DOS BULLETIN ÅRSMØDET LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE POSTERKONKURRENCE LEDER REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN ACTA AWARDS EFORT TRAVELLING FELLOWSHIP OCTOBER KORRESPONDANCER BOGANMELDELSE DANSK ORTOPÆDKIRURGISK TRAUMESELSKAB MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller-Madsen." DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 8. august 2003 TEKST: Fredag 15. august 2003

3 DOS ÅRSMØDET 2003 Årsmødet 2003 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2003 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Der afholdes Guildal forelæsning: Dr. Marc Garcia-Elias MD Ph.D, Institute Kaplan, Barcelona: Carpal Instability Dansk Ortopædisk Traumeselskab ( DOT ) afholder symposium: Tibiakondylfrakturer Reference programmet: Kirurgisk behandling af knæartrose sendes i høring. Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Bemærk venligst retningslinjerne for udarbejdelse af abstracts og posters til DOS møder. Der skal, udover de 6 eksemplarer til sekretæren, indsendes en med abstract til både sekretæren og redaktøren Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav. Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica. Abstracts tilmeldes og sendes i seks eksemplarer til sekretæren: Overlæge Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C. Inden: Mandag, den 25. august Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på én side stående A5-format på engelsk. Der skal anvendes laserudskrift på hvidt papir og skrifttypen Times New Roman, Times Roman eller tilsvarende i størrelsen 11 (elleve) punkt. Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre: 18 mm (lige) og højre: 18 mm (lige) og en linieafstand på 1,0. Ved mindre skriftstørrelse skal en linieafstand på 1,5 anvendes. Abstract (maks. 250 ord) opbygges på følgende måde: Titel på arbejdet (fed skrift). Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Blank linie. Teksten som opdeles med følgende underoverskrifter med fed skrift på separat linie: Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres homepage). Foredraget tilmeldes til DOS sekretær, men desuden skal der indsendes en til DOS redaktør med teksten i en fil med samme navn som titlen på foredraget (undgå venligst navne som DOS foredrag, el lign.) i Rich Text Format (e.g. *.rtf) samt eventuel grafik i TIFF format (e.g. *.tif, zippet). Mailen skal indeholde forfatterens navn og adresse, tlf. nr., titel på indlæg og filnavn. 5

6 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbar computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen til DOS sekretær (seks eksemplarer) skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2003 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen Posterkonkurrence Der vil blive arrangeret posterkonkurrence. Den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 7

8 Leder: Det første af de "nye" DOS-Møder er vel overstået. Torsdag formiddag stor aktivitet med mange velbesøgte subspecialemøder, hvoraf nogle faktisk måtte starte ganske tidligt for at der var lokaler til alle. De videnskabelige sessioner var for de flestes vedkommende velbesøgte, med engagerede foredragsholdere og lyttere. Den nye professors tiltrædelsesforelæsning blev holdt med højt humør og højt videnskabeligt tempo (og rødvinen blev igen frikendt!!) Uddannelsesudvalgets symposium om den nye målbeskrivelse var overraskende velbesøgt deltagere var mødt op kl fredag morgen efter en lang nats fest. Den nye målbeskrivelse bliver en spændende ny og ressourcekrævende disciplin i ortopædkirurgien. Antallet af egentlige mål der findes i den nye målbeskrivelse er færre, men nu skal man til gengæld kunne dem alle og ikke bare have hørt om en kirurg der engang har foretaget et sådant indgreb. Et gennemgående træk i hele symposiet var betydningen af Den Gode Vilje. Hvis ikke de bevilgende myndigheder, de uddannelsesansvarlige overlæger, de uddannelsessøgende kursister, tutorerne, mentorer og de uddannelsesgivende afdelinger udviser en ualmindelig stor velvilje så har dette nye og meget tiltrængte projekt meget trange kår. Ganske interessant var et lille økonomisk overslag fra Det Regionale Råd i Region Nord, der med en hurtig ekstrapolering vil betyde en landsdækkende ekstraudgift for sundhedsvæsnet på måske 1 mia. kr. de kommende år. Spændende at se hvor vanskeligt det bliver at implementere. Nu skal vi til at lære at bruge nye begreber som den medicinske ekspert, fokuserede ophold, forskningstræning, sundhedsfremmer og mange andre nye tiltag. Læs målbeskrivelsen på www. Ortopaedi.dk under uddannelse. Det var vel ikke så overraskende at 2/3 af de fremmødte på uddannelsessymposiet var overlæger. Der blev uddelt 125 evalueringsskemaer (langt fra nok til alle), 105 blev returneret af dem var 2/3 overlæger og mindre end 20 skemaer kom fra yngre kolleger under uddannelse. Meget betegnende handlede de fleste spørgsmål da også om det rent praktiske/de 8

9 administrative vanskeligheder vi vil møde når den nye uddannelse skal føres ud i livet planmæssig start pr Efterfølgende var et af de store ønsker at der blev lavet en opfølgning til uddannelsesemnet på efterårsmødet. Det vil bestyrelsen forsøge at efterkomme. Den nye hjemmeside MSeC Portalen har haft en del tekniske problemer og været vanskelig at anvende for alle. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemerne så vi i fremtiden forhåbentlig vil have en hurtig og velfungerende professionel hjemmeside med mange fine features. Man bør stadigvæk tilmelde sig (nedenstående) men velvidende at muligheder og navigering endnu er lidt vanskelige. GOD SOMMER Den gl. red. MseC - Portalen Arbejder videre på vej mod en effektiv, anvendelig og professionel hjemmeside. Kik ind og se hvordan det går, tilmeld dig det koster ingenting: Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 9

10 REFERAT FRA DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING Fredag d. 23. maj 2003 Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense 1. Valg af dirigent: Niels Dieter Röck blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning: Indledningsvis henviste formanden til den skriftlige beretning med følgende kommentarer: Selskabet har 710 medlemmer, cirka halvdelen er speciallæger. I det forløbne år er der indmeldt 6 nye kolleger. Fire medlemmer er i det forløbne år afgået ved døden. Disse mindedes. Formanden glædede sig over at ændringen af mødeformen indtil dato havde været succesfuld. En tredjedel af medlemmerne havde deltaget i de sociale arrangementer. Cirka 40 procent havde deltaget i de faglige møder. Bestyrelsen vil monitorere medlemmernes deltagelse i de kommende DOS møder. Skulle den ændrede mødeform modsat forventningen medføre nedgang i antallet af registrerede medlemmer til møderne, vil bestyrelsen vurdere situationen og evt. vende tilbage til tidligere mødeform og placering. Formanden takkede for et frugtbart møde med fagområderne tidligere på året, januar Fagområderne vil på de kommende møder blive et tiltagende bærende element i form af arrangør af faglige symposier, med henblik på at opdatere medlemmernes faglige viden. 10

11 Økonomi: Formanden henviste til kassererens beretning. Tilføjede at selskabets egenkapital tilstræbes at kunne dække et års drift. Et evt. overskud vil blive overført til DOS Fonden med henblik på donationer til yngre kolleger som ønsker videreuddannelse eller skal præsentere forskningsresultater ved udenlandske kongresser. Målbeskrivelse: Formanden glædede sig over at Dansk Ortopædisk Selskabs nyfremlagte målbeskrivelse er godkendt af Sundhedsstyrelsen. A-Kurser: A-kurser vil på trods af budgetreduktion foretaget ved Sundhedsstyrelsen blive gennemført som tidligere. Budgetreduktionen har medført at delkursuslederne ikke kan få honorar for deres indsats. Rekrutteringsproblemer: Det er blevet tiltagende vanskeligt at besætte kursusstillingerne. Formanden oplyste med henvisning til Ditte Branders opgørelse, at ortopædkirurgi har 79 introduktionsstillinger. Et spørgeskema tilsendt disse læger i introduktionsstilling medførte at 50 skemaer blev returneret. Af disse fremgik det, at cirka halvdelen ønskede at fortsætte en uddannelse inden for ortopædkirurgien. De skærende specialer (gynækologi/obstetrik, abdominalkirurgien, ortopædkirurgien) har i alt 139 introduktionsstillinger til rådighed i dag. I disse stillinger sidder der 29 læger som ønsker at fortsætte en uddannelse i ortopædkirurgi. Med baggrund i disse tal opfordrede formanden til at hver enkelt medlem gjorde en indsats for at rekruttere yngre kolleger til en videregående uddannelse indenfor vort speciale. Her understregede formanden, at man specielt måtte fokusere på de kvindelige kolleger som i dag andrager cirka 70% af den aktuelle produktion af kandidater. Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for deres positive holdning til selskabet; specielt blev de medlemmer som havde gjort en særlig indsats for selskabet takket for deres velvillighed. Formanden så frem til at der ved næste generalforsamling ville foreligge et fuldstændigt skræddersyet program for den ortopædkirurgiske specialistuddannelse. En specialistuddannelse hvor centralsygehusene ville få en betydelig og afgørende placering. Formandens beretning blev godtaget med akklamation. 11

12 3. Uddannelsesudvalget: Formanden Søren Overgaard henviste til den skriftlige beretning i Bulletinen. Uddannelsesudvalget havde koncentreret sig om udfærdigelsen af den nu vedtagne målbeskrivelse og logbog. Arrangørerne af A-kurser og E-kurser blev takket. Claus Hjorth Jensen er ny UEMS repræsentant. Aktiviteten i UEMS fokuserer for tiden på CME registrering. Lars Solgård, kursistrepræsentant, blev takket for sin indsats i udvalget. Nyt medlem Sajida Afzal. Formanden takkede fagområderne for deres indsats i udfærdigelsen af kompetencekort som et addendum til målbeskrivelsen. Inden godkendelsen af beretningen, udspandt der sig en diskussion om det acceptable i at delkursusledere ikke fik vederlag for deres arbejde. Formanden oplyste, at man i regi af Kirurgisk Forum ville forsøge at få ny dialog med Sundhedsstyrelsen angående honorering. Til dato havde honoreringen af delkursuslederne typisk været 2000 kr. per kursus. Søren Overgaard kunne desuden oplyse, at uddannelsen af en kursist, som aktuelt modtager ca. 10 kurser koster kr. Endelig kunne Micael Haugegaard, hovedkursusleder, oplyse, at budgettet for uddannelse af kursisterne var uændret på 6. år på trods af en stigning i kursistantal fra 24 til 36 om året. Kursist Lasse Bayer forespurgte med baggrund i den nye målbeskrivelse, om det var formålstjenligt at en del af kursisttiden skulle tilbringes på en neurokirurgisk afdeling. Lasse Bayer henviste blandet andet til at operation for diskusprolaps vel kunne tilegnes på ortopædkirurgiske afdelinger med dette fagområde. Formanden for Uddannelsesudvalget svarede, at det primære formål med ophold på neurokirurgisk afdeling var at sikre, at kommende ortopædkirurger kunne varetage rollen som traumeleder sufficient. Opholdets længde på neurokirurgisk afdeling vil alene være bestemt af hvor lang tid den enkelte kursist vil være om at opfylde kravene beskrevet i målbeskrivelsen. 4. Andre Beretninger: a) Sundhedsstyrelsens tilforordnede: Benn Rønnow Duus og Per Riegels-Nielsen har det sidste år gennemgået ansøgeres operationslister foruden vejledt Sundhedsstyrelsen i specifikke personspørgsmål vedrørende uddannelsesforløb. Desforuden har Benn Rønnow Duus deltaget i udfærdigelsen af den nu godkendte 12

13 turnusmålbeskrivelse. Udvalget har set på 45 personsager, 38 har fået tildelt autorisation, der har kun været en enkelt dispensationsansøgning. To ansøgninger er blevet returneret på grund af en for smal operationsliste forstået sådan, at type af operative indgreb har været for ensidige. Ansøgerne er blevet vejledt med henblik på hvordan denne mangel kunne udbedres. Afslutningsvis understregede Benn Rønnow Duus, at sagsforløbet for nogle personers vedkommende kunne have været reduceret signifikant om ansøgningerne havde været regelret udformede. Endelig takkede Benn Rønnow Duus for tillidsposten gennem 9 år som Specialistnævnets Tilforordnede. Beretningen blev godkendt. Inspektorerne: Svend Erik Østgaard anmodede kraftigt om, at de afdelinger som fik besøg af inspektorerne var forberedte, dette gjaldt også hospitalsledelserne. Svend Erik Østgaard anførte, at der var gjort et stort stykke arbejde af inspektorerne. Om ikke afdelingerne var forberedte ville systemet formentlig ikke fortsat kunne fungere tilfredsstillende. UEMS: Claus Hjorth Jensen havde intet nyt at forelægge. Der er planlagt møde i oktober NOF: Steen Bach Christensen orienterede om NOF s berettigelse i en tid hvor EFORT synes dominerende. Et samlet Norden ville være et ikke ubetydeligt modspil mod en EFORT dominans. NOF arrangerer fælles nordiske kongresser, afholder kurser, uddeler legater til videreuddannelse. Kongressen i Uppsala var en succes, om end der var ganske få danske deltagere. Deltagerantallet var cirka 400. Mod tidligere var kongressen meget uddannelsesorienteret. Kongressen gav et overskud på ca Steen Bach Christensen orienterede om status for den nye Internet Portal som administreres af Pharmacia. Næste NOF kongres er fra den juni, 2004 i Reykjavik, Island. Kongressen vil forløbe på et helt nyt kongrescenter. Der foreligger nu forslag til et program som bæres af subspecialselskaberne. Modellen har udgangspunkt i Nordisk Børneortopædisk Føderations møder ved de sidste NOF kongresser. Her har der været arrangeret symposier og foredrag strækkende sig over en hel dag. 13

14 Disse møder har været en succes med mange deltagere. Steen Bach Christensen opfordrede således fagområderne/subspeciale-selskaberne til at holde deres møder med deres nordiske kolleger i NOF regi. DRG- udvalget: Svend Erik Østgaard orienterede. Der har været holdt en del møder med Sundhedsstyrelsen. Møderne har haft fokus på det kommende kodesystem som skal gælde for En omkostningsdatabase placeret i Sundhedsstyrelsen, har med det stigende antal data der er indsamlet fra hospitalerne, kunnet give en bedre basis for en mere korrekt kodning af operative indgreb. Ved det sidste møde med Sundhedsstyrelsen foreslog udvalget at starte helt forfra med at opbygge et nyt system som var mere meningsfuldt og realistisk hvad angik prisfastsættelse af de forskellige operative indgreb. Afslutningsvis anførte Svend Erik Østgaard, at i de kommende år vil takstfinansiering blive et vigtigt parameter for Sundhedsvæsenets administratorer. 5. Revision af DOS s love: Formanden oplyste, at revisionen af DOS s love alene havde basis i et ønske om at modernisere disse. Formanden henviste til DOS Bulletinen hvor Bestyrelsens forslag til ændringer var trykt. Efter trykningen af Bulletinen fandt Bestyrelsen det nødvendigt at ændre 15, idet Specialistnævnet er nedlagt. Formanden fremlagde således et forslag til ændring af 15 og anmodede generalforsamlingen om at tage stilling til en ny ordlyd. Desforuden oplyste formanden generalforsamlingen om, at det formentlig indenfor kort tid bliver nødvendigt med yderligere en revidering, idet Sundhedsstyrelsen snart ville barsle med en vejledning om faglig bedømmelse af ansøgninger til overlægestillinger. Generalforsamlingen vedtog de i Bulletinen trykte lovændringer. Desforuden accepterede generalforsamlingen en ny 15 efter en mindre sprogrevision. 6. Det Nationale Indikator Projekt: Claus Munk Jensen orienterede om projektet, som var et af mange initieret af det Nationale Råd for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. Formålet er, at bedre den sundhedsfaglige kvalitet samt gøre det muligt for landets borgere at foretage en sammenligning hospitalerne imellem. 14

15 Projekter har gennemgået en testfase i 4 amter. Efter denne test er indikatorsættet blevet tilpasset. Amtslige kontaktpersoner er udpeget. Online registrering er oprettet. Projektet er anbefalet at starte Projektbestyrer er Jan Mainz, Århus. Claus Munk Jensen henviste i øvrigt til en meget informativ hjemmeside for projektet. Efterfølgende satte Benn Rønnow Duus spørgsmål ved validiteten af valgte items. De enkelte amter har afsat ressourcer til implementeringen af det Nationale Indikator Projekt. 7. Kassererens beretning: Regnskab. Klaus Hindsø fremlagde regnskabet for året Regnskabet var revideret af statsautoriseret revisor. Årets resultat viste et pænt overskud. Dansk Ortopædisk Selskab har doneret kr. til DOS fonden med henblik på uddeling til kolleger. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingent. Det kommende års kontingent forbliver uændret, 1050 kr. 8. Valg: Michael Nielsen, redaktør blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Søren Overgaard blev genvalgt til Uddannelsesudvalget for en periode på 3 år. Claus Hjorth Jensen blev genvalgt til Uddannelsesudvalget for en 3-årig periode. Gunnar Lausten blev valgt til udvalget som skal vejlede Sundhedsstyrelsen i faglige spørgsmål. 9. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond. Regnskab: Fonden har haft en indtægt på kr. Fratrukket omkostninger for udfærdigelse af regnskab og revision resterer der kr. til uddeling. Til disse tillægges som anført tidligere donation fra Dansk Ortopædisk Selskab på Kr. Efter dagens uddelinger vil der være ca kr. til uddeling ved efterårsmødet

16 Tildelinger: Fonden modtog 21 ansøgninger. Ti ansøgninger blev imødekommet. I alt blev der uddelt kr. Poster pris: Bedste Poster Award blev tildelt Frank Damborg, Nis Nissen, Bo Abrahamsen, Kim Brixen, og Hans R.I. Jørgensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Middelfart, Odense Universitetshospital og Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital, for posteren med titlen: BMD changes around the Exeter stem 18 months after Total Hip Arthroplasty (THA). 10. Evt. Intet. Bjarne Møller-Madsen 16

17 Bestyrelsen: Dansk Ortopædisk Selskab Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold, Ortopædkirurgisk Klinik 2162, Rigshospitalet, 2100 København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, Ortopædkirurgisk afd. O, Hillerød sygehus, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø, Tornegården 21, 4600 Køge. Redaktør 1. Reservelæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C. 17

18 DOS's Uddannelsesudvalg: Formand: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Overlæge Claus Hjorth Jensen, Ortopædkirurgisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej 18 22, Postbox 365, 9100 Aalborg. Overlæge dr.med. Karsten Thomsen, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. 1. Reservelæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Reservelæge Sajida Afzal (Kursistrepræsentant); Vesterfælledvej 73, 4.th 1750 Kbh.V Hovedkursusleder Afdelingslæge Micael Haugegaard, Ortopædkirurgisk afd. A, Amtssygehuset i Glostrup, Ndr.Ringvej, 2600 Glostrup. 18

19 Inspektorer Søren Falstie-Jensen, Herning Centralsygehus Leif Berner Hansen, Amtssygehuset i Glostrup Rainer Weeth, Odense Universitetshospital Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus Frank Linde, Århus Kommunehospital Bjarne Nue Møller, Haderslev Sygehus Knud Stenild Christensen, Aalborg Sygehus Jess Hedeboe, Næstved Centralsygehus Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål: Gunnar S. Lausten, Amtssygehuset i Herlev Per Riegels-Nielsen, Centralsygehuset i Esbjerg Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Medlem: Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus Suppleant: Søren Solgaard, Hillerød Sygehus Juridisk sagkyndig Forretningsfører Ulrik Lett 19

20 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til formanden for Dansk Ortopædisk Selskab, jævnfør den annoncerede tidsfrist. Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også medicinsk studerende kan ansøge Fonden. Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det dog bemærkes, at ansøgningen skal være Dansk Ortopædisk Selskabs formand i hænde før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte til en såkaldt retrospektiv ansøgning. Bestyrelsen Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2003 Ansøgningsfrist 1. september

21 Acta Orthopaedica Scandinavica Awards prizes of USD 10,000 each Acta Orthopaedica Scandinavica has since year 2000 instituted awards for the best manuscripts in clinical or experimental orthopedics. Each award is USD 10,000 and the manuscripts will be published in our journal. Manuscripts should contain original material not previously published and are welcome from all over the world. They should be written using Acta s house-style. (See Information to authors, Manuscripts should be accompanied by a cover letter explaining why the author(s) thinks the originality and importance of the manuscript motivate the award. Manuscripts should be submitted to the Editorial Office, Acta Orthopaedica Scandinavica, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, , Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, not later than December 31, Manuscripts will be evaluated by the Editors of Acta Orthopaedica Scandinavica and external reviewers. Good manuscripts will be published and, among these, the award winners will be selected and notified April One of the authors of award-winning manuscripts should be prepared to present the work and receive the award at the meeting of the Nordic Orthopaedic Federation in Iceland,

22 EFORT Travelling Fellowship oktober 2003 EFORT travelling fellowship går i år til Frankrig. En spændende tur der starter i Toulouse den 3. oktober fortsætter til Lyon og slutter i Nice den 10. oktober. Turen ledes og organiseres af Professor J. Puget. Transport til og fra Frankrig betales af DOS, mens kost, logi og transport under opholdet betales af det franske ortopædkirurgiske selskab. Programmet relaterer sig erfaringsmæssigt til en ortopæd i fase 3. Hvis man føler sig fristet af denne mulighed for at se og lære om det franske ortopædkirurgiske system indefra og måske kunne nå at se lidt af det sydfranske i oktober, så skal man sende en begrundet ansøgning med CV til formanden for DOS, overlæge Erik Tøndevold, Rigshospitalet. En anden mulighed er at ens overlæge sender en velbegrundet indstilling om at man bør deltage, denne indstilling skal ligeledes sendes til overlæge Tøndevold. Deadline for ansøgning og indstilling er: 01. august Bestyrelsen. 22

23 KORRESPONDANCER INTERNATIONAL HIP MEETING TENERIFE, SPANIEN International hip meeting er en årligt tilbagevendende begivenhed, som sponsoreres af Smith & Nephew det afholdes forskellige steder og i år var valget faldet på Tenerife. Smith & Nephew havde samlet ca. 200 ortopædkirurger fra hele verden og havde sammensat et fakultet af internationalt kendte hoftealloplastikkirurger. Mødet blev afviklet meget sobert og fraset en indledende velkomst fra Smith & Nephew s side forekom ingen sammenblanding af firmaets produkter og selve kursets faglige indhold. Mødeformen var a la Current Concepts in Joint Replacement med opbygning i sessioner med gengangere blandt foredragsholderne fra Current Concepts, omend fakultet var primært sammensat af europæere, hvilket var udmærket, idet resultater og diskussion således blev fremlagt the european-way. Session 1 og 2 omhandlede udformning af protesekomponenter, dels på acetabularsiden, dels på femursiden og efter en kort velkomst fra Robert Bourne fra Canada, gennemgik Henrik Malchau de nyeste opgørelser fra det svenske hofteregister med fokus på hvilke protesekomponenter, der havde superior overlevelse. Der foreligger opgørelse fra 1979 til 2002 af i alt primære hoftealloplastikker samt revisions-ditto. Der er registreret 648 forskellige implantater brugt i Sverige i perioden, og Malchau udtrykte bekymring for de højere revisionsrater for ucementerede og hybrid-alloplastikker sammenholdt med de totalt cementerede. Løsningsproblemer var ofte relateret til acetabular-cuppen. Baseret på Poissonmodeller kunne det dog fortsat forsvares, at patienter under 65 år fik isat ucementeret hoftealloplastik. Der præsenteredes en revisions-burden for patienter over 65 år med hoftealloplastik på 6% i Sverige, knapt det dobbelte 23

24 i Danmark mod 18% i USA, hvilket bl.a. relateres til den systematiske dataindsamling i Det Svenske Hofteregister og analyse heraf. Det kostede omkring 40 dollars pr. patient i registret; en udgift, der snildt kunne tjenes hjem, såfremt der ved registrets mellemkomst blev undgået (unødige) revisioner. Højtryksspuling, distal femurprop, proksimal sealing, vacuum-miksning af cement samt posterior adgang korrelerede positivt til proteseoverlevelse ved artrose, hvorimod ucementeret acetabularcup og små stems med højt off-set korrelerede negativt hermed. Herefter gennemgik et panel bestående af 2 englændere, 1 tysker og 1 amerikaner, aspekter omkring isættelse af primær hoftealloplastik. Alle anvendte fortsat autolog præoperativ bloddonation, antiobiotika-profylakse peroperativt i form af Cefuroxim - forskellige lejringer og adgange anvendtes, ligesom der var den sædvanlige uenighed omkring cementeret versus ucementeret acetabularcup. Såfremt sidstnævnte isattes, anvendte alle press-fit - generelt underreamedes med 1 mm ved cup-størrelse under 56 og med 2 mm ved cup-størrelse over 56, der anvendtes kun undtagelsesvis skrue eller peg-fiksation. Der var enighed om at anvende Dorrs klassifikation mht. knoglekvalitet i A, B og C på femursiden og bred enighed om at kunne anvende ucementeret femurstem til Dorr A. Professor Dieter Kohn fra Tyskland gennemgik anatomiske proksimalt coatede femurstem og fandt, at disse generelt klarede sig godt, pointerede vigtigheden af at den proksimale coatning gav anledning til indvækst og dermed forsegling af den proksimale del af femurkanalen, således at migration af osteolysefremmende partikler søgtes undgået. Anførte endvidere at subsidence på 1-2 mm var forventelig, og at man ved tolkning af RSAstudier på disse proteser burde sikre sig, at første måling var foretaget, inden patienten vægtbelastede for at få et nøjagtigt mål for subsidence. Seth Greenwald fremlagde biomekaniske overvejelser omkring den modulære acetabularkomponent. Han havde analyseret 10 forskellige acetabularcupper for metal/polyethylénliner konformitet samt målt evt. skruefiksationshullers betydning for dette samt polyethylénens støtte. Havde fundet meget stor forskel cupperne imellem med u-understøttede områder af polyethylén varierende fra 10,3 til 96,9%; der var dårligst kontakt i cupper med flere huller og det anbefales at anvende acetabularcupper med størst mulig kontakt mellem polyethylén og metalshell samt at eliminere 24

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG ÅRSMØDET 2002............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS......... 3 - ABSTRACTS OG POSTERE..................... 4 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Tilstede: Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Søren Kold

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster.

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster. Bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 5. december 2014 10.30 til 14.00 (Viby. Århus) Inviterede: Upender Singh, Ulrik Branner, Frank Farsø, Lasse Bayer, Illja Ban, Annie Primdahl,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere