Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014-15"

Transkript

1 Handlingsplan Endelig version vedtaget af bestyrelsen (efter høring i PR og SU) 1

2 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition... 4 Mission... 4 Vision... 4 Strategi... 4 TG - Amagers gymnasium & HF... 4 TG s profil... 4 Branding... 5 Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde... 5 Eleverne... 5 Ledelse og lærere... 5 Samarbejde... 5 Aktuelle udfordringer Eleverne... 6 Pædagogik, projekter og udvikling... 7 Strategisk bygningsudvikling... 9 Økonomi... 9 Arbejdstid og overenskomst Kommunikation Internationalisering Politiske strømninger Skolens tre ben: Undervisning Støtteforanstaltninger Konsekvens og opfølgning

3 Handlingsplan Undervisning Ny nordisk skole ITU videreudvikling af undervisnings-it Idræt som studieretningsfag Pædagogisk udvikling Kompetenceudvikling Støtteforanstaltninger Ekstracurriculære aktiviteter Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning Bygninger, økonomi og OK Strategisk Bygningsudvikling Overordnet økonomi OK

4 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG s profil TG s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsats- og styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen træffer løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG s handlingsplan. 4

5 TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen. Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted. Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og uden for Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 1. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 2. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 3. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 4. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 5. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG. 5

6 Aktuelle udfordringer TG s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum At fokusere på den enkelte elevs læring med henblik på at løfte barren for den enkelte elev Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX Arbejde med overgange fra Folkeskolen (NNS) og til videregående uddannelser Hertil kommer Undervisningsministeriets ønske om at måle institutioner på foreløbigt følgende fire parametre (KPI), Key Performance Indikators. Fokus på: Eksamensresultater Overgang til videregående uddannelser Løfteevne Frafald Eleverne Elevsøgningen er godt og vel status quo i forhold til sidste år. Kapaciteten i Hovedstaden er udvidet meget på HF, bl.a. på VUC-Amager, og der er konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige -HF i nærområdet. Som noget nyt vil man i regionen/fordelingsudvalg fordele elever i 2014 efter de facto skoledistrikter. Konkret hvilken betydning det har, kan være svært at spå om, men reelt er der to Amagergymnasier, TG og Ørestaden, som kommer til at dele elever med samme geografi. Dragør-elever vil der måske blive flere af på TG? 6

7 Klasseloftet på 28 er indfaset, og fordrer således flere klasser for at kunne optage det samme antal elever. Søgningen uden for København og i provinsen er faldende. Politisk er der et ønske om at flytte flere elever over i erhvervsuddannelserne. Prognoserne for elevdemografien ser ifølge Region H s opgørelse lokalt ud til at give et lille fald i ansøgertal i for at nå op på niveau med tidligere år i TG udbyder 10 STX klasser og 4 HF i 2014 (med en mulighed for at optage en 11. STX-klasse og dermed som udgangspunkt opnå et samlet klassetal på 37. Det samlede klassetal vil med et optag på 10+4 klasser være status quo. Skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og multihallen m/tilhørende undervisningslokaler og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og der er således kapacitet til den store elevgruppe. Skolen arbejder i både STX og HF fortsat med udviklingen af undervisningen og kompetenceudvikling af lærerne, men har desuden i lighed med andre skoler etableret en del støtteforanstaltninger for svagere elever og særlige tilbud til de dygtigste kombineret med en øget kontrol og opfølgning på fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder arbejdet med skolens tre ben. Denne indsats arbejder vi i forhold til alle tre ben fokuseret på at videreudvikle og målrette. I 2013 blev UndervisningsMiljøVurderingen (UMV) færdiggjort - med et meget positivt resultat. Den peger på, at mange elever ikke får hjælp til lektierne derhjemme, og det vil indgå i tilrettelæggelsen af allerede etablerede lektiecaféer og -værksteder. Anbefalingerne fra undervisningsmiljøvurderingen vil blive inddraget i handlingsplanen, se 1.1: Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel. Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og afløseren: Interreg projektet Preventing Dropout, går ind i sin afsluttende fase og slutter ved udgangen af Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de efterhånden 5 forskellige lektieværksteder har været stigende. Studievejledningen har haft stor succes med at udarbejde et gruppevejledningskoncept, som i øget grad betyder, at eleverne føler sig set og anerkendt. Endelig ser det ud til at fastholdelsen af elever samlet set er større, end først antaget i budgettet sidste år, mens der kan konstateres et stort frafald især i første-klasserne i starten af skoleåret Der er ikke på skolen adgang til en systematisk statistik over hvorfor, men med de svar eleverne selv har givet, ser 7

8 det ud til at en stor del går til andre gymnasier, mange efter at være blevet rekrutteret fra omliggende skoler i slutningen af efterårssemesteret, hvor skolerne søger at fylde deres studieretninger op. En anden stor del går til andre uddannelser efter at have fundet ud af at STX eller HF ikke var noget for dem: Elevopgørelse Elevtype Elevforløb Trin Klasser Elever Elever Nettoændring HF 2 årig 2012 HF 2 årig 2hf HF 2 årig 2013 HF 2 årig 1hf STX 2011 STX 3g STX 2012 STX 2g STX 2013 STX 1g I alt I forlængelse af skolens tre ben, vil en fremtidig indsats være et intensiveret fokus på at løfte elevernes faglige motivation og niveau og styrke overgangen fra folkeskole til gymnasium. Målet er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Som noget nyt vil TG forsøge sig med MasterClass som et tilbud til de lidt mere ressourcestærke elever. TG har således fokus på en samlet indsats for at støtte og løfte både de stærke og de mindre stærke, der hvor de er. Endelig vil fokus på elevernes karakterer og motivation være øget på baggrund af det sidste års dialog med ministeriet, KTST. Indsatsen inddrager eleverne selv, lærerne og deres undervisning, og afspejles i de ekstracurriculære aktiviteter. Formålet er at forfølge, det der virker, og sikre en spredning heraf. Udviklingen med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne og i et øget samarbejde med folkeskolerne og de videregående uddannelser for at sikre elevernes lange progression. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, og med jobprofilerne, der er bilag til lønaftalen 2014, vil der være øget fokus på den enkelte lærers muligheder for at bidrage til udvikling og sikring af fagligheden på skolen. Det skal ske i respekt for de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og på kompetencestrategiens tre hovedområder: læreren som faglig og pædagogisk formidler, læreren som organisationsmedarbejder (tænke med, tage ansvar, se helheden) og læreren som relationsmedarbejder (elever, kolleger, andre). 8

9 Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller næstformand har været fødte medlemmer. På baggrund af en revision af strukturen søges det pædagogiske arbejde styrket. Arbejdet med pædagogisk udvikling og koordinering, herunder det udvidede undervisningsbegreb, vil til stadighed afføde spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt koordinerer den pædagogiske udvikling. I har der været forsøg med nye funktionsprofiler (pædagogiske koordinatorer). Samtidig har ledelsen været repræsenteret i PPU med to forskellige profiler. Fremadrettet vil der være øget fokus på den pædagogiske udvikling i forhold til TG s mål om at sætte eleven i centrum. Det gælder både for ledelse og lærere, og vil afspejle sig i udvalgsstrukturen jf. strukturfolder Pba. de seneste skoleårs udvikling af forskellige undervisningsformer, vil der endvidere være et behov for at se på de pædagogiske strukturer omkring tilrettelæggelse af skema, elevernes og lærernes dagligdag. Dels med henblik på at imødekomme det øgede fokus på elevernes læring, dels med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af lærer- og andre ressourcer i lyset af en noget strammere økonomisk ramme fremover jf. nedenstående afsnit om økonomi. Som noget nyt ønsker ministeriet at fremme en bedre brobygning til de videregående uddannelser, og der åbnes for, at elever kan følge meritgivende forløb på videregående uddannelser, mens de stadig går i gymnasiet. Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem den første og største del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i således indviet et musikhus i skolegården, foretaget overdækning af lysgårde og renovering af sciencelokaler i kemi, biologi og naturgeografi samt opført og indviet en multihal. Bygningsudviklingen fortsætter med en ombygning af styrketræning og indretning af nye dramalokaler, samt etablering af et arbejdslokale til lærere, der gerne vil forberede sig i grupper. Årene 2014 og 2015 vil fortsat have fokus på ombygningsprocessen og deraf følgende resultater. Der kan yderligere blive tale om en udvidelse af sekretariatet og ombygning af lokaler til ledelse og administration. Økonomi På grund af øgede lønudgifter bl.a. som følge af implementeringen af OK 13 og faldende indtægter som følge af forventede besparelser i statstilskuddene (taxametrene) vil der også i de kommende år være behov for omhyggelig styring 9

10 og tilpasning af økonomien. Hertil kommer variable faktorer som elevbevægelser og klassekvotienter. Da der uden ændringer vil være udsigt til en ganske betydelig forringelse af skolens samlede resultat frem mod 2016, vil der som udgangspunkt allerede fra 2014 skulle ske en opbremsning og omstrukturering af arbejde og udgiftsstrukturer. Der er regnet med et ny-optag på 9+4 klasser i 2014 og 2015, og 9+3 i de efterfølgende år. Et evt. optag af en eller flere ekstra klasser vil ikke løse budgetsituationen, da det kun vil forbedre resultatet marginalt. Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i 2013/14. Elevopgørelse pr. 18/ Elevtype Elevforløb Antal Brobygning 2013 Brobygning 77 HF 2 årig 2012 HF 2 årig 87 HF 2 årig 2013 HF 2 årig 76 STX 2011 STX 237 STX 2012 STX 231 STX 2013 STX 276 Arbejdstid og overenskomst Med det første år med OK13 er der gjort nogle erfaringer, som skal evalueres og tilrettelæggelsen af arbejdet skal revideres. Den første vigtige hurdle har været at holde arbejdstiden som planlagt, dvs. minimere overarbejdet så meget som muligt. For at kunne udnytte andre måder at arbejde med den pædagogiske tilrettelæggelse, vil der være forslag om en ny struktur. Se under PPU. Informationsmøderne, der reelt har fungeret som dialogmøder med lærerne i mindre enheder, end hele kollegiet samlet, har fungeret efter hensigten. Kommunikation Der er de sidste år sket meget på området. Der er kommet ny hjemmeside, årsskriftet er revideret og der har ikke mindst været en meget stor dækning i lokalpressen af de forskellige begivenheder på TG. TG er blevet meget synlig i lokalområdet, og pressedækningen har afspejlet nybyggeri, ministerbesøg og musicalfornyelse mv. Det er imidlertid med en stigende konkurrence om eleverne og et pres fra ministeriet om at forbedre karakterniveauet, også nødvendigt at fortælle andre og mere fagligt og strategisk funderede historier om TG. 10

11 Dette må gerne afspejles i den eksterne kommunikation. Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler i fagene og på skoleniveau og eksterne forpligtelser. TG samarbejder om Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, annoncerer og kommunikerer selv i lokalpressen samt via egen hjemmeside, årsskrift, fokuspjecer og via mund til mund -omtale. En mere strategisk baseret fortælling om TG skal bl.a. starte i ledelsen og i fagene, forstået således at der løbende tænkes i formidling: hvad, hvordan, hvor meget, hvornår. Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Office 365, Lectio og Outlook samt Info-board og mødestruktur/-form. Der vil fortsat være fokus på revision af mødestruktur, kommissorier for og kommunikation til/fra projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper samt besættelse af hverv. Internationalisering Der er igangsat en ny udvikling af internationalisering. Dette arbejde skal fortsætte under hensyntagen til de praktiske og økonomiske rammer i Politiske strømninger I det omfang UVM vil melde yderligere strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Der arbejdes på ministerielt niveau med udvikling af KPI (Key Performance Indicators), som man vil styre institutionerne ud fra. UVM har til stadighed fokus på fravær og frafald, karakterer og løfteevne, samt overgang til videregående uddannelser. Der er igangsat en øget karakterovervågning i udvalgte fag på alle hold og niveauer for hurtigere at kunne sætte ind og løfte de enkelte elever. Der vil i den forbindelse være tale om en særlig indsats i forhold til elever med karakterer under eller på beståelsesgrænsen ( jagten på 2-tallet ) og elever, der hænger i et enkelt eller et par fag ( jagten på 4-tallet ). I den anden ende af skalaen arbejdes der med flere tilbud til de dygtigste elever i form af deltagelse i MasterClass, ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), faglige konkurrencer og elevformidling kombineret med niveaudeling i den daglige undervisning ( jagten på 7-, 10 og 12- tallet ). Desuden er de forskellige typer lektieværksteder suppleret med organiseret fælles lektielæsning på skolen, da elevtrivselsundersøgelsen viser, at 80% af vores elever læser lektier alene. Endelig er alle faggrupper indkaldt til et informationsmøde med ledelsen for at drøfte tidlig og kontinuerlig indsats og løfteevne. 11

12 Skolens tre ben: 1. Undervisning Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling 2. Støtteforanstaltninger Styrkelse af overgang, forældrekontakt, screeninger, lektieværksteder mv., tilbud til de dygtigste elever, give rum til faglige udfordringer/fordybelse, overgang til videregående uddannelser 3. Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning, motivation & trivsel 12

13 Handlingsplan Undervisning Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og studievejledere Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling Baggrund TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november På baggrund af rapporten fra 2013 opstilles følgende mål Mål Målet er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel, stille realistiske krav og tilrettelægge undervisningen, så elevernes motivation og læring øges Beskrivelse af indsatsen Jf. anbefalinger fra UMV-rapporten: Variation i undervisningen Bortset fra enkelte klasser er der generelt tilfredshed med variationen i undervisningen. For at sikre en endnu mere udbredt tilfredshed, vil vi anbefale, at hver klasses team spørger ind til i hvilket omfang, undervisningsformen varieres og evt. tilskynder til større variation. Undervisningsevaluering Lærerne skal i de fleste klasser i højere grad gøre brug af undervisningsevalueringer og måske samtidig klargøre for eleverne, når der er tale om egentlig undervisningsevaluering. I evalueringen bør indgå spørgsmål om variation i undervisningen. Ledelsen bør fortsat være opmærksom på at undervisningsevalueringerne vurderes i forbindelse med GRUS/MUS-samtalerne. IT Den nuværende IT-anvendelse vurderes som meget tilfredsstillende. Dog er ca. halvdelen af eleverne interesserede i yderligere inddragelse af IT 1. Det anbefales, at anvendelsen af IT forstærkes. 1 Kun 5 % synes IT bruges for meget. Jf. Fig

14 Lektiehjælp Det anbefales, at lærerne - hvor det er muligt - i højere grad tilrettelægger elevernes forberedende arbejde (lektielæsning, opgaver) således, at eleverne motiveres til at arbejde sammen og støtte hinanden. Desuden anbefales en fortsættelse og udbygning af den institutionaliserede gensidige elevhjælp og lektiecafeerne. Forventningsafstemning De mange elevers manglende forberedelse og opgaveaflevering står i tilsyneladende modsætning til elevernes opfattelse af deres udbytte af undervisningen, hvor kun 7 % siger, at de ikke får noget særligt udbytte af undervisningen. En fjerdedel af eleverne synes ikke, at det er specielt krævende at gå i gymnasiet. Sammenholdes dette med elevernes eksamenskarakterer, tyder det på en manglende forståelse hos en stor del af eleverne af de krav om arbejdsindsats, som gymnasiet stiller. Derfor anbefales det, at det fortsat klargøres for eleverne, hvilke krav der stilles til deres forberedelse og at fokus på skriftligt fravær fastholdes. Forholdet mellem elever og lærere Besvarelsen af spørgsmål 4.4 tyder på, at der i nogle tilfælde kan være problemer i forholdet mellem elever og lærer, idet 20 % af eleverne mener, at det er hos lidt mindre end halvdelen eller hos de færreste af lærerne, at klassen retter sig efter, hvad læreren siger og er positive over for lærerens initiativer. Det anbefales, at der sættes yderligere fokus på klasserumskulturen. Frafald Ca. 10 % har overvejet at gå ud for at gå på et andet gymnasium. Blandt disse elever er der en signifikant overvægt af henviste elever. Gruppen er antalsmæssig lille, men viser dog, at TG skal være tilbageholdende med at optage for mange henviste elever. 14

15 1.2 Ny nordisk skole Ansvarlig: BR/Ledelsen og skolens lærere Baggrund Med baggrund i UVMs satsning på Ny nordisk skole, indgår TG fra 2013 sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket udgør en overordnet forståelsesramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG i fortsat fokusere på: At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan, At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver især drengene hægtet af? Forsøget løber over en flerårig periode. I blev afholdt læringscirkler i de etablerede netværk samt foretaget gensidige undervisningsbesøg og elevformidling. I vil dette arbejde blive fortsat og udbygget, idet der tænkes i kontakt og spredning til øvrige Tårnby skoler i regi af UU Tårnby samt en evt. erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Mål Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb samt information og forventningsafstemning. Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed 15

16 for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Beskrivelse af indsatsen Nedsættelse af nye læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Deltage som oplægsholder på pædagogisk dag for alle folkeskoler i Tårnby Kommune i september 2014, hvor konklusionerne på arbejdet med Styrkelse af overgang fra folkeskole til gymnasium præsenteres, så der tænkes i en yderligere spredning af indsatsen med at understøtte elevernes lange progression. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. 16

17 1.3 ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU, ledelsen og ressourceperson JM i sekretariatet Baggrund TG har i udarbejdet plan for installation af Office 365, og efterfølgende afholdt kurser i funktionaliteten af dette nye videndelingssystem. Der har været udarbejdet en plan for implementering af systemet. Dette arbejde skal udbygges i , ligesom der skal udvikles nye hjørner af systemet og dets brug på skolen. Fra har alle lærere kunnet vælge mellem fast opkobling til internettet og en bærbar pc. Der skal fortsat være fokus på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Som noget nyt deltager en repræsentant fra ITU i PPU-møderne, så der sikres sammenhæng og forankring i skolens samlede pædagogiske udvikling Mål Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-it skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt Beskrivelse af indsatsen Revision af handlingsplan for IT på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. Videreudvikling og implementering af Office 365 vha. udbygning af relevante faciliteter og introkurser Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. 17

18 1.4 Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: BF/ledelsen, følgegruppe for eliteidræt og skemalæggere Baggrund I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløb i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der siden været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG Mål Målet er at evaluere hidtidig praksis mhp. at udvikle en ny og styrket model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde Beskrivelse af indsatsen En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Der nedsættes en følgegruppe for eliteidræt med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen. En mere præcis beskrivelse afventer møde ml. ledelse og repræsentanter fra idrætsgruppen. 18

19 1.5 Pædagogisk udvikling Ansvarlig: BF, BR og PPU, ITU og skolens lærere Baggrund Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU og lærerkollegiet som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag Mål Mål for det kommende års arbejde vil være: a. Styrkelse af overgang implementering af arbejde fra b. Skriftlighed i fagene og på tværs herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde, obl. skemalagt vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver, stilladsering, processkrivning og skriftlighedsportal implementering af arbejde fra c. Begyndende implementering af det udvidede undervisningsbegreb herunder videreudvikling og spredning af elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) samt anvendelsesorientering, MasterClass og IT i undervisningen implementering af idékatalog fra d. Fokus på HF-pædagogik herunder forsøg med placering af ks e. Fokus på studieretningstoning og internationalisering f. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops g. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer, konferencer og UVM h. Forbedringsforslag pba. konkrete henvendelser om det daglige pædagogiske arbejde Beskrivelse af indsatsen Aktiviteten forberedes i foråret Der etableres en ny struktur for arbejde i projekter og udvalg. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten. 19

20 1.6 Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og Samarbejdsudvalg (SU) Baggrund Med udgangspunkt i skolens kompetencestrategi, og de udarbejdede jobkompetenceprofiler i lønaftalen, afholdes MUS kombineret med skolevandring/undervisningsbesøg og dialogmøder i større og mindre fora (jf. strukturfolder) mhp. på fastlæggelse af udvikling for den enkelte medarbejder og faggrupperne. Der afvikles en APV for alle medarbejdere i Mål Inddrage følgende temaer i MUS: Undervisningsevaluering, mål fra NNS, karakterudvikling og løfteevne (jagten på 2- og 4-tallet- og 7-, 10- og 12-tallet), styrkelse af grundforløb, anvendelse af didaktiske værktøjer fra faggruppernes værktøjskasse, med henblik på at understøtte den enkelte lærers praksis og lægge plan for den videre kompetenceudvikling Beskrivelse af indsatsen MUS-samtaler vil blive udbredt i ledelsen, så der er flere der afholder MUS. Der udarbejdes et generelt notat med baggrund i problemstillinger, der rejser sig i MUS-samtalerne. 20

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere