Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Service og Økonomi - budget Bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger ESCO beslutning vedr. start af fase Scenarier om økonomiske forhold ved betalingsparkering Retningslinier for Torvehandel Stationsvej i Stenstrup, redegørelse og konklusion efter forsøg med midlertidige vejchikaner Fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen ved konkurrenceudsættelse Overdragelse af sti - matr. nr. 7000s, Ollerup By, Ollerup Virksomheders adgang til genbrugsstationen Virksomhedsoverdragelse af Sydfyns Udviklingssamarbejde til Udvikling Fyn Vækststrategi Orientering Lukket - Godkendelse af lejemål Bygningsmæssig udvidelse til Naturama Lukket - Salg af ejendomme materialepladser...22

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden. Dagsordenerne blev godkendt. 2. Service og Økonomi - budget /32970 Beslutningstema: Orientering om Service og Økonomi - budget 2012, samt godkendelse af kvalitetskontrakter. Sagsfremstilling: Fra Økonomi og Indkøb foreligger udkast til 2012 Service og Økonomi inkl. udkast til Økonomiudvalgets eget bidrag. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, samt en økonomisk redegørelse på politikområder. Publikationen udleveres til interesserede borgere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Folketinget har vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde kvalitetskontrakter. Som følge heraf har Økonomiudvalget besluttet, at kvalitetskontrakter indarbejdes i kommunens nuværende styringsmodeller, herunder at fokusområder i Service og Økonomi udgør kommunens kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne skal offentliggøres på brugerportalen senest 1 måned efter budgetvedtagelsen. For at gøre det mere overskueligt for kommunens borgere er der lavet en særskilt publikation med kommunens kvalitetskontrakter, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Service og Økonomi tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. fokusområderne i Service og Økonomi udgør kommunens kvalitetskontrakter og offentliggøres på kommunens hjemmeside 1

3 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - samlet service og økonomi 2012.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Enhedslisten kunne ikke støtte udlægningen af et budget uden besparelser, idet der skal spares 5,4 mio. kr. i Det er også misvisende at nævne 8 mio. kr. til sikre skoleveje frigivet i 2011, som en del af budget Bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger 11/28546 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsbevilling til projekter med bygningsfornyelse og afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger. Sagsfremstilling: Der er indgået 3 ansøgninger om tilskud efter lov om byfornyelse: Grønnegade 37A, Troense - SAVE reg. 3 - (udskiftning af enkelte døre, vinduer, udbedring af tag og kalkning af hus m.m.) Badstuen 20, Troense - SAVE reg. 4 - (udskiftning af stråtag) Rantzausmindevej 65, Svendborg - SAVE reg. 4 - (udskiftning af døre og vinduer) Der er 14 sager med skimmelsvamp og genhusning af borgere. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat netto kr. på rådighedsrammen, hvoraf de kr. ønskes frigivet til bygningsfornyelse og kr. til skimmelsvamp og genhusning af borgere. Restrådighedsrammen på kr. ønskes frigivet til overførsel til Lovgrundlag: Lov nr af 27. dec om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. feb Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: 2

4 Økonomiudvalget s møde den der bevilges og frigives netto kr. fra rådighedsrammen til bygningsfornyelse af indsendte projekter, der bevilges og frigives netto kr. fra rådighedsrammen til skimmelsvampsager, restrådighedsrammen på netto kr. ønskes frigivet til overførsel til Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 4. ESCO beslutning vedr. start af fase 1 11/17094 Beslutningstema: På baggrund af budgetvedtagelsen i Byrådet den 11. oktober 2011 ønskes beslutning om, at Udvalget for Miljø og Teknik igangsætter 1. fase af ESCO-projektet. Sagsfremstilling: I forhold til undersøgelse af etablering af et ESCO-projekt har Miljø og Teknik lavet en forundersøgelse af Svendborg Kommunes bygninger. Forundersøgelsen har vist, at der er et potentiale i forhold til et ESCOprojekt. ESCO projektet omfatter faserne: 1. Analyse- og projektudviklingsfase Bygningsmassen analyseres, og der laves energimærker. I denne fase formes ESCO-projektet, idet ESCO-partneren her vil foreslå, hvilke tiltag der kan gøres ude i bygningerne. Varigheden af denne fase er 6 7 mdr. 2. Implementeringsfase I denne fase udføres de valgte tiltag i bygningerne. For at sikre servicepersonalets viden og ejerskab køres der sideløbende kurser i brug af den nyinstallerede teknik. Varigheden af denne fase er 2,5 år. 3. Garanti- og projektopfølgningsfase Når implementeringen er udført, starter garanti- og projektopfølgningsfasen. Det er i denne fase, at ESCO-partneren stiller garanti for besparelsen. Udgangspunktet for denne fase er 10 år, med option på forlængelse. 3

5 Økonomiudvalget s møde den Miljø og Teknik skal nu starte fase 1 op, i den forbindelse har Miljø og Teknik undersøgt markedet for udbudsrådgivere med erfaring i ESCOudbud. Miljø og Teknik vil fokusere på en rådgiver med erfaring i at tilgodese rummeligheden i et ESCO-projekt. Dette er et yderst vigtigt element som skal sikre, at Svendborg Kommune får en totalentreprenør som ESCO-samarbejdspartner, hvor værdien skabes med henblik på, at det bedst mulige projekt opnås. Udbudsrådgiveren vil som det fremgår af tidsplanens bilag 1, udarbejde udbudsmaterialet - som inden udbuddet vil blive forelagt udvalget for Miljø og Teknik til endelig godkendelse. Økonomiske konsekvenser: I 2012 er der afsat 2,1 mio. kr. analyse, energimærkning og udbudsrådgiver. I overslagsårene forventes en investering på ca. 70 mio. kr. i bygningsmassen. Honorar for fase 1 og 2 forventes at udgøre ca. kr Lovgrundlag: Kommunens interne regelsæt: Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: administrationen igangsætter 1. fase af ESCOprojektet, der frigives de på budgettet afsatte 2,1 mill. kr. til gennemførelse af 1. fase af ESCO-projektet. Bilag: Åben - esco tidsplan bilag 1.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Administrationen igangsætter proces med valg af udbudsrådgiver. Der frigives de på budgettet afsatte 2,1 mill. kr. til gennemførelse af 1. fase af ESCO-projektet. Udbudsmateriale for ESCO-udbud forelægges udvalget til godkendelse. Jens Munk (DF) tager forbehold. Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes til udvalget for Miljø og Teknik med henblik på at genoverveje de alternative modeller for et Esco-projekt. 5. Scenarier om økonomiske forhold ved betalingsparkering 4

6 Økonomiudvalget s møde den /24466 Beslutningstema: Udvalget for Miljø og Teknik skal træffe beslutning om økonomiske konsekvenser i forbindelse med at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i Fortsættelse af udvalgsbehandlingen den 10. oktober Sagsfremstilling: Udvalget for Miljø og Teknik vedtog på sit møde den 10. oktober 2011 at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning. På baggrund af lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter vil kommunen med virkning fra 2011 skulle tilpasse den kommunale parkeringsindtægt efter reglerne i Vejlovens 107. I 2011 var det ikke umiddelbart muligt at gennemføre en balanceordning, da administrationsgrundlaget til loven ikke var kendt, og da halvdelen af året var gået. Loftsordningen blev derfor valgt, idet bruttoindtægten til kommunen ville blive 3,5 mio. kr. i På den baggrund blev der indført gratis parkering frem til årets udgang (2011) for at undgå en nedskæring i bloktilskuddet. I forbindelse med tiltaget har det vist sig, at kommunens vedtagne parkeringsstrategi ikke umiddelbart kan overholdes, da søgningen på parkeringspladserne i bymidten har givet væsentlige trængselsproblemer i bymidten. Ved vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der senest i forbindelse med budgetvedtagelsen skulle vælges eventuelt balanceordning for I den forbindelse skulle der ses på løsninger, som dels fastholder kommunens parkeringsstrategi og som dels giver den mest fordelagtige løsning til de økonomiske aspekter. Siden har Miljø og Teknik modtaget udkast til bekendtgørelse om opgørelse af bruttoindtægter, bruttoomkostninger m.v. På baggrund af udkastet til bekendtgørelsen vurderes der at være fordele ved valg af balanceordningen. Dels vil parkeringsstrategien kunne fastholdes, og dels er der mulighed for istandsættelser af de kommunale parkeringsanlæg, som der hidtil ikke har kunnet afses økonomiske resurser til. Valg af balanceordning vil imidlertid give en udfordring på ca. 1,5 mio. kr., som var forudsat som overskud i tilknytning til loftsordningen. Beløbet vil skulle dækkes fra andre budgetområder. Det foreslås, at besparelsen findes på et område, hvor besparelsen kan dækkes via omkostningerne i balanceordningen. For eksempel via midler afsat til vedligeholdelse og renovering af parkeringsarealer. 5

7 Økonomiudvalget s møde den Administrationen kan pege på to forslag til finansiering af budgetunderskuddet på 1,5 mio. kr.: 1. Via midler afsat til renovering af Torvet (Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde). Der er i 2012 afsat 2,4 mio. kr. til den indledende planlægning. Via indtægterne fra betalt parkering vil der efterfølgende kunne afsættes midler til den del af projektet, der vil kunne defineres som renovering, reetablering og vedligeholdelse af parkeringspladser. Projektet vil således ikke miste noget. Dette forudsætter dog, at der i budgettet for torveomdannelse vil indgå driftsudgifter til parkeringsfaciliteter på 2,5 mio. kr., således at balanceordningen kan fastholdes både i 2012 og 2013 (1,5 mio. kr. henholdsvis 1,0 mio. kr., der vedrører manglende finansiering ift. loftsordningen). Løsningen vil kræve godkendelse i Økonomiudvalget, via Udvalget for Kultur og Plan, da beløbet skal frigøres til overførsel fra anlæg til drift - og mellem to udvalgsområder. Kommunens serviceramme bliver udvidet med 1,5 mio. kr. Modellen indeholder udfordringer, da det beløb, der er afsat til renovering af Torvet i 2012 er øremærket til planlægning og projektering - og umiddelbart lidt vanskelig at "bytte lige over" med vedligehold inden for rammerne for den betalte parkering vil derfor skulle inddrages. 2. Via anlægsmidler til signalanlæg (ca kr.), overførte midler til infrastrukturpuljen (ca kr.), som hører under Økonomiudvalget, og driftsmidler overført fra 2010 til 2012 på udvalget for Miljø og Tekniks område. Der henvises til Notat af 7. november 2011 vedrørende Konsekvenser for betalingsparkering ved valg af administrationsordning. Økonomiske konsekvenser: 1,5 mio. kr. som skal finansieres. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der på betalingsparkeringsområdet vælges balanceordning i 2012, der udføres drifts-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder på kommunens betalingsparkeringspladser for samlet ca. 6,0 mio kr. i 2012 der findes finansiering af 1,5 mio. kr. via en kombination af finansieringsmodel 1 og 2, og at 6

8 Økonomiudvalget s møde den Udvalget for Kultur og Planlægning inddrages med hensyn til finansieringsmodel 1. Bilag: Åben - Notat om konsekvenser for betalingsparkering ved valg af administrationsordning.pdf Åben - Udkast til bekendtgørelse om parkeringsindtægter og omkostninger.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstillingen tiltrådt, idet der finansieres som foreslået i model 2. Ved udførelse af drifts-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder disponeres ud fra nettoindtægten. Der skal fortsat arbejdes på, at et evt. overskud kan anvendes til takstreduktion for kollektiv trafik. Birger Jensen (V), Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) ønsker ikke, at der arbejdes på, at et evt. overskud kan anvendes til takstreduktion for kollektiv trafik. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. V og C kan dog ikke tilslutte sig, at et evt. overskud kan anvendes til takstreduktion for kollektiv trafik. 6. Retningslinier for Torvehandel 10/17285 Beslutningstema: Godkendelse af udkast til "Retningslinier for torvehandel i Svendborg by" m.v. Sagsfremstilling: I fortsættelse af revisionen af Gadereglement, marts 2002, har administrationen udarbejdet et regelsæt til regulering af torvehandlen i Svendborg by. Regelsættet erstatter retningslinjerne i gadereglement af marts 2002, og skal ses på baggrund af en tilpasning til tidens udvikling, bl.a. træder der en ny næringslov i kraft pr. 1. januar Derudover har torveinspektøren valgt at fratræde sin stilling med udgangen af december 2011, hvilket gør, at administrationen har valgt at tilpasse reglerne for torvehandel således, at torvet kan regulere i sig selv på samme måde, som det nuværende sker i Ringe. Dette vil bevirke, at stadesøgende ikke kan få en stadeplads anvist samme dag, de møder op på Torvet. 7

9 Økonomiudvalget s møde den Til retningslinjerne er der udarbejdet en oversigt over stadepladser på Torvet og Ramsherred. For at have en vis fleksibilitet er det en forudsætning, at den daglige administration, anvisning af pladser, tilladelser og afregning foretages af Borgerservice. Der er ikke truffet aftale om dette endnu. Kontrol af stadepladserne skal foretages af ansatte i Miljø og Teknik. De nærmere rammer for dette er ikke endeligt på plads. Arealet, der for nuværende anvendes til torvehandel, udvides med Ramsherred, således at der sker en afspærring ved Skolegade. Det vil fortsat være muligt at køre til handicapbåsene foran Borgerforeningen, det vil også fortsat være muligt at køre brudepar fra Rådhusets trappe e.t.c. Der vil være forbud mod parkering på selve Torvet, hvorimod pladser på Ramsherred, som ikke anvendes til torvehandel, kan benyttes af torvehandlerne til parkering af køretøjer under 3500 kg. Større køretøjer og trailere skal parkeres på Dronningemaen overfor Naturama. Stillingen som torveinspektør nedlægges. Det vil bevirke, at afspærringen af Ramsherred ved Skolegade er nødt til at ske ved opsættelse af en variabel elektronisk færdselstavle. Tavlen er belyst og kan programmeres til flere funktioner, bl.a. parkering, indkørsel forbudt, gennemkørselsforbud o.s.v. Tavlen kan endvidere benyttes fremadrettet ved afspærringer af Torvet og Ramsherred i andre henseender. I disse tilfælde vil der være sparede udgifter til opsætning af materiel. Økonomiske konsekvenser: Udgift til en variabel elektronisk færdselstavle på i alt ca kr. Denne udgift foreslås finansieret over anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". Der vil være sparede udgifter til løn til torveinspektør, og der vil være løbende udgifter til entreprenør ved opsætning af færdselstavler ved fremtidig afspærringer af Torvet og Ramsherred. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 09/09/2009, Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, 102. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: at regelsættet vedtages, at der etableres en variabel elektronisk færdselstavle ved Ramsherred, at færdselstavlen finansieres med kr. over anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". 8

10 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - Torvet-stadepladser.pdf Åben - Udkast til torvehandel 1.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 7. Stationsvej i Stenstrup, redegørelse og konklusion efter forsøg med midlertidige vejchikaner 09/35201 Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om yderligere tiltag for at dæmpe hastigheden og støjen på Stationsvej ved Skolevej i Stenstrup. Sagsfremstilling: På et møde på Stenstrup skole den 15. december 2010 mellem en kreds af borgere og Svendborg Kommune blev der fra borgerne rejst kritik af hastigheds- og støjniveauet specielt omkring krydset Stationsvej/Skolevej. På dette stedet findes en lettere hævet flade udført i chaussésten. Vejbelægningen på Stationsvej øst for krydset er udført i asfaltbelægning, og fra vest ses der sten- og asfaltbelægning. Som oplæg til mødet havde Miljø og Teknik planlagt at opstille 5 midlertidige chikaner udført i betonklodser på udvalgte steder på Stationsvej. Opstillingen ville bevirke, at trafikanter ville blive tvunget ned i hastighed inden passage af Skolevej. Endvidere blev der etableret gennemkørselsforbud for køretøjer over 3500 kg på vejstrækningen mellem Ringvejen og Assensvej. Forsøgsordningen var planlagt til at løbe frem til udgangen af maj 2011, hvorefter der skulle foretages en evaluering. I forsøgsperioden blev betonklodserne flyttet rundt for at undersøge effekten. Der er foretaget hastighedsmålinger, som viser en klar nedsættelse af hastigheden, men desværre ikke en fjernelse af de store og tunge køretøjer. Administrationen blev klar over, at det største problem var motorkøretøjers hastighed under passage af den hævede flade ved Skolevej. Dertil kom, at specielt køretøjerne der kom fra øst, frembragte en del støj, når de fra asfalt kørte ind på chausséstenene. Forsøget endte med, at der blev opstillet 2 betonblokke forskudt ved Skolevej og en 50 m øst for dette sted for at nedsætte hastigheden inden Skolevej. 9

11 Økonomiudvalget s møde den Samlet set har de midlertidigt opsatte chikaner haft en indflydelse på hastigheden, hvilket viste sig, da administrationen fjernede dem i juli. Der indkom adskillige borgerhenvendelser med ønske om, at chikanerne omgående blev genopstillet. Hastigheden var øget, og det samme gjorde støjen. Der er udarbejdet en nærmere redegørelse om effekten af forsøget, som vedlægges. Konklusionen af redegørelsen synes at være, at hastighedsniveauet ved passage af den hævede flade ved Skolevej søges yderligere sænket. Dette kan ske ved at opstille 3 permanente chikaner i chaussésten med færdselstavler om indsnævret vejbane ved Skolevej. Derudover synes der at være et behov for opsætning af portaltavler både ved Assensvej og ved Ringvejen visende alternativ vej uden om Stationsvej, suppleret med ledestriber ved Ringvejen. For at mindske støjen bør der etableres et 3 m bredt kørespor i asfalt gennem chikanen på Stationsvej ved Skolevej. Økonomiske konsekvenser: Ændring og etablering er beregnet til kr. Beløbet kan evt. dækkes af beløb i 2012 til trafiksikkerhedsprojekter. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der opstilles tre permanente chikaner ved Skolevej, der etableres et tre meter bredt kørespor i asfalt gennem chikanen på Stationsvej ved Skolevej, der opsættes portaltavler ved Assensvej og ved Østre Ringvej, der bevilges og frigives kr. af anlægsbudgettet til "små trafiksikkerhedsprojekter". Bilag: Åben - Notat Stationsvej.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 10

12 Økonomiudvalget s møde den Fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen ved konkurrenceudsættelse 11/1412 Beslutningstema: Beslutning om fremtidig styreform for Entreprenørafdelingen. Sagsfremstilling: Byrådet har den 21. december 2010 besluttet at konkurrenceudsætte Entreprenørafdelingens (ENT) opgaver, og at der skal afgives kontrolbud. Kontrolbuddet afgives i forhold til EU-udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Såfremt kontrolbuddet antages, er det vigtigt, at der rettidigt er taget beslutning om en fremtidig samarbejds-og styringsform mellem enheden "Bestiller" og enheden "Udfører". Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver samarbejdsformen (BUM) med tilhørende bilag, der beskriver fordele og ulemper ved de 3 modeller for en fremtidig styringsform: A - dialogbaseret aftalestyring (nuværende samarbejdsform), hvor der sættes rammer for samarbejdet, men ikke et kontraktgrundlag B - Intern kontraktstyring (evt. med mulighed for partneringslignende samarbejde) C - Selskabsgørelse af Entreprenørafdelingen Der er i beskrivelsen af modellerne i alle tilfælde taget udgangspunkt i, at der fortsat arbejdes efter Bestiller - Udfører modellen (BUM). Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: model B Intern kontraktstyring vælges for en 4- årig periode i partneringslignende samarbejde. Bilag: Åben - Bilag til fremtidig styreform - entreprenørafdeling.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. 11

13 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 9. Overdragelse af sti - matr. nr. 7000s, Ollerup By, Ollerup 11/19647 Beslutningstema: Overdragelse af sti, matr. nr. 7000s Ollerup By, Ollerup til Ollerup Friskole, Egensevej 1, 5762 Vester Skerninge. Sagsfremstilling: Ollerup Friskole har erhvervet matr. 11z, 11qog 11r Ollerup By, Ollerup. Den offentlige sti 7000s gennemskærer Ollerup Friskoles ejendom. Ollerup Friskole har ansøgt om at overtage stien, som går fra Egensevej til bagsiden af matr. 11cm. Ansøgers begrundelse for erhvervelsen af stiarealet er, at der er sikkerhedsmæssig fare ved, at biler kan køre igennem Egensevej til Bromarksvej. Ved skolens fremtidige indretning, vil området komme til at fremtræde som en helhed, hvor skolens legeplads vil være på begge sider af den nuværende sti. Stien er klassificeret som offentlig sti. Administrationen har vurderet på forholdene og har ikke noget at indvende mod araloverførslen, under forudsætning af at der udarbejdes en deklaration om offentlig adgangsret til stiarealet. Stien omklassificeres til privat fællessti. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af hele stien fra Egensevej til Bromarksvej skal forestås af ejeren af Egensevej 1, Ollerup. Salgsprisen bliver 1 kr. Omkostninger i forbindelse med arealoverførslen og ændringer i vejregister afholdes af køber. Økonomiske konsekvenser: Salgsbeløbet på 1 kr. overføres til Jordforsyningskontoen. Lovgrundlag: Vejloven. Indstilling: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: araloverførslen kan ske under forudsætning af, at der udarbejdes en deklaration om offentlig adgangsret til stiarealet, stien på matr. 7000s omklassificeres til privat fællessti, 12

14 Økonomiudvalget s møde den del af matr. 7000s arealoverføres og tilbydes ejeren af Egensevej 1, Ollerup til 1 kr., omkostninger i forbindelse med arealoverførslen og ændringer i vejregister afholdes af køber, administrationen får bemyndigelse på vegne af Svendborg Kommune at sælge arealet. Bilag: Åben - Oversigtskort - sti på matr. 7000s Ollerup By, Ollerup.pdf Åben - kort med matrikulære forhold over ejendom 11n Ollerup By, Ollerup Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 10. Virksomheders adgang til genbrugsstationen 10/24171 Beslutningstema: Der skal vælges en model for virksomheders adgang til genbrugsstationen fra 2012 (abonnement, vægt eller klippekort), og der skal vælges, hvor mange genbrugsstationer virksomhederne skal have adgang til. Sagsfremstilling: Den 1. juli 2011 blev der indgået et bredt forlig i Folketinget vedrørende ændring af ordning for virksomheders adgang til de kommunale genbrugstationer. Ændringen består i, at ordningen fremover skal være en tilmeldeordning, der kun gælder de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationen. Eftersom det juridiske grundlag netop er kommet i høring og tidligst forventes vedtaget primo december 2011, er det forligsteksten, der hovedsagelig danner grundlaget for denne fremstilling. I forligsteksten (vedlagt som bilag) er listet de krav, der stilles til ordningen. 1. Tilmeldeordningen skal gælde pr. 1. januar Der kan vælges mellem abonnement, betaling efter vægt, klippekort eller kombinationer heraf. 3. Der skal gives adgang til mindst én genbrugsstation i kommunen eller i et evt. kommunalt fællesskab. 4. Der må (fortsat) kun komme køretøjer på op til 3500 kg. + evt. trailer. 13

15 Økonomiudvalget s møde den Senest 1. januar 2013 skal virksomheder i andre kommuner kunne tilmelde sig (i høringsudkastet til den nye affaldsbekendtgørelse er dette ikke foreslået). 6. Der må fortsat kun afleveres op til 200 kg farligt affald. 7. Aflevering af farligt affald skal koste mere end aflevering af andet affald. 8. Den valgte ordning skal være kostægte. 9. Ordningen skal evalueres efter 2 år. 10. Der skal gennemføres brugerundersøgelser i 2012 og 2013, til eftervisning af kostægthed (i høringsudkastet til den nye affaldsbekendtgørelse lægges der op til, at der kun gennemføres brugerundersøgelser, hvis der vælges abonnementsordning). Renosam har udarbejdet en sammenligning (vedlagt som bilag), der i detaljer beskriver fordele, ulemper og udfordringer m.m. ved de tre mulige ordninger. Administrationens vurdering af de 3 ordninger Abonnementsordningen, som vi kender fra de sidste 2 år, er nem og billig at videreføre. Ordningen er svær at gøre kostægte, idet det vil kræve en høj grad af differentiering i abonnementspriser. Ordningen opleves uretfærdig af mange, idet betalingen ikke afspejler, hvor meget affald, der er afleveret. Kommuner, der vælger denne ordning i 2012, kan kun vælge den samme ordning i 2013, såfremt de nøje beviser kostægtheden. Ordningen er ikke egnet til at give adgang for virksomheder fra andre kommuner, der evt. kun ønsker at komme én gang på et år. Vægtordningen er den mest "retfærdige", idet den giver mulighed for at afregne direkte i forhold til art og mængde af det afleverede affald. Den er også velegnet til at give adgang for virksomheder fra andre kommuner. Etablering og drift af en vægtordning koster, ifølge oplysninger fra Renosam, et sted mellem kr. og kr. pr. plads det første år, og det vil betyde, at brugerne kan komme til at betale en startudgift på mellem 1000 kr og 2000 kr. pr. virksomhed (beregnet ved 500 tilmeldte virksomheder /500=2000), inden der er afleveret noget affald. I Kolding Kommune, hvor vægtordningen etableres, budgetteres med kr. til etablering samt en årlig udgift til drift og administration på kr. Da det er grundlæggende, at der ikke må krydssubsidieres, betyder det, at det kun er virksomhederne, som skal betale disse udgifter. Da kommunen ikke på forhånd ved, hvor mange virksomheder der tilmelder sig og benytter genbrugsstationerne, skal prisen enten sættes meget højt for at undgå underskud på budgettet, hvilket medfører, at ordningen bliver meget lidt attraktiv for virksomhederne, eller meget lavt for at tiltrække kunder, hvilket giver stor risiko for underskud på budgettet. Klippekortordningen giver også mulighed for prisdifferentiering i forhold til art og mængde af affald, der afleveres, samtidig er den billigere end vægtordningen i etablering og drift. Klippekortordningen er velegnet til at 14

16 Økonomiudvalget s møde den give adgang til virksomheder fra andre kommuner. Indførsel af klippekortordning kan allerede nu åbne for virksomheder fra andre kommuner. Pris for etablering anslås til kr. pr, kort, og de årlige driftsudgifter anslås til kr., hertil skal lægges betaling for et individuelt kort til virksomheden på ca. 100 kr. pr. kort (foreløbig aftale indgået af Vand og Affald). Ved beregning med 500 tilmeldte virksomheder svarer det således til en startpris på ca. 200 kr. (etableringsudgiften, årlige driftsudgifter, samt betaling for kortet - ( )/500 = 98 kr kr. pr. kort = 198 kr.), før der er afleveret affald. Klippekortordningen kan bringes til at fungere pr. 1. januar 2012, idet Vand og Affald har lavet noget forberedende arbejde. Konklusion Samlet set vurderes klippekortordningen til at være den mest fordelagtige, for brugere såvel som for Svendborg Kommune og Vand og Affald, når fordele, ulemper og pris tages i betragtning. For virksomhederne på Skarø, Drejø og Hjortø (12 på Skarø og 22 på Drejø) foreslås det, at der bliver oprettet en abonnementsordning, hvor virksomhederne fortsat vil kunne aflevere deres erhvervsaffald, på lige fod med de private husstande på øerne (stadig dog max 200 kg. farligt affald). I følge udkast til affaldsbekendtgørelsen vil dette som nævnt betyde, at abonnementsprisen nøje skal afspejle mængden af afleveret affald fra den enkelte virksomhed, og at der skal gennemføres brugerundersøgelse hvert år. Med det lille antal virksomheder, der er på øerne, vurderes udgiften til dette at være noget mindre end udgiften til ekstra etablering af udstyr til klippekort. Hvilke(n) genbrugsstation skal virksomhederne have adgang til Tilbagemeldinger fra flere virksomheder viser, at der er et stort ønske om at få adgang på genbrugspladsen allerede fra kl. 7 om morgenen. Udvidelse af åbningstiden på genbrugspladsen i Svendborg kan håndteres med den nuværende personalenormering, mens det i Hesselager vil betyde, at der skal ansættes mere personale. Samtidig er der en ekstra udgift til transport af affaldet fra Hesselager til bortskaffelse/håndtering i Svendborg. Det foreslås derfor for at minimere prisen for brugerne, at virksomheder kun kan få adgang til genbrugstationen i Svendborg. Takster Forslag til takster fremlægges sammen med budgettet. Vand og Affalds forslag til takster til klippekortordning (med forbehold for vedtagelse af budgettet) er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ordningen skal "hvile i sig selv". Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 samt forligsaftale. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: 15

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere