Årsrapport Air Greenland A/S A/S Reg. Nr GER Nr Postboks Nuuk Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr GER Nr Postboks Nuuk Grønland

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.) Omsætning 1.112, , , , ,6 Resultat før finansielle poster 50,0 60,2 75,6 112,8 64,4 Resultat før skat 52,8 62,5 75,0 106,8 63,2 Årets resultat 36,8 41,1 51,3 71,4 41,2 Materielle anlægsaktiver 611,7 538,2 917,5 939,1 908,1 Egenkapital 551,7 592,7 653,6 697,6 737,2 Balancesum 1.043, , , ,0 1318,1 Udbytte for regnskabsåret ,0 - - Investeringer i materielle anlægsaktiver 147,9 131,8 464,8 132,3 242,5 Antal medarbejdere (ultimo året) Overskudsgrad 4,4% 5,3% 6,4% 9,7% 5,5% Afkast af investeret kapital efter skat inkl. goodwill 6,8% 7,5% 8,4% 10,9% 5,8% Finansiel gearing 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 Egenkapitalens forrentning 6,9% 7,2% 8,2% 10,6% 5,7% Soliditetsgrad 52,9% 55,3% 49,7% 52,9% 55,9% STATISTISKE OPLYSNINGER Måleenhed Rutenettets længde Km Antal befløjne byer Byer Fløjne km i rutetrafik Flyvetimer i luften, i alt Timer Flyvetimer i luften, rute Timer Udbudte ton-km, rutetrafik Solgte ton-km, rutetrafik Total lastfaktor, rutetrafik Procent 67,0% 62,2% 63,2% 61,0% 64,3% Antal passagerer Udbudte sæde-km., rutetrafik Solgte sæde-km, rutetrafik Kabinefaktor, rutetrafik Procent 79,3% 77,1% 78,8% 79,0% 77,70% Gns. rejsestrækning i rutetrafik Km

3 Indhold 04 SELSKABSOPLYSNINGER 05 LEDELSESPÅTEGNING 06 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 07 LEDELSESBERETNING Koncernens profil Hovedpunkter fra regnskabsåret 2013 Økonomisk udvikling Markedet i 2013 Drift Forventninger til 2014 Risici og forsikringer Samfundsansvar God selskabsledelse 20 FLYFLÅDEN 22 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 31 RESULTATOPGØRELSE FOR BALANCE PR EGENKAPITALOPGØRELSE FOR PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR NOTER 50 BESTYRELSESMEDLEMMER OG -KOMPETENCER 54 CSR INDIKATORER 3

4 Selskabs oplysninger SELSKAB BESTYRELSE Air Greenland A/S A/S Reg. Nr Hjemstedskommune: Nuuk Telefon: Telefax: Internet: Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesformand, direktør (Grønlands Selvstyre) Julia Pars Direktør Katuaq - Grønlands kulturhus (Grønlands Selvstyre) Lars Tybjerg Fhv. direktør Økonomi- og Erhvervsministeriet (Den danske stat) Leif Rasmussen President & CEO SAS Cargo Group A/S (SAS) Bjarne Eklund Direktør (Den danske stat) Benny Zakrisson Executive Advisor to Accent Equity Industrial Advisor to EQT (SAS) Claus Motzfeldt Flytekniker Air Greenland (Medarbejderne) DIREKTION Michael Højgaard Administrerende direktør (Air Greenland) Camilla Siezing Salgschef Air Greenland (Medarbejderne) Henrik Maule Steinbacher Kaptajn Air Greenland (Medarbejderne) REVISION 4 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 Ledelses påtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Air Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, 17. marts 2014 DIREKTION BESTYRELSE Michael Højgaard Administrerende direktør Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesformand Bjarne Eklund Claus Motzfeldt Julia Pars Leif Rasmussen Henrik Maule Steinbacher Lars Tybjerg Benny Zakrisson Camilla Siezing 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Air Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Air Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 17. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Jansen Statsautoriseret revisor Jesper Blom Statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning 7

8 Koncernens profil Air Greenland er Grønlands nationale luftfartsselskab. Selskabets forretningsgrundlag er at tilbyde kunderne konkurrencedygtige og attraktive atlant- og indenrigsrejser samt charterløsninger. Derudover fungerer selskabet som turismeudvikler og partner for offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer i og omkring Grønland. Air Greenland arbejder for at fastholde sin markedslederposition på atlant- og indenrigsruterne og videreudvikle den professionelle charterforretning. Selskabet investerer derfor løbende i forbedring af dets produkter og i at øge efterspørgslen efter rejser til, fra og i Grønland. Air Greenland har en enkel og sammenhængende forretningslogik, som er anerkendt i hele organisationen. Den gør selskabet i stand til effektivt at manøvrere og konkurrere. Kundeorientering og omkostningsbevidsthed er afgørende sigtepunkter og mål. Målene skal nås ved at træffe beslutninger, som er baseret på, hvad der er bedst for kunden, for selskabet og for medarbejderne. Vision Vi gør Grønland tilgængelig. Mission Vi udvikler vores trafiksystem, hvor det skaber værdi for kunderne og Air Greenland. Vi tiltrækker og udvikler de rette medarbejdere. Vi er bevidste om vores samfundsansvar og tager det alvorligt. Air Greenland A/S Grønlands Rejsebureau A/S 100% Hotel Arctic A/S 100% Arctic Umiaq Line A/S 50% Norlandair ehf. 25% World of Greenland Arctic Circle A/S 40% World of Greenland A/S 50% Hotel Sisimiut Aps 33% Koncerndiagram 8

9 Hovedpunkter fra regnskabsåret 2013 Den forventede vækst og aktivitet i samfundet udeblev i Hverken rute- eller charterforretningens forventning om vækst blev indfriet. Markedet til trods blev året tilfredsstillende, og de budgetterede mål for driften indfriet. Årets omsætning var på niveau med 2012, og indikerer et forholdsvis stabilt marked. Blandt årets større begivenheder kan nævnes implementeringen af IT-platformen Amadeus Altea, der skal forbedre de kommercielle forudsætninger for distributionen og mulig vækst, sikring af den vigtige kontrakt om betjening af Thule Airbase for US Air Force og beslutningen om ikke at tage levering af de i 2011 bestilte EC 255 helikoptere, der var tiltænkt offshoreindustrien og Search And Rescue operationer. Selskabet fortsætter med implementeringen af DHC8 som den flytype, der skal udgøre fundamentet for den interne beflyvning af Grønland, og i 2013 købte selskabet sin 6. DHC8 til levering i I sidste halvdel af året tiltrådte Michael Højgaard, der tidligere har haft ledende stillinger i bl.a. Air Greenland, SAS og Lindpro, som ny administrerende direktør. 9

10 Økonomisk udvikling Koncernen Resultatet blev et overskud på DKK 63,2 millioner før skat og DKK 41,2 millioner efter skat. I forhold til 2012 er resultatet henholdsvis DKK 43,6 millioner og DKK 30,2 millioner lavere. Det opnåede resultat for året er tilfredsstillende. På trods af en begrænset udvikling i aktivitetsniveauet er opnået en omsætningsstigning, som kan henføres til en overtagelse af en fastvinget servicekontrakt, en ny kontrakt om Search And Rescue-beredskab i Grønland, og til en optimeret styring af priser. Moderselskab Resultatet før skat, eksklusive indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber for 2013, er DKK 43,3 millioner lavere end Moderselskabets nettoomsætning inkl. andre driftsindtægter på DKK 1.109,5 millioner er DKK 10,0 millioner højere end Charterindtægterne er steget med DKK 16,7 millioner og den samlede ruteomsætning med DKK 2,6 millioner. Betaling for servicekontrakterne er faldet med DKK 6,9 millioner, hvilket primært skyldes, at SAR-aftalen før 2013 var en del af en servicekontrakt og nu er en charterkontrakt. Ruteomsætningen, som består af passager-, fragt-, post- og andre trafikindtægter, steg samlet med DKK 2,6 millioner i forhold til Fragt- og postindtægterne påvirker omsætningen negativt med DKK 5,7 millioner, hvilket skyldes lavere mængder. Den øvrige ruteomsætning steg med DKK 8,3 millioner, hvilket primært skyldes en længere gennemsnitlig rejsestrækning pr. passagerer og højere yield. I forbindelse med overgangen fra DHC7 til DHC8 er der bedre mulighed for direkte flyvninger mellem de grønlandske byer. Det medfører kortere rejsetid og færre mellemlandinger, og den prioritering er fastholdt for at skabe det bedste produkt for kunderne. De eksterne omkostninger er samlet steget med DKK 26,6 millioner. Heri indgår ca. DKK 16 millioner i udtrædelsesomkostninger i forbindelse med annullering af købet af to EC225 helikoptere. Skiftet til et mere fleksibelt distributionssystem har øget de direkte distributionsomkostninger med DKK 6,5 millioner. Systemet skal sikre kunden et bedre, mere sammenhængende og tilgængeligt produkt. I 2013 har der været ni flere fuldtidsansatte end i 2012, og de samlede lønomkostninger er steget med DKK 9,9 millioner. Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsansat er DKK 0,7 million og er steget med 1,2 %. Af- og nedskrivninger er steget med DKK 20,7 millioner, hvilket primært skyldes en fortjeneste ved salg af anlægsaktiver i 2012 på DKK 18,9 millioner. En væsentlig andel af de samlede omkostninger betragtes som produktionsvariable. Gennem en fortsat fokusering på omkostningerne, herunder i forhold til den producerede kapacitet, er omkostningerne i rutetrafikken nedbragt med knap 5 % pr. produceret enhed. Målet er fortsat at mindske enhedsomkostningerne med 5 % i strategiperioden. Air Greenland har i 2013 et afkast af den investerede kapital på 5,8 % og når derved ikke målsætningen på 7,5 %. Omkostningerne ved annullering af køb af EC225-helikopterne påvirker nøgletallet. Såfremt der korrigeredes for dette, ville afkastet af den investerede kapital have været 8,4 %. Finansiering og likviditet Likviditeten i koncernen blev reduceret med DKK 131,6 millioner. Pengestrømmene fra driftsresultatet er negativt med DKK 10,5 millioner. Årets forudbetalinger på to EC225 helikoptere påvirkede likviditeten negativt med DKK 129,6 millioner, og den samlede forudbetaling på DKK 165,5 millioner er tilbagebetalt i februar Der er brugt yderligere DKK 85,0 millioner til anlægsinvesteringer. Der er ikke optaget ny gæld, og der er afdraget på gældsforpligtelser med DKK 36,1 millioner. 10

11 Datterselskaber Grønlands Rejsebureau opnåede i 2013 et overskud før skat på DKK 4,5 millioner, hvoraf datterselskaberne World of Greenland og World of Greenland Arctic Circle bidrog med DKK 1,1 millioner. Resultatet er tilfredsstillende. Hotel Arctic opnåede i 2013 et tilfredsstillende overskud før skat på DKK 2,5 millioner. Hotellet har formået at positionere sig som et af Grønlands førende hoteller. Associerede selskaber Ejerskabet af Arctic Umiaq Line A/S deles ligeligt med Royal Arctic Line A/S, og resultatet for 2013 viser et underskud før skat og underskudsgaranti på DKK 5,5 millioner. Underskuddet bliver dækket af Grønlands Selvstyre, hvorefter årets resultat efter skat går i nul. Grønlands Selvstyre stillede i 2011 en ny underskudsgaranti for årene 2012 til 2016 på i alt DKK 59,7 millioner. Air Greenland ejer 25 % af det islandske selskab Norlandair ehf. Selskabet opnåede i 2013 et tilfredsstillende resultat før skat på DKK 1,1 million. 11

12 Markedet i 2013 PASSAGERER I Atlantpassagerer Indenrigspassagerer JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Efterspørgslen Den forventede vækst udeblev i Efterspørgslen har været mærket af det lavere samfundsøkonomiske aktivitetsniveau i Grønland, hvad angår både passagerer og fragt. Luftfragten fra Danmark til Grønland viste stor tilbagegang i forhold til tidligere års mængder. Dels er den generelle efterspørgsel faldet af forskellige årsager som fald i byg- geaktiviteter og fraflytning, og dels er enkelte produkttyper blevet flyttet til skibsbefordring. Konkurrencen på luftfragt er til stede, og der ses fortsat flere produkter fløjet ind via Island. Årets resultat af passagerbefordringen blev båret af en bedre gennemsnitlig indtjening pr. billet, den såkaldte yield, der opvejer manglende vækst i volumen. Efterspørgslen er fortsat størst i den absolutte højsæson. Rutetrafik Indenrigstrafik I 2013 var markedet for passagertransport internt i Grønland stabilt i forhold til DHC8 gav mulighed for en mere direkte og hurtigere ruteføring med flere frekvenser. Ruten mellem Kangerlussuaq og Nerlerit Inaat (Constable Pynt) kom igen ind i fartplanen under en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre. København Danmark København-Kangerlussuaq retur er befløjet op til syv gange ugentligt i højsæsonen med selskabets Airbus 330 og op til fire gange ugentligt resten af året. Produktionen er uden for højsæsonen holdt på 2012-niveau, hvilket periodevis har givet lavere udnyttelsesgrad, idet sædeudbuddet grundet flyets ombygning i begyndelsen af 2013 har oversteget tilsvarende perioder året før. Et vigtigt hensyn i disponeringen af antal flyvninger er fragt, post og den generelle forsyningssikkerhed. Air Greenland har indhyret Jet Time til at beflyve Narsarsuaq i Sydgrønland i sommer - perioden med en Boeing 737. Keflavik Island Islandsruten mellem Nuuk og Keflavik blev i lighed med 2012 befløjet i højsæsonen med to ugentlige forbindelser, som er tilpasset den internationale trafik i Keflavik. Ruten viste vækst og en bedre indtjening pr. passager end i Med en ny samarbejdsaftale med Icelandair forventes ruten fortsat at være den foretrukne rejserute for rejsende, der har destinationer uden for Danmark, ikke mindst i Nordamerika. Iqaluit - Canada Selskabet fløj til Iqaluit i Nunavut, Canada, fra Nuuk i både 2012 og 2013 med forbindelse til Ottawa med canadiske First Air. I 2013 viste ruten en vækst på ca. 20 % i antallet af passagerer, men baseret på en længere sæson. Markedet har ikke vist sig klar til sæsonudvidelse endnu, og ruten vil i 2014 få en kortere sæson fra medio juni til primo september. 12

13 Distribution, kundekontakt og netværk Natten til 5. april 2013 skiftede selskabet ITdistributionsplatform fra Navitaire NewSkies til Amadeus Altea, en overgang, der havde været forberedt i mere end halvandet år, og som indvirkede på 22 IT-baserede systemer i selskabet. Processen var omfattende og ressourcetung, men blev gennemført professionelt og med begrænsede negative effekter for markedet. Arbejdet med at tilpasse systemer, regler og forretningsgange til de nye systemer fortsætter i Efter mere end fem år i det lukkede distributionssystem, NewSkies, var tiden moden både hos Air Greenland, IT-udbyderen Amadeus og markedet til at foretage skiftet. Den nye distributionsplatform muliggør igen samarbejde med rejsebureauer og luftfartselskaber på kendte branchevilkår. Investeringen har derfor været anset som en nødvendig forudsætning for at kunne tage del i en eventuel vækst, forsvare nuværende markedsposition og agere som en ligeværdig spiller i markedet. Systemet giver mulighed for global distribution via de gængse distributionssystemer, Amadeus, Sabre, Worldspan m.fl., ligesom adgangen til at kunne samarbejde med andre luftfartsselskaber på interline-vilkår er væsentligt forbedret (Interline giver passagerer og deres bagage mulighed for at rejse med flere luftfartsselskaber på én billet). Allerede fra midten af 2013 var det igen muligt at købe gennemgående rejser med Air Greenland og SAS til danske indenrigsdestinationer. Op til ca. 10 % af selskabets rejsende til København vurderes at have behov for rejser videre til andre destinationer i Danmark og Skandinavien. Post og fragt På den nordgående luftfragt mellem Danmark og Grønland kunne konstateres et fald på 8,8 % i forhold til Dette fordelte sig med ca. 45 % fra fødevarebutikkerne og resten fra generel fragt. Enkelte fødevaregrupper er flyttet til skibsfragt, men der er også samlet set en nedgang på søfragten, hvilket vidner om en generel nedgang i fragtmarkedet. Der har været færre olie/mineralprojekter, nedgang i byggeriet og væsentligt færre krydstogtsskibsanløb i Post Danmark tilkendegav i 2013, at man ønskede at forlænge den nuværende aftale med ét år. Den nordgående post viser et fortsat skred fra brevpost til pakkepost. Der var en mindre stigning i postmængderne i Effekten af, at størstedelen af selskabets interne produktion er flyttet fra DHC7 til DHC8, inklusiv fragtprodukterne, slog i 2013 for alvor igennem. Det har krævet en tilvænning i markedet, da forsendelser i volumen og fysisk størrelse skal nedbrydes mere, men giver til gengæld flere frekvenser og en større grad af fleksibilitet. Servicekontrakter med Grønlands Selvstyre Servicekontrakter er aftaler med Grønlands Selvstyre om subsidieret trafik. Kontrakterne vedrører regioner og ruter, hvor der ikke er en naturlig efterspørgsel, der kan skabe et bæredygtigt grundlag for kommerciel befordring. Der er ni servicekontrakter inden for luftfarten, der alle varetages af Air Greenland. Kontrakterne inkl. tilhørende indtægter udgør ca. 18 % af selskabets samlede omsætning og er derfor et vigtigt forretningsområde. Kontrakternes økonomi er ikke reguleret siden Betjeningen sker på en toårig forlængelse i efteråret 2012 med virkning frem til 31. december De kontrakter, der tidligere var betjent med S61 helikoptere, er fra 1. januar 2013 blevet betjent med Bell 212-helikoptere. Omlægningen har bl.a. medført, at der er indsat flere sæder og flere frekvenser. Herved opnår rejsende bedre valgmuligheder for rejser, og flere byer i Sydgrønland har opnået mulighed for ud-hjem-rejser samme dag. Air Greenland ønsker fortsat at være det naturlige valg af partner for Grønlands Selvstyre. I 2013 tilbød selskabet at investere i nye helikoptere, under forudsætning af at kontrakterne blev forlænget. Efter selskabets opfattelse vil flest mulige kontrakter hos Air Greenland binde landets samlede infrastruktur bedst muligt sammen. Man kan som passager i dag købe én flybillet til hele det grønlandske rutenet på tværs af de kommercielle og selvstyrestøttede områder, hvilket ikke tidligere var en mulighed, da flere af servicekontrakterne blev varetaget af andre operatører. Ved irregularitet sikrer én samlet håndtering, at passagerernes interesser varetages bedst muligt. Grønlands Selvstyre gennemfører i sommeren 2014 et udbud på servicekontrakterne fra 1. januar

14 Charter Air Greenlands omsætning på charterflyvninger i 2013 steg med DKK 16,9 millioner sammenlignet med Det skyldtes først og fremmest den indgåede Search And Rescuekontrakt, som før 2013 indgik i en selvstyreservicekontrakt. Der blev ikke i 2013 foretaget efterforskningsboringer. Øvrige aktiviteter som seismik og andre forundersøgelser var på det laveste niveau i fem år. Der er tegn på, at nogle af olieselskaberne er ved at trække sig helt ud af koncessionsområderne ud for Diskoøen. Derimod ser det ud til, at interessen fortsat er intakt for koncessionsområderne i Melvillebugten, hvor et selskab er på planlægningsstadiet af et boreprogram. Selvstyret har sidst på året tildelt tre nye koncessionsområder i farvandet ud for Nordøstgrønland. Der går dog formentlig flere år, før der for alvor kan registreres aktiviteter, der kan få samfundsmæssig betydning. Aktivitetsniveauet inden for den mineralske efterforskning lå på samme niveau som i Air Greenland ønsker fortsat at være en væsentlig aktør i forbindelse med de mineaktiviteter, der måtte blive realiseret i fremtiden. For den videnskabelige sektor gennemførte Air Greenland i 2013 en række flyvninger. De væsentligste vedrørte isbjørnemærkninger for Grønlands Naturinstitut, servicering af den såkaldte G-Net kæde (klimaforskning) for NASA (USA) via DTU/Space (DK) og et større grundforskningsprojekt for GEUS i Nordøstgrønland. Niveauet for denne type flyvninger ser uændret ud for Search And Rescue kontrakt med den danske stat Regnskabsåret 2013 var det første i en toårig SAR-kontrakt. Kontrakten er baseret på 24/7/365-dækning med S61-helikopter ud af Kangerlussuaq suppleret med Bell 212-helikoptere ud af Qaqortoq otte timer om dagen seks dage om ugen. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2014, og det forventes således, at der kommer et udbud for de kommende år. Der blev i 2013 udført 11 SARoperationer med S61 og 15 med Bell 212. US Air Force kontrakt Air Greenland vandt udbudsrunden om servicering af Thule Air Base, dels med Airbus 330 mellem København og Thule dels med DHC8 mellem Kangerlussuaq og Thule. Den nye kontrakt er indgået for en femårs periode med start den 1. oktober

15 15

16 Drift Produktion I overensstemmelse med flådeudskiftningsstrategien, er der i 2013 produceret flere DHC8 timer og væsentligt færre DHC7 timer sammenlignet med Vedligeholdelse Selskabets flagskib på indenrigsnettet, DHC8, giver færre vedligeholdesestimer end DHC7. Fra 1. december 2013 vedligeholdes selskabets Airbus A330 af Monarch Engineering efter mange år hos SAS Technical. S61 fungerer godt i rollen som SAR-helikopter, en operation, der kun kræver få flyvetimer. Electronic Flight Bag Electronic Flight Bag (EFB) blev introduceret ultimo 2013 og skal på sigt medføre, at pilotens taske med manualer, kort, logbøger, flyveplaner og andre papirer afløses af en elektronisk tablet. EFB har været i testfase på Airbus 330, DHC8, DHC7 og King Air i 2013, og de formelle godkendelser forventes opnået i løbet af For helikopteroperationen vil EFB en også fungere som navigationshjælpemiddel og faktureringsværktøj på charteropgaver, integreret med selskabets økonomisystemer. Det indebærer bedre information til kunderne og effektiviserede processer og forbedret datagrundlag for Air Greenland. Punktlighed Den samlede punktlighed var på 67,5 %, hvilket var marginalt bedre end Korrigeret for vejrmæssige forsinkelser var gennemsnittet på 76,4 %. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,7 64,4 60,9 70,1 63,9 67,7 68,8 78,4 66,8 81,2 64,6 58, ,3 81,3 63,8 61,1 70,8 71,2 70,2 71,5 69,5 54,7 60,0 66,3 Forventninger til Demografiens udvikling og en stram offentlig økonomi forventes at have betydning for udviklingen i markedet i det kommende år. Der er ikke udsigt til større olieboringsaktiviteter. Derimod er der forhåbninger om, at mineralefterforsknings- og mineindustrien vil vise øget aktivitet. I 2014 forventes flere samarbejder med andre luftfartsselskaber om rejsende til Grønland. Året vil i forlængelse heraf blive brugt til at skabe grobund for en bedre udnyttelse af den nye distributionsplatform. Indsatsen underbygges af en række salgssamarbejder i Europa og Nordamerika for at opdyrke nye geografiske markeder. Positivt er det, at der over den kommende treårs periode forventes investeret DKK 1-1½ milliard til byggeri. Dette kan meget vel få positiv indflydelse på efterspørgslen efter flyrejser fra slutningen af GrønlandsBANKEN forventer ifølge dens seneste årsrapport nulvækst i bruttonational- produktet for 2014 under forudsætning af en uændret udvikling inden for fiskeriet og en forventning om, at aktivitetsstigningen i byggeriet først slår igennem i slutningen af året. Der forventes et stabilt marked uden egentlig vækst på passager- og charterområderne. Niveauet for luftfragt og -post forventes i 2014 at følge landets øvrige aktiviteter og dermed at være på niveau med Der forventes et resultat i størrelsen DKK 75 millioner før skat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Den 29. januar 2014 havarerede en DHC8 under landing i Ilulissat. Der var ingen omkomne, men flyet blev totalskadet. Havariet forventes samlet at påvirke regnskabsåret 2014 negativt med op til DKK 5 millioner, der er indregnet i det forventede resultat.

17 Risici og forsikringer Markedsudvikling Som følge af økonomisk afmatning i det grønlandske samfund, herunder i kommunerne, er der risiko for nedadgående aktivitet på en række af indenrigsruterne i Grønland. Der er forventning om fortsat aktivitet i 2014 for mineralefterforskning på land og anlæg af miner. Men faldende råvarepriser og selskaber, som kan have svært ved at finansiere efterforskning og anlæg, kan sænke aktiviteten, og medvirke til, at det samfundsøkonomiske aktivitetsniveau i Grønland falder yderligere. Konkurrence Der forventes fortsat konkurrence fra Island og på atlantruten til Danmark, hvilket også vil være afhængigt af aktivitetsniveauet i Grønland. Air Greenland skal fortsat kæmpe for at opretholde sin markedsandel, og priserne vil være under pres. Direkte charterflyvninger forventes at fortsætte, og det er sandsynligt med konkurrerende periodisk ruteflyvning til Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Brændstof Brændstof er en meget væsentlig omkostning, så ændringer i priserne er den største enkeltstående faktor, der påvirker Air Greenlands omkostninger. For så vidt angår Airbus 330, arbejder Air Greenland på at imødegå meromkostninger ved en konservativ afdækningspolitik, hvor der på årsbasis sikres mod pris- og kursstigninger for minimum 40 % af brændstofforbruget. For så vidt angår flybrændstoffet til indenrigs- og charterflåden er Air Greenland afhængig af prispolitikken hos eneforhandleren af brændstof, KNI Polar Oil, og af verdensmarkedspriserne. Air Greenland kan derfor ikke sikre sig effektivt mod prisstigninger. Forsikringer I 2013 har selskabets fastvingede flåde været forsikret i et pool-samarbejde med SAS og TAP. Samarbejdet har været formidlet gennem SAS delejerskab i Air Greenland. Helikopterflåden har siden 1. december 2011 været forsikret separat. Denne konstruktion har medført øgede omkostninger i forhold til årene før 2011, da hele flåden indgik i en pool, som det ikke har været muligt at fortsætte i. 17

18 Samfundsansvar I 2010 tilsluttede Air Greenland, som den første grønlandske virksomhed, sig det verdens omspændende samarbejde for samfundsansvar UN Global Compact. Air Greenland har siden arbejdet kontinuerligt med at integrere UN Global Compacts ti principper om menneske - og arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption i selskabets forretningsstrategi og processer. I praksis betyder det, at principperne danner grundlaget for og rammen om Air Greenlands tre prioriterede områder for samfundsansvar det gode arbejdsliv, den engagerede virksomhed og den miljøbevidste drift. Områderne er sammen med CSR- politikken nærmere beskrevet på Jeg er glad for at bekræfte, at Air Greenland også fremadrettet vil støtte op om UN Global Compact, og vi vil fortsætte arbejdet med at knytte principperne til vores forretning. Vi vil se på, hvordan principperne kan styrke vores strategi, blive en naturlig del af vores kultur og optimere den daglige drift. Michael Højgaard Administrerende direktør Air Greenland 18 Corporate Social Responsibility, CSR, er en del af selskabets mission med fokus på en række hovedtemaer: Det gode arbejdsliv Det gode arbejdsliv skal være udviklende, sundt og sikkert. Medarbejdertrivsel, udvikling og et højt kompetenceniveau er forudsætninger for, at Air Greenland kan nå sine forretningsmæssige mål. Den engagerede virksomhed Air Greenland involverer sig i det grønlandske samfund ud over selve driften af selskabet. Det sker, fordi selskabet er afhængigt af et ressourcestærkt samfund omkring sig, og fordi selskabet med sin størrelse er en vægtig aktør i Grønland. Air Greenland har valgt, at uddannelse og udvikling skal være den røde tråd i dette samfundsarbejde. Gennem et samarbejde med de grønlandske studerendes organisation i Danmark arbejdes på at bringe uddannet grønlandsk arbejdskraft til Grønland efter endt uddannelse. Den miljøbevidste drift Det er et af Air Greenlands overordnede mål at være den førende virksomhed i Grønland inden for miljøbevidsthed. Arbejdet for at nå dette mål blev i 2013 for alvor sat i system. Det skete med indgåelse af et partnerskab med Verdensnaturfonden, WWF, sammen med andre grønlandske virksomheder via CSR Greenland. Partnerskabets konkrete indhold er beskrevet i et projekt kaldet WWF Green Office. Se også CSR indikatorerne på de sidste sider.

19 God selskabsledelse Selskabets bestyrelse afholder seks ordinære møder årligt. Møderne, som er jævnt fordelt over året, aftales for et år ad gangen. Denne fremgangsmåde sikrer mødedeltagelse og løbende dialog mellem bestyrelsen og direktionen. Såfremt der er behov herfor, kan der gennemføres ekstraordinære møder. Bestyrelsen og direktionen forholder sig til selskabets kapitalstruktur, der sammen med en række andre forhold, bl.a. finanspolitikken, forsikringsforhold og strategier for en række områder såsom IT, kommunikation, m.m. behandles mindst en gang om året. Air Greenland og interessenterne Air Greenland tager sit samfundsansvar alvorligt, hvilket bl.a. afspejles i selskabets mission, hvor det erklæres, at vi er bevidste om vores samfundsansvar og tager det alvorligt. For fortsat at understøtte dette fokus og opbygge og vedligeholde relationer til interessenterne vil selskabet udarbejde en interessentpolitik i Åbenhed og transparens Air Greenland vægter åbenhed og transparens og arbejder for via hjemmesiden og andre relevante kanaler, herunder årsrapport, nyhedsbreve, pressemeddelelser, sociale medier m.m. at sikre offentligheden adgang til relevant information om selskabet inkl. information om bestyrelsesmedlemmernes og direktionens kompetencer. Bestyrelsens opgaver, ansvar og arbejde Bestyrelsen har organiseret sig med en formand, der jf. selskabets vedtægter vælges på det konstituerende møde. Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår af selskabets forretningsorden. Ud over de forhold, der løbende skal behandles, arbejder bestyrelsen ud fra en række fastlagte temaer, der behandles hvert år, blandt andet: Fastlægge og/eller revidere strategier, herunder flyflåde, kommunikation, IT, HR og CSR. Evaluere samarbejdsrammer og kompetencer og foretage eventuelt korrigerende tiltag, herunder gennemgang af forretningsorden, vedtægter og direktionsinstruks, evaluering af bestyrelse og direktion. Fastlægge og evaluere økonomiske rammer og resultater, herunder budget, årsregnskab, revision, langtidsbudget, finanspolitik, risikovurdering og forsikringspolitik. Bestyrelsen arbejder ud fra den præmis, at alle relevante sager og områder behandles af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har valgt at nedsætte et finansieringsudvalg, der har til formål at forberede større beslutninger vedr. finansiering, i samarbejde med den daglige ledelse, til bestyrelsens behandling. Risikostyring, intern kontrol og revision Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om udviklingen inden for væsentlige risikoområder og sikrer at bestyrelsen er orienteret om evt. forretningsmæssige risici og hvilke korrigerende tiltag der er i gang. Ydermere sikres en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, dels gennem revisionsprotokollater og dels gennem revisionens årlige deltagelse på bestyrelsesmødet i marts. 19

20 Flyflåden Airbus Antal: 1 DHC-8 (DASH 8) Antal: 6 DHC-7 (DASH 7) Antal: 3 Beech Super King Air B200 Antal: 1 Sikorsky S-61N Antal: 2 Bell 212 Antal: 8 AS 350 B2/B3 Ecureuil Antal: 12 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31 Årsrapport 2011/12 Medlem

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere