Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

2

3

4

5 Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Vi står for samarbejde, kvalitet, service og fairness samt åbenhed og dialog. Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriet og bestod i 2015 af gennemsnitligt 78 årsværk, heraf 15 placeret uden for København, hvor de varetager opgaver vedrørende tilsyn med landbaseret spil. Ud over de 78 årsværk varetager SKAT visse administrative opgaver for Spillemyndigheden. Dette udgør ca. seks årsværk, som afregnes årligt via intern statslig overførsel. Spillemyndigheden arbejder for et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked til gavn for spillere, spiludbydere og for samfundet. Åbenhed og dialog er kendetegnet for vores måde at arbejde på. Udviklingen og nye trends inden for spilverdenen stiller krav til vores ekspertise, og de mange spændende og udfordrende arbejdsområder går hånd i hånd med vores høje faglighed. Arbejdsglæde, nysgerrighed og engagement skaber de gode resultater. Spillemyndigheden har følgende fire værdier: Figur 1. Spillemyndighedens fire værdier

6 Spillemyndighedens opgaver omfatter udstedelse af tilladelser, informationsvirksomhed vedr. det danske og internationale spilmarked samt tilsyn med henblik på at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked i Danmark. Disse kerneopgaver uddybes i virksomhedens finanslovsformål: Tabel 1. Finanslovsformål Opgaver Sagsbehandling Mål Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, landbaserede kasinoer, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, offentlige pokerturneringer og lokale puljevæddemål. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde Tilsyn og kontrol Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spilmarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spilmarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spilmarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spilmarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det arbejde, der foregår i EU-Kommissionens regi på spilleområdet, samt i det europæiske og globale myndighedsarbejde på spilområdet. Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at de tekniske løsninger, der bliver anvendt til spiludbuddet, lever op til gældende lovgivning og er godkendt til formålet.

7 2015 var på mange måder et år, hvor Spillemyndigheden konsoliderede sig som styrelse samtidig med, at vi tog hul på en modernisering af en række spilområder og processer. Udvalgte opgaver Et eksempel er moderniseringen af tilsynet med de landbaserede kasinoer, der blev påbegyndt i Omlægningen sikrer en betydelig fremadrettet reduktion i de landbaserede kasinoers administrative omkostningsniveau. Nær udgangen af året gennemførte Spillemyndigheden et samlet udbud på spilkontrolsystemet, der anvendes til det databaserede tilsyn med væddemål og onlinekasino, Danske Lotteri Spil og de gevinstgivende spilleautomater, der er placeret på de landbaserede kasinoer. Gennemførelsen af udbuddet har været ressourcekrævende i såvel 2014 som 2015 og har således påvirket Spillemyndighedens regnskab i samme periode. I 2015 gennemførte Spillemyndigheden endvidere et større servicecheck af netop spilkontrolsystemet. Målet var at skabe et godt afsæt for at drøfte spilkontrolsystemets anvendelse og fremtid. Spilmarkedet Det danske marked for onlinekasino og væddemål har i 2015 haft en stabil udvikling med en række af- og tilgange i form af ophør og nye tilladelser, hvormed det samlede antal af tilladelsesindehavere er fastholdt. Det er et positivt resultat for Spillemyndigheden og en indikation af, at det nuværende onlinemarked er attraktivt for både danske og internationale spiludbydere. Fordelen herved er, at spil om penge foregår hos udbydere med en dansk tilladelse, hvormed de betaler gebyr og afgifter i Danmark, samt efterlever kravene for spillerbeskyttelse m.v. Samlet set har dette afspejlet sig ved let stigende gebyrindtægter. Flytning 2015 var året, hvor Spillemyndigheden flyttede i nyt lejemål i København. Det var samtidig året, hvor det blev udmeldt, at Spillemyndigheden flyttes til Odense som led i Regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. Begge tiltag har påvirket Spillemyndighedens opgaveløsning i 2015, idet det nye lejemål blev overtaget pr. 1. marts 2015 og beskeden om flytningen til Odense blev overleveret til medarbejderne d. 1. oktober Konkret har de to flytninger bevirket et ekstraordinært ressourcetræk til logistiske og HR-relaterede opgaver, samt et reduceret økonomisk råderum i Årets økonomiske resultat Spillemyndigheden har i 2015 et underskud på 3,1 mio. kr. Resultatet skyldes tilpasning af medarbejderstab som forberedelse til ændring i bekendtgørelsen for de landbaserede kasinoer, der medførte en væsentlig engangsomkostning for Spillemyndigheden på ca. 4,9 mio. kr. vedr. hensættelse til rådighedsløn i perioden De endelige regnskabsmæssige konsekvenser af implementering af omlægningen, herunder mulighed for indtægtsdækning samt regnskabsføring og omfang af rådighedsforpligtelsen, stod først klart i løbet af 4. kvartal 2015, hvorfor det ikke var muligt for Spillemyndigheden at sikre et råderum på driften, der kunne imødegå de ekstraordinære omkostninger. Resultatet betragtes derfor som tilfredsstillende. Den omlagte kasinokontrol har som det fremgår af Tabel 2, reduceret Spillemyndighedens gennemsnitlige antal årsværk med fire i forhold til 2014, til i alt 78 årsværk. Det bemærkes i øvrigt, at omkostningerne til omlægningen finansieres uden større stigning i Spillemyndighedens gennem-

8 snitlige årsværkspris, der fortsat er 0,5 mio. kr. Omlægningen medførte et let stigende nettosygefravær i 1. halvår sammenlignet med forudgående år, hvilket også fremgår af tabel 5, der anviser årets målopfyldelse.

9 Tabel 2. Hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) R-2013 R-2014 R-2015 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -59,7-65,2-68,4 Ordinære driftsomkostninger 52,8 54,2 66,1 Resultat af ordinær drift -6,9-11,0-2,3 Resultat før finansielle poster 0,5-2,3 2,2 Årets resultat 0,8-1,2 3,1 Balance Anlægsaktiver i alt 18,2 20,1 16,7 Omsætningsaktiver 13,3 25,2 25,3 Egenkapital 5,5 6,7 3,5 Langfristet gæld 16,5 18,7 15,3 Kortfristet gæld 9,2 19,6 17,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 1 93,3 74,7 61,2 Bevillingsandel 1 6,4 5,7 10,4 Udvalgte KPI'er Personaleomsætning 1, 2 8,7 14,6 25,7 Sygefravær 1 5,9 5,5 6,4 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 1 0,5 0,5 0,5 Note 1: Se definition i boks 2. Note 2: Stigningen i personaleomsætning fra skyldes primært ændret bekendtgørelse for de landbaserede kasinoer. Note 3: Eksklusive 6 årsværk vedr. administrative opgaver, som er placeret hos SKAT. Boks 2. Definition af nøgletal samt udvalgte KPI er Nøgletal eller KPI Definition Udnyttelsesgrad af lånerammen Ultimosaldo FF4 / låneramme Bevillingsandel Årsværkspris Personaleomsætning Sygefravær Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt Personaleudgifter i alt / årsværk Andel af medarbejdere, der er udskiftet i perioden (baseret på data fra ISOLA): Året 2013 omhandler perioden februar februar Året 2014 omhandler perioden november november Året 2015 omhandler perioden november november Nettosygefravær - Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder, fratrukket langtidssygefravær.

10 Spillemyndighedens eneste hovedkonto er driftskontoen For regnskabsåret 2015 realiseres et underskud på 3,1 mio. kr. Dermed udgør Spillemyndighedens akkumulerede overførte overskud ultimo året 2,1 mio. kr. Tabel 3. Drift hovedkonto (Mio. kr.) FL Bevilling TB Finansårets bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo I alt 3,6 3,5 1 7,1 10,2 2,1 2 Udgifter 62,8 3,5 66,3 71,5 Indtægter -59,2 0,0-59,2-61,3 1: Udgøres af TB vedr. finansiering af ludomaniundersøgelse, jf. aktstykke nr. 94, forelagt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og tiltrådt af Finansudvalget den 19. februar (4,0 mio. kr.) samt udmøntningen af dispositionsbegrænsning på Skatteministeriets område vedrørende effektivisering af indkøb og begrænsning af dispositionsadgang mv. jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar (0,5 mio. kr.) 2: Udgøres af overført overskud primo (5,3 mio. kr.) fratrukket årets resultat (-3,1 mio. kr.). Afvigelse i total skyldes afrunding. Se i øvrigt tabel 10. Spillemyndighedens forbrug på Finanslovsformål fremgår af Tabel 4. Opgørelsen viser fordelingen mellem finanslovsformål baseret på afholdte omkostninger samt opgavefordelingen hos virksomhedens medarbejdere. Generelt er omkostningsniveauet på hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udtryk for store omkostninger til udbud af Spilkontrolsystemet, flytning fra Høje Taastrup til København V samt væsentlige hensættelser til rådighedsløn grundet omlægningen af tilsynet med de landbaserede kasinoer, som alle regnes under dette Finanslovsformål. Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,9 25,3 29,5-1,3 1. Sagsbehandling 0,6 5,2 6,1-0,3 2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde 0,3 2,8 3,2-0,1 3. Tilsyn og kontrol 3,2 28,0 32,7-1,4 I alt 7,1 61,3 71,5-3,1 Bemærkning: Bevilling, øvrige indtægter og omkostninger er alle fordelt forholdsmæssigt. Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

11 Tabel 5. Årets resultatopfyldelse Opgave Sagsbehandling Tilsyn Informationsvirksomhed Administration I alt Målopfyldelse 36/36 point 24/24 point 8/8 point 28/32 point 96/100 point Specificeret målopfyldelse pr. kvartal Mål Succeskriterium Opnåede resultater 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Grad af mål-opfyldelse 1. Sagsbehandling Gns. Sagsbehandlingstid 13,4 dage 11,2 12,4 11,4 11,0 16/16 2. Tilsyn Standardafvigelse 23 dage 12,5 14,1 15,1 16,3 12/12 Landbaserede kasinoer Projekt 1 Opnået 8/ Markedsføring Projekt 2 Opnået - - Spil blandt mindreårige Projekt 3 Opnået - - Opnået Opnået 12/12 12/12 3. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde Ny kommunikationsplan Projekt 4 - Opnået - Opnået 8/8 4. Administration Økonomistyring 2014 (niveau pr. kv.) 5 4 pct. 7 pct. 1 pct. 8 pct. 12/12 Nettosygefravær 1,5 dage 2,1 1,7 1,1 1,5 8/12 Social kapital 6 65,42 69, ,05 8/8 1: Succeskriterium: Nyt tilsynskoncept foreligger i 4. kvartal 2 og 3: Analyse gennemføres i 1. kvartal. Implementeringsrapport foreligger i 4. kvartal 4: Ny kommunikationsplan foreligger i 1. halvår. Opfølgning foreligger i 4. kvartal. 5: Måltal for kv. hhv: 190 pct. (1. kv.), 21 pct. (2. kv.), 22 pct. (3. kv.), 29 pct. (4. kv.) 6: Måles på baggrund af spørgeskema udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Målingen foretages i 1. og 4. kvartal.

12 Som det fremgår af tabel 5 opnår Spillemyndigheden en samlet målopfyldelse på 96 point ud af 100 point i 2015, hvilket anses som værende særdeles tilfredsstillende. 1. Sagsbehandling Der opnås en målopfyldelse vedr. sagsbehandling svarende til 100 pct. Det skal hertil bemærkes, at resultatet inkluderer en kvalitativt forbedret procedure for anmeldelser vedr. almennyttige lotterier, der førte til en betydelig stigning på dette sagsområde. Stigningen er opvejet af en generelt faldende sagsbehandlingstid på alle andre større sagsområder. Endelig er ensartetheden i sagsbehandlingen forbedret markant ift. niveauet i Tilsyn Årets mål vedr. tilsyn dækkede to projekter vedr. markedsføring og spil blandt mindreårige. Begge blev udarbejdet og evalueret rettidigt. Projekterne har medført et styrket grundlag for tilrettelæggelsen af det fremadrettede tilsyn for områderne og medførte også en række tiltag og forbedringer i Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde Med Spillemyndighedens kommunikationsplan blev såvel den eksterne som den interne kommunikation styrket. Dette resulterede blandt andet i deltagelse ved Folkemødet på Bornholm og Kulturnatten i København. Gevinsterne ved styrkelsen af Spillemyndighedens kommunikationsindsats medfører både et bedre og mere tidssvarende serviceniveau for tilladelsesindehavere og spillere samt en styrkelse af intern vidensdeling og tværfagligt samarbejde i Spillemyndigheden. 4. Administration De 4 point, der ikke målopfyldes, skyldes, at sygefraværet i 1. halvår af 2015 var højere end i Et resultat, der først og fremmest skyldes omlægningen af et fysisk tilsynsområde, der påvirkede sygefraværet negativt for den berørte medarbejdergruppe. Som det fremgår af målopfyldelsen i 2. halvår af 2015, blev målopfyldelsen vendt positivt i den resterende del af året. Det skal ses som en konsekvens af, at omlægningens afledte effekter ikke længere påvirkede det samlede resultat. Målet vedr. økonomistyring omhandler Spillemyndighedens evne til at udarbejde kvalificerede prognoser for indtægtsniveauet. Et centralt mål, fordi størstedelen af Spillemyndighedens indtægter kommer fra gebyrer, hvis størrelse varierer i takt med bruttospilindtægten (BSI) for den enkelte tilladelsesindehaver. I 2015 opnående man en meget høj grad af prognosesikkerhed i løbet af hele året. Det skabte et optimalt udgangspunkt for den løbende tilpasning af aktivitets- og omkostningsniveauet ift. antallet af udbydere og markedets størrelse generelt. I 2015 lykkedes det ydermere at øge den sociale kapital fra første til fjerde kvartal, og i begge målinger opnåede man et niveau, der lå over gennemsnittet i staten. Vel og mærke i et år, der bød på flere større udfordringer, herunder udmeldingen om Spillemyndighedens flytning til Odense, samt en relativ stor personaleomsætning som konsekvens af, at man omlagde et spilområde til en ny kontrolform.

13 I 2016 står Spillemyndigheden over for flere udfordringer, der vil påvirke virksomhedens økonomiske råderum væsentligt. Flytning Først og fremmest står Spillemyndigheden over for en flytning til Odense, som forventes gennemført i 4. kvartal Flytningen vil dels medføre en større engangsomkostning til fra- og tilflytning, men potentielt også omkostning til dobbelt husleje m.v. Som følge af den forestående flytning forventer Spillemyndigheden også en stigende medarbejderomsætning. Dette er en meget væsentlig faglig og styringsmæssig udfordring, som har højeste prioritet i Spillemyndigheden. Det forventede niveau for personaleomkostninger må således forventes at afvige fra niveauet i de forudgående år på grund af et ekstraordinært antal opsigelser og nyansættelser. Ny lovgivning Spillemyndigheden omlægger i 2016 gebyropkrævningen for flere spilområder. Ved årets begyndelse lå det endnu ikke fast, hvornår disse ændringer ville træde i kraft, og der kan derfor vise sig at komme større udsving i de forventede gebyrindtægter som følge af en tidligere eller senere omlægning. Fornyelser af tilladelser I 3. og 4. kvartal 2016 gennemfører Spillemyndigheden en større genansøgningsproces for spilområdet væddemål/onlinekasino, idet størstedelen af de eksisterende 5-årige tilladelser udløber med udgangen af året. Dette vil være en væsentlig arbejdsopgave i 2016, og ligesom ved den normale ansøgningsproces vil processen indebære omkostninger til ekstern konsulentbistand. Størrelsen heraf afhænger af antallet af genansøgninger samt vurdering af det konkrete behov. Tabel 6. Forventninger til det kommende år Mio. kr. R-2015 B-2016 Bevilling og øvrige indtægter -68,4-65,4 Udgifter 71,5 65,4 Resultat 3,1 0,0

14 Spillemyndigheden følger de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Spillemyndigheden har ikke dispensation for nogle regler eller principper. Spillemyndigheden realiserer for 2015 et underskud på 3,1 mio. kr. Underskuddet skyldes en ekstraordinær hensættelse til rådighedsløn som led i tilpasning af medarbejderstaben efter omlægning af tilsyn med landbaserede kasinoer. Hensættelsen udgør 4,9 mio. kr. Først sent i året stod det klart, at hensættelsen var nødvendig, og at den ikke kunne opkræves som del af det kvartalsvise tilsynsgebyr fra de landbaserede kasinoer. Underskuddet håndteres inden for Spillemyndighedens akkumulerede overførte overskud, der primo 2015 udgjorde 5,3 mio. kr. De realiserede gebyrindtægter er 0,5 mio. kr. lavere end Dette skyldes især, at der er opkrævet færre gebyrindtægter fra landbaserede kasinoer som følge af en omlagt og moderniseret tilsynsform. Til gengæld er der i 2015 modtaget flere ansøgninger vedr. væddemål/online-kasino og deraf realiseret større gebyrindtægter. Spillemyndighedens personaleomkostninger blev som ventet nedbragt i forhold til Dette skyldes først og fremmest den førnævnte omlægning for de landbaserede kasinoer, der til gengæld har medført en væsentlig hensættelse vedr. rådighedsløn i årene , jf. ovenfor. Omkostningerne til øvrig drift, især under posten andre ordinære driftsomkostninger har i 2015 som forventet ligget på et højere niveau end foregående år. Dels har der i 2015 været afholdt omkostninger til udbud af spilkontrolsystemet og flytning til København V, og dels er der hensat 4,9 mio. kr. til rådighedsløn. Stigningen skyldes endvidere, at Spillemyndighedens årlige interne statslige overførsel til SKAT er nedbragt, idet Spillemyndigheden fra 1. marts 2015 ikke længere benytter et SKATlejemål. Dette afspejles endvidere i posten andre driftsomkostninger, der blandt andet rummer interne statslige overførsler.

15 Tabel 7. Resultatopgørelse Note (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling R R B Bevilling -3,7-7,1-6,3 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 1 Indtægtsført bevilling i alt -3,7-7,1-6,3 Salg af vare og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,2-0,1-0,1 Gebyrer -61,7-61,2-59,1 Ordinære driftsindtægter i alt -65,2-68,4-65,4 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger 2 Husleje 0,0 0,8 3,9 Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,8 3,9 Personaleomkostninger Lønninger 37,4 35,6 31,9 Pension 5,6 5,3 4,6 Lønrefusion -0,4-1,2-1,2 Andre personaleomkostninger 0,1 1,2 0,0 Personaleomkostninger i alt 42,7 40,9 35,3 Af- og nedskrivninger 2,8 3,4 3,4 Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 21,1 17,5 Ordinære driftsomkostninger i alt 54,2 66,1 60,1 Resultat af ordinær drift -11,0-2,3-5,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,3 0,0 0,0 2 Andre driftsomkostninger 9,0 4,5 4,5 Resultat før finansielle poster -2,3 2,2-0,8 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1,1 0,9 0,8 Resultat før ekstraordinære poster -1,2 3,1 0,0 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -1,2 3,1 0,0 Bemærk: Afvigelser i totaler skyldes afrunding. 1: Bevilling udgjorde i 2014 alene FL-bevilling. I 2015 endvidere TB på netto 3,5 mio. kr. (se forklaring i tabel 3). I 2016 udgør bevillingen FL-bevilling inklusive finansiering af matchfixing-årsværk og anden del af spilafhængighedsundersøgelse. 2: Inden 1/ var Spillemyndigheden lokaliseret i SKAT-lejemål og betalte herfor via intern statslig overførsel (se andre driftsomkostninger). Fra 1/3-31/ fik Spillemyndigheden huslejefri, hvorfor omkostningen for 2015 alene vedrørte perioden 1/9-31/12, mens omkostningen for 2016 også vedrører forventede omkostninger som følge af flytning til Odense.

16 Tabel 8. Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud -3,1 Bemærkning: I forbindelse med bevillingsafregning for 2015 er underskuddet på 3,1 mio. kr. ved en fejl blevet bogført som et overskud på 3,1 mio. Fejlen er rettet primo 2016 og har ingen betydning for indregning, måling og præsentation i årsrapporten for 2015.

17 Tabel 9. Balancen Note Aktiver (mio. kr.) R-2014 R-2015 Note Passiver (mio. kr.) R-2014 R-2015 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter 18,7 15,3 Reguleret egenkapital (startkapital) 1,4 1,4 Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 18,7 15,3 Bortfald 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 5,3 2,1 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 6,7 3,5 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 0,4 5,5 Inventar og It-udstyr 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 2 Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 18,7 15,3 Finansielle anlægsaktiver Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 1,4 1,4 Prioritets gæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,4 1,4 Langfristet gæld i alt 18,7 15,3 Anlægsaktiver i alt 20,1 16,7 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Omsætningsaktiver 0,0 0,0 3 Leverandører af varer og tjenesteyd. 12,5 11,5 Varebeholdninger 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 0,5 0,7 Tilgodehavender 4,5 5,2 Skyldige feriepenge 6,2 4,8 Periodeafgrænsningsposter 0,1 0,2 Reserveret bevilling 0,0 0,0 Værdipapirer 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,2 0,1 Likvide beholdninger Periodeafgrænsningsposter 0,2 0,5 FF5 Uforrentet konto -12,2 15,4 Kortfristet gæld i alt 19,6 17,6 FF7 Finansieringskonto 32,8 4,5 Andre likvider 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 20,6 19,8 Gæld i alt 38,3 32,9 Omsætningsaktiver i alt 25,2 25,3 Aktiver i alt 45,3 42,0 Passiver i alt 45,3 42,0 Bemærk: Afvigelser i totaler skyldes afrundinger. 1: Se bilag : Spillemyndigheden har jf. virksomhedens balance ingen materielle anlægsaktiver, hvorfor specificeringen heraf er udeladt. 3: Heraf udgør 5,0 mio. kr. (inkl. moms) finansiering af ludomaniundersøgelse, jf. aktstykke nr. 94, af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og tiltrådt af Finansudvalget den 19. februar 2015.

18 Tabel 10. Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 5,5 6,7 Reguleret egenkapital primo 1,4 1,4 Reguleret egenkapital ultimo 1,4 1,4 Overført overskud primo 4,1 5,3 +Overført fra årets resultat 1,2-3,1 Overført overskud ultimo 5,3 2,1 Egenkapital ultimo R-året 6,7 3,5 Bemærk: Afvigelser i totaler skyldes afrunding. Punkter, hvor der ikke har været ændringer, er udeladt af hensyn til tabellens overskuelighed. Dette vedrører opskrivninger og reserveret egenkapital samt visse underpunkter til overført overskud.

19 Tabel 11. Udnyttelse af låneramme Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 15,3 Låneramme 25,0 Udnyttelsesgrad i pct. 61,2 Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio. kr.) Lønsumsloft FL 46,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 46,3 1 Lønforbrug under lønsumsloft 40,1 2 Difference (mindreforbrug) 6,2 Akk. opsparing ult. forrige år 10,1 Akk. opsparing ult. indeværende år 13,2 1: Reduktion på 0,4 mio. kr. ift. FL vedrører udmøntningen af dispositionsbegrænsning på Skatteministeriets område vedrørende effektivisering af indkøb og begrænsning af dispositionsadgang mv. jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar : Afholdt rådighedsløn samt hensættelse til fremtidig rådighedsløn indgår ikke heri. Tabel 13. Bevillingsregnskab Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab Spillemyndigheden Driftsbevilling, omkostningsbaseret Udgifter 66,3 71,5 Indtægter -59,2-61,3

20 Tabel 14. Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. I alt Kostpris 25,3 0,0 25,3 Primokorrektinoer og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,3 0,0 25,3 Akkumulerede afskrivninger -9,9 0,0-9,9 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,9 0,0-9,9 Regnskabsmæssig værdi pr ,3 0,0 15,3 Årets afskrivninger -3,4 0,0-3,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -3,4 0,0-3,4 Bemærk: Afvigelser i totaler skyldes afrunding. Tabel 15. Note 3: Eventualforpligtelser, der ikke indgår i balancen, mio. kr. (mio. kr.) I alt Resultatløn og bonusser 0,3 Jubilæumsforpligtigelser 0,1 I alt 0,4 Bemærk: Der er ikke hensat til forpligtelser vedrørende resultatløn, bonusser og jubilæumsforpligtelser, da omkostningen hertil ikke kan måles pålideligt eller opgøres med sikkerhed, samt ikke vurderes at have væsentlig betydning for Spillemyndighedens økonomiske drift.

21 Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning (mio. kr.) Årets resultat Akkumuleret Gebyrordninger Primo 2016 Gevinstgivende spilleautomater 0,2 1,3 0,0-1,3 0,2 Landbaseret kasino -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Danske Lotteri Spil -2,1-0,7-0,9-1,6-5,3 Klasselotteriet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Offentligt hasardspil 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Bemærk: Det akkumulerede resultat i tabellen anviser ikke det faktiske over/-underskud for de omkostningsdækkede gebyrer vedr. Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Disse gebyrer opkræves forud i april og reguleres ved den følgende opkrævning i det efterfølgende finansår. Derfor reguleres et over- eller underskud først i det følgende finansår og påvirker dermed dette års resultat, som igen reguleres i det følgende år. Før 2013 foregik denne proces ydermere i et toårigt interval, hvorfor ovenstående tabel viser forskudte opgørelser, der ikke direkte vedrører finansårenes aktiviteter. Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst, kr. (mio. kr.) Årets resultat Akkumuleret Gebyrordninger Primo 2016 Væddemål og onlinekasino 6,8-1,8 1,4 0,0 6,4 Bemærk: Der er et dispenseret nettoforbrug af videreførsler fra 2012 til 2013 inden for spilområdet væddemål og onlinekasino på 4,0 mio. kr.

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for:

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: Årsrapport 2015 1 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: 16.11.22. Patientombuddet, 16.11.26. Erstatninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere