Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence"

Transkript

1 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence Stile, karakterer, begrundelser, rammer og arbejdsvilkår Af Eleonora Duarte og Peter Bruhn Jepsen Skriftlighed - en dimension i tyskundervisningen Sprogundervisningen har i Danmark fokus på den kommunikative kompetence, og det gælder såvel den mundtlige som den skriftlige dimension. Det fremgår blandt andet af prøvevejledningen fra august 2010, hvor der under overskriften Vurdering og karaktergivning står følgende: Prøverne i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. I prøven er det derfor væsentligt at fokusere på det positive, som eleven kan, frem for det, eleven ikke kan. Sproget skal kunne bruges i en kommunikativ sammenhæng og skal anvendes til kommunikation, snarere end det skal opfattes som et system, hvor der er fokus på fejl og høje korrekthedskrav. Prøverne I skoleåret 2009/10 blev der indført ændringer i den skriftlige prøve for FS10. Ud over en opgave i skriftlig fremstilling skal eleverne fremover også løse opgaver i sprog og sprogbrug. Desuden kan udtræksprøven for FSA i tysk fra skoleåret 2010/11 også være skriftlig, det vil sige, at der af udtrækket fremgår, om prøven er mundtlig eller skriftlig. Der er derfor et øget fokus på skriftlighed i undervisningen. I denne anledning har der under overskriften FOKUS PÅ TYSK ligget to autentiske stile fra sommeren 2010 på folkeskolen.dk: Hvordan har lærerne bedømt stilene, med hvilke begrundelser er der givet karakter, hvad siger bekendtgørelsen og vejledningen og hvilken plads har eller kan den skriftlige dimension have i faget tysk i folkeskolen? Kommunikation, styrker og mangler At kommunikationen på tysk skal lykkes, er uden tvivl den overordnede målsætning, men samtidig er det vigtigt at få klarhed over de egentlige styrker og mangler i en skriftlig opgave. Her er det vigtigt at se på, hvad eleven har lært. Mange af kollegernes kommentarer til elevbesvarelserne forholder sig til de vurderingskriterier, 1

2 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 som prøvevejledningen beskriver. Når det gælder indhold, fokuserer kommentarerne generelt, og her med rette, på de positive sider. Når det derimod gælder selve sproget, er vi lærere tilbøjelige til at sætte de røde streger under forkert brugte ord og forfejlede strukturer. Men hvis sproget ikke skal anskues som konstruktionsproces men som udvikling, hvor fejl er en nødvendighed, er det vigtigt også at rette fokus på det vellykkede i en opgave. Det er selvfølgelig vigtigt, at fejlene ikke virker forstyrrende på læseren. Eleven skal være i stand til at udtrykke sig klart og forståeligt. Flere kolleger måler dette ved at forestille sig en tysk læser, det vil. sige. en læser uden kendskab til dansk. Elevens evne til at eksperimentere med strukturer, hvis formulering overskrider hans sproglig kompetence, fører i mange tilfælde til direkte ord-for-ordoversættelser fra dansk, med såkaldte danismer til følge. Folkeskolens Afgangsprøve FSA Mein Handy und ich! ( Se opgave, elevbesvarelse og lærernes begrundede karakterer under temaet FOKUS PÅ TYSK på ) Opgaven Med udgangspunkt i en tekst om problemstillinger om børns brug af mobiltelefon og de tanker forældre gør sig, når deres barn har eller skal have en mobiltelefon, skal eleven: give udtryk for sin holdning om, i hvilken alder det ville være fornuftigt, at et barn får en mobiltelefon og begrunde hvorfor, komme med forslag til, hvordan man kan undgå for høje udgifter, give udtryk for, hvad en mobiltelefon skal kunne, fortælle om en oplevelse, hvor en mobiltelefon spillede en vigtig rolle. Opgavens længde ord. Vurderingen af elevens besvarelse af Handy Problemen Når man skal give karakter, skal det ske på baggrund af en helhedsbedømmelse. Det vil sige, at man skal tage alle aspekter med i sine overvejelser. Det må man sige, at vores kolleger her har gjort. Generelt er lærernes karakterer velbegrundede. Man kommer rundt om de kriterier, som er fremhævet i de vejledende karakterbeskrivelser og evalueringsarket i prøvevejledningen:. man kommer ind på opgaveløsning, tekstens indhold, disponering af stoffet, ordforråd, kommunikation og anvendelse af sprogbrugsregler. Allerførst kan man undre sig over, at eleven har givet sin fremstilling en anden overskrift, som så desværre er fejlbehæftet. Det er der ingen, der kommenterer. Men de fleste bemærker, at eleven 2

3 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 stort set opfylder opgaveformuleringens krav, og det er da også et af kriterierne i forhold til at bedømme en skriftlig opgave. Eleven kommer nemlig i sin besvarelse ikke ind på, fra hvilken alder det ville være rimeligt, at et barn får en mobiltelefon, og det vægtes i den sidste ende ikke så højt, at man synes, det skal have indflydelse på karakteren. Her mener lærerne, at det positive i denne besvarelse vejer tungere. Teksten er passende inddelt i afsnit, som understøtter tekstens budskab. Dette er alle enige om. Mange lærere fremhæver det gode tekstindhold, og ja det er godt, bortset fra svipseren med den første del af besvarelsen. Teksten hænger godt sammen, bliver der sagt. Ja, det gør den. På sætningsniveau (kohærens), det vil sige, indenfor den enkelte sætning hænger det fint sammen. Det samme gælder på tekstniveau (kohæsion), da der er sammenhæng mellem sætningerne. Eleven er også i stand til at holde sig til den samme tid igennem sin opgave. Med alle de positive kommentarer fra lærerne må man også konstatere, at kommunikationen med læseren lykkes fint. De fleste kolleger fremhæver stilens sproglige kvalitet. Vedkommende er nået langt med sproget, herligt at læse, et flydende tysk, og mange mener, at det er en stil med et sprog, der flyder pænt og harmonisk. Når det gælder elevens ordforråd, er alle enige. Det er stort og varieret og meget passende for emnet. Der forekommer mange gode vendinger i teksten, og sproget er levende og flydende. Eleven giver udtryk for holdninger og er i stand til at argumentere for dem. Teksten indeholder også en fin beretning om elevens personlige erfaringer med mobiltelefonen. De fleste kolleger fremhæver stilens sproglige kvalitet. Vedkommende er nået langt med sproget, herligt at læse, et flydende tysk, og mange mener, at det er en stil med et sprog, der flyder pænt og harmonisk. Lærerne konstaterer, at det rent sprogligt er en fornøjelse at læse teksten, også fordi eleven behersker den vanskelige kunst at få ordstillingen til at være korrekt (der er kun én ordstillingsfejl) - selv i lange sætninger. Det lykkes nemlig både i sætninger med modalverber, ved brug af førnutid og i ledsætninger. Eleven har også styr på kongruens (der er to kongruensfejl), og det lykkes endda at få et relativpronomen til at være korrekt. Det er bare flot. Der er et par glosefejl i teksten, som alle dog er enige om ikke er meningsforstyrrende. Eleven behersker ikke kasus, især ikke i forbindelse med dativ, og det ses da også, at eleven laver et par fejl i forbindelse med præpositioner. De indsendte kommentarer i tre kategorier Indhold: Eleven opfylder opgaveformuleringens krav bortset fra kravet om, at eleven skulle komme med et begrundet bud på, hvornår et barn aldersmæssigt må få en mobiltelefon. Ellers er indholdet i teksten rigtig godt. Alt i alt en indholdsmæssig rigtig god stil. Form: Eleven magter at håndtere ordstillingen korrekt i komplekse hoved- og bisætninger. Der er naturligvis en del grammatiske - og retskrivningsfejl, som dog ikke umiddelbart virker meningsforstyrrende. Eleven gør brug af faste tyske vendinger som er typiske for tysk sprogbrug. Alt i alt et flot sprog på et højt niveau. 3

4 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 Det positive: Der er i langt overvejende grad tale om positive aspekter i denne skriftlige besvarelse. Indholdsmæssigt er stilen god, selvom der ikke bliver svaret helt på alle opgaveformuleringens dele. Det er især det sproglige niveau med gode udtryk og vendinger, der fremhæves, og som bliver udslagsgivende for karaktergivningen. Er eleven tosproget? En kollega mente, at eleven måtte være tosproget altså dansk-tysk eller tysk-dansk. Umiddelbart kan det ikke udelukkes, men der er dog mange indikatorer, der taler imod, heriblandt fejlen i overskriften og alle kasusfejlene. Det er i hvert fald en elev med et helt almindeligt dansk navn med bopæl langt fra den tyske grænse. Karakteren Karaktererne ligger alle i intervallet mellem 7 og 12. Tre gange blev der givet karakteren 7. Seks gange fik eleven 10, og ti kolleger giver karakteren 12. En kollega kan ikke beslutte sig og giver 10/12. Eleven fik til prøven i den virkelige verden karakteren 12. Karakterens vægt I FSA sammensættes den endelige karakter af fire delkarakterer. Den skriftlige fremstilling vægtes med 35 procent. Folkeskolens afsluttende prøve i 10. klasse FS10 Auf Klassenfahrt! ( Se opgave, elevbesvarelse og lærernes begrundede karakterer under temaet FOKUS PÅ TYSK på ) Opgaven Med udgangspunkt i fire billeder, som repræsenterer fire typer klasserejser samt en kort tekst om klasserejser som noget, man gerne mindes fra sin skoletid, skal eleven: fortælle, hvilken af klasserejserne han/hun foretrækker og begrunde dette valg, berette om en klasserejse, eleven selv har deltaget i. Eleven opfordres her til især at fortælle om en klasserejse, hvor rejsemålet var Tyskland. Opgavens længde ord. 4

5 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 Vurderingen af elevens besvarelse af Auf Klassenfahrt! Elevens fremstilling opfylder opgaveformuleringens krav og har en passende længde. Teksten er inddelt i afsnit og hænger sammen. Eleven tager stilling til, hvilken rejse han/hun ville foretrække og fremfører flere argumenter. Eleven fortæller om en klasserejse til Tyskland. Elevens sprog og sætninger er relativ enkle. Der anvender et passende ordforråd, der dog ikke er så stort. Ordstillingen lykkes for det meste, og eleven har delvis styr på kongruensen. Det er dejligt at se, at eleven kender faste vendinger som nie und nimmer, noch nie, Spaß haben. De få glosefejl virker ikke meningsforstyrrende. Grammatiske fejl er der en del af, men de er ikke i vejen for kommunikationen. Teksten hænger sammen og sproget flyder ok. Der er en del fejl i kongruensen og især i kasusbøjning i forbindelse med præpositioner. Karakteren Karaktererne ligger mellem 4 og 7, hvor ni lærere har givet karakteren 4, og seks lærere har givet 7. Til prøven i den virkelige verden fik eleven karakteren 7. Karakterens vægt Til FS10 sammensættes den endelige karakter af to delkarakterer. Den skriftlige fremstilling vægtes med 70 procent. Begrundelserne De lærere, som har givet karakteren 7, henter deres argumenter i indholdet og måden, opgaven er sat sammen på. Man kunne sige, at de fokuserer på det positive i stilen det, eleven kan. De lærere, der giver 4, henter deres argumenter i sprogets formside. Man kunne sige, at disse kolleger vægter elevens fejl. De indsendte kommentarer i tre kategorier Indholdet: Besvarelsen følger oplægget, og eleven virker engageret. En tysksproget vil forstå indholdet, men vil naturligvis have brug for lidt fantasi på grund af ordvalget nogle steder. Det er en karakter i middelområdet. På grund af både skriveglæde og længde kan et 7-tal godt forsvares. En fyldig stil med relevant indhold. Det er en stil med sprog på vej. Der er rigtig mange fejl, men ikke af særlig meningsforstyrrende karakter. Stilen har en passende længde, og den er forståelig. Så stor er forskellen ikke på FSA og FS10, at det skal udløse karakteren 4 frem for 7. Man kan forstå meningen, men læsningen forstyrres meget af alle fejlene. Det centrale ordforråd er relevant, og eleven kan gøre sig forståelig på fremmedsproget. Eleven svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. Kommunikationen fungerer til en vis grad. Eleven har ikke forståelse for brugen af nach. Den skriftlige produktion er stort set sammenhængende og skrevet i enkle sætninger. Ordvalget er centralt og rimeligt dækkende. Eleven udtrykker sig forholdsvis klart og forståeligt en del sprogfejl men det forstyrrer ikke kommunikationen. En elev der er på vej En besvarelse som vi ser flest af. Opgaven er besvaret med lige vægtning på de to spørgsmål. Sproget er forståeligt, men med mange 5

6 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 fejl. Elevbesvarelsen er ikke helt i overensstemmelse med opgavebeskrivelsen i den første del af opgaven, men ellers i orden. Passende længde. Det er et udmærket bud på de to opgaver, men der er mange sprogblomster. Eleven besvarer alle dele af opgaven, men der er mange sproglige fejl og danismer. Besvarelsen ligger under middel. En pænt lang besvarelse med varierede sætninger og en del ganske godt sprog, som dog skæmmes meget af danismer, som ikke vil være forståeligt for tyskere. Sammenfattende: Generelt er tilbagemeldingerne positive på indholdssiden. Det er også med udgangspunkt i indholdet, at flere lærere argumenterer for karakteren 7. Her er det ofte den kvantitative målestok, der anvendes, når besvarelsens omfang eller stilens længde nævnes, eller hyppigheden af fejl relativeres i forhold til forståelsen af teksten, altså i hvilken grad fejltyperne er meningsforstyrrende eller ej. Der er en smule uenighed om, hvorvidt eleven besvarer første del af opgaven fyldestgørende. Her kan vi konstatere, at eleven svarer på begge spørgsmål, ingen tvivl om det. Eleven bliver bedt om at vælge og begrunde, og det gør eleven - endda ved hjælp af flere argumenter. Men det er som sagt elevens engagement og fortælleglæde, der fremhæves positivt, og disse positive aspekter har og skal have indflydelse på bedømmelsen af den skriftlige fremstilling. Formen: Opgaven besvaret, men fejlfyldt. Forkerte ordbogsopslag, nutid / datid, store / små bogstaver, tegnsætning, usikker kongruens, der er mange bøjningsfejl, sproget er meget fordansket og delvist mindre forståeligt. At vedkommende så dumper i på klassiske bommerter i tysk grammatik og bruger fordanskninger skal nok bemærkes. Desuden kunne vedkommende med fordel bruge kortere sætninger. Men det er noget, som er muligt at rette under en kyndig tysklærers vejledning. Ærgerlige grammatiske fejl, selvom eleven også viser, at han/hun kan meget grammatik. Kommunikationsværdien er rimelig en tysker ville kunne forstå langt det meste. Eleven er bevidst om kongruens og andre fejltyper, men formår ikke at rette sig selv. Eleven er meget påvirket af det talte sprog (kommunikation), hvor fejlene ikke vil være graverende. Der er så mange kasusfejl og gennemførte kongruensfejl, at besvarelsen må placeres lige under middel. Den skriftlige kommunikation præges dog af usikkerhed i den basale grammatik: Fejl i kongruens, svært ved sammensatte tider, forkert køn/kasus og manglende flertalsendelse. Men andre steder i teksten lykkes disse ting for eleven det er bare ikke helt automatiseret/konsekvent endnu. Opgaven bærer præg af, at der er mange kongruensfejl. Eleven lever ikke op til niveauet på flere grammatiske områder: Eleven har ingen fornemmelse for bøjning af adjektiver. Eleven har ringe fornemmelse for bøjning i forhold til akkusativ/dativ. Eleven formår i nogen grad at bygge en sætning op, men har ofte ikke korrekt syntaks i forhold til ledsætninger. Der er en rimelig sikkerhed i den funktionelle grammatik dog en del kongruensfejl. Der er mange danismer, en del grammatiske og sproglige fejl samt opslagsfejl. Verbernes bøjning og ordstillingen halter gevaldigt. Ordbogen er enten brugt forkert eller slet ikke, da der er mange fejlopslag og danismer. Sammenfattende: Som en af de hyppigste fejlkilder nævnes fordanskninger / danismer af flere lærere. Vores kommentar er, at det er en elev, der oversætter ord for ord, hvad mange gør. Af rigtige danismer kan man nævne brugen af ordet so i stedet for also/ deshalb og konstruktionen es war i stedet for es gab. Næsten lige så ofte anføres kongruensfejl. Vores kommentar er her, at der er ni kongruensfejl, men at eleven har 25 korrekte bøjninger. Det viser, at eleven har tilegnet sig viden om kongruens. Mange peger på, at der er fejl i kasus, og ja det er der. Der er cirka 16, men 6

7 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 omkring ti af dem laves i præpositionsforbindelser, med forholdsordene auf, in, von, som alle kan styre både dativ og akkusativ. Eleven vælger her hver gang fejlagtigt akkusativ. Forkert brug af ordbogen nævnes, men det er ikke i det centrale ordforråd, der laves fejl i denne stil. Fejlene findes i småordene. Der er forkerte flertalsendelser. Og så anbefaler nogen brugen af kortere sætninger med korrekt ordstilling i især ledsætningerne, hvorimod andre fremhæver, at der er mange enkle og korte sætninger. Endelig er der en lærer, der ikke mener, at eleven lever op til niveauet på flere grammatiske områder, hvor adjektiver så nævnes som eksempel. Men, der er vel ikke mange af os, der dyrker adjektivernes bøjning? Dog bruger denne elev kun få tillægsord. Det positive fremhæves blandt andet således: Eleven viser en dejlig fortælle- og skriveglæde og har noget på hjerte, derfor et 7-tal og ikke et 4-tal. En fyldig stil med relevant indhold. Stilen ligger i kategorien Den gode præstation. Jeg fokuserer også på det positive stilen er lang, og der er tænkt over indholdet. Besvarelsen har en passende længde, og eleven mestrer de fleste steder at lave korrekt ordstilling ved bisætninger. Eleven har styr på navneord med stort. Der er ganske vist mange kongruensfejl, men jeg mener ikke at de er særligt meningsforstyrrende. En tysker vil kunne forstå besvarelsen. Der ses en række af de klassiske grammatikfejl (kongruens, sætningsbygning, anvendelse af diverse småord og så videre), men de er ikke så graverende at tråden tabes. Den overvejende korrekte ordstilling gør sætningerne flydende. Der er anvendt flere gode grammatiske tiltag; rigtig placering af participiumsformer, bisætning korrekt placeret og så videre. Kongruens og kohærens er god. Eleven mestrer den svære kunst det er for disse elever, der har noget på hjerte alligevel at holde sig til nogenlunde korte og simple konstruktioner, hvilket hjælper læseren til forståelsen. Sammenfattende: Der bliver nævnt mange positive sider ved denne skriftlige fremstilling. Udover de allerede nævnte aspekter under afsnittet om indhold, kan nævnes de kvalitative forskelle i de enkelte afsnit, som varierer mellem karaktererne 4 og 7. Og så inddrages besvarelsens kommunikationsværdi også, når en lærer eksempelvis skriver, at en tysker ville kunne forstå den. Selvom den korrekte anvendelse af ordstilling tidligere blev nævnt som mangelfuld, så er der også lærere der regner elevens brug af ordstilling på plussiden. Det samme gør sig gældende for kongruensen, når en lærer for eksempel skriver, at kongruens og kohærens er god. Generelt er det spørgsmålet, om man vil lade det positive give udslaget, eller om man vil vægte fejlene mest. Karakteren skal i hvert fald gives på baggrund af en helhedsbedømmelse. Et sprog på vej Det fremmedsprog, som alle ikke-modersmålstalende bruger, kaldes intersprog. Sproget befinder sig i en vækstproces, er ufuldkomment, behæftet med fejl, er ofte tilfældigt. Samtidig er det et sprog på vej til målsproget. Det skal derfor undersøges ud fra dets egne præmisser, og ikke i forhold til det sprog en modersmålsbruger råder over. Eleven skal klare flere processer på én gang At udtrykke sig skriftligt på et fremmedsprog er svært for vores elever. Eleven skal hele tiden klare 7

8 FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar / 8 flere processer samtidig. Fra forskning ved vi, at en elev ikke på samme tid kan være opmærksom på både korrekthed, flow og nuanceret sprog. Når opmærksomheden rettes mod det ene aspekt, sker det på bekostning af de andre. Oftest arbejder eleven med både indhold og form samtidig. Nogle eksperimenterer med sproget og laver derfor fejl. Andre magter ikke at udtrykke sig nuanceret eller opgiver helt at formulere bestemte tanker, da det bliver for svært at få det ned på papiret. Når det gælder skriftlighed, er det helt klart en fordel, hvis eleven er i besiddelse af et sprogligt overskud på dansk, som kan hjælpe eleven til at omformulere eller forenkle sit eget sprog, indtil det lykkes at udtrykke det, man gerne vil sige. Derfor er det en hjælp, når eleven gennem undervisningen har automatiseret flere sproglige elementer, og på denne måde får mere overskud til at tage sig af indholdet. Mundtlighed og skriftlighed støtter hinanden i sprogindlæringen. I den mundtlige dimension fokuseres på det spontane, på at kommunikere i nuet. Det er her, man skal kaste sig ud i alle mulige strategier for at få kommunikationen til at lykkes. I den skriftlige dimension fokuseres ligeledes på, om kommunikationen lykkes, men her gives der mulighed for fordybelse og for at rette de mest elementære fejl. Det er vigtigt, at vi i tyskundervisningen lader mundtlighed og skriftlighed gå hånd i hånd fra første færd, så den tilbagevendende mundtlige træning i tyskundervisningen følges op af en tilbagevendende træning med den skriftlige dimension. Eleverne skal gøre erfaringer på begge områder og bruge disse erfaringer fremadrettet i indlæringsprocessen. Kun på denne måde kan vi hjælpe vores elever til at nå et rimeligt sprogligt niveau. Eleonora Duarte, medlem af Tyskudvalget i Sproglærerforeningen og Peter Bruhn Jepsen, formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen. folkeskolen.dk 8

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning af

Læs mere

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE VURDERING AF REPORTAGE Vurderingskriterier 1 u Fx: Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fremgår vinklen af rubrik og underrubrik? Rummer teksten faktuelle oplysninger, citater fra kilder og

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fransk

Vejledning til prøverne i faget fransk Vejledning til prøverne i faget fransk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i fransk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget fransk i 9. klasse, FSA 8 1.1.

Læs mere

Forord. For yderligere oplysninger omkring Fælles mål for dansk henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside på www.faellesmaal.uvm.dk.

Forord. For yderligere oplysninger omkring Fælles mål for dansk henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside på www.faellesmaal.uvm.dk. D a n e s u n d e r v i s n i n g Undervisningsvejledning Skoleåret 2011-2012 Forord Når DANES Undervisning har valgt at udsende denne undervisningsvejledning, er det fordi vi gen - nem årene har modtaget

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Prøver Evaluering - Undervisning

Prøver Evaluering - Undervisning Prøver Evaluering - Undervisning Tysk Maj-juni 2015 Ved læringskonsulenterne Pia Peebles og Lene Laursen 1 Indledning... 3 De skriftlige prøver... 4 FP9 Hæfte 1... 4 Lytteforståelse... 4 Censorernes tilbagemeldinger...

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014 Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk B, hf... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet... 1 Bedømmelsen... 1 Opgaveinstruksens

Læs mere

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Kommentarer af gymnasielærer, Kasper Lezuik Hansen til det Udviklingspapir, der er udarbejdet som resultat af Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

Folkeskolen.dk November 2014

Folkeskolen.dk November 2014 Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 44 Offentligt Folkeskolen.dk November 2014 on. 5. nov. 2014 kl. 16:07 Dansk Folkeparti vil have ministeren til at se på lærereksamen Censorrapporten

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Tysk

Undervisningsplan. Fag : Tysk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Tysk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

3. Den skriftlige prøve

3. Den skriftlige prøve 3. Den skriftlige prøve Grundlaget for prøverne i skriftlig fremstilling er de fleste af slutmålene, der vedrører det at skrive fra CKF-områderne: Kommunikative færdigheder udtrykke sig skriftligt med

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet April 2015 1 Indhold Forord... 3 Generelt om prøven... 3 Prøveforløbet trin for trin... 4 Opgivelser... 5 Et eksempel på

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Hvad skal vi med fransk

Hvad skal vi med fransk Hvad skal vi med fransk i folkeskolen? Af Nina Hauge Jensen, lektor 52 Med denne lidt provokerende overskrift antyder jeg, at der er nogle grundforståelser vedrørende folkeskolens andet fremmedsprog, som

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på Praktikrapport. INDLEDNING: Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på MGK Århus. Sune er konservatorieuddannet guitarist og har haft forskellige undervisningsstillinger

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse Emne: Af jord er vi kommet Tema: Leben auf der Heide Periode: August Oktober 2013 Indhold: Familie, hjem, arbejde og aktiviteter Indholdsbeskrivelse. I årets første fælles emne, Af jord er vi kommet, vil

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1 Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt September 2014 Side 1 Program Velkommen Arbejdsgruppen bag prøven Prøvens rammer og indhold Prøven trin for trin Model for disposition Gode råd FAQ Side

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Legen får det røde kort

Legen får det røde kort Legen får det røde kort På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer tyder meget på, at heldagsskolen, som den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritid, overser

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk, Læsning Skriftlig, Bundne prøvefag 12 Fremragende Læsefærdighederne i forhold til forskellige typer tekster er præget af overblik og stor sikkerhed. Læsehastigheden

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Faglige mål Forløbet har særligt fokus på udtale af engelsk og de faldgruber, som danske elever typisk falder i, når de taler engelsk.

Faglige mål Forløbet har særligt fokus på udtale af engelsk og de faldgruber, som danske elever typisk falder i, når de taler engelsk. Perfect Pitch Forløbsvejledning Af Jætte Jørgensen Varighed 10 lektioner Om forløbet Selvom danske elever hører og anvender meget engelsk, er udtale et af de områder, som kan volde en del besvær. I forløbet

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere