Årsrapport Air Greenland A/S A/S Reg. Nr GER Nr Postboks Nuuk Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr GER Nr Postboks Nuuk Grønland

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.) Omsætning 1.112, , , , ,6 Resultat før finansielle poster 50,0 60,2 75,6 112,8 64,4 Resultat før skat 52,8 62,5 75,0 106,8 63,2 Årets resultat 36,8 41,1 51,3 71,4 41,2 Materielle anlægsaktiver 611,7 538,2 917,5 939,1 908,1 Egenkapital 551,7 592,7 653,6 697,6 737,2 Balancesum 1.043, , , ,0 1318,1 Udbytte for regnskabsåret ,0 - - Investeringer i materielle anlægsaktiver 147,9 131,8 464,8 132,3 242,5 Antal medarbejdere (ultimo året) Overskudsgrad 4,4% 5,3% 6,4% 9,7% 5,5% Afkast af investeret kapital efter skat inkl. goodwill 6,8% 7,5% 8,4% 10,9% 5,8% Finansiel gearing 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 Egenkapitalens forrentning 6,9% 7,2% 8,2% 10,6% 5,7% Soliditetsgrad 52,9% 55,3% 49,7% 52,9% 55,9% STATISTISKE OPLYSNINGER Måleenhed Rutenettets længde Km Antal befløjne byer Byer Fløjne km i rutetrafik Flyvetimer i luften, i alt Timer Flyvetimer i luften, rute Timer Udbudte ton-km, rutetrafik Solgte ton-km, rutetrafik Total lastfaktor, rutetrafik Procent 67,0% 62,2% 63,2% 61,0% 64,3% Antal passagerer Udbudte sæde-km., rutetrafik Solgte sæde-km, rutetrafik Kabinefaktor, rutetrafik Procent 79,3% 77,1% 78,8% 79,0% 77,70% Gns. rejsestrækning i rutetrafik Km

3 Indhold 04 SELSKABSOPLYSNINGER 05 LEDELSESPÅTEGNING 06 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 07 LEDELSESBERETNING Koncernens profil Hovedpunkter fra regnskabsåret 2013 Økonomisk udvikling Markedet i 2013 Drift Forventninger til 2014 Risici og forsikringer Samfundsansvar God selskabsledelse 20 FLYFLÅDEN 22 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 31 RESULTATOPGØRELSE FOR BALANCE PR EGENKAPITALOPGØRELSE FOR PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR NOTER 50 BESTYRELSESMEDLEMMER OG -KOMPETENCER 54 CSR INDIKATORER 3

4 Selskabs oplysninger SELSKAB BESTYRELSE Air Greenland A/S A/S Reg. Nr Hjemstedskommune: Nuuk Telefon: Telefax: Internet: Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesformand, direktør (Grønlands Selvstyre) Julia Pars Direktør Katuaq - Grønlands kulturhus (Grønlands Selvstyre) Lars Tybjerg Fhv. direktør Økonomi- og Erhvervsministeriet (Den danske stat) Leif Rasmussen President & CEO SAS Cargo Group A/S (SAS) Bjarne Eklund Direktør (Den danske stat) Benny Zakrisson Executive Advisor to Accent Equity Industrial Advisor to EQT (SAS) Claus Motzfeldt Flytekniker Air Greenland (Medarbejderne) DIREKTION Michael Højgaard Administrerende direktør (Air Greenland) Camilla Siezing Salgschef Air Greenland (Medarbejderne) Henrik Maule Steinbacher Kaptajn Air Greenland (Medarbejderne) REVISION 4 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 Ledelses påtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Air Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, 17. marts 2014 DIREKTION BESTYRELSE Michael Højgaard Administrerende direktør Jens Wittrup Willumsen Bestyrelsesformand Bjarne Eklund Claus Motzfeldt Julia Pars Leif Rasmussen Henrik Maule Steinbacher Lars Tybjerg Benny Zakrisson Camilla Siezing 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Air Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Air Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 17. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Jansen Statsautoriseret revisor Jesper Blom Statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning 7

8 Koncernens profil Air Greenland er Grønlands nationale luftfartsselskab. Selskabets forretningsgrundlag er at tilbyde kunderne konkurrencedygtige og attraktive atlant- og indenrigsrejser samt charterløsninger. Derudover fungerer selskabet som turismeudvikler og partner for offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer i og omkring Grønland. Air Greenland arbejder for at fastholde sin markedslederposition på atlant- og indenrigsruterne og videreudvikle den professionelle charterforretning. Selskabet investerer derfor løbende i forbedring af dets produkter og i at øge efterspørgslen efter rejser til, fra og i Grønland. Air Greenland har en enkel og sammenhængende forretningslogik, som er anerkendt i hele organisationen. Den gør selskabet i stand til effektivt at manøvrere og konkurrere. Kundeorientering og omkostningsbevidsthed er afgørende sigtepunkter og mål. Målene skal nås ved at træffe beslutninger, som er baseret på, hvad der er bedst for kunden, for selskabet og for medarbejderne. Vision Vi gør Grønland tilgængelig. Mission Vi udvikler vores trafiksystem, hvor det skaber værdi for kunderne og Air Greenland. Vi tiltrækker og udvikler de rette medarbejdere. Vi er bevidste om vores samfundsansvar og tager det alvorligt. Air Greenland A/S Grønlands Rejsebureau A/S 100% Hotel Arctic A/S 100% Arctic Umiaq Line A/S 50% Norlandair ehf. 25% World of Greenland Arctic Circle A/S 40% World of Greenland A/S 50% Hotel Sisimiut Aps 33% Koncerndiagram 8

9 Hovedpunkter fra regnskabsåret 2013 Den forventede vækst og aktivitet i samfundet udeblev i Hverken rute- eller charterforretningens forventning om vækst blev indfriet. Markedet til trods blev året tilfredsstillende, og de budgetterede mål for driften indfriet. Årets omsætning var på niveau med 2012, og indikerer et forholdsvis stabilt marked. Blandt årets større begivenheder kan nævnes implementeringen af IT-platformen Amadeus Altea, der skal forbedre de kommercielle forudsætninger for distributionen og mulig vækst, sikring af den vigtige kontrakt om betjening af Thule Airbase for US Air Force og beslutningen om ikke at tage levering af de i 2011 bestilte EC 255 helikoptere, der var tiltænkt offshoreindustrien og Search And Rescue operationer. Selskabet fortsætter med implementeringen af DHC8 som den flytype, der skal udgøre fundamentet for den interne beflyvning af Grønland, og i 2013 købte selskabet sin 6. DHC8 til levering i I sidste halvdel af året tiltrådte Michael Højgaard, der tidligere har haft ledende stillinger i bl.a. Air Greenland, SAS og Lindpro, som ny administrerende direktør. 9

10 Økonomisk udvikling Koncernen Resultatet blev et overskud på DKK 63,2 millioner før skat og DKK 41,2 millioner efter skat. I forhold til 2012 er resultatet henholdsvis DKK 43,6 millioner og DKK 30,2 millioner lavere. Det opnåede resultat for året er tilfredsstillende. På trods af en begrænset udvikling i aktivitetsniveauet er opnået en omsætningsstigning, som kan henføres til en overtagelse af en fastvinget servicekontrakt, en ny kontrakt om Search And Rescue-beredskab i Grønland, og til en optimeret styring af priser. Moderselskab Resultatet før skat, eksklusive indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber for 2013, er DKK 43,3 millioner lavere end Moderselskabets nettoomsætning inkl. andre driftsindtægter på DKK 1.109,5 millioner er DKK 10,0 millioner højere end Charterindtægterne er steget med DKK 16,7 millioner og den samlede ruteomsætning med DKK 2,6 millioner. Betaling for servicekontrakterne er faldet med DKK 6,9 millioner, hvilket primært skyldes, at SAR-aftalen før 2013 var en del af en servicekontrakt og nu er en charterkontrakt. Ruteomsætningen, som består af passager-, fragt-, post- og andre trafikindtægter, steg samlet med DKK 2,6 millioner i forhold til Fragt- og postindtægterne påvirker omsætningen negativt med DKK 5,7 millioner, hvilket skyldes lavere mængder. Den øvrige ruteomsætning steg med DKK 8,3 millioner, hvilket primært skyldes en længere gennemsnitlig rejsestrækning pr. passagerer og højere yield. I forbindelse med overgangen fra DHC7 til DHC8 er der bedre mulighed for direkte flyvninger mellem de grønlandske byer. Det medfører kortere rejsetid og færre mellemlandinger, og den prioritering er fastholdt for at skabe det bedste produkt for kunderne. De eksterne omkostninger er samlet steget med DKK 26,6 millioner. Heri indgår ca. DKK 16 millioner i udtrædelsesomkostninger i forbindelse med annullering af købet af to EC225 helikoptere. Skiftet til et mere fleksibelt distributionssystem har øget de direkte distributionsomkostninger med DKK 6,5 millioner. Systemet skal sikre kunden et bedre, mere sammenhængende og tilgængeligt produkt. I 2013 har der været ni flere fuldtidsansatte end i 2012, og de samlede lønomkostninger er steget med DKK 9,9 millioner. Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsansat er DKK 0,7 million og er steget med 1,2 %. Af- og nedskrivninger er steget med DKK 20,7 millioner, hvilket primært skyldes en fortjeneste ved salg af anlægsaktiver i 2012 på DKK 18,9 millioner. En væsentlig andel af de samlede omkostninger betragtes som produktionsvariable. Gennem en fortsat fokusering på omkostningerne, herunder i forhold til den producerede kapacitet, er omkostningerne i rutetrafikken nedbragt med knap 5 % pr. produceret enhed. Målet er fortsat at mindske enhedsomkostningerne med 5 % i strategiperioden. Air Greenland har i 2013 et afkast af den investerede kapital på 5,8 % og når derved ikke målsætningen på 7,5 %. Omkostningerne ved annullering af køb af EC225-helikopterne påvirker nøgletallet. Såfremt der korrigeredes for dette, ville afkastet af den investerede kapital have været 8,4 %. Finansiering og likviditet Likviditeten i koncernen blev reduceret med DKK 131,6 millioner. Pengestrømmene fra driftsresultatet er negativt med DKK 10,5 millioner. Årets forudbetalinger på to EC225 helikoptere påvirkede likviditeten negativt med DKK 129,6 millioner, og den samlede forudbetaling på DKK 165,5 millioner er tilbagebetalt i februar Der er brugt yderligere DKK 85,0 millioner til anlægsinvesteringer. Der er ikke optaget ny gæld, og der er afdraget på gældsforpligtelser med DKK 36,1 millioner. 10

11 Datterselskaber Grønlands Rejsebureau opnåede i 2013 et overskud før skat på DKK 4,5 millioner, hvoraf datterselskaberne World of Greenland og World of Greenland Arctic Circle bidrog med DKK 1,1 millioner. Resultatet er tilfredsstillende. Hotel Arctic opnåede i 2013 et tilfredsstillende overskud før skat på DKK 2,5 millioner. Hotellet har formået at positionere sig som et af Grønlands førende hoteller. Associerede selskaber Ejerskabet af Arctic Umiaq Line A/S deles ligeligt med Royal Arctic Line A/S, og resultatet for 2013 viser et underskud før skat og underskudsgaranti på DKK 5,5 millioner. Underskuddet bliver dækket af Grønlands Selvstyre, hvorefter årets resultat efter skat går i nul. Grønlands Selvstyre stillede i 2011 en ny underskudsgaranti for årene 2012 til 2016 på i alt DKK 59,7 millioner. Air Greenland ejer 25 % af det islandske selskab Norlandair ehf. Selskabet opnåede i 2013 et tilfredsstillende resultat før skat på DKK 1,1 million. 11

12 Markedet i 2013 PASSAGERER I Atlantpassagerer Indenrigspassagerer JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Efterspørgslen Den forventede vækst udeblev i Efterspørgslen har været mærket af det lavere samfundsøkonomiske aktivitetsniveau i Grønland, hvad angår både passagerer og fragt. Luftfragten fra Danmark til Grønland viste stor tilbagegang i forhold til tidligere års mængder. Dels er den generelle efterspørgsel faldet af forskellige årsager som fald i byg- geaktiviteter og fraflytning, og dels er enkelte produkttyper blevet flyttet til skibsbefordring. Konkurrencen på luftfragt er til stede, og der ses fortsat flere produkter fløjet ind via Island. Årets resultat af passagerbefordringen blev båret af en bedre gennemsnitlig indtjening pr. billet, den såkaldte yield, der opvejer manglende vækst i volumen. Efterspørgslen er fortsat størst i den absolutte højsæson. Rutetrafik Indenrigstrafik I 2013 var markedet for passagertransport internt i Grønland stabilt i forhold til DHC8 gav mulighed for en mere direkte og hurtigere ruteføring med flere frekvenser. Ruten mellem Kangerlussuaq og Nerlerit Inaat (Constable Pynt) kom igen ind i fartplanen under en servicekontrakt med Grønlands Selvstyre. København Danmark København-Kangerlussuaq retur er befløjet op til syv gange ugentligt i højsæsonen med selskabets Airbus 330 og op til fire gange ugentligt resten af året. Produktionen er uden for højsæsonen holdt på 2012-niveau, hvilket periodevis har givet lavere udnyttelsesgrad, idet sædeudbuddet grundet flyets ombygning i begyndelsen af 2013 har oversteget tilsvarende perioder året før. Et vigtigt hensyn i disponeringen af antal flyvninger er fragt, post og den generelle forsyningssikkerhed. Air Greenland har indhyret Jet Time til at beflyve Narsarsuaq i Sydgrønland i sommer - perioden med en Boeing 737. Keflavik Island Islandsruten mellem Nuuk og Keflavik blev i lighed med 2012 befløjet i højsæsonen med to ugentlige forbindelser, som er tilpasset den internationale trafik i Keflavik. Ruten viste vækst og en bedre indtjening pr. passager end i Med en ny samarbejdsaftale med Icelandair forventes ruten fortsat at være den foretrukne rejserute for rejsende, der har destinationer uden for Danmark, ikke mindst i Nordamerika. Iqaluit - Canada Selskabet fløj til Iqaluit i Nunavut, Canada, fra Nuuk i både 2012 og 2013 med forbindelse til Ottawa med canadiske First Air. I 2013 viste ruten en vækst på ca. 20 % i antallet af passagerer, men baseret på en længere sæson. Markedet har ikke vist sig klar til sæsonudvidelse endnu, og ruten vil i 2014 få en kortere sæson fra medio juni til primo september. 12

13 Distribution, kundekontakt og netværk Natten til 5. april 2013 skiftede selskabet ITdistributionsplatform fra Navitaire NewSkies til Amadeus Altea, en overgang, der havde været forberedt i mere end halvandet år, og som indvirkede på 22 IT-baserede systemer i selskabet. Processen var omfattende og ressourcetung, men blev gennemført professionelt og med begrænsede negative effekter for markedet. Arbejdet med at tilpasse systemer, regler og forretningsgange til de nye systemer fortsætter i Efter mere end fem år i det lukkede distributionssystem, NewSkies, var tiden moden både hos Air Greenland, IT-udbyderen Amadeus og markedet til at foretage skiftet. Den nye distributionsplatform muliggør igen samarbejde med rejsebureauer og luftfartselskaber på kendte branchevilkår. Investeringen har derfor været anset som en nødvendig forudsætning for at kunne tage del i en eventuel vækst, forsvare nuværende markedsposition og agere som en ligeværdig spiller i markedet. Systemet giver mulighed for global distribution via de gængse distributionssystemer, Amadeus, Sabre, Worldspan m.fl., ligesom adgangen til at kunne samarbejde med andre luftfartsselskaber på interline-vilkår er væsentligt forbedret (Interline giver passagerer og deres bagage mulighed for at rejse med flere luftfartsselskaber på én billet). Allerede fra midten af 2013 var det igen muligt at købe gennemgående rejser med Air Greenland og SAS til danske indenrigsdestinationer. Op til ca. 10 % af selskabets rejsende til København vurderes at have behov for rejser videre til andre destinationer i Danmark og Skandinavien. Post og fragt På den nordgående luftfragt mellem Danmark og Grønland kunne konstateres et fald på 8,8 % i forhold til Dette fordelte sig med ca. 45 % fra fødevarebutikkerne og resten fra generel fragt. Enkelte fødevaregrupper er flyttet til skibsfragt, men der er også samlet set en nedgang på søfragten, hvilket vidner om en generel nedgang i fragtmarkedet. Der har været færre olie/mineralprojekter, nedgang i byggeriet og væsentligt færre krydstogtsskibsanløb i Post Danmark tilkendegav i 2013, at man ønskede at forlænge den nuværende aftale med ét år. Den nordgående post viser et fortsat skred fra brevpost til pakkepost. Der var en mindre stigning i postmængderne i Effekten af, at størstedelen af selskabets interne produktion er flyttet fra DHC7 til DHC8, inklusiv fragtprodukterne, slog i 2013 for alvor igennem. Det har krævet en tilvænning i markedet, da forsendelser i volumen og fysisk størrelse skal nedbrydes mere, men giver til gengæld flere frekvenser og en større grad af fleksibilitet. Servicekontrakter med Grønlands Selvstyre Servicekontrakter er aftaler med Grønlands Selvstyre om subsidieret trafik. Kontrakterne vedrører regioner og ruter, hvor der ikke er en naturlig efterspørgsel, der kan skabe et bæredygtigt grundlag for kommerciel befordring. Der er ni servicekontrakter inden for luftfarten, der alle varetages af Air Greenland. Kontrakterne inkl. tilhørende indtægter udgør ca. 18 % af selskabets samlede omsætning og er derfor et vigtigt forretningsområde. Kontrakternes økonomi er ikke reguleret siden Betjeningen sker på en toårig forlængelse i efteråret 2012 med virkning frem til 31. december De kontrakter, der tidligere var betjent med S61 helikoptere, er fra 1. januar 2013 blevet betjent med Bell 212-helikoptere. Omlægningen har bl.a. medført, at der er indsat flere sæder og flere frekvenser. Herved opnår rejsende bedre valgmuligheder for rejser, og flere byer i Sydgrønland har opnået mulighed for ud-hjem-rejser samme dag. Air Greenland ønsker fortsat at være det naturlige valg af partner for Grønlands Selvstyre. I 2013 tilbød selskabet at investere i nye helikoptere, under forudsætning af at kontrakterne blev forlænget. Efter selskabets opfattelse vil flest mulige kontrakter hos Air Greenland binde landets samlede infrastruktur bedst muligt sammen. Man kan som passager i dag købe én flybillet til hele det grønlandske rutenet på tværs af de kommercielle og selvstyrestøttede områder, hvilket ikke tidligere var en mulighed, da flere af servicekontrakterne blev varetaget af andre operatører. Ved irregularitet sikrer én samlet håndtering, at passagerernes interesser varetages bedst muligt. Grønlands Selvstyre gennemfører i sommeren 2014 et udbud på servicekontrakterne fra 1. januar

14 Charter Air Greenlands omsætning på charterflyvninger i 2013 steg med DKK 16,9 millioner sammenlignet med Det skyldtes først og fremmest den indgåede Search And Rescuekontrakt, som før 2013 indgik i en selvstyreservicekontrakt. Der blev ikke i 2013 foretaget efterforskningsboringer. Øvrige aktiviteter som seismik og andre forundersøgelser var på det laveste niveau i fem år. Der er tegn på, at nogle af olieselskaberne er ved at trække sig helt ud af koncessionsområderne ud for Diskoøen. Derimod ser det ud til, at interessen fortsat er intakt for koncessionsområderne i Melvillebugten, hvor et selskab er på planlægningsstadiet af et boreprogram. Selvstyret har sidst på året tildelt tre nye koncessionsområder i farvandet ud for Nordøstgrønland. Der går dog formentlig flere år, før der for alvor kan registreres aktiviteter, der kan få samfundsmæssig betydning. Aktivitetsniveauet inden for den mineralske efterforskning lå på samme niveau som i Air Greenland ønsker fortsat at være en væsentlig aktør i forbindelse med de mineaktiviteter, der måtte blive realiseret i fremtiden. For den videnskabelige sektor gennemførte Air Greenland i 2013 en række flyvninger. De væsentligste vedrørte isbjørnemærkninger for Grønlands Naturinstitut, servicering af den såkaldte G-Net kæde (klimaforskning) for NASA (USA) via DTU/Space (DK) og et større grundforskningsprojekt for GEUS i Nordøstgrønland. Niveauet for denne type flyvninger ser uændret ud for Search And Rescue kontrakt med den danske stat Regnskabsåret 2013 var det første i en toårig SAR-kontrakt. Kontrakten er baseret på 24/7/365-dækning med S61-helikopter ud af Kangerlussuaq suppleret med Bell 212-helikoptere ud af Qaqortoq otte timer om dagen seks dage om ugen. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2014, og det forventes således, at der kommer et udbud for de kommende år. Der blev i 2013 udført 11 SARoperationer med S61 og 15 med Bell 212. US Air Force kontrakt Air Greenland vandt udbudsrunden om servicering af Thule Air Base, dels med Airbus 330 mellem København og Thule dels med DHC8 mellem Kangerlussuaq og Thule. Den nye kontrakt er indgået for en femårs periode med start den 1. oktober

15 15

16 Drift Produktion I overensstemmelse med flådeudskiftningsstrategien, er der i 2013 produceret flere DHC8 timer og væsentligt færre DHC7 timer sammenlignet med Vedligeholdelse Selskabets flagskib på indenrigsnettet, DHC8, giver færre vedligeholdesestimer end DHC7. Fra 1. december 2013 vedligeholdes selskabets Airbus A330 af Monarch Engineering efter mange år hos SAS Technical. S61 fungerer godt i rollen som SAR-helikopter, en operation, der kun kræver få flyvetimer. Electronic Flight Bag Electronic Flight Bag (EFB) blev introduceret ultimo 2013 og skal på sigt medføre, at pilotens taske med manualer, kort, logbøger, flyveplaner og andre papirer afløses af en elektronisk tablet. EFB har været i testfase på Airbus 330, DHC8, DHC7 og King Air i 2013, og de formelle godkendelser forventes opnået i løbet af For helikopteroperationen vil EFB en også fungere som navigationshjælpemiddel og faktureringsværktøj på charteropgaver, integreret med selskabets økonomisystemer. Det indebærer bedre information til kunderne og effektiviserede processer og forbedret datagrundlag for Air Greenland. Punktlighed Den samlede punktlighed var på 67,5 %, hvilket var marginalt bedre end Korrigeret for vejrmæssige forsinkelser var gennemsnittet på 76,4 %. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,7 64,4 60,9 70,1 63,9 67,7 68,8 78,4 66,8 81,2 64,6 58, ,3 81,3 63,8 61,1 70,8 71,2 70,2 71,5 69,5 54,7 60,0 66,3 Forventninger til Demografiens udvikling og en stram offentlig økonomi forventes at have betydning for udviklingen i markedet i det kommende år. Der er ikke udsigt til større olieboringsaktiviteter. Derimod er der forhåbninger om, at mineralefterforsknings- og mineindustrien vil vise øget aktivitet. I 2014 forventes flere samarbejder med andre luftfartsselskaber om rejsende til Grønland. Året vil i forlængelse heraf blive brugt til at skabe grobund for en bedre udnyttelse af den nye distributionsplatform. Indsatsen underbygges af en række salgssamarbejder i Europa og Nordamerika for at opdyrke nye geografiske markeder. Positivt er det, at der over den kommende treårs periode forventes investeret DKK 1-1½ milliard til byggeri. Dette kan meget vel få positiv indflydelse på efterspørgslen efter flyrejser fra slutningen af GrønlandsBANKEN forventer ifølge dens seneste årsrapport nulvækst i bruttonational- produktet for 2014 under forudsætning af en uændret udvikling inden for fiskeriet og en forventning om, at aktivitetsstigningen i byggeriet først slår igennem i slutningen af året. Der forventes et stabilt marked uden egentlig vækst på passager- og charterområderne. Niveauet for luftfragt og -post forventes i 2014 at følge landets øvrige aktiviteter og dermed at være på niveau med Der forventes et resultat i størrelsen DKK 75 millioner før skat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Den 29. januar 2014 havarerede en DHC8 under landing i Ilulissat. Der var ingen omkomne, men flyet blev totalskadet. Havariet forventes samlet at påvirke regnskabsåret 2014 negativt med op til DKK 5 millioner, der er indregnet i det forventede resultat.

17 Risici og forsikringer Markedsudvikling Som følge af økonomisk afmatning i det grønlandske samfund, herunder i kommunerne, er der risiko for nedadgående aktivitet på en række af indenrigsruterne i Grønland. Der er forventning om fortsat aktivitet i 2014 for mineralefterforskning på land og anlæg af miner. Men faldende råvarepriser og selskaber, som kan have svært ved at finansiere efterforskning og anlæg, kan sænke aktiviteten, og medvirke til, at det samfundsøkonomiske aktivitetsniveau i Grønland falder yderligere. Konkurrence Der forventes fortsat konkurrence fra Island og på atlantruten til Danmark, hvilket også vil være afhængigt af aktivitetsniveauet i Grønland. Air Greenland skal fortsat kæmpe for at opretholde sin markedsandel, og priserne vil være under pres. Direkte charterflyvninger forventes at fortsætte, og det er sandsynligt med konkurrerende periodisk ruteflyvning til Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Brændstof Brændstof er en meget væsentlig omkostning, så ændringer i priserne er den største enkeltstående faktor, der påvirker Air Greenlands omkostninger. For så vidt angår Airbus 330, arbejder Air Greenland på at imødegå meromkostninger ved en konservativ afdækningspolitik, hvor der på årsbasis sikres mod pris- og kursstigninger for minimum 40 % af brændstofforbruget. For så vidt angår flybrændstoffet til indenrigs- og charterflåden er Air Greenland afhængig af prispolitikken hos eneforhandleren af brændstof, KNI Polar Oil, og af verdensmarkedspriserne. Air Greenland kan derfor ikke sikre sig effektivt mod prisstigninger. Forsikringer I 2013 har selskabets fastvingede flåde været forsikret i et pool-samarbejde med SAS og TAP. Samarbejdet har været formidlet gennem SAS delejerskab i Air Greenland. Helikopterflåden har siden 1. december 2011 været forsikret separat. Denne konstruktion har medført øgede omkostninger i forhold til årene før 2011, da hele flåden indgik i en pool, som det ikke har været muligt at fortsætte i. 17

18 Samfundsansvar I 2010 tilsluttede Air Greenland, som den første grønlandske virksomhed, sig det verdens omspændende samarbejde for samfundsansvar UN Global Compact. Air Greenland har siden arbejdet kontinuerligt med at integrere UN Global Compacts ti principper om menneske - og arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption i selskabets forretningsstrategi og processer. I praksis betyder det, at principperne danner grundlaget for og rammen om Air Greenlands tre prioriterede områder for samfundsansvar det gode arbejdsliv, den engagerede virksomhed og den miljøbevidste drift. Områderne er sammen med CSR- politikken nærmere beskrevet på Jeg er glad for at bekræfte, at Air Greenland også fremadrettet vil støtte op om UN Global Compact, og vi vil fortsætte arbejdet med at knytte principperne til vores forretning. Vi vil se på, hvordan principperne kan styrke vores strategi, blive en naturlig del af vores kultur og optimere den daglige drift. Michael Højgaard Administrerende direktør Air Greenland 18 Corporate Social Responsibility, CSR, er en del af selskabets mission med fokus på en række hovedtemaer: Det gode arbejdsliv Det gode arbejdsliv skal være udviklende, sundt og sikkert. Medarbejdertrivsel, udvikling og et højt kompetenceniveau er forudsætninger for, at Air Greenland kan nå sine forretningsmæssige mål. Den engagerede virksomhed Air Greenland involverer sig i det grønlandske samfund ud over selve driften af selskabet. Det sker, fordi selskabet er afhængigt af et ressourcestærkt samfund omkring sig, og fordi selskabet med sin størrelse er en vægtig aktør i Grønland. Air Greenland har valgt, at uddannelse og udvikling skal være den røde tråd i dette samfundsarbejde. Gennem et samarbejde med de grønlandske studerendes organisation i Danmark arbejdes på at bringe uddannet grønlandsk arbejdskraft til Grønland efter endt uddannelse. Den miljøbevidste drift Det er et af Air Greenlands overordnede mål at være den førende virksomhed i Grønland inden for miljøbevidsthed. Arbejdet for at nå dette mål blev i 2013 for alvor sat i system. Det skete med indgåelse af et partnerskab med Verdensnaturfonden, WWF, sammen med andre grønlandske virksomheder via CSR Greenland. Partnerskabets konkrete indhold er beskrevet i et projekt kaldet WWF Green Office. Se også CSR indikatorerne på de sidste sider.

19 God selskabsledelse Selskabets bestyrelse afholder seks ordinære møder årligt. Møderne, som er jævnt fordelt over året, aftales for et år ad gangen. Denne fremgangsmåde sikrer mødedeltagelse og løbende dialog mellem bestyrelsen og direktionen. Såfremt der er behov herfor, kan der gennemføres ekstraordinære møder. Bestyrelsen og direktionen forholder sig til selskabets kapitalstruktur, der sammen med en række andre forhold, bl.a. finanspolitikken, forsikringsforhold og strategier for en række områder såsom IT, kommunikation, m.m. behandles mindst en gang om året. Air Greenland og interessenterne Air Greenland tager sit samfundsansvar alvorligt, hvilket bl.a. afspejles i selskabets mission, hvor det erklæres, at vi er bevidste om vores samfundsansvar og tager det alvorligt. For fortsat at understøtte dette fokus og opbygge og vedligeholde relationer til interessenterne vil selskabet udarbejde en interessentpolitik i Åbenhed og transparens Air Greenland vægter åbenhed og transparens og arbejder for via hjemmesiden og andre relevante kanaler, herunder årsrapport, nyhedsbreve, pressemeddelelser, sociale medier m.m. at sikre offentligheden adgang til relevant information om selskabet inkl. information om bestyrelsesmedlemmernes og direktionens kompetencer. Bestyrelsens opgaver, ansvar og arbejde Bestyrelsen har organiseret sig med en formand, der jf. selskabets vedtægter vælges på det konstituerende møde. Bestyrelsens opgaver og ansvar fremgår af selskabets forretningsorden. Ud over de forhold, der løbende skal behandles, arbejder bestyrelsen ud fra en række fastlagte temaer, der behandles hvert år, blandt andet: Fastlægge og/eller revidere strategier, herunder flyflåde, kommunikation, IT, HR og CSR. Evaluere samarbejdsrammer og kompetencer og foretage eventuelt korrigerende tiltag, herunder gennemgang af forretningsorden, vedtægter og direktionsinstruks, evaluering af bestyrelse og direktion. Fastlægge og evaluere økonomiske rammer og resultater, herunder budget, årsregnskab, revision, langtidsbudget, finanspolitik, risikovurdering og forsikringspolitik. Bestyrelsen arbejder ud fra den præmis, at alle relevante sager og områder behandles af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har valgt at nedsætte et finansieringsudvalg, der har til formål at forberede større beslutninger vedr. finansiering, i samarbejde med den daglige ledelse, til bestyrelsens behandling. Risikostyring, intern kontrol og revision Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om udviklingen inden for væsentlige risikoområder og sikrer at bestyrelsen er orienteret om evt. forretningsmæssige risici og hvilke korrigerende tiltag der er i gang. Ydermere sikres en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, dels gennem revisionsprotokollater og dels gennem revisionens årlige deltagelse på bestyrelsesmødet i marts. 19

20 Flyflåden Airbus Antal: 1 DHC-8 (DASH 8) Antal: 6 DHC-7 (DASH 7) Antal: 3 Beech Super King Air B200 Antal: 1 Sikorsky S-61N Antal: 2 Bell 212 Antal: 8 AS 350 B2/B3 Ecureuil Antal: 12 20

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

NT Offshore ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

NT Offshore ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk NT Offshore ApS CVR-nr. 30834798 Årsrapport

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR.

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR. Nie Jernes Vej 1 Aalborg Ø 28982593 XTEL APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2014 Torben Clement CVR-NR. 28 98 25 93

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for Odsgaard Holding ApS Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød Årsrapport for 2013 CVR-nr. 18 86 66 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juni 2014. Finn Aagaard

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere