VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VSF Medlemsinfo Efteråret 2014"

Transkript

1 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Torsdag den 20. november 2014 kl på Signatur Hotel Haraldskær Skibetvej Vejle Der serveres en øl eller en vand samt kaffe og kage. Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Asger Nielsen. 2. Bestyrelsens beretning Herunder spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger - se under nyheder på hjemmesiden. 3. Regnskab Herunder også juniorafdelingens regnskab. 4. Indkomne forslag fra medlemmer 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelsen På valg er Tom Jensen, Brian Petrowski, Niels Risak, Bent Vilain og Jørgen Asger Nielsen Tom Jensen og Brian Petrowski modtager ikke genvalg. 8. Valg af bilagskontrollant På valg er bilagskontrollant Flemming Maack og suppleant Knud Jørgensen. Flemming ønsker ikke at modtage genvalg 9. Eventuelt Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer: Forslag 1: Kim Iburg har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 7 stk.5 og til regler for fiskeri pkt. 6a: Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske uden navneoplysning, hvis det ønskes. Kim Iburgs bemærkninger: Det er gratis reklame for VSF i forbindelse med medlemshvervning, hvis vi viser vores fangstrapport offentlig. Det er kutyme ved de fleste andre fiskevande, så hvorfor ikke her hos os? Bestyrelsen kan støtte forslaget. Forslag 2: Per Palm og Claus Jelling har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 5 stk. 3: For de medlemmer, der pr. 31/ ikke er på pensionistkontingent eller ikke er berettiget hertil pr. 01/ , nedsættes pensionist rabatten fra 01/ til kr. 300,00 pr. år. Fra 01/ bortfalder pensionist rabatten helt. For de medlemmer, der pr. 31/ er på pensionistkontingent eller er berettiget hertil pr. 01/ gælder 1. og 2. afsnit uændret. De medlemmer, der efter 01/ vil være berettiget til pensionistkontingent, kan ansøge herom jf. afsnit 1 og 2 og få en rabat på kr. 300,00 i 2016 og Per Palms og Claus Jellings bemærkninger: Forslaget skal ses som en mulighed for at styrke foreningens økonomi, hvor det bliver stadig vanskeligere at opretholde en sund økonomi. Mange foreninger har ikke pensionist rabat, og af de der har, er rabatten kun i få tilfælde det halve af senior kontingentet, men typisk langt mindre. Forslaget får ingen betydning for de medlemmer, der nu er på pensionistkontingent eller kunne være det. Bestyrelsen kan støtte forslaget. Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 1: Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til vedtægternes 4 stk. 2 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den fratrædendes valgperiode. Bestyrelsens bemærkninger: Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, kan posten stå ledig i op til 2 år. Med tilføjelsen bliver posten kun ledig i max. 1 år. Bestyrelsen VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 1 af 6

2 Ad 7. Valg til bestyrelsen Tom Jensen og Brian Petrowski udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg til Joe Ejlertsen og Uffe Ladegaard. Joe Ejlertsen: Jeg hedder Joe Ejlertsen og har boet i Vejle hele mit liv. Jeg er 39 år og uddannet bager og tømrer. Stort set al min fritid bruger jeg med en fluestang i hånden. Mit fiskeri følger årstiderne, og hver ting har for mig sin egen charme. Jeg fisker kyst og fjord i de kolde måneder, og starter som regel på havørredfiskeriet i Vejle å midt i maj. Jeg har fisket i Vejle å så længe jeg kan huske, og åen har gennem tiderne givet mig alt fra ro og fordybelse til spænding og action. Bag alle mine oplevelser står en forening, som er en af hovedårsagerne til, at mine naturoplevelser og mit fiskeri bare er blevet bedre og bedre med årene. Jeg mener, at det er på tide at jeg bidrager lidt til fællesskabet, og på den måde giver lidt tilbage af det, jeg har nydt godt af i så mange år. Joe Ejlertsen Uffe Ladegaard: Mit navn er Uffe Ladegaard. Jeg er 44 år gammel og bosiddende i Jelling sammen med min kone og tre sønner. Til dagligt arbejder jeg på UC Lillebælt, hvor jeg har været tilknyttet læreruddannelsen i Jelling i efterhånden mange år. Lige nu er jeg i gang med en ph.d. på Aarhus Universitet. Fritiden nyder jeg bedst i nærheden af vand, hvor jeg enten sejler kajak eller fisker. Jeg har været medlem af sportsfiskerforeningen siden familien flyttede tilbage til Vejle-egnen i Jeg har her nydt godt af mange menneskers store arbejde og synes derfor, at det er på tide, at jeg betaler noget af dette tilbage. Uffe Ladegaard Formanden har ordet: Endnu en fiskesæson er ved at være slut. Så er det tid til at gøre en kort status over året, der er gået, og se fremad for det nye år. Fiskeriet For langt de fleste af foreningens medlemmer er det temmelig vigtigt, om man får fanget fisk og gerne en stor fisk. Hvis vi ser på vores fangstjournal, så har der indtil nu hvor der er ca. to uger tilbage af sæsonen - ikke været fanget så mange store fisk over 5 kg. Der kan være flere forklaringer på det vigende antal fangede fisk i åen og deres størrelse. Det vil der sikkert blive spurgt om på generalforsamlingen. Personligt glæder det mig, at vi fisker på en selvreproducerende fiskebestand. At opgangen kan svinge i antal og størrelse ja det må vi jo nok leve med - uanset at de fleste gerne vil fange en stor fisk. Vi har i år haft store perioder med iltsvind i de indre danske farvande, og om det så er forklaringen på de manglende store fisk er et åbent spørgsmål. Jeg har dog fået oplyst fra en god ven, som er lystfisker og dykker, at ude på dybt vand i vores fjord har der været rigtig mange og store havørreder hele sommeren. Så fiskene er der tilsyneladende. De er bare ikke kommet op i åen til os - endnu. Åen DTU AQUA benytter Vejle Å, som et skoleeksempel på et selvreproducerende vandløb hvor lokale tiltag sammen med det offentlige tiltag er gået hånd i hånd og har båret frugt. De foreløbige meldinger fra årets bestandsanalyse af Vejle Å systemet tyder på, at fiskebestanden på stort set alle de undersøgte lokaliteter har en så stor tæthed, at det ikke kan anbefales, at der skal udsættes fisk. Foreningens drift Bestyrelsens mål for sæsonen 2013/2014 har været sikker drift - herunder at få aflastet de personer i bestyrelsen og sekretariatet, som har alt for mange arbejdsopgaver. Men hensyn til at sikre driften er det min vurdering, at vi er kommet i mål. Med hensyn til aflastning og dobbelt bemanding på centrale poster til administration og regnskab m.v. er vi godt på vej. Hvis vi ser på foreningens drift og regnskab, så kommer vi ud med et lille overskud i forhold til et budgetteret mindre underskud. Det skyldes dels mindre forbrug og især mindre varmeudgifter i klubhuset. Vi har stadig ingen venteliste til foreningen, og medlemstallet ligger under de 700 med- VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 2 af 6

3 lemmer. Derfor har bestyrelsen for den kommende sæson nedjusteret de forventede indtægter, og der er også for 2015 budgetteret med et lille underskud. Serviceniveau I lyset af, at vi er en forening, der bygger på frivilliges arbejdskraft, har vi i bestyrelsen bl.a. drøftet om foreningens serviceniveau er sat for højt. Hvis man henvender sig til foreningen/sekretariatet eksempelvis pr. mail, skal man så absolut have svar indenfor et døgn eller en uge. Hvad er jeres forventning? Det kunne vi godt tænke os at høre lidt nærmere om, og derfor kunne vi godt tænke os at drøfte emnet på generalforsamlingen. Til de mange frivillige Jeg vil her gerne bringe en stor tak til alle jer frivillige, der arbejder i udvalgene, men også en stor tak til de af jer, som har givet en hånd med på anden vis for at hjælpe foreningen. Uden jeres hjælp ville vi være en fattigere sportsfiskerforening. Et af mange eksempler hvor der er mange, der har ydet en ekstraordinær indsats for foreningen, er de mange frivillige, som i sensommeren har hjulpet DTU-AQUA med at gennemføre bestandsanalyse i Vejle Å systemet. To medlemmer af bestyrelsen Brian og Tom har valgt at træde ud af bestyrelsen. Helt forlader de os ikke. De forsætter foreningsarbejdet i et eller flere af foreningens udvalg som hidtidig og heldigvis for det. Til dem begge skal der lyde en stor tak for deres hidtidige indsats i bestyrelsen. Som I kan se her i medlemsinfoen opstiller bestyrelsen på generalforsamlingen to nye kandidater til bestyrelsen, Joe Ejlertsen og Uffe Ladegaard, som vi mener begge har gode kvalifikationer og kompetencer. Anders Christian Rasmussen Fangstrapporter 2014 (status) 2 uger før sæsonens afslutning er der 225 personer - svarende til ca. 30% af medlemmerne, som har indrapporteret fangster. Ifølge fangstrapporter pr. 15. okt fordeler hjemtagne fangster fra Vejle å, Rohden å, og Grejs å, samt Vingsted og Fåruphuse sø sig som følger: (endelige tal for 2013 er vist i parentes): Havørred 518 (612) Regnbue 139 (105) Laks 5 (4) Bækørred 7 (5) Gedde 3 (10) Suder 1 (16) Antallet af indrapporterede hjemtagne havørreder er på niveau med fangsterne på samme tidspunkt i Elbefiskning i august 2014 i hovedparten af tilløbene til Vejle å har vist samme høje niveau som for 7 år siden. Vi ser frem til at modtage den endelige rapport medio Ved elbefiskning i hovedløbet ved Vingsted genslyngning var ørredtætheden den højeste, der er målt i et dansk vandløb. Mon ikke der er grundlag for at tro på gode tider fremover. VSF Sekretariat Kontingentopkrævning 2015 Kontingentopkrævninger for 2015 vil blive udsendt pr. mail eller med brev primo januar HUSK! Betalingsfristen er 1. februar 2015 Foreningen opfordrer medlemmerne til at betale med kreditkort via betalingsmodulet på hjemmesiden. Fordelen ved denne betalingsform er, at medlemskortet for 2015 vil være klar til udskrivning umiddelbart efter, at betalingen er gennemført. Betaling via betalingsmodulet indebærer en betydelig lettelse for medlemsadministrationen. Det vil fortsat være muligt at indbetale via netbank eller ved bankoverførsel. Ved denne betalingsform vil medlemskortet være klar til udskrift eller blive udsendt inden 31. marts Medlemsstatus Pr. 15. oktober 2014 er der i alt 766 medlemmer, som er fordelt på følgende kategorier: Seniorer 526 Pensionister (550) 163 Juniorer (156) 22 Minifiskere (30) 8 Samlever 21 Passive (23) 26 (28) I perioden 15. okt til 15. okt er der 117 (111) medlemmer, som er meldt ud, og der er optaget 94 (99) nye medlemmer, en netto nedgang på 23 medlemmer. (Tallene i parentes er for 2013). Foreningens har søgt at erhverve nye medlemmer i forbindelse med naturens dag og tilbud om gratis medlemskab fra 1. august 2014 mod straks-indbetaling af kontingent for Da der fortsat er plads til ca. 70 nye medlemmer, opfordres medlemmerne til at udbrede kendskabet til Vejle Sportsfiskerforening. Det er forudsætning for en sund foreningsøkonomi, at medlemskvoten er fuldt udnyttet. VSF Sekretariat VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 3 af 6

4 Klubhuset Installationen af en luft til vand varmepumpe i kombination med solceller på taget af klubhuset ser ud til at bære frugt. Vi har ganske vist ikke endnu fået afregningen på det el, der er produceret i solcellerne, men alligevel kan vi allerede nu se en temmelig stor besparelse på varmeregningen i forhold til, da klubhuset blev opvarmet med oliefyr. Brian Petrowski Kvindedag i foreningen Arrangementsudvalget tog et super initiativ, da de valgte at lave en fiskedag kun for kvinder, og søndag den 6. april 2014 mødtes 18 kvinder ved klubhuset kl Udover kvindelige medlemmer af VSF, var der deltagere fra kvindeforeningerne Sportsfiskerpigerne og Pink Ladies. Formålet med arrangementet var at søge at få flere kvindelige medlemmer ind i foreningen - samt at skabe et kvindenetværk. Dagen var tilrettelagt sådan, at der først blev fortalt om, hvad foreningen kan tilbyde ved et medlemskab, og instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, Ingelise Frier, holdt et indlæg om det at være kvindelig lystfisker og betydningen af at skabe netværk. Efter en god frokost fortalte Henrik og Brian om fiskeriet i Vejle å, standpladser, fiskeetik og foreningens regler, samt lidt om grejet. Dagen sluttede med et par timers fiskeri i åen, hvor pigerne blev guidet af erfarne medlemmer fra foreningen. Det blev en vellykket dag og resulterede i flere nye indmeldelser. Arrangementet blev fulgt op af flere ture for kvinderne, der dog ikke resulterede i fangster. Fremover håber vi, at kvinderne vil deltage i klubbens almindelige arrangementer, vinterklubaftener - og især vil være at træffe ved fiskevandet Henrik Skøtt Bestandsanalyse i Vejle Å systemet Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der deltog i elbefiskningen og dermed gjorde det muligt at få befisket alle stationerne i vandsystemet. El-befiskningen foregik i samarbejde med biolog Jørgen Skole Mikkelsen fra DTU Aqua i Silkeborg, og resultatet vil danne grundlag for den nye Fiskeplejeplan for Vejle Å systemet. Lige efter at el-befiskningen var afsluttet for hele vandsystemet var det Jørgen Skole Mikkelsens umiddelbare vurdering, at der er masser af yngel fra dette års samt fra sidste års gydning i alle småbækkene. Nogle af bækkene har haft fremgang og andre en lille tilbagegang i forhold til sidste befiskning for 7 år siden. Men generelt vurderes hele vandsystemet til at have samme høje niveau som ved sidste elbefiskning, og der vil forsat ikke være behov for udsætninger. De to nedenstående beretninger fra Arne Rasmussen om el-befiskningen fra de to dage han var med understøtter den generelle opfattelse af forløbet. Der blev undersøgt flere stationer i Kongskov Bæk og Ødsted Bæk, hvor vi havde nogle gode oplevelser med el-fiskeri af en god fiskebestand af ørreder. I begge vandløb viste undersøgelsen en tæthed på 3 til 4 ørreder pr. m2 og fine gydeforhold. Helt øverst i Ødsted bæk ved Vesterby var der særlig mange ørreder. Vi fiskede på 2 stationer i Grejs Å og en station i Hørup Bæk, der er et tilløb til Grejs å. Første station var på 50 m på vort lejede stykke lige opstrøms fra Vejlevej. Her var der en tæt bestand af yngel og 1 års fisk - ca. 120 stk. - på de 50 m, samt mange pæne bækørreder fra 32 til 36 cm og havørreder på omkring 42 til 45 cm. På næste station ved Hopballe Mølle, nedstrøms spærringen ved turbinen, var der den samme tæthed, men flere større bæk- og havørreder op til 2,5 kg - og flere store mistede vi, inden de kom i nettet. I Hørup Bæk, der har meget mindre vandføring ca. 100 stk. yngel og 1 års fisk på de 50 m. Biologen oplyste os om, at bestanden på de 3 stationer er mindst på højde og nogen steder højere, end i undersøgelsen for 7 år siden. Den ny fiskeplejeplan forventes offentliggjort i juni 2015 og vil gælder for 7 år. Ole Damsgaard Sammenslutningen for Vejle Å og Miljøforum Vandplanerne fylder meget i Vejle kommune, og både her og i sammenslutningens foreninger er der stor frustration over, at der er så få midler til at gennemføre planerne for. Planerne og tegningerne for fjernelse af opstemningerne ved Randbøldal og Hopballe Mølle ligger næsten klar, men der er problemer med økonomien og mange involverede beboere i Randbøldal. Randbøldal-projektet er mere end usikkert, men ved Hopballe bliver et omløbsstryg måske en realitet inden for et par år. Vejle Kommune arbejder i disse år en del med at imødegå påvirkningerne fra klimaforandringer og ekstreme skybrudshændelser. Forsinkelse er nøgleordet herunder kon- VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 4 af 6

5 trollerede oversvømmelser af engene, etablering af forhøjede diger langs dele af åen, forsinkelser på de enkelte beboelsesgrunde og befæstede køre- og parkeringsarealer og lignende tiltag. Kommunen er også i gang med en forbedret rensning af spildevandet, og det indebærer, at der skal nedlægges 7 rensningsanlæg, så kun 4 superanlæg bliver tilbage. Det kan anbefales at se en video på YouTube: Havørredens opvækstområder 1 og 2. Klub 60+ Brian Petrowski 60+ sæsonen åbner døren mandag den 3. november Alle ældre medlemmer er velkomne hver mandag fra kl. 9:00 til kl.12:00. Kaffe og en øl eller vand er gratis, men adgangsprisen er kr. 20,00. Kurt Jørgensen Fiskevandet. I løbet af 2014 har vi fået alle udløbne kontrakter genforhandlet og fornyet ved Vejle å og Rohden å. Nyt fiskevand er lejet på en 1- årig kontrakt, og det omfatter 217 meter i zone 3 på nordsiden opstrøms Tages Bro. Ligeledes har vi på zone 8 mellem Ravning og Vork, tegnet en 5- årig kontrakt om leje af 93 meter fiskevand på sydsiden af åen. Vi vil fra 2015 indgå aftale med Karl Erik Jøker om leje af fiskeriet i hans mose i Spjarup. Det betyder at vi igen har fået forøget vort samlede fiskevand i løbet af Arne Rasmussen Ny adresse, telefon eller e- mail? Medlemmerne opfordres fortsat til selv at vedligeholde deres data både hos DSF og VSF. Det gælder især adresseændringer, telefon og . Det er den eneste måde, du kan sikre dig at modtage information fra foreningen og Sportsfiskeren fra DSF. Så husk at du selv skal rette det på hjemmesiden, samt hos Danmarks Sportsfiskerforbund. VSF s Kogræsserlaug Sekretariatet Det lakker det mod enden for VSF`s kogræsserlaug i Vi havde en lille krise kort tid før kreaturerne skulle sendes til slagtning. Landmanden, vi køber kreaturerne ved, kom ud for en meget slem ulykke. Adskillige halmballer væltede ned over ham. Men efter et ophold på hospitalet, er han kommet godt igennem det. Torsdag 2/10 og fredag 3/10 fik vi udleveret vores anparter fra Bjerre Kød i Hornsyld. I år har vi være 26 anpartshavere, der har holdt tilsyn med kreaturerne omkring klubhuset. Vi har sendt 6 kreaturer til slagtning, og fordelt 1700 kg kød (krog vægt). I år har anparterne været fra kg (pr. 1/8), og medlemmerne har aftaget mellem kg. Inden dette år slutter, afholdes der et evaluerings møde, men denne dato er dog ikke fastlagt endnu. Ellers starter vi op igen i marts - april 2015 og håber på lige så god opmærksomhed og tilslutning som i år. Peder Rasmussen Vinterprogram seniorafdelingen Der er klubaften hver mandag aften fra kl. 19:00-22:00. På bagsiden kan du se vinterprogrammet for den første del af vinteren. I december bliver programmet for anden del af vinterens aktiviteter offentliggjort på hjemmesiden. Der er ikke pligt til at deltage i de programsatte aktiviteter. Man kan også bare møde op mandag aften for se på og få en sludder og en kop kaffe Henrik Skøtt Forårsrengøring og affaldsindsamling 2015 Til orientering bliver Forårsrengøring/Affaldsindsamling 2015 afholdt i weekenden den 18. og 19. april Vejle Sportsfiskerforening vil ligesom de forrige år deltage, og jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage et par timer i løbet af denne weekend. Vi koncentrerer os om at samle affald omkring vores parkeringspladser, stierne til og fra fiskevandet samt langs åen på de strækninger, hvor vi har fiskeretten. Ole Damsgaard Vinterfiskeri I søerne må der fiskes hele året med undtagelse af april måned, hvor gedderne skal have fred til at yngle. Bestyrelsen Svensk skærgårdsfiskeri 2014 Alle ønskes en rigtig god vinter! VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 5 af 6

6 VSF VINTERPROGRAM Vintersæsonen del 1 Medmindre andet er angivet, begynder arrangementerne kl og slutter kl Eventuel lørdags fluebinding, fisketure og ændringer til programmet, annonceres på hjemmesiden og på Facebook. HUSK, at mandag aften er for alle foreningens medlemmer! NOVEMBER 2014 Mandag 3/11 3/11 Opstart med grundig introduktion til VSF Vinterprogrammet 2014/15.. Hygge og en fiskefilm Mandag 10/11 Laksefiskeri på økonomiklasse. Introduktion til foreningsturen 2015 Mandag 17/11 Mandag 24/11 DECEMBER 2014 Mandag 1/12 Mandag 8/12 Mandag 15/12 Fluebinding Temaaften. Mandalselven - fisketeknikker Debataften: Fangstrapporter og/eller skælprøver Trofæfisk i træ Juleafslutning med gløgg og æbleskiver VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Side 6 af 6

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 90. ordinære

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORENING

KORSØR LYSTFISKERFORENING Dagsorden for/referat fra bestyrelsesmødet 2014-01-06 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende nsvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen nsvarsområde Flemming Petersen () Formand - Uffe Hasselby

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem.

Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem. Generalforsamling 6. november 2011 kl. 09.00 på Sønderborg Vandrerhjem. Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen. Der var i alt mødt 22 medlemmer (inklusiv bestyrelsen) til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord.

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord. Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 28. marts 2014 Projekt: Skælanalyser 1 Indledning: Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere