Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Status for it i folkeskolen"

Transkript

1 Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet. Undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort. Investeringer Analysen er baseret på de seneste 3 års investeringer i området, og viser, at Frederikssund kommune har en samlet mindreudgift pr. elev på kr. 364,- pr. år (TCO 1 pr. elev årligt) end gennemsnittet af kommuner i undersøgelsen. Ses isoleret på hvor meget kommunen har investeret i devices til elever, har Frederikssund kommune en mindre-anlægsudgift til devices pr. elev pr. på kr. 743,- over 3 år. I forhold til de kommuner i undersøgelsen, som har haft de højeste udgifter/største investeringer er forskellen hhv. kr ,- lavere TCO pr. elev pr. år i Frederikssund, og kr ,- i deviceanlægsinvesteringer pr. elev pr. over 3 år. Omregnet til samlet elevtal svarer det til, at Frederikssund kommune har en mindre TCO-udgift på 1,82 mio.kr. pr. år i forhold til gennemsnittet af de 20 kommuner, ligesom kommunen har investeret 1,24 mio. kr. mindre pr. år i devices til eleverne end gennemsnittet af de 20 kommuner. I forhold til de kommuner som investerer mest ser tallene således ud: Mindre TCO-udgift i Frederikssund end max = 6,94 mio. kr., og mindre anlægsinvestering i devices til elever = kr. 7,35 mio. kr. pr. år. Teknisk tilfredshed Et led i undersøgelsen har også været at måle på såvel læreres som elevers tilfredshed med det tekniske opsæt. 69 lærere og 200 elver har valgt at besvare spørgeskemaet. Resultatet adresserer problemstillinger som i forvejen er kendt, og som der arbejdes med i forskellige regi omkring folkeskolen, herunder f.eks. elektroniske tavler som går i stykker, svartider ved logon, typen af programmer der udrulles på skolepc erne osv. BOYD Et andet opmærksomhedspunkt er, at lærerne i Frederikssund i højere grad end gennemsnittet af kommuner i undersøgelsen baserer deres undervisning på elevernes eget it-udstyr, og at det kun i nogen eller mindre grad giver anledning til problemer i forhold til den undervisning som var planlagt. Samtidig svarer 73% af eleverne i undersøgelsen, at de medbringer eget eller familiens it-udstyr og bruger det i undervisningen. 53% medbringer det dagligt, 19% ugentligt og 20% månedligt, mens de sidste 8% aldrig eller kun et par gange om året medbringer eget udstyr. Resumé af de senere års udvikling Skoleområdets centrale it-budget beløber sig årligt til ca. 1,9 mio. kr., og har de senere år afholdt udgifter til dele af skoleintra, etablering og kvalitetssikring af netværket på skolerne, omlægning til trådløst netværk, visse fælles digitale didaktiske læringsmidler m.v. KLs anbefalinger KL har i 2012 anbefalet kommunerne en række tiltag i relation til it-infrastrukturen i folkeskolen 2, herunder bl.a. implementering af trådløst net, adgang til at logge på med egne digitale enheder, fleksibel kapacitet, adgang til nettet overalt på skolen. 1 TCO opgøres således: Driftsugifter + årsværk + ¼ af historiske investeringer

2 Netværk IKT og Digitalisering overtog i 2011 driften af netværket på skolerne har siden arbejdet med at sikre en ensartet kvalitet og kapacitet på alle skoler, herunder indarbejdelse af KLs anbefalinger, jf. ovenfor. Der er således gennem de senere år investeret massivt i skolernes netværk. Pt. har skolerne en 500/500 Mbit forbindelse, hvoraf forbruget pt. udgør mellem 25 og 40%. Interaktive tavler I 2012 blev der investeret i interaktive tavler således at der i alle klasseværelser nu er en interaktiv tavle eller projektor. Der er stor forskel på hvor nye interaktive tavler, der findes på de enkelte skoler, idet hver skole fik suppleret evt. eksisterende beholdning. De fleste skoler har en beholdning af mellem 2 og 3 forskellige modeller. På nogle skoler er det for nogle lærere en udfordring, at skulle betjene flere forskellige tavlemodeller. Imidlertid betyder den kontinuerlige teknologiske udvikling, at man ikke efter et års tid kan købe samme model, som sidst man købte tavle. Der vil således altid være nye modeller i spil, når der indkøbes via de fælles offentlige indkøbsaftaler. Derfor er det en forventning, at lærernes teknologiske modenhed højnes i takt med, at man bliver vant til, at der tilgår nye tavlemodeller til skolerne. Der er ikke i forbindelse med investeringen i tavler etableret en egentlig serviceaftale, men kommunens servicekorps har til opgave at være behjælpelig med at udskifte pærer og støvsuge tavlerne en gang årligt (vedligeholdelse). Går en tavle i stykker er det den enkelte skole som skal rekvirere en tekniker, ligesom skolen skal afholde udgiften til reparation og evt. udskiftning af tavler, der går i stykker via sit eget itbudget. Pc ere Beholdningen af pc ere og tablets i de enkelte skoler er stærkt varierende og der findes ikke pt. en samlet opgørelse over antal og modeller pr. skole. Det er dog i Samarbejdsforum for skole-it defineret, hvilke modeller der er omfattet af adgangen til support og udrulning af fællesprogrammer via IKT og Digitalisering. På nogle skoler er hovedparten af det tilstedeværende it-udstyr af ældre dato. Det har gennem de senere år været den enkelte skole, som gennem sit it-budget, har skullet sikre at gammelt udstyr blev udskiftet med nyt og at der var en tilstrækkelig beholdning. Nogle skoler råder over en pc-beholdning som muliggør afholdes af digitale prøver og eksaminer i et hold, mens andre råder over så få, at holdene må splittes op. For at sikre alle skoler har tidssvarende udstyr i tilstrækkelig mængde, vil der fremover være central styring af minimumskrav til indkøb, som de enkelte skoler skal prioritere. Licenser Skolerne har pt. adgang til en beholdning på 2000 Microsoft Office 2007 licenser (MS Select Uddannelsesaftalen). Pt. forbruges godt stk., og i takt med at såvel lærere som pædagoger i skolen får stillet device til rådighed stiger behovet for licenser, såfremt der ikke vælges devices som også indeholder adgang til MS Office (eksempelvis Surface med adgang til Office 365 i begrænset udgave). En MS Officelicens til f.eks. en bærbar pc koster 615,- kr. stk. IKT og Digitalisering sikrer gennem løbende forbrugsopfølgning, at skoleområdet er licenskompliant og udgiften afholdes på det centrale skole-itbudget. Det er en af grundene til, at det er helt afgørende, at skolerne udelukkende indkøber devices gennem IKT og Digitalisering. For devices, hvortil der skal udrulles programmer fra IKT og Digitalisering påløber en licens på 75 kr. til Easy Install, oveni MS-licensen. Det gælder typisk hvis der indkøbes pc ere i stedet for surfacetablets. 2

3 Licensaftaler skal fornys hvert 3. år, med mindre man forinden ønsker at opgradere til en nyere version af Office. Det betyder, at den nuværende licensaftale på 2000 MS Office 2007-licenser til skolebrug skal fornys senest i Hvis man samtidig vælger at opgradere til Office 2013 påløber der yderligere omkostninger. Microsofts licensaftaler ændrer løbende karakter og indhold. I bilag 3, Investeringsbehov estimeres ud fra de nuværende regler. Devices til lærere og pædagoger Der er i 2013 indkøbt 550 MS Surface tablets til lærerne og i 2014 forventes indkøbt yderligere 220 MS Surface tablets til pædagogerne i skolen. Sædvanligvis forventes en levetid på 4. år, hvorfor der vil skulle ske en reinvestering i devices til lærere og pædagoger i 2017 og Skoleområdet vil fælles finansiere denne reinvestering. It-didaktiske læringsmidler Kommunens digitale læringsunivers er hovedsagelig tegnet af PCF og FFF-it-gruppen, og har fire centrale omdrejningspunkter: SkoleIntra Skoletube Office 365 Skoleblogs Det digitale undervisningsunivers er i FFF-it-gruppen tænkt sådan, at de fire steder bruges i samspil med hinanden. Alle skolens brugere er oprettet med tilgang til de fire universer, og man kan som lære dele sit materiale alle fire steder, med hinanden og med eleverne. Man bestemmer selv hvor, hvilket og hvordan. Der er tale om åbent læringsunivers, som underbygger at elever kan følge egen og andre elevers læring, og som er deviceuafhængigt. Ved siden af dette findes det nationale SkoleKom, som er fagopdelt i sin tilgang til udveksling af digitale undervisningsforløb. Det anbefales, at der fremover vælges en fokusering på ét system koblet sammen med læringsmål, da flere delingsfora pt. skaber mere forvirring end vidensdeling. De centrale midler til it-didaktiske læringsmidler, herunder søgning af centrale tilskud, administreres i regi af PCF. Derudover yder PCF råd og vejledning om, hvordan de enkelte skolers budget til indkøb af læringsmidler med fordel kan bringes i spil i forhold til at opnå en større og større grad af it-didaktiske læringsmidler. De enkelte skoler har indkøbt mange forskellige typer af digitale læremidler, og aftalerne har vidt forskellige løbetider. I takt med at læremidler som er indkøbt for tilskudsmidler udløber om et år, vil bestanden af fælles læremidler igen være ret begrænset. Der skal fremover i et nyt PCF samarbejdes med skoleafdeling og It-afdeling omkring indkøb af digitale læringsmidler. Finansiering af lærringsmidler foregår via PCF. It-kompetencer Det er i dag meget forskelligt, i hvilken grad undervisning foregår med udgangspunkt i it-redskaber, og det er forskelligt hvor lagt de forskellige skoler er med udbredelse af videndeling om brugen af såvel digitale redskaber som it-didaktiske læremidler. Det er desuden forskelligt om den enkelte skole har formuleret en strategi for, hvordan arbejdet hermed skal foregå på skolen. Som lærer har man mulighed for at forberede undervisning hjemme via sin surface, f.eks. powerpointpræsentationer eller prezis. På de pædagogiske skolepc ere kan forberedes undervisningsforløb, 3

4 hvor man gør brug af den software, der er installeret på tavlerne. Forberedt undervisning kan vises på de interaktive tavler ved at man åbner sin forberedelse på den tilhørende tavlepc. Lærere har i regi af PCF mulighed for at hjælp og kurser til at benytte de forskellige fora, måden hvorpå de forskellige fora spiller sammen med digitale devices, måden hvorpå devices bruges i samspil med de interaktive tavler osv. BOYD (Bring Your Own Device) En række skoler praktiserer i dag BOYD i større eller mindre grad. Elever har i flere år taget deres mobiler med i skole, men det er først nu, at mange skoler forstår, at eleverne bruger deres mobiler til at lære med. Mobiler, bærbare pc ere og tablets er redskaber som både børn og voksne bruger hver dag. Voksne gør det på arbejde, hjemme og en masse andre steder. Børn gør det i og udenfor skolen. Vi skal vænne os til, at børn har deres egne digitale kommunikations- og læringsressourcer med, når de bevæger sig rundt. Alle elever bør arbejde med et digitalt redskab, men det bør overvejes om der kan findes finansiering til at give alle elever en bærbar pc eller en tablet. Der vil være tale om en meget stor investering og løbende geninvestering ca. hvert 4 år. Køber skolen computere til eleverne, er der som følge af den løbende teknologiske udvikling risiko for, at de hurtigt bliver forældede. Der er en tendens til, at eleverne passer ekstra godt på udstyr, der er deres eget fordi det betyder noget særligt for dem. Et lille og måske banalt eksempel er skolepc ernes tastaturer, som der bliver ofret mange kræfter og penge på at reparere. Det opleves ikke, når eleverne tager deres egne devices med. Vælger man en BOYD-strategisk tilgang bør de enkelte elever, der ikke har mulighed for at tage et device med, have stillet det til rådighed af skolen. Der er børn, hvis forældre ikke har mulighed for at stille en computer eller tablet til rådighed. De børn bør sidestilles med kammeraterne i undervisningsøjemed, og i de tilfælde bør skolen stille bærbare computere til rådighed for eleverne. De tekniske forudsætninger er på plads Som nævnt ovenfor, er skolernes netværk nu af en kvalitet, som muliggør BOYD. Netværket vil dog løbende skulle udbygges i takt med, at flere og flere devices i skolerne tilgår nettet samtidigt. Måden hvorpå Frederikssund Kommunes digitale læringsunivers (Skolen i skyen) er tænkt, betyder, at der kun stilles få krav til elevernes udstyr; devicet skal kunne gå på internettet (trådløst via skolenettet) og være opdateret sikkerhedsmæssigt ud fra leverandørens anbefalinger. Hvis disse betingelser er opfyldt kan devicet som udgangspunkt bruges i undervisningen. Udfordringer En række kommuner anlægger en BOYD-betragtning på folkeskoleområdet i et primært økonomisk perspektiv. Man kan ydermere anlægge det pædagogisk, didaktiske udgangspunkt, at det helt store rationale i BOYD ligger i de muligheder inddragelsen af børnenes eget udstyr giver. Med en BOYD-tilgang øges mulighederne for kritisk tænkning og problemløsning, kommunikation, kreativitet og innovation samt kollaboration, ligesom den enkelte lærer stilladseres til at kunne integrere teknologi i læringsforløbene, herunder en forståelse af hvad forskellige systemer (devices) kan tilbyde. Der kan ikke efter folkeskolelovens stilles ultimativt krav om, at eleven medbringer eget udstyr, men flere kommuner har med succes løftet udfordringerne via skolebestyrelserne og i dialog med forældrene. Nogle kommuner har i forløbet oplevet, at nogle lærere har vanskeligt ved at håndtere, at ikke alle elever arbejder med samme device, typisk en pc. Også her gælder, at det må forventes af den enkelte lærer, at man opnår tilstrækkelig teknologisk modenhed til at kunne håndtere diversiteten. Lærerne skal ikke være 4

5 eksperter i forskellige devices. Det er eleverne selv i forhold til egne redskaber, men lærerne skal formå at inddrage forskellige typer af digitale redskaber i undervisningen. 5

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere