Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret Inklusiv Handleplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner"

Transkript

1 Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret Inklusiv Handleplaner

2 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har arbejdet med de indsatsområder, som bestyrelsen har udpeget, og bestyrelsen skal på den baggrund vedtage indsatsområder for det kommende skoleår. Indsatsområderne er en konkretisering af de mere overordnede pejlemærker. Pejlemærker vedtaget af bestyrelsen i marts 2011 Elevernes faglige talenter dyrkes og udvikles i et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Undervisningen er moderne, innovativ og samarbejdsorienteret. Undervisningen rummer referencer og relationer til det omgivende samfund. Undervisningen sigter mod, at eleverne opnår gode resultater. Opfølgning på pejlemærker/indsatsområder Talentarbejde Vi arbejder fortsat med talentarbejdet på den måde, at der er aktiviteter, der er knyttet direkte til den almindelige undervisning, og så er der aktiviteter, der er helt uafhængige af elevens undervisning. Vi har ligesom de foregående år haft elever, der har deltaget i talentprojekter som Samf Cup, George Mohr-konkurrence, master class i matematik og Danish entrepreneurship Award. Ud fra de pædagogiske drøftelser i faggrupperne i år, er det også vores fornemmelse, at man i behandlingen af fagets løfteevne har berørt nye tiltag på dette område. Talentprojekterne er nemlig i høj grad med til at motivere og engagere eleverne i undervisningen. Internt er der også afholdt flere talentaktiviteter. Workshoppen Politiske taler er fortsat en stor succes, hvor retorik, samfundsfag og engelsk er kernepunkterne. Vi har de sidste to år formået at tiltrække elever til 1,5 idrætsklasse på stx og har samtidig kunnet fastholde at have et valghold for 3g og 2hf. Cross-arrangementet er blevet et fast årligt arrangement, som er med til at brande os som løbegymnasium. Derudover tilbydes eleverne forskellige aktiviteter som f.eks. løb og fodboldtuneringer. Vi har med vores satsning inden for idræt formået at skabe en attraktiv studieretning, og den tiltrækker 3

3 fortsat en bred gruppe af idrætsinteresserede elever, der dyrker meget forskellige idrætsgrene. I forhold til skolens engagement i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og Junior Talent (JT) har 2014/2015 været et meget travlt år. For Viby Gymnasium er det vigtigt, at der er en rød tråd i talentarbejdet, der strækker sig fra grundskolen til gymnasiet og frem mod de videregående uddannelser. Ud over at have meget specialiserede tilbud er det vigtigt også at have tilbud som ATU og JT, hvor der kræves en bredt funderet akademisk tilgang. ATU har i det forgangne år fået forlænget støtten fra regionen, hvilket betyder meget for den fortsatte udvikling, hvor bl.a. fokus på samarbejde med virksomheder er blevet indskrevet. I januar 2015 sluttede derimod JT s samarbejde med Industriens Fond. Industriens Fond har støttet projektets opstart, og fra at have været 3 afdelinger er vi nu i dag 14 afdelinger. JT er et projekt, der styrker gymnasiets samarbejde med grundskolen, og med 14 afdelinger vil det også blive en god platform for samarbejdsmuligheder med andre gymnasier. Eksternt samarbejde Eksternt samarbejde tænkes fortsat som en integreret del i den almindelige undervisning. På såvel stx som hf er innovation som arbejdsform og som produkt indtænkt i forløb. På stx er innovation nu fuldt implementeret i Almen Studieforberedelse, mens det på hf er en del af introduktionen. På skolens studieture i 2.g stilles der nu også krav om former for feltstudier. Eksternt samarbejde kan f.eks. være virksomhedsbesøg, deltagelse i undervisningsforløb udbudt af andre institutioner, foredrag og fællesarrangementer. For at gøre arbejdet lettere for læreren er skolen blevet medlem af gymnasiesamarbejdet CIVIRK, der formidler kontakter og projekter. På det uddannelsesmæssige område har skolen i år forberedt sig på samarbejdet med Jordbrugets Uddannelsescenter om udbud af en EUX. Forandring af Hf Skolen har i skoleåret grundlæggende ændret organiseringen af hf uddannelsen for de elever der startede i august. Motivet til disse ændringer var ønsket om en ny didaktisk tilgang til undervisning af Hf eleverne. Skolen opstillede følgende tre overordnede mål for eleverne på det ny Hf: At de flytter sig fagligt At de udvikler sig personligt At de oplever et fællesskab med medstuderende og lærere 4

4 Det ny Hf rummer konkret tre væsentlige organisatoriske/didaktiske ændringer: Korte faglige forløb Maksimalt to fag pr. dag Lektieintegreret undervisning Det ny Hf er tilknyttet følgeforskning, og en rapport forventes klar juni Globalisering Skoles talentprogrammer med skoler i Spanien og Tyskland kører fortsat rigtig godt med god tilslutning fra elever både fra Viby Gymnasium og fra vores samarbejdsskoler. Derudover er der rigtig god opbakning til samarbejdet fra lærere og ledelser på begge skoler. I foråret 2015 besøgte vi A. P. Møllerskolen for at evaluere og forbedre på den nuværende udvekslingsaftale. Derudover har vi i indeværende skoleår på rejseområdet skrevet en rejsepolitik, som er gældende fra næste skoleår. Rejsepolitikken har til formål at sikre ensretning og kvalitetssikring både hvad angår gennemførsel og indhold for alle udvekslingsrejser såvel som alle andre rejser og ekskursioner, som skolen er involveret i. I dette skoleår opgav vi samarbejdet med den skole, vi har haft udvekslingsrejser med i England. Det lykkedes i første omgang at finde nye veje for samarbejdet, men da skolen i sidste øjeblik sprang fra et besøg hos os, kunne samarbejdet ikke længere forsvares. Vi har siden samarbejdets ophør i november 2014 arbejdet på at finde en ny skole i England, hvilket dog i skrivende stund endnu ikke er lykkedes. Vi overvejer på nuværende tidspunkt også at forsøge os med Skotland og Irland, som vi tager fat på i næste skoleår, hvis vores nuværende indsats viser sig at være utilstrækkelig. Vores skolesamarbejde med en skole i Kina har i dette skoleår budt på en rejse til Kina, denne gang med 20 elever og 2 lærere, og denne gang nåede man også helt frem til vores samarbejdsskole i Harbin modsat året før. Alle elever var indkvarteret privat med stor succes, og alle deltog i lektioner tilrettelagt for dem - dog med svingende succes. Det viser sig ikke at være helt uproblematisk for en kinesisk lærer at ramme det sproglige niveau for vores elever. På baggrund af årets oplevelser i Kina, har vi evalueret på rejsen og er nået den konklusion, at udbyttet rent sprogligt godt kunne blive bedre. Med baggrund i evalueringen har vi ændret det kommende skoleårs program for Kinarejsen, således at alle elever kun rejser til Beijing, oplever byens kultur og går på sprogskole der i stedet for at besøge partnerskolen i Harbin. Det tager forholdsvist lang tid at rejse fra Beijing til Harbin, og vi forsøger med denne konstellation at finde frem til, om eleverne får en bedre kultur- og sprogoplevelse ved denne model. Det betyder dog ikke, at vi afbryder samarbejdet med skolen i Harbin. Vi forventer at få besøg fra skolen i slutningen af august, hvor de har meldt deres ankomst. Vores udveksling til Californien har desværre vist sig problematisk i dette skoleår, hvor vi hverken har modtaget genbesøg eller kunnet sende elever afsted. Det har ikke været muligt for samarbejdsskolen i Silicon Valley at fortsætte samarbejdet, hvorfor vi er på udkig også der efter en ny samarbejdspartner. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge området syd for San Francisco ved Carmel gennem en kontakt, som vi forventer os meget 5

5 af. Dog er intet samarbejde i hus i skrivende stund. Skoleudvekslingen sidste år var set med elevøjne en så stor succes, at vi er nødt til at finde en ny skole, som er interesseret i et samarbejde. Hvis det viser sig umuligt at finde interesserede skoler i området syd for San Francisco, forsøger vi et andet sted, måske omkring St. Louis eller Kansas City, hvor skolen også har forbindelser. Idéen fra sidste skoleår med en international uge i november måned viste sig ikke mulig, da både vores britiske og amerikanske partnerskoler meldte fra til at komme på besøg. Afslutningsvis kan det igen i år konkluderes, at vores udvekslingstilbud er en stor succes, og vi håber på i løbet af næste skoleår at få etableret et velfungerende samarbejde med skoler på de Britiske øer og i USA. Bygninger Skolens samlingssal er blevet renoveret og nyindrettet i skoleåret. I sommerferien 2015 renoveres og nyindrettes vandrehallen. Fastholdelse Studievejlederne indgår fortsat i et tæt samarbejde med ledelsen og klasselærerne bl.a. i form af tre-parts-møder (hver klasses studievejleder, klasselærer og ledelsesrepræsentant). Disse møder afholdes med ca. fem ugers mellemrum og sikrer, at alle elevers fravær og trivsel drøftes, og at der hurtigt iværksættes passende foranstaltninger med henblik på fastholdelse. Der henvises fortsat til skriveværkstedet, hvis en elev er kommet bagud med afleveringen af skriftlige besvarelser. Skolen har været med i projektet lektier-on-line. Det har ikke været benyttet i stort omfang men har været tænkt som et supplement til skolens lektiecafé. Arbejdsmiljø I det forgangne skoleår, har ledelsen afholdt MUS med alle lærere i november-december måned. Ved alle nyansatte lærere har ledelsen været ude at se undervisning i forbindelse med MUS, og derudover har vi afholdt et par portefoliosamtaler/tidsreg. samtaler m.h.p at hjælpe lærerne med planlægningen af arbejdet. På elevsiden har skolen i januar måned taget en nyrenoveret Samlingssal i brug og derudover renoveret 3 grupperum i kælderen, sidstnævnte forestået med stor inddragelse af elever med i skolens kunstudvalg. Samlingssalen bliver nu brugt rigtigt meget af eleverne og har også vist sig at give nye muligheder ved større arrangementer. I april var de fleste af skolens ansatte på en personaletur til Madrid. Formålet med turen var teambuilding på tværs af og inden for faggrupperne. 6

6 I marts deltog lærere og det administrative personale i en Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og en Arbejdspladsvurdering. Det generelle billede viser tilfredshed med de fysiske rammer og det kollegiale samarbejde. Forholdet til ledelsen får dog kritik og der er nedsat en handleplangruppe, der arbejder med forslag til løsninger. Udvikling inden for it Udvikling af ny it-platform: I indeværende skoleår, har en projektgruppe arbejdet med at skabe en ny it platform i Office 365 til skolen, som skal forbedre kommunikationen mellem elever, lærere og administration og muliggøre videndeling på alle niveauer. Systemet forventes at ligge klart, således at tre pilotklasser og deres lærere i april og maj skal afprøve systemet. Herefter skal alle lærere efteruddannes til fuldimplementering i august IT-didaktik-projekt: Fem lærere har i efteråret deltaget i et it-didaktik projekt, som næste skoleår skal spredes til alle lærere i form af workshops og kurser. Formålet med projektet har været at skabe en bedre integration og brug af it i undervisningen med inddragelse af de seneste software programmer og de muligheder, de giver i et didaktisk perspektiv. Videreudvikling af skriftlighed på skolen På det skriftlige område, arbejder vi på skolen med flere tiltag. Fra jul og resten af skoleåret, er et nyt evalueringsforsøg blevet prøvekørt, hvor eleverne ikke længere får karakterer for deres skriftlige afleveringer men får en formativ tilbagemelding i stedet. Dette forsøg har rod i forskning på området og evalueres i juni 2015 mhp. en eventuel videreførelse. Siden august 2013, har fire lærere arbejdet på at skabe en webbaseret portal, hvor elever og lærere kan trække på genreviden og viden generelt på det skriftlige plan, relevant for gymnasieskolen med andre ord en samlet skriftlighedsressource for elever og lærere. I december kom skolen med i et UVM-støttet projekt om løfteevne, og her indgår Viby Gymnasium med 6 lærere i et udviklingsprojekt inden for skriftlighed og løfteevnen. Projektet kører indtil efteråret 2016 med 3 projektklasser involveret i projektet. Projektet skulle gerne sætte os på sporet af metoder til at øge vores løfteevne i fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. 7

7 Handleplaner for skoleåret Talent Junior Talent: fortsat udvikling af egne forløb og fokus på muligheden for udviklingsprojekter med de deltagende skoler. ATU: fokus på muligheden for at bruge ATU-elever i projekter på skolen. Fortsat udvikling af skolens idrætsprofil. Undersøge behovet for nye talentworkshops for egne elever. Fortsat tilbyde skolens elever forløb/besøg på f.eks. de videregående uddannelser. Eksternt samarbejde Udbyde nye samarbejdsprojekter med grundskolen Implementering af den nye form for uddannelsesvejledning af grundskoleelever Oprettelse af første EUX-årgang hos os Implementering af CIVIRK synliggøre mulighederne for lærerne Det fysiske læringsmiljø I efteråret 2015 udvikles et samlet projekt for renovering af skolens gymnastiksale. Det forventes at renoveringen kan gennemføres før starten af det følgende skoleår. Fastholdelse Fortsætte og supplere tre-parts-samarbejdet med to årlige møder blandt klassens lærere, hvor klasserumskulturen behandles Fortsætte involveringen i lektier-on-line, selvom succeskriteriet på 400 sessioner ikke blev nået i år. Fortsætte HF-forsøget med det, der ser ud til at blive en mere homogen elevgruppe. Projektet har til formål at øge søgning til skolens Hf afdeling samt at styrke fastholdelsen af hf eleverne. Arbejdsmiljø Et nyt MUS-system forventes brugt i det kommende skoleår. Handleplangruppens løsningsforslag vil blive iværksat (MTU). Herunder øget lærerinddragelse i skolens udvalg. Udvikling inden for it implementering af Office 365 på skolen med indkøring af systemerne hos alle elever, lærere og i administrationen Videreudvikling af lærernes it-kompetencer både didaktisk og funktionelt 8

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Projekttitel: Drenge i det almene gymnasium Uddannelsessted: Roskilde Handelsskole Uddannelsesleder (navn og mailadresse): Per Jensen, pj@rhs.dk Intern

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere