Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole"

Transkript

1 LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning

2 Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget d. 23.februar 2015, mailet til skolerne senest d.2.marts 2015, samt tilgængelig på Beretningen er en beskrivelse af kredsens arbejde i det forløbne år fra sidste generalforsamling til dato for vedtagelsen. De allersidste begivenheder efter d. 23.februar 2015 er ikke medtaget i den skriftlige beretning, men da den vil blive suppleret med den mundtlige beretning, vil afgørende begivenheder herefter være medtaget i denne. Kredsstyrelsen har besluttet, at der henvises til at se indgåede aftaler på kredsens hjemmeside: Ligeledes kan kredsstyrelsens politik læses på hjemmesiden. Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsordenen til kredskontoret er d. 27. februar Forslag til forretningsorden, kredsens vedtægter og foreløbige dagsorden vedlægges som selvstændigt bilag. Beretningen kan i det daglige bruges som en håndbog, idet der er medtaget adresselister, kontortider, oversigter og notater, der kan være nyttige i det faglige arbejde og som medlemsorientering i det daglige. D. 13. februar 2015 var sidste frist for tilmelding til fællesspisning. Senest d.2. marts 2015 udsendes endelig dagsorden, oversigt over det reviderede regnskab og indkomne forslag. Marianne Lund Kredsformand D. 9. MARTS 2015 AFHOLDES GENERALFORSAMLING KL PÅ Hvalsø Skole VEL MØDT Indhold: side: Arbejdstid 3 OK Kongres 4 Løn 5 Arbejdsmiljø/rådgivning 5 Lejre kommune 6 Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer 8 Hovedforeningen og Hovedstyrelsen 9 Forpligtende kredssamarbejde 10 Kredsen 12 2

3 Arbejdstid Arbejdstid D. 10. marts 2014 blev papiret "Fælles Forståelse "underskrevet. Hermed lå der en enighed om hvordan lov 409, underbilag 2.1 administreres i Lejre Kommune. Fælles Forståelse blev fulgt op af tre møder hvor lærere, børnehaveklasseledere og ledere kunne stille spørgsmål til skolechef og Lejre Lærerforenings formand om forståelsen af indholdet. Den videre implementering fandt sted på forskellig vis på skolerne. Efter sommerferien har der været afholdt møder mellem TR og formand/ næstformand for at vurdere i hvor høj grad, det er lykkedes at implementere papiret "Fælles Forståelse ". Der tegnede sig et meget forskelligt billede fra skole til skole. Nogle steder var der eksempelvis ikke drøftet teamsamarbejde, andre steder var det ikke overholdt, at alle har ret til at have en arbejdstid på fire timer og andre skoler var ikke opmærksomme på, at der skulle afholdes dialogmøder med den enkelte. Der har løbende været møder med skolechefen, hvor problemstillingerne er forsøgt afklaret. Eksempelvis er der drøftet vigtigheden af, at der afholdes dialogmøder med den enkeltes opgaveoversigt, omlægning af arbejdstid, registrering af arbejdstid og afvikling af for meget oparbejdet flextid. Lejre Lærerforening har indhentet eksempler på læreres arbejdstid- indlagt i skemaer. Disse skemaer har været anvendt i drøftelserne med Lejre Kommune. I december 2014 afholdtes to møder med borgmesteren for at anskueliggøre hvilke problemstillinger der konkret er i organiseringen af arbejdstiden. På mødet havde vi både en overordnet fagpolitisk drøftelse (Mette T sidder i denne periode i KL s Løn- og personaleudvalg) samt en drøftelse af, hvilke muligheder der er for at forbedre arbejdsmiljøet / organisering af arbejdet indenfor gældende lovgivning. Lejre Lærerforening har opfordret til, at lederen straks sammen med team/ medarbejdere afstemmer mulighederne for at kunne samarbejde samt undersøger om der er opgaver, der kan fjernes. Det skal undersøges, hvad det vil koste at tildele lærerne mindre undervisningstid. Lejre Kommune og Lejre Lærerforening skal overveje om man er interesseret i en lokalaftale til næste skoleår. PPR. Tale- hørelærerne var i sidste skoleår på A05 overenskomst. I dette skoleår er man omfattet af Lov 409 s bestemmelser, men ikke i papiret "Fælles Forståelse. Lejre Kommune tilkendegav på møder, at der er ønske om at tale/ hørelærere skal ansættes som konsulenter uden ledelsesbeføjelser fra 1.august Lejre Lærerforening har anmodet om forhandling om vilkår for konsulentstilling. Forhandlingen er endnu ikke datofastsat. Evaluering fælles forståelse. Kredsstyrelsen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan evalueringen skal finde sted. I januar 2015 afholdes klubmøder på alle skoler. Processen med Lejre Kommune planlægges sammen med skolechef. Første møde er afholdt d. 10. februar

4 OK 2015 På kongressen september 2014, opstillede DLF sine krav til forhandlingerne. De samlede krav fra forhandlingsfællesskabet, og LC blev udvekslet medio december 2014, hvor arbejdsgiverne fremlagde deres krav. Hovedkravet fra forhandlingsfællesskabet og LC, er at reallønnen skal sikres og gerne forbedres. På arbejdstid har LC har indstillet følgende krav om arbejdstid, Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. De samlende krav kan findes på foreningens hjemmeside her. D. 2. februar 2015 blev TR orienteret om OK- perspektiver på et regionalt TR- møde Kongres Tirsdag 2-9: Formanden for Danmarks Lærerforening åbnede kongressen og kom i sin indledning ind på de udfordringer, som DLF står overfor. Anders orienterede om, at hovedstyrelsen lagde op til at kongressen ikke vedtog nogle resolutioner, men i stedte et brev til statsminister Helle Thorning Schmidt, og et brev beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Formanden for overenskomstudvalget Gordon Madsen fremlagde forslag til krav. Efter debatten blev DLFs krav vedtaget. Anders Bondo fremlagde foreningens forslag til strategi set i lyset af lov 409. Der var en del debat om, hvilken vej foreningen skulle vælge. Flertallet i kongressen var enige i, at det er professionsstrategien foreningen skal forfølge. Kongressen stemte for Hovedstyrelsens forslag til vedtagelse. Danmarks Lærerforenings krav til overenskomstforhandlingerne blev vedtaget. Onsdag 3-9: Under punktet DLF's læreruddannelsespolitik, havde de lærerstuderende fremsendt forslag om, at DLF skulle droppe idéen om en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau, men i stedet for foreslå en 4-årig uddannelse. Det skabte en del debat, og kongressen vedtog en kongresvedtagelse om foreningens fortsatte arbejde for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau. Kongressen drøftede folkeskolereformen og EUD-reformen. Det blev vedtaget at fremsende et brev til Statsministeren med opfordring til sammen at løse de problemstillinger, der hersker ude på skolerne. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget Per Sand orienterede om de initiativer, som Hovedstyrelsen og sekretariatet havde taget med henblik på sikre foreningens økonomi. Herunder at Hovedstyrelsen har vedtaget, at der ikke fra næste skoleår udsendes lærerkalender, og at antallet af psykologsamtaler nedsættes fra 5 til 4. Kongressen vedtog at det fremadrettede arbejde skal foregå i dialog og inddragelse med og af de lokale kredse. Frem mod kongressen 2015, skal der udarbejdes et forslag til bl.a. kongresperioder, kongressen og Hovedstyrelsens sammensætning. Marianne Lund/ Per Brinckman Formand Lejre Lærerforening / Næstformand 4

5 Løn Da Lov 409 trådte i kraft, bortfaldt de løntillæg som lærere og børnehaveklasseledere havde fået siden august De lokale tillæg var blevet opsagt med loven, mens nogle af de centrale tillæg skulle genforhandles. Lejre Lærerforening var klar over, at det kunne betyde en lønnedgang for lærere og børnehaveklasseledere, så vores mål med forhandlingerne var at gøre en evt. lønnedgang så lille som muligt Det blev aftalt, at de tidligere tillæg skulle samles i et nyt tillæg. Det valgte vi at kalde Lejretillægget, og er på kr. i 00-niveau. Aftalen kan findes på kredsens hjemmeside under aftaler. Udvidede undervisningsbegreb. Der blev med lovindgrebet 2013 indført, at der skulle udbetales undervisningstillæg for det udvidede undervisningsbegreb pr Dette har ikke fundet sted til tiden i Lejre Kommune. I forbindelse med løntjekket, som Lejre Lærerforening har tilbudt, er det aftalt med lønkonsulenterne, hvorledes der skulle ske en korrekt lønudbetaling til alle: Det blevet aftalt at give de lærere, der har fået forkert undervisningstillæg i indeværende skoleår en kompensation på 20 kr. Det gælder 80 lærere. Der vil blive sendt et brev til de lærere der har fået en ændring i deres undervisningstillæg med en kort forklaring. Løntjek. I lighed med øvrige organisationer har Lejre Lærerforening tilbudt medlemmerne et løntjek. Der er en del, der har gjort brug heraf. Løntjekket har udover opsamling af det udvidede undervisningstillæg, samlet op på manglende indbetaling af specialundervisningstillæg og forkert indplacering i forhold til erfaringsdato. Der manglede eksempelvis for et medlem tre løntrin helt tilbage fra svarende til ca kr. Vi har også fundet, at enkelte ikke har fået udbetalt specialundervisningstillæg, som er ca. 25 kr. pr. klokketime. Alle medlemmer er altid velkomne til at få udført et løntjek. Arbejdsmiljø/rådgivning Personlig rådgivning De fleste henvendelser har hovedsagelig drejet sig om forhold ang. sygdom, herunder arbejdsrelaterede sygdomme. Der er tilbud om, at en repræsentant fra Lejre Lærerforening kan være bisidder ved samtaler hos såvel arbejdsgiver som bopælskommune. Skolerne yder psykologbistand, hvis deres ansatte bliver syge eller er ved at blive det, såfremt det er arbejdsrelateret, men der er også mulighed for anvisning af samtaler hos psykolog via Hovedforeningen. Rådgivningen i Hovedforeningen kan tilbyde op til 4 samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet Rådgivningen. Hvis der er brug for flere end 4 samtaler kan der søges om økonomisk støtte via Understøttelseskassen. 5

6 Som noget nyt, er det nu muligt for det enkelte medlem selv at booke en tid hos konsulent via foreningens hjemmeside. Ved længere tids sygdom anbefales medlemmerne at tage kontakt til kredskontoret. Vi har i alle personsager et tæt samarbejde med Hovedforeningen. Lejre Lærerforening deltager sammen med konsulenter fra foreningen, når der skal forhandles særlige vilkår i forbindelse med afskedigelse. Læs mere på foreningens hjemmeside under Medlem; Medlemsfordele, Psykisk Rådgivning. Som medlem har du også mulighed for at få en konkret økonomisk håndsrækning fra Understøttelseskassen, hvis du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation. Arbejdsmiljø Lejre Lærerforenings arbejdsmiljøansvarlige er kredsformanden. Der kommunikeres med arbejdsmiljørepræsentanterne via konference i skolekom, og der afholdes netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Der udsendes nyhedsbrev fra Lejre Lærerforening såvel som fra foreningen centralt. Netværksmødets primære formål er, at arbejdsmiljørepræsentanten kan få meddelelser fra arbejdsmiljøansvarlige om fx de sidste nyheder fra Arbejdstilsynet. Desuden er der lagt op til at netværksmødet kan bruges til erfaringsudveksling skolerne i mellem. Der har været afholdt netværksmøde d Lejre Lærerforening har indgået en rammeaftale for AMR- vilkår. Lejre Kommune Aftaler om rokering og afsked. Den indgåede aftale blev ikke taget i anvendelse, da der ikke blev forflyttet hverken lærere eller børnehaveklasseledere. Indledende drøftelse af ny tidsplan og eventuelle justeringer i aftalen påbegyndtes februar 2015 i Centerudvalget. Aftalen for indeværende skoleår vil kunne læses på kredsens hjemmeside: Aftalen er videreført for næste skoleår. Inklusionspolitik Politikken skal kredsen bruge i forbindelse med de drøftelser, som vi have med Lejre Kommune i forbindelse med udmøntning af kommunes inklusionsvision. Politikken kan læses på kredsens hjemmeside: Hovedudvalg I Hovedudvalget sidder der 3 repræsentanter, der er udpeget af FTF: 1 fra BUPL, 1 fra DSR og 1 fra DLF. Marianne Lund sidder som DLF- repræsentant/ FTR og er valgt som næstformand. Du kan følge med i Hovedudvalgets arbejde på medarbejderportalen. Næstformand deltog sammen med 2. medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalg ved ansættelse af økonomidirektør og direktør for Børn og Unge. Begge ansættelser var det et enigt ansættelsesudvalg, der sod bag. Centerudvalg for skoletilbud. Lejre Lærerforening er repræsenteret i centerudvalg v. formand, der desuden er næstformand. TR Hanne List er suppleant. 6

7 I juni 2014 er der udsendt en vejledning til skolerne med det formål at understøtte samarbejdet mellem faggrupperne ift. understøttende undervisning. Heraf fremgår det: Læreren har, i følgende bemærkninger til loven, ansvaret for at målene nås. Alle medarbejderfaggrupper skal tage ansvar for at dette sker, ved at indgå aktivt og ansvarligt i teamsamarbejdet, og tage ansvar for, at der arbejdes efter de satte læringsmål for undervisningen. Den understøttende undervisning skal planlægges og gennemføres af den person, der varetager den. Planlægningen sker med udgangspunkt i planer der lægges i temaet og i samarbejde med og koordineret med læreren. Den understøttende undervisning skal også planlægges på forhånd. Teamsamarbejdet foregår med respekt for hinandens kompetencer. Såfremt der opstår problemer i samarbejdet i teamet mellem medarbejderne og evt. mellem faggrupperne i temaet, inddrages lederen, så der kan findes løsninger på problemerne. Derudover har centerudvalget til brug for skolerne udsendt materiale vedr. forhold for medicinering mm af elever og Episodehuskeren. Værktøjer til brug for den enkelte skole. Skolerne tilbagemelder i løbet af januar 2014, hvad man har besluttet. Inspirationen kan findes på medarbejderportalen, under Centerudvalg for skoletilbud. Referencegrupper nedsat af Centerudvalg for skoletilbud. Inklusion Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. næstformanden, samt TR på Trællerupskolen Gruppens opgave er at sparre og komme med input til de processer, som er sat i gang omkring inklusion i Lejre Kommune. Gruppen drøfter aktuelle opmærksomhedsfelter omkring inklusion med skolechefen og inklusionskoordinator Marianne Lønnee, til brug for den videre proces. Bl.a. har vi spurgt ind til en referencegruppe for medarbejderne i forhold til den tværfaglige arbejdsgruppe, som er nedsat på ledelsesniveau IT- referencegruppe. Jørgen Hardis og Marianne Lund er Lejre Lærerforenings repræsentanter. På møderne har bl.a. været drøftet: Evalueringsrapport af Workshopsforløb for samtlige lærere og digitale frontløbere, indkøb af digitale værktøjer Vokal og KMD Education og Office 365 til skoleansatte. Følgegruppen var desuden inviteret med til at deltage i workshop på KMD inden beslutning om indkøb af de digitale værktøjer. Vi har som følgegruppe været med til at anbefale, at kursusforløbet indenfor IT i dette skoleår, bliver oplæring i anvendelse af de digitale værktøjer til elevplan. Folkeskolereform Som repræsentanter for medarbejderne i Centerudvalget sidder FTR fra FOA og BUPL og FTR Lejre Lærerforening v. Lærerformand Gruppens opgave er at sparre på temaerne i reformen. Gruppen tager aktuelle ting op, som kræver opmærksomhed og hvor sparringen giver mening i forhold til den videre proces. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet pædagoger/ pædagogmedhjælperes og læreres roller i skolen samt indhold i den understøttende undervisning. Der er udarbejdet en vejledning, der nærmere beskriver dette samarbejde bl.a i forhold til lovkravene. 7

8 Centerudvalg for Social og Familie. Louise Elmquist er udpeget fra Danmarks Lærerforening indtil december Grundet organisationsændring pr. 1.januar 2015 etableres der et nyt center: Børn, Unge og Familie. FTF fik efter aftale med OAO og AC en plads med tilhørende suppleant. TR orienteres løbende via referater og på TR/ KS- møder om arbejdet i Centerudvalg og Hovedudvalg. Lokal FTF- samarbejde For at understøtte arbejdet for FTF-repræsentanterne i centrene har der været afholdt baglandsmøder. Som FTF-kontaktperson er det kredsformanden, der har været mødeindkalder. Proces på dagtilbuds- og skoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Marianne Lund har som medarbejderrepræsentant i Centerudvalg for skole deltaget i den følgegruppe, der blev nedsat af Lejre Kommune med det mål at tænke nyt på dagtilbuds- og skoleområdet med udgangspunkt i brugernes, medarbejdernes og ledernes ideer. Til at styre denne proces var ansat konsulentfirmaet Brøndum og Flies. Der er blevet afholdt workshops. På møde d i udvalget for Børn og Ungdom blev den videre proces besluttet. Lejre Lærerforening afventer den endelig beslutning om den videre proces. Praktikaftale. Omkring juletid indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en aftale vedr. aflønning for det at have praktikanter. Aftalen gælder skoleårene 2014/15 og 2015/16, Aftalen kan findes på under aftaler Ledige I Lejre Lærerforenings område er der med udgangen af december 2014, 4 lærere der er ledige. Der har i 2014 ikke været afholdt møde for de få ledige, der er. Der har været taget kontakt til ledige, når der har været stillinger på skolerne. Kurser, møder, konferencer og andre arrangementer Netværksmøder for Arbejdsmiljørepræsentanter Der har været afholdt et netværksmøde d Dagsordenen drejede sig om,, hvordan AMR vurderer at arbejdsmiljøet har det ude på skolerne, Lejre Lærerforenings igangsatte initiativer og AMR s ønsker til, hvad Lejre Lærerforening kan gøre for at understøtte arbejdet med arbejdsmiljøet. Mødet for børnehaveklasseledere. Mødet udsat grundet sygdom. Nyt møde er indkaldt til Pizzamøde (før-kongresmøde): Marianne Lund bød velkommen, og sagde bl.a. at det var dejligt at se så mange. Der var ca. 25 deltagere. Bjørn Hansen fra DLF s hovedstyrelse, var inviteret til at deltage, og fortælle om foreningens overenskomstkrav. 8

9 Efter Bjørn havde fortalt om kravene, og pizzaen spist, var der orientering og drøftelse af implementeringen af skolereformen. Bjørn havde hørt de problemstillinger som kom frem på mødet, fra andre steder i landet. Der var en fint debat og en god spørgelyst. Medlemsmøder 2014: Møde for nye medlemmer I november havde Lejre Lærerforening inviteret til møde for nye medlemmer. Der deltog 3 lærere, og fra Lejre Lærerforening deltog Formand, næstformand og kasserer Formålet med mødet, var at få præsenteret Lejre Lærerforening, og naturligvis møde de nye medlemmer. Største delen af mødet gik med at tale arbejdstid, og hvilke forhold lærerne oplever ude på skolerne Det er lidt forskelligt, hvordan arbejdet opleves, med fælles er, at der meget undervisning og ikke så meget tid til andre opgaver Medlemskursus på Røsnæs. Det var igen blevet tid til medlemskursus på Røsnæs i dagene Vi var 49 og kunne have været 55. Kurset havde i år temaet Professionsidealer. Til det var inviteret formand for overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen fra DLF, og to foredragsholdere Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted, som på inspirerende vis fortalte om Verdens bedste danske folkeskole. Om aftenen var det god musikalsk underholdning af Niklas Hansen, Hvalsø Skole. Alt i alt var der en fantastisk stemning og glade medlemmer. Hovedforeningen. Hovedforeningen kan deles i Hovedstyrelse, Formandskab/forretningsudvalg og Sekretariat. I det daglige sker samarbejdet primært på sekretariatsplan. Kredsen trækker jævnligt på vejledning og rådgivning i sekretariatet, samt om mulige tolkninger af overenskomster, love, bekendtgørelser og arbejdstidsaftale, og her får vi en udmærket service. Kredsen og dens medlemmer har i mange sager fået kvalificeret hjælp og rådgivning. Det har drejet sig om afskedigelsessager, juridisk bistand, personlig støtte og rådgivning med sager inden for det psykiske arbejdsmiljø og i forbindelse med sygdom. Lejre Lærerforenings medlemmer har haft stor hjælp af den assistance der kan fås ved henvisning til psykologhjælp i forbindelse med bl.a. sygdom grundet stress. Ved arbejdsskadesager indsendes de sager, som Lejre Lærerforening får fuldmagt til at videresende, til vurdering og mulighed for rådgivning i foreningen. Hovedstyrelsen Både formand og næstformand deltager i baglandsmøderne forud for møder i Hovedstyrelsen. I denne hovedstyrelses valgperiode deltager Per Brinckmann i baglandsmøde med Dan Løwe, og Marianne Lund i baglandsmøde med Bjørn Hansen. Baglandsmøderne er vigtige for Lejre Lærerforenings mulighed for indsigt i og indflydelse på HS arbejdet. Den direkte kontakt til Hovedstyrelsen afgørende for, at Lejre Lærerforenings medlemmer kan holdes ajour og have direkte adgang til Hovedstyrelsen. I efteråret 2015 er der valg til hovedstyrelsen for en ny 4-årig periode. 9

10 Forpligtende Kredssamarbejde Lejre Lærerforening indgår i forpligtende kredssamarbejde (SPT) med Roskilde, Køge/Stevns, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve og Solrød. For at kvalificere den fagpolitiske drøftelse er der aftalt en procedure, hvor kredsformændene mødes for at udarbejde dagsorden for møderne, og drøfte temaer af fælles interesse. Fra Lejre Lærerforening deltager formand og næstformand i møderne for SPT. Kursusudvalget i SPT var koordinator. Formandsnetværk. De 8 kredsformænd mødes for at forberede møderne i Det forpligtende kredssamarbejde og drøfte aktuelle fagpolitiske problemstillinger. Møderne foregår på skift i de enkelte kredse. Arbejdsmiljøforum Lejre Lærerforenings formand er arbejdsmiljøansvarlig og deltager i Udvalget. Udvalget arrangerer hvert år en arbejdsmiljøkonference. Konferencen afholdtes d I år var temaet: Konkrete udfordringer for ledelse og arbejdsmiljø i folkeskolen efter Derudover afholdes min. 4 årlige møder med stor vægt på erfaringsudveksling og inspiration. Udvalgtes møder afholdes på skift hos de enkelte kredse. Pædagogisk udviklingsforum I det pædagogiske forum er der planlagt en konference til efteråret Vi udveksler erfaringer, for at se om den måde man f.eks. arbejder med inklusion på, er noget de andre kredse kan bruge. Pædagogisk forum mødes 4 gange årligt. Kursusforum Kursusforum mødes 4 gange årligt, og planlægger lokale kurser for TR. Der er ikke så mange TR der tilmelder sig kurserne, men vi fortsætter med at arrangere kurser. I foråret 2015 vil der blive arrangeret et kursus for TR, med overskriften Faglig Klub - en platform for indflydelse Vi håber og tror i kursusforum, at der er mange TR som vil tilmelde sige dette kursus. SPT-kursus for kredsstyrelser: De fleste af Lejre Lærerforenings kredsstyrelsesmedlemmer deltog i dagene i SPT s kursus, som afholdes hvert andet år. SPT står for Sjælland på tværs og er et samarbejde mellem en række sjællandske kredse. Kurset blev i år holdt i Kysthusene i Gilleleje og temaet var professionsidealet contra lønmodtagerbevidstheden. Som oplægsholdere var inviteret Søren Viemose og Dorte Lange. På 2. dagen var Keld Fredens og Bjørn Hansen til stede til at tale om testkultur. Det var et meget spændende kursus, hvor alle tilstedeværende fik gode input. Pensionistforum Pensionistforum har holdt et par møder i løbet af Her behandles forskellige sager som har med pensionistarbejdet at gøre bl.a. forberedelse og efterbehandling af kongres og årsmøde for DLF-pensionister. Der kigges på aktivitetsniveau og økonomi for pensionistarbejdet og der orienteres om den generelle udvikling i DLF. Repræsentanter i pensionistforum er Uffe Søborg Andersen og suppleant for ham Bruno Rasmussen samt Lotte Olsen og suppleant for hende Elsebeth Lægaard. Alle 4 fortsætter på disse poster i

11 Pensionistarrangementer 2014 For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Afholdte arrangementer i 2014 for pensionisterne i Lærerkreds 42 Arrangementerne er planlagt og afholdt i tæt samarbejde med pensionistudvalget i Roskilde Lærerkreds (kreds 41). 10. januar Medlemsmøde med brunch i DUI-huset i Roskilde med 47 deltagere (13 fra kreds 42). 17. februar Foredrag på Østergadecentret i Hvalsø. Foredragsholderen John Mynderup (journalist) fortalte levende og humoristisk over emnet Mølleåen med kig til Roskilde. Der blev serveret kaffe/te med ostemad og småkager. 26 deltagere heraf 15 fra kreds marts Generalforsamling. 30. april Vandring på og gennemgang af Stændertorvets historie ved Lotte Fang. Herlig rundvisning selvom Stændertorvet var under ombygning... Derefter god frokost på restauration Upstairs, Skomagergade 4. Deltagerne befordrede sig selv til og fra Roskilde. 44 deltagere heraf 15 fra kreds maj Vi mødtes i Køge Miniby, hvor vi fik en fin times rundvisning vi kunne godt have brugt mere, men vi havde ny aftale i Den Gule hal, hvor vi fik ca.1½ times rundvisning i de Maritime Udstillinger og hørte om Søslagene i Køge Bugt og Køge som skibsværtsby. Derefter gik turen videre til KØS, hvor Den Klassiske Frokosttallerken ventede. Folk befordrede sig selv til og fra og vi gik fra sted til sted. 26 deltagere heraf 9 fra kreds juni Heldagstur med bus til Nivå og Helsingør. Første stop på turen var ved Nivågård, hvor vi besøgte den flotte rododendronpark, som for tiden udvides med ca.500 nye planter om året. En kop kaffe blev nydt ved bussen (museet havde ikke åbent). Derefter gik turen til Helsingør, hvor vi besøgte det nye Søfartsmuseum samt Værftsmuseet, hvor vi havde et par tidligere værftsarbejdere, som fortalte levende og med megen humor om arbejdet på værftet. Frokosten blev nydt på Kulturværftets restaurant god mad og god udsigt. Hjemturen langs Øresunds kyst desværre i let regn. 44 deltagere 16 fra kreds august Aftensejltur på Furesøen. Efter egentransport til Frederiksdal mødtes vi til 11

12 kaffe og kage i Den gamle Have. Derefter ombord i turbåden, hvor vi nød udsigten, samtidig med spisning af de indkøbte sandwicher. Vejret var med os overskyet, men ingen regn. 38 deltagere 13 fra kreds september Heldagstur med bus til Tadre Mølle og Aastrup Gods, derefter frokost på Gershøj kro. Fantastisk rundvisning på Tadre Mølle af Søren Moses. Vi fik alle anekdoterne om Mølle-Marie, hendes far samt både Ovre og Nedre Mølle. Herligt. Derefter Aastrup Gods v/wedel-wedelsborg. Spændende rundvisning. Efterfølgende Gershøj Kro. Dejlig mad, dejlig betjening. Super vejr. En rigtig god tur. 43 deltagere heraf 13 fra kreds oktober Vi mødtes ved Christiansborg, hvor vi startede med det store sikkerhedstjek. Derpå fik vi 1½ times rundvisning med fortælling om kunst, udsmykning o.l. samt lokaliteter. Vi mødte også Astrid Kragh og Thomas Evers Poulsen. Efter kunstguidning gik turen med elevator op i Tårnet, hvor der var bestilt frokost. De energiske tog også sidste del på trappetrin op i Tårnet for at se udsigten. Vejret var ikke for godt, men vi kunne se til alle 4 verdenshjørner. Transport ud og hjem stod vi selv for. 29 deltagere heraf 12 fra kreds november Julefrokost i Odd-Fellow Palæet i Roskilde. Super mad, og hele pensionistudvalget mødte op for at hjælpe med borddækning og pynt. Jens Brandts Jazz-trio underholdt med 2 gange 45 min. Fantastisk. God stemning og vi har bestilt d. 22. november 2015, så det er klaret. 51 deltagere 16 fra kreds 42. For yderligere informationer om de enkelte arrangementer henvises til kreds 42 s hjemmeside: Kredsen Kassereren Kredsens økonomi har igen i det forløbne år været god og sund. Indtægterne har været stabile nogle har oven i købet været højere, end vi havde forventet. Vi har haft vores opsparing både i Særlig Fond og på den almindelige drift, - placeret til en fornuftig rente på 3,75 %. Den renteaftale udløber i foråret 2015, hvorfor vi skal have lavet en ny aftale. Som må vi formode ikke bliver lige så god. Udgiften til løn og frikøb er påvirket af, at vi har hensat et antal frikøbstimer til senere brug. Medlemstallet har været svagt stigende, hvilket må skyldes skolereformen. Vi har stadig en meget høj medlemsprocent, som vi er rigtig godt tilfredse med. Kun ganske få ansatte er ikke medlem. Årets resultat på kr er tilfredsstillende. 12

13 Medlemstallet er pr. primo januar: Fraktion 1+2: 285 (280) Tal i parentes er 2014-tal Fraktion 3: 0 (lederne har deres egen fraktion) Fraktion 4: 112 (111) Fraktion 6: 3 (3) Antal ledige pr udgør: 4. Frikøbet har iflg. generalforsamlingsbeslutning været som følger: Formand: 1924 timer Næstformand: 300 timer Kredskasserer: 300 timer 14 kredsstyrelsesmedlemmer, hver: 100 timer Hjemmeside Kredsens nye hjemmeside er kommet op at køre. Den er i opsætningen og strukturen noget anderledes. Vi bestræber os på at få hjemmesiden opdateret hver uge med referater, nye politikker, indbydelser osv. Vi oplever at flere og flere af medlemmerne gør brug af hjemmesiden til informationssøgning mv. Næstformanden er webmaster for hjemmeside Sagsbehandling Kredsens sagsbehandling varetages som udgangspunkt af kredsformanden. Som følge af fællestillidsrepræsentantfunktionen, er der tilført næstformand og kasserer tid til sagsbehandling af ferie, barsel, kontakt til ledige, inklusion, folkeskolereform og ad hoc opgaver. Al sagsbehandling udføres efter retningslinjerne fra DLF og ud fra Kredsstyrelsens politik. Kredskontoret er bemandet hele skoleåret i den daglige kontortid. I ferier er kredskontoret bemandet således, at i hele juli og august, efterårsferie, vinterferie og andre skoleferier er der åbent med reduceret åbningstid, men altid med telefonvagt på den mobile telefon. I juli måned kan kredskontoret også kontaktes enten ved det direkte nummer på kredskontoret eller ved henvisning til mobiltelefonnummeret. Det vil som hovedregel være muligt at få hjælp inden for en dags varighed minus lørdag/søndage og helligdage. Kredskontoret kan ved særlige spidsbelastninger være lukket indenfor telefontiden, bl.a. på grund af forhandlingsmøder med kommunen eller på skolerne, men så vil der umiddelbart efter blive taget kontakt, hvis der er indtalt en besked på telefonsvareren. Oversigt over kurser og mødeaktivitet: Kredsens aktivitetskalender kan ses på kredsens hjemmeside Kredsstyrelsen Mødestrukturen er som beskrevet under mødeaktivitet. Der sendes hvert år brev til skoleledere om at friholde mandage efter 4. lektion for undervisning, møder eller andre aktiviteter, der inkluderer kredsstyrelsesmedlemmer. Dette gælder møder på skolerne, i LU og fælleskommunale aktiviteter. Kredsen betaler et frikøb og må forvente, at det reelt kan lade sig gøre for styrelsesmedlemmerne at udnytte dette. 13

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere