1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) KVALITET I UNDERVISNINGEN"

Transkript

1 Rapport for Resultatlønskontrakten Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret , som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. Indsatsområde 1 vægtes med 20 %, indsatsområde 2 vægtes med 15 %, indsatsområde 3 vægtes med 30 %, indsatsområde 4 vægtes med 15 % og indsatsområde 5 vægtes med 20 %. Indsatsområderne for Aarhus Katedralskole 1) KVALITET I UNDERVISNINGEN 1.1) Mindre fravær mindre frafald Fastholdelse I skoleåret har der været ekstra fokus på fastholdelse og fælles indsats. Flere aktører har derved været involveret i arbejdet med forsømmelser. De enkelte faglærere har henvist elever til skrivecafé, hvor de er blevet registreret. Teamlærerne har jf. skolens fastholdelsespolitik haft en mere fremtrædende rolle, idet de som de første har reageret på elevers forsømmelser (fravær over 8 %). Den ansvarlige udddannelsesleder har så taget over i tilfælde af yderligere forsømmelser. I den fælles elevsagsmappe er de forskellige tiltag blevet registreret til fælles information, og der foreligger således dokumentation for, at proceduren er blevet fulgt. En evaluering af skrivecaféen viser, at de skriftlige forsømmelser generelt er blevet mindre, men at skrivecaféen ikke har kunnet fange elever med store skriftlige forsømmelser, da de oftest ikke er mødt op eller ikke har overholdt aftaler. Disse elever skal fremover følges tættere. Den månedlige fraværsopgørelse har givet ekstra fokus på forsømmelser og i stor grad virket forebyggende. I nogle klasser gik der sport i at have det laveste gennemsnit. Vi har lavet en forsømmelsesstatistik for Her ses de løbende forsømmelsestal, som er bruttotal, dvs. inkluderer fravær i forbindelse med andre skoleaktiviteter som f.eks. ekskursioner, sportsstævner, sygeeksamen og studievejledning. Der er ikke lavet en tilsvarende oversigt i skoleåret , men det vil være fremtidig praksis. Antallet af elever på særlige vilkår er blevet reduceret fra 31 til 21. Klasserumskultur og elevtrivsel Klasserumskultur og elevtrivsel har været fast dagsordenspunkt på diverse møder i klasseteamet, i lærerteamet, på de fælles teamlærermøder og på lærerforsamlingsmøderne med det formål at opbygge et godt og positivt studiemiljø i klassen. Ved løbende viden- og erfaringsudveksling på disse møder er lærerne og teamet klædt godt på til denne opgave. Elevtrivselsundersøgelser som måleredskab har ikke været benyttet konsekvent i alle klasser, men efter vurderet behov. 1.2) Studieparathed Desværre bliver det heller ikke i år, at vi kan benytte tal indhentet af Region Midtjylland. Mange tal er indhentet fra Danmarks Statistik, en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne i regionen deltager i analysearbejdet, men pilotprojektet, der kører på et stort gymnasium, er endnu ikke afsluttet tilfredsstillende. Derfor har Katedralskolen heller ikke vores materiale klar til denne afrapportering, hvad der er meget beklageligt. 1

2 Derfor har vi atter i år lavet en større 3.g undersøgelse, hvori også spørgsmål om anvendelsen af studentereksamen til efterfølgende fortsat uddannelse indgik. Atter i år blev svarprocenten meget flot nemlig 78 % - flot, når man tager i betragtning, hvor mange undersøgelser eleverne løbende besvarer igennem det 3-årige uddannelsesforløb. Man skal fortsat huske på, når man læser det næste afsnit, at regeringens målsætning er, at mindst 60 % af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse frem mod I vores undersøgelse kan man læse, at 68 % af vores elever vil være i gang med en lang videregående uddannelse, inden der er gået 3 år. Desuden vil 20 % være påbegyndt en mellemlang uddannelse, 4 % en anden uddannelse, og kun 7 % har endnu ikke taget stilling til, hvilken uddannelse de vil begynde på. Det er imponerende tal! Desuden fortæller undersøgelsen, at vores elever efter studentereksamen vil arbejde (81 % ), vil ud at rejse (58 % ), vil tage på højskole (16 % ), vil tage studieforberedende fag, de såkaldt GSKkurser (14 % ), og 11 % vil begynde deres uddannelse med det samme. Atter i år er det interessant at læse, at 99 % vil have en uddannelse, men 47 % af eleverne har på dette tidspunkt i slutningen af 3.g endnu ikke besluttet sig for, hvilken uddannelse de vil påbegynde - et kraftigt fald i forhold til tidligere år over for det har 52 % taget beslutningen om uddannelsen, hvilket er en kraftig stigning. Holder disse tal, ser det lovende ud får studenterårgang ) Karakterer Der fokuseres på den generelle karakterudvikling på skolen. Målet er, at det høje karaktergennemsnit fastholdes. Hvad angår karakterudviklingen på skolen, kan man se skolens tal de sidste 5 år. Talmaterialet er vist i nedenstående tabel: År Resultat eksamen 2009 STX 7, STX 7, STX 7, STX 8,0 (7,4 / 7,2 / 7,0) 2013 STX 7,9 Tallene i parentes er resultatet for Aarhus området / Region Midtjylland / Hele landet. Resultatet 2009, 2010 og 2011 placerede Aarhus Katedralskole på 2.pladsen på landsplan og på 3.pladsen i Der er i 2013 et fald i forhold til Landsresultatet for 2013 foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Men skolen må forventes fortsat at fastholde et meget højt niveau sammenlignet med andre skolers resultat i vores nærområde, i regionen og på landsplan. 2) INTERNATIONALISERING 2.1) Studieture Pædagogisk Udvalg (PU) har udformet et evalueringsskema, som er afprøvet i samtlige 2.gklasser efter hjemkomst. Skemaet er derefter blevet justeret, bl.a. i retning af mere kvantitative svarkategorier, og gjort tilgængeligt i elektronisk format. Evalueringen undersøger elevernes udbytte af studieturen på følgende områder: 1) fagligt indhold og studieretningstoning, 2) elevansvar og inddragelse, 3) det lokale møde og interkulturelle oplevelser samt 4) klassens sociale udbytte. Evaluering af studieturene ud fra disse kriterier og vha. skemaet er obligatorisk fra og med næste skoleår. Resultaterne tilgår PU. 2

3 Elevernes evalueringer af dette års studieture er gennemgået grundigt ved møder i PU og viser generelt, at skolen afvikler forskelligartede, omhyggeligt tilrettelagte studieture, som eleverne er glade for, og som bidrager positivt til det sociale miljø i klasserne. Der blev draget følgende generelle konklusioner med henblik på fremover at kvalificere studieturene som et rejsetilbud i skoleregi: Rejselærerne må klargøre for eleverne, at studieturen fagligt set er et forløb i Almen Studieforberedelse (Emne: Byen) med særskilte kompetencemål og produktkrav. Studieretningstoningen kan styrkes. Eleverne inddrages generelt i ringe grad i planlægningen af studieturen, og programaktiviteterne er overvejende lærerstyrede. Læringsaktiviteterne på destinationen kan i højere grad tilrettelægges, så de giver eleverne erfaring med direkte interaktion og samarbejdserfaringer. Dette gælder dog ikke de klasser, der via skolens partnerskaber deltager i elevudvekslinger. PU har præsenteret den fremtidige praksis for lærerkollegiet og samtidig indkaldt ansøgninger til en udviklingspulje på kr til udvikling af et nyt koncept for studieture. Lærerne i én klasse har ansøgt. Det er ledelsens vurdering, at der i kraft af de beskrevne tiltag er skabt de nødvendige og klare rammer for fagligt integrerede studieture fremover. Endvidere er de formelle retningslinjer for elevernes adfærd på studieture blevet ændret af hensyn til deres sikkerhed. Der er indført et fast dagligt hjemkomsttidspunkt, og reglerne for indtagelse af alkohol er blevet skærpet. De ændrede regler, formuleret af elever, lærere og ledelse i skolens Fællesudvalg, var gældende for studierejserne i marts En evaluering blandt de lærere, der deltog i studieturene, viste, at reglerne fungerer efter hensigten 2.2) Virtuelt samarbejde Tre lærere og klasser har samarbejdet virtuelt med skolens partnerskole i USA. I alt har 70 elever været involveret. På et biologihold er der gennemført et omfattende projekt om vandkvalitet og biodiversitet i amerikanske og danske søer med udveksling af måleresultater på baggrund af en i fællesskab udviklet forsøgsbeskrivelse. Elevernes udbytte vurderes at have været stort. Med begrænset succes er der på to hold samarbejdet om emner inden for amerikansk historie og samfundsforhold. Det er motiverende for eleverne at kommunikere på engelsk med autentiske sprogbrugere, ofte jævnaldrende. Samarbejdet giver anledning til refleksioner om kulturelle forskelle og dansk identitet, og må således siges at bidrage til internationalisering. Virtuelt samarbejde har potentiale som en måde, hvorpå man i kobling til det faglige arbejde i klassen kan inddrage den internationale dimension i undervisningen. De involverede lærere nævner tre primære udfordringer for virtuelt samarbejde: For det første, at det kræver megen kommunikation per mail eller Skype at forberede fælles læringsaktiviteter. For det andet, at der er bekendtgørelsesmæssige bindinger i det amerikanske gymnasiesystem, som resulterer i ringe indholdsmæssig fleksibilitet i planlægningen. For det tredje, at forskelle i klasse/holdstruktur gør kontinuerligt samarbejde svært (DK har undervisning i stamklasser over 1-3 år, mens mange fag i USA afvikles over et semester på valghold). Endvidere er samarbejdet sårbart over for udskiftninger i lærerkræfterne, da samarbejdet i nogen grad bygger på personligt kendskab mellem underviserne. Dette gælder dog ikke specielt for virtuel undervisning. 3

4 3) EVALUERING AF UNDERVISNINGEN 3.1) Elevtilfredshedsundersøgelse Vi vil lave årlige tilfredshedsundersøgelser, hvor der sættes fokus på, om eleverne har fået opfyldt deres forventninger til gymnasieforløbet. Derfor lavede vi en 3.g spørgeskemaundersøgelse i foråret Selve undersøgelsen foregik som en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle 3.g elever. Svarprocenten blev 78 %, hvad der må opfattes som endog meget tilfredsstillende. Til spørgsmålet om, hvorfor man valgte at gå på Katten, er der en vifte af svar, hvor placering, skolens ry, det sociale miljø optræder som de hyppigste forklaringer. Er eleverne så tilfredse med valget af skole? Ja, 95 % er i høj eller nogen grad tilfredse med valget. Tilfredsheden går igen i forhold til undervisningen: Både spørgsmålet til studieretning og fagene scorer højt henholdsvis 95 % og 89 % i de to højeste svarkategorier. Dette går igen i spørgsmålene om støtten fra vejlederne til SRP / AT (studieretningsprojekt/ Almen Studieforberedelse) med 77 % - og hvor tilfredsheden med selve vejledningen til SRP / AT scorer 82 %. Dette overgås af scoren for faglærerne 87 %, men er højere end scoren for studievejledning 58 % og team 74 %. Der spørges også ind til aktiviteterne uden for undervisningen. Både lektiecafé og musical / MGP scorer højt 76 og 77 % studiekredse og frivillig musik scorer næsten lige højt hos de elever, der har deltaget. Specielt skal fremhæves tilfredsheden med elevforeningerne hos de elever, der har deltaget i foreningernes arrangementer. 2/3 af eleverne har deltaget i arrangementerne, og blandt dem er der en tilfredshed på ca. 60 %. Dette resultat er vi særligt glad for, da vi hvert år arbejder intenst med at sikre elevforeningernes fortsatte liv på skolen. I år skal hæderen især tilfalde AKI, der har stået for en del arrangementer og turneringer. Så alt i alt er tilbagemeldingerne meget positive. Billedet kan dog nuanceres af de frie svar. Fremhæves kan et svar om musicalen: Musical er et rigtig godt initiativ på skolen, da man møder hinanden og arbejder med hinanden på kryds og tværs af årgange og studieretninger. Dette svar knytter sig smukt til et centralt mål skolens arbejde med musicalen: Det er efter gymnasiereformen blevet større behov for aktiviteter, der går på tværs af klasser og studieretninger. Festerne får kritik i de frie svar, festerne er kedelige, for dyre, der sker ikke noget - flere fremhæver i stedet musikcafeerne som noget, der burde prioriteres. Næste år vil vi lave en ny undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af deres 3 år på Katten. 3.2) Grundforløbet Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse med en række spørgsmål, hvor en del er gengangere fra tidligere års undersøgelser. Endvidere er der en del spørgsmål vedrørende de specielle funktioner tilknyttet klasserne: studieteknik, læsestrategier og skriftlighed samt 1g-teamlærernes opgaver. Vurdering af resultatet: Siden sidste evaluering i 2010 er grundforløbet blevet forenklet ved, at almen studieforberedelse er fjernet fra grundforløbet, og antallet af deltagende fag i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er reduceret fra fire til to. 4

5 Ser vi på den generelle tilfredshed med grundforløbet, er denne steget markant i løbet af de tre år. Det, mener vi, kan tilskrives dels forenklingen af fag i grundforløbet, men også det øgede fokus på den studiesociale trivsel i klasserne. Der er desværre stadig en stor andel, der markerer, at det værste ved grundforløbet er forvirring i forbindelse med informationer. Det betyder, at det større fokus, vi har haft på at informere tydeligere og tættere på eleverne tilsyneladende ikke gør forvirringen mindre. Men der er også overensstemmelse med noget af det, vi har gjort, da tilkendegivelsen For mange fag fylder mindre i elevernes bevidsthed. Informationsniveauet og/eller måden er fortsat noget, vi skal fokusere på fremover. Hvilket også er den del af det igangværende fastholdelsesprojekt og den større fokus, der kommer på samarbejdet klasseråd/team/ledelse efter den nye OK13. Specielle tiltag Læsestrategiforløbet får generelt bedre score end sidste gang, så her begynder erfaringerne med afviklingen af forløbet måske at virke i den rigtige retning. Vi kan stadig se, at læsekurserne hjælper eleverne: deres læsetempo og læseudbytte er forøget ved kurset afslutning, hvad den afsluttende test viser. Vi vil gerne have, at eleverne i deres svarprocenter ligger med omkring 50 % eller derover i svarkategorierne I høj grad og I meget høj grad. Med dette som kriterium for vurdering af resultatet, må vi sige god for: Velkomstmateriale, ledelsens besøg i klasserne, information om studie-ordensregler, regler for fravær, aflevering af opgaver, opmærksomhed på fravær og betydningen af et godt studiesocialt miljø. Der skal sættes fokus på, at informationen om grundforløbet/studieretningsforløbet bliver bedre og mere ensartet. Vi planlægger at lægge en række såkaldte 7 % blokke ind i elevernes skema, som bl.a. kan bruges til dette. Ved at skemalægge møder med lærerne på en klasse og ledelsesrepræsentant vil vi forsøge at skabe en bedre fælles linje i de informationer, eleverne får. På en del af de møder, der har været i indeværende skoleår, har vi talt meget om computeren i undervisningen. Elevernes tilkendegivelse svarer egentlig pænt til, at der også er uenighed i klasserådene om, hvad sådanne regler skal være. Vi har ikke lavet fælles regler for alle ud over, at det er den enkelte lærer, der bestemmer hvorledes computerne skal bruges i timerne. Der ser desværre ud til, at eleverne stadig oplever problemer med koordineringen af de skriftlige opgaver. Dette er vi således også nødt til at vende på klasserådsmøderne igen. 3.3) Undervisningsformer Hensigten var at undersøge virkningen af brugen af pc i undervisningen og udviklingen af digitale undervisningsmidler på undervisningsformerne. Når vi spørger eleverne om disse ting, får vi også svar der nok peger på emner, der er vigtige og kræver opmærksomhed, men som ikke direkte er svar på undersøgelsen. I 3.g undersøgelsen har vi spurgt til disse elevers erfaring med IT-udviklingen i deres tid på skolen. Eleverne har oplevet ændringen på dette område gennem de tre år, der er gået på skolen så meget at alle 3.g elever selv har pc med i undervisningen. Henholdsvis 64 % og 69 % svarer ja til at denne udvikling har ændret undervisnings- og arbejdsformerne. 71 % mener, at disse ændringer i høj / eller nogen grad har givet større fagligt udbytte. Pc en bliver brugt til 5

6 fagprogrammer 87 % - og andre digitale ressourcer. Eleverne finder, at der en fornuftig balance i brugen af pc i undervisningen. Men der er i de frie svar stor kritik af Primus, som er musikprogrammet til computer. Det er for ustabilt, og derfor vil vi indføre Sibelius som musikprogram i elevegenbetalingen for næste skoleår, og så næste år evaluere, om der er tilfredshed med denne disposition. Der opleves ofte udfald i nettet, siger mange elever. Og det er desværre rigtigt, at der har været nogle hændelser, men de fleste af dem kunne føres tilbage til problemer som følge af ombygningen strømmen blev slukket utilsigtet. Der er også kritik af nettet i Gul bygning. Derfor har vi været i gang med en undersøgelse af problemerne og løsningen er yderligere et accespoint, der blev monteret i sommerferien. De frie elevsvar balancerer stadig på, at det er nødvendigt i den enkelte klasse at tale om arbejds- og undervisningsformer. En del elever foretrækker bøger frem for kopier og digitale dokumenter, og deres læring skal også understøttes af passende arbejdsformer. Dette understreges også i engelskundersøgelsen, der rettede sig mod alle skolens elever, hvor enigheden i påstanden om, at eleven foretrækker elektronisk undervisningsmateriale frem for kopier og bøger, fordeler sig med 30 % enig, 22 % delvis enig, 24 % delvis uenig, 23 % helt uenig. I denne undersøgelse bruger 85 % af eleverne pc en som arbejdsredskab til noter og opgaver, medens 90 % bruger pc en til materialesøgning og I-bøger. En spørgeskemaundersøgelse af lærernes opfattelse af egne IT-kompetencer Næsten alle kolleger føler sig rustet til at anvende Word-delen af Office-standardpakken. Kun få udtrykte behov for en opfriskning af deres kunnen. Flere havde behov for at blive opdateret på deres viden om Excel - ligeledes ønskede en del at få mere viden om PowerPoint. En del kolleger har erfaringer med Cloud tjenester både dokumenthåndtering i sky-drev og benyttelse af applikationer i Office 365 og Google docs. Vi spurgte også til en bred vifte af online ressourcer: Bubbl.us wordle.net Soundcloud ToDaysmeet Screencast. Det viser sig, at en del kolleger kender og bruger en eller to af de forskellige ressourcer, men kun meget få er fortrolige med dem alle. Mht. interaktive tavler efterspørger flere kolleger i undersøgelsen inspiration til pædagogisk anvendelse af dem. Nogle mener, at der er tekniske vanskeligheder med dem, at det er svært at finde ud af, hvordan man tilslutter dem. Initiativer på baggrund af undersøgelserne Som nævnt, sker der en opdatering af nettet, hvor der er konstateret et problem. Ligeledes skifter vi musikprogrammet til Sibelius. Vi bliver nødt til at tydeliggøre pligten til i grundforløbet at sikre elevernes IT- kompetencer. Vi stiller krav om, at alle elever har Office pakke på deres pc. Dansklærerne sikrer sig, at eleverne er fortrolige med Word. Matematiklærerne tager sig af Excel, og de to fag, der i grundforløbet skal have fokus på studieteknik, tager sig af One Note. På lærersiden er der taget initiativ til diverse workshops. Der er lavet workshops i, hvordan man forbinder pc til de interaktive tavler, hvordan de kan bruges. PDF Exchange, Cloud tjenester (2 gange), elektronisk retning (3 gange), digital dannelse og plagiat, elektroniske undervisningsbeskrivelser (2 gange), elektronisk evaluering (2 gange) og brug af lyd og Excel i løbet af foråret. Som en udløber af arbejdet med at udarbejde den konkrete kompetenceplan for lærere og elever og for at forbedre de pædagogiske samarbejdsmuligheder er lærerne i foråret 13 blevet tilsluttet Google apps med en række faciliteter. Fra det kommende skoleår bliver eleverne også oprettet, og der vil blive afholdt en række workshops om brugen af de muligheder, der tilbydes i Google apps. 6

7 Som opfølgning på elevernes vurdering af forholdet mellem digitalt og analogt undervisningsmateriale kan det anføres, at forskningsresultater peger på, at det ikke er uden problemer at benytte tekster i elektronisk form. Der er undersøgelser, der tyder på at i hvert fald de unge, der i øjeblikket er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse har sværere ved at lære, når teksten er elektronisk frem for i bogform. Men om det er et kognitivt aspekt, der ikke kan ændres via udviklingen over mod elektroniske tekster, kan man dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. 3.4) Evaluering af faget engelsk Ledelsen holdt et møde med faggruppen med nogle forslag til områder, der skulle spørges ind til i undersøgelsen. To kolleger påtog sig sammen med ledelsen at udforme selve spørgeskemaet, og undersøgelsen løb af stabelen i begyndelsen af marts Spørgsmålene fokuserede på forskellen mellem engelskundervisningen i grundskolen og i gymnasiet, på elevens udbytte af undervisningen, undervisningsmaterialerne, fagets betydning for eleven og uddannelsen, fagets betydning i faglige samspil og tværfaglige opgaver. 481 elever svarede, hvilket giver en svarprocent på 61. På trods af rykkere kunne vi ikke få procenten højere op. Svarene fordelte sig meget jævnt over de 3 årgange. Faget får en høj score på alle spørgsmål -f.eks. er 69 % enige / delvist enige i, at engelskundervisningen er inspirerende. De frie svar i undersøgelsen viste, at eleverne opfatter faget som vigtigt, og eleverne ser fagets relevans i forhold til samarbejdet med andre fag. Et vigtigt spørgsmål drejede sig om undervisningsmaterialet, og om balancen mellem bøger, kopier og elektronisk materiale. 79 % erklærede sig enige/delvist enige i, at der er en god balance. Men holdningerne er mere nuancerede. I de frie svar svarer nogle, at der er for meget elektronisk materiale, andre, at der er for lidt nogle synes, kopieret materiale er at foretrække, andre at der er for meget. Derfor blev dette spørgsmål taget med til næste del af undersøgelsen for at få flere synspunkter på emnet. Eleverne oplever varierede arbejdsformer, og alle arbejdsformer vurderes til at give en stor effekt - omkring 70 % er enige/delvist enige. Nogle elever mener dog, at der er for meget gruppearbejde. Eleverne mener, det er vigtigt, at undervisningssproget er engelsk de frie svar tyder på en mere nuanceret holdning til det, så det punkt blev taget med i fokusgruppeinterviewet. Ud fra undersøgelsen blev der opstillet 7 punkter, som i fokusgruppeinterviewet skulle uddybes nærmere: 1. Overgangen fra grundskolen til Katedralskolen, 2. Engelsk i tværfaglige forløb, 3. Forholdet mellem dansk og engelsk undervisningssprog, 4. Vægtningen af undervisningens forskellige dele, 5. Arbejdsformerne, 6. Indflydelsen på planlægning af undervisningen (emner, arbejdsformer). 16. maj var der møde mellem repræsentanter for engelskgruppen, ledelsen og de elever fra de 3 årgange, der havde taget imod indbydelsen til at deltage i interviewet. Inden samtalen havde de modtaget undersøgelsens resultater. Til mødet kom 8 elever, der alle havde forberedt sig. De havde sat sig ind i undersøgelsen og havde dannet sig meninger om de punkter, som vi indbød dem til samtale om. Samtalen understøttede de positive vurderinger fra både den kvantitative undersøgelse og de frie svar, men samtalen rummede også nye fokuspunkter. Der blev lavet et referat af samtalen. Dette referat skulle godkendes af mødets deltagere, før det blev sendt som det officielle referat. Fra det blev der taget 4 punkter ud til den følgende samtale med engelskfaggruppen om 7

8 undersøgelsen, hvilket fandt sted d. 29. maj. Faggruppen havde inden mødet modtaget alle resultaterne af undersøgelsen. Punkterne var følgende: 1. Ordbøger. Det viste sig i undersøgelsen, at eleverne brugte forskellige ordbøger. Det aftaltes, at fremover bruges Gyldendals online ordbøger og Oxford Advanced Learner s Dictionary. Eleverne modtager træning i dem, og det er disse ordbøger der skal bruges til eksamen. 2. Medbestemmelse. Udgangspunktet er, at eleverne generelt ikke oplever at have indflydelse på valget af emner og arbejdsformer. Der er enighed om, at indflydelse er konsistent med skolens værdier, og det skal tydeliggøres hvornår og hvordan klassen inddrages i beslutningen om emner, forløb og arbejdsformer. 3. Engelsk som undervisningssprog. Det er praksis, at grammatikgennemgang foregår på dansk af hensyn til den måde, eksamen afvikles på. Fremover skal der kobles tydeligere til almen sprogforståelse, hvor eleverne lærer de latinske grammatikbetegnelser, og disse betegnelser bruges også i engelsk. 4. Samarbejdet mellem dansk og engelsk. Udgangspunktet var elevfrustration over, at der ikke er samarbejde mellem dansk og engelsk om metoder og emner. Enighed om, at der skal være større viden om hinandens metoder i de to fag. Alle elever har adgang til Litteraturens Veje. I den er der på de første 25 sider en omtale af forskellige læsemåder og tolkningsstrategier. Dette materiale gøres tilgængeligt for alle engelsklærere, så der kan refereres konkret til dette materiale. Yderligere skal et samarbejde mellem engelsk- og danskgruppen resultere i en fælles beskrivelse af forskelle på essay som genre i dansk og engelsk. I skoleåret vil der blive indkaldt til møde med engelskgruppen for at følge op på implementeringen af aftalerne i de fire punkter. 4) FOKUSOMRÅDER 4.1) Den naturvidenskabelige studieretning I efteråret 2012 afholdtes et møde mellem lederen af Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (ASE) og repræsentanter fra ledelsen på skolen. Interessen for at indgå i et samarbejde med os og ungdomsuddannelserne generelt er stor. På dette møde aftaltes et større møde i januar På mødet i januar deltog en lang række repræsentanter fra forskellige afdelinger af Ingeniørhøjskolen. Her blev fastlagt de første rammer for samarbejdet begyndende med studieretningsprojekterne for 3.g eleverne (SRP). Arbejdsgrupperne er nu i gang med at gennemgå forslagene i fagene fysik og kemi. Der er taget hul på arbejdet med at definere en ny studieretning med fokus på samarbejde med ASE. Det bliver en studieretning med matematik, fysik og innovation. 4.2) Talentarbejde I det forgange år har der været MasterClass i fysik, matematik og musik. I kemi har der været deltagelse i DrugHunter-dyst etableret af Lundbeck, Georg Mohr konkurrencen i matematik og til forskerspire konkurrencen deltog en enkelt elev. I forbindelse med optaget til Akademiet For Talentfulde Unge blev der afholdt informationsmøde i Festsalen for alle 1.g klasserne med oplæg fra de tre elever, der blev optaget sidste år. Vi fik fem ansøgninger, og alle blev optaget på ATU, da kapaciteten var blevet udvidet. 8

9 Der er afholdt møde med involverede lærere i talentarbejdet, hvor strategi for arbejdet i kommende skoleår blev fastlagt. Kodeordet er atter synlighed. Specielt skal der fokuseres på rekrutteringen til forskerspireprojektet. Årets arbejde påbegyndes med et fællesmøde lige efter sommerferien. 5) BYGNINGER 5.1) Mejlgadebygningen Den 1.maj overtog vi Mejlgade 8A fra Aarhus Kommune. Handlen er afsluttet, og skolen har modtaget skødet. Det har været en lang proces, men heldigvis er den nu afsluttet. Set i historiens lange perspektiv er det fantastisk, at skolen nu ejer denne bygning, som vi allerede i et par år som lejer har haft meget, meget stor glæde af. Med købet har vi overtaget to eksterne lejemål. Vi har opsagt lejeren i stueetagen pr. 1.maj 2014, idet vi ønsker, at benytte lokalerne selv. Det resterende lejemål er depotlokaler i kælderen til Kvindemuseets depot. 5.2) Ventilation Arbejdet er nu tilendebragt og endda lidt før tiden. Flot arbejde af håndværkerne og rådgiverne bagved. Resultatet kan vi alle glæde os over hver eneste dag. Vi har fået en ny skole efter 2 års trængsler, som alle skolens mange elever og ansatte har taget med en engels tålmodighed. "Byens gamle latinskole i nye klæder". Sådan var overskriften i Aarhus Stiftstidende. Lige under overskriften fortsatte journalisten Søren Willumsen på følgende meget præcise måde i en beskrivelse af, hvad der har fundet sted de sidste år på skolen: "Forvandlingskugle. Udenpå ligner den sig selv, men indeni er byens gamle latinskole, gymnasiet Aarhus Katedralskole, udvidet og fuldstændigt forandret og topmoderniseret." Alle lokaler har fået et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er udført på en så nænsom måde, at der ingen rør er at se i de gamle fredede bygninger. Alle ventilationsrør er lagt ind i kasser og nedsænkede rammer i loftet, der som sidegevinst skaber en langt bedre akustik i lokalerne, som også er malet i hvide farver. Samtidig med har alle undervisningslokaler og fælleslokaler fået storskærmsprojektorer, og mange af lokalerne har fået nyt inventar. Hertil kommer at vores Festsal har fået den store renovering med dette resultat, at ventilationen nu er markant bedre, og sidst men ikke mindst er det store akustikproblem blevet løst. Hvad siger eleverne og medarbejderne? Ja, der er stor tilfredshed med arbejdet. Det er den almindelige holdning, men i det kommende skoleår skal vi lave såvel en undervisningsmiljøundersøgelse for eleverne samt medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering for medarbejderne, så efter disse store undersøgelser får vi for alvor syn for sagn. Oversigt over processen med forbedring af skolens fysiske rammer: Arbejdet med at efterkomme Arbejdstilsynets påbud fra 2008 om forbedring af indeklimaet ved at etablere ventilation i skolens undervisningslokaler samt renovering af Festsalen blev sat i gang i juni Hvid bygning, Ny bygning og Gul bygning 9

10 Arbejdet blev afsluttet i foråret I forbindelse med arbejdet er alle lokaler blevet opdateret med gardiner, tavler og nyt IT-udstyr. I Ny bygning er inventaret ligeledes udskiftet. Budget og tidsplan blev holdt. Rød bygning Efter en længere dialog med Kulturstyrelsen om hvilket ventilationsprincip, der skulle anvendes i bygningen, blev der fra februar til marts måned 2012 udført et pilotprojekt i et lokale øverst i Rød bygning med en test af det ventilationsprincip, som kulturstyrelsen ønskede anvendt. Da resultaterne af pilotprojektet forelå, var det klart, at omfanget af usikkerheder ved at anvende dette ventilationsprincip var meget stort - både hvad angår økonomi og funktion. Skolens ansøgning til Kulturstyrelsen med et revideret projekt, hvor de gamle varmekanaler i bygningen anvendes, blev endelig godkendt i maj. Dette betød, at der skulle foretages en omprojektering. Herefter fulgte forhandlinger med hovedentreprenøren om kontrakten. Arbejdet blev sat i gang i sommeren 2012 og blev afsluttet i april måned i år. På grund af udgifterne til pilotprojektet og det ændrede projekt fik skolen en ekstra udgift på ca. 1,5 mill kr. i forhold til det oprindelige budget. Festsalen Arbejdet blev begyndt i juni måned 2012 og afsluttet 1. oktober Festsalen har fået nyt ventilationssystem, vinduesparti, isoleret tag og renoveret svalegang og rækværk. Indvendig er akustikproblemet løst med et nyt loft og mekaniske akustikgardiner. Samtidig er salen renoveret, og der er investeret i nyt lydanlæg og AV-udstyr. Budget og tidsplan blev holdt. 5.1) Musikfaglokaler Løsningen på etableringen af nye musikfaglokaler blev at flytte lokalerne til de nederste to etager i Rød bygning under elevkantinen. Med denne placering er støjgenerne i forhold til de øvrige undervisningslokaler reduceret væsentligt. Der er nyindrettet to store undervisningslokaler med plads til både teori og praksis, fire samspilslokaler/øverum og et depot/lærerforberedelseslokale. I undervisningslokalerne er der etableret ventilation, og i alle lokalerne er der foretaget særlige akustik-forbedrende tiltag. Lokaler blev taget i brug i februar måned. Brugernes evaluering: En drøm er gået i opfyldelse for skolens musiklærere og ikke mindst for skolens mange musikelever. Ikke bare har vi fået nye og lyse lokaler, men også større, mere moderne og flere lokaler. Det giver flere muligheder for at variere undervisningen og dele klassen op i mindre grupper, hvilket er til gavn for den enkelte elevs udvikling vokalt og instrumentalt. Nye lokaler med nyt udstyr giver arbejdsglæde både hos lærere og elever, der har en fælles opgave i at passe godt på inventaret. Skolens musiklærere ser frem til mange gode timer med sang og musik i selskab med vores dygtige elever nu i nye rammer med højt til loftet. Lars Scheibel, rektor 10

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

De 4 områder indgår med følgende vægt: Indsatsområde 1 med 15 %, indsatsområde 2 med 30 %, indsatsområderne 3 med 30 %, og indsatsområde 4 med 25 %.

De 4 områder indgår med følgende vægt: Indsatsområde 1 med 15 %, indsatsområde 2 med 30 %, indsatsområderne 3 med 30 %, og indsatsområde 4 med 25 %. RAPPORT OM RESULTATLØNSKONTRAKTEN 2011-2012 Her følger en beskrivelse af de fire indsatsområder for skoleåret 2011-12, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere