget utilfredse. Af de 17 borgere, der er utilfredse eller meget utilfredse med det sted, de bor, er 14 i Socialområdet. 10 af de 17 er mænd. 21 % af borgerne i Socialområdet er utilfredse eller meget utilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid, hvilket kun gælder for 5,5 % af borgerne inden for Voksen Handicap. 15 % af borgerne i Socialområdet er utilfredse eller meget utilfredse med det sted, de bor, hvilket kun gælder for 4,2 % af borgerne inden for Voksen Handicap. 9 borgere i Socialområdet (11 %) har ikke gode venner, og det samme er kun tilfældet for 2 borgere i Voksen Handicap. For borgere i Socialområdet er det interessant, at en del (men ikke signifikant) flere i 2013 er tilfredse med det liv, de har haft i den seneste tid: 37 % i 2013 mod 22,7 % i Den samlede tilfredshed på denne indikator er derfor også steget. Lidt færre i Socialområdet svarer i 2013, at de har mange gode venner (10 % mod 14,6 % i 2012), mens det modsatte er tilfældet for borgere i Voksen Handicap, hvor andelen, der svarer, at de har mange gode venner, er vokset fra 28 til 37 % fra 2012 til Inden for Voksen Handicap er der også en stor stigning i andelen af borgere, der er meget tilfredse med det sted, de bor (61 % i 2013 og 45 % i 2012). Den samlede tilfredshed for borgere i Voksen Handicap er dog uændret. 22

23 23

24 Bilag 1 Om undersøgelsens data Dataindsamlingen er gennemført på samme måde som i 2011 og Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1/5 1/ Borgere, der var visiteret til støtte i Voksenservice, blev trukket af Linda Blirup, Økonomi, den 12. april Stikprøven blev udtrukket således, at hvert tredje cpr.nr., som er visiteret til støtte, indgår i undersøgelsen. Borgerne inden for Voksenservice-området udgør en meget sammensat gruppe og rummer bl.a. borgere, som ikke har sprog, og meget sårbare borgere, som fx befinder sig i en igangværende psykose. Disse borgere blev fravalgt, og det efterfølgende cpr.nr. blev valgt, indtil stikprøven kom til at omfatte 284 borgere. Der blev udsendt 284 spørgeskemaer. Spørgeskemaerne blev fordelt af personalet på borgernes bopæl, aktivitets- eller kontaktsted. Nogle borgere svarede individuelt, mens andre besvarede til personale (evt. suppleret med en tolk). 168 borgere besvarede spørgsmålene. Det giver en besvarelsesprocent på 60 og en realiseret stikprøve på 21 % af populationen, hvilket er tilfredsstillende. Tolv afviste at svare. Yderligere to kunne ikke svare, to kunne ikke træffes, 1 var ophørt, og 3 afsluttede besvarelsen uden at have svaret på nogen spørgsmål. Det har været frivilligt at besvare spørgsmålene, og nogle respondenter har ikke besvaret alle spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret af mellem 160 og 168 borgere. Dette er ikke tilstrækkeligt til, at resultaterne altid er signifikante, specielt ikke når man deler op efter afdeling og den paragraf, som borgerne modtager støtte efter. Resultatet er ikke helt repræsentativt mht. køn. Mænd er underrepræsenterede i materialet, mens kvinder er overrepræsenterede. Derimod er resultatet nogenlunde repræsentativt mht. alder og område. Borgere i Socialpsykiatri-centret og Beskæftigelse og Aktivitet er overrepræsenterede, mens borgere i Støttecentret og Kobbelgården er underrepræsenterede. Flere af Kobbelgårdens borgere har dog ikke været i stand til at besvare undersøgelsen og indgår derfor ikke i den realiserede stikprøve. Borgere, der modtager støtte efter 85, 97 og 108 er underrepræsenterede i materialet, mens borgere, der modtager støtte efter 101 og 104 er overrepræsenterede. Imidlertid modtager mange borgere støtte efter flere paragraffer, og man kan derfor ikke alene ud fra dette slutte, at undersøgelsen som helhed ikke er repræsentativ. I 2012 blev organisationen i Voksenservice ændret, således at man ikke kan sammenligne områderne med 0-punktsmålingen i 2011; men man kan sammenligne 2012 og Repræsentativitet I tabellerne indgår unikke personnumre, ikke helårspersoner. En person vil således indgå, selvom vedkommende måske kun har været i tilbud i f.eks. 1 måned. Det betyder også, at en person kan tælle 2 gange, såfremt vedkommende modtager støtte efter flere paragraffer og/eller er tilknyttet flere afdelinger. Mht. køn og alder kan en borger kun indgå én gang. Repræsentativiteten fremgår af de følgende tabeller. 24

25 Køn Population Procent Realiseret stikprøve Procent Mænd , ,6 Kvinder , ,4 I alt Alder Population Procent Realiseret stikprøve Procent , , , , , , , ,1 > , ,5 I alt Støtte Population Procent Stikprøve Procent ,1% ,0% 9 5,4% ,3% 8 4,8% ,9% 49 29,2% ,6% 9 6,0% ,3% 2 1,2% ,8% 22 13,7% ,7% 1 0,6% ,5% 6 3,6% ,2% 43 25,6% ,6% 19 11,3% I alt % % 25

26 Afdeling Population Pct. Realiseret stikprøve Voksen handicap Voksen handicapområdet i alt Pct. Beskæftigelse og , ,0 Aktivitet Kobbelgården 34 2,8 3 1,8 Støttecenter , ,5 Ungeområdet 109 8,9 14 8, , ,4 Socialområdet Socialpsykiatri , ,0 Udviklingscenter 98 8,0 10 6,0 Misbrugscenter , ,0 (Narko) (120) (20) (Alkohol) (177) (20) Socialområdet i alt , ,0 I alt , ,4 26

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15.

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. I maj 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus foretaget to undersøgelse blandt skolens HF

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

UndervisningsMiljøVurdering

UndervisningsMiljøVurdering K i r k e H y l l i n g e s k o l e Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46 43 35 35, fax 46 43 35 20, mobil 24 48 45 56/20 48 26 23, www.krhskole.dk, krhskole@bramsnaes.dk Den 11. januar 2005 UndervisningsMiljøVurdering

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere