Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober Udkast Version 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4"

Transkript

1 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode Hovedtal for sektoren Administrative systemer Pædagogisk administrative systemer CFU-systemer AV-udstyr Klienter og andre enheder Infrastruktur og servere IT administration Kommunikation Læringsplatform (LMS) Services Synkron kommunikation Telefoni og ADSL Øvrige opgaver Bilag Præcis indholdsbeskrivelse for hovedkategorier

3 1. Formål og metode Baggrund og sigte UC Effektiviseringsprogrammet omfatter et indsatsområde om Fælles it. Som led heri blev det i foråret 2013 besluttet at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC er og CFU er. Som første trin i dette arbejde har Devoteam i samarbejde med de enkelte UC er gennemført en kortlægning ( intern benchmark ) af sektorens it-omkostninger i 2012, som hermed afrapporteres. Denne kortlægning er i det videre arbejde indgået som et vigtigt grundlag for udarbejdelsen af et løsningskatalog for mulige elementer i Fælles it -initiativ for UC erne Udgangspunktet for kortlægningen har været, at UC erne er forskellige med hensyn til størrelse, uddannelsesudbud, antallet af adresser og hvorledes organisationen er opbygget. Disse forhold påvirker naturligvis IT-omkostningerne. Omvendt er UC ernes kerneopgaver de samme, og der er på flere områder store ligheder i nuværende systemvalg og -behov. Arbejdshypotesen harderfor været, at der til trods for forskellene er it-områder, hvor et fællesskab på tværs af UC erne ville kunne være økonomisk fordelagtigt for sektoren som helhed. Disse it-områder er søgt identificeret ved at sammenligne de enkelte UC ers it-omkostninger indenfor en række hovedområder (for eksempel, administrative systemer, pædagogisk administrative systemer, læringsplatforme m.fl.). Ved at se på både omkostningsniveauet i sig selv og forskellene i omkostningsniveauer UC erne imellem har Devoteam fået et grundlag for at vurdere, om det er sandsynligt, at der kan effektiviseres. Der er i det følgende redegjort nærmere for den metodiske tilgang og datagrundlagets kvalitet generelt, og der er i de enkelte afsnit og tabeller anført de bemærkninger og korrektioner, som de enkelte UC er har fundet anledning til. Samlet set er det dog Devoteams vurdering, at der er tale om mindre korrektioner af enkelte UC ers omkostningsprofiler, og at det ikke ændrer ved det samlede billede af sektorens omkostningsprofil som helhed. Men der er ikke tale om en metodenøjagtighed, der kan gøre opgørelserne til genstand for identificering af konkrete besparelsespotentialer hverken på de enkelte UC er eller for sektoren som helhed dertil kræves yderligere analyser med vurdering af de konkrete lokale forhold, krav til servicekvalitet (SLA er) samt organisering og styring mv. Læsningen af både de sammenfattende hovedtal for sektoren (som beskrevet i afsnit 2) og de nærmere beskrivelser af de enkelte områder i de følgende afsnit bør derfor ske med disse forbehold. I de enkelte afsnit er redegjort for konkrete bemærkninger fra de enkelte UC er. De sammenfattende vurderinger er dog alene Devoteams ansvar. 3

4 Dataindsamlingsmetode Kortlægningen er baseret på tal fra kalenderåret Hvis der i undersøgelsen havde været tale en egentlig økonomisk analyse burde kortlægningen have omfattet 3 år ( ) for at udjævne for eventuelle engangsinvesteringer hos de enkelte UC er. Devoteam har imødekommet denne uhensigtsmæssighed ved dels at sikre en omfattende kvalitetssikringsproces, dels at indskrive bemærkninger til opgørelserne i indeværende afrapportering. Hver UC har fået tilsendt et dataindsamlingsskema med nedenstående grundlæggende struktur pr. system/platform: Post Placering Delpost Beløb Timer Konsulentforbrug OPEX CAPEX Indenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Udenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Indenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Udenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Indenfor IT Udenfor IT Indenfor IT Udenfor IT Tabel 1 - Struktur i dataindsamling For at få et fuldstændigt billede af omkostninger er det væsentligt at der metodisk tages højde for både tidsforbrug i og uden for it-afdelingen. Som det fremgår af Tabel 1 tages der derfor højde for dette i spørgerammen (jf. Indenfor IT og Udenfor IT). I rækken Timer er internt timeforbrug til udvikling, vedligehold, support og drift af det pågældende system anført. Timeforbruget er omsat til kr. ved at anvende en gennemsnitlig timesats på kr Opgørelsen af timeforbrug indenfor IT-afdelingen er for alle UC er foretaget af IT-afdelingen selv. Da der ikke er gennemført en tidsregistrering der svarer til den struktur dataindsamlingen har fordret (herunder fordeling af timer på systemer, platforme og øvrige henholdsvis udvikling, vedligehold, support og drift), er timeestimeringen foretaget ved et skøn. For UC Nordjylland (UCN) forelå timeregistreringer dækkende alt tidsforbrug i IT-afdelingen. Kategoriseringen svarer dog ikke til den i kortlægningen ønskede, hvorfor projektet i samarbejde med UCN 4

5 har foretaget en mapning mellem de to forskellige opgørelsesmetoder. Også i den forbindelse har der ved fordeling af timerne været anvendt skøn. Det forhold, at timeestimater er foretaget skønsmæssigt, vil naturligvis behæfte data med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed er søgt imødegået ved også at bede UC erne om den faktiske lønsum i ITafdelingerne og sammenligne dette tal med summen af skønnede timer. Opgørelsen af timeforbrug udenfor IT-afdelingen var tilrettelagt således, at ressourcedirektøren for de enkelte UC er er blevet anmodet om at tilrettelægge en dataindsamling, hvor relevante ledere udenfor IT har indrapporteret et skønnet tidsforbrug for det område, de har ansvar for. For eksempel lederen af bygningsservice, leder af en specifik uddannelse osv. Også disse skøn er naturligvis behæftet med usikkerhed fordi der ikke har været en tidsregistrering med den opdeling som dataindsamlingen har krævet. Rækken Konsulentforbrug dækker konsulentforbrug til det pågældende system. Dette tal er fundet i regnskabet for Under CAPEX er anført de i 2012 foretagne afskrivninger på IT-anskaffelser samt straks afskrevne mindre anskaffelser. Endelig dækker OPEX øvrige løbende driftsomkostninger (typisk licenser på anvendt software) samt omkostninger til kompetenceopbygning/uddannelse for systemet. Også disse tal stammer fra regnskab Udover ovenstående har UC erne leveret følgende basisoplysninger til beskrivelse af størrelsen af den enkelte UC: - Antal ansatte omregnet til fuldtidsårsværk (FTE) - Antal ansatte - Antal STÅ - Antal indskrevne studerende - Antal arbejdsstationer - Antal uddannelser, der tilbydes - Antal lokationer. Datagrundlag Det har været ressourcekrævende at indsamle data til kortlægningen. Og der er, set i forhold til metoden, områder, som ikke har været muligt at belyse. Det gælder følgende: - UC Nordjylland har ikke indsamlet timeforbrug til IT udenfor IT-afdelingen - Metropol har alene oplyst timeforbrug til IT udenfor IT-afdelingen, der vedrører AV-udstyr, hjemmeside, intranet og læringsplatform 5

6 - UCC vurderer ikke, at der bruges timer på IT udenfor IT-afdelingen. For at underbygge transparens i talgrundlaget har Devoteam indsamlet en række bemærkninger til konkrete forhold omkring tallene, og indarbejdet disse i kortlægningen, fordi de på enkelte områder er forklarende for tallenes størrelse. Eksempelvis engangsinvesteringer som er straksafskrevet, og som derfor kan se større ud i 2012, end det ellers ville være i et andet år. Der er også enkelte steder lavet en konsekvensberegning, alene for at afklare disse forklaringers betydning for variansen mellem UC ernes udgiftsprofiler, og herunder om det ændrer væsentligt ved det grundlag som anvendes til udpegning af områder til det videre arbejde mod fællesskaber. 6

7 Metode til sammenligning af omkostningsvarians mellem UCérne Indledningsvis er alle systemer samlet i 12 hovedkategorier defineret i nedenstående tabel 1 : Nr. Hovedkategori Definition 1 Administrative systemer De systemer, der anvendes til understøttelse af den generelle administration på UC erne, for eksempel økonomi, fakturering, løn mv. 2 Pædagogisk administrative systemer De systemer, der anvendes til understøttelse af administrationen af det pædagogiske arbejde på UC erne, for eksempel studieadministrativt system, kursussystem, skemalægningssystem mv. CFU-systemer indgår i denne kategori 3 AV-udstyr Projektorer og interaktive tavler 4 Klienter og andre enheder Stationære og bærbare PC er, andre enheder såsom tablets og web cams samt software til kontorpakke 5 Infrastruktur og servere Al basal infrastruktur (servere, storage, netværkskomponenter) samt basale platformselementer såsom operativsystem, database, sikkerhed mv. 6 IT-administration De systemer, der anvendes til at understøtte it-afdelingens leverance af itservice, for eksempel helpdesk system, overvågningssystem, desktop management system mv. 7 Kommunikation Systemer, der understøtter generel kommunikation: Hjemmeside og intranet 8 Læringsplatform Læringsplatforme (LMS) 9 Services Diverse støttesystemer, der anvendes til en række specifikke formål, for eksempel administration af printere, CAD systemer, INFO tavler, bygningsstyring, adgangskontrol mv. 10 Synkron kommunikation Systemer, der understøtter synkron kommunikation såsom videokonferencesystemer mv. 11 Telefoni og ADSL Fastnet- og mobiltelefoni samt hjemmearbejdspladser 12 Øvrige opgaver Såfremt den i kortlægningen anvendte liste over systemer for den enkelte UC ikke har været komplet, er der her givet mulighed for at tilføje yderligere opgaver/systemer. Denne hovedkategori samler disse. Tabel 2 - Definition af hovedkategorier Totalomkostningen for hver hovedkategori er herefter beregnet for hver UC. For at muliggøre sammenligning er tallene skal der justeres for forskelle i de enkelte UC ers størrelse f.eks. i forhold til antal ansatte. Denne justering kaldes normalisering, og i dette notat er der normaliseret med: - FTE er, antal ansatte og antal arbejdsstationer for hovedkategorier, hvor disse normaliseringsfaktorer vurderes at have størst påvirkning af omkostningen f.eks. de administrative systemer - STÅ og indskrevne studerende, hvor disse normaliseringsfaktorer vurderes at have størst påvirkning af omkostningen f.eks. læringsplatform - Antallet af uddannelser, hvor dette har været relevant - Antallet af lokationer, hvor dette har været relevant. Ved at foretage normalisering opnås, at de enkelte UC ers omkostninger til udførelse af i princippet samme opgave kan sammenlignes og umiddelbart skulle man så forvente, at omkostningen burde være nogenlunde den samme på tværs af UC er. 1 Præcis indholdsdefinition i form af systemliste findes i bilag 7

8 Hvis der stadig er en betydelig variation UC erne imellem, er det antaget, at det kan være muligt at finde et effektiviseringspotentiale. Der kan naturligvis også findes potentialer, hvis de normaliserede omkostninger på tværs af UC erne er nogenlunde af samme størrelsesorden. I disse tilfælde er det blevet vurderet, om det samlede beløb, der anvendes i sektoren er af en sådan størrelsesorden at videre undersøgelse af mulighederne for fælles løsning bør foretages. I det følgende gennemgås kortlægningen resultater dels for sektorens omkostninger som en helhed, dels for hver hovedkategori. Og der er lavet bemærkninger, og nogle steder en korrigeret beregning til illustration af hvad det ville betyde at trække eventuelle engangsudgifter ud. Da alle udgifter er afholdt, og det ikke ændrer ved det samlede billede, er det ikke betydende for Devoteams sammenfattende vurderingerer. 8

9 2. Hovedtal for sektoren I nedenstående tabel vises de samlede opgjorte omkostninger for sektoren fordelt på omkostningskategorier: Totaler inden for og uden for IT-afdelingen Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 3 - Samlede omkostninger for sektoren fordelt pr. omkostningskategori Fordelt på hovedkategorier af systemer får vi følgende: 9

10 Omkostninger i kr. fordelt på systemkategorier Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L Sum Administrative systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT Pæd. adm. Systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT CFU-systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT AV-udstyr i alt Indenfor IT Udenfor IT Klienter mm. i alt Indenfor IT Udenfor IT Infrastruktur og servere i alt Indenfor IT Udenfor IT IT administration i alt Indenfor IT Udenfor IT Kommunikation i alt Indenfor IT Udenfor IT Læringsplatform i alt Indenfor IT Udenfor IT Services i alt Indenfor IT Udenfor IT Synkron kommunikation i alt Indenfor IT Udenfor IT Telefoni & ADSL i alt Indenfor IT Udenfor IT Øvrige i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 4 - Samlede omkostninger for sektoren fordelt pr. hovedkategori Omkostninger til CFU-systemer er trukket ud af hovedkategorien pædagogisk administrative systemer med henblik på særlig analyse. De enkelte UC er har oplyst følgende oplysninger, der anvendes til normalisering: 10

11 Faktor/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt #FTE #Ansatte #STÅ #Indskrevne studerende #Arbejdstationer #Uddannelser N/A #Lokationer N/A Tabel 5 - Normaliseringsfaktorer for de enkelte UC'er Anvendes FTE som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. FTE Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 6 - Omkostningskategorier normaliseret pr. FTE Figuren viser Tabel 6 grafisk: Figur 1 - Omkostningskategorier normaliseret pr. FTE Anvendes antal ansatte som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: 11

12 Normaliseret pr. ansat Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 7 - Omkostningskategorier normaliseret pr. ansat Figuren nedenstående viser Tabel 7 grafisk: Figur 2 - Omkostningskategorier normaliseret pr. ansat Anvendes antal arbejdsstationer som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. arbejdsstation Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 8 - Omkostningskategorier normaliseret pr. arbejdsstation Figuren viser Tabel 8 grafisk: 12

13 Figur 3 - Omkostningskategorier normaliseret pr. arbejdsstation Anvendes STÅ som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. STÅ Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 9 - Omkostningskategorier normaliseret pr. STÅ Figuren omstående viser Tabel 9 grafisk: 13

14 Figur 4 - Omkostningskategorier normaliseret pr. STÅ Anvendes antal indskrevne studerende som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. indskrevet studerende Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 10 - Omkostningskategorier normaliseret pr. indskrevet studerende Figuren nedenstående viser Tabel 10 grafisk: 14

15 Figur 5 - Omkostningskategorier normaliseret pr. indskrevet studerende Bemærkningerne til tallene UC Lillebælt (UCL) har til hovedtallene bemærket, at omkostningerne i 2012 udenfor IT-afdelingen er retvisende, men unormalt høje. Det skyldes indførelse af ny IT-systemer på det administrative område, opgradering af AV-udstyr i 125 klasserum, udendørs overvågningskameraer og overvågningsserver, telepresence setup samt ny lokation til ledelsessekretariat i Vejle. Den samlede omkostning udenfor ITafdelingen for UCL er jf. Tabel 3 knap 17 millioner kr. UCL skønner, at de heraf udgør de ekstraordinære udgifter ca. 7 millioner kr. Devoteams sammenfattende vurderinger Analyseinstituttet Gartner udgiver årligt rapporten IT Metrics: IT Spending and Staffing Report, der for en række industrier angiver nøgletal for IT-omkostninger pr. ansat. I 2013-udgaven opgives det globale nøgletal for IT-omkostninger pr. ansat indenfor Education til $ eller omregnet til kroner (med en valutakurs på 5,5003) = kr. For UC er det tilsvarende tal i tabel 7: kr. Det er dog uden timeomkostninger udenfor IT hos UCC, UCN og (til en vis grad) Metropol, hvorfor der burde tillægges et timeantal til timer udenfor IT for at gøre sammenligningen med Gartner-tallene mere retvisende. Differencen mellem sektorens nøgletal ( kr.) og Gartners tal ( kr.) er således kr. der multipliceret med antal ansatte i sektoren (8000) giver ca. 23 millioner kr. ud af et samlet budget på ca. 304 mio. kr. Dertil kommer at sektorens totalomkostninger varierer ganske meget (fra kr. pr. ansat hos UCC til kr. pr. ansat hos UCSJ jf. tabel 8). 15

16 Samlet set kan Gartners tal (jf. differencen på ca. 23 mio. kr.) og variansen mellem UC erne, ikke umiddelbart tages som udtryk for et konkret besparelsespotentiale. Men tallet og variationerne indikerer efter Devoteams vurdering, at det giver god mening at udnytte UC ernes stordriftsfordel via etablering af fælles løsninger. I det følgende nedbrydes tallene fordelt på hovedkategorierne for at give et afsæt for at foretage denne udpegning. 16

17 3. Administrative systemer Situationsbeskrivelse Kategorien omfatter systemer til understøttelse af den generelle administration, for eksempel økonomi, fakturering, løn mv. De totale omkostninger indenfor denne kategori nedbrudt på omkostningskategorier fremgår af nedenstående tabel: Omkostningsnedbrydning for administrative systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 11 - Omkostninger til administrative systemer Antal FTE og antal ansatte påvirker denne kategori, hvorfor der normaliseres med disse faktorer. For FTE fås: Normaliseret pr. FTE Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 12 - Omkostninger til administrative systemer pr. FTE Grafisk fremstillet får vi: 17

18 Figur 6 - Omkostninger til administrative systemer pr. FTE Med antal ansatte som normaliseringsfaktor fås: Normaliseret pr. ansat Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 13 - Omkostninger til administrative systemer pr. ansat Grafisk fremstillet får vi: 18

19 Figur 7 - Omkostninger til administrative systemer pr. ansat Bemærkninger til tallene For de administrative systemer viser kortlægningen fra de UC er, der har opgjort timeforbruget udenfor IT, at der bruges tid i organisationen på udvikling og support af disse systemer. UCN s og Metropols tal er derfor givet for små. UCC oplyser, at de i 2012 har haft ekstraordinære omkostninger til implementering af diverse administrative systemer (Rejsud, M-tid og Eazyproject), men har ikke haft ressourcer til opgøre omkostningen præcist. Devoteams sammenfattende vurderinger De normaliserede tal pr. ansat jf. tabel 13 varierer omkring et gennemsnit på kr. fra kr. hos UCS til kr. hos UCL. På økonomiområdet anvender alle UC er Navision som grundlæggende system, men der er varians i, hvilke øvrige systemer, der anvendes i tilknytning til Navision. Behovene for økonomistyringsværktøjer er grundlæggende de samme. Devoteam finder derfor, at det bør belyses, om fælles indsatser for eksempel vedr. anskaffelser og drift med henblik på systemkonsolidering på dette område kan give effektiviseringer. Arbejdet skal ses i sammenhæng med det tilsvarende forslag for de pædagogisk administrative systemer, idet disse kan være integreret med de administrative systemer. 19

20 4. Pædagogisk administrative systemer Situationsbeskrivelse Kategorien omfatter systemerne til understøttelse af det pædagogiske arbejde, for eksempel studieadministration, skemaplanlægning, kursussystem mm. De totale omkostninger indenfor denne kategori nedbrud på omkostningskategorier fremgår af nedenstående tabel: Omkostningsnedbrydning for pædagogisk administrative systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 14 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer Omkostningerne til pædagogisk administrative systemer vurderes primært at være afhængig af antal STÅ alternativt indskrevne studerende, hvorfor disse antal anvendes til normalisering i denne kategori. For STÅ fås: Normaliseret pr. STÅ Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 15 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. STÅ Grafisk fremstillet får vi: 20

21 Figur 8 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. FTE Med antal indskrevne studerende som normaliseringsfaktor fås: Normaliseret pr. indskrevet studerende Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 16 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. studerende Grafisk fremstillet får vi: 21

22 Figur 9 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. studerende Bemærkninger til tallene På dette område viser kortlægningen fra de UC er, der har opgjort timeforbruget udenfor IT, at der bruges tid i organisationen på udvikling og support af disse systemer. UCN s og Metropols tal er derfor givet for små. Og UCC har vurderet at der ikke bruges tid på it udenfor it-afdelingen. Devoteams sammenfattende vurderinger Pr. indskrevet studerende varierer tallene jf. tabel 16 omkring et gennemsnit på 195 kr., med mindste omkostning på 93 kr. til 297 kr. som det højeste. Området er i karakteriseret ved en høj grad af behovsmæssigt fællesskab UC erne i mellem, men der er dog varians i, hvilke systemløsninger, der benyttes. Det foreslås derfor, at det belyses, om fællesskaber på dette område kan give effektiviseringer. 22

23 5. CFU-systemer Situationsbekrivelse Flere UC er har omkostninger til CFU-systemer som bibliotekssystem, kursussystem samt øvrige systemer. Omkostninger hertil fremgår nedenstående: Omkostningsnedbrydning for CFU-systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Bibliotekssystem (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Kursussystem (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Øvrige (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 17 - Omkostninger til CFU-systemer Fordelt på omkostningskategorier fås: Omkostningskategorier - CFU-systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 18 - Omkostninger til CFU-systemer nedbrudt pr. omkostningskategori Bemærkninger til tallene CFU ernes systemer (bibliotek og kursus) er rettet mod eksterne brugere for eksempel folkeskoler. Det giver derfor ikke mening at bruge de i dette papir anvendte normaliseringsfaktorer. Devoteams sammenfattende vurderinger Systemernes funktionalitet er fælles for alle CFU (og for UC er, der selv anvender tilsvarende systemer). Derfor foreslås, at der ses på muligheden for fælles løsninger for sektoren indenfor biblioteks- og kursusområdet. 23

Bilag: Potentialer ved fælles it

Bilag: Potentialer ved fælles it UDKAST Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 4. februar 2013 Bilag: Potentialer ved fælles it Dette

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008 -organisering Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor -området Flemming Bøge, oktober 2008 Adskil diskussionerne Ønsket opgavevaretagelse Placering af ansvar og kompetence Fysisk

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget Statusnotat Sag Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri Dato 3. december 2007 Til Fra Økonomiudvalget Styregruppen: Winnie Mogensen Susanne Grum Preben Skiffard Jørgen Høgstrup Preben Juul Sørensen

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010

Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår 20011 priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer 1.800.000 Estimeret årsværk. Eksterne

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 408 Offentligt DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 23. september 2016 Projektnr. 00208 bi, jj/cel, KBJ

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol Dato 2. marts 2011 Initialer Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol 1.0 Baggrund Den 29. november 2010 blev det på et møde mellem rektor og studierektorer besluttet, at der som afsæt for forhandling

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

IT STUDIE-INTRO Maj 2017

IT STUDIE-INTRO Maj 2017 IT STUDIE-INTRO Maj 2017 Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. University College Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.:

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere