KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg"

Transkript

1 KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Indholdsfortegnelse Dagsorden Kredsstyrelsens forslag til forretningsorden Kredsstyrelsens skriftlige beretning Side 19: Regnskab 2014 Side 23: Resultatopgørelse 2014 Side 24: Balance Side 25: Side 26: Årsregnskab Særlig Fond Noter til årsregnskab Side 27: Forslag til kontingent 2015 Frikøb Side 28: Side 29: Side 32: Side 34: Side 35: Bagside: Budgetforslag Vedtægter for Kalundborg Lærerkreds Vedtægter for Særlig Fond Rebus Foreningssang Kredsens åbningstider og dato for næste generalforsamling 3

4 Generalforsamlingen indledes med showet Antocoriegler En komplet guide til den nye folkeskole Udført af Thorbjørn Hylling Christensen FORELØBIG DAGSORDEN Velkomst 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent og stemmetællere Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag: 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 7. Evt. 4

5 KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Dirigenten påser, at alle forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstillere, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstillere vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. 6. Generalforsamlingen kan beslutte at lukke talerækken, hvorefter kun de indtegnede talere samt formanden og forslagsstillere kan få ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten efter, at de er fremsat fra talerstolen. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog vedtægternes 18 og 19. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 3 af de fremmødte begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Formanden og kredsstyrelsen kan til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 5

6 Kredsstyrelsens skriftlige beretning Efter det mest turbulente år i foreningens historie med lockout og efterfølgende lovindgreb på lærernes arbejdstid et lovindgreb, som udelukkende tilgodeser arbejdsgiverens/kl s ønsker, så skulle folkeskolen udmønte den nye folkeskolereform på lovindgrebets præmisser. Sagt med andre ord: Lærerne skal finansiere den nye folkeskolereform via øget pres på antal undervisningstimer. Det betyder selv sagt, at vores profession bliver meget presset og der mangler resurser til at sikre, at vi kan levere god, kvalitativ undervisning. Det oplever alle og for nogle er det så voldsomt, at hverdagen bliver så hård og barsk, så man desværre må opgive og sygemelde sig. Når udfordringerne og presset er så stort, så er man sig selv nærmest i en overlevelsesstrategi der betyder, at man ser sig om efter andre og bedre vilkår at arbejde under end det, nuværende arbejdsgiver vil tilbyde. Aldrig før har vi oplevet så stort og vedvarende flow hos lærerne og der er et stigende antal ledige stillinger i kommunen. Rekrutteringsproblemet er stort og det presser arbejdsmiljøet på den enkelte skole og hos den enkelte medarbejder. Vi kan se, at der må og skal handles, hvis ikke situationen fortsat skal forværres dag for dag. I skrivende stund er forhandlingerne om overenskomst 15 på sit højeste. Aldrig har det vel været mere spændende, men også svært og foruroligende! Lad os derfor mødes til generalforsamlingen og drøfte de aktuelle udfordringer, samtidig med at vi sikrer det fællesskab, som er Danmarks Lærerforenings stærkeste kort. Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 19. marts kl På KTC Kalundborg 10. klassecenter. Der er åbent fra kl hvor der serveres kaffe/te, øl og vand. Under generalforsamlingen serveres smørrebrød. Den skriftlige beretning er et tilbageblik på året det gik, mens den mundtlige beretning i højere grad behandler den politiske situation og arbejder fremadrettet. Den skriftlige beretning er udarbejdet af kredsstyrelsen. Den skriftlige beretning beskriver udvalgte emner og kan på ingen måde dække alle områder og emner. Formandens mundtlige beretning fremlægges på generalforsamlingen. Den skriftlige og mundtlige beretning udgør Kalundborg Lærerkreds samlede beretning til generalforsamlingen Den skriftlige beretning er afsluttet 6. februar Vi ses. Karen Sørensen, Kredsformand 6

7 LOV 409 arbejdsvilkår. Regeringen med hjælp fra KL og Moderniseringsstyrelsen kastede med ny folkeskolereform og LOV 409 om lærerne arbejdstid, lærerne og folkeskolen ud i det største kaos i mands minde. Det har nu vist sig, at arbejdsgiverens mål med at afskaffe vores aftaleret på arbejdstiden ikke blot var en pludselig indskydelse, men har været planlagt i flere år, og det giver jo en ret god forklaring på, hvorfor arbejdsgiverne agerede så arrogant og afvisende overfor at finde en løsning i overenskomsten Når vilkårene er fastlagt, så må vi arbejde for at få det bedste ud af situationen. Derfor arrangerede foreningen centralt kurser for TR og AMR og kredse. I kredsen fulgte vi op på dette ved sidste forår at holde møder med TR og AMR og efter 1.august har udfordringerne af arbejdsvilkårene været et fast punkt på TR-møderne. Hovedforeningen afholder løbende møder med kredsformænd og sagsbehandlere om den politiske og tekniske del at arbejdstiden. Informationsniveauet og kommunikationen er høj, men det er også nødvendigt, hvis vi skal bevare overblikket og hele tiden være opmærksomme på de nyt tiltag og vinkler, som arbejdsgiverne italesætter i forhold til Lov 409. Kredsen rettede i foråret gentagne gange henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på at få en aftale - eller i det mindste en drøftelse af udmøntning af Lov 409, men det blev hver gang afvist med begrundelsen, at dialogen skulle føres lokalt. Lov 409 er jo en lov, og skal den fraviges, så skal noget sættes i stedet altså en aftale mellem parterne i vores tilfælde med kredsen. Dette er blankt blevet afvist, derfor en vi på ren Lov 409. I forbindelse med skoleårets planlægning udarbejdede kredsen værktøjer, dels til brug for TR og AMR, dels til brug for den enkelte lærer/børnehaveklasseleder. For den enkelte er den lovpligtige dialog med lederen om opgaveplanen den vigtigste brik i forhold til opgavevaretagelsen og de forventninger, der ligger hertil. Vi kan ikke bare læse yderligere 3 lektioner og hvad deraf følger, uden at det skal drøftes, hvad der skal laves mindre af og den drøftelse må vi kræve, at lederen forholder sig til. Det er desværre ikke det, vi ser. Det er i sig selv ikke reformen, som er problemet, men helt klart vilkårene for at kunne gennemføre reformen, som ganske enkelt ikke er til stede. Man kan ikke sige, at vi gør, som vi plejer, når der skal leveres langt flere undervisningstimer, når undervisningen skal tilrettelægges sammen med andre og det kræver tid - når nye elementer som understøttende undervisning, lektiehjælp og fordybelse skal indføres, og når forældrene er lovet en mere spændende undervisning. Det kræver en dybdegående dialog mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan vi lokalt løser opgaverne en dialog som de fleste steder er ikke til stede. Det er heller ikke den fulde tilstedeværelse, som er problemet tvært imod så tilkendegiver mange lærere, at det er en stor fordel at have fri, når man forlader arbejdsstedet. Problemet er ganske enkelt, at der er for mange opgaver til arbejdstiden og i Kalundborg Kommune har dette fået et ekstra vrid. Vi opgjorde i august antal lærerstillinger i Kalundborg kommu ne. Dette sammenholdt med august 2013 viser en nedgang på mindst 19 stillinger samtidig er der kun en elevnedgang på 105 elever! 7

8 Efterfølgende har vi fået tal fra det kommunale løndatasystem, som viser, at nedgangen i lærerstillinger i perioden reelt er ikke mindre end 21 stillinger. Så forklaringen er ganske enkelt, at Kalundborg Kommune finansierede ikke folkeskolereformen, men benyttede til gengæld lejligheden til at spare i antal lærerstillinger. Og konsekvensen er, at lærerne læser langt mere end de yderligere 3 lektioner. Vi ser lærere med op til 30 lektioner om ugen, og så kan enhver se, at det er fuldstændig kvalitativt umuligt samtidig at løse alle de opgaver, der ligger i tilknytning til undervisningen. Det er den reaktion, vi nu ser fra lærere, der sygemelder sig, søger andet job, mister engagement og mistrives med arbejdet. Kredsen oplever et stigende antal henvendelser fra lærere, som oplever sig presset og har brug for hjælp af deres fagforening. Med lov 409 og en arbejdsgiver, som ikke vil forhandle aftale om arbejdstid, så får MEDorganisationen en langt højere betydning i.f.t. at sikre ordentlige arbejdsforhold på den enkelte arbejdsplads. Vi arbejder derfor systematisk med at opkvalificere tillidsrepræsentanterne til at kunne dagsordensætte emner i lokal-med, som kan forbedre lærere/børnehaveklasselederes arbejdsvilkår. Folkeskolereformen Hvorfor vender I lærere jer sådan imod reformen? Få nu ja(klap)hatten på. Et ofte stillet spørgsmål både af venner og bekendte, men en især i pressen helt misforstået beskrivelse af lærernes holdninger. Af lige præcis medierne og pressen burde man kunne forvente et ordentligt researcharbejde i forhold til at få dét frem, at det ikke er reformen, der volder problemer, men at det er en underfinansieret reform, hvor lærerne har måttet betale prisen med en forøgelse af antal undervisningstimer, men med mindre tid til forberedelse. Reformen har mange spændende tiltag. Det, der kan indvendes, er at den ved indførelsen bar præg af for lidt forberedende arbejde. En række elementer er beskrevet meget løst og savner mere konkret beskrivelse, hvilket i planlægningen af dette skoleår har medvirket til en del ikke særligt gennemtænkte løsninger ude på skolerne. Man har famlet sig frem for at få den længere skoledag og pædagogernes varetagelse af USU og den fælles forberedelse lærere og pædagoger imellem til at hænge sammen. Strukturen på fordybelse og lektiehjælp er ændret mange gange, og her skal det indskydes, at én person til 35 elever ikke kan løse opgaven kvalificeret. Bare at gøre tingene på en ikke nærmere defineret anderledes og mere spændende måde, både i undervisningen og i forberedelsen heraf, øger ikke nødvendigvis kvaliteten i den undervisning, eleverne modtager. Hvis USU skal understøtte den fagfaglige undervisning kræver det ikke mindre tid til forberedelse, som KL mener, men tværtimod mere tid, hvis USU en også skal være kreativ, praktisk og socialt understøttende. Det har pædagogerne også måttet sande. Man går ikke helskindet ud af en klasse, hvis man har været uforberedt. Lærernes manglende tid til forberedelse af undervisningen er problematisk i forhold til reformens øgede krav om dokumentation og forbedring af elevernes resultater. Fx at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, at elevernes trivsel skal øges. At alle elever skal blive så dygtige, som de kan, har vist til alle tider været lærerens fremmeste opgave. 8

9 Kongres 2014 og foreningens 5 politiske indsatsområder Foreningens strategi i lyset af Lov 409 Årets kongres den 2. til 3. september 2014 var i høj grad præget af debat om Lov 409 og de deraf afledte vilkår for at kunne (ikke kunne) levere den bedste undervisning i den ambitiøse, men underfinansierede skolereform. Kongressen drøftede og vedtog en kongresvedtagelse om videreudvikling af foreningens strategi set i lyset af lov 409, hvor de overordnede mål for foreningens videre arbejde er: At medlemmerne har arbejdsmæssige rammer, så det er muligt at løse arbejdsopgaverne kvalificeret. At medlemmerne kan varetage og løfte det professionelle ansvar under klare, gennemskuelige og aftalte vilkår. At der er balance mellem medlemmernes professionelle forpligtelser og resurserne til gavn for arbejdsmiljøet. At medlemmernes professionelle status er høj og anerkendes. At sikre sammenholdet medlemmerne imellem. OK 2015 Kongressen skulle desuden vedtage foreningens krav til OK 2015 på LC området. Anders Bondo redegjorde for dilemmaet i at kunne komme til at skulle skrive under på Lov 409 ved overenskomstforhandlingerne Derfor blev følgende ordlyd om krav til arbejdstid vedtaget: Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. Desuden blev en lang række lønkrav vedtaget, bl.a. forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene, som løbende forsvinder i takt med, at flere elever, som modtager forskellige former for specialundervisning, inkluderes i almenundervisningen samt kravet om at blive normaliseret i forhold til at have ret til at afholde den 6. ferieuge. Mission, vision og målsætninger Børnehaveklasseledere og lærere står nu i en situation, der er præget af omfattende forandringer, og i denne situation er det vigtigt, at forening og medlemmer har en fælles retning og et fortsat stort sammenhold samtidig med, at DLF med fuld styrke fortsætter arbejdet med at løse de aktuelle udfordringer. Hovedstyrelsen havde til kongressen udarbejdet papiret "Mission, vision og målsætninger" som grundlag for at kunne udarbejde en plan for at sikre, at diskussionen om papirets målsætninger bliver levende i alle foreningens led. Papiret skal understøtte, at alle er i stand til at påtage sig ansvaret for at træffe de rigtige strategiske valg i dagligdagen. Kongressen pålagde således hovedstyrelsen at udarbejde denne plan. 9

10 Foreningens 5 politiske indsatsområder Hovedstyrelsen har på baggrund af ovennævnte pålæg iværksat 5 politiske indsatsområder, og foreningen på alle niveauer arbejder nu med disse: 1. Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne. 2. Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne og institutionerne kan lykkes med opgaven. 3. Konkrete forbedringer af medlemmernes arbejdssituation. 4. Forsvare medlemmernes ytringsfrihed og mulighed for at påpege problemer over for ledelsen. 5. Sikre TR s og AMR s vilkår for at kunne løse opgaven. Den fælles fagforening, 1. politiske indsatsområde Både på landsplan i hovedstyrelsen - og hos os i Kalundborg Lærerkreds har et af årets allervigtigste emner været at finde ud af, hvordan DLF kan opretholde fællesskabet mellem medlemmerne. Lov 409 lægger i høj grad op til individuelle aftaler mellem skoleleder og hver enkelt ansat. Vores fornemmelse er, at det fra Kalundborg Kommune tilstræbes, at TR s rolle minimeres mest muligt ude på skolerne. Kredsens indsatser for den fælles fagforening er: At fastholde et til to årlige besøg fra kredsstyrelsen til faglige klubmøder på hver skole, hvor der er direkte kontakt til medlemmerne. At klæde TR-gruppen bedst muligt på og forsøge at være nyttige med diverse konkrete værktøjer, der kan bruges direkte hjemme på skolerne. At deltage i kommunalbestyrelsens møder for at være i dialog med politikere og samarbejdspartnere om folkeskolen. At skrive hyppige og korte nyhedsbreve til alle medlemmer. At arbejde på at forny kredsens hjemmeside, som forhåbentlig vil opleves som et brugbart redskab. At lave medlemsarrangementer. At planlægge åbent kursus i efteråret Lærerrekruttering Der vil altid være et vist medarbejder-flow i en kommune, men vi har aldrig før været ude for et flow på lærerområdet, som det vi ser nu. Vi har længe vidst og gjort opmærksom på, at vi har mange lærere over 60 år, som inden for en overskuelig periode vil gå på pension, men siden starten af dette skoleår har Kalundborg Kommune fast haft mellem 10 og 12 ubesatte lærerstillinger slået op. En række forhold gør sig gældende: En del lærere over 60 år er stoppet før end, de havde regnet med. Andre har fået job på en anden skole i kommunen, men især også uden for kommunen, og nogle har direkte skiftet branche. 10

11 Årsagen hertil behøver ikke en nærmere forklaring, men det er et kæmpe problem for Kalundborg Kommune, idet den nu har meget svært ved at rekruttere uddannede lærere til at løfte den store opgave med bedre elevresultater og ambitiøse mål i reformen. Derudover vil Kalundborg Kommu- ne ikke indgå aftale om aflønning af pensionerede lærere med Kalundborg Lærerkreds om varetagelse af et antal undervisningslektioner, hvis en skole vil gøre brug heraf. Vi har haft flere henvendelser fra lærere, som er gået på pension, men som faktisk gerne vil fortsætte lidt mere, men med få timer. Erfarne lærere, som kan bidrage med at løse en række af skolernes udfordringer med fx at få besat nogle bestemte fag eller føre en klasse til afgangsprøve. Arbejdsmiljø Kredsens arbejdsmiljøudvalg har i det forløbne år arbejdet med de aktuelle emner i forhold til foreningens indsatsområder, Lov 409, arbejdsmiljøarbejdet i Kommunen og i Regionen. I kredsens arbejdsmiljøudvalg har vi fulgt HU s arbejde i forhold til arbejdsmiljøet. Referaterne fra HU-møderne kan læses på Kalundborg Kommunes politikerweb. I udvalget har vi i sidste skoleår haft temamøder for arbejdsmiljørepræsentanterne. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det kan lade sig gøre under Lov 409, men vi håber, at der snart kommer en løsning, så vi atter kan afholde disse møder, hvor der både kan opkvalificeres og erfaringsudveksles. Emnerne i Arbejdsmiljøudvalget har i årets løb været flg. områder i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i kommunen og regionen: Regionen har meget drejet sig om store besparelser og dermed afskedigelser. Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Brug/misbrug af sociale medier herunder ytringsfrihed Med-aftalen Indretning af arbejdspladser Trivsel på arbejdspladsen i disse omvæltningstider med øget arbejdspres Vores arbejdsledige og hvordan kredsen bedst kan støtte. I efteråret gentog vi vores medlemsundersøgelse om medlemmernes arbejdsmiljø og kommunikation med kredsen. Medlemsundersøgelsen blev gennemført med en svarprocent på 53%, svarende til 229 besvarelser ud af 434 udsendte. Der er en jævn fordeling af svar fra alle skoler. Konklusion på det psykiskes arbejdsmiljø blev: Det er meget alarmerende, at der er sket en stigning af antallet af lærerne, der inden for det sidste år har følt sig stresset af arbejdet tæt på 9 ud af 10. Det er lige så alarmerende, at 19% har søgt læge, og 21% har været sygemeldt pga. arbejdsbetinget stress eller andre arbejdsbelastninger. Det er bekymrende at antallet af sygemeldte stiger. Lærerne taler sammen om arbejdsbelastningerne, men der tales sjældent om arbejdsbelastningerne i fora, hvor ledelsen deltager. Kendskabet til retningslinjer og håndtering af arbejdsbelastningerne er for lille. Der mangler en ledelse, som går forrest og sætter det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Der er i denne undersøgelse mange flere kommentarer, end vi tidligere har set. De fleste af dem gående på stressende og dårligt arbejdsmiljø. Konklusion på kommunikationen mellem medlemmerne og Kalundborg Lærerkreds: 11

12 Vi kan konstatere, at der generelt er meget stor tilfredshed med kredsens arbejde og i stor udstrækning også med tillidsrepræsentanternes arbejde. Det er vigtigt for medlemmerne, at de oplever en kreds, der taler deres sag. Der er rigtig mange, der bliver informeret via kredsens nyhedsbrev, men det er stadigvæk tillidsrepræsentanten, der er omdrejningspunktet i forhold til kontakten til kredsen. Arbejdsmiljøforum, i det forpligtende kredssamarbejde, har den 5. februar 2014 afholdt sin meget velbesøgte arbejdsmiljøkonference på Holbæk seminarium. Trygge rammer om arbejdsmiljøet er afgørende for arbejdsglæde og engagement - men den omvæltning vi oplever i disse år har en negativ indflydelse på dette. Det er desværre en tendens, vi ser i forbindelse med de arbejdsskader, vi får anmeldt. Arbejdsskader Vi oplever desværre i forbindelsen med vores lærerarbejde, at der forekommer arbejdsskader og nogle bliver syge af at gå på arbejde. Indenfor de sidste år har vi i kredsen set en stigning af de psykiske arbejdsbelastninger især som konsekvens af lov 409. Det er vigtigt, at disse bliver anmeldt. Registrering af arbejdsskader har også betydning for arbejdet med at aflæse og evaluere skolens og ikke mindst kommunens arbejdsmiljø. Til dette skoleår har vi også registreret, at mange har forladt arbejdet enten ved pension, afsked eller forladt faget med bemærkning om, ikke at ville/ kunne holde til at arbejde under de nye vilkår. Indenfor det sidste år har vi modtaget 16 anmeldelser fordelt på 10 institutioner, en stigning i forhold til seneste år. Desværre omhandler langt de fleste tilfælde stress, arbejdsmiljø eller vold. Det er vigtigt at alle episoder/arbejdsskader bliver anmeldt hellere en for meget end en for lidt. Henvend jer altid til arbejdsmiljørepræsentanten og kredsen i alle tilfælde. Pædagogisk udvalg Pædagogisk udvalg har beskæftiget sig med mange emner i årets løb, hvoraf kan nævnes følgende: Kommunal økonomi En af kredsens vigtige opgaver er at holde øje med, hvad der sker med centralt tildelte midler og følge dem i Kalundborg Kommunes budgetter? Der er kommet midler ud til kommunerne både til kompetenceløft og til implementering af folkeskolereformen, og vi forsøger at holde øje med, hvor de bliver af. Også den lokale omorganisering af inklusionsindsatsen kræver et vågent øje for at kunne fastholde, at midlerne forbliver på skoleområdet. Elevplaner Der er i forbindelse med skolereformen kommet nye regler for elevplaner gældende allerede fra indeværende skoleår. Planerne skal tage udgangspunkt i de nye forenklede mål for undervisningen, som ganske vist først gælder fra næste skoleår (!) Især på 8. og 9. årgang er der ændringer, idet uddannelsesplanen og elevplanen smelter sammen. I lyset af, at der samtidig er en del nedskæringer på UU, kan dette føre til en ret kraftig stigning i opgaver for overbygningslærerne, hvilket der skal tages højde for i planlægning af næste skoleårs opgaver. Pædagogisk udvalg har lavet et notat til tillidsrepræsentanterne, hvor de nye regler er skitseret. 12

13 Lærerstuderende i praktik Kalundborg Kommune burde ifølge aftale af mellem forligskredsen bag den nye læreruddannelse have mindst én uddannet praktiklærer pr. skole ved udgangen af Dette for at højne kvaliteten i de studerendes praktik. Det har Kalundborg Kommune ikke, men afventer svar på ansøgning til Mærsk, hvori der bl.a. søges midler til uddannelse af praktikvejledere. Nogle skoler har imidlertid praktikanter, og de berørte lærere skal honoreres ifølge Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. En vigtig forudsætning for at kommunen kan tiltrække uddannede lærere er, at de lærerstuderende oplever at få en praktik af høj kvalitet, og det kan uddannelse af et antal lærere i kommunen til praktiklærer i høj grad understøtte. Pædagogisk udvalg presser på, for at Kalundborg Kommune varetager sine forpligtelser i forhold til lærerstuderende i praktik. Undervisningskompetencen Vi er i Kalundborg Lærerkreds meget skarpe på, at uddannelseskravet til varetagelse af den fagfaglige undervisning på kommunens skoler overholdes. Dette især også set i lyset af, at der med den nye folkeskolereform stilles endnu større krav til elevernes progression og måling og testning af denne. Det har skolens ledelse og lærerne alene ansvaret for. Skolens ledelse har det i forhold til, at uddannelseskravet i folkeskoleloven 28 stk. 2 overholdes. Et problem er det så, at lærerne her i kommunen ikke har den fornødne tid til at forberede den optimale undervisning. Mange skoleledere ude i landet, herunder også nogle skoleledere i Kalundborg, har planlagt fagfaglig undervisning med varetagelse af pædagoger for et helt år ad gangen, og det går ikke i forhold til lovens ordlyd og intentioner, da det udelukkende er lærere, der skal sikre, at undervisningen leder frem mod de faglige mål for fag og klassetrin. Pædagoger kan på 1. til 3. klassetrin varetage afgrænsede undervisningsopgaver indenfor deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt jf. folkeskoleloven 29 a. Kredsen har en tæt kontakt til tillidsrepræsentanterne for at sikre, at reglerne om undervisningskompetence bliver overholdt ude på skolerne, og i de tilfælde, hvor der er brud på reglerne, sætter vi en proces i gang for at få det i orden. IT-situationen It-problemer har været en plage på skolerne i årevis, og i takt med at mere og mere undervisning foregår via digitale læremidler, og næsten al kommunikation ligeledes foregår elektronisk, vokser frustrationerne, når tingene ikke fungerer. I henhold til kommunens it-strategi er BYOD (bring your own devices) nu en realitet, ligesom Office 365 er ved at være udrullet til alle skolerne. Det er en vanskelig overgang, når eleverne medbringer deres devices, mens lærerne ikke er blevet instrueret i, hvordan det nye Office fungerer. Kredsen indsamler viden om disse problemer og bringer dem videre til Børn og Kultur-direktøren. Kvalitet/professionsidealet: Med den nye arbejdstid og det større pres på undervisningsforpligtelsen er det svært at skabe den kvalitet i undervisningen, vi ønsker og svært at leve op til professionsidealerne, som vi stadig ser som nogle af vores fornemste opgaver. Vi vil stadig bidrage til elevernes dannelse, indgå i tillidsfuldt samarbejde med forældrene, fremme elevernes alsidige vækst, give eleverne indsigt i demokratiske værdier, osv. Hvordan vi med vores nuværende rammer kan leve op til disse mål og levere 13

14 ordentlig undervisning, er det helt store dilemma. Hvordan kan vi hjælpe hinanden bedre, hvordan kan vi tilrettelægge arbejdet med mindst mulig forberedelsestid, og hvordan kan vi støtte hinanden som professionelle lærere og bevare noget glæde og overskud til den gerning, vi har valgt? Det har været et helt centralt emne for pædagogisk udvalg i det forløbne år, og bliver det fortsat i det næste år. AMR, TR og Faglige klub På AMR s og TR s opgaveplaner står der, at de har funktionen, men, som for alle andre lærere, uden tid på. Mange af dem kan ikke nævneværdigt se, at der er taget hensyn til, at de skal varetage disse funktioner. Vi hører, at hvis de skal løse opgaver sammen, holde MED formøde eller sparre med hinanden, så bliver det i deres forberedelsestid. Vi har i Kalundborg Lærerkreds formået at få beskrevet nogle rammer for TR arbejdet sammen med kommunen. Disse rammer skal leder og TR have en drøftelse om. Det har de på en del af skolerne, men uden de store ændringer i opgaverne. Vi må sige, at omfanget af TR opgaver ikke er blevet mindre, men de har til dels ændret karakter. Både AMR og TR får rigtig mange henvendelser fra deres kolleger, der som nævnt har det svært. Derudover viser det sig, at der hele tiden dukker en række uforudsete problemer op i forhold til det planlagte skoleår og de givne rammer, som der ikke lige er taget højde for, og så må AMR og TR være med i løsningen af disse. Det er og bliver fortsat meget vigtigt at deltage i møderne i faglig klub, da TR med medlemmernes mandat i ryggen skal kunne gå til ledelsen med diverse forslag, problemer og udfordringer samt stille forslag til løsninger/retningslinjer i det lokale MED udvalg. Det er også i den faglige klub, at vi kan bevare og styrke vores sammenhold. Kredskontoret Kredskontoret danner dagligt den fysiske ramme om det arbejde, vi udfører i kreds 53, men kredskontoret er også stedet, hvor medlemmerne kan komme og få en snak om arbejdslivets udfordringer, og det har vi i høj grad oplevet i år. Det er tydeligt, at antallet af medlemshenvendelser er steget kraftigt siden august det være sig alt fra at kunne få en uformel snak til afsked. Vi finder det rigtig vigtigt, at vi altid er i stand til at yde en god og nærværende service til medlemmer og samarbejdspartnere. Vores sekretær gennem 6 år valgte i oktober et fuldtidsjob, men vi har været så heldige at få stillingen godt genbesat. Derudover bliver kontoret flittigt brugt til møder med grupper af medlemmer og samarbejdspartnere. Har du som medlem brug for at mødes med os eller brug for at kunne mødes med kolleger, så kontakt kredskontoret Sagsbehandling En meget vigtig del af arbejdet på kredskontoret er der, hvor sagsbehandlerne møder de medlemmer, som har behov for en snak om forskellige forhold. Det er henvendelser fra medlemmer, som af forskellige grunde har behov for rådgivning i forhold til deres arbejds- eller livssituation. Det drejer sig om samarbejdsvanskeligheder, langvarig sygdom, stress m.v. ofte forhold, som kan få 14

15 indvirkning på tilknytningen til arbejdspladsen. I år har vi haft en stigning, som konsekvens af de sidste års uro omkring dels reformen og dels Lov 409. En anden vigtig del af sagsbehandlingen er rollen som bisidder dels i jobcenteret og dels i forhold til arbejdspladsen i forbindelse med sygesamtaler, tjenestlige samtaler og alle andre forhold i forbindelse med ansættelsen. Et område der i år har haft ret stor bevågenhed, da flere forhold er blevet lagt ud lokalt til den enkelte medarbejder. Det har betydet, at der har været sat spørgsmålstegn ved retten til bisidder ved møde med ledelsen. Løntjek Vi har i efteråret deltaget i en landsdækkende kampagne om løntjek i forhold til korrekt lønudbetaling. Her har medlemmerne via TR fået mulighed for at få gennemgået deres løn. Rigtig mange har benyttet dette tilbud. Hos os har det mest været med omdrejningspunktet uv-tillæg og indplacering/anciennitet. For de flestes vedkommende er lønsedlen i orden, når det drejer sig om indplaceringen. Når det drejer sig om korrekt udbetaling af tillæg, har vi fundet en del fejl især i forhold til undervisningstillægget. Det har bevirket, at en del medlemmer bør have oplevet en regulering, der har resulteret i en efterbetaling svingende fra få hundrede kroner til flere tusinde kroner. Alt i alt er det et pænt stort beløb, som kredsen har været med til at få bragt i orden for medlemmerne. Kredssamarbejde SPT Det forpligtende kredssamarbejde Sjælland på Tværs som består af 8 kredse, samarbejder på følgende områder: formandsnetværk, kongresdelegerede, arbejdsmiljø, pædagogik, kursus og fraktion 4. Det giver rigtig god sparring at mødes med de øvrige kredse i disse fora og om udvalgte emner, ligesom vi sammen har forskellige tiltag, som f.eks. den årlige velbesøgte arbejdsmiljøkonference. Hvert andet år har vi ligeledes en fælles konference for kredsstyrelserne. Denne fandt sted i november 14. Kongressen i 14 vedtog desuden, at det er de forpligtende kredssamarbejders opgave, at sætte fokus på forskellige medlemsgruppers særlige forhold. Derfor vil TR/repræsentanter for de mindre medlemsgrupper i løbet af foråret 2015 blive indkaldt til drøftelser om deres særlige forhold. Dette vil ske med det formål, at danne netværk på tværs af kredsene for de mindre medlemsgrupper, hvilket omfatter bl.a. PPR, UU, STU, LL, SOSU. Den nye hjemmeside Vi har siden oktober arbejdet med overgangen til en ny hjemmesideløsning, som hovedforeningen står for, - og som derfor har næsten samme opbygning og grafik som DLF s. Det har givet os lejlighed til at få ryddet lidt op i gamle links og dokumenter, samtidig med at den nye forhåbentlig vil opleves som nem at overskue. Vi KAN jo have ryddet lidt for grundigt op, så alle brugere opfordres til at skrive/ringe til kredsen, hvis man har ledt forgæves efter en oplysning ligesom alle forslag og gode ideer modtages med kyshånd. Forhåbentlig er hjemmesiden gået i luften inden generalforsamlingen. Hovedudvalget i Kalundborg Kommune Budget 2015 og de kommende års udfordringer Der blev efter 1. behandlingen af budget 2015 indgået budgetaftale for budget mellem alle partierne på nær Liste Ø i kommunalbestyrelsen. 15

16 Budget 2015 indeholder ikke de store besparelser. Til gengæld vil overslagsårene 2016 til 2018 igen byde på massive besparelser i driftsbudgettet, og som direktionen selv har skrevet i perspektivnotatet til budget 2015, er de fleste oplagte emner til reduktioner igennem de seneste år bragt i anvendelse. Alle partnerskabsholdere har senest fundet effektiviseringer/besparelser for 12 mio. kr. til budgetåret Direktionen mener dog, at der fortsat vil være muligheder for at finde effektiviseringer i og med, at der skal arbejdes med konkrete omstillinger gennem innovation og effektiviseringer. Således skal der findes 12 mio. kr. pr. år frem til Hovedudvalget i Kalundborg Kommune har i denne erkendelse lavet en procesbeskrivelse for medarbejderinddragelse i budget 2016, hvor vi skal med så tidligt som muligt i forhold til at kvalificere beslutningsgrundlaget for politikerne. De fleste kommuner i Danmark står med store økonomiske udfordringer, og vores bagland FTF og OAO opfordrer os til at komme ind i ledelsens maskinrum for at pege på, hvor besparelserne gør mindst ondt for medarbejderne. Medarbejdersiden i HU sidder med i styregrupperne i de syv af direktionens 11 strategiske projekter. Til hvert projekt hører også projektgrupper og referencegrupper, hvortil der skal indhentes praksiserfaringer fra medarbejderne. Disse projekter skal danne grundlag for et udvalg af muligheder for besparelser. Det er i HU s procesbeskrivelse pointeret, at ansvaret for beslutninger alene er direktionens og politikernes. Det er første gang, at både medarbejdere og ledelse afprøver denne model i Kalundborg Kommune, så vi forsøger på medarbejdersiden hele tiden at være så skarpe som muligt på, om vi får den reelle indflydelse, og der bliver helt sikkert lavet ændringer i processen, hvis vi skal gentage et sådant forløb til budget Af relevans for skoleområdet så deltager AMR i HU, Ellen Dane i projekt sygefravær og HU medlem Henriette Eriksen, i projektet om ressourceforbrug og udnyttelse af dette på skoleområdet. Det sidstnævnte projekt skal dog først komme med anbefalinger til budget I stort set alle kommuner tales der ikke som sådan om besparelser men om, at hvis medarbejderne arbejder mere innovativt og smart (løber hurtigere), så vil det føre til effektiviseringer til gavn for velfærden. Lærernes kompetenceudvikling Kalundborg Kommune fik i 1. runde afslag på ansøgning til Mærsk Fonden til et mere omfattende efteruddannelsesforløb med James Nottingham kaldet "Visible Learning", som har til formål at uddanne alle lærere i at arbejde målorienteret med elevernes progression i undervisningen. Vi har i kredsen ikke set det konkrete afslag, men har en formodning om, at afslaget blev givet fordi kommunen ikke havde udfærdiget ansøgningen i samarbejde med DLF/Kalundborg Lærerkreds som beskrevet i betingelserne for at søge midler. Nu har Kalundborg Kommune så sammen med Holbæk- og Odsherred Kommune sendt en ny ansøgning til runde 2. og denne gang med inddragelse af Kalundborg Lærerkreds samt de to andre kommuners lærerkredse. De tre kommuner søger midler til linjefagsuddannelse, læse- og praktik vejlederuddannelse. Kalundborg Kommune har lige nu stærkt brug for flere linjefagsuddannede lærere i fysik, naturfag og tysk. Desuden skal alle lærere jo i 2020 kun undervise i deres linjefag. En del af de uddannede læsevejledere er enten rejst fra kommunen eller gået på pension. Som nævnt 16

17 andetsteds opfylder Kalundborg Kommune ikke kravet om mindst én uddannet praktikvejleder på skoler, der har lærerstuderende i praktik. Det største problem i forhold til at efteruddanne lærerne er, at skolerne ikke får dækket udgifterne til vikarer, men selv skal finde ressourcerne inden for egne budgetter. Som bekendt sendes i dette skoleår alle lærere og pædagoger på kursus i "Relationskompetencer i praksis". Mange lærere er rigtig glade for kurset, som dog måske snarere burde have heddet Coaching. Kommunalbestyrelsen har med budget 2015 besluttet at afsætte 5,9 mio. kr. inklusiv over førsel fra 2014 på 1,5 mio. kr. til, at skolerne kan gennemføre efteruddannelsesforløbet med Relationskompetencer i praksis og senere Visible Learning med James Nottingham. Det er stadig problematisk at få medarbejderinddragelse på efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne, da vi kun har HU og Lokal MED niveau i Kalundborg Kommune. Dvs. at vi ikke har et forum, hvor vi kan få skrevet vores synspunkter til referat, men vi gør, hvad vi kan. Sygefravær DLF advarede om at gennemføre en skolereform finansieret med flere undervisningstimer (og dermed mindre forberedelsestid) til lærerne. Når mange lærere, også i Kalundborg Kommune, nu i uhørt omfang bliver nødt til at melde sig syge, er det ikke en protest imod reformen. Når vi kommer ud på skolerne og deltager i lærernes faglige klubmøder, får vi forklaringerne, og i den skræmmende form får vi dem, når en del lærere er brudt sammen af arbejdspres og følelsen af afmagt og utilstrækkelighed og må bede Kalundborg Lærerkreds om hjælp. Alle lederne i Kalundborg Kommune har lagt så meget undervisning og andre opgaver ind i lærernes 40 timers arbejdsuge, at de simpelthen ikke kan nå at løse deres opgaver kvalificeret, hvis de da ikke ligefrem må prioritere og decideret undlade at udføre nogle af dem. Det er de færreste lærere, der har fået at vide, hvad de skal gøre mindre af, og når de spørger deres leder, hvis læsset vælter, så må de bare slække på den helt utilstrækkelige forberedelsestid, de nu har. Når lærerne skal udfærdige LP, indstillinger og underretninger eller deltage i nødvendige akut opståede møder med forældre, så tages tiden hertil stort set kun af forberedelsen til undervisningen. En anden vigtig faktor er, at mange ledere ikke har formået at skemalægge undervisning, forberedelse, teammøder og pauser på en måde, som tilgodeser, at man rent mentalt kan rumme de mange skift. Lærerne opnår aldrig at kunne gå i dybden med at planlægge længere forløb og finde nye materialer, metoder osv. Men de kan jo spare tid, hvis de forbereder sig sammen. Ja, hvis det er skemalagt, at de kan. Det italesættes, at lærerne (og alle andre faggrupper i det offentlige) blot skal løse deres kerneopgave med høj faglighed, men man får ganske simpelt ondt i maven, når man skal uforberedt ind til en klasse, hvor eleverne naturligvis sidder med en forventning om, at de skal i gang med noget spændende. At vi er midt i en inklusionsproces, hvor lærerne nok var stillet en del mere færdige løsninger i udsigt, gør jo ikke tingene nemmere, når lærerne farer fra den ene opgave til den anden uden nævneværdig tid til mentalt at rumme de mange udfordringer. 17

18 Fraktion 4 Der foregår mange forskellige aktiviteter i kredsen for medlemmer af fraktion 4/pensionisterne, som fx foredrag, rundvisninger, teaterbesøg, julefrokost og meget mere. Det hele styres af 5 aktive mennesker, "de 5." På årsmødet i marts måned aftales rammerne for det efterfølgende års aktiviteter. Siden sidste generalforsamling var der i april 2014 en tur til Frederiksborg Slot med rundvisning i den aktuelle udstilling om krigen i I august var der tur til cirkusrevyen med spisning på restaurant, og julefrokosten løb af stablen i december indledt af et spændende foredrag af Tina Salling om "De to Andersen'er" (H.C. Andersen og Benny Andersen). Årets teatertur er netop overstået her d. 12. marts. Det var et arrangement, hvor der først var rundvisning i synagogen og derefter teaterforestillingen "Indenfor murene." Læsekredsen kører videre med stor opbakning 3 onsdage før jul og 3 onsdage efter jul. Region Sjælland / Synscenter Refsnæs. Synscenter Refsnæs, Region Sjællands skole for synshandicappede børn og unge, er under et konstant pres for at kunne overleve. Det er en grotesk situation, for antallet af synshandicappede børn og unge er konstant, så behovet burde også være konstant. Det tror vi også at det er, men det er kommunernes indsats og økonomi over for denne gruppe borgere tilsyneladende ikke. Elevtallet falder og det kan kun være fordi, kommunerne vælger at holde eleverne i egne tilbud, hvor de ikke kan modtage den særlige ekspertise og kvalificerede undervisning, som medarbejderne på Synscenter Refsnæs er i stand til at give. En omlægning til Det ny Refsnæs er i gang, og indtil videre har det konkret udmøntet sig i oprettelse af en efterskole, hvor der i år har været 6 elever og til næste år forventes en yderligere tilgang af elever. Samtidig forventes elevtallet i skolen desværre at falde. For et år siden var vi i forhandlinger om lønindplacering for lærerne, idet de, efter Regionens ønske, var overgået fra læreraftale til ansættelse som konsulent. Det var vigtigt for DLF, at konsulenternes løndele blev anerkendt og angivet med konkrete kvalifikationer. Dette ønskede Region Sjælland ikke og da vi ikke lokalt kunne blive enige herom, blev vores krav heldigvis stadfæstet i en niveau-3 forhandling mellem LC og Regionernes Takstnævn. Kredsen holder jævnligt møder med SL (Socialpædagogernes Landsforbund) samt tillidsrepræsentanterne på Synscenter Refsnæs, således at vi kan afstemme vore oplevelser og handlinger over for ledelsen på Synscenter Refsnæs og i Regionen. Det er et godt samarbejde og en vigtig opgave i forhold til det konstante pres i form af kapacitetsændringer og afskedigelser. Regnskab Vi kommer ud af 2014 med et pænt overskud. Efter i flere år at have forsøgt at få mere tid til fællestillidsrepræsentanterne lykkedes det endelig for os i efteråret at få kommunen til at anerkende, at vi skulle sidestilles med de andre personalers FTR hvilket betyder, at vi har fået tid til en fuldtids-ftr Vi oplever desværre et faldende medlemstal, selvom organisationsprocenten ikke er faldet og derfor også færre kontingentkroner. Vi mærker dels at vi er blevet færre ude på skolerne, men også, at der er en del ubesatte stillinger. I forhold til kredskontoret har vi investeret i tidssvarende arbejdspladser. De nye tider på skolerne betyder en mere ufleksibel arbejdstid for os kredsstyrelsesmedlemmer 18

19 Regnskab

20 20

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere