DOS BULLETIN ÅRSMØDET LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE POSTERKONKURRENCE LEDER REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN ACTA AWARDS EFORT TRAVELLING FELLOWSHIP OCTOBER KORRESPONDANCER BOGANMELDELSE DANSK ORTOPÆDKIRURGISK TRAUMESELSKAB MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller-Madsen." DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 8. august 2003 TEKST: Fredag 15. august 2003

3 DOS ÅRSMØDET 2003 Årsmødet 2003 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2003 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Der afholdes Guildal forelæsning: Dr. Marc Garcia-Elias MD Ph.D, Institute Kaplan, Barcelona: Carpal Instability Dansk Ortopædisk Traumeselskab ( DOT ) afholder symposium: Tibiakondylfrakturer Reference programmet: Kirurgisk behandling af knæartrose sendes i høring. Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Bemærk venligst retningslinjerne for udarbejdelse af abstracts og posters til DOS møder. Der skal, udover de 6 eksemplarer til sekretæren, indsendes en med abstract til både sekretæren og redaktøren Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav. Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica. Abstracts tilmeldes og sendes i seks eksemplarer til sekretæren: Overlæge Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C. Inden: Mandag, den 25. august Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på én side stående A5-format på engelsk. Der skal anvendes laserudskrift på hvidt papir og skrifttypen Times New Roman, Times Roman eller tilsvarende i størrelsen 11 (elleve) punkt. Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre: 18 mm (lige) og højre: 18 mm (lige) og en linieafstand på 1,0. Ved mindre skriftstørrelse skal en linieafstand på 1,5 anvendes. Abstract (maks. 250 ord) opbygges på følgende måde: Titel på arbejdet (fed skrift). Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Blank linie. Teksten som opdeles med følgende underoverskrifter med fed skrift på separat linie: Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres homepage). Foredraget tilmeldes til DOS sekretær, men desuden skal der indsendes en til DOS redaktør med teksten i en fil med samme navn som titlen på foredraget (undgå venligst navne som DOS foredrag, el lign.) i Rich Text Format (e.g. *.rtf) samt eventuel grafik i TIFF format (e.g. *.tif, zippet). Mailen skal indeholde forfatterens navn og adresse, tlf. nr., titel på indlæg og filnavn. 5

6 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbar computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen til DOS sekretær (seks eksemplarer) skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2003 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen Posterkonkurrence Der vil blive arrangeret posterkonkurrence. Den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 7

8 Leder: Det første af de "nye" DOS-Møder er vel overstået. Torsdag formiddag stor aktivitet med mange velbesøgte subspecialemøder, hvoraf nogle faktisk måtte starte ganske tidligt for at der var lokaler til alle. De videnskabelige sessioner var for de flestes vedkommende velbesøgte, med engagerede foredragsholdere og lyttere. Den nye professors tiltrædelsesforelæsning blev holdt med højt humør og højt videnskabeligt tempo (og rødvinen blev igen frikendt!!) Uddannelsesudvalgets symposium om den nye målbeskrivelse var overraskende velbesøgt deltagere var mødt op kl fredag morgen efter en lang nats fest. Den nye målbeskrivelse bliver en spændende ny og ressourcekrævende disciplin i ortopædkirurgien. Antallet af egentlige mål der findes i den nye målbeskrivelse er færre, men nu skal man til gengæld kunne dem alle og ikke bare have hørt om en kirurg der engang har foretaget et sådant indgreb. Et gennemgående træk i hele symposiet var betydningen af Den Gode Vilje. Hvis ikke de bevilgende myndigheder, de uddannelsesansvarlige overlæger, de uddannelsessøgende kursister, tutorerne, mentorer og de uddannelsesgivende afdelinger udviser en ualmindelig stor velvilje så har dette nye og meget tiltrængte projekt meget trange kår. Ganske interessant var et lille økonomisk overslag fra Det Regionale Råd i Region Nord, der med en hurtig ekstrapolering vil betyde en landsdækkende ekstraudgift for sundhedsvæsnet på måske 1 mia. kr. de kommende år. Spændende at se hvor vanskeligt det bliver at implementere. Nu skal vi til at lære at bruge nye begreber som den medicinske ekspert, fokuserede ophold, forskningstræning, sundhedsfremmer og mange andre nye tiltag. Læs målbeskrivelsen på www. Ortopaedi.dk under uddannelse. Det var vel ikke så overraskende at 2/3 af de fremmødte på uddannelsessymposiet var overlæger. Der blev uddelt 125 evalueringsskemaer (langt fra nok til alle), 105 blev returneret af dem var 2/3 overlæger og mindre end 20 skemaer kom fra yngre kolleger under uddannelse. Meget betegnende handlede de fleste spørgsmål da også om det rent praktiske/de 8

9 administrative vanskeligheder vi vil møde når den nye uddannelse skal føres ud i livet planmæssig start pr Efterfølgende var et af de store ønsker at der blev lavet en opfølgning til uddannelsesemnet på efterårsmødet. Det vil bestyrelsen forsøge at efterkomme. Den nye hjemmeside MSeC Portalen har haft en del tekniske problemer og været vanskelig at anvende for alle. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemerne så vi i fremtiden forhåbentlig vil have en hurtig og velfungerende professionel hjemmeside med mange fine features. Man bør stadigvæk tilmelde sig (nedenstående) men velvidende at muligheder og navigering endnu er lidt vanskelige. GOD SOMMER Den gl. red. MseC - Portalen Arbejder videre på vej mod en effektiv, anvendelig og professionel hjemmeside. Kik ind og se hvordan det går, tilmeld dig det koster ingenting: Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 9

10 REFERAT FRA DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING Fredag d. 23. maj 2003 Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense 1. Valg af dirigent: Niels Dieter Röck blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning: Indledningsvis henviste formanden til den skriftlige beretning med følgende kommentarer: Selskabet har 710 medlemmer, cirka halvdelen er speciallæger. I det forløbne år er der indmeldt 6 nye kolleger. Fire medlemmer er i det forløbne år afgået ved døden. Disse mindedes. Formanden glædede sig over at ændringen af mødeformen indtil dato havde været succesfuld. En tredjedel af medlemmerne havde deltaget i de sociale arrangementer. Cirka 40 procent havde deltaget i de faglige møder. Bestyrelsen vil monitorere medlemmernes deltagelse i de kommende DOS møder. Skulle den ændrede mødeform modsat forventningen medføre nedgang i antallet af registrerede medlemmer til møderne, vil bestyrelsen vurdere situationen og evt. vende tilbage til tidligere mødeform og placering. Formanden takkede for et frugtbart møde med fagområderne tidligere på året, januar Fagområderne vil på de kommende møder blive et tiltagende bærende element i form af arrangør af faglige symposier, med henblik på at opdatere medlemmernes faglige viden. 10

11 Økonomi: Formanden henviste til kassererens beretning. Tilføjede at selskabets egenkapital tilstræbes at kunne dække et års drift. Et evt. overskud vil blive overført til DOS Fonden med henblik på donationer til yngre kolleger som ønsker videreuddannelse eller skal præsentere forskningsresultater ved udenlandske kongresser. Målbeskrivelse: Formanden glædede sig over at Dansk Ortopædisk Selskabs nyfremlagte målbeskrivelse er godkendt af Sundhedsstyrelsen. A-Kurser: A-kurser vil på trods af budgetreduktion foretaget ved Sundhedsstyrelsen blive gennemført som tidligere. Budgetreduktionen har medført at delkursuslederne ikke kan få honorar for deres indsats. Rekrutteringsproblemer: Det er blevet tiltagende vanskeligt at besætte kursusstillingerne. Formanden oplyste med henvisning til Ditte Branders opgørelse, at ortopædkirurgi har 79 introduktionsstillinger. Et spørgeskema tilsendt disse læger i introduktionsstilling medførte at 50 skemaer blev returneret. Af disse fremgik det, at cirka halvdelen ønskede at fortsætte en uddannelse inden for ortopædkirurgien. De skærende specialer (gynækologi/obstetrik, abdominalkirurgien, ortopædkirurgien) har i alt 139 introduktionsstillinger til rådighed i dag. I disse stillinger sidder der 29 læger som ønsker at fortsætte en uddannelse i ortopædkirurgi. Med baggrund i disse tal opfordrede formanden til at hver enkelt medlem gjorde en indsats for at rekruttere yngre kolleger til en videregående uddannelse indenfor vort speciale. Her understregede formanden, at man specielt måtte fokusere på de kvindelige kolleger som i dag andrager cirka 70% af den aktuelle produktion af kandidater. Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for deres positive holdning til selskabet; specielt blev de medlemmer som havde gjort en særlig indsats for selskabet takket for deres velvillighed. Formanden så frem til at der ved næste generalforsamling ville foreligge et fuldstændigt skræddersyet program for den ortopædkirurgiske specialistuddannelse. En specialistuddannelse hvor centralsygehusene ville få en betydelig og afgørende placering. Formandens beretning blev godtaget med akklamation. 11

12 3. Uddannelsesudvalget: Formanden Søren Overgaard henviste til den skriftlige beretning i Bulletinen. Uddannelsesudvalget havde koncentreret sig om udfærdigelsen af den nu vedtagne målbeskrivelse og logbog. Arrangørerne af A-kurser og E-kurser blev takket. Claus Hjorth Jensen er ny UEMS repræsentant. Aktiviteten i UEMS fokuserer for tiden på CME registrering. Lars Solgård, kursistrepræsentant, blev takket for sin indsats i udvalget. Nyt medlem Sajida Afzal. Formanden takkede fagområderne for deres indsats i udfærdigelsen af kompetencekort som et addendum til målbeskrivelsen. Inden godkendelsen af beretningen, udspandt der sig en diskussion om det acceptable i at delkursusledere ikke fik vederlag for deres arbejde. Formanden oplyste, at man i regi af Kirurgisk Forum ville forsøge at få ny dialog med Sundhedsstyrelsen angående honorering. Til dato havde honoreringen af delkursuslederne typisk været 2000 kr. per kursus. Søren Overgaard kunne desuden oplyse, at uddannelsen af en kursist, som aktuelt modtager ca. 10 kurser koster kr. Endelig kunne Micael Haugegaard, hovedkursusleder, oplyse, at budgettet for uddannelse af kursisterne var uændret på 6. år på trods af en stigning i kursistantal fra 24 til 36 om året. Kursist Lasse Bayer forespurgte med baggrund i den nye målbeskrivelse, om det var formålstjenligt at en del af kursisttiden skulle tilbringes på en neurokirurgisk afdeling. Lasse Bayer henviste blandet andet til at operation for diskusprolaps vel kunne tilegnes på ortopædkirurgiske afdelinger med dette fagområde. Formanden for Uddannelsesudvalget svarede, at det primære formål med ophold på neurokirurgisk afdeling var at sikre, at kommende ortopædkirurger kunne varetage rollen som traumeleder sufficient. Opholdets længde på neurokirurgisk afdeling vil alene være bestemt af hvor lang tid den enkelte kursist vil være om at opfylde kravene beskrevet i målbeskrivelsen. 4. Andre Beretninger: a) Sundhedsstyrelsens tilforordnede: Benn Rønnow Duus og Per Riegels-Nielsen har det sidste år gennemgået ansøgeres operationslister foruden vejledt Sundhedsstyrelsen i specifikke personspørgsmål vedrørende uddannelsesforløb. Desforuden har Benn Rønnow Duus deltaget i udfærdigelsen af den nu godkendte 12

13 turnusmålbeskrivelse. Udvalget har set på 45 personsager, 38 har fået tildelt autorisation, der har kun været en enkelt dispensationsansøgning. To ansøgninger er blevet returneret på grund af en for smal operationsliste forstået sådan, at type af operative indgreb har været for ensidige. Ansøgerne er blevet vejledt med henblik på hvordan denne mangel kunne udbedres. Afslutningsvis understregede Benn Rønnow Duus, at sagsforløbet for nogle personers vedkommende kunne have været reduceret signifikant om ansøgningerne havde været regelret udformede. Endelig takkede Benn Rønnow Duus for tillidsposten gennem 9 år som Specialistnævnets Tilforordnede. Beretningen blev godkendt. Inspektorerne: Svend Erik Østgaard anmodede kraftigt om, at de afdelinger som fik besøg af inspektorerne var forberedte, dette gjaldt også hospitalsledelserne. Svend Erik Østgaard anførte, at der var gjort et stort stykke arbejde af inspektorerne. Om ikke afdelingerne var forberedte ville systemet formentlig ikke fortsat kunne fungere tilfredsstillende. UEMS: Claus Hjorth Jensen havde intet nyt at forelægge. Der er planlagt møde i oktober NOF: Steen Bach Christensen orienterede om NOF s berettigelse i en tid hvor EFORT synes dominerende. Et samlet Norden ville være et ikke ubetydeligt modspil mod en EFORT dominans. NOF arrangerer fælles nordiske kongresser, afholder kurser, uddeler legater til videreuddannelse. Kongressen i Uppsala var en succes, om end der var ganske få danske deltagere. Deltagerantallet var cirka 400. Mod tidligere var kongressen meget uddannelsesorienteret. Kongressen gav et overskud på ca Steen Bach Christensen orienterede om status for den nye Internet Portal som administreres af Pharmacia. Næste NOF kongres er fra den juni, 2004 i Reykjavik, Island. Kongressen vil forløbe på et helt nyt kongrescenter. Der foreligger nu forslag til et program som bæres af subspecialselskaberne. Modellen har udgangspunkt i Nordisk Børneortopædisk Føderations møder ved de sidste NOF kongresser. Her har der været arrangeret symposier og foredrag strækkende sig over en hel dag. 13

14 Disse møder har været en succes med mange deltagere. Steen Bach Christensen opfordrede således fagområderne/subspeciale-selskaberne til at holde deres møder med deres nordiske kolleger i NOF regi. DRG- udvalget: Svend Erik Østgaard orienterede. Der har været holdt en del møder med Sundhedsstyrelsen. Møderne har haft fokus på det kommende kodesystem som skal gælde for En omkostningsdatabase placeret i Sundhedsstyrelsen, har med det stigende antal data der er indsamlet fra hospitalerne, kunnet give en bedre basis for en mere korrekt kodning af operative indgreb. Ved det sidste møde med Sundhedsstyrelsen foreslog udvalget at starte helt forfra med at opbygge et nyt system som var mere meningsfuldt og realistisk hvad angik prisfastsættelse af de forskellige operative indgreb. Afslutningsvis anførte Svend Erik Østgaard, at i de kommende år vil takstfinansiering blive et vigtigt parameter for Sundhedsvæsenets administratorer. 5. Revision af DOS s love: Formanden oplyste, at revisionen af DOS s love alene havde basis i et ønske om at modernisere disse. Formanden henviste til DOS Bulletinen hvor Bestyrelsens forslag til ændringer var trykt. Efter trykningen af Bulletinen fandt Bestyrelsen det nødvendigt at ændre 15, idet Specialistnævnet er nedlagt. Formanden fremlagde således et forslag til ændring af 15 og anmodede generalforsamlingen om at tage stilling til en ny ordlyd. Desforuden oplyste formanden generalforsamlingen om, at det formentlig indenfor kort tid bliver nødvendigt med yderligere en revidering, idet Sundhedsstyrelsen snart ville barsle med en vejledning om faglig bedømmelse af ansøgninger til overlægestillinger. Generalforsamlingen vedtog de i Bulletinen trykte lovændringer. Desforuden accepterede generalforsamlingen en ny 15 efter en mindre sprogrevision. 6. Det Nationale Indikator Projekt: Claus Munk Jensen orienterede om projektet, som var et af mange initieret af det Nationale Råd for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. Formålet er, at bedre den sundhedsfaglige kvalitet samt gøre det muligt for landets borgere at foretage en sammenligning hospitalerne imellem. 14

15 Projekter har gennemgået en testfase i 4 amter. Efter denne test er indikatorsættet blevet tilpasset. Amtslige kontaktpersoner er udpeget. Online registrering er oprettet. Projektet er anbefalet at starte Projektbestyrer er Jan Mainz, Århus. Claus Munk Jensen henviste i øvrigt til en meget informativ hjemmeside for projektet. Efterfølgende satte Benn Rønnow Duus spørgsmål ved validiteten af valgte items. De enkelte amter har afsat ressourcer til implementeringen af det Nationale Indikator Projekt. 7. Kassererens beretning: Regnskab. Klaus Hindsø fremlagde regnskabet for året Regnskabet var revideret af statsautoriseret revisor. Årets resultat viste et pænt overskud. Dansk Ortopædisk Selskab har doneret kr. til DOS fonden med henblik på uddeling til kolleger. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingent. Det kommende års kontingent forbliver uændret, 1050 kr. 8. Valg: Michael Nielsen, redaktør blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Søren Overgaard blev genvalgt til Uddannelsesudvalget for en periode på 3 år. Claus Hjorth Jensen blev genvalgt til Uddannelsesudvalget for en 3-årig periode. Gunnar Lausten blev valgt til udvalget som skal vejlede Sundhedsstyrelsen i faglige spørgsmål. 9. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond. Regnskab: Fonden har haft en indtægt på kr. Fratrukket omkostninger for udfærdigelse af regnskab og revision resterer der kr. til uddeling. Til disse tillægges som anført tidligere donation fra Dansk Ortopædisk Selskab på Kr. Efter dagens uddelinger vil der være ca kr. til uddeling ved efterårsmødet

16 Tildelinger: Fonden modtog 21 ansøgninger. Ti ansøgninger blev imødekommet. I alt blev der uddelt kr. Poster pris: Bedste Poster Award blev tildelt Frank Damborg, Nis Nissen, Bo Abrahamsen, Kim Brixen, og Hans R.I. Jørgensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Middelfart, Odense Universitetshospital og Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital, for posteren med titlen: BMD changes around the Exeter stem 18 months after Total Hip Arthroplasty (THA). 10. Evt. Intet. Bjarne Møller-Madsen 16

17 Bestyrelsen: Dansk Ortopædisk Selskab Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold, Ortopædkirurgisk Klinik 2162, Rigshospitalet, 2100 København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, Ortopædkirurgisk afd. O, Hillerød sygehus, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø, Tornegården 21, 4600 Køge. Redaktør 1. Reservelæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C. 17

18 DOS's Uddannelsesudvalg: Formand: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Overlæge Claus Hjorth Jensen, Ortopædkirurgisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej 18 22, Postbox 365, 9100 Aalborg. Overlæge dr.med. Karsten Thomsen, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. 1. Reservelæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Reservelæge Sajida Afzal (Kursistrepræsentant); Vesterfælledvej 73, 4.th 1750 Kbh.V Hovedkursusleder Afdelingslæge Micael Haugegaard, Ortopædkirurgisk afd. A, Amtssygehuset i Glostrup, Ndr.Ringvej, 2600 Glostrup. 18

19 Inspektorer Søren Falstie-Jensen, Herning Centralsygehus Leif Berner Hansen, Amtssygehuset i Glostrup Rainer Weeth, Odense Universitetshospital Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus Frank Linde, Århus Kommunehospital Bjarne Nue Møller, Haderslev Sygehus Knud Stenild Christensen, Aalborg Sygehus Jess Hedeboe, Næstved Centralsygehus Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål: Gunnar S. Lausten, Amtssygehuset i Herlev Per Riegels-Nielsen, Centralsygehuset i Esbjerg Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Medlem: Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus Suppleant: Søren Solgaard, Hillerød Sygehus Juridisk sagkyndig Forretningsfører Ulrik Lett 19

20 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til formanden for Dansk Ortopædisk Selskab, jævnfør den annoncerede tidsfrist. Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også medicinsk studerende kan ansøge Fonden. Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det dog bemærkes, at ansøgningen skal være Dansk Ortopædisk Selskabs formand i hænde før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte til en såkaldt retrospektiv ansøgning. Bestyrelsen Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2003 Ansøgningsfrist 1. september

21 Acta Orthopaedica Scandinavica Awards prizes of USD 10,000 each Acta Orthopaedica Scandinavica has since year 2000 instituted awards for the best manuscripts in clinical or experimental orthopedics. Each award is USD 10,000 and the manuscripts will be published in our journal. Manuscripts should contain original material not previously published and are welcome from all over the world. They should be written using Acta s house-style. (See Information to authors, Manuscripts should be accompanied by a cover letter explaining why the author(s) thinks the originality and importance of the manuscript motivate the award. Manuscripts should be submitted to the Editorial Office, Acta Orthopaedica Scandinavica, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, , Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, not later than December 31, Manuscripts will be evaluated by the Editors of Acta Orthopaedica Scandinavica and external reviewers. Good manuscripts will be published and, among these, the award winners will be selected and notified April One of the authors of award-winning manuscripts should be prepared to present the work and receive the award at the meeting of the Nordic Orthopaedic Federation in Iceland,

22 EFORT Travelling Fellowship oktober 2003 EFORT travelling fellowship går i år til Frankrig. En spændende tur der starter i Toulouse den 3. oktober fortsætter til Lyon og slutter i Nice den 10. oktober. Turen ledes og organiseres af Professor J. Puget. Transport til og fra Frankrig betales af DOS, mens kost, logi og transport under opholdet betales af det franske ortopædkirurgiske selskab. Programmet relaterer sig erfaringsmæssigt til en ortopæd i fase 3. Hvis man føler sig fristet af denne mulighed for at se og lære om det franske ortopædkirurgiske system indefra og måske kunne nå at se lidt af det sydfranske i oktober, så skal man sende en begrundet ansøgning med CV til formanden for DOS, overlæge Erik Tøndevold, Rigshospitalet. En anden mulighed er at ens overlæge sender en velbegrundet indstilling om at man bør deltage, denne indstilling skal ligeledes sendes til overlæge Tøndevold. Deadline for ansøgning og indstilling er: 01. august Bestyrelsen. 22

23 KORRESPONDANCER INTERNATIONAL HIP MEETING TENERIFE, SPANIEN International hip meeting er en årligt tilbagevendende begivenhed, som sponsoreres af Smith & Nephew det afholdes forskellige steder og i år var valget faldet på Tenerife. Smith & Nephew havde samlet ca. 200 ortopædkirurger fra hele verden og havde sammensat et fakultet af internationalt kendte hoftealloplastikkirurger. Mødet blev afviklet meget sobert og fraset en indledende velkomst fra Smith & Nephew s side forekom ingen sammenblanding af firmaets produkter og selve kursets faglige indhold. Mødeformen var a la Current Concepts in Joint Replacement med opbygning i sessioner med gengangere blandt foredragsholderne fra Current Concepts, omend fakultet var primært sammensat af europæere, hvilket var udmærket, idet resultater og diskussion således blev fremlagt the european-way. Session 1 og 2 omhandlede udformning af protesekomponenter, dels på acetabularsiden, dels på femursiden og efter en kort velkomst fra Robert Bourne fra Canada, gennemgik Henrik Malchau de nyeste opgørelser fra det svenske hofteregister med fokus på hvilke protesekomponenter, der havde superior overlevelse. Der foreligger opgørelse fra 1979 til 2002 af i alt primære hoftealloplastikker samt revisions-ditto. Der er registreret 648 forskellige implantater brugt i Sverige i perioden, og Malchau udtrykte bekymring for de højere revisionsrater for ucementerede og hybrid-alloplastikker sammenholdt med de totalt cementerede. Løsningsproblemer var ofte relateret til acetabular-cuppen. Baseret på Poissonmodeller kunne det dog fortsat forsvares, at patienter under 65 år fik isat ucementeret hoftealloplastik. Der præsenteredes en revisions-burden for patienter over 65 år med hoftealloplastik på 6% i Sverige, knapt det dobbelte 23

24 i Danmark mod 18% i USA, hvilket bl.a. relateres til den systematiske dataindsamling i Det Svenske Hofteregister og analyse heraf. Det kostede omkring 40 dollars pr. patient i registret; en udgift, der snildt kunne tjenes hjem, såfremt der ved registrets mellemkomst blev undgået (unødige) revisioner. Højtryksspuling, distal femurprop, proksimal sealing, vacuum-miksning af cement samt posterior adgang korrelerede positivt til proteseoverlevelse ved artrose, hvorimod ucementeret acetabularcup og små stems med højt off-set korrelerede negativt hermed. Herefter gennemgik et panel bestående af 2 englændere, 1 tysker og 1 amerikaner, aspekter omkring isættelse af primær hoftealloplastik. Alle anvendte fortsat autolog præoperativ bloddonation, antiobiotika-profylakse peroperativt i form af Cefuroxim - forskellige lejringer og adgange anvendtes, ligesom der var den sædvanlige uenighed omkring cementeret versus ucementeret acetabularcup. Såfremt sidstnævnte isattes, anvendte alle press-fit - generelt underreamedes med 1 mm ved cup-størrelse under 56 og med 2 mm ved cup-størrelse over 56, der anvendtes kun undtagelsesvis skrue eller peg-fiksation. Der var enighed om at anvende Dorrs klassifikation mht. knoglekvalitet i A, B og C på femursiden og bred enighed om at kunne anvende ucementeret femurstem til Dorr A. Professor Dieter Kohn fra Tyskland gennemgik anatomiske proksimalt coatede femurstem og fandt, at disse generelt klarede sig godt, pointerede vigtigheden af at den proksimale coatning gav anledning til indvækst og dermed forsegling af den proksimale del af femurkanalen, således at migration af osteolysefremmende partikler søgtes undgået. Anførte endvidere at subsidence på 1-2 mm var forventelig, og at man ved tolkning af RSAstudier på disse proteser burde sikre sig, at første måling var foretaget, inden patienten vægtbelastede for at få et nøjagtigt mål for subsidence. Seth Greenwald fremlagde biomekaniske overvejelser omkring den modulære acetabularkomponent. Han havde analyseret 10 forskellige acetabularcupper for metal/polyethylénliner konformitet samt målt evt. skruefiksationshullers betydning for dette samt polyethylénens støtte. Havde fundet meget stor forskel cupperne imellem med u-understøttede områder af polyethylén varierende fra 10,3 til 96,9%; der var dårligst kontakt i cupper med flere huller og det anbefales at anvende acetabularcupper med størst mulig kontakt mellem polyethylén og metalshell samt at eliminere 24

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3 DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER 2002 31. ÅRGANG ÅRSMØDET 2002............................. 3 - FOREDRAGSKONKURRENCE................... 4 - POSTERKONKURRENCE...................... 4 - TILMELDING TIL ÅRSMØDET...................

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere