MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Statusrapport om oprettelsen af hotspotcentre i Grækenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Statusrapport om oprettelsen af hotspotcentre i Grækenland"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den COM(2015) 678 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Statusrapport om oprettelsen af hotspotcentre i Grækenland DA DA

2 ET GENERELT OVERBLIK Det voldsomme antal migranter, der ankom til de græske øer i 2015 ( pr. 3. december ifølge Frontex), skabte en migrationskrise og en humanitær krise, der krævede øjeblikkelig handling. Den 29. september 2015 vedtog Kommissionen en meddelelse, hvori den skitserede de umiddelbare operationelle, budgetmæssige og retlige foranstaltninger under den europæiske dagsorden om migration og opfordrede til at sikre en fuldstændig gennemførelse af omfordelingsordningen og udsendelse af migrationsstyringsstøttehold, der skal arbejde i hotspotområderne. I meddelelsen af 29. september 2015 gav Kommissionen imidlertid udtryk for, at gennemførelsen af EU-lovgivningen vedrørende etableringen af et fælles europæisk asylsystem var gået for langsomt i medlemsstaterne. Derfor offentliggjorde Kommissionen den 14. oktober 2015 en meddelelse, hvori den gjorde status over gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger i den europæiske dagsorden for migration og fastsatte, hvilke skridt der dernæst skal tages de kommende seks måneder. Kommissionen opfordrede navnlig Grækenland til at gennemføre handlingsplanen for etablering af de resterende hotspotcentre inden udgangen af november 2015, forbedre registreringskapaciteten inden for Eurodac-fingeraftrykssystemet, styrke den midlertidige indkvarteringskapacitet i hotspotområder og etablere en krisestyringsstruktur for at sikre den daglige overvågning af hotspotområderne og omfordelingen af migranterne. Selv om antallet af nyankomne migranter er faldet siden den seneste rapport i oktober ( migranter i november mod i oktober ifølge UNHCR), er de nuværende tal stadig meget høje. Med henblik på at sikre en korrekt forvaltning af disse exceptionelt store migrationsstrømme er det vigtigt at gennemføre prioriterede foranstaltninger inden for fem nøgleområder: etablering af hotspotcentre, der fungerer, gennemførelse af omfordelingsprogrammet, sikring af, at migranter, der ikke er berettiget til international beskyttelse, rent faktisk sendes tilbage, forbedring af grænseforvaltningen og etablering af tilstrækkelig og hensigtsmæssig modtagelseskapacitet. Der er sket visse fremskridt siden Det Europæiske Råds møde den 15. oktober, dog med forsinkelser i forhold til de oprindelige planer. I øjeblikket findes der kun et hotspotcenter, der ikke fungerer fuldt ud, i Moria (Lésvos). Der er ikke som forventet blevet åbnet yderligere hotspotcentre inden udgangen af november, men arbejdet med at udvide og opgradere faciliteterne i Moria og med at oprette hotspotcentret i Leros er gået i gang. Ifølge byggearbejdsplanerne skal begge faciliteter være helt færdige den 8. januar I Khíos har man fastlagt, hvor hotspotcentret skal etableres, og der blev leveret byggematerialer den 11. december. Hvis arbejdet går i gang som planlagt i ugen den december, kan de være færdige i første halvdel af januar Arbejdet på Kos er ikke kommet videre, og på Sámos er man ikke kommet i gang, idet man endnu ikke har besluttet, hvor centret skal opføres. Dette arbejde skal fremskyndes. Siden Det Europæiske Råds møde i oktober har man gennemført fire flyvninger med personer, der skulle omfordeles, og der er planlagt to mere den 17. december og i begyndelsen 2

3 af januar. Der bør gøres en større indsats for at forbedre informationsformidlingen til både tjenesteudbydere på stedet og migranterne og øge kapaciteten til at identificere og registrere personer, der kan komme i betragtning til omfordeling. Med henblik på at mindske usikkerheden og øge effektiviteten ved gennemførelsen af omfordelingsordningen skal asylansøgere, der kan være omfattet af ordningen, informeres korrekt om deres forpligtelser, når de deltager i den. Samtidig skal medlemsstaterne erindres om, at dette er en bindende ordning, og at de er nødt til at øge det antal pladser, som de stiller til rådighed. I øjeblikket er de største flaskehalse for omfordelinger den tid, det tager at opnå accept fra bestemmelseslandet for omfordeling, og det lave antal tilsagn fra andre medlemsstater om at modtage migranter, der omfordeles: Den 15. december havde de græske myndigheder foreslået 297 migranter, der kunne omfordeles, hvilket de øvrige medlemsstater skulle godkende. Tilbagesendelser af migranter (både frivillige og tvangsmæssige) skal forbedres betydeligt. Inden for grænseforvaltning er man kommet et skridt videre takket være aftalen om en Frontex-indsats ved den nordlige grænse den 3. december De nærmere detaljer herfor mangler stadig at blive fastlagt. Desuden har man taget et stort skridt fremad med aktiveringen af hurtige grænseindsatshold (RABIT) den 12. december, som forventes at forbedre kapaciteten til at forvalte søgrænserne. Endelig kan man også melde om betydelige fremskridt med hensyn til modtagelseskapacitet. Færdiggørelsen af alle fem hotspotcentre inden udgangen af januar 2016 vil sikre, at der forefindes pladser til den første modtagelse på de fem øer. Kommissionen og FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) indførte en lejeordning den 14. december, hvorved man skaber yderligere modtagelsespladser til asylansøgere og til omfordeling på fastlandet. Som led i moderniseringen og udviklingen af hotspotcentre på Lésvos, Leros og Khíos vil der blive oprettet modtagelsespladser i begyndelsen af januar modtagelsespladser skal efter planen være til rådighed i Grækenland i begyndelsen af januar 2016 (Grækenland lovede på mødet for ledere på Vestbalkan at stille pladser til rådighed ved udgangen af 2015 og i alt mindst ). Sammenfattende må man sige, at selv om der er gjort fremskridt i praksis med støtte fra Kommissionen, resterer der fortsat et stort arbejde. Alle fem hotspots skal færdiggøres hurtigst muligt. Registreringsprocessen skal forbedres yderligere ved at øge antallet af Eurodac-fingeraftryksmaskiner betydeligt. Gennemførelsen af omfordelings- og tilbagesendelsesprogrammerne skal optrappes, og udsendelsen af eksperter gennem Frontex og udstyr skal fremskyndes. Kommissionen har gjort en målrettet indsats for at bistå Grækenland med etableringen af hotspotcentre, navnlig gennem direkte og daglig inddragelse af Kommissionens Strukturreformtjeneste - en ny tjenestegren i Kommissionen, som begyndte at fungere den 1. juli 2015 under kommissionsformand Jean-Claude Junckers direkte myndighed, og som yder specialiseret teknisk bistand til medlemsstaterne med gennemførelsen af vigtige administrative og strukturelle reformer. Strukturreformtjenesten bistås i Grækenland af et særligt hold af specialiserede medarbejdere fra GD HOME, der er udsendt til Grækenland, hvor de yder bistand i marken og hyppigt besøger de fem hotspotøer (en er udstationeret på øen Lésvos). 3

4 Kommissionen yder bistand i marken til Grækenland Et team fra Kommissionen under ledelse af generaldirektøren for Strukturreformtjenesten yder konkret støtte til Grækenland med henblik på at løse flygtningekrisen. I løbet af de seneste otte uger har Strukturreformtjenesten brugt halvdelen af sin tid i Grækenland på praktiske opgaver med at styre teamet og koordinere indsatsen med de græske myndigheder. Teamet består af 47 personer (hvoraf 12 er baseret i Athen) og hjælper Grækenland med at få hurtigere adgang til nødfinansiering, forbedre koordineringen mellem de forskellige involverede aktører, afhjælpe administrative flaskehalse og lette videndeling om grænseforvaltning og omfordeling. Strukturreformtjenesten spillede sammen med UNHCR en central rolle i indførelsen af udlejningsordningen, der skulle sikre modtagelsespladser til asylansøgere i Grækenland - i overensstemmelse med de tilsagn, der blev afgivet på mødet for lederne på Vestbalkan den 25. oktober Teamet fra Strukturreformtjenesten lettede og fremskyndede lanceringen af UNHCR's indkaldelse af interessetilkendegivelser til potentielle partnere om at stille modtagelsespladser til rådighed navnlig ved - i samarbejde med andre tjenestegrene i Kommissionen - at sikre 80 mio. EUR fra EU's budget for 2016, som er nødvendige for at stille modtagelsespladserne til rådighed gennem huslejetilskud og programmer med værtsfamilier. Andre konkrete eksempler på støtte omfatter: - Takket være Strukturreformtjenestens støtte har man kunnet gøre fremskridt med gennemførelsen af den juridisk bindende tilbagetagelsesaftale mellem EU og Pakistan. Aftalen fungerede ikke effektivt, idet de tilbagesendtes rejsedokumenter ikke blev anerkendt, eller det nødvendige papirarbejde konstant blev forsinket. Strukturreformtjenestens team bragte de græske og pakistanske myndigheder sammen for at udrede de administrative vanskeligheder og sikre et tilsagn fra begge parter om at fremskynde gennemførelsen af tilbagetagelsesaftalen og tilbagesendelsen af pakistanske statsborgere, der ikke var berettigede til international beskyttelse. Som følge heraf kunne man den 2. december gennemføre den første tilbagesendelsesflyvning fra Grækenland til Pakistan, hvor 19 flygtninge blev sendt planmæssigt tilbage. - Forskellige interventioner - herunder flere målrettede finansieringsmissioner fra Bruxelles - for at frigive økonomisk støtte til omfordeling, tilbagesendelse og modtagelse; det var takket være Strukturreformtjenestens arbejde, at man kunne stille omkring 2,5 mio. EUR til rådighed for det græske politi og IOM i december for at sikre en vellykket genoptagelse af programmet for tvangsmæssige tilbagesendelser og støttet frivillig tilbagevenden. - Støtte til at afhjælpe de administrative forhindringer for omfordeling: Sammen med det græske asylkontor udarbejdede Strukturreformtjenesten en informationspjece og en formular - som ligeledes findes på arabisk - med henblik på at identificere potentielle deltagere i omfordelingsordningen. - Bistand i spørgsmål vedrørende offentlige indkøb: Det var takket være Strukturreformtjenestens arbejde, at den fremskyndede offentlige indkøbsprocedure for yderligere seks Eurodac-fingeraftryksmaskiner kunne iværksættes i december. - Etablering af en koordineringsmekanisme mellem forskellige organer med klare rapporteringslinjer: En af de største udfordringer ved hotspotcentrenes funktion var spørgsmålet om koordinering. Mens det var let at etablere de politiske koordineringsstrukturer, krævede det adskillige møder mellem Strukturreformtjenesten og generalsekretæren for statslig koordinering i Grækenland for at få udpeget en leder af operationerne på alle hotspotcentre og en centralt placeret kontaktpunktskoordinator. Dette letter informationsudvekslingen mellem hotspotcentrene og det centrale niveau. Desuden er 4

5 det græske politi blevet udpeget som central myndighed med ansvar for byggearbejderne i forbindelse med hotspotcentrene. - Etablering af arbejdsgrupper mellem forskellige organer for at optimere hotspotcentrenes funktion og omfordelingsprocessen samt yde ekspertbistand i disse spørgsmål, f.eks. ved at yde bistand ved anmodning om aktivering af RABIT-støtteholdene. - Støtte til forbindelserne med tredjelande ved tilbagetagelse. Kommissionen yder en betydelig nødfinansiering - ud over de 474 mio. EUR til finansiering af migrations- og grænseforvaltning i tidsrummet for at lette modtagelse, tilbagesendelse og omfordeling i Grækenland. Nødbistand pr Asyl-, Migrationsog Integrationsfonden Fonden for Intern Sikkerhed - Grænser og visum I ALT Medlemsstat Grækenland EUR , , ,34 Grækenland/UNHCR EUR ,16 Grækenland/IOM EUR ,00 I. HOTSPOTOMRÅDER - STATUS 1. De græske myndigheder har identificeret fem hotspotområder på Lésvos, Leros, Kos, Khíos og Sámos. 2. Moria (Lésvos) er i øjeblikket det eneste fungerende hotspotcenter med en procedure for registrering, der omfatter screening, dokumentkontrol, fingeraftryk og registrering med støtte fra Frontex samt mulighed for at ansøge om asyl og omfordeling med hjælp fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO). Fingeraftrykkene registreres direkte i Eurodac; i øjeblikket er der 22 Eurodac-enheder i drift; der skønnes at være behov for 36, og de resterende vil blive taget i brug senest medio januar Grækenland har ved en ministeriel afgørelse af 2. december præciseret, at tjenesten for den første modtagelse får ansvaret for at forvalte den daglige drift af hotspotcentrene. Viceministeren for migration har ansvaret for planlægning, koordinering, teknisk udformning, tilsyn og levering af arbejderne, om nødvendigt i samarbejde med andre tjenester. 4. De græske myndigheder har udarbejdet tekniske planer for den videre udvikling og modernisering af hotspotcentrene på Lésvos, Leros, Khíos og Kos med støtte fra UNHCR's bygningsplanlæggere og den græske hær. Arbejdet gik i gang først i december på Lésvos og Leros, og ifølge tidsplanen for byggeriet forventes det afsluttet den 8. januar Der blev leveret byggematerialer til Khíos den 11. december Hvis byggeriet går i gang som planlagt i ugen den december, kan arbejdet være afsluttet medio januar. 5. Arbejdet på Kos er blevet forsinket på grund af lokale protester, og det er uklart, hvornår det kan genoptages. På Sámos har man endnu ikke fastlagt placeringen af hotspotcentret, og der vil blive udarbejdet byggeplaner i henhold til dette med henblik på at færdiggøre arbejdet inden udgangen af januar. 5

6 6. Grækenland har oprettet en central koordinationskomité, der omfatter de mest involverede tjenester, og som ledes af generalsekretæren for koordinering. Grækenland har ligeledes udpeget midlertidige hotspotkoordinatorer for de enkelte øer fra det græske politi. De græske myndigheder har givet udtryk for, at de vil blive erstattet af tjenestemænd fra tjenesten for den første modtagelse, når arbejdet med hotspotcentrene er afsluttet. 7. En arbejdsgruppe bestående af de græske myndigheder, Europa-Kommissionen, EUagenturerne og UNHCR er blevet nedsat for at optimere organiseringen af hotspotcentre og planlægge den nødvendige indsats i form af udstyr og eksperter. 8. Efter udpegelsen af 31 teamledere fra det græske politi den 7. december 2015 vil Frontex gradvist øge sin tilstedeværelse i januar I december 2015 vil Frontex indsætte yderligere 165 medarbejdere. I øjeblikket er der 304 Frontex-gæstemedarbejdere på de fem øer, der er identificeret som hotspotområder, og disse bistår med screening og fingeraftryk samt med kontrollen af dokumenters ægthed. 9. Registreringen udføres stadig til dels i henhold til Eurodac-proceduren, til dels med papir og blæk i alle identificerede hotspotområder som følge af manglen på Eurodacfingeraftryksmaskiner. Der er indsat i alt 46 Eurodac-fingeraftryksenheder i hotspotområderne, men der er behov for yderligere 30, for at systemet skal kunne fungere korrekt. Med henblik på at rette op på denne mangel har Tyskland leveret 15 Eurodacmaskiner, 9 er blevet indkøbt af UNHCR, og 6 er ved at blive indkøbt takket være en nødbevilling fra Fonden for Intern Sikkerhed. Medio januar forventes behovet for Eurodac-maskiner at være fuldt ud opfyldt, så det ikke længere vil være nødvendigt at tage fingeraftryk med blæk, hvilket betyder, at fingeraftrykkene kommer ind i Eurodacdatabasen med en vis forsinkelse. Med hensyn til de supplerende behov på fastlandet samt behovet for udskiftning indsendte de græske myndigheder den 10. december en anmodning om nødfinansiering til dækning af indkøbet af yderligere 90 Eurodacmaskiner. Desuden lancerede man endnu en indkaldelse vedrørende fingeraftryksudstyr gennem platformen for integreret politisk kriserespons (IPCR) den 9. december. 10. Frontex, EASO og EU-Lisa har gennemført et pilotprojekt for at forbedre hotspotcentrets behandlingskapacitet ved at strømline arbejdsgangene. Resultaterne er blevet forelagt myndighederne og andre partnere. Europol har indsat en specialiseret medarbejder i forbindelse med EU's regionale taskforce i Piræus ved siden af de medarbejdere, som allerede er udpeget af Frontex og EASO. 11. Samtidig anerkender man de skridt, som de græske myndigheder har taget for at løse problemet med fingeraftryk fra irregulære migranter. Kommissionen fremsendte en åbningsskrivelse den 10. december, hvor den bad de græske myndigheder om yderligere oplysninger om den aktuelle situation. Kommissionen har bemærket forskelle mellem antallet af ulovlige grænsepassager, som registreres ved Grækenlands ydre grænser, og antallet af personer, der får taget deres fingeraftryk. I perioden fra den 20. juli 2015 til den 30. november 2015 ankom der ifølge Frontex' datarapporter irregulære migranter i form af tredjelandsstatsborgere til Grækenland. Eurodac-statistikkerne for Grækenland viser, at der kun blev taget fingeraftryk af tredjelandsstatsborgere. 6

7 Hvad mangler der at blive gjort? 1. Grækenland skal færdiggøre opførelsen af hotspotcentre på Lésvos, Leros og Khíos i overensstemmelse med den planlagte tidsplan. Bygningsarbejderne på Kos skal igangsættes straks, og der skal findes en placering på Sámos med henblik på at etablere et hotspotcenter inden udgangen af januar. 2. Grækenland skal i samarbejde med Europa-Kommissionen, EU-agenturerne og UNHCR optimere organiseringen af hotspotcentre baseret på en evaluering af behovene fra ø til ø og med udgangspunkt i resultaterne af det fælles pilotprojekt for forskellige organer. I den forbindelse bør der etableres et struktureret system for ilandsætning ved officielle ilandsætningspunkter og for transport til hotspotcentrene. 3. På grundlag af en behovsanalyse skal medlemsstaterne stille de nødvendige eksperter til rådighed med henblik på at sikre en fuldstændig etablering af hotspotcentre, så snart byggearbejderne er afsluttet. Grækenland skal til gengæld sikre, at der indsættes et tilstrækkeligt antal teamledere, og at der er tilstrækkeligt med sikkerhedspersonale i hotspotområderne. 4. Grækenland skal - uden yderligere forsinkelser og ved hjælp af de fremskyndede/forenklede procedurer, der gives mulighed for i direktiv 2004/18/EF og 2014/24/EU i tilfælde af "tvingende grunde" eller "hastende omstændigheder" - indkøbe de nødvendige fingeraftryksmaskiner. 5. IT-systemerne skal opdateres, for det første med henblik på at indføre et fuldt udbygget automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) og dernæst sikre, at der etableres forbindelser mellem nationale databaser, EU-databaser og internationale databaser, således at der bliver mulighed for at foretage en fuldstændig kontrol af ankomne migranter ved hjælp af databaserne i Schengeninformationssystemet (SIS) II/Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter. 6. Grækenland skal med støtte fra Europa-Kommissionen og EU-agenturerne definere behovene for kulturformidlere/tolke og styrke deres tilstedeværelse i hotspotcentrene. 7. Koordineringen skal forbedres yderligere ved at gøre systematisk og effektiv brug af de koordinationsmekanismer, der er blevet indført. De udpegede koordinatorer for øerne skal tildeles beføjelser i form af særlige mandater til at koordinere alle relevante statslige og ikkestatslige aktører, der opererer i hotspotområder. 8. Europol skal styrke sin tilstedeværelse i Grækenland og indgå operationelle aftaler med de græske myndigheder med henblik på at støtte dem med at bekæmpe menneskesmugling. Støtten bør omfatte iværksættelse af finansielle undersøgelser, en indsats mod dokumentforfalskning og bedre udnyttelse af netværk af indvandringsforbindelsesofficerer i tredjelande som kilder til relevante oplysninger. 9. Det græske politi skal tilbyde uddannelse i identifikation af forfalskede dokumenter til de politifolk, der er placeret i hotspotcentre. 7

8 II. OMFORDELING - STATUS 1. Der blev gennemført en første flyvning som led i omfordelingen fra Grækenland til Luxembourg af 30 asylansøgere den 4. november I december tog omfordelingen fart med flyvninger den 10. december 2015 (Finland), 14. december (Tyskland) og 15. december (Litauen). Den næste planlagte flyvning finder sted den 17. december (Portugal) og endnu en i begyndelsen af januar (Letland). Den 17. december 2015 vil i alt 76 asylansøgere være blevet omfordelt fra Grækenland. 2. I alt har man registeret 370 migranter, der kan omfordeles, og som ansøger om international beskyttelse, og den 11. december anmodede de græske myndigheder om at få omfordelt 297 til andre medlemsstater, som skulle godkende dette. 3. I øjeblikket er der flere migranter til omfordeling, end der er pladser. Kun ni medlemsstater har stillet 305 pladser til rådighed for personer, der skal omfordeles, mens 14 medlemsstater har udpeget forbindelsesofficerer. Der blev afholdt et første møde for forbindelsesofficerer i Grækenland den 27. november 2015 og endnu et møde den 9. december. 4. Formidlingen af oplysninger om omfordelingsprogrammet er i øjeblikket begrænset til hotspotcentret på Lésvos, hvor EASO, UNHCR og den græske asyltjeneste er til stede. EASO har i alt indsat seks eksperter til dette, og der er planer om at udvide antallet til 10 i de kommende dage. 5. EASO har indkøbt yderligere 10 mobile enheder samt udstyr til at støtte omfordelingsprocessen på øerne. De mobile enheder er ankommet til Grækenland og kan indsættes når som helst på alle de fem hotspotøer. 6. Antallet af medarbejdere i den græske asyltjeneste, der er afsat til omfordeling, er stadig begrænset. Deres kapacitet er imidlertid stadig betydeligt højere (kapacitet til at registrere pr. dag) end antallet af ansøgere, der udtrykker interesse for at blive registreret (omkring 10 om dagen). EASO vil støtte den græske asyltjeneste i registreringsfasen ved at indsætte eksperter i nationalitetsvurdering og udelukkelseskriterier. 7. Kommissionen er i færd med at stille den aftalte finansieringsstøtte (500 EUR pr. flyttet person) til rådighed for Grækenland via det nationale program under Asyl-, Migrationsog Integrationsfonden for at yde støtte til overførslerne inden for rammerne af omfordelingsprogrammet. Den græske asyltjeneste vil overdrage de operationelle aspekter af omfordelingsprogrammet til Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som har indvilget i at yde støtte til de nuværende overførsler, indtil der indgås en supplerende aftale om nødtilskud på 20 mio. EUR med Kommissionen, som skal underskrives inden udgangen af december Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af de græske myndigheder, Europa- Kommissionen, EU-agenturerne, IOM og UNHCR med henblik på at optimere omfordelingsprocessen. 9. Europa-Kommissionen støtter omfordelingsprocessen ved at stille den nødvendige finansiering til rådighed og yde teknisk bistand til Grækenland gennem sit team på stedet. 8

9 Hvad mangler der at blive gjort? 1. Informationsformidlingen til flygtningene om omfordelingsprogrammet skal intensiveres, bl.a. ved at øge tilstedeværelsen af medarbejdere fra den græske asyltjeneste og EASO i hotspotcentre samt ved at fremstille og distribuere informationsmateriale til personer, der potentielt kan blive omfattet af en omfordeling, om omfordelingsprocessen samt deres rettigheder og forpligtelser i den forbindelse. Medlemsstaternes forbindelsesofficerer bør formidle oplysninger til personer, der kommer i betragtning til omfordeling, om bestemmelseslandet for omfordelingen. 2. Kapaciteten til at registrere og behandle asylansøgninger skal forøges betydeligt. Med henblik på dette påtænker den græske asyltjeneste at ansætte yderligere 40 medarbejdere medio februar, hvilket vil styrke dens kapacitet, så den kan registrere ansøgninger om dagen. Der er behov for en yderligere udvidelse af medarbejderstaben for at dække det øgede behov for registrering. 3. Medlemsstaterne skal reagere betydeligt hurtigere på anmodninger om omfordeling fra de græske myndigheder (og afstå fra at foretage uforholdsmæssigt mange ad hockontroller i Grækenland). 4. Medlemsstaterne skal øge antallet af tilsagn inden for rammerne af omfordelingsprogrammet betydeligt. 5. Omfordelingsprocessen skal optimeres yderligere på grundlag af arbejdsgruppens anbefalinger. III. TILBAGESENDELSE - STATUS 1. Grækenland mangler stadig en struktureret og omfattende strategi for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i Grækenland, til deres oprindelsesland, navnlig hvad angår tvungne tilbagesendelser og muligheden for frihedsberøvelse, når det er relevant. 2. Ifølge oplysninger fra de græske myndigheder har man siden begyndelsen af 2015 gennemført tvangsmæssige tilbagesendelser, de fleste til Albanien. Senest afgik et charterfly, der var lejet og koordineret af Frontex, fra Athen den 2. december, hvor man tilbagesendte 49 pakistanske statsborgere. De pakistanske myndigheder accepterede kun 19 af de tilbagesendte i Pakistan. De resterende 30 fik ikke lov til at forlade flyet og er vendt tilbage, selv om de havde gyldige rejsedokumenter, der var udstedt af den pakistanske ambassade i Athen. 3. Der er detentionspladser til rådighed med henblik på tilbagesendelse, og dette anses for utilstrækkeligt på kort sigt i lyset af kapaciteten til at gennemføre tvangsmæssige tilbagesendelser, som er begrænset i øjeblikket. Man har konstateret alvorlige mangler vedrørende forholdene ved frihedsberøvelse - navnlig vedrørende levering af fødevarer. Dette skal forbedres straks. 9

10 4. Ifølge oplysninger fra IOM har der været tilfælde af støttet frivillig tilbagevenden i år. Siden juli er antallet af personer, der vender frivilligt tilbage, faldet betydeligt på grund af akutte finansieringsproblemer. 5. Europa-Kommissionen har stillet nødhjælp (omkring 2,5 mio. EUR) til rådighed for det græske politi og IOM for at give mulighed for en hurtig genoptagelse af programmet med tvangsmæssige tilbagesendelser og støttet frivillig tilbagevenden. Som en følge heraf har man genoptaget programmet med støttet frivillig tilbagevenden. 6. Europa-Kommissionen har gennemført særlige tjenesterejser, f.eks. til Pakistan, for at lette tilbagetagelsen. 7. Europa-Kommissionen vil foretage en særlig overvågningsrejse til Grækenland, hvor man vil fokusere på tilbagesendelsessystemet for at vurdere situationen og foreslå operationelle løsninger i overensstemmelse med EU-retten. Hvad mangler der at blive gjort? 1. De græske myndigheder skal udforme en klar strategi for tvangsmæssige tilbagesendelser, hvori man kortlægger, hvilke prioriterede tredjelande man skal indgå aftaler med, og angiver manglerne ved systemet for frihedsberøvelse. Grækenland skal strømline sine administrative procedurer for at give mulighed for en hurtig tilbagesendelse. 2. Grækenland skal forbedre systemerne for tvangsmæssig og frivillig tilbagesendelse og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de tilgængelige midler fra det nationale program inden for rammerne af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden straks udnyttes. 3. De græske myndigheders tilbagesendelsesaktiviteter skal i højere grad være fokuseret på de nationaliteter, der er mest relevante i forbindelse med hotspotområderne (pakistanere, men også afghanere, iranere og bangladeshere) i stedet for det nuværende fokus på statsborgere fra Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. 4. Migranterne skal have oplysninger om støttet frivillig tilbagevenden, allerede mens de opholder sig i hotspotområderne. Man kan også overveje at gennemføre en informationskampagne i områder tæt på grænsen til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. 5. Europa-Kommissionen skal med støtte fra medlemsstaterne yderligere intensivere sit samarbejde med tredjelande for at sikre en nemmere tilbagetagelse af migranter, der ikke har ret til international beskyttelse. Dette omfatter ligeledes yderligere bestræbelser for at sikre Tyrkiets tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere. 6. Frontex skal sikre, at der ved fælles tilbagesendelsesflyvninger foretages regelmæssige mellemlandinger i Grækenland for at udføre tilbagesendelsesoperationer. 7. Forholdene i detentionscentrene skal forbedres hurtigst muligt. 10

11 IV. FORBEDRING AF GRÆNSEFORVALTNINGEN - STATUS 1. Efter anmodning fra Grækenland vil Frontex bistå Grækenland med at registrere migranter i den nordlige grænseregion. Frontex og det græske politi har i fællesskab besøgt området for at kortlægge de tekniske behov. Frontex har allerede indsat et begrænset antal medarbejdere i Idomeni-regionen. Dette antal ventes at stige i løbet af januar. 2. EU og Tyrkiet har indgået aftale om en fælles handlingsplan, der skal føre til en betydelig nedgang i antallet af flygtninge, der rejser ind i Grækenland fra Tyrkiet. 3. Grækenland har oprettet fælles arbejdsgrupper med Tyrkiet med henblik på at uddybe samarbejdet om grænseforvaltning. 4. Grækenland anmodede om aktivering af hurtige grænseindsatshold (RABIT) for Ægæerhavet den 3. december Den administrerende direktør for Frontex besluttede den 10. december at efterkomme anmodningen om at aktivere RABIT. RABIToperationen vil føre til en opgradering af den fælles havoperation Poseidon, der dækker det samme operationelle område. 5. Hidtil har medlemsstaterne givet tilsagn om manddage som reaktion på Frontex' anmodning om manddage (31 % dækning). Hvad mangler der at blive gjort? 1. De græske myndigheder og Frontex skal hurtigt definere de operationelle detaljer vedrørende indsættelse af Frontex-medarbejdere ved den græske nordgrænse. 2. Ud over aktiveringen af RABIT bør medlemsstaterne straks stille medarbejdere og udstyr til rådighed for at sikre, at de behov, som Grækenland og Frontex har identificeret, opfyldes fuldt ud. V. MODTAGELSESKAPACITET 1. Europa-Kommissionen og UNHCR underskrev en fælles erklæring den 14. december om en lejeordning, der i praksis øger modtagelseskapaciteten i Grækenland med pladser på fastlandet og yderligere i hotspotområder. På grundlag af denne erklæring forventes UNHCR den 18. december at vælge sine partnere til gennemførelsen heraf. UNHCR kan herefter øjeblikkelig tilbyde indkvartering til asylansøgere og personer, der kan komme i betragtning til omfordeling. Med henblik herpå har Kommissionen indvilget i at bidrage med 80 mio. EUR fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed. 2. Der oprettes midlertidige indkvarteringspladser som en del af de igangværende byggearbejder på Lésvos, Leros og Khíos i begyndelsen af januar Dette tal vil stige til pladser (første modtagelse) efter færdiggørelsen af hotspotcentre på Kos og Sámos. 3. De græske myndigheder har i øjeblikket modtagelseskapacitet i anden linje til for op til personer i Athen (Eleonas, Elliniko og Palio Faliro). Grækenland har underskrevet 11

12 en tilskudsaftale med Europarådets Udviklingsbank med henblik på at udvide Eleonascentret i nærheden af Athen med pladser. 4. I Eidomeni-området er der kapacitet til at modtage op til personer i større og mindre telte. 5. Kapaciteten inden udsendelsen er i øjeblikket Den 3. december 2015 anmodede Grækenland om aktivering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme (EUCPM). Via denne mekanisme anmodes medlemsstaterne om at yde bistand i naturalier for at forbedre modtageforholdene. Hvad mangler der at blive gjort? 1. Grækenland skal hurtigt afslutte arbejdet med at skabe alle pladser på alle fem hotspotøer. 2. Grækenland skal forbedre modtagelsen af sårbare grupper, navnlig uledsagede mindreårige. 3. Der skal findes flere strukturelle løsninger vedrørende levering af fødevarer og andre basale behov i modtagelsesfaciliteterne. 4. Grækenland skal fortsat øge sin modtagelseskapacitet i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet for lederne på Vestbalkan. 5. Medlemsstaterne skal straks reagere på anmodningen om bistand via EUCPM. 12

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 792 draft ANNEX 1 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Fjerde rapport om de fremskridt, der

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige operationelle,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.4.2016 COM(2016) 197 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EN REFORM AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM OG OM FREMME AF LOVLIGE MIGRATIONSVEJE

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Bruxelles, den 12.3.2013 COM(2013) 115 final BILAG. til

Bruxelles, den 12.3.2013 COM(2013) 115 final BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2013 COM(2013) 115 final BILAG til Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Schengenfaciliteten (2004-2006) DA DA Fuldstændig

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 6 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET. Første rapport om omfordeling og genbosætning

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET. Første rapport om omfordeling og genbosætning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2016 COM(2016) 165 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første rapport om omfordeling og genbosætning DA DA 1 Indledning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg g deres stedfortrædere ilag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 19. oktober 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 29.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens meddelelse KOM(2008)0069 om forberedelse af de kommende faser af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015.

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 77 Offentligt Talepapir TALE Sagsnr. 2015-540 til brug for forelæggelse i Folketingets Udlændinge, Integrations- og Bolig Udvalg den

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 453 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter DA DA I. Indledning

Læs mere