1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) KVALITET I UNDERVISNINGEN"

Transkript

1 Rapport for Resultatlønskontrakten Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret , som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. Indsatsområde 1 vægtes med 20 %, indsatsområde 2 vægtes med 15 %, indsatsområde 3 vægtes med 30 %, indsatsområde 4 vægtes med 15 % og indsatsområde 5 vægtes med 20 %. Indsatsområderne for Aarhus Katedralskole 1) KVALITET I UNDERVISNINGEN 1.1) Mindre fravær mindre frafald Fastholdelse I skoleåret har der været ekstra fokus på fastholdelse og fælles indsats. Flere aktører har derved været involveret i arbejdet med forsømmelser. De enkelte faglærere har henvist elever til skrivecafé, hvor de er blevet registreret. Teamlærerne har jf. skolens fastholdelsespolitik haft en mere fremtrædende rolle, idet de som de første har reageret på elevers forsømmelser (fravær over 8 %). Den ansvarlige udddannelsesleder har så taget over i tilfælde af yderligere forsømmelser. I den fælles elevsagsmappe er de forskellige tiltag blevet registreret til fælles information, og der foreligger således dokumentation for, at proceduren er blevet fulgt. En evaluering af skrivecaféen viser, at de skriftlige forsømmelser generelt er blevet mindre, men at skrivecaféen ikke har kunnet fange elever med store skriftlige forsømmelser, da de oftest ikke er mødt op eller ikke har overholdt aftaler. Disse elever skal fremover følges tættere. Den månedlige fraværsopgørelse har givet ekstra fokus på forsømmelser og i stor grad virket forebyggende. I nogle klasser gik der sport i at have det laveste gennemsnit. Vi har lavet en forsømmelsesstatistik for Her ses de løbende forsømmelsestal, som er bruttotal, dvs. inkluderer fravær i forbindelse med andre skoleaktiviteter som f.eks. ekskursioner, sportsstævner, sygeeksamen og studievejledning. Der er ikke lavet en tilsvarende oversigt i skoleåret , men det vil være fremtidig praksis. Antallet af elever på særlige vilkår er blevet reduceret fra 31 til 21. Klasserumskultur og elevtrivsel Klasserumskultur og elevtrivsel har været fast dagsordenspunkt på diverse møder i klasseteamet, i lærerteamet, på de fælles teamlærermøder og på lærerforsamlingsmøderne med det formål at opbygge et godt og positivt studiemiljø i klassen. Ved løbende viden- og erfaringsudveksling på disse møder er lærerne og teamet klædt godt på til denne opgave. Elevtrivselsundersøgelser som måleredskab har ikke været benyttet konsekvent i alle klasser, men efter vurderet behov. 1.2) Studieparathed Desværre bliver det heller ikke i år, at vi kan benytte tal indhentet af Region Midtjylland. Mange tal er indhentet fra Danmarks Statistik, en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne i regionen deltager i analysearbejdet, men pilotprojektet, der kører på et stort gymnasium, er endnu ikke afsluttet tilfredsstillende. Derfor har Katedralskolen heller ikke vores materiale klar til denne afrapportering, hvad der er meget beklageligt. 1

2 Derfor har vi atter i år lavet en større 3.g undersøgelse, hvori også spørgsmål om anvendelsen af studentereksamen til efterfølgende fortsat uddannelse indgik. Atter i år blev svarprocenten meget flot nemlig 78 % - flot, når man tager i betragtning, hvor mange undersøgelser eleverne løbende besvarer igennem det 3-årige uddannelsesforløb. Man skal fortsat huske på, når man læser det næste afsnit, at regeringens målsætning er, at mindst 60 % af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse frem mod I vores undersøgelse kan man læse, at 68 % af vores elever vil være i gang med en lang videregående uddannelse, inden der er gået 3 år. Desuden vil 20 % være påbegyndt en mellemlang uddannelse, 4 % en anden uddannelse, og kun 7 % har endnu ikke taget stilling til, hvilken uddannelse de vil begynde på. Det er imponerende tal! Desuden fortæller undersøgelsen, at vores elever efter studentereksamen vil arbejde (81 % ), vil ud at rejse (58 % ), vil tage på højskole (16 % ), vil tage studieforberedende fag, de såkaldt GSKkurser (14 % ), og 11 % vil begynde deres uddannelse med det samme. Atter i år er det interessant at læse, at 99 % vil have en uddannelse, men 47 % af eleverne har på dette tidspunkt i slutningen af 3.g endnu ikke besluttet sig for, hvilken uddannelse de vil påbegynde - et kraftigt fald i forhold til tidligere år over for det har 52 % taget beslutningen om uddannelsen, hvilket er en kraftig stigning. Holder disse tal, ser det lovende ud får studenterårgang ) Karakterer Der fokuseres på den generelle karakterudvikling på skolen. Målet er, at det høje karaktergennemsnit fastholdes. Hvad angår karakterudviklingen på skolen, kan man se skolens tal de sidste 5 år. Talmaterialet er vist i nedenstående tabel: År Resultat eksamen 2009 STX 7, STX 7, STX 7, STX 8,0 (7,4 / 7,2 / 7,0) 2013 STX 7,9 Tallene i parentes er resultatet for Aarhus området / Region Midtjylland / Hele landet. Resultatet 2009, 2010 og 2011 placerede Aarhus Katedralskole på 2.pladsen på landsplan og på 3.pladsen i Der er i 2013 et fald i forhold til Landsresultatet for 2013 foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Men skolen må forventes fortsat at fastholde et meget højt niveau sammenlignet med andre skolers resultat i vores nærområde, i regionen og på landsplan. 2) INTERNATIONALISERING 2.1) Studieture Pædagogisk Udvalg (PU) har udformet et evalueringsskema, som er afprøvet i samtlige 2.gklasser efter hjemkomst. Skemaet er derefter blevet justeret, bl.a. i retning af mere kvantitative svarkategorier, og gjort tilgængeligt i elektronisk format. Evalueringen undersøger elevernes udbytte af studieturen på følgende områder: 1) fagligt indhold og studieretningstoning, 2) elevansvar og inddragelse, 3) det lokale møde og interkulturelle oplevelser samt 4) klassens sociale udbytte. Evaluering af studieturene ud fra disse kriterier og vha. skemaet er obligatorisk fra og med næste skoleår. Resultaterne tilgår PU. 2

3 Elevernes evalueringer af dette års studieture er gennemgået grundigt ved møder i PU og viser generelt, at skolen afvikler forskelligartede, omhyggeligt tilrettelagte studieture, som eleverne er glade for, og som bidrager positivt til det sociale miljø i klasserne. Der blev draget følgende generelle konklusioner med henblik på fremover at kvalificere studieturene som et rejsetilbud i skoleregi: Rejselærerne må klargøre for eleverne, at studieturen fagligt set er et forløb i Almen Studieforberedelse (Emne: Byen) med særskilte kompetencemål og produktkrav. Studieretningstoningen kan styrkes. Eleverne inddrages generelt i ringe grad i planlægningen af studieturen, og programaktiviteterne er overvejende lærerstyrede. Læringsaktiviteterne på destinationen kan i højere grad tilrettelægges, så de giver eleverne erfaring med direkte interaktion og samarbejdserfaringer. Dette gælder dog ikke de klasser, der via skolens partnerskaber deltager i elevudvekslinger. PU har præsenteret den fremtidige praksis for lærerkollegiet og samtidig indkaldt ansøgninger til en udviklingspulje på kr til udvikling af et nyt koncept for studieture. Lærerne i én klasse har ansøgt. Det er ledelsens vurdering, at der i kraft af de beskrevne tiltag er skabt de nødvendige og klare rammer for fagligt integrerede studieture fremover. Endvidere er de formelle retningslinjer for elevernes adfærd på studieture blevet ændret af hensyn til deres sikkerhed. Der er indført et fast dagligt hjemkomsttidspunkt, og reglerne for indtagelse af alkohol er blevet skærpet. De ændrede regler, formuleret af elever, lærere og ledelse i skolens Fællesudvalg, var gældende for studierejserne i marts En evaluering blandt de lærere, der deltog i studieturene, viste, at reglerne fungerer efter hensigten 2.2) Virtuelt samarbejde Tre lærere og klasser har samarbejdet virtuelt med skolens partnerskole i USA. I alt har 70 elever været involveret. På et biologihold er der gennemført et omfattende projekt om vandkvalitet og biodiversitet i amerikanske og danske søer med udveksling af måleresultater på baggrund af en i fællesskab udviklet forsøgsbeskrivelse. Elevernes udbytte vurderes at have været stort. Med begrænset succes er der på to hold samarbejdet om emner inden for amerikansk historie og samfundsforhold. Det er motiverende for eleverne at kommunikere på engelsk med autentiske sprogbrugere, ofte jævnaldrende. Samarbejdet giver anledning til refleksioner om kulturelle forskelle og dansk identitet, og må således siges at bidrage til internationalisering. Virtuelt samarbejde har potentiale som en måde, hvorpå man i kobling til det faglige arbejde i klassen kan inddrage den internationale dimension i undervisningen. De involverede lærere nævner tre primære udfordringer for virtuelt samarbejde: For det første, at det kræver megen kommunikation per mail eller Skype at forberede fælles læringsaktiviteter. For det andet, at der er bekendtgørelsesmæssige bindinger i det amerikanske gymnasiesystem, som resulterer i ringe indholdsmæssig fleksibilitet i planlægningen. For det tredje, at forskelle i klasse/holdstruktur gør kontinuerligt samarbejde svært (DK har undervisning i stamklasser over 1-3 år, mens mange fag i USA afvikles over et semester på valghold). Endvidere er samarbejdet sårbart over for udskiftninger i lærerkræfterne, da samarbejdet i nogen grad bygger på personligt kendskab mellem underviserne. Dette gælder dog ikke specielt for virtuel undervisning. 3

4 3) EVALUERING AF UNDERVISNINGEN 3.1) Elevtilfredshedsundersøgelse Vi vil lave årlige tilfredshedsundersøgelser, hvor der sættes fokus på, om eleverne har fået opfyldt deres forventninger til gymnasieforløbet. Derfor lavede vi en 3.g spørgeskemaundersøgelse i foråret Selve undersøgelsen foregik som en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle 3.g elever. Svarprocenten blev 78 %, hvad der må opfattes som endog meget tilfredsstillende. Til spørgsmålet om, hvorfor man valgte at gå på Katten, er der en vifte af svar, hvor placering, skolens ry, det sociale miljø optræder som de hyppigste forklaringer. Er eleverne så tilfredse med valget af skole? Ja, 95 % er i høj eller nogen grad tilfredse med valget. Tilfredsheden går igen i forhold til undervisningen: Både spørgsmålet til studieretning og fagene scorer højt henholdsvis 95 % og 89 % i de to højeste svarkategorier. Dette går igen i spørgsmålene om støtten fra vejlederne til SRP / AT (studieretningsprojekt/ Almen Studieforberedelse) med 77 % - og hvor tilfredsheden med selve vejledningen til SRP / AT scorer 82 %. Dette overgås af scoren for faglærerne 87 %, men er højere end scoren for studievejledning 58 % og team 74 %. Der spørges også ind til aktiviteterne uden for undervisningen. Både lektiecafé og musical / MGP scorer højt 76 og 77 % studiekredse og frivillig musik scorer næsten lige højt hos de elever, der har deltaget. Specielt skal fremhæves tilfredsheden med elevforeningerne hos de elever, der har deltaget i foreningernes arrangementer. 2/3 af eleverne har deltaget i arrangementerne, og blandt dem er der en tilfredshed på ca. 60 %. Dette resultat er vi særligt glad for, da vi hvert år arbejder intenst med at sikre elevforeningernes fortsatte liv på skolen. I år skal hæderen især tilfalde AKI, der har stået for en del arrangementer og turneringer. Så alt i alt er tilbagemeldingerne meget positive. Billedet kan dog nuanceres af de frie svar. Fremhæves kan et svar om musicalen: Musical er et rigtig godt initiativ på skolen, da man møder hinanden og arbejder med hinanden på kryds og tværs af årgange og studieretninger. Dette svar knytter sig smukt til et centralt mål skolens arbejde med musicalen: Det er efter gymnasiereformen blevet større behov for aktiviteter, der går på tværs af klasser og studieretninger. Festerne får kritik i de frie svar, festerne er kedelige, for dyre, der sker ikke noget - flere fremhæver i stedet musikcafeerne som noget, der burde prioriteres. Næste år vil vi lave en ny undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af deres 3 år på Katten. 3.2) Grundforløbet Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse med en række spørgsmål, hvor en del er gengangere fra tidligere års undersøgelser. Endvidere er der en del spørgsmål vedrørende de specielle funktioner tilknyttet klasserne: studieteknik, læsestrategier og skriftlighed samt 1g-teamlærernes opgaver. Vurdering af resultatet: Siden sidste evaluering i 2010 er grundforløbet blevet forenklet ved, at almen studieforberedelse er fjernet fra grundforløbet, og antallet af deltagende fag i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er reduceret fra fire til to. 4

5 Ser vi på den generelle tilfredshed med grundforløbet, er denne steget markant i løbet af de tre år. Det, mener vi, kan tilskrives dels forenklingen af fag i grundforløbet, men også det øgede fokus på den studiesociale trivsel i klasserne. Der er desværre stadig en stor andel, der markerer, at det værste ved grundforløbet er forvirring i forbindelse med informationer. Det betyder, at det større fokus, vi har haft på at informere tydeligere og tættere på eleverne tilsyneladende ikke gør forvirringen mindre. Men der er også overensstemmelse med noget af det, vi har gjort, da tilkendegivelsen For mange fag fylder mindre i elevernes bevidsthed. Informationsniveauet og/eller måden er fortsat noget, vi skal fokusere på fremover. Hvilket også er den del af det igangværende fastholdelsesprojekt og den større fokus, der kommer på samarbejdet klasseråd/team/ledelse efter den nye OK13. Specielle tiltag Læsestrategiforløbet får generelt bedre score end sidste gang, så her begynder erfaringerne med afviklingen af forløbet måske at virke i den rigtige retning. Vi kan stadig se, at læsekurserne hjælper eleverne: deres læsetempo og læseudbytte er forøget ved kurset afslutning, hvad den afsluttende test viser. Vi vil gerne have, at eleverne i deres svarprocenter ligger med omkring 50 % eller derover i svarkategorierne I høj grad og I meget høj grad. Med dette som kriterium for vurdering af resultatet, må vi sige god for: Velkomstmateriale, ledelsens besøg i klasserne, information om studie-ordensregler, regler for fravær, aflevering af opgaver, opmærksomhed på fravær og betydningen af et godt studiesocialt miljø. Der skal sættes fokus på, at informationen om grundforløbet/studieretningsforløbet bliver bedre og mere ensartet. Vi planlægger at lægge en række såkaldte 7 % blokke ind i elevernes skema, som bl.a. kan bruges til dette. Ved at skemalægge møder med lærerne på en klasse og ledelsesrepræsentant vil vi forsøge at skabe en bedre fælles linje i de informationer, eleverne får. På en del af de møder, der har været i indeværende skoleår, har vi talt meget om computeren i undervisningen. Elevernes tilkendegivelse svarer egentlig pænt til, at der også er uenighed i klasserådene om, hvad sådanne regler skal være. Vi har ikke lavet fælles regler for alle ud over, at det er den enkelte lærer, der bestemmer hvorledes computerne skal bruges i timerne. Der ser desværre ud til, at eleverne stadig oplever problemer med koordineringen af de skriftlige opgaver. Dette er vi således også nødt til at vende på klasserådsmøderne igen. 3.3) Undervisningsformer Hensigten var at undersøge virkningen af brugen af pc i undervisningen og udviklingen af digitale undervisningsmidler på undervisningsformerne. Når vi spørger eleverne om disse ting, får vi også svar der nok peger på emner, der er vigtige og kræver opmærksomhed, men som ikke direkte er svar på undersøgelsen. I 3.g undersøgelsen har vi spurgt til disse elevers erfaring med IT-udviklingen i deres tid på skolen. Eleverne har oplevet ændringen på dette område gennem de tre år, der er gået på skolen så meget at alle 3.g elever selv har pc med i undervisningen. Henholdsvis 64 % og 69 % svarer ja til at denne udvikling har ændret undervisnings- og arbejdsformerne. 71 % mener, at disse ændringer i høj / eller nogen grad har givet større fagligt udbytte. Pc en bliver brugt til 5

6 fagprogrammer 87 % - og andre digitale ressourcer. Eleverne finder, at der en fornuftig balance i brugen af pc i undervisningen. Men der er i de frie svar stor kritik af Primus, som er musikprogrammet til computer. Det er for ustabilt, og derfor vil vi indføre Sibelius som musikprogram i elevegenbetalingen for næste skoleår, og så næste år evaluere, om der er tilfredshed med denne disposition. Der opleves ofte udfald i nettet, siger mange elever. Og det er desværre rigtigt, at der har været nogle hændelser, men de fleste af dem kunne føres tilbage til problemer som følge af ombygningen strømmen blev slukket utilsigtet. Der er også kritik af nettet i Gul bygning. Derfor har vi været i gang med en undersøgelse af problemerne og løsningen er yderligere et accespoint, der blev monteret i sommerferien. De frie elevsvar balancerer stadig på, at det er nødvendigt i den enkelte klasse at tale om arbejds- og undervisningsformer. En del elever foretrækker bøger frem for kopier og digitale dokumenter, og deres læring skal også understøttes af passende arbejdsformer. Dette understreges også i engelskundersøgelsen, der rettede sig mod alle skolens elever, hvor enigheden i påstanden om, at eleven foretrækker elektronisk undervisningsmateriale frem for kopier og bøger, fordeler sig med 30 % enig, 22 % delvis enig, 24 % delvis uenig, 23 % helt uenig. I denne undersøgelse bruger 85 % af eleverne pc en som arbejdsredskab til noter og opgaver, medens 90 % bruger pc en til materialesøgning og I-bøger. En spørgeskemaundersøgelse af lærernes opfattelse af egne IT-kompetencer Næsten alle kolleger føler sig rustet til at anvende Word-delen af Office-standardpakken. Kun få udtrykte behov for en opfriskning af deres kunnen. Flere havde behov for at blive opdateret på deres viden om Excel - ligeledes ønskede en del at få mere viden om PowerPoint. En del kolleger har erfaringer med Cloud tjenester både dokumenthåndtering i sky-drev og benyttelse af applikationer i Office 365 og Google docs. Vi spurgte også til en bred vifte af online ressourcer: Bubbl.us wordle.net Soundcloud ToDaysmeet Screencast. Det viser sig, at en del kolleger kender og bruger en eller to af de forskellige ressourcer, men kun meget få er fortrolige med dem alle. Mht. interaktive tavler efterspørger flere kolleger i undersøgelsen inspiration til pædagogisk anvendelse af dem. Nogle mener, at der er tekniske vanskeligheder med dem, at det er svært at finde ud af, hvordan man tilslutter dem. Initiativer på baggrund af undersøgelserne Som nævnt, sker der en opdatering af nettet, hvor der er konstateret et problem. Ligeledes skifter vi musikprogrammet til Sibelius. Vi bliver nødt til at tydeliggøre pligten til i grundforløbet at sikre elevernes IT- kompetencer. Vi stiller krav om, at alle elever har Office pakke på deres pc. Dansklærerne sikrer sig, at eleverne er fortrolige med Word. Matematiklærerne tager sig af Excel, og de to fag, der i grundforløbet skal have fokus på studieteknik, tager sig af One Note. På lærersiden er der taget initiativ til diverse workshops. Der er lavet workshops i, hvordan man forbinder pc til de interaktive tavler, hvordan de kan bruges. PDF Exchange, Cloud tjenester (2 gange), elektronisk retning (3 gange), digital dannelse og plagiat, elektroniske undervisningsbeskrivelser (2 gange), elektronisk evaluering (2 gange) og brug af lyd og Excel i løbet af foråret. Som en udløber af arbejdet med at udarbejde den konkrete kompetenceplan for lærere og elever og for at forbedre de pædagogiske samarbejdsmuligheder er lærerne i foråret 13 blevet tilsluttet Google apps med en række faciliteter. Fra det kommende skoleår bliver eleverne også oprettet, og der vil blive afholdt en række workshops om brugen af de muligheder, der tilbydes i Google apps. 6

7 Som opfølgning på elevernes vurdering af forholdet mellem digitalt og analogt undervisningsmateriale kan det anføres, at forskningsresultater peger på, at det ikke er uden problemer at benytte tekster i elektronisk form. Der er undersøgelser, der tyder på at i hvert fald de unge, der i øjeblikket er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse har sværere ved at lære, når teksten er elektronisk frem for i bogform. Men om det er et kognitivt aspekt, der ikke kan ændres via udviklingen over mod elektroniske tekster, kan man dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. 3.4) Evaluering af faget engelsk Ledelsen holdt et møde med faggruppen med nogle forslag til områder, der skulle spørges ind til i undersøgelsen. To kolleger påtog sig sammen med ledelsen at udforme selve spørgeskemaet, og undersøgelsen løb af stabelen i begyndelsen af marts Spørgsmålene fokuserede på forskellen mellem engelskundervisningen i grundskolen og i gymnasiet, på elevens udbytte af undervisningen, undervisningsmaterialerne, fagets betydning for eleven og uddannelsen, fagets betydning i faglige samspil og tværfaglige opgaver. 481 elever svarede, hvilket giver en svarprocent på 61. På trods af rykkere kunne vi ikke få procenten højere op. Svarene fordelte sig meget jævnt over de 3 årgange. Faget får en høj score på alle spørgsmål -f.eks. er 69 % enige / delvist enige i, at engelskundervisningen er inspirerende. De frie svar i undersøgelsen viste, at eleverne opfatter faget som vigtigt, og eleverne ser fagets relevans i forhold til samarbejdet med andre fag. Et vigtigt spørgsmål drejede sig om undervisningsmaterialet, og om balancen mellem bøger, kopier og elektronisk materiale. 79 % erklærede sig enige/delvist enige i, at der er en god balance. Men holdningerne er mere nuancerede. I de frie svar svarer nogle, at der er for meget elektronisk materiale, andre, at der er for lidt nogle synes, kopieret materiale er at foretrække, andre at der er for meget. Derfor blev dette spørgsmål taget med til næste del af undersøgelsen for at få flere synspunkter på emnet. Eleverne oplever varierede arbejdsformer, og alle arbejdsformer vurderes til at give en stor effekt - omkring 70 % er enige/delvist enige. Nogle elever mener dog, at der er for meget gruppearbejde. Eleverne mener, det er vigtigt, at undervisningssproget er engelsk de frie svar tyder på en mere nuanceret holdning til det, så det punkt blev taget med i fokusgruppeinterviewet. Ud fra undersøgelsen blev der opstillet 7 punkter, som i fokusgruppeinterviewet skulle uddybes nærmere: 1. Overgangen fra grundskolen til Katedralskolen, 2. Engelsk i tværfaglige forløb, 3. Forholdet mellem dansk og engelsk undervisningssprog, 4. Vægtningen af undervisningens forskellige dele, 5. Arbejdsformerne, 6. Indflydelsen på planlægning af undervisningen (emner, arbejdsformer). 16. maj var der møde mellem repræsentanter for engelskgruppen, ledelsen og de elever fra de 3 årgange, der havde taget imod indbydelsen til at deltage i interviewet. Inden samtalen havde de modtaget undersøgelsens resultater. Til mødet kom 8 elever, der alle havde forberedt sig. De havde sat sig ind i undersøgelsen og havde dannet sig meninger om de punkter, som vi indbød dem til samtale om. Samtalen understøttede de positive vurderinger fra både den kvantitative undersøgelse og de frie svar, men samtalen rummede også nye fokuspunkter. Der blev lavet et referat af samtalen. Dette referat skulle godkendes af mødets deltagere, før det blev sendt som det officielle referat. Fra det blev der taget 4 punkter ud til den følgende samtale med engelskfaggruppen om 7

8 undersøgelsen, hvilket fandt sted d. 29. maj. Faggruppen havde inden mødet modtaget alle resultaterne af undersøgelsen. Punkterne var følgende: 1. Ordbøger. Det viste sig i undersøgelsen, at eleverne brugte forskellige ordbøger. Det aftaltes, at fremover bruges Gyldendals online ordbøger og Oxford Advanced Learner s Dictionary. Eleverne modtager træning i dem, og det er disse ordbøger der skal bruges til eksamen. 2. Medbestemmelse. Udgangspunktet er, at eleverne generelt ikke oplever at have indflydelse på valget af emner og arbejdsformer. Der er enighed om, at indflydelse er konsistent med skolens værdier, og det skal tydeliggøres hvornår og hvordan klassen inddrages i beslutningen om emner, forløb og arbejdsformer. 3. Engelsk som undervisningssprog. Det er praksis, at grammatikgennemgang foregår på dansk af hensyn til den måde, eksamen afvikles på. Fremover skal der kobles tydeligere til almen sprogforståelse, hvor eleverne lærer de latinske grammatikbetegnelser, og disse betegnelser bruges også i engelsk. 4. Samarbejdet mellem dansk og engelsk. Udgangspunktet var elevfrustration over, at der ikke er samarbejde mellem dansk og engelsk om metoder og emner. Enighed om, at der skal være større viden om hinandens metoder i de to fag. Alle elever har adgang til Litteraturens Veje. I den er der på de første 25 sider en omtale af forskellige læsemåder og tolkningsstrategier. Dette materiale gøres tilgængeligt for alle engelsklærere, så der kan refereres konkret til dette materiale. Yderligere skal et samarbejde mellem engelsk- og danskgruppen resultere i en fælles beskrivelse af forskelle på essay som genre i dansk og engelsk. I skoleåret vil der blive indkaldt til møde med engelskgruppen for at følge op på implementeringen af aftalerne i de fire punkter. 4) FOKUSOMRÅDER 4.1) Den naturvidenskabelige studieretning I efteråret 2012 afholdtes et møde mellem lederen af Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (ASE) og repræsentanter fra ledelsen på skolen. Interessen for at indgå i et samarbejde med os og ungdomsuddannelserne generelt er stor. På dette møde aftaltes et større møde i januar På mødet i januar deltog en lang række repræsentanter fra forskellige afdelinger af Ingeniørhøjskolen. Her blev fastlagt de første rammer for samarbejdet begyndende med studieretningsprojekterne for 3.g eleverne (SRP). Arbejdsgrupperne er nu i gang med at gennemgå forslagene i fagene fysik og kemi. Der er taget hul på arbejdet med at definere en ny studieretning med fokus på samarbejde med ASE. Det bliver en studieretning med matematik, fysik og innovation. 4.2) Talentarbejde I det forgange år har der været MasterClass i fysik, matematik og musik. I kemi har der været deltagelse i DrugHunter-dyst etableret af Lundbeck, Georg Mohr konkurrencen i matematik og til forskerspire konkurrencen deltog en enkelt elev. I forbindelse med optaget til Akademiet For Talentfulde Unge blev der afholdt informationsmøde i Festsalen for alle 1.g klasserne med oplæg fra de tre elever, der blev optaget sidste år. Vi fik fem ansøgninger, og alle blev optaget på ATU, da kapaciteten var blevet udvidet. 8

9 Der er afholdt møde med involverede lærere i talentarbejdet, hvor strategi for arbejdet i kommende skoleår blev fastlagt. Kodeordet er atter synlighed. Specielt skal der fokuseres på rekrutteringen til forskerspireprojektet. Årets arbejde påbegyndes med et fællesmøde lige efter sommerferien. 5) BYGNINGER 5.1) Mejlgadebygningen Den 1.maj overtog vi Mejlgade 8A fra Aarhus Kommune. Handlen er afsluttet, og skolen har modtaget skødet. Det har været en lang proces, men heldigvis er den nu afsluttet. Set i historiens lange perspektiv er det fantastisk, at skolen nu ejer denne bygning, som vi allerede i et par år som lejer har haft meget, meget stor glæde af. Med købet har vi overtaget to eksterne lejemål. Vi har opsagt lejeren i stueetagen pr. 1.maj 2014, idet vi ønsker, at benytte lokalerne selv. Det resterende lejemål er depotlokaler i kælderen til Kvindemuseets depot. 5.2) Ventilation Arbejdet er nu tilendebragt og endda lidt før tiden. Flot arbejde af håndværkerne og rådgiverne bagved. Resultatet kan vi alle glæde os over hver eneste dag. Vi har fået en ny skole efter 2 års trængsler, som alle skolens mange elever og ansatte har taget med en engels tålmodighed. "Byens gamle latinskole i nye klæder". Sådan var overskriften i Aarhus Stiftstidende. Lige under overskriften fortsatte journalisten Søren Willumsen på følgende meget præcise måde i en beskrivelse af, hvad der har fundet sted de sidste år på skolen: "Forvandlingskugle. Udenpå ligner den sig selv, men indeni er byens gamle latinskole, gymnasiet Aarhus Katedralskole, udvidet og fuldstændigt forandret og topmoderniseret." Alle lokaler har fået et nyt ventilationsanlæg. Arbejdet er udført på en så nænsom måde, at der ingen rør er at se i de gamle fredede bygninger. Alle ventilationsrør er lagt ind i kasser og nedsænkede rammer i loftet, der som sidegevinst skaber en langt bedre akustik i lokalerne, som også er malet i hvide farver. Samtidig med har alle undervisningslokaler og fælleslokaler fået storskærmsprojektorer, og mange af lokalerne har fået nyt inventar. Hertil kommer at vores Festsal har fået den store renovering med dette resultat, at ventilationen nu er markant bedre, og sidst men ikke mindst er det store akustikproblem blevet løst. Hvad siger eleverne og medarbejderne? Ja, der er stor tilfredshed med arbejdet. Det er den almindelige holdning, men i det kommende skoleår skal vi lave såvel en undervisningsmiljøundersøgelse for eleverne samt medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering for medarbejderne, så efter disse store undersøgelser får vi for alvor syn for sagn. Oversigt over processen med forbedring af skolens fysiske rammer: Arbejdet med at efterkomme Arbejdstilsynets påbud fra 2008 om forbedring af indeklimaet ved at etablere ventilation i skolens undervisningslokaler samt renovering af Festsalen blev sat i gang i juni Hvid bygning, Ny bygning og Gul bygning 9

10 Arbejdet blev afsluttet i foråret I forbindelse med arbejdet er alle lokaler blevet opdateret med gardiner, tavler og nyt IT-udstyr. I Ny bygning er inventaret ligeledes udskiftet. Budget og tidsplan blev holdt. Rød bygning Efter en længere dialog med Kulturstyrelsen om hvilket ventilationsprincip, der skulle anvendes i bygningen, blev der fra februar til marts måned 2012 udført et pilotprojekt i et lokale øverst i Rød bygning med en test af det ventilationsprincip, som kulturstyrelsen ønskede anvendt. Da resultaterne af pilotprojektet forelå, var det klart, at omfanget af usikkerheder ved at anvende dette ventilationsprincip var meget stort - både hvad angår økonomi og funktion. Skolens ansøgning til Kulturstyrelsen med et revideret projekt, hvor de gamle varmekanaler i bygningen anvendes, blev endelig godkendt i maj. Dette betød, at der skulle foretages en omprojektering. Herefter fulgte forhandlinger med hovedentreprenøren om kontrakten. Arbejdet blev sat i gang i sommeren 2012 og blev afsluttet i april måned i år. På grund af udgifterne til pilotprojektet og det ændrede projekt fik skolen en ekstra udgift på ca. 1,5 mill kr. i forhold til det oprindelige budget. Festsalen Arbejdet blev begyndt i juni måned 2012 og afsluttet 1. oktober Festsalen har fået nyt ventilationssystem, vinduesparti, isoleret tag og renoveret svalegang og rækværk. Indvendig er akustikproblemet løst med et nyt loft og mekaniske akustikgardiner. Samtidig er salen renoveret, og der er investeret i nyt lydanlæg og AV-udstyr. Budget og tidsplan blev holdt. 5.1) Musikfaglokaler Løsningen på etableringen af nye musikfaglokaler blev at flytte lokalerne til de nederste to etager i Rød bygning under elevkantinen. Med denne placering er støjgenerne i forhold til de øvrige undervisningslokaler reduceret væsentligt. Der er nyindrettet to store undervisningslokaler med plads til både teori og praksis, fire samspilslokaler/øverum og et depot/lærerforberedelseslokale. I undervisningslokalerne er der etableret ventilation, og i alle lokalerne er der foretaget særlige akustik-forbedrende tiltag. Lokaler blev taget i brug i februar måned. Brugernes evaluering: En drøm er gået i opfyldelse for skolens musiklærere og ikke mindst for skolens mange musikelever. Ikke bare har vi fået nye og lyse lokaler, men også større, mere moderne og flere lokaler. Det giver flere muligheder for at variere undervisningen og dele klassen op i mindre grupper, hvilket er til gavn for den enkelte elevs udvikling vokalt og instrumentalt. Nye lokaler med nyt udstyr giver arbejdsglæde både hos lærere og elever, der har en fælles opgave i at passe godt på inventaret. Skolens musiklærere ser frem til mange gode timer med sang og musik i selskab med vores dygtige elever nu i nye rammer med højt til loftet. Lars Scheibel, rektor 10

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere