Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014-15"

Transkript

1 Handlingsplan Endelig version vedtaget af bestyrelsen (efter høring i PR og SU) 1

2 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition... 4 Mission... 4 Vision... 4 Strategi... 4 TG - Amagers gymnasium & HF... 4 TG s profil... 4 Branding... 5 Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde... 5 Eleverne... 5 Ledelse og lærere... 5 Samarbejde... 5 Aktuelle udfordringer Eleverne... 6 Pædagogik, projekter og udvikling... 7 Strategisk bygningsudvikling... 9 Økonomi... 9 Arbejdstid og overenskomst Kommunikation Internationalisering Politiske strømninger Skolens tre ben: Undervisning Støtteforanstaltninger Konsekvens og opfølgning

3 Handlingsplan Undervisning Ny nordisk skole ITU videreudvikling af undervisnings-it Idræt som studieretningsfag Pædagogisk udvikling Kompetenceudvikling Støtteforanstaltninger Ekstracurriculære aktiviteter Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning Bygninger, økonomi og OK Strategisk Bygningsudvikling Overordnet økonomi OK

4 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område. Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG s profil TG s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsats- og styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen træffer løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG s handlingsplan. 4

5 TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen. Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted. Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og uden for Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 1. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 2. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 3. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 4. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 5. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG. 5

6 Aktuelle udfordringer TG s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum At fokusere på den enkelte elevs læring med henblik på at løfte barren for den enkelte elev Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne At udvikle en attraktiv arbejdsplads At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX Arbejde med overgange fra Folkeskolen (NNS) og til videregående uddannelser Hertil kommer Undervisningsministeriets ønske om at måle institutioner på foreløbigt følgende fire parametre (KPI), Key Performance Indikators. Fokus på: Eksamensresultater Overgang til videregående uddannelser Løfteevne Frafald Eleverne Elevsøgningen er godt og vel status quo i forhold til sidste år. Kapaciteten i Hovedstaden er udvidet meget på HF, bl.a. på VUC-Amager, og der er konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige -HF i nærområdet. Som noget nyt vil man i regionen/fordelingsudvalg fordele elever i 2014 efter de facto skoledistrikter. Konkret hvilken betydning det har, kan være svært at spå om, men reelt er der to Amagergymnasier, TG og Ørestaden, som kommer til at dele elever med samme geografi. Dragør-elever vil der måske blive flere af på TG? 6

7 Klasseloftet på 28 er indfaset, og fordrer således flere klasser for at kunne optage det samme antal elever. Søgningen uden for København og i provinsen er faldende. Politisk er der et ønske om at flytte flere elever over i erhvervsuddannelserne. Prognoserne for elevdemografien ser ifølge Region H s opgørelse lokalt ud til at give et lille fald i ansøgertal i for at nå op på niveau med tidligere år i TG udbyder 10 STX klasser og 4 HF i 2014 (med en mulighed for at optage en 11. STX-klasse og dermed som udgangspunkt opnå et samlet klassetal på 37. Det samlede klassetal vil med et optag på 10+4 klasser være status quo. Skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og multihallen m/tilhørende undervisningslokaler og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og der er således kapacitet til den store elevgruppe. Skolen arbejder i både STX og HF fortsat med udviklingen af undervisningen og kompetenceudvikling af lærerne, men har desuden i lighed med andre skoler etableret en del støtteforanstaltninger for svagere elever og særlige tilbud til de dygtigste kombineret med en øget kontrol og opfølgning på fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder arbejdet med skolens tre ben. Denne indsats arbejder vi i forhold til alle tre ben fokuseret på at videreudvikle og målrette. I 2013 blev UndervisningsMiljøVurderingen (UMV) færdiggjort - med et meget positivt resultat. Den peger på, at mange elever ikke får hjælp til lektierne derhjemme, og det vil indgå i tilrettelæggelsen af allerede etablerede lektiecaféer og -værksteder. Anbefalingerne fra undervisningsmiljøvurderingen vil blive inddraget i handlingsplanen, se 1.1: Elever undervisningsmiljø og elevtrivsel. Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og afløseren: Interreg projektet Preventing Dropout, går ind i sin afsluttende fase og slutter ved udgangen af Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de efterhånden 5 forskellige lektieværksteder har været stigende. Studievejledningen har haft stor succes med at udarbejde et gruppevejledningskoncept, som i øget grad betyder, at eleverne føler sig set og anerkendt. Endelig ser det ud til at fastholdelsen af elever samlet set er større, end først antaget i budgettet sidste år, mens der kan konstateres et stort frafald især i første-klasserne i starten af skoleåret Der er ikke på skolen adgang til en systematisk statistik over hvorfor, men med de svar eleverne selv har givet, ser 7

8 det ud til at en stor del går til andre gymnasier, mange efter at være blevet rekrutteret fra omliggende skoler i slutningen af efterårssemesteret, hvor skolerne søger at fylde deres studieretninger op. En anden stor del går til andre uddannelser efter at have fundet ud af at STX eller HF ikke var noget for dem: Elevopgørelse Elevtype Elevforløb Trin Klasser Elever Elever Nettoændring HF 2 årig 2012 HF 2 årig 2hf HF 2 årig 2013 HF 2 årig 1hf STX 2011 STX 3g STX 2012 STX 2g STX 2013 STX 1g I alt I forlængelse af skolens tre ben, vil en fremtidig indsats være et intensiveret fokus på at løfte elevernes faglige motivation og niveau og styrke overgangen fra folkeskole til gymnasium. Målet er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Som noget nyt vil TG forsøge sig med MasterClass som et tilbud til de lidt mere ressourcestærke elever. TG har således fokus på en samlet indsats for at støtte og løfte både de stærke og de mindre stærke, der hvor de er. Endelig vil fokus på elevernes karakterer og motivation være øget på baggrund af det sidste års dialog med ministeriet, KTST. Indsatsen inddrager eleverne selv, lærerne og deres undervisning, og afspejles i de ekstracurriculære aktiviteter. Formålet er at forfølge, det der virker, og sikre en spredning heraf. Udviklingen med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne og i et øget samarbejde med folkeskolerne og de videregående uddannelser for at sikre elevernes lange progression. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, og med jobprofilerne, der er bilag til lønaftalen 2014, vil der være øget fokus på den enkelte lærers muligheder for at bidrage til udvikling og sikring af fagligheden på skolen. Det skal ske i respekt for de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og på kompetencestrategiens tre hovedområder: læreren som faglig og pædagogisk formidler, læreren som organisationsmedarbejder (tænke med, tage ansvar, se helheden) og læreren som relationsmedarbejder (elever, kolleger, andre). 8

9 Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller næstformand har været fødte medlemmer. På baggrund af en revision af strukturen søges det pædagogiske arbejde styrket. Arbejdet med pædagogisk udvikling og koordinering, herunder det udvidede undervisningsbegreb, vil til stadighed afføde spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt koordinerer den pædagogiske udvikling. I har der været forsøg med nye funktionsprofiler (pædagogiske koordinatorer). Samtidig har ledelsen været repræsenteret i PPU med to forskellige profiler. Fremadrettet vil der være øget fokus på den pædagogiske udvikling i forhold til TG s mål om at sætte eleven i centrum. Det gælder både for ledelse og lærere, og vil afspejle sig i udvalgsstrukturen jf. strukturfolder Pba. de seneste skoleårs udvikling af forskellige undervisningsformer, vil der endvidere være et behov for at se på de pædagogiske strukturer omkring tilrettelæggelse af skema, elevernes og lærernes dagligdag. Dels med henblik på at imødekomme det øgede fokus på elevernes læring, dels med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af lærer- og andre ressourcer i lyset af en noget strammere økonomisk ramme fremover jf. nedenstående afsnit om økonomi. Som noget nyt ønsker ministeriet at fremme en bedre brobygning til de videregående uddannelser, og der åbnes for, at elever kan følge meritgivende forløb på videregående uddannelser, mens de stadig går i gymnasiet. Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem den første og største del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i således indviet et musikhus i skolegården, foretaget overdækning af lysgårde og renovering af sciencelokaler i kemi, biologi og naturgeografi samt opført og indviet en multihal. Bygningsudviklingen fortsætter med en ombygning af styrketræning og indretning af nye dramalokaler, samt etablering af et arbejdslokale til lærere, der gerne vil forberede sig i grupper. Årene 2014 og 2015 vil fortsat have fokus på ombygningsprocessen og deraf følgende resultater. Der kan yderligere blive tale om en udvidelse af sekretariatet og ombygning af lokaler til ledelse og administration. Økonomi På grund af øgede lønudgifter bl.a. som følge af implementeringen af OK 13 og faldende indtægter som følge af forventede besparelser i statstilskuddene (taxametrene) vil der også i de kommende år være behov for omhyggelig styring 9

10 og tilpasning af økonomien. Hertil kommer variable faktorer som elevbevægelser og klassekvotienter. Da der uden ændringer vil være udsigt til en ganske betydelig forringelse af skolens samlede resultat frem mod 2016, vil der som udgangspunkt allerede fra 2014 skulle ske en opbremsning og omstrukturering af arbejde og udgiftsstrukturer. Der er regnet med et ny-optag på 9+4 klasser i 2014 og 2015, og 9+3 i de efterfølgende år. Et evt. optag af en eller flere ekstra klasser vil ikke løse budgetsituationen, da det kun vil forbedre resultatet marginalt. Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i 2013/14. Elevopgørelse pr. 18/ Elevtype Elevforløb Antal Brobygning 2013 Brobygning 77 HF 2 årig 2012 HF 2 årig 87 HF 2 årig 2013 HF 2 årig 76 STX 2011 STX 237 STX 2012 STX 231 STX 2013 STX 276 Arbejdstid og overenskomst Med det første år med OK13 er der gjort nogle erfaringer, som skal evalueres og tilrettelæggelsen af arbejdet skal revideres. Den første vigtige hurdle har været at holde arbejdstiden som planlagt, dvs. minimere overarbejdet så meget som muligt. For at kunne udnytte andre måder at arbejde med den pædagogiske tilrettelæggelse, vil der være forslag om en ny struktur. Se under PPU. Informationsmøderne, der reelt har fungeret som dialogmøder med lærerne i mindre enheder, end hele kollegiet samlet, har fungeret efter hensigten. Kommunikation Der er de sidste år sket meget på området. Der er kommet ny hjemmeside, årsskriftet er revideret og der har ikke mindst været en meget stor dækning i lokalpressen af de forskellige begivenheder på TG. TG er blevet meget synlig i lokalområdet, og pressedækningen har afspejlet nybyggeri, ministerbesøg og musicalfornyelse mv. Det er imidlertid med en stigende konkurrence om eleverne og et pres fra ministeriet om at forbedre karakterniveauet, også nødvendigt at fortælle andre og mere fagligt og strategisk funderede historier om TG. 10

11 Dette må gerne afspejles i den eksterne kommunikation. Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler i fagene og på skoleniveau og eksterne forpligtelser. TG samarbejder om Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, annoncerer og kommunikerer selv i lokalpressen samt via egen hjemmeside, årsskrift, fokuspjecer og via mund til mund -omtale. En mere strategisk baseret fortælling om TG skal bl.a. starte i ledelsen og i fagene, forstået således at der løbende tænkes i formidling: hvad, hvordan, hvor meget, hvornår. Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Office 365, Lectio og Outlook samt Info-board og mødestruktur/-form. Der vil fortsat være fokus på revision af mødestruktur, kommissorier for og kommunikation til/fra projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper samt besættelse af hverv. Internationalisering Der er igangsat en ny udvikling af internationalisering. Dette arbejde skal fortsætte under hensyntagen til de praktiske og økonomiske rammer i Politiske strømninger I det omfang UVM vil melde yderligere strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Der arbejdes på ministerielt niveau med udvikling af KPI (Key Performance Indicators), som man vil styre institutionerne ud fra. UVM har til stadighed fokus på fravær og frafald, karakterer og løfteevne, samt overgang til videregående uddannelser. Der er igangsat en øget karakterovervågning i udvalgte fag på alle hold og niveauer for hurtigere at kunne sætte ind og løfte de enkelte elever. Der vil i den forbindelse være tale om en særlig indsats i forhold til elever med karakterer under eller på beståelsesgrænsen ( jagten på 2-tallet ) og elever, der hænger i et enkelt eller et par fag ( jagten på 4-tallet ). I den anden ende af skalaen arbejdes der med flere tilbud til de dygtigste elever i form af deltagelse i MasterClass, ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), faglige konkurrencer og elevformidling kombineret med niveaudeling i den daglige undervisning ( jagten på 7-, 10 og 12- tallet ). Desuden er de forskellige typer lektieværksteder suppleret med organiseret fælles lektielæsning på skolen, da elevtrivselsundersøgelsen viser, at 80% af vores elever læser lektier alene. Endelig er alle faggrupper indkaldt til et informationsmøde med ledelsen for at drøfte tidlig og kontinuerlig indsats og løfteevne. 11

12 Skolens tre ben: 1. Undervisning Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling 2. Støtteforanstaltninger Styrkelse af overgang, forældrekontakt, screeninger, lektieværksteder mv., tilbud til de dygtigste elever, give rum til faglige udfordringer/fordybelse, overgang til videregående uddannelser 3. Konsekvens og opfølgning Fravær, frafald, karakterovervågning, motivation & trivsel 12

13 Handlingsplan Undervisning Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og studievejledere Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling Baggrund TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november På baggrund af rapporten fra 2013 opstilles følgende mål Mål Målet er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel, stille realistiske krav og tilrettelægge undervisningen, så elevernes motivation og læring øges Beskrivelse af indsatsen Jf. anbefalinger fra UMV-rapporten: Variation i undervisningen Bortset fra enkelte klasser er der generelt tilfredshed med variationen i undervisningen. For at sikre en endnu mere udbredt tilfredshed, vil vi anbefale, at hver klasses team spørger ind til i hvilket omfang, undervisningsformen varieres og evt. tilskynder til større variation. Undervisningsevaluering Lærerne skal i de fleste klasser i højere grad gøre brug af undervisningsevalueringer og måske samtidig klargøre for eleverne, når der er tale om egentlig undervisningsevaluering. I evalueringen bør indgå spørgsmål om variation i undervisningen. Ledelsen bør fortsat være opmærksom på at undervisningsevalueringerne vurderes i forbindelse med GRUS/MUS-samtalerne. IT Den nuværende IT-anvendelse vurderes som meget tilfredsstillende. Dog er ca. halvdelen af eleverne interesserede i yderligere inddragelse af IT 1. Det anbefales, at anvendelsen af IT forstærkes. 1 Kun 5 % synes IT bruges for meget. Jf. Fig

14 Lektiehjælp Det anbefales, at lærerne - hvor det er muligt - i højere grad tilrettelægger elevernes forberedende arbejde (lektielæsning, opgaver) således, at eleverne motiveres til at arbejde sammen og støtte hinanden. Desuden anbefales en fortsættelse og udbygning af den institutionaliserede gensidige elevhjælp og lektiecafeerne. Forventningsafstemning De mange elevers manglende forberedelse og opgaveaflevering står i tilsyneladende modsætning til elevernes opfattelse af deres udbytte af undervisningen, hvor kun 7 % siger, at de ikke får noget særligt udbytte af undervisningen. En fjerdedel af eleverne synes ikke, at det er specielt krævende at gå i gymnasiet. Sammenholdes dette med elevernes eksamenskarakterer, tyder det på en manglende forståelse hos en stor del af eleverne af de krav om arbejdsindsats, som gymnasiet stiller. Derfor anbefales det, at det fortsat klargøres for eleverne, hvilke krav der stilles til deres forberedelse og at fokus på skriftligt fravær fastholdes. Forholdet mellem elever og lærere Besvarelsen af spørgsmål 4.4 tyder på, at der i nogle tilfælde kan være problemer i forholdet mellem elever og lærer, idet 20 % af eleverne mener, at det er hos lidt mindre end halvdelen eller hos de færreste af lærerne, at klassen retter sig efter, hvad læreren siger og er positive over for lærerens initiativer. Det anbefales, at der sættes yderligere fokus på klasserumskulturen. Frafald Ca. 10 % har overvejet at gå ud for at gå på et andet gymnasium. Blandt disse elever er der en signifikant overvægt af henviste elever. Gruppen er antalsmæssig lille, men viser dog, at TG skal være tilbageholdende med at optage for mange henviste elever. 14

15 1.2 Ny nordisk skole Ansvarlig: BR/Ledelsen og skolens lærere Baggrund Med baggrund i UVMs satsning på Ny nordisk skole, indgår TG fra 2013 sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket udgør en overordnet forståelsesramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG i fortsat fokusere på: At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan, At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver især drengene hægtet af? Forsøget løber over en flerårig periode. I blev afholdt læringscirkler i de etablerede netværk samt foretaget gensidige undervisningsbesøg og elevformidling. I vil dette arbejde blive fortsat og udbygget, idet der tænkes i kontakt og spredning til øvrige Tårnby skoler i regi af UU Tårnby samt en evt. erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Mål Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/hf, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb samt information og forventningsafstemning. Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed 15

16 for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler Beskrivelse af indsatsen Nedsættelse af nye læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af best praksis og brug af eksterne parter. Deltage som oplægsholder på pædagogisk dag for alle folkeskoler i Tårnby Kommune i september 2014, hvor konklusionerne på arbejdet med Styrkelse af overgang fra folkeskole til gymnasium præsenteres, så der tænkes i en yderligere spredning af indsatsen med at understøtte elevernes lange progression. Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks. i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival. Udvikling af model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. 16

17 1.3 ITU videreudvikling af undervisnings-it Ansvarlig: ITU, ledelsen og ressourceperson JM i sekretariatet Baggrund TG har i udarbejdet plan for installation af Office 365, og efterfølgende afholdt kurser i funktionaliteten af dette nye videndelingssystem. Der har været udarbejdet en plan for implementering af systemet. Dette arbejde skal udbygges i , ligesom der skal udvikles nye hjørner af systemet og dets brug på skolen. Fra har alle lærere kunnet vælge mellem fast opkobling til internettet og en bærbar pc. Der skal fortsat være fokus på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Som noget nyt deltager en repræsentant fra ITU i PPU-møderne, så der sikres sammenhæng og forankring i skolens samlede pædagogiske udvikling Mål Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-it skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt Beskrivelse af indsatsen Revision af handlingsplan for IT på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. Videreudvikling og implementering af Office 365 vha. udbygning af relevante faciliteter og introkurser Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. 17

18 1.4 Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: BF/ledelsen, følgegruppe for eliteidræt og skemalæggere Baggrund I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløb i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der siden været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG Mål Målet er at evaluere hidtidig praksis mhp. at udvikle en ny og styrket model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde Beskrivelse af indsatsen En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Der nedsættes en følgegruppe for eliteidræt med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen. En mere præcis beskrivelse afventer møde ml. ledelse og repræsentanter fra idrætsgruppen. 18

19 1.5 Pædagogisk udvikling Ansvarlig: BF, BR og PPU, ITU og skolens lærere Baggrund Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU og lærerkollegiet som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag Mål Mål for det kommende års arbejde vil være: a. Styrkelse af overgang implementering af arbejde fra b. Skriftlighed i fagene og på tværs herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde, obl. skemalagt vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver, stilladsering, processkrivning og skriftlighedsportal implementering af arbejde fra c. Begyndende implementering af det udvidede undervisningsbegreb herunder videreudvikling og spredning af elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) samt anvendelsesorientering, MasterClass og IT i undervisningen implementering af idékatalog fra d. Fokus på HF-pædagogik herunder forsøg med placering af ks e. Fokus på studieretningstoning og internationalisering f. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops g. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer, konferencer og UVM h. Forbedringsforslag pba. konkrete henvendelser om det daglige pædagogiske arbejde Beskrivelse af indsatsen Aktiviteten forberedes i foråret Der etableres en ny struktur for arbejde i projekter og udvalg. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten. 19

20 1.6 Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og Samarbejdsudvalg (SU) Baggrund Med udgangspunkt i skolens kompetencestrategi, og de udarbejdede jobkompetenceprofiler i lønaftalen, afholdes MUS kombineret med skolevandring/undervisningsbesøg og dialogmøder i større og mindre fora (jf. strukturfolder) mhp. på fastlæggelse af udvikling for den enkelte medarbejder og faggrupperne. Der afvikles en APV for alle medarbejdere i Mål Inddrage følgende temaer i MUS: Undervisningsevaluering, mål fra NNS, karakterudvikling og løfteevne (jagten på 2- og 4-tallet- og 7-, 10- og 12-tallet), styrkelse af grundforløb, anvendelse af didaktiske værktøjer fra faggruppernes værktøjskasse, med henblik på at understøtte den enkelte lærers praksis og lægge plan for den videre kompetenceudvikling Beskrivelse af indsatsen MUS-samtaler vil blive udbredt i ledelsen, så der er flere der afholder MUS. Der udarbejdes et generelt notat med baggrund i problemstillinger, der rejser sig i MUS-samtalerne. 20

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere