Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne- og Ungdomspsykiatri 1 b. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syd 1 c. Uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 d. Formål med uddannelsesforløbet 1 e. Uddannelsen i Region Syd 2. Uddannelsessted og uddannelsesforløb 2 a. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd., Kolding Sygehus 2 b. Uddannelsesprogrammet 3. Læringsstrategier 4. Evalueringsstrategier 5. Evaluering af uddannelsesforløbet/uddannelsesstedet 6. Vejledning af den uddannelsessøgende læge i forhold til den lægelige videreuddannelse. 7. Logbog/tjekliste 8. Bilag 1

3 1. Indledning 1 a. Specialet Børne- og Ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostisk og behandling af psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge. Igennem hele forløbet inddrages såvel patient som familie og det omgivende netværk. Psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge omfatter såvel medfødte som erhvervede tilstande. Hovedgrupperne af psykiske tilstande, der debuterer i børne- og ungdomsårene er ifølge definitionen i ICD-10: Generelle, specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser i aktivitet og opmærksomhed, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt sociale funktionsforstyrrelser. Alle de psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes debutere i børne- og ungdomsårene. Det drejer sig om misbrug, organiske lidelser, skizofreni og andre psykoser, affektive lidelser, reaktive tilstande, somatiserings- og angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske, familiemæssige, sociale og kulturelle faktorer. Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et indgående kendskab til menneskets normale fysiologiske, sociale og psykologiske udvikling. De to sidstnævnte områder omfattes ikke af den prægraduate undervisning i medicin og må således erhverves som led i speciallægeuddannelsen. 1 b. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syd Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syd udgøres af 4 afdelinger én i hvert af amterne Fyn, Vejle, Ribe og Sønderjylland. Afdelingerne er placeret i henholdsvis Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg. Afdelingen i Odense med lands- og landsdelsfunktioner. Alle 4 afdelinger er i princippet almene børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger med ansvar for børne- og unge publikationen i amtet. Afdelingerne er forskellige hvad angår aldersgrænser og stationære senge. Afdelingen på OUH dækker aldersgruppen fra 0-17 år, opdelt i to afsnit: Et skolebørnsafsnit fra 7-11 år med 6 dagpladser og et ungeafsnit fra år med 8 døgnpladser og 6 dagpladser. Spiseforstyrrelsesteamet indgår i Center for Spiseforstyrrelser. Afdelingen i Kolding dækker aldersgruppen fra 0-20 år, i enkelte tilfælde op til 22 samt for anoreksi op til 25 år. Afdelingen er opdelt i et børneafsnit der dækker fra 0-13 år med 6 døgnpladser og 9 dagpladser. Ungeafsnittet består af 18 senge inkl. 4 skærmede og 4 dagpladser. Afdelingen i Esbjerg dækker aldersgruppen fra 0-21 år. Børneafsnittet dækker fra 0-14 år med 4 dagsenge. Ungdomsafsnittet dækker fra år med 12 døgnsenge, heraf 1 skærmet. 2

4 Afdelingen i Augustenborg dækker fra 0-21 år. Børneafsnittet fra 0-13 år med 9 dagsenge. Ungeafsnittet fra år med 8 døgnsenge med mulighed for skærmning af 2-3 senge samt 2-4 dagsenge. Speciallægeuddannelsen foregår på samtlige afdelinger i regionen, både når det gælder introduktions- og hoveduddannelsen. Hoveduddannelsesforløbene er sammensat således, at der i alle forløb indgår ansættelse på to af regionens afdelinger, hvoraf den ene er afdelingen på OUH. Jf. bilag 1. 1 c. Uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Efter afsluttet turnusuddannelse er specialuddannelsen fra 2004 på 60 måneder: 1 år i introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelse. Både i introduktionsstillingen og i hoveduddannelsesforløbet indgår teoretiske kurser i form af introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatrien (psykiatri), tværfaglige kurser, det specialespecifikke kursus, og endelig forventes der også etableret et forskningsmodul. Endvidere indgår grunduddannelsen i psykoterapi i såvel introduktionsuddannelsen som hoveduddannelsen med en klinisk og en teoretisk del. Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Fokuseret ophold i psykiatri og pædiatri. Studiebesøg. I-kursus Speciale-specifikke kurser Tværfagligt kursus Forskningstræning (vejledning) Grunduddannelse i psykoterapi Selvstudier Målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri danner grundlag for udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer på de uddannelsesgivende afdelinger. Uddannelsesprogrammerne refererer således til den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen. I forhold til den uddannelsessøgende læge udpeges på hver afdeling en klinisk vejleder, som sammen med den uddannelsessøgende udarbejder en individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet. Målbeskrivelsen for specialet forefindes på nuværende tidspunkt kun i elektronisk form jf. og Målbeskrivelsen indeholder en mere uddybende beskrivelse af specialet og speciallægeuddannelsen og de kompetencer, som en uddannelsessøgende skal erhverve sig i henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelse. 3

5 1 d. Formål med uddannelsesforløbet At introducere den uddannelsessøgende læge til de i specialet mest almindeligt forekommende sygdomme og forstyrrelser, og til specialets specifikke arbejdsform. At danne grundlag for en evaluering af den uddannelsessøgende læges egnethed til specialet samt give den uddannelsessøgende læge mulighed for på mere kvalificeret grundlag at vurdere om specialet opfylder hendes/hans forventninger til en speciallægeuddannelse. 1 e. Uddannelsen i Region Syd Den lægelige videreuddannelse inden for børne- og ungdomspsykiatri sker efter gældende bestemmelser fastsat af de centrale myndigheder samt sorterer under Det Regionale Råd i Region Syd. I Region Syd opslås årligt 8 I-stillinger og 4 hoveduddannelsesforløb. Alle hoveduddannelsesforløb og de fleste I-stillinger opslås til besættelse til 1. september. Ansættelse i I-stilling sker på baggrund af ansøgning stilet til den pågældende afdeling i regionen. Hoveduddannelsesforløbene i regionen opslås samlet sammen med de to andre uddannelsesregioners hoveduddannelsesforløb i marts/april til besættelse 1. september. Ansøgerne vurderes i et fælles vurderings- og ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra de tre uddannelsesregioners afdelinger. Der indstilles derefter til ansættelse sker ved den pågældende region afdelinger. Introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri udbydes i alle regioner. Der bliver muligvis oprettet et specielt introduktionskursus for læger i introduktionsstillinger i børneog ungdomspsykiatri. Grundkursus i psykoterapi udbydes regelmæssigt til uddannelsessøgende læger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i regionen. De fire amter driver i fællesskab kurset. Grunduddannelsen i psykoterapi påbegyndes i forbindelse med introduktionsstillingen. Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syd: OUH: Overlæge Karsten Wittorff Kolding: Overlæge Jack Bryø Esbjerg: Overlæge Liss Lundby-Andersen Augustenborg: Uddannelseskoordinator 1. reservelæge Thorsten Schumann 4

6 2. Uddannelsessted og uddannelsesforløb I-stillingen består af en ansættelse på én børnepsykiatrisk afdeling i 12 måneder. For at erhverve de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer skal der i uddannelsesplanen indgå supplerende patientforløb i ungdomspsykiatrisk afsnit. 2 a. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd., Kolding Sygehus Organisation Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er sammen med resten af psykiatrien samlet under én forvaltning, der refererer til Sundhedsudvalget hvad angår sygehuspsykiatri. Den overordnede ledelse af afdelingen varetages af en afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og oversygeplejerske. Afdelingen er delt op i to afsnit, henholdsvis et børnepsykiatrisk og ungdomspsykiatrisk afsnit med hver sin specialeansvarlige overlæge. Afdelingen er derudover normeret med yderligere 4 speciallæger. Det børnepsykiatriske afsnit består af to ambulante teams for henholdsvis 0-7 årige og for 8-13 årige. Hvert team ledes af en overlæge. Børnepsykiatrisk afsnit består desuden af en stationær afdeling med plads til op til 15 indlagte børn. Det ungdomspsykiatriske afsnit består såvel af et ambulant team som en stationær afdeling med 18 pladser inkl. 4 skærmede. Afdelingen har fået tillagt/udvidet ansvaret for behandling af spiseforstyrrede i amtet. Den samlede afdeling har fra 1. december 2003 ansat overlæge med specielt ansvar for afdelingens forskning. Afdelingen har omkring 100 ansatte. De største faggrupper er sygeplejersker, pædagoger, læger, psykologer og sekretærer. Afdelingen er normeret med 13 læger: 1 ledende overlæge, 4-5 overlæger, 1-2 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelse og 2 I-læger. Aktivitet I 2003 modtog afdelingen ca. 700 henvisninger. Stillingen Introduktionsstillingen indledes med en uges introduktion i afdeling og sygehus. Program fremsendes inden påbegyndelse af stillingen. For den uddannelsessøgende læge udpeges klinisk vejleder, der tillige yder individuel supervision i forbindelse med den daglige klinik. Egentlig og fast supervision ydes desuden 1 time ugentligt ved vejleder. 5

7 Introduktionslægen tilmeldes kurser i: Introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri (psykiatri) Grundkursus i psykoterapi Kompetenceopnåelsen indenfor de børne- og ungdomspsykiatrisk sygdomme, viden om og færdigheder i undersøgelse, diagnosticering og behandling foregår naturligvis i relation til deciderede patientforløb. Antal patientforløb anslås til (min. 10) afhængig af de individuelle forløb, dog således at de i målbeskrivelsen nævnte psykopatologiske områder alle tilgodeses. Den uddannelsessøgende læge vil i de fleste tilfælde sammen med erfaren kollega have ansvaret for de individuelle patientforløb, og senere under ansættelsen have ansvaret alene under supervision. Typiske patientforløb vil omfatte anamneseoptagelse med forældre, observation af barnet, herunder også observation i forbindelse med besøg i barnets hjem. I nogle tilfælde også observation af barnet i dets daginstitution/skolemiljø. Herefter fremlæggelse af sagen på behandlingskonference med henblik på diagnose, evt. tentativ diagnose. Herefter stillingtagen til behandling eller yderligere undersøgelse. I forbindelse med patienter som indlægges, vil den uddannelsessøgende læge, under supervision, ligeledes være ansvarlig sagsbehandler, med ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling. I forbindelse med alle patientforløb varetager den uddannelsessøgende læge overbringelse af undersøgelsesresultat og diagnose til forældre og ofte samarbejdspartnere (PPR, socialforvaltning). Dette foregår ofte sammen med ældre kollega. Iværksættelse af psykofarmakologisk behandling, herunder rådgivning af barn og forældre om effekt og bivirkninger, foregår ligeledes under supervision. 2 b. Uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet tager udgangspunkt i den del af målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri, som beskriver de minimumskompetencer der skal opnås i introduktionsstillingen. Der er angivet 7 kompetenceområder, som er benævnt: 1. Medicinsk ekspert. 2. Kommunikator. 3. Samarbejder. 4. Leder/administrator. 5. Sundhedsfremmer. 6. Akademiker. 7. Professionel. 6

8 Selve uddannelsesprogrammets faktuelle indhold fremgår af efterfølgende skema. 7

9 SKEMA: INTRODUKTIONSUDDANNELSE I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI MEDICINSK EKSPERT KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 1.1 Kunne beskrive basale faktorer, der har indflydelse på individets normale og patologiske psykosociale udvikling 1.2 Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn/unge 1.3 Kunne udføre objektiv psykiatrisk undersøgelse af børn/unge 1.4 Kunne gennemføre objektiv somatisk undersøgelse af børn/unge 1.5 Kunne foretage diagnostisk formulering, og videregive denne til patient og forældre Kunne redegøre for psykodynamiske udviklingsteorier Kunne redegøre for miljømæssige faktorers indflydelse på individets udvikling og psykiske helbred Kunne optage anamnese ved samtale med forældre, patienten og andre dele af netværket Kunne indhente, sammenfatte og vurdere relevante supplerende oplysninger Kunne observere og beskrive barnet/den unge i dets naturlige miljø under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber Kunne udføre somatisk undersøgelse Kunne udføre funktionsneurologisk undersøgelse Kunne foretage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og objektiv undersøgelse, og foreslå diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinjer samt multiaksial diagnostik Selvstudium Introduktionskursus i (psykiatri) og børne- og ungdomspsykiatri Kursus i kommunikationtræning Feedback fra tværfaglige team Feedback fra tværfaglige team Færdighedskursus Audit af 10 journaler Struktureret kollegial bedømmelse af en objektiv psykiatrisk undersøgelse af patienter indenfor de i målbeskrivelsen nævnte psykopatologiske områder I alt 10 patienter Struktureret kollegial bedømmelse af 2 FNU Audit af journaler vedr. 8 andre patienter Audit af journaler med henblik på diagnostisk formulering vedr. 10 patienter Audit af tilsvarende antal epikriser 7

10 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 1.6 Kunne redegøre for relevante love og forordninger vedrørende patienters forhold Kunne redegøre for Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kunne redegøre for relevante paragraffer i Lov om Social Service og Myndighedsloven Teoretisk kursus 1.7 Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere 1.8 Kunne redegøre for og anvende psykofarmakologisk behandling af børn og unge med centralstimulantia og antidepressiva 1.9 Kunne redegøre for grundprincipper i psykoterapeutisk behandling ud fra de mest almindeligt anvendte teorirammer 1.10 Kunne varetage undersøgelse og behandling af typiske patienter med hyperkinetiske forstyrrelser ADD/ADHD/DAMP F90. 8 Kunne udfærdige udtalelser til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor Kunne redegøre for nationale og principper for behandling med centralstimulantia samt anvende disse til hyperkinetiske patienter Kunne redegøre rationale og principper for behandling med antidepressiva samt anvende disse til patienter med affektive lidelser og OCD Kunne redegøre for psykodynamiske og kognitivt/adfærdsterapeutiske grundprincipper Kunne stille klinisk diagnose ved typiske hyperkinetiske tilstande Kunne henvise til relevante psykologiske tests og supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser Kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Vedr. medicinsk behandling: Se 1.8 Teoretisk kursus Selvstudium Teoretisk kursus Teoretisk kursus Feedback fra tværfaglige team Vurdering af skriftligt arbejde Struktureret og klinisk bedømmelse af journaler omhandlende iværksættelse af psykofarmakologisk behandling af et barn med hyperkinetisk forstyrrelse, et barn med affektiv lidelse og et barn med OCD og en ung med affektiv lidelse Audit af journaler vedr. 2 børn med ADHD

11 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER Kunne stille klinisk diagnose ved Teoretisk kursus typiske gennemgribende Audit af 2 journaler vedr. børn udviklingsforstyrrelser hos diagnosticeret indenfor det børn/unge Feedback fra tværfaglige team autistiske spektrum Kunne henvise til relevante psykologiske tests og strukturerede psykiatriske interviews/observationer 1.11 Kunne varetage undersøgelse af typiske patienter med gennemgribende udviklingsforstyrrelser 1.12 Kunne varetage undersøgelse af patienter med adfærdsforstyrrelser og udføre rådgivning til patient, familie og samarbejdspartnere 1.13 Kunne varetage undersøgelse af obsessiv/kompulsive forstyrrelser hos patienter, samt udføre og medicinsk behandling rådgivning til patient og familie 1.14 Kunne varetage undersøgelse af patienter med affektive forstyrrelser, udføre rådgivning til patient og familie samt varetage medicinsk behandling 1.15 Kunne varetage undersøgelse af personlighedsforstyrrelser hos unge, og kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Kunne stille klinisk diagnose ved adfærdsforstyrrelser hos børn/unge Kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Kunne stille klinisk diagnose ved obsessiv/kompulsive forstyrrelser hos børn/unge Kunne henvise til relevante psykologiske og somatiske undersøgelser Kunne rådgive patient og familie Vedr. medicinsk behandling: Se 1.8 Kunne stille klinisk diagnose ved affektive lidelser hos børn/unge Kunne henvise til relevante psykologiske tests og somatiske undersøgelser Kunne rådgive patient og familie Vedr. medicinsk behandling: Se 1.8 Kunne diagnosticere personlighedsforstyrrelser hos unge Kunne henvise til relevante psykiatriske interviews og psykologiske tests Kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Teoretisk kursus Feedback fra tværfaglige team Teoretisk kursus Feedback fra tværfaglige team Teoretisk kursus Feedback fra tværfaglige team Teoretisk kursus Feedback fra tværfaglige team Audit af journal vedr. 1 barn med adfærdsforstyrrelse Audit af journaler vedr. 2 børn med OCD Audit af journaler vedr. 1 barn med affektiv lidelse og 1 ung med affektiv lidelse Audit af journal vedr. 1 ung med personlighedsforstyrrelse 9

12 2.1 Kunne etablere en god og hensigtsmæssig kontakt til patient og pårørende KOMMUNIKATOR KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER Kunne etablere en atmosfære af Kursus i tryghed og vedkommenhed i kommunikationstræning Strukturel kollegial bedømmelse forbindelse med den aktuelle 360 evaluering undersøgelse/behandling Kunne kommunikere med patient/familie således at disse oplever at blive hørt og respekteret ud fra egne livsvilkår og øvrige forudsætninger Kunne synliggøre gensidige forventninger til undersøgelse/behandling 2.2 Kunne informere patient og pårørende om forløb og formål med undersøgelse/behandling, og sikre at patient/familie har forstået det meddelte Kunne informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling, således at patient/familie tilkendeigver at have forstået indholdet heraf Kunne indhente informeret samtykke til undersøgelse/behandling Feedback fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse 360º evaluering 10

13 3.1 Kunne udarbejde behandlingsplan for patienten i samarbejde med det tværfaglige team SAMARBEJDER KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER Kunne sammenfatte relevante Strukturel kollegial bedømmelse oplysninger fra anamnese, Audit af journaler vedr. 10 konferencebeslutning m.m. til en Feedback fra tværfaglige team patienter behandlingsplan Kunne informere og indhente samtykke fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan 3.2 Kunne fungere i det tværfaglige team med respekt for de øvrige medlemmers faglige og personlige ressourder og begrænsninger, samt bidrage med egen specialespecifikke ekspertise Kunne lytte aktivt og respektfuldt til bidrag fra andre teammedlemmer Kunne formulere egen viden og holdninger i det tværfaglige samarbejde Feedback fra tværfaglige team 360º evaluering LEDER/ADMINISTRATOR KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 4.1 Kunne fungere effektivt indenfor Kunne beskrive organisationens Teoretisk kursus den organisationsmæssige struktur på afdelings-, hospitals- og Struktureret vejlederinterview opbygning af den aktuelle forvaltningsniveau sundhedsorganisation Kunne fungere effektivt i den givne struktur 11

14 SUNDHEDSFREMMER KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 5.1 Kunne beskrive principper og indsatsområder for primær og sekundær profylakse og kunne identificere disse i forhold til patienter Kunne beskrive væsentlige faktorer, der kan gøres til genstand for profylakse indenfor børne- og ungdomspsykiatrien Kunne identificere disse faktorer, hvor de er til stede hos patienten og dennes familie Teoretisk kursus Struktureret vejlederinterview AKADEMIKER KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 6.1 Kunne indhente viden om et afgrænset område og formidle denne viden til kolleger og andre faggrupper Kunne udføre litteratursøgning vedrørende et afgrænset område Kunne sammenfatte den indhentede viden Kunne formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kursus i litteratursøgning Deltage i litteraturkonference Afholde litteraturkonference Feedback fra vejleder Feedback fra peer-gruppe Litteratursøgning i forbindelse med egen fremlæggelse på en litteraturkonference Deltage i min. 10 litteraturkonferencer PROFESSIONEL KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVALUERINGSSTRATEGIER 7.1 Kunne agere i henhold til gældende lovgivning for egen praksis (Lov om udøvelse af Lægegering Lægeløftet, og Etiske regler for læger) Kende og kunne anvende administrative regler og love i sundhedssystemet gældende for egen arbejdspraksis Selvstudium Struktureret vejlederinterview 12

15 3. Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. Nedenstående er anført i skema for de forskellige læringsstrategier. For uddybende beskrivelse henvises til selve målbeskrivelsen. Læringsstrategier Feed-back fra tværfagligt team Færdighedskursus Selvstudium Teoretisk kursus Beskrivelse Feed-back fra tværfaglige team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af lægens daglige arbejde og holdninger Fokuseret kursus med henblik på at indlære specifikke færdigheder Kompetencer opnås gennem ensidigt forpligtende arbejdsfællesskab med mere erfaring kollega over tid Supplerende til den teoretiske undervisning Supervision af dagligt arbejde og holdninger ved udpeget vejleder Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser 4. Evalueringsstrategier Der er anført følgende evalueringsstrategier i forhold til introduktionsuddannelsen: Evalueringsstrategi Beskrivelse Audit af journaler Systematisk registrering af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Struktureret kollegial bedømmelse Struktureret observation, hvor en eller flere erfarne kolleger ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer lægens færdigheder Struktureret vejledersamtale Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdninger 360º bedømmelse Tværfaglig vurdering af lægens viden, færdigheder og holdninger Vurdering af logbog Forskellige dele af logbogen kan inddrages i evaluering, herunder lægens beskrivelse af udvalgte patientforløb samt checkliste til optælling af aktiviteter 13

16 Audit Den uddannelsessøgende sørger for kopi af den elektroniske patientjournal, epikrise m.v. til brug for audit. 360º evaluering I introduktionsuddannelsen anbefales det, at 360º evaluering gennemføres forud for midtvejsevalueringen. Feed-back fra tværfagligt team Kan med fordel gennemføres i tilslutning til f.eks. ambulatorie- eller afdelingskonferencer, men det er vigtigt, at det tværfaglige team på forhånd er orienteret om den efterfølgende feed-back og om, at der skal være tale om en konstruktiv kritik med henblik på fortsat læring. Struktureret kollegial bedømmelse Foretages i hele uddannelsesforløbet med registrering i logbog/checkliste. 5. Evaluering af uddannelsesforløbet/uddannelsesstedet Der tages primært udgangspunkt i vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Evalueringen omfatter 3 evalueringssamtaler, introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. Der foreligger formaliserede skemaer vedr. de enkelte samtaler. Introduktionssamtalen skal finde sted senest 14 dage efter ansættelsen. Justeringssamtalen afholdes midtvejs i uddannelsesforløbet. Slutevalueringssamtalen finder sted ved afslutning af uddannelsesforløbet. I forbindelse med slutevalueringssamtalen vurderes om uddannelsesforløbet kan godkendes jf. uddannelsesprogrammet. Afdelingens uddannelsestilbud, uddannelsesprogram og uddannelsesplan vurderes ligeledes af den uddannelsessøgende. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt iht. uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge. 14

17 6. Vejledning af den uddannelsessøgende læge i forhold til den lægelige videreuddannelse I forbindelse med supervision af den uddannelsessøgende læge påhviler det vejlederen at diskutere og rådgive omkring det videre uddannelsesforløb. 15

18 7. Logbog/tjekliste TJEKLISTE VEDR. INTRODUKTIONSSTILLING I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Medicinsk ekspert KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 1.1 Psykodynamiske udviklingsteorier Kursus 1.2 Optagelse af anamnese Patient: 1 Patient: 2 Patient: 3 Patient 4: Patient 5: Patient 6: Patient 7: Patient 8: Patient 9: Patient 10: 1.3 Objektiv psykiatrisk undersøgelse ADHD: 2 ptt. 1.4 FNU Somatisk undersøgelse Affektiv: Ba. Ung Personlighedsforstyr. Autistiske spektrum: OCD Andre Patient 1: Patient 2: Patient 1: Patient 2: Patient 3: Patient 4: Patient 5: Patient 6: Patient 7: GODKENDT AF VEJLEDER, DATO 16

19 Patient 8: KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X GODKENDT AF VEJLEDER, DATO 1.5 Diagnostisk formulering 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Epikrise: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 1.6 Psykiatrisk lovstof 1.7 Skriftlig formidling Vurderet 1.8 Behandling med psykofarmaka Kursus godkendt 1 barn C.S. 1 barn SSRI 1.9 Teorien vedr. psykoterapeutisk behandling 1.10 Undersøgelse og behandling vedr. ADHD 1.11 Undersøgelse og behandling indenfor det autistiske spektrum 1 ung SSRI Kursus godkendt Patient 1: Patient 2: Patient 1: Patient 2: 1.12 Undersøgelse og behandling af Patient 1: 17

20 adfærdsforstyrrelser Patient 2: KOMPETENCE 1.13 Undersøgelse og behandling af patienter med OCD 1.14 Undersøgelse og behandling af affektive lidelser 1.15 Undersøgelse og behandling af personlighedsforstyrrelser KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X Patient 1: Patient 2: Patient 1: Barn Patient 2: Ung Patient GODKENDT AF VEJLEDER, DATO KOMMUNIKATOR KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 2.1 Kommunikation Opnået færdighed 2.2 Viderebringelse af information Opnået færdighed GODKENDT AF VEJLEDER, DATO SAMARBEJDER KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 3.1 Udarbejde behandlingsplaner Patient 1: Patient 2: Patient 3: Patient 4: Patient 5: Patient 6: Patient 7: Patient 8: Patient 9: Patient 10: GODKENDT AF VEJLEDER, DATO 3.2 Kollegial adfærd Opnået færdighed 18

21 LEDER/ADMINISTRATOR KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 4.1 Kendskab til organisationen Kendskab opnået GODKENDT AF VEJLEDER, DATO SUNDHEDSFREMMER KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 5.1 Forebyggelse Kursus godkendt Kendskab opnået GODKENDT AF VEJLEDER, DATO AKADEMIKER KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 6.1 Akademiker Kursus godkendt Litteraturkonference, egen gennemført Deltagelse i 10 litteraturkonferencer GODKENDT AF VEJLEDER, DATO PROFESSIONEL KOMPETENCE KOMPETENCEN OPNÅET, SÆT X 7.1 Professionel adfærd Opnået kendskab GODKENDT AF VEJLEDER, DATO 19

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Uddannelsesforløb 1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 BESKRIVELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose Børne- og ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Afsnit A-B Aarhus Universitetshospital (AUH) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Risskov Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 12.

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Oktober 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Odense Universitetsfunktion + Børne- og ungdomspsykiatri Kolding- Augustenborg Marts 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Begrebskort: Rollen som kommunikator

Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskortet illustrerer de vigtigste af de faktorer, som har indflydelse på kommunikationen mellem den praktiserende læge, patienten og eventuelt pårørende. Fælles

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST September 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale 3 2. Præsentation

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Skolebørnsafsnit Herning-Viborg/ Ungdomspsykiatrisk afsnit Herning Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Region Midtjylland Målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere