Generalforsamling 11. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 11. marts 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse af kontingent 8. Indkomne forslag 9. Valg af formand 10. Valg af bestyrelse 11. Valg af suppleant 12. Valg af revisor 13. Valg af suppleant 14. Eventuelt

2 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Henrik Køber, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til vedtægterne. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Lisa Schultz, som blev valgt. 3. Valg af stemmetællere Michael Kammer og Erik Hansen blev valgt. 4. Bestyrelsens beretning Mogens Hemmingsen 1 afgav følgende beretning: 1. Beretning over foreningens gennemførte hovedaktiviteter i Vartov og i Haven 2. Beretning over bestyrelsens strategiske arbejde i året a. Udvikling og kommunikation (Gunni) b. Haven (Svend) c. Arrangementer (Lisbeth) d. Koret (Ingrid) 3. Mål og perspektiver for det kommende og de følgende år Ad 1) Foreningens gennemførte hovedaktiviteter Foreningens formål er at være mødested i København byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning og højskole. Med vores mødevirksomhed og arrangementer skal vi styrke oplysning og skabe fællesskab. Nøgleordene er oplysning og samvær. Lakmusprøven på vores aktiviteter er derfor: bliver vi bedre til samtalen, bedre til at tage stilling, mere afklarede i vores handlinger, får større perspektiv på tilværelsen og og mere optaget af samfundslivet? Formår vi at udvikle et fællesskab, der forpligter og et samvær, der opmuntrer og beriger? Som medlemsforening har vi tre vigtige fokuspunkter: En rimelig overensstemmelse med, hvad medlemmerne efterspørger og vil deltage i og det udbud af arrangementer, som bestyrelsen skaber Et tilstrækkeligt fremmøde til, at arrangementerne er økonomisk bæredygtige Med medlemmernes gennemsnitsalder vil der være et naturligt årligt frafald. Derfor er det afgørende, om tilgangen er større. 1 Dele af den samlede beretning vil blive præsenteret af andre medlemmer af bestyrelsen.

3 Ved generalforsamlingen i 2014 besluttede vi at reducere møderne fra normalt 4 til 2 pr. måned. Vi har siden da afviklet: 14 foredrag 3 temamøder om tillid i samarbejde med Grundtvigs Forum. Heraf blev de to afviklet fra kl. 17,00 18,30 1 sangaften i Vartov Julefesten 5. juledag 2 koncerter med Højskoleforeningens kor Vandring på Assistents kirkegård Sommerafslutning med middag og koncert Loppemarked Sct. Hans fest med båltale og korsang Grundlovsmøde med tale og kor St. bededags-aften med åbning af Haven Sommerhøjskole i samarbejde med kirkerne Medlemsmøde Grill-aftener Vi ville gerne udelukkende kunne betjene os af s, hjemmeside og facebook. Det ville billiggøre og forenkle arbejdsgangen. Det kan vi ikke, når ca. 25 % af medlemmerne ikke bruges disse medier. Det skal ikke være nogen bebrejdelse, men et faktum, når vi skal tilrettelægge bestyrelsens arbejde og fordele opgaverne. Vi har forsøgt med en halvårs kalender på hjemmesiden og udsende den pr. brev. Vi udsender desuden et lille medlemsbrev ca. 6 gange om året med informationer om aktuelle aktiviteter og bestyrelsens arbejde. Tak til webredaktøren, Lisa Schultz for et fortrinligt arbejde med hjemmeside og facebook. Vi har kontor, bestyrelseslokale og lån af den store sal i Vartov. Vi betaler en rimelig leje. Jeg vil gerne fremhæve den positive effekt af at være her, centralt i København, være en del af den synergi, der ligger i Vartov og have stor glæde af den samarbejdsånd og hjælpsomhed, som kendetegner Vartovs medarbejdere. Jeg vil nævne, at forvalteren Søren Winther slutter her i foråret og jeg vil gerne udtrykke en stor tak til Søren for hans store hjælpsomhed. Vores to ulønnede funktionærer i administrationen, Irene med bogholderi og Ingrid med sekretæropgaverne er blevet udstyret med mobiltelefoner. Vi har indkøbt Office365, så bestyrelsen hjemmefra kan læse mail og dele viden og sekretæren kan udsende medlemsbreve hjemmefra. Haven har tidligere været genstand for overvejelser om frasalg af en eller flere grunde. Det spørgsmål har vi ikke brugt tid på i årets bestyrelsesarbejde. Vi har derimod haft fokus på de muligheder for foreningsaktiviter og anden brug, som Haven rummer. Bestyrelsens ønske er at bruge Haven langt mere til fælles medlemsaktiviteter. Der er samtidig et stort ønske om at kunne låne haven til private formål som konfirmation eller runde fødselsdage. Vi har måttet afvise en del ønsker og vi har strammet låneregulativet og prisen for udlån. Haven bliver holdt meget smukt og der er god grund til at takke vores havefolk, Lis og Aage for deres meget store og uegennyttige arbejde. Vi har på et enkelt bestyrelsesmøde drøftet, om vi skulle genoptage den årlige udflugt, men besluttede ikke at gå videre med ideen.

4 Jeg vil her herefter give ordet videre til andre medlemmer af bestyrelsen for at de kan berette over vores strategiske handlinger. Strategisk betyder hvad vi gerne vil opnå og vores overvejelser over, hvordan vi når disse mål. Ad 2. Beretning om bestyrelsens strategiske arbejde Ad 2a). Foreningens strategi for udvikling og kommunikation Gunni Busck berettede, at udvalget har opereret med tre fokusområder, naturligt affødt af foreningens medlemstal. Uden medlemmer, ingen forening. Uden interessante aktiviteter, utilfredse medlemmer. Og uden kendskab til foreningen, ingen nye medlemmer. Bestyrelsen har været meget enig om, at foreningen har meget at tilbyde og at det fællesskab, vi har i foreningen, er af en særlig karakter. Opgaven er, at få udbredt kendskabet til foreningen og de mange gode aktiviteter, så foreningen kan få et skub i retningen af flere, engagerede medlemmer som grundlag for endnu flere gode aktiviteter. Bestyrelsen nedsatte en Udviklings- og PR gruppe bestående af Ginny, Ingrid og Gunni med hjælp fra Lisa, vores webredaktør, som alle har engageret sig helhjertet i arbejdet. Vi har i det forgangne år arbejdet med at se på værdier, nye aktiviteter, SWOT analyse, logo, fonte og farve, samt tænkt over hjemmeside og andet, der kan gøre foreningen mere attraktiv. Vi har arbejdet med 4 overordnede strategier: Glæde de medlemmer, vi har Hverve nye medlemmer Udvikling af Haven i samarbejde med Haveudvalget Kommunikation Helt konkret valgte vi, efter at have drøftet mange ideer i gruppen og i bestyrelsen i årets løb, at invitere til medlemsmøde i november for at få ideer og tanker til det videre arbejde med at skabe gode arrangementer og aktiviteter for os alle. I det kommende år vil der blive arbejdet videre med alle de gode input, de deltagende medlemmer kom med. Hvervning af nye medlemmer har vi lagt op til, at alle gerne må sætte fokus på, og dette har allerede givet en del nye medlemmer. Det fortsætter vi med at have fokus på og har i den forbindelse fået en funktion lagt på hjemmesiden, så man også kan melde sig ind på den måde. Der gives mange muligheder nu om stunder for at bruge teknologien til at forenkle måden at kommunikere på, hvilket vi har drøftet meget i både arbejdsgruppe og bestyrelse. På nuværende tidspunkt har det resulteret i ændringer på hjemmesiden for at gøre den nemmere at benytte, samt nye funktioner og informationer, der gerne skal gøre det lettere at følge med i foreningens liv. Omlægning af foreningens medlemsblad til medlemsnyt pr. mail er det seneste initiativ, efter at arrangementskalenderen nu ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Ad 2 b. Beretning fra Haveudvalget Svend Bjerre berettede fra Have-udvalget, at Haven er et stort aktiv, som alle sætter pris på, hvorfor udvalget har set på, hvordan foreningen kan udnytte Haven bedre. Ordningen med udlån i weekenden har ikke fungeret, bl.a. på grund af lavt fremmøde. Bestyrelsen har derfor drøftet mulige aktiviteter til weekenden. Udvalget vil besøg Gerlev Højskole, for at se, om der er aktiviteter eller indretninger, som udvalget kan blive inspireret af. Udlejning af Haven har været sat på hold, fordi nogle har meldt sig ind i foreningen blot for at

5 bruge haven til fester. Endelig har udvalget drøftet adgangsforholdene og har fået tilbud fra en låsesmed på en nøgleboks med kode. Afslutningsvist nævnte han, at bestyrelsen er meget taknemmelig for, at Aage og Lis passer Haven så fint og han opfordrede andre frivillige til at hjælpe med at passe Haven. Ad 2. c. Beretning fra Arrangementsudvalget Lisbeth Nielsen efterlyste en strategi for de kommende arrangementer, herunder om der skal serveres forplejning og hvem, der skal stå for det. Hun efterlyste medlemmernes holdning til forsøg med caféstemning med servering af vin og snacks. Det centrale er foredragene, men det kan overvejes, om arrangementerne kan gøres mere attraktivt for yngre medlemmer. Bestyrelsen har også overvejet, om nogle arrangementer kunne overlades til menige medlemmer, som kan stå for tilrettelæggelse og afholdelse. Ad 2. d. Beretning fra Højskolekoret Ingrid Jensen berettede, at det desværre ikke er de bedste udsigter for koret, jeg kan berette om. Vi er ikke så mange kormedlemmer tilbage, men der bliver arbejdet på at skaffe flere, og der er kommet to nye medlemmer her på det sidste, men samtidig er der 5-6, der af forskellige grunde har meldt ud, at det er deres sidste sæson. Der skal også skaffes ny dirigent til næste sæson. Vi har forsøgt at fusionere med koret ØreVOX, som vi havde julekoncert sammen med, men det lykkedes ikke. Vi gennemfører Forårskoncerten her den 15. april og ligeledes Grundlovskoncerten. Hvad der videre skal ske med koret, må fremtiden vise. Koret har generalforsamling den 12. maj. Ad 3. Mål og perspektiver for det kommende og de følgende år Mogens Hemmingsen gennemgik det tredje del af beretningen, som handler om overordnede mål for det kommende år. Jeg nævnte ved mit formandsvalg sidste år, at jeg fandt det hensigtsmæssigt at opstille nogle få mål for foreningens arbejde i det kommende år og så evaluere dem året efter. Jeg vil tillade mig at opstille tre overordnede mål for det kommende foreningsår: 1) Hvordan kan vi øge/fastholde medlemstallet så vi kan fastholde arrangementer af høj kvalitet? 2) Hvordan kan vi bruge af den kapital vi har i værdipapirer, så det på sigt giver en bedre forening? 3) Hvordan kan vi øge medlemsinvolveringen, så opgaver nu og på sigt ved arrangementer, administration, pasning af Haven m.m. bliver fordelt på flere hænder? Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning og opfordrede medlemmerne til at kommentere og stille spørgsmål. Michael Kammer henviste til nyhedsbrevet og bemærkede, at den ændrede praksis med udgivelse af et program for et halvt år ad gangen burde være forelagt for generalforsamlingen inden iværksættelsen. Han tilføjede, at medlemsmødet ikke virkede som et møde for medlemmerne, fordi der ikke var rum for dialog. Jørgen Larsen henviste til forslaget om, at flere medlemmer skal hjælpe til ved arrangementerne og bemærkede, at foreningen tidligere har haft sådanne ad hoc udvalg, fx konkrete festudvalg. Der har også været et selvstændigt have-udvalg, som tog sig af det praktiske. I forhold til forslaget om at anvende midler bundet i jubilæumsfonden, erklærede han sig enig i, at nogle af midlerne bør kunne bruges til fælles gavn for foreningens medlemmer.

6 Mogens Hemmingsen bemærkede, at foreningen tidligere havde været samlingssted for højskoleelever fra provinsen. I dag mødes tidligere højskoleelever i mere uformelle sammenhænge og det giver således mange uformelle højskoleforeninger. Unge har ikke samme holdning til foreningslivet, som man havde tidligere. Der er samtidig mange udbydere af foredrag, som foreningen konkurrerer med, hvilket var baggrunden for, at bestyrelsen har udarbejdet en arrangementskalender for seks måneder ad gangen, så det bliver muligt for medlemmer og gæster at vælge konkrete aktiviteter til i god tid. Medlemsaftenen var arrangeret, således at der kunne drøftes forslag ved bordene suppleret med skriftlige kommentarer. Mødeformen var valgt, fordi den gav bedre mulighed for, at alle kunne komme til orde. Han støttede forslaget om at fordele opgaverne på flere menige medlemmer. Endelig nævnte han, at foreningen vil være nødsaget til at bruge af kapitalen for at vedligeholde Haven. Lis Krusenstjerna-Hafstrøm undrede sig over foreningens rigdom, da det altid har været nævnt, at foreningen at foreningen mangler penge. Helle Høxbro efterlyste orientering om, hvad pengene skal bruges til og tilføjede, at hun fandt kontingentet meget højt. Det kan være en hindring for at rekruttere yngre medlemmer, som måske ikke vil betale for et halvt år, når de ikke ved, om de kan komme hver uge. Mogens Hemmingsen redegjorde for, at foreningen råder over en jubilæumsfond på 1,4 mio. kr., hvoraf kr. er bundet i henhold til vedtægterne og han foreslog, at midlerne anvendes til at renovere Haven. Hvis foreningen nedsætter kontingentet, vil der opstå driftsunderskud, som i en periode kan finansieres af egenkapitalen. Michael Kammer bemærkede, at det gamle medlemsblad åbnede mulighed for, at medlemmerne kunne skrive bidrag eller indeholdt små historier om medlemmerne. Det gjorde bladet mere levende. Ingrid Jensen nævnte, at der tidligere eksisterede en medlemmernes side, men der kom ikke så mange bidrag. Hun bekræftede, at hun tidligere har interviewet medlemmerne om deres baggrund og tidligere højskoleophold. Jørgen Larsen foreslog, at der indsættes en boks med tilmed nyhedsbrev på hjemmesiden. Lisa Schultz meddelte, at hun ville undersøge dette nærmere. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning. 5. Beretning fra kredsene Ingrid Jensen meddelte, at der kun er 16 medlemmer tilbage i koret, hvorfor fremtidsudsigterne er ringe. 6 medlemmer holder op efter sommerferien og der skal findes en ny dirigent. Koret synger dog både forårskoncert og koncert til grundlovsdag. Der er generalforsamling i koret 12. maj, hvor korets skæbne afgøres. Koret havde en julekoncert sammen med koret Ørevox og de to kor forsøgte at fusionere, men det lykkedes ikke på grund af mangel på lokaler om mandagen. Mogens Hemmingsen opfordrede andre til at gå videre med koraktiviteter.

7 6. Regnskab Irene Albrecht gennemgik regnskabet. Helle Høxbro ønskede oplyst, hvilke tilskud foreningen får. Irene Albrecht oplyste, at foreningen får tilskud fra Københavns Kommune og fik herudover fra Vanløsebasen i forbindelse med en udflugt. Mogens Hemmingsen tilføjede, at foreningen er godkendt som aftenskole under folkeoplysningsloven og således får tilskud til 1/3 af dirigentens løn. Beløbet overskud for sommerhøjskole er bogført som en udgift, fordi foreningen formelt set er arrangør og overskuddet indgår på foreningens konto, men reelt tilhører overskuddet de arrangerende foreninger og skal bruges til kommende sommerhøjskoler. Michael Kammer ønskede oplyst, hvilket beløb der blev anvendt til honorarer i Irene Albrecht redegjorde for, at beløbet til honorarer var nogenlunde det samme i 2013 som i De enkelte honorarer er større, men der er færre af dem, hvorfor udgiften bliver nogenlunde det samme. Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev taget til efterretning. 7. Budget og fastsættelse af kontingent Mogens Hemmingsen begrundede bestyrelsens forslag om at afskaffe særreglen om nedsat kontingent for par med vanskeligheder med at administrere ordningen og med at afgrænse, hvornår der er tale om et par. Hans Peter Wiuff erindrede om, at rabatten var begrundet i den omstændighed, at et par kunne dele et fælles medlemsblad og han bemærkede, at der stadig er par, som modtager nyhedsbrevet på papir. Jørgen Larsen erklærede sig enig i bestyrelsens forslag. Ruth Povlsen ønskede oplyst, om foreningen har mange par. Irene Albrecht oplyste, at der er 14 par. Otto Nielsen konstaterede, at der således er 28 eller 30 medlemmer på par-kontingent. Han tilføjede, at forslaget skal have virkning fra 1. juli og ikke 1. juni Poul Sloth konstaterede, at kontingentet stiger meget for medlemmer, som er et par og han foreslog alternativt, at kontingentet sættes lidt ned for alle, for at udjævne det. Dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at det blev vedtaget, idet 35 stemte for og 5 imod. 8. Indkomne forslag Dirigenten opfordrede til bemærkninger til bestyrelsens forslag om uændret entré for medlemmer og 75 kr. for gæster.

8 Michael Kammer fandt, at 75 er for højt til at byde nye medlemmer og gæster velkommen set i lyset af, at der er meget få gæster. Helle Høxbro fandt kontingent og entré meget højt. Jørgen Larsen erindrede om, at de 35 kr. er betaling for kaffe og brød. Dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at det blev vedtaget, idet 38 stemte for og 1 imod. 9. Valg af formand Mogens Hemmingsen nævnte, at han havde fået beskæftigelse som forstander for Liselund og samtidig havde andre bestyrelsesposter, således at han ikke længere kan overkomme formandskabet for foreningen. Han foreslog Jakob Jensen som ny formand. Jakob Jensen præsenterede sig og nævnte, at han havde været glad for posten som næstformand og at Mogens Hemmingsen havde gjort et godt arbejde med at lægge kursen for foreningen. Han vil fortsætte den linje, som allerede er lagt i et roligt tempo, for at foreningen kan følge med. Han følte, at han havde god støtte fra de andre kompetente medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at Jakob Jensen blev valgt. 10. Valg af bestyrelse Mogens Hemmingsen forslog Ole Borgå og Henrik Køber som kandidater til bestyrelsen. Ole Borgå oplyste, at han er chefkonsulent i efterskoleforeningen og arbejder med arrangementer og kurser mv. Han har fuldtidsarbejde indtil sommerferien og vil først herefter kunne gøre en væsentlig indsats for foreningen. Han har været på Krabbesholm Højskole og har besiddet flere stillinger inden for folkeoplysning og højskole og har også været ansat i Undervisningsministeriet. Henrik Køber oplyste, at han er regnskabsfører på forlaget Gladiator og at han har et konsulentfirma med rådgivning for frie skoler på grund af tidligere stilling som tilsynsfører for frie grundskoler. Har ikke været på lange højskoleophold, men har været på sommerkurser og han går ind for højskoletanken. Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater blev valgt. 11. Valg af suppleanter Ingen kandidater stillede op og ingen blev valgt. 12. Valg af revisor

9 Dirigenten konstaterede, at Ester Rasmussen og Otto Nielsen blev genvalgt. 13. Valg af suppleant Dirigenten konstaterede, at suppleanten blev genvalgt. 14. Eventuelt Intet

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere