Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole"

Transkript

1 LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning

2 Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget d. 23.februar 2015, mailet til skolerne senest d.2.marts 2015, samt tilgængelig på Beretningen er en beskrivelse af kredsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling til dato for vedtagelsen. De allersidste begivenheder efter d. 23.februar 2015 er ikke medtaget i den skriftlige beretning, men da den vil blive suppleret med den mundtlige beretning, vil afgørende begivenheder herefter være medtaget i denne. Kredsstyrelsen har besluttet, at der henvises til at se indgåede aftaler på kredsens hjemmeside: Ligeledes kan kredsstyrelsens politik læses på hjemmesiden. Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsordenen til kredskontoret er d. 27. februar Forslag til forretningsorden, kredsens vedtægter og foreløbige dagsorden vedlægges som selvstændigt bilag. Beretningen kan i det daglige bruges som en håndbog, idet der er medtaget adresselister, kontortider, oversigter og notater, der kan være nyttige i det faglige arbejde og som medlemsorientering i det daglige. D. 13. februar 2015 var sidste frist for tilmelding til fællesspisning. Senest d.2. marts 2015 udsendes endelig dagsorden, oversigt over det reviderede regnskab og indkomne forslag. Marianne Lund Kredsformand D. 9. MARTS 2015 AFHOLDES GENERALFORSAMLING KL PÅ Hvalsø Skole VEL MØDT Indhold: side: Arbejdstid 3 OK Kongres 4 Løn 5 Arbejdsmiljø/rådgivning 5 Lejre kommune 6 Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer 8 Hovedforeningen og Hovedstyrelsen 9 Forpligtende kredssamarbejde 10 Kredsen 12 2

3 Arbejdstid Arbejdstid D. 10. marts 2014 blev papiret "Fælles Forståelse "underskrevet. Hermed lå der en enighed om hvordan lov 409, underbilag 2.1 administreres i Lejre Kommune. Fælles Forståelse blev fulgt op af tre møder hvor lærere, børnehaveklasseledere og ledere kunne stille spørgsmål til skolechef og Lejre Lærerforenings formand om forståelsen af indholdet. Den videre implementering fandt sted på forskellig vis på skolerne. Efter sommerferien har der været afholdt møder mellem TR og formand/ næstformand for at vurdere i hvor høj grad, det er lykkedes at implementere papiret "Fælles Forståelse ". Der tegnede sig et meget forskelligt billede fra skole til skole. Nogle steder var der eksempelvis ikke drøftet teamsamarbejde, andre steder var det ikke overholdt, at alle har ret til at have en arbejdstid på fire timer og andre skoler var ikke opmærksomme på, at der skulle afholdes dialogmøder med den enkelte. Der har løbende været møder med skolechefen, hvor problemstillingerne er forsøgt afklaret. Eksempelvis er der drøftet vigtigheden af, at der afholdes dialogmøder med den enkeltes opgaveoversigt, omlægning af arbejdstid, registrering af arbejdstid og afvikling af for meget oparbejdet flextid. Lejre Lærerforening har indhentet eksempler på læreres arbejdstid- indlagt i skemaer. Disse skemaer har været anvendt i drøftelserne med Lejre Kommune. I december 2014 afholdtes to møder med borgmesteren for at anskueliggøre hvilke problemstillinger der konkret er i organiseringen af arbejdstiden. På mødet havde vi både en overordnet fagpolitisk drøftelse (Mette T sidder i denne periode i KL s Løn- og personaleudvalg) samt en drøftelse af, hvilke muligheder der er for at forbedre arbejdsmiljøet / organisering af arbejdet indenfor gældende lovgivning. Lejre Lærerforening har opfordret til, at lederen straks sammen med team/ medarbejdere afstemmer mulighederne for at kunne samarbejde samt undersøger om der er opgaver, der kan fjernes. Det skal undersøges, hvad det vil koste at tildele lærerne mindre undervisningstid. Lejre Kommune og Lejre Lærerforening skal overveje om man er interesseret i en lokalaftale til næste skoleår. PPR. Tale- hørelærerne var i sidste skoleår på A05 overenskomst. I dette skoleår er man omfattet af Lov 409 s bestemmelser, men ikke i papiret "Fælles Forståelse. Lejre Kommune tilkendegav på møder, at der er ønske om at tale/ hørelærere skal ansættes som konsulenter uden ledelsesbeføjelser fra 1.august Lejre Lærerforening har anmodet om forhandling om vilkår for konsulentstilling. Forhandlingen er endnu ikke datofastsat. Evaluering fælles forståelse. Kredsstyrelsen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan evalueringen skal finde sted. I januar 2015 afholdes klubmøder på alle skoler. Processen med Lejre Kommune planlægges sammen med skolechef. Første møde er afholdt d. 10. februar

4 OK 2015 På kongressen september 2014, opstillede DLF sine krav til forhandlingerne. De samlede krav fra forhandlingsfællesskabet, og LC blev udvekslet medio december 2014, hvor arbejdsgiverne fremlagde deres krav. Hovedkravet fra forhandlingsfællesskabet og LC, er at reallønnen skal sikres og gerne forbedres. På arbejdstid har LC har indstillet følgende krav om arbejdstid, Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. De samlende krav kan findes på foreningens hjemmeside her. D. 2. februar 2015 blev TR orienteret om OK- perspektiver på et regionalt TR- møde Kongres Tirsdag 2-9: Formanden for Danmarks Lærerforening åbnede kongressen og kom i sin indledning ind på de udfordringer, som DLF står overfor. Anders orienterede om, at hovedstyrelsen lagde op til at kongressen ikke vedtog nogle resolutioner, men i stedte et brev til statsminister Helle Thorning Schmidt, og et brev beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Formanden for overenskomstudvalget Gordon Madsen fremlagde forslag til krav. Efter debatten blev DLFs krav vedtaget. Anders Bondo fremlagde foreningens forslag til strategi set i lyset af lov 409. Der var en del debat om, hvilken vej foreningen skulle vælge. Flertallet i kongressen var enige i, at det er professionsstrategien foreningen skal forfølge. Kongressen stemte for Hovedstyrelsens forslag til vedtagelse. Danmarks Lærerforenings krav til overenskomstforhandlingerne blev vedtaget. Onsdag 3-9: Under punktet DLF's læreruddannelsespolitik, havde de lærerstuderende fremsendt forslag om, at DLF skulle droppe idéen om en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau, men i stedet for foreslå en 4-årig uddannelse. Det skabte en del debat, og kongressen vedtog en kongresvedtagelse om foreningens fortsatte arbejde for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau. Kongressen drøftede folkeskolereformen og EUD-reformen. Det blev vedtaget at fremsende et brev til Statsministeren med opfordring til sammen at løse de problemstillinger, der hersker ude på skolerne. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget Per Sand orienterede om de initiativer, som Hovedstyrelsen og sekretariatet havde taget med henblik på sikre foreningens økonomi. Herunder at Hovedstyrelsen har vedtaget, at der ikke fra næste skoleår udsendes lærerkalender, og at antallet af psykologsamtaler nedsættes fra 5 til 4. Kongressen vedtog at det fremadrettede arbejde skal foregå i dialog og inddragelse med og af de lokale kredse. Frem mod kongressen 2015, skal der udarbejdes et forslag til bl.a. kongresperioder, kongressen og Hovedstyrelsens sammensætning. Marianne Lund/ Per Brinckman Formand Lejre Lærerforening / Næstformand 4

5 Løn Da Lov 409 trådte i kraft, bortfaldt de løntillæg som lærere og børnehaveklasseledere havde fået siden august De lokale tillæg var blevet opsagt med loven, mens nogle af de centrale tillæg skulle genforhandles. Lejre Lærerforening var klar over, at det kunne betyde en lønnedgang for lærere og børnehaveklasseledere, så vores mål med forhandlingerne var at gøre en evt. lønnedgang så lille som muligt Det blev aftalt, at de tidligere tillæg skulle samles i et nyt tillæg. Det valgte vi at kalde Lejretillægget, og er på kr. i 00-niveau. Aftalen kan findes på kredsens hjemmeside under aftaler. Udvidede undervisningsbegreb. Der blev med lovindgrebet 2013 indført, at der skulle udbetales undervisningstillæg for det udvidede undervisningsbegreb pr Dette har ikke fundet sted til tiden i Lejre Kommune. I forbindelse med løntjekket, som Lejre Lærerforening har tilbudt, er det aftalt med lønkonsulenterne, hvorledes der skulle ske en korrekt lønudbetaling til alle: Det blevet aftalt at give de lærere, der har fået forkert undervisningstillæg i indeværende skoleår en kompensation på 20 kr. Det gælder 80 lærere. Der vil blive sendt et brev til de lærere der har fået en ændring i deres undervisningstillæg med en kort forklaring. Løntjek. I lighed med øvrige organisationer har Lejre Lærerforening tilbudt medlemmerne et løntjek. Der er en del, der har gjort brug heraf. Løntjekket har udover opsamling af det udvidede undervisningstillæg, samlet op på manglende indbetaling af specialundervisningstillæg og forkert indplacering i forhold til erfaringsdato. Der manglede eksempelvis for et medlem tre løntrin helt tilbage fra svarende til ca kr. Vi har også fundet, at enkelte ikke har fået udbetalt specialundervisningstillæg, som er ca. 25 kr. pr. klokketime. Alle medlemmer er altid velkomne til at få udført et løntjek. Arbejdsmiljø/rådgivning Personlig rådgivning De fleste henvendelser har hovedsagelig drejet sig om forhold ang. sygdom, herunder arbejdsrelaterede sygdomme. Der er tilbud om, at en repræsentant fra Lejre Lærerforening kan være bisidder ved samtaler hos såvel arbejdsgiver som bopælskommune. Skolerne yder psykologbistand, hvis deres ansatte bliver syge eller er ved at blive det, såfremt det er arbejdsrelateret, men der er også mulighed for anvisning af samtaler hos psykolog via Hovedforeningen. Rådgivningen i Hovedforeningen kan tilbyde op til 4 samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet Rådgivningen. Hvis der er brug for flere end 4 samtaler kan der søges om økonomisk støtte via Understøttelseskassen. 5

6 Som noget nyt, er det nu muligt for det enkelte medlem selv at booke en tid hos konsulent via foreningens hjemmeside. Ved længere tids sygdom anbefales medlemmerne at tage kontakt til kredskontoret. Vi har i alle personsager et tæt samarbejde med Hovedforeningen. Lejre Lærerforening deltager sammen med konsulenter fra foreningen, når der skal forhandles særlige vilkår i forbindelse med afskedigelse. Læs mere på foreningens hjemmeside under Medlem; Medlemsfordele, Psykisk Rådgivning. Som medlem har du også mulighed for at få en konkret økonomisk håndsrækning fra Understøttelseskassen, hvis du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation. Arbejdsmiljø Lejre Lærerforenings arbejdsmiljøansvarlige er kredsformanden. Der kommunikeres med arbejdsmiljørepræsentanterne via konference i skolekom, og der afholdes netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Der udsendes nyhedsbrev fra Lejre Lærerforening såvel som fra foreningen centralt. Netværksmødets primære formål er, at arbejdsmiljørepræsentanten kan få meddelelser fra arbejdsmiljøansvarlige om fx de sidste nyheder fra Arbejdstilsynet. Desuden er der lagt op til at netværksmødet kan bruges til erfaringsudveksling skolerne i mellem. Der har været afholdt netværksmøde d Lejre Lærerforening har indgået en rammeaftale for AMR- vilkår. Lejre Kommune Aftaler om rokering og afsked. Den indgåede aftale blev ikke taget i anvendelse, da der ikke blev forflyttet hverken lærere eller børnehaveklasseledere. Indledende drøftelse af ny tidsplan og eventuelle justeringer i aftalen påbegyndtes februar 2015 i Centerudvalget. Aftalen for indeværende skoleår vil kunne læses på kredsens hjemmeside: Aftalen er videreført for næste skoleår. Inklusionspolitik Politikken skal kredsen bruge i forbindelse med de drøftelser, som vi have med Lejre Kommune i forbindelse med udmøntning af kommunes inklusionsvision. Politikken kan læses på kredsens hjemmeside: Hovedudvalg I Hovedudvalget sidder der 3 repræsentanter, der er udpeget af FTF: 1 fra BUPL, 1 fra DSR og 1 fra DLF. Marianne Lund sidder som DLF- repræsentant/ FTR og er valgt som næstformand. Du kan følge med i Hovedudvalgets arbejde på medarbejderportalen. Næstformand deltog sammen med 2. medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalg ved ansættelse af økonomidirektør og direktør for Børn og Unge. Begge ansættelser var det et enigt ansættelsesudvalg, der sod bag. Centerudvalg for skoletilbud. Lejre Lærerforening er repræsenteret i centerudvalg v. formand, der desuden er næstformand. TR Hanne List er suppleant. 6

7 I juni 2014 er der udsendt en vejledning til skolerne med det formål at understøtte samarbejdet mellem faggrupperne ift. understøttende undervisning. Heraf fremgår det: Læreren har, i følgende bemærkninger til loven, ansvaret for at målene nås. Alle medarbejderfaggrupper skal tage ansvar for at dette sker, ved at indgå aktivt og ansvarligt i teamsamarbejdet, og tage ansvar for, at der arbejdes efter de satte læringsmål for undervisningen. Den understøttende undervisning skal planlægges og gennemføres af den person, der varetager den. Planlægningen sker med udgangspunkt i planer der lægges i temaet og i samarbejde med og koordineret med læreren. Den understøttende undervisning skal også planlægges på forhånd. Teamsamarbejdet foregår med respekt for hinandens kompetencer. Såfremt der opstår problemer i samarbejdet i teamet mellem medarbejderne og evt. mellem faggrupperne i temaet, inddrages lederen, så der kan findes løsninger på problemerne. Derudover har centerudvalget til brug for skolerne udsendt materiale vedr. forhold for medicinering mm af elever og Episodehuskeren. Værktøjer til brug for den enkelte skole. Skolerne tilbagemelder i løbet af januar 2014, hvad man har besluttet. Inspirationen kan findes på medarbejderportalen, under Centerudvalg for skoletilbud. Referencegrupper nedsat af Centerudvalg for skoletilbud. Inklusion Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. næstformanden, samt TR på Trællerupskolen Gruppens opgave er at sparre og komme med input til de processer, som er sat i gang omkring inklusion i Lejre Kommune. Gruppen drøfter aktuelle opmærksomhedsfelter omkring inklusion med skolechefen og inklusionskoordinator Marianne Lønnee, til brug for den videre proces. Bl.a. har vi spurgt ind til en referencegruppe for medarbejderne i forhold til den tværfaglige arbejdsgruppe, som er nedsat på ledelsesniveau IT- referencegruppe. Jørgen Hardis og Marianne Lund er Lejre Lærerforenings repræsentanter. På møderne har bl.a. været drøftet: Evalueringsrapport af Workshopsforløb for samtlige lærere og digitale frontløbere, indkøb af digitale værktøjer Vokal og KMD Education og Office 365 til skoleansatte. Følgegruppen var desuden inviteret med til at deltage i workshop på KMD inden beslutning om indkøb af de digitale værktøjer. Vi har som følgegruppe været med til at anbefale, at kursusforløbet indenfor IT i dette skoleår, bliver oplæring i anvendelse af de digitale værktøjer til elevplan. Folkeskolereform Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. Lærerformand Gruppens opgave er at sparre på temaerne i reformen. Gruppen tager aktuelle ting op, som kræver opmærksomhed og hvor sparringen giver mening i forhold til den videre proces. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet pædagoger/ pædagogmedhjælperes og læreres roller i skolen samt indhold i den understøttende undervisning. Der er udarbejdet en vejledning, der nærmere beskriver dette samarbejde bl.a i forhold til lovkravene. 7

8 Centerudvalg for Social og Familie. Louise Elmquist er udpeget fra Danmarks Lærerforening indtil december Grundet organisationsændring pr. 1.januar 2015 etableres der et nyt center: Børn, Unge og Familie. FTF fik efter aftale med OAO og AC en plads med tilhørende suppleant. TR orienteres løbende via referater og på TR/ KS- møder om arbejdet i Centerudvalg og Hovedudvalg. Lokal FTF- samarbejde For at understøtte arbejdet for FTF-repræsentanterne i centrene har der været afholdt baglandsmøder. Som FTF-kontaktperson er det kredsformanden, der har været mødeindkalder. Proces på dagtilbuds- og skoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Marianne Lund har som medarbejderrepræsentant i Centerudvalg for skole deltaget i den følgegruppe, der blev nedsat af Lejre Kommune med det mål at tænke nyt på dagtilbuds- og skoleområdet med udgangspunkt i brugernes, medarbejdernes og ledernes ideer. Til at styre denne proces var ansat konsulentfirmaet Brøndum og Flies. Der er blevet afholdt workshops. På møde d i udvalget for Børn og Ungdom blev den videre proces besluttet. Lejre Lærerforening afventer den endelig beslutning om den videre proces. Praktikaftale. Omkring juletid indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en aftale vedr. aflønning for det at have praktikanter. Aftalen gælder skoleårene 2014/15 og 2015/16, Aftalen kan findes på under aftaler Ledige I Lejre Lærerforenings område er der med udgangen af december 2014, 4 lærere der er ledige. Der har i 2014 ikke været afholdt møde for de få ledige, der er. Der har været taget kontakt til ledige, når der har været stillinger på skolerne. Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer Netværksmøder for Arbejdsmiljørepræsentanter Der har været afholdt et netværksmøde d Dagsordenen drejede sig om,, hvordan AMR vurderer at arbejdsmiljøet har det ude på skolerne, Lejre Lærerforenings igangsatte initiativer og AMR s ønsker til, hvad Lejre Lærerforening kan gøre for at understøtte arbejdet med arbejdsmiljøet. Mødet for børnehaveklasseledere. Mødet udsat grundet sygdom. Nyt møde er indkaldt til Pizzamøde (før-kongresmøde): Marianne Lund bød velkommen, og sagde bl.a. at det var dejligt at se så mange. Der var ca. 25 deltagere. Bjørn Hansen fra DLF s hovedstyrelse, var inviteret til at deltage, og fortælle om foreningens overenskomstkrav. 8

9 Efter Bjørn havde fortalt om kravene, og pizzaen spist, var der orientering og drøftelse af implementeringen af skolereformen. Bjørn havde hørt de problemstillinger som kom frem på mødet, fra andre steder i landet. Der var en fint debat og en god spørgelyst. Medlemsmøder 2014: Møde for nye medlemmer I november havde Lejre Lærerforening inviteret til møde for nye medlemmer. Der deltog 3 lærere, og fra Lejre Lærerforening deltog Formand, næstformand og kasserer Formålet med mødet, var at få præsenteret Lejre Lærerforening, og naturligvis møde de nye medlemmer. Største delen af mødet gik med at tale arbejdstid, og hvilke forhold lærerne oplever ude på skolerne Det er lidt forskelligt, hvordan arbejdet opleves, med fælles er, at der meget undervisning og ikke så meget tid til andre opgaver Medlemskursus på Røsnæs. Det var igen blevet tid til medlemskursus på Røsnæs i dagene Vi var 49 og kunne have været 55. Kurset havde i år temaet Professionsidealer. Til det var inviteret formand for overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen fra DLF, og to foredragsholdere Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted, som på inspirerende vis fortalte om Verdens bedste danske folkeskole. Om aftenen var det god musikalsk underholdning af Niklas Hansen, Hvalsø Skole. Alt i alt var der en fantastisk stemning og glade medlemmer. Hovedforeningen. Hovedforeningen kan deles i Hovedstyrelse, Formandskab/forretningsudvalg og Sekretariat. I det daglige sker samarbejdet primært på sekretariatsplan. Kredsen trækker jævnligt på vejledning og rådgivning i sekretariatet, samt om mulige tolkninger af overenskomster, love, bekendtgørelser og arbejdstidsaftale, og her får vi en udmærket service. Kredsen og dens medlemmer har i mange sager fået kvalificeret hjælp og rådgivning. Det har drejet sig om afskedigelsessager, juridisk bistand, personlig støtte og rådgivning med sager inden for det psykiske arbejdsmiljø og i forbindelse med sygdom. Lejre Lærerforenings medlemmer har haft stor hjælp af den assistance der kan fås ved henvisning til psykologhjælp i forbindelse med bl.a. sygdom grundet stress. Ved arbejdsskadesager indsendes de sager, som Lejre Lærerforening får fuldmagt til at videresende, til vurdering og mulighed for rådgivning i foreningen. Hovedstyrelsen Både formand og næstformand deltager i baglandsmøderne forud for møder i Hovedstyrelsen. I denne hovedstyrelses valgperiode deltager Per Brinckmann i baglandsmøde med Dan Løwe, og Marianne Lund i baglandsmøde med Bjørn Hansen. Baglandsmøderne er vigtige for Lejre Lærerforenings mulighed for indsigt i og indflydelse på HS arbejdet. Den direkte kontakt til Hovedstyrelsen afgørende for, at Lejre Lærerforenings medlemmer kan holdes ajour og have direkte adgang til Hovedstyrelsen. I efteråret 2015 er der valg til hovedstyrelsen for en ny 4-årig periode. 9

10 Forpligtende Kredssamarbejde Lejre Lærerforening indgår i forpligtende kredssamarbejde (SPT) med Roskilde, Køge/Stevns, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve og Solrød. For at kvalificere den fagpolitiske drøftelse er der aftalt en procedure, hvor kredsformændene mødes for at udarbejde dagsorden for møderne, og drøfte temaer af fælles interesse. Fra Lejre Lærerforening deltager formand og næstformand i møderne for SPT. Kursusudvalget i SPT var koordinator. Formandsnetværk. De 8 kredsformænd mødes for at forberede møderne i Det forpligtende kredssamarbejde og drøfte aktuelle fagpolitiske problemstillinger. Møderne foregår på skift i de enkelte kredse. Arbejdsmiljøforum Lejre Lærerforenings formand er arbejdsmiljøansvarlig og deltager i Udvalget. Udvalget arrangerer hvert år en arbejdsmiljøkonference. Konferencen afholdtes d I år var temaet: Konkrete udfordringer for ledelse og arbejdsmiljø i folkeskolen efter Derudover afholdes min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og inspiration. Udvalgtes møder afholdes på skift hos de enkelte kredse. Pædagogisk udviklingsforum I det pædagogiske forum er der planlagt en konference til efteråret Vi udveksler erfaringer, for at se om den måde man f.eks. arbejder med inklusion på, er noget de andre kredse kan bruge. Pædagogisk forum mødes 4 gange årligt. Kursusforum Kursusforum mødes 4 gange årligt, og planlægger lokale kurser for TR. Der er ikke så mange TR der tilmelder sig kurserne, men vi fortsætter med at arrangere kurser. I foråret 2015 vil der blive arrangeret et kursus for TR, med overskriften Faglig Klub - en platform for indflydelse Vi håber og tror i kursusforum, at der er mange TR som vil tilmelde sige dette kursus. SPT-kursus for kredsstyrelser: De fleste af Lejre Lærerforenings kredsstyrelsesmedlemmer deltog i dagene i SPT s kursus, som afholdes hvert andet år. SPT står for Sjælland på tværs og er et samarbejde mellem en række sjællandske kredse. Kurset blev i år holdt i Kysthusene i Gilleleje og temaet var professionsidealet contra lønmodtagerbevidstheden. Som oplægsholdere var inviteret Søren Viemose og Dorte Lange. På 2. dagen var Keld Fredens og Bjørn Hansen til stede til at tale om testkultur. Det var et meget spændende kursus, hvor alle tilstedeværende fik gode input. Pensionistforum Pensionistforum har holdt et par møder i løbet af Her behandles forskellige sager som har med pensionistarbejdet at gøre bl.a. forberedelse og efterbehandling af kongres og årsmøde for DLF-pensionister. Der kigges på aktivitetsniveau og økonomi for pensionistarbejdet og der orienteres om den generelle udvikling i DLF. Repræsentanter i pensionistforum er Uffe Søborg Andersen og suppleant for ham Bruno Rasmussen samt Lotte Olsen og suppleant for hende Elsebeth Lægaard. Alle 4 fortsætter på disse poster i

11 Pensionistarrangementer 2014 For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Afholdte arrangementer i 2014 for pensionisterne i Lærerkreds 42 Arrangementerne er planlagt og afholdt i tæt samarbejde med pensionistudvalget i Roskilde Lærerkreds (kreds 41). 10. januar Medlemsmøde med brunch i DUI-huset i Roskilde med 47 deltagere (13 fra kreds 42). 17. februar Foredrag på Østergadecentret i Hvalsø. Foredragsholderen John Mynderup (journalist) fortalte levende og humoristisk over emnet Mølleåen med kig til Roskilde. Der blev serveret kaffe/te med ostemad og småkager. 26 deltagere heraf 15 fra kreds marts Generalforsamling. 30. april Vandring på og gennemgang af Stændertorvets historie ved Lotte Fang. Herlig rundvisning selvom Stændertorvet var under ombygning... Derefter god frokost på restauration Upstairs, Skomagergade 4. Deltagerne befordrede sig selv til og fra Roskilde. 44 deltagere heraf 15 fra kreds maj Vi mødtes i Køge Miniby, hvor vi fik en fin times rundvisning vi kunne godt have brugt mere, men vi havde ny aftale i Den Gule hal, hvor vi fik ca.1½ times rundvisning i de Maritime Udstillinger og hørte om Søslagene i Køge Bugt og Køge som skibsværtsby. Derefter gik turen videre til KØS, hvor Den Klassiske Frokosttallerken ventede. Folk befordrede sig selv til og fra og vi gik fra sted til sted. 26 deltagere heraf 9 fra kreds juni Heldagstur med bus til Nivå og Helsingør. Første stop på turen var ved Nivågård, hvor vi besøgte den flotte rododendronpark, som for tiden udvides med ca.500 nye planter om året. En kop kaffe blev nydt ved bussen (museet havde ikke åbent). Derefter gik turen til Helsingør, hvor vi besøgte det nye Søfartsmuseum samt Værftsmuseet, hvor vi havde et par tidligere værftsarbejdere, som fortalte levende og med megen humor om arbejdet på værftet. Frokosten blev nydt på Kulturværftets restaurant god mad og god udsigt. Hjemturen langs Øresunds kyst desværre i let regn. 44 deltagere 16 fra kreds august Aftensejltur på Furesøen. Efter egentransport til Frederiksdal mødtes vi til 11

12 kaffe og kage i Den gamle Have. Derefter ombord i turbåden, hvor vi nød udsigten, samtidig med spisning af de indkøbte sandwicher. Vejret var med os overskyet, men ingen regn. 38 deltagere 13 fra kreds september Heldagstur med bus til Tadre Mølle og Aastrup Gods, derefter frokost på Gershøj kro. Fantastisk rundvisning på Tadre Mølle af Søren Moses. Vi fik alle anekdoterne om Mølle-Marie, hendes far samt både Ovre og Nedre Mølle. Herligt. Derefter Aastrup Gods v/wedel-wedelsborg. Spændende rundvisning. Efterfølgende Gershøj Kro. Dejlig mad, dejlig betjening. Super vejr. En rigtig god tur. 43 deltagere heraf 13 fra kreds oktober Vi mødtes ved Christiansborg, hvor vi startede med det store sikkerhedstjek. Derpå fik vi 1½ times rundvisning med fortælling om kunst, udsmykning o.l. samt lokaliteter. Vi mødte også Astrid Kragh og Thomas Evers Poulsen. Efter kunstguidning gik turen med elevator op i Tårnet, hvor der var bestilt frokost. De energiske tog også sidste del på trappetrin op i Tårnet for at se udsigten. Vejret var ikke for godt, men vi kunne se til alle 4 verdenshjørner. Transport ud og hjem stod vi selv for. 29 deltagere heraf 12 fra kreds november Julefrokost i Odd-Fellow Palæet i Roskilde. Super mad, og hele pensionistudvalget mødte op for at hjælpe med borddækning og pynt. Jens Brandts Jazz-trio underholdt med 2 gange 45 min. Fantastisk. God stemning og vi har bestilt d. 22. november 2015, så det er klaret. 51 deltagere 16 fra kreds 42. For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Kredsen Kassereren Kredsens økonomi har igen i det forløbne år været god og sund. Indtægterne har været stabile nogle har oven i købet været højere, end vi havde forventet. Vi har haft vores opsparing både i Særlig Fond og på den almindelige drift, - placeret til en fornuftig rente på 3,75 %. Den renteaftale udløber i foråret 2015, hvorfor vi skal have lavet en ny aftale. Som må vi formode ikke bliver lige så god. Udgiften til løn og frikøb er påvirket af, at vi har hensat et antal frikøbstimer til senere brug. Medlemstallet har været svagt stigende, hvilket må skyldes skolereformen. Vi har stadig en meget høj medlemsprocent, som vi er rigtig godt tilfredse med. Kun ganske få ansatte er ikke medlem. Årets resultat på kr er tilfredsstillende. 12

13 Medlemstallet er pr. primo januar: Fraktion 1+2: 285 (280) Tal i parentes er 2014-tal Fraktion 3: 0 (lederne har deres egen fraktion) Fraktion 4: 112 (111) Fraktion 6: 3 (3) Antal ledige pr udgør: 4. Frikøbet har iflg. generalforsamlingsbeslutning været som følger: Formand: 1924 timer Næstformand: 300 timer Kredskasserer: 300 timer 14 kredsstyrelsesmedlemmer, hver: 100 timer Hjemmeside Kredsens nye hjemmeside er kommet op at køre. Den er i opsætningen og strukturen noget anderledes. Vi bestræber os på at få hjemmesiden opdateret hver uge med referater, nye politikker, indbydelser osv. Vi oplever at flere og flere af medlemmerne gør brug af hjemmesiden til informationssøgning mv. Næstformanden er webmaster for hjemmeside Sagsbehandling Kredsens sagsbehandling varetages som udgangspunkt af kredsformanden. Som følge af fællestillidsrepræsentantfunktionen, er der tilført næstformand og kasserer tid til sagsbehandling af ferie, barsel, kontakt til ledige, inklusion, folkeskolereform og ad hoc opgaver. Al sagsbehandling udføres efter retningslinjerne fra DLF og ud fra Kredsstyrelsens politik. Kredskontoret er bemandet hele skoleåret i den daglige kontortid. I ferier er kredskontoret bemandet således, at i hele juli og august, efterårsferie, vinterferie og andre skoleferier er der åbent med reduceret åbningstid, men altid med telefonvagt på den mobile telefon. I juli måned kan kredskontoret også kontaktes enten ved det direkte nummer på kredskontoret eller ved henvisning til mobiltelefonnummeret. Det vil som hovedregel være muligt at få hjælp inden for en dags varighed minus lørdag/søndage og helligdage. Kredskontoret kan ved særlige spidsbelastninger være lukket indenfor telefontiden, bl.a. på grund af forhandlingsmøder med kommunen eller på skolerne, men så vil der umiddelbart efter blive taget kontakt, hvis der er indtalt en besked på telefonsvareren. Oversigt over kurser og mødeaktivitet: Kredsens aktivitetskalender kan ses på kredsens hjemmeside Kredsstyrelsen Mødestrukturen er som beskrevet under mødeaktivitet. Der sendes hvert år brev til skoleledere om at friholde mandage efter 4. lektion for undervisning, møder eller andre aktiviteter, der inkluderer kredsstyrelsesmedlemmer. Dette gælder møder på skolerne, i LU og fælleskommunale aktiviteter. Kredsen betaler et frikøb og må forvente, at det reelt kan lade sig gøre for styrelsesmedlemmerne at udnytte dette. 13

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere