Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole"

Transkript

1 LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning

2 Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget d. 23.februar 2015, mailet til skolerne senest d.2.marts 2015, samt tilgængelig på Beretningen er en beskrivelse af kredsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling til dato for vedtagelsen. De allersidste begivenheder efter d. 23.februar 2015 er ikke medtaget i den skriftlige beretning, men da den vil blive suppleret med den mundtlige beretning, vil afgørende begivenheder herefter være medtaget i denne. Kredsstyrelsen har besluttet, at der henvises til at se indgåede aftaler på kredsens hjemmeside: Ligeledes kan kredsstyrelsens politik læses på hjemmesiden. Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsordenen til kredskontoret er d. 27. februar Forslag til forretningsorden, kredsens vedtægter og foreløbige dagsorden vedlægges som selvstændigt bilag. Beretningen kan i det daglige bruges som en håndbog, idet der er medtaget adresselister, kontortider, oversigter og notater, der kan være nyttige i det faglige arbejde og som medlemsorientering i det daglige. D. 13. februar 2015 var sidste frist for tilmelding til fællesspisning. Senest d.2. marts 2015 udsendes endelig dagsorden, oversigt over det reviderede regnskab og indkomne forslag. Marianne Lund Kredsformand D. 9. MARTS 2015 AFHOLDES GENERALFORSAMLING KL PÅ Hvalsø Skole VEL MØDT Indhold: side: Arbejdstid 3 OK Kongres 4 Løn 5 Arbejdsmiljø/rådgivning 5 Lejre kommune 6 Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer 8 Hovedforeningen og Hovedstyrelsen 9 Forpligtende kredssamarbejde 10 Kredsen 12 2

3 Arbejdstid Arbejdstid D. 10. marts 2014 blev papiret "Fælles Forståelse "underskrevet. Hermed lå der en enighed om hvordan lov 409, underbilag 2.1 administreres i Lejre Kommune. Fælles Forståelse blev fulgt op af tre møder hvor lærere, børnehaveklasseledere og ledere kunne stille spørgsmål til skolechef og Lejre Lærerforenings formand om forståelsen af indholdet. Den videre implementering fandt sted på forskellig vis på skolerne. Efter sommerferien har der været afholdt møder mellem TR og formand/ næstformand for at vurdere i hvor høj grad, det er lykkedes at implementere papiret "Fælles Forståelse ". Der tegnede sig et meget forskelligt billede fra skole til skole. Nogle steder var der eksempelvis ikke drøftet teamsamarbejde, andre steder var det ikke overholdt, at alle har ret til at have en arbejdstid på fire timer og andre skoler var ikke opmærksomme på, at der skulle afholdes dialogmøder med den enkelte. Der har løbende været møder med skolechefen, hvor problemstillingerne er forsøgt afklaret. Eksempelvis er der drøftet vigtigheden af, at der afholdes dialogmøder med den enkeltes opgaveoversigt, omlægning af arbejdstid, registrering af arbejdstid og afvikling af for meget oparbejdet flextid. Lejre Lærerforening har indhentet eksempler på læreres arbejdstid- indlagt i skemaer. Disse skemaer har været anvendt i drøftelserne med Lejre Kommune. I december 2014 afholdtes to møder med borgmesteren for at anskueliggøre hvilke problemstillinger der konkret er i organiseringen af arbejdstiden. På mødet havde vi både en overordnet fagpolitisk drøftelse (Mette T sidder i denne periode i KL s Løn- og personaleudvalg) samt en drøftelse af, hvilke muligheder der er for at forbedre arbejdsmiljøet / organisering af arbejdet indenfor gældende lovgivning. Lejre Lærerforening har opfordret til, at lederen straks sammen med team/ medarbejdere afstemmer mulighederne for at kunne samarbejde samt undersøger om der er opgaver, der kan fjernes. Det skal undersøges, hvad det vil koste at tildele lærerne mindre undervisningstid. Lejre Kommune og Lejre Lærerforening skal overveje om man er interesseret i en lokalaftale til næste skoleår. PPR. Tale- hørelærerne var i sidste skoleår på A05 overenskomst. I dette skoleår er man omfattet af Lov 409 s bestemmelser, men ikke i papiret "Fælles Forståelse. Lejre Kommune tilkendegav på møder, at der er ønske om at tale/ hørelærere skal ansættes som konsulenter uden ledelsesbeføjelser fra 1.august Lejre Lærerforening har anmodet om forhandling om vilkår for konsulentstilling. Forhandlingen er endnu ikke datofastsat. Evaluering fælles forståelse. Kredsstyrelsen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan evalueringen skal finde sted. I januar 2015 afholdes klubmøder på alle skoler. Processen med Lejre Kommune planlægges sammen med skolechef. Første møde er afholdt d. 10. februar

4 OK 2015 På kongressen september 2014, opstillede DLF sine krav til forhandlingerne. De samlede krav fra forhandlingsfællesskabet, og LC blev udvekslet medio december 2014, hvor arbejdsgiverne fremlagde deres krav. Hovedkravet fra forhandlingsfællesskabet og LC, er at reallønnen skal sikres og gerne forbedres. På arbejdstid har LC har indstillet følgende krav om arbejdstid, Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. De samlende krav kan findes på foreningens hjemmeside her. D. 2. februar 2015 blev TR orienteret om OK- perspektiver på et regionalt TR- møde Kongres Tirsdag 2-9: Formanden for Danmarks Lærerforening åbnede kongressen og kom i sin indledning ind på de udfordringer, som DLF står overfor. Anders orienterede om, at hovedstyrelsen lagde op til at kongressen ikke vedtog nogle resolutioner, men i stedte et brev til statsminister Helle Thorning Schmidt, og et brev beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Formanden for overenskomstudvalget Gordon Madsen fremlagde forslag til krav. Efter debatten blev DLFs krav vedtaget. Anders Bondo fremlagde foreningens forslag til strategi set i lyset af lov 409. Der var en del debat om, hvilken vej foreningen skulle vælge. Flertallet i kongressen var enige i, at det er professionsstrategien foreningen skal forfølge. Kongressen stemte for Hovedstyrelsens forslag til vedtagelse. Danmarks Lærerforenings krav til overenskomstforhandlingerne blev vedtaget. Onsdag 3-9: Under punktet DLF's læreruddannelsespolitik, havde de lærerstuderende fremsendt forslag om, at DLF skulle droppe idéen om en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau, men i stedet for foreslå en 4-årig uddannelse. Det skabte en del debat, og kongressen vedtog en kongresvedtagelse om foreningens fortsatte arbejde for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau. Kongressen drøftede folkeskolereformen og EUD-reformen. Det blev vedtaget at fremsende et brev til Statsministeren med opfordring til sammen at løse de problemstillinger, der hersker ude på skolerne. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget Per Sand orienterede om de initiativer, som Hovedstyrelsen og sekretariatet havde taget med henblik på sikre foreningens økonomi. Herunder at Hovedstyrelsen har vedtaget, at der ikke fra næste skoleår udsendes lærerkalender, og at antallet af psykologsamtaler nedsættes fra 5 til 4. Kongressen vedtog at det fremadrettede arbejde skal foregå i dialog og inddragelse med og af de lokale kredse. Frem mod kongressen 2015, skal der udarbejdes et forslag til bl.a. kongresperioder, kongressen og Hovedstyrelsens sammensætning. Marianne Lund/ Per Brinckman Formand Lejre Lærerforening / Næstformand 4

5 Løn Da Lov 409 trådte i kraft, bortfaldt de løntillæg som lærere og børnehaveklasseledere havde fået siden august De lokale tillæg var blevet opsagt med loven, mens nogle af de centrale tillæg skulle genforhandles. Lejre Lærerforening var klar over, at det kunne betyde en lønnedgang for lærere og børnehaveklasseledere, så vores mål med forhandlingerne var at gøre en evt. lønnedgang så lille som muligt Det blev aftalt, at de tidligere tillæg skulle samles i et nyt tillæg. Det valgte vi at kalde Lejretillægget, og er på kr. i 00-niveau. Aftalen kan findes på kredsens hjemmeside under aftaler. Udvidede undervisningsbegreb. Der blev med lovindgrebet 2013 indført, at der skulle udbetales undervisningstillæg for det udvidede undervisningsbegreb pr Dette har ikke fundet sted til tiden i Lejre Kommune. I forbindelse med løntjekket, som Lejre Lærerforening har tilbudt, er det aftalt med lønkonsulenterne, hvorledes der skulle ske en korrekt lønudbetaling til alle: Det blevet aftalt at give de lærere, der har fået forkert undervisningstillæg i indeværende skoleår en kompensation på 20 kr. Det gælder 80 lærere. Der vil blive sendt et brev til de lærere der har fået en ændring i deres undervisningstillæg med en kort forklaring. Løntjek. I lighed med øvrige organisationer har Lejre Lærerforening tilbudt medlemmerne et løntjek. Der er en del, der har gjort brug heraf. Løntjekket har udover opsamling af det udvidede undervisningstillæg, samlet op på manglende indbetaling af specialundervisningstillæg og forkert indplacering i forhold til erfaringsdato. Der manglede eksempelvis for et medlem tre løntrin helt tilbage fra svarende til ca kr. Vi har også fundet, at enkelte ikke har fået udbetalt specialundervisningstillæg, som er ca. 25 kr. pr. klokketime. Alle medlemmer er altid velkomne til at få udført et løntjek. Arbejdsmiljø/rådgivning Personlig rådgivning De fleste henvendelser har hovedsagelig drejet sig om forhold ang. sygdom, herunder arbejdsrelaterede sygdomme. Der er tilbud om, at en repræsentant fra Lejre Lærerforening kan være bisidder ved samtaler hos såvel arbejdsgiver som bopælskommune. Skolerne yder psykologbistand, hvis deres ansatte bliver syge eller er ved at blive det, såfremt det er arbejdsrelateret, men der er også mulighed for anvisning af samtaler hos psykolog via Hovedforeningen. Rådgivningen i Hovedforeningen kan tilbyde op til 4 samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet Rådgivningen. Hvis der er brug for flere end 4 samtaler kan der søges om økonomisk støtte via Understøttelseskassen. 5

6 Som noget nyt, er det nu muligt for det enkelte medlem selv at booke en tid hos konsulent via foreningens hjemmeside. Ved længere tids sygdom anbefales medlemmerne at tage kontakt til kredskontoret. Vi har i alle personsager et tæt samarbejde med Hovedforeningen. Lejre Lærerforening deltager sammen med konsulenter fra foreningen, når der skal forhandles særlige vilkår i forbindelse med afskedigelse. Læs mere på foreningens hjemmeside under Medlem; Medlemsfordele, Psykisk Rådgivning. Som medlem har du også mulighed for at få en konkret økonomisk håndsrækning fra Understøttelseskassen, hvis du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation. Arbejdsmiljø Lejre Lærerforenings arbejdsmiljøansvarlige er kredsformanden. Der kommunikeres med arbejdsmiljørepræsentanterne via konference i skolekom, og der afholdes netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Der udsendes nyhedsbrev fra Lejre Lærerforening såvel som fra foreningen centralt. Netværksmødets primære formål er, at arbejdsmiljørepræsentanten kan få meddelelser fra arbejdsmiljøansvarlige om fx de sidste nyheder fra Arbejdstilsynet. Desuden er der lagt op til at netværksmødet kan bruges til erfaringsudveksling skolerne i mellem. Der har været afholdt netværksmøde d Lejre Lærerforening har indgået en rammeaftale for AMR- vilkår. Lejre Kommune Aftaler om rokering og afsked. Den indgåede aftale blev ikke taget i anvendelse, da der ikke blev forflyttet hverken lærere eller børnehaveklasseledere. Indledende drøftelse af ny tidsplan og eventuelle justeringer i aftalen påbegyndtes februar 2015 i Centerudvalget. Aftalen for indeværende skoleår vil kunne læses på kredsens hjemmeside: Aftalen er videreført for næste skoleår. Inklusionspolitik Politikken skal kredsen bruge i forbindelse med de drøftelser, som vi have med Lejre Kommune i forbindelse med udmøntning af kommunes inklusionsvision. Politikken kan læses på kredsens hjemmeside: Hovedudvalg I Hovedudvalget sidder der 3 repræsentanter, der er udpeget af FTF: 1 fra BUPL, 1 fra DSR og 1 fra DLF. Marianne Lund sidder som DLF- repræsentant/ FTR og er valgt som næstformand. Du kan følge med i Hovedudvalgets arbejde på medarbejderportalen. Næstformand deltog sammen med 2. medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalg ved ansættelse af økonomidirektør og direktør for Børn og Unge. Begge ansættelser var det et enigt ansættelsesudvalg, der sod bag. Centerudvalg for skoletilbud. Lejre Lærerforening er repræsenteret i centerudvalg v. formand, der desuden er næstformand. TR Hanne List er suppleant. 6

7 I juni 2014 er der udsendt en vejledning til skolerne med det formål at understøtte samarbejdet mellem faggrupperne ift. understøttende undervisning. Heraf fremgår det: Læreren har, i følgende bemærkninger til loven, ansvaret for at målene nås. Alle medarbejderfaggrupper skal tage ansvar for at dette sker, ved at indgå aktivt og ansvarligt i teamsamarbejdet, og tage ansvar for, at der arbejdes efter de satte læringsmål for undervisningen. Den understøttende undervisning skal planlægges og gennemføres af den person, der varetager den. Planlægningen sker med udgangspunkt i planer der lægges i temaet og i samarbejde med og koordineret med læreren. Den understøttende undervisning skal også planlægges på forhånd. Teamsamarbejdet foregår med respekt for hinandens kompetencer. Såfremt der opstår problemer i samarbejdet i teamet mellem medarbejderne og evt. mellem faggrupperne i temaet, inddrages lederen, så der kan findes løsninger på problemerne. Derudover har centerudvalget til brug for skolerne udsendt materiale vedr. forhold for medicinering mm af elever og Episodehuskeren. Værktøjer til brug for den enkelte skole. Skolerne tilbagemelder i løbet af januar 2014, hvad man har besluttet. Inspirationen kan findes på medarbejderportalen, under Centerudvalg for skoletilbud. Referencegrupper nedsat af Centerudvalg for skoletilbud. Inklusion Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. næstformanden, samt TR på Trællerupskolen Gruppens opgave er at sparre og komme med input til de processer, som er sat i gang omkring inklusion i Lejre Kommune. Gruppen drøfter aktuelle opmærksomhedsfelter omkring inklusion med skolechefen og inklusionskoordinator Marianne Lønnee, til brug for den videre proces. Bl.a. har vi spurgt ind til en referencegruppe for medarbejderne i forhold til den tværfaglige arbejdsgruppe, som er nedsat på ledelsesniveau IT- referencegruppe. Jørgen Hardis og Marianne Lund er Lejre Lærerforenings repræsentanter. På møderne har bl.a. været drøftet: Evalueringsrapport af Workshopsforløb for samtlige lærere og digitale frontløbere, indkøb af digitale værktøjer Vokal og KMD Education og Office 365 til skoleansatte. Følgegruppen var desuden inviteret med til at deltage i workshop på KMD inden beslutning om indkøb af de digitale værktøjer. Vi har som følgegruppe været med til at anbefale, at kursusforløbet indenfor IT i dette skoleår, bliver oplæring i anvendelse af de digitale værktøjer til elevplan. Folkeskolereform Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. Lærerformand Gruppens opgave er at sparre på temaerne i reformen. Gruppen tager aktuelle ting op, som kræver opmærksomhed og hvor sparringen giver mening i forhold til den videre proces. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet pædagoger/ pædagogmedhjælperes og læreres roller i skolen samt indhold i den understøttende undervisning. Der er udarbejdet en vejledning, der nærmere beskriver dette samarbejde bl.a i forhold til lovkravene. 7

8 Centerudvalg for Social og Familie. Louise Elmquist er udpeget fra Danmarks Lærerforening indtil december Grundet organisationsændring pr. 1.januar 2015 etableres der et nyt center: Børn, Unge og Familie. FTF fik efter aftale med OAO og AC en plads med tilhørende suppleant. TR orienteres løbende via referater og på TR/ KS- møder om arbejdet i Centerudvalg og Hovedudvalg. Lokal FTF- samarbejde For at understøtte arbejdet for FTF-repræsentanterne i centrene har der været afholdt baglandsmøder. Som FTF-kontaktperson er det kredsformanden, der har været mødeindkalder. Proces på dagtilbuds- og skoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Marianne Lund har som medarbejderrepræsentant i Centerudvalg for skole deltaget i den følgegruppe, der blev nedsat af Lejre Kommune med det mål at tænke nyt på dagtilbuds- og skoleområdet med udgangspunkt i brugernes, medarbejdernes og ledernes ideer. Til at styre denne proces var ansat konsulentfirmaet Brøndum og Flies. Der er blevet afholdt workshops. På møde d i udvalget for Børn og Ungdom blev den videre proces besluttet. Lejre Lærerforening afventer den endelig beslutning om den videre proces. Praktikaftale. Omkring juletid indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en aftale vedr. aflønning for det at have praktikanter. Aftalen gælder skoleårene 2014/15 og 2015/16, Aftalen kan findes på under aftaler Ledige I Lejre Lærerforenings område er der med udgangen af december 2014, 4 lærere der er ledige. Der har i 2014 ikke været afholdt møde for de få ledige, der er. Der har været taget kontakt til ledige, når der har været stillinger på skolerne. Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer Netværksmøder for Arbejdsmiljørepræsentanter Der har været afholdt et netværksmøde d Dagsordenen drejede sig om,, hvordan AMR vurderer at arbejdsmiljøet har det ude på skolerne, Lejre Lærerforenings igangsatte initiativer og AMR s ønsker til, hvad Lejre Lærerforening kan gøre for at understøtte arbejdet med arbejdsmiljøet. Mødet for børnehaveklasseledere. Mødet udsat grundet sygdom. Nyt møde er indkaldt til Pizzamøde (før-kongresmøde): Marianne Lund bød velkommen, og sagde bl.a. at det var dejligt at se så mange. Der var ca. 25 deltagere. Bjørn Hansen fra DLF s hovedstyrelse, var inviteret til at deltage, og fortælle om foreningens overenskomstkrav. 8

9 Efter Bjørn havde fortalt om kravene, og pizzaen spist, var der orientering og drøftelse af implementeringen af skolereformen. Bjørn havde hørt de problemstillinger som kom frem på mødet, fra andre steder i landet. Der var en fint debat og en god spørgelyst. Medlemsmøder 2014: Møde for nye medlemmer I november havde Lejre Lærerforening inviteret til møde for nye medlemmer. Der deltog 3 lærere, og fra Lejre Lærerforening deltog Formand, næstformand og kasserer Formålet med mødet, var at få præsenteret Lejre Lærerforening, og naturligvis møde de nye medlemmer. Største delen af mødet gik med at tale arbejdstid, og hvilke forhold lærerne oplever ude på skolerne Det er lidt forskelligt, hvordan arbejdet opleves, med fælles er, at der meget undervisning og ikke så meget tid til andre opgaver Medlemskursus på Røsnæs. Det var igen blevet tid til medlemskursus på Røsnæs i dagene Vi var 49 og kunne have været 55. Kurset havde i år temaet Professionsidealer. Til det var inviteret formand for overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen fra DLF, og to foredragsholdere Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted, som på inspirerende vis fortalte om Verdens bedste danske folkeskole. Om aftenen var det god musikalsk underholdning af Niklas Hansen, Hvalsø Skole. Alt i alt var der en fantastisk stemning og glade medlemmer. Hovedforeningen. Hovedforeningen kan deles i Hovedstyrelse, Formandskab/forretningsudvalg og Sekretariat. I det daglige sker samarbejdet primært på sekretariatsplan. Kredsen trækker jævnligt på vejledning og rådgivning i sekretariatet, samt om mulige tolkninger af overenskomster, love, bekendtgørelser og arbejdstidsaftale, og her får vi en udmærket service. Kredsen og dens medlemmer har i mange sager fået kvalificeret hjælp og rådgivning. Det har drejet sig om afskedigelsessager, juridisk bistand, personlig støtte og rådgivning med sager inden for det psykiske arbejdsmiljø og i forbindelse med sygdom. Lejre Lærerforenings medlemmer har haft stor hjælp af den assistance der kan fås ved henvisning til psykologhjælp i forbindelse med bl.a. sygdom grundet stress. Ved arbejdsskadesager indsendes de sager, som Lejre Lærerforening får fuldmagt til at videresende, til vurdering og mulighed for rådgivning i foreningen. Hovedstyrelsen Både formand og næstformand deltager i baglandsmøderne forud for møder i Hovedstyrelsen. I denne hovedstyrelses valgperiode deltager Per Brinckmann i baglandsmøde med Dan Løwe, og Marianne Lund i baglandsmøde med Bjørn Hansen. Baglandsmøderne er vigtige for Lejre Lærerforenings mulighed for indsigt i og indflydelse på HS arbejdet. Den direkte kontakt til Hovedstyrelsen afgørende for, at Lejre Lærerforenings medlemmer kan holdes ajour og have direkte adgang til Hovedstyrelsen. I efteråret 2015 er der valg til hovedstyrelsen for en ny 4-årig periode. 9

10 Forpligtende Kredssamarbejde Lejre Lærerforening indgår i forpligtende kredssamarbejde (SPT) med Roskilde, Køge/Stevns, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve og Solrød. For at kvalificere den fagpolitiske drøftelse er der aftalt en procedure, hvor kredsformændene mødes for at udarbejde dagsorden for møderne, og drøfte temaer af fælles interesse. Fra Lejre Lærerforening deltager formand og næstformand i møderne for SPT. Kursusudvalget i SPT var koordinator. Formandsnetværk. De 8 kredsformænd mødes for at forberede møderne i Det forpligtende kredssamarbejde og drøfte aktuelle fagpolitiske problemstillinger. Møderne foregår på skift i de enkelte kredse. Arbejdsmiljøforum Lejre Lærerforenings formand er arbejdsmiljøansvarlig og deltager i Udvalget. Udvalget arrangerer hvert år en arbejdsmiljøkonference. Konferencen afholdtes d I år var temaet: Konkrete udfordringer for ledelse og arbejdsmiljø i folkeskolen efter Derudover afholdes min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og inspiration. Udvalgtes møder afholdes på skift hos de enkelte kredse. Pædagogisk udviklingsforum I det pædagogiske forum er der planlagt en konference til efteråret Vi udveksler erfaringer, for at se om den måde man f.eks. arbejder med inklusion på, er noget de andre kredse kan bruge. Pædagogisk forum mødes 4 gange årligt. Kursusforum Kursusforum mødes 4 gange årligt, og planlægger lokale kurser for TR. Der er ikke så mange TR der tilmelder sig kurserne, men vi fortsætter med at arrangere kurser. I foråret 2015 vil der blive arrangeret et kursus for TR, med overskriften Faglig Klub - en platform for indflydelse Vi håber og tror i kursusforum, at der er mange TR som vil tilmelde sige dette kursus. SPT-kursus for kredsstyrelser: De fleste af Lejre Lærerforenings kredsstyrelsesmedlemmer deltog i dagene i SPT s kursus, som afholdes hvert andet år. SPT står for Sjælland på tværs og er et samarbejde mellem en række sjællandske kredse. Kurset blev i år holdt i Kysthusene i Gilleleje og temaet var professionsidealet contra lønmodtagerbevidstheden. Som oplægsholdere var inviteret Søren Viemose og Dorte Lange. På 2. dagen var Keld Fredens og Bjørn Hansen til stede til at tale om testkultur. Det var et meget spændende kursus, hvor alle tilstedeværende fik gode input. Pensionistforum Pensionistforum har holdt et par møder i løbet af Her behandles forskellige sager som har med pensionistarbejdet at gøre bl.a. forberedelse og efterbehandling af kongres og årsmøde for DLF-pensionister. Der kigges på aktivitetsniveau og økonomi for pensionistarbejdet og der orienteres om den generelle udvikling i DLF. Repræsentanter i pensionistforum er Uffe Søborg Andersen og suppleant for ham Bruno Rasmussen samt Lotte Olsen og suppleant for hende Elsebeth Lægaard. Alle 4 fortsætter på disse poster i

11 Pensionistarrangementer 2014 For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Afholdte arrangementer i 2014 for pensionisterne i Lærerkreds 42 Arrangementerne er planlagt og afholdt i tæt samarbejde med pensionistudvalget i Roskilde Lærerkreds (kreds 41). 10. januar Medlemsmøde med brunch i DUI-huset i Roskilde med 47 deltagere (13 fra kreds 42). 17. februar Foredrag på Østergadecentret i Hvalsø. Foredragsholderen John Mynderup (journalist) fortalte levende og humoristisk over emnet Mølleåen med kig til Roskilde. Der blev serveret kaffe/te med ostemad og småkager. 26 deltagere heraf 15 fra kreds marts Generalforsamling. 30. april Vandring på og gennemgang af Stændertorvets historie ved Lotte Fang. Herlig rundvisning selvom Stændertorvet var under ombygning... Derefter god frokost på restauration Upstairs, Skomagergade 4. Deltagerne befordrede sig selv til og fra Roskilde. 44 deltagere heraf 15 fra kreds maj Vi mødtes i Køge Miniby, hvor vi fik en fin times rundvisning vi kunne godt have brugt mere, men vi havde ny aftale i Den Gule hal, hvor vi fik ca.1½ times rundvisning i de Maritime Udstillinger og hørte om Søslagene i Køge Bugt og Køge som skibsværtsby. Derefter gik turen videre til KØS, hvor Den Klassiske Frokosttallerken ventede. Folk befordrede sig selv til og fra og vi gik fra sted til sted. 26 deltagere heraf 9 fra kreds juni Heldagstur med bus til Nivå og Helsingør. Første stop på turen var ved Nivågård, hvor vi besøgte den flotte rododendronpark, som for tiden udvides med ca.500 nye planter om året. En kop kaffe blev nydt ved bussen (museet havde ikke åbent). Derefter gik turen til Helsingør, hvor vi besøgte det nye Søfartsmuseum samt Værftsmuseet, hvor vi havde et par tidligere værftsarbejdere, som fortalte levende og med megen humor om arbejdet på værftet. Frokosten blev nydt på Kulturværftets restaurant god mad og god udsigt. Hjemturen langs Øresunds kyst desværre i let regn. 44 deltagere 16 fra kreds august Aftensejltur på Furesøen. Efter egentransport til Frederiksdal mødtes vi til 11

12 kaffe og kage i Den gamle Have. Derefter ombord i turbåden, hvor vi nød udsigten, samtidig med spisning af de indkøbte sandwicher. Vejret var med os overskyet, men ingen regn. 38 deltagere 13 fra kreds september Heldagstur med bus til Tadre Mølle og Aastrup Gods, derefter frokost på Gershøj kro. Fantastisk rundvisning på Tadre Mølle af Søren Moses. Vi fik alle anekdoterne om Mølle-Marie, hendes far samt både Ovre og Nedre Mølle. Herligt. Derefter Aastrup Gods v/wedel-wedelsborg. Spændende rundvisning. Efterfølgende Gershøj Kro. Dejlig mad, dejlig betjening. Super vejr. En rigtig god tur. 43 deltagere heraf 13 fra kreds oktober Vi mødtes ved Christiansborg, hvor vi startede med det store sikkerhedstjek. Derpå fik vi 1½ times rundvisning med fortælling om kunst, udsmykning o.l. samt lokaliteter. Vi mødte også Astrid Kragh og Thomas Evers Poulsen. Efter kunstguidning gik turen med elevator op i Tårnet, hvor der var bestilt frokost. De energiske tog også sidste del på trappetrin op i Tårnet for at se udsigten. Vejret var ikke for godt, men vi kunne se til alle 4 verdenshjørner. Transport ud og hjem stod vi selv for. 29 deltagere heraf 12 fra kreds november Julefrokost i Odd-Fellow Palæet i Roskilde. Super mad, og hele pensionistudvalget mødte op for at hjælpe med borddækning og pynt. Jens Brandts Jazz-trio underholdt med 2 gange 45 min. Fantastisk. God stemning og vi har bestilt d. 22. november 2015, så det er klaret. 51 deltagere 16 fra kreds 42. For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Kredsen Kassereren Kredsens økonomi har igen i det forløbne år været god og sund. Indtægterne har været stabile nogle har oven i købet været højere, end vi havde forventet. Vi har haft vores opsparing både i Særlig Fond og på den almindelige drift, - placeret til en fornuftig rente på 3,75 %. Den renteaftale udløber i foråret 2015, hvorfor vi skal have lavet en ny aftale. Som må vi formode ikke bliver lige så god. Udgiften til løn og frikøb er påvirket af, at vi har hensat et antal frikøbstimer til senere brug. Medlemstallet har været svagt stigende, hvilket må skyldes skolereformen. Vi har stadig en meget høj medlemsprocent, som vi er rigtig godt tilfredse med. Kun ganske få ansatte er ikke medlem. Årets resultat på kr er tilfredsstillende. 12

13 Medlemstallet er pr. primo januar: Fraktion 1+2: 285 (280) Tal i parentes er 2014-tal Fraktion 3: 0 (lederne har deres egen fraktion) Fraktion 4: 112 (111) Fraktion 6: 3 (3) Antal ledige pr udgør: 4. Frikøbet har iflg. generalforsamlingsbeslutning været som følger: Formand: 1924 timer Næstformand: 300 timer Kredskasserer: 300 timer 14 kredsstyrelsesmedlemmer, hver: 100 timer Hjemmeside Kredsens nye hjemmeside er kommet op at køre. Den er i opsætningen og strukturen noget anderledes. Vi bestræber os på at få hjemmesiden opdateret hver uge med referater, nye politikker, indbydelser osv. Vi oplever at flere og flere af medlemmerne gør brug af hjemmesiden til informationssøgning mv. Næstformanden er webmaster for hjemmeside Sagsbehandling Kredsens sagsbehandling varetages som udgangspunkt af kredsformanden. Som følge af fællestillidsrepræsentantfunktionen, er der tilført næstformand og kasserer tid til sagsbehandling af ferie, barsel, kontakt til ledige, inklusion, folkeskolereform og ad hoc opgaver. Al sagsbehandling udføres efter retningslinjerne fra DLF og ud fra Kredsstyrelsens politik. Kredskontoret er bemandet hele skoleåret i den daglige kontortid. I ferier er kredskontoret bemandet således, at i hele juli og august, efterårsferie, vinterferie og andre skoleferier er der åbent med reduceret åbningstid, men altid med telefonvagt på den mobile telefon. I juli måned kan kredskontoret også kontaktes enten ved det direkte nummer på kredskontoret eller ved henvisning til mobiltelefonnummeret. Det vil som hovedregel være muligt at få hjælp inden for en dags varighed minus lørdag/søndage og helligdage. Kredskontoret kan ved særlige spidsbelastninger være lukket indenfor telefontiden, bl.a. på grund af forhandlingsmøder med kommunen eller på skolerne, men så vil der umiddelbart efter blive taget kontakt, hvis der er indtalt en besked på telefonsvareren. Oversigt over kurser og mødeaktivitet: Kredsens aktivitetskalender kan ses på kredsens hjemmeside Kredsstyrelsen Mødestrukturen er som beskrevet under mødeaktivitet. Der sendes hvert år brev til skoleledere om at friholde mandage efter 4. lektion for undervisning, møder eller andre aktiviteter, der inkluderer kredsstyrelsesmedlemmer. Dette gælder møder på skolerne, i LU og fælleskommunale aktiviteter. Kredsen betaler et frikøb og må forvente, at det reelt kan lade sig gøre for styrelsesmedlemmerne at udnytte dette. 13

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Kredsen laver årligt ca. 4 arrangementer, hvor man kan mødes med tidligere kolleger, - nogle gange kun fra Kreds 42 andre gange

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Aarhus, den 31. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013 Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Referent: JWS Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016 2. marts 2016 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2016 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon Skole Jeg genopstiller til posten

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere