Juni Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)"

Transkript

1 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 ( ) 1

2 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste år udarbejdet en række nye strategier og politikker, som hver især og tilsammen sætter retning for, hvordan vi fremover skaber udvikling, velfærd og trivsel sammen med og for kommunens børn og unge. Visionsstrategien for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet skal være med til at udmønte børne- og ungepolitikken og indfri de mål, der fortløbende sættes i aftalestyringen. Visionen for IT og digitalisering er: At det digitale udviklings- og læringsrum i dagtilbud og i skolen understøtter alle børn og unges læring, trivsel og chancelighed. De digitale medier og læremidler har nu fundet vej ind i dagtilbuddene og klasselokalerne. Varde Kommune har de sidste år haft fokus på digitalisering, indkøb, efteruddannelse m.m., og der er taget de første skridt mod udvikling af en digital didaktik og læringstilgang. Der skal nu arbejdes videre med kompetenceudvikling og med en yderligere digitalisering af den pædagogiske praksis. Vi skal have fokus på at fremme alle børn og unges lærelyst, udfordre den pædagogiske praksis og have fokus på, at såvel dagtilbud som folkeskole består af læringsfaglige og sociale fællesskaber. Med de elementer, der er nævnt i denne IT- strategi, skal områdets dagtilbud og skoler i fællesskab designe læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling, læring og glæde ved deltagelse i de sociale fællesskaber. Målet med IT-strategien er således at fremme dagtilbuddenes og skolernes digitalisering, så de fremadrettet i højere og markant grad, via brugen af IT, kan bidrage til højere trivsel og mere læring for kommunens børn og unge. Ambitionen er, at alle børn i institutionerne og alle elever på skolerne skal udforske den digitale verden og dens muligheder. IT og digitale medier er en fuldintegreret del af livet, og visionen er at udnytte disse muligheder og integrere digitale medier i børnenes og elevernes leg, udvikling og læring. Målet er at alle børn og unge i Varde Kommune får IT færdigheder og kompetencer samt digital dannelse, hvor de lærer at bruge IT og digitale medier på en vidensudfoldende og klog måde. Målet er ligeledes at gå fra at have fokus på aktivitet til at have fokus på effekten af børnenes og elevernes brug af IT og digitale medier. Det betyder, at der skal være et stærkt målrettet fokus på effekten, kvaliteten og en proaktiv stræben efter at anvende metoder, tilgange og arbejde i efteruddannelse og indkøb af materiel, der virker og fremmer IT-strategiens fulde udfoldelse. Visionsstrategien skal desuden være med til at understøtte det store udviklingspotentiale, der ligger i den fremadrettede indsats med digitalisering i institutionerne og brugerportalinitiativet på skoleområdet indeholdende en læringsplatform og en samarbejdsplatform. Arbejdet fortsætter således med at få ledelses- og efteruddannelse, drift, indkøb, faglighed og økonomi til at gå hånd i hånd. I nærværende notat beskrives med afsæt i visionen for området 6 strategiske mål for 0-18 årsområdet. Efterfølgende beskrives en udmøntning af heraf med hensyn til organisation, Indhold, kompetencer, infrastruktur og teknik. 2

3 Strategien har følgende overordnede mål: A. Dagtilbud og skole anvender IT-teknologi for at øge børn og elevers læring og trivsel og derigennem udvikle kompetente børn og unge. Børn og unge udvikler: o IT-kompetencer og o Digital dannelse gennem, at de er aktive digitale brugere. B. Brugen af IT og digitale medier styrker fællesskabet herunder alle børn og unges chancelighed som peger mod deltagelse i gruppens, klassens og samfundets fælleskaber og senere optagelse på ungdomsuddannelse. Dagtilbud og skoler involverer børne- og elevkompetencer for at sikre øget trivsel og lyst til læring. C. Alle medarbejdere og ledere har viden om og kompetence til at udnytte IT og medier i alle driftsmæssige og pædagogiske forhold. IT og digitale medier er en integreret del af: o det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene o læringsmiljøet og det didaktiske arbejde på skolerne D. Ledelserne styrker indsatsen omkring brugen af IT og medier i institutionerne og på skolerne. Ledelserne i dagtilbud og på skoler tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. E. Teknik og infrastrukturen er tilrettet kravene og udfordringerne omkring brugen af IT og digitalisering i dagtilbud og på skoler. Der er en 100 % mulighed for tilgang til anvendelse af IT-udstyr. F. Den samlede organisering omkring IT og digitalisering på 0-18 årsområdet er opmærksomme og proaktive i forhold til den teknologiske og herafledte pædagogiske udvikling. Et samlet 0-18 års område er synkroniseret med den digitale udvikling i samfundet. 3

4 Organisation / organisering Ledelse og styring: Der er ingen tvivl om, at IT og digitalisering er en del af udviklingen, læringen og trivslen i dagtilbuddet og i skolen samt at lærerne/pædagogerne oplever et positivt udbytte ved brugen af digitale medier, internettet og andre IT-redskaber. Ledelsen har i denne forbindelse et afgørende ansvar for at sikre, at IT og digitalisering understøtter denne proces mht. børn og elevers udvikling og faglige udbytte af alle læringsforløb. Derfor er det ledelsen, der har ansvar for optimal udnyttelse af potentialet i IT, hvor opgaven bliver at stå i spidsen for implementeringen af en lokal digitaliseringsstrategi. En lokal strategi, der imødekommer børn og elevers lærelyst og samtidig udfordrer den nuværende pædagogiske praksis omkring brugen af analoge undervisningsmidler, og der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i børnenes udvikling og læring. Det er ligeledes vigtigt, at ledelsen tager ansvar i forhold til nationale og kommunale målsætninger og lovgivningen generelt og ikke mindst i forbindelse med en optimal udnyttelse af potentialet i de digitale muligheder. Det er vigtigt, at ledelsen tager initiativ til implementering af nærværende IT/digitaliseringsstrategi. Ledelsen skal fremstå eksemplarisk for samtlige medarbejdere, børn og elever i anvendelsen af ITteknologien, og samtidig skal ledelsen sikre sig, at de har nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at skabe succes omkring arbejdet med digitalisering. Til dette må fokus være på: at skabe rammerne for en digitaliseringskultur prioritere ressourcer fastsætte mål sikre anvendelse af IT i undervisningen og i de pædagogiske processer specifikt. Ledelsen sikrer adgang til et velfungerende IT-udstyr, og ledelsen må være tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af IT-udstyret. Den enkelte ledelse må sætte tydelige mål for og følge op på brugen af IT, medier og digitale læremidler. Ledelsen må sikre, at udviklings- og læringsmål digitaliseres, og at lærernes/pædagogernes arbejde er tilrettelagt med fokus på brugen af IT, og at dette udvikler sig yderligere således, at det f.eks. er meningsfuldt for eleverne i skolerne at medbringe eget udstyr. Alle ledelser må tage ansvaret for at udvikle anvendelsen af IT på sig, og dette evalueres i individuelle ledelsessamtaler med cheferne på området. Organiseringer af det løbende fælleskommunale arbejde Der har på dagtilbuds- og skoleområdet været etableret to identiske strukturer med henholdsvis en pædagogisk IT-gruppe med ansvar for kvalitetsvurdering og indstilling vedrørende digitale lærermidler og en såkaldt IT-styregruppe med ansvar for beslutning om kommunalt fællesindkøb af digitale lærermidler. De pædagogiske grupper er sammensat af henholdsvis pædagoger på 4

5 dagtilbudsområdet og lærere på skoleområdet. De nedsatte IT-styregrupper har været sammensat af ledere fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet og har haft til opgave, ud fra indstillingerne fra de pædagogiske grupper og under ansvar overfor henholdsvis skole- og dagtilbudschef at træffe beslutning om fælleskommunale indkøb af såvel software (programpakker) og hardware (udstyr) på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Beslutningen om etablering af to parallelle strukturer med inddragelse af medarbejdere og ledere på de to områder - blev truffet for at sikre at der på begge områder blev skabt et grundlag for at forankringen ud fra de opsatte mål blev tilgodeset. Med udgangspunkt i visionen på 0 18 årsområdet og for at skabe større sammenhæng mellem anvendelsen af digitale lærermidler i såvel skole som dagtilbud etableres en fremtidig struktur der understøtter målsætningen. Med Pædagogisk Central og SkoleIT-afdelingen som omdrejningspunkt, bygges videre på den viden og de digitale erfaringer børnene får i dagtilbuddet, når de kommer i skole. Dette kræver et enstrenget system, hvor beslutning om indkøb af digitale læremidler soft- og hardware - sker i et fællesskab mellem de to områder og med udgangspunkt i den digitale pædagogiske viden. Der opbygges en struktur, hvor indhentet viden på dagtilbud kan bringes videre til skolen. Første skridt i denne proces er at der ikke længere er to parallelle strukturer, men at der etableres en fællesstruktur, hvor pædagogisk personale og ledere fra skole- og dagtilbud bringes sammen. Med udgangspunkt i erfaringer og viden om de digitale læremuligheder på eget område sættes fælles langsigtede mål, så alle børn oplever, at den digitale viden de har erhvervet på et trin i deres udviklingsforløb, kan anvendes naturligt på de efterfølgende. Arbejdet fastholdes i koblingen mellem de pædagogiske IT-rådgivningsfunktioner i det nuværende Pædagogisk Central og funktionerne i den nuværende SkoleIT-afdeling. Denne ad-hoc enhed danner grundlag for, at rådgivning til institutionerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan have både teknisk og pædagogisk karakter. Ligeledes bliver det en væsentlig opgave at sikre, at fremtidige indkøb og investeringer inddrager både tekniske og pædagogiske overvejelser inden der træffes endelig beslutning om satsninger. Det er således en central opgave at understøtte og assistere ressourcepersonerne og ledelserne i løsningen af opgaverne. Det er derfor vurderingen, at der er behov for en fortsat tæt sammenkobling på det kommunale niveau mellem det tekniske område, via SkoleIT-afdelingen og det pædagogiske område via Pædagogisk Central. Kun via denne tilgang kan der ske den nødvendige rådgivning og servicering af institutionerne og de fremtidige læringscentre på skolerne, hvor nuværende skolebiblioteksfunktioner og It-vejledning samles i et fælles ressourcecenter. Kompetencer Varde Kommune har gennem de senere år arbejdet med udviklingen af det pædagogiske og undervisningspersonalets kompetencer i forhold til inddragelse af digitale medier i den daglige pædagogiske praksis og undervisning. På skoleområdet er der gennemført 5

6 kompetenceudviklingsforløb på flere forskellige niveauer i overensstemmelse med de tiltag der blev besluttet ved vedtagelsen af budget 2013 og den efterfølgende implementering af projektet Digitale kompetencer til undervisere (dok. nr ). Igennem dette projekt har der i skoleåret 13/14 og 14/15 - med udgangspunkt i Børn og Unge politik for Varde Kommune, den Overordnede ITplan for Skolevæsnet samt Aftalestyringen - været satset på: kompetenceudviklingsforløb på de enkelte skoler, kompetenceudviklingsforløb for forandringsagenter på skolerne, virtuel videndeling samt digital forandringsledelse for skoleledelserne. Disse tiltag har i væsentlig grad bidraget til at mange undervisere i højere grad end tidligere er i stand til at opfylde målsætningen om inddragelse af IT som et naturligt element i undervisningen. Samtidig må det konstateres, at det også har bidraget til, at der er skabt yderligere spredning både mellem skoler og mellem undervisningspersonale, når det handler om i hvor høj grad inddragelse af IT rent faktisk praktiseres i den daglige undervisning. Populært sagt er afstanden mellem bundligger og overligger blevet forøget. Denne udfordring, kombineret med stadig udvikling af nye muligheder i de redskaber der er til rådighed for inddragelse af IT i undervisningen (hard og software) og præcisering af krav i de nye Fælles Mål og i forbindelse med folkeskolereformen nødvendiggør, at det fortsat er nødvendigt at have fokus på den løbende kompetenceudvikling af undervisningspersonalet både i forhold til eget kompetenceniveau i forhold til den nødvendige videndeling i de enkelte fag/emner på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen. På dagtilbudsområdet, herunder Dagplejen, er der satset på bredden, og alle medarbejdere har således i løbet af været igennem målrettede kompetenceudviklingsforløb. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet har været at kvalificere og udvikle kommunes dagtilbud ved at integrere digitale teknologier som del af dagtilbuddets leg- og læringsmiljø og øge medarbejdernes mediepædagogiske kompetencer, så de bliver i stand til at: anvende digitale medier som pædagogisk redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i daginstitutioner og dagpleje understøtte børns parathed til aktivt at udforske og eksperimentere med digitale medier lære børn i dagtilbud at anvende digitale medier på en meningsfuld og kritisk måde kvalificere udviklingen af børns digitale kompetencer inden skolestart. På alle skoler i Varde Kommune er udgangspunktet, at den enkelte lærer, indenfor den tid der er afsat til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen, er forpligtiget til at inddrage IT i undervisningen. Dette sætter nogle specifikke krav til lærernes professionsmæssige IT-kompetencer. Lærerne skal have et opdateret fagsyn, som skal leve op til kravene i de Fælles forenklede mål angående integration af IT i fagene. Lærerne skal desuden have den fagdidaktiske kompetence, at de kan planlægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes behov og forudsætninger med fokus på de faglige muligheder i digitaliseringen og herunder anvende forskellige teknologier. 6

7 Med henvisning til ovenstående handler det derfor om at tilrettelægge et differentieret kompetenceudviklingsforløb, der bidrager til at alle undervisere kan indgå i et ligeværdigt samarbejde omkring inddragelse af IT i undervisningen på egen skole og dermed bidrage til den pædagogiske og didaktiske digitale udvikling. Dette fordrer, at både undervisningspersonalet og ledelserne på de enkelte skoler besidder de nødvendige forudsætninger og kompetencer. Kun herigennem kan det sikres at bundniveauet hæves til gavn for alle elever. Målsætningen er, at alle undervisere i Varde Kommunes folkeskoler ved udgangen af skoleåret 16/17 er i stand til at anvende IT i den daglige undervisning på et niveau der understøtter målsætningen om øget læring og trivsel blandt alle elever, samt at det faktisk sker. Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. Der skal tilrettelægges differentierede kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med skolerne. Differentieringen tager sigte både på niveau, indhold og form. Den differentierede form indeholder både virtuelle videoforløb, hvor hovedvægten lægges på selvstudier og konkrete tilrettelagte undervisningsforløb med fysisk tilstedeværelse. Fokus i forløbene vil være anvendelse af de fagspecifikke digitale undervisningsprogrammer der er indkøbt/bliver indkøbt til den fælles undervisningsplatform i Varde Kommune. Tilrettelæggelsen af forløbene vil afhænge af en dialogbaseret afdækning af den enkelte skoles behov. Kompetenceforløbene skal i videst mulig omfang indtænkes i skolernes daglige drift, og den normale forberedelse af undervisningen, således at koblingen til lærerens brug af IT direkte kan observeres i undervisningen uden særlige konsekvens for personalefraværet jf. vikardækningsproblematikken. Kompetenceudvikling kalder på en fortsat økonomisk prioritering. Teknik Skolerne i Varde Kommune er, efter de seneste års investeringer på området, på et højt teknisk niveau. I 2012 blev det vedtaget, at en bærbar ikke måtte være ældre end 3 år og tilsvarende 5 år for en stationær. Der blev også vedtaget, at computer-elev-ratio på 3 elever pr. maskine. Alt dette lever Varde kommunes skoler til fulde op til, samtidig med at der er sket en løbende forbedring på skolernes infrastruktur som f.eks. skolernes trådløse dækning og skolernes forbindelse til omverdenen. Med hensyn til smartboards (aktive boards) er der en meget høj dækning af skolernes klasselokaler. Det gør sig her gældende at de ældste er fra 2006/2007. Flere af disse tavler står over for en udskiftning, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde en plan for udskiftning og finansiering. Denne opgave vurderes ikke at kunne løftes på skoleniveau med den nuværende tildeling af midler. Pr. d. 1. april 2014 har SMART i midlertidigt foretaget en række ændringer i deres Notebook licensbetingelser, så der skal betales en licens for anvendelsen af Notebook softwaren. Derved er der opstået en årlig løbende driftsudgift på Smartboard tavlerne på ca. kr. 140 pr. klasselokale. 7

8 I forhold til de øgede nationale krav om digitalisering, er det nødvendigt at hæve overliggeren for den måde 0-18 årsområdet tænker, investerer og drifter IT i dagligdagen. De nye prøveformer ifb. med folkeskolens prøver, Brugerportalsinitiativet og kravet om anskaffelsen af en læringsplatform vil sandsynligvis øge behovet for, at hver elev har egnet personlig enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen. Indtil nu har der været en model med kombination af 3 elever pr. enhed og elevernes medbragte udstyr/enheder. Dette ses dog ikke som en fortsat mulighed jævnfør de skærpede krav til elevernes læring og til stadighed øgede digitalisering. I forhold til elevernes medbragte enheder, så har det til tider givet både tekniske og pædagogiske udfordringer, da diversiteten er meget stor i forhold til alder, styresystem og hardware specifikationer. Der vil kunne udvikles på dette felt men det vurderes, at det fortsat vil være udfordrende og ressourcekrævende at arbejde med mange forskellige medbragte enheder. Hvis Varde Kommune skal være med helt fremme i feltet, når det handler om inddragelse af IT i den daglige undervisning og anvendelsen af digitale undervisningsmidler, er det de kommende år nødvendigt at investere både i udskiftning af den eksisterende hardware, men også at sætte midler af til at nye typer af enheder, som er mobile, personlige og kan holde strøm en hel skoledag. Her tænkes på f.eks. slim bærbare pc er eller notebooks. Herudover skal der satses på udskiftning af de eksisterende smartboards til moderne interaktive tavler, hvor netop interaktivitet mellem elev og underviser, enhed og tavle er højt prioriteret. Yderligere vil der være et voksende behov for øget tilgængelighed og mulighed for samarbejde på tværs af tid og rum gennem cloud-baserede lærings- og samarbejdsværktøjer, som f.eks. Microsoft Office 365. Det forventes at de personlige enheder vil kunne medføre et stort rationale på tidsforbruget i forbindelse med vedligeholdelse af pc erne på skolerne, da eleven selv vedligeholder pc en og installerer programmer.. Målet om at hver elev har egen personlige enhed til rådighed i løbet af hele skoledagen kan virkeliggøres på forskellige måder. 1) En kombination af elevernes egne medbragte enheder og udlevering af personlige enheder til de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe. (Der kan dog ikke stilles mindste krav til alder, hardware og styresystemer på elevernes private enheder) 2) En en til en løsning med kommunalt udleverende enheder til alle elever (en standardiseret løsning for alle elever). Kan indfases i forskellige tempi. Der udarbejdes en konkret plan for en afprøvningsperiode på en udvalgt skole, og der vil efterfølgende udarbejdes en konkret plan for udskiftning/fornyelse af de personlige enheder i overensstemmelse med den politisk vedtagne kadence for udskiftning. Samtidig udarbejdes en konkret opgørelse over alderen på de interaktive tavler, der er på skolerne med henblik på at få iværksat en plan for finansiering og udskiftning heraf. Helt konkret arbejdes der med følgende model for skoleområdets fremtidige indkøb og implementering af IT-strategien: 8

9 Ambitionen er, at alle elever får adgang til en personlig enhed under deres skolegang i Varde Kommune. Med dette gives den enkelte elev en mulighed for at tilgå en enhed, der stilles til rådighed af Varde kommune. Der vil dog indledningsvis pågå en afprøvningsfase på udvalgt skole og evt. en afdeling på en skole. Dette for at erhverve erfaringer i forbindelse med det valgte apparaturs driftssikkerhed og holdbarhed, indhente pædagogiske erfaringer fra personalet og elever samt andre praktiske erfaringer inden den endelige udrulning af strategien. Efterfølgende vil strategien blive tilrettet disse erfaringer. I den endelig udrulning arbejdes der med en 1-1 løsning for alle elever. Følgende parametre ligger til grund for modellen, der udfoldes efter en afprøvningsperiode: Enhederne forventes at kunne "leve" i 3 år. De faste driftsudgifter vil være en del af modellen Der indkøbes maskiner til samtlige elever i klasse. (3.500 enheder) I løbende drift anskaffes udstyr til 0. klasse, 4. klasse og 7. klasse hvert år i alt ca maskiner. Løsningen er beregnet ud fra en HP Streambook/tablet eller lignende baseret på Microsoft platformen. Dette valg er beskrevet dok nr Der skal i givet fald stilles en enhed til rådighed for 5500 elever. Der indkøbes i første omgang ca enheder som udleveres til skolernes yngste elever. De bestående computere omlægges med et image, som passer til løsningen og udleveres til de ældste elever. Disse computere vil så efterhånden, som eleverne forlader skolen, blive udfaset pga. alder. Efterfølgende vil personalets maskiner komme med i samme løsning. Faste driftsudgifter Udvikling: Et beløb afsat til udvidelser og udbygning af trådløs dækning og muligheden for at afprøve og teste nye tiltag. Driftsoftware: I dag består det af Novell licenser, Avira virusbeskyttelse m.m. Fremadrettet vil beløbet dække Microsoft Office 365 licens, Microsoft InTunes device handling, virusbeskyttelse m. m. Hensættelser: Hensættelser til server vil være lavere men stadig nødvendige. Der vil forsat være brug for en, om end mindre, serverpark til drift af basale systemer som ip-adresser, print og radius. Wireless vil fortsat være den vigtigste infrastruktur på skolerne og skal vedligeholdes. Kompetence udvikling for personale: Pædagogisk Central og SkoleIT deltager i en del landsdækkende erfa-grupper inden for skoleverdenen, samtidig deltager de så vidt det er muligt i relevante kurser og møder. Deltagelse i relevante fagmesser m.m. Kompetenceudviklingskorps: Det er ønsket at kompetenceudviklingen kommer til at ligge lokalt og undervisningsnært. Det er Pædagogisk Centrals plan at have tilknyttet/ansat lokale lærere med henblik på at flytte kompetenceudviklingen til den enkelte skole og den enkelte lærers undervisning. Dette vil muliggøre sparring i undervisningssituationen og vil gøre kompetenceudviklingen mere fleksibel. 9

10 Infrastruktur Alle dagtilbud og skoler har i dag et fuldt dækkende trådløst netværk samt den nødvendige kabling. Overbygningsskoler har alle 1 gigabit fiberforbindelser, og grundskolerne har på nuværende tidspunkt 200 megabit forbindelser. Der er for nuværende ikke problemstillinger med logon tid og svartid, selvom mange elever medbringer egne enheder og logger på nettet samtidigt. Et forsigtigt skøn angiver at mellem 2800 og 3200 enheder logger på skoleit-netværket mellem 0745 og 0830 hver morgen. Der vil være behov for en løbende videreudvikling af skolernes trådløse net med henblik på at kunne håndtere fremtidens stigende forbrug af skybaserede undervisningsmaterialer og streamingstjenester fra b.la. CFU og de store læremiddelsportaler såsom Clio Online, Gyldendal m.m. Yderligere er der en stigende behov for at den enkelte elev har mulighed for at arbejde med egen personlige enhed under hele skoledagen jf. de øgede krav i lovgivningen om anvendelse af digitale læremidler i alle fag og ikke mindst kravet om at alle kommuner skal anskaffe sig en digital lærings- og kommunikationsplatform inden udgangen af I dag skal det trådløse net kunne håndtere mindst 3 forskellige enheder pr. bruger, som kan være varierende fabrikat og kvalitet. Ligeledes forventes det at kombinationen af personlige enheder og eksempelvis Microsoft Office 365 vil kunne medføre et økonomisk rationale på serverdrift og anskaffelser hos it-afdelingen, da flere af serverne kan afskaffes/outsources. Det vil samtidigt medføre at arbejdsopgaverne hos skole-it ændres fra serverdrift og imagefremstilling til drift, vedligehold og udvikling af de webbaserede løsninger. Løsningen: Skole-it vurderer løbende på dagtilbuddenes og skolernes netværk og interne forbindelser med det formål at sikre de mest optimale arbejdsvilkår og oppetid. Samtidigt arbejdes på skoleområdet i retning af en webløsning baseret på Microsoft Office 365, som vil erstatte nogle af de nuværende driftssystemer. Dette vil yderligere medføre hurtigere opstartstid og større tilgængelighed for lærere og elever både i og uden for skoletiden. Indholdet - digitale læremidler Indholdet skal understøtte de digitale læringsformer og læringsstrategier, og der skal være opmærksomhed på digitaliseringens betydning for elevernes læring og lærernes undervisning. Skolerne indbetaler kr. 150 pr elev til indkøb af fælles kommunale programpakker og licenser. Disse stilles efterfølgende til rådighed for alle skoler. Beslutningen om hvilke programmer, der skal indkøbes, indstilles efter undersøgelse af markedet af den pædagogiske It-gruppe til ITstyregruppen, der har kompetencen til at træffe den endelige beslutning. 10

11 Mange børn og unge færdes hjemmevant og online i mobile teknologier, computere m.v. Flere undersøgelser viser tydeligt, at de digitale læremidler er stærkt motiverende for elevernes læring samt for elevernes mulighed for at tage ejerskab for egne læreprocesser. Analoge materialer skal således udgøre en mindre del af skolernes læremiddelindkøb. I de kommende år afsætter der både centralt og på skolerne en væsentlig større procentdel af læremiddelbudgettet til indkøb af digitale undervisningsmaterialer. Der er markante forskelle på i hvor stort et omfang, skolerne anvender de indkøbte digitale lærermidler. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken økonomisk eller pædagogisk, idet en så markant forskel også påvirker det pædagogiske digitale undervisningstilbud eleverne modtager. Der er således et stort potentiale i og ledelsesmæssig ansvar for at udnytte det indkøbte bedre! Anvendelsen af digitale undervisningsmidler vil stige markant de kommende år. Det er derfor væsentligt, at der udarbejdes en strategi for, hvorledes det kan sikres, at alle elever i Varde får lejlighed til at drage nytte af de eksisterende tilbud. Antallet af såkaldte gratisprogrammer, der allerede findes på nettet og i skyen er kæmpe stort og der er behov for, at der på en eller anden måde sker en kvalitetsvurdering, såfremt de skal indgå i fællesundervisning. Der skal designes læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt og tydeligt i elevens læring. Eleven skal ikke være afhængig af lokale eller booking af samme. IT skal være tilgængeligt, når der er brug for det. 11

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Baggrund I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere