Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober Udkast Version 1.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4"

Transkript

1 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode Hovedtal for sektoren Administrative systemer Pædagogisk administrative systemer CFU-systemer AV-udstyr Klienter og andre enheder Infrastruktur og servere IT administration Kommunikation Læringsplatform (LMS) Services Synkron kommunikation Telefoni og ADSL Øvrige opgaver Bilag Præcis indholdsbeskrivelse for hovedkategorier

3 1. Formål og metode Baggrund og sigte UC Effektiviseringsprogrammet omfatter et indsatsområde om Fælles it. Som led heri blev det i foråret 2013 besluttet at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC er og CFU er. Som første trin i dette arbejde har Devoteam i samarbejde med de enkelte UC er gennemført en kortlægning ( intern benchmark ) af sektorens it-omkostninger i 2012, som hermed afrapporteres. Denne kortlægning er i det videre arbejde indgået som et vigtigt grundlag for udarbejdelsen af et løsningskatalog for mulige elementer i Fælles it -initiativ for UC erne Udgangspunktet for kortlægningen har været, at UC erne er forskellige med hensyn til størrelse, uddannelsesudbud, antallet af adresser og hvorledes organisationen er opbygget. Disse forhold påvirker naturligvis IT-omkostningerne. Omvendt er UC ernes kerneopgaver de samme, og der er på flere områder store ligheder i nuværende systemvalg og -behov. Arbejdshypotesen harderfor været, at der til trods for forskellene er it-områder, hvor et fællesskab på tværs af UC erne ville kunne være økonomisk fordelagtigt for sektoren som helhed. Disse it-områder er søgt identificeret ved at sammenligne de enkelte UC ers it-omkostninger indenfor en række hovedområder (for eksempel, administrative systemer, pædagogisk administrative systemer, læringsplatforme m.fl.). Ved at se på både omkostningsniveauet i sig selv og forskellene i omkostningsniveauer UC erne imellem har Devoteam fået et grundlag for at vurdere, om det er sandsynligt, at der kan effektiviseres. Der er i det følgende redegjort nærmere for den metodiske tilgang og datagrundlagets kvalitet generelt, og der er i de enkelte afsnit og tabeller anført de bemærkninger og korrektioner, som de enkelte UC er har fundet anledning til. Samlet set er det dog Devoteams vurdering, at der er tale om mindre korrektioner af enkelte UC ers omkostningsprofiler, og at det ikke ændrer ved det samlede billede af sektorens omkostningsprofil som helhed. Men der er ikke tale om en metodenøjagtighed, der kan gøre opgørelserne til genstand for identificering af konkrete besparelsespotentialer hverken på de enkelte UC er eller for sektoren som helhed dertil kræves yderligere analyser med vurdering af de konkrete lokale forhold, krav til servicekvalitet (SLA er) samt organisering og styring mv. Læsningen af både de sammenfattende hovedtal for sektoren (som beskrevet i afsnit 2) og de nærmere beskrivelser af de enkelte områder i de følgende afsnit bør derfor ske med disse forbehold. I de enkelte afsnit er redegjort for konkrete bemærkninger fra de enkelte UC er. De sammenfattende vurderinger er dog alene Devoteams ansvar. 3

4 Dataindsamlingsmetode Kortlægningen er baseret på tal fra kalenderåret Hvis der i undersøgelsen havde været tale en egentlig økonomisk analyse burde kortlægningen have omfattet 3 år ( ) for at udjævne for eventuelle engangsinvesteringer hos de enkelte UC er. Devoteam har imødekommet denne uhensigtsmæssighed ved dels at sikre en omfattende kvalitetssikringsproces, dels at indskrive bemærkninger til opgørelserne i indeværende afrapportering. Hver UC har fået tilsendt et dataindsamlingsskema med nedenstående grundlæggende struktur pr. system/platform: Post Placering Delpost Beløb Timer Konsulentforbrug OPEX CAPEX Indenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Udenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Indenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Udenfor IT Udvikling Vedligehold Support Drift Indenfor IT Udenfor IT Indenfor IT Udenfor IT Tabel 1 - Struktur i dataindsamling For at få et fuldstændigt billede af omkostninger er det væsentligt at der metodisk tages højde for både tidsforbrug i og uden for it-afdelingen. Som det fremgår af Tabel 1 tages der derfor højde for dette i spørgerammen (jf. Indenfor IT og Udenfor IT). I rækken Timer er internt timeforbrug til udvikling, vedligehold, support og drift af det pågældende system anført. Timeforbruget er omsat til kr. ved at anvende en gennemsnitlig timesats på kr Opgørelsen af timeforbrug indenfor IT-afdelingen er for alle UC er foretaget af IT-afdelingen selv. Da der ikke er gennemført en tidsregistrering der svarer til den struktur dataindsamlingen har fordret (herunder fordeling af timer på systemer, platforme og øvrige henholdsvis udvikling, vedligehold, support og drift), er timeestimeringen foretaget ved et skøn. For UC Nordjylland (UCN) forelå timeregistreringer dækkende alt tidsforbrug i IT-afdelingen. Kategoriseringen svarer dog ikke til den i kortlægningen ønskede, hvorfor projektet i samarbejde med UCN 4

5 har foretaget en mapning mellem de to forskellige opgørelsesmetoder. Også i den forbindelse har der ved fordeling af timerne været anvendt skøn. Det forhold, at timeestimater er foretaget skønsmæssigt, vil naturligvis behæfte data med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed er søgt imødegået ved også at bede UC erne om den faktiske lønsum i ITafdelingerne og sammenligne dette tal med summen af skønnede timer. Opgørelsen af timeforbrug udenfor IT-afdelingen var tilrettelagt således, at ressourcedirektøren for de enkelte UC er er blevet anmodet om at tilrettelægge en dataindsamling, hvor relevante ledere udenfor IT har indrapporteret et skønnet tidsforbrug for det område, de har ansvar for. For eksempel lederen af bygningsservice, leder af en specifik uddannelse osv. Også disse skøn er naturligvis behæftet med usikkerhed fordi der ikke har været en tidsregistrering med den opdeling som dataindsamlingen har krævet. Rækken Konsulentforbrug dækker konsulentforbrug til det pågældende system. Dette tal er fundet i regnskabet for Under CAPEX er anført de i 2012 foretagne afskrivninger på IT-anskaffelser samt straks afskrevne mindre anskaffelser. Endelig dækker OPEX øvrige løbende driftsomkostninger (typisk licenser på anvendt software) samt omkostninger til kompetenceopbygning/uddannelse for systemet. Også disse tal stammer fra regnskab Udover ovenstående har UC erne leveret følgende basisoplysninger til beskrivelse af størrelsen af den enkelte UC: - Antal ansatte omregnet til fuldtidsårsværk (FTE) - Antal ansatte - Antal STÅ - Antal indskrevne studerende - Antal arbejdsstationer - Antal uddannelser, der tilbydes - Antal lokationer. Datagrundlag Det har været ressourcekrævende at indsamle data til kortlægningen. Og der er, set i forhold til metoden, områder, som ikke har været muligt at belyse. Det gælder følgende: - UC Nordjylland har ikke indsamlet timeforbrug til IT udenfor IT-afdelingen - Metropol har alene oplyst timeforbrug til IT udenfor IT-afdelingen, der vedrører AV-udstyr, hjemmeside, intranet og læringsplatform 5

6 - UCC vurderer ikke, at der bruges timer på IT udenfor IT-afdelingen. For at underbygge transparens i talgrundlaget har Devoteam indsamlet en række bemærkninger til konkrete forhold omkring tallene, og indarbejdet disse i kortlægningen, fordi de på enkelte områder er forklarende for tallenes størrelse. Eksempelvis engangsinvesteringer som er straksafskrevet, og som derfor kan se større ud i 2012, end det ellers ville være i et andet år. Der er også enkelte steder lavet en konsekvensberegning, alene for at afklare disse forklaringers betydning for variansen mellem UC ernes udgiftsprofiler, og herunder om det ændrer væsentligt ved det grundlag som anvendes til udpegning af områder til det videre arbejde mod fællesskaber. 6

7 Metode til sammenligning af omkostningsvarians mellem UCérne Indledningsvis er alle systemer samlet i 12 hovedkategorier defineret i nedenstående tabel 1 : Nr. Hovedkategori Definition 1 Administrative systemer De systemer, der anvendes til understøttelse af den generelle administration på UC erne, for eksempel økonomi, fakturering, løn mv. 2 Pædagogisk administrative systemer De systemer, der anvendes til understøttelse af administrationen af det pædagogiske arbejde på UC erne, for eksempel studieadministrativt system, kursussystem, skemalægningssystem mv. CFU-systemer indgår i denne kategori 3 AV-udstyr Projektorer og interaktive tavler 4 Klienter og andre enheder Stationære og bærbare PC er, andre enheder såsom tablets og web cams samt software til kontorpakke 5 Infrastruktur og servere Al basal infrastruktur (servere, storage, netværkskomponenter) samt basale platformselementer såsom operativsystem, database, sikkerhed mv. 6 IT-administration De systemer, der anvendes til at understøtte it-afdelingens leverance af itservice, for eksempel helpdesk system, overvågningssystem, desktop management system mv. 7 Kommunikation Systemer, der understøtter generel kommunikation: Hjemmeside og intranet 8 Læringsplatform Læringsplatforme (LMS) 9 Services Diverse støttesystemer, der anvendes til en række specifikke formål, for eksempel administration af printere, CAD systemer, INFO tavler, bygningsstyring, adgangskontrol mv. 10 Synkron kommunikation Systemer, der understøtter synkron kommunikation såsom videokonferencesystemer mv. 11 Telefoni og ADSL Fastnet- og mobiltelefoni samt hjemmearbejdspladser 12 Øvrige opgaver Såfremt den i kortlægningen anvendte liste over systemer for den enkelte UC ikke har været komplet, er der her givet mulighed for at tilføje yderligere opgaver/systemer. Denne hovedkategori samler disse. Tabel 2 - Definition af hovedkategorier Totalomkostningen for hver hovedkategori er herefter beregnet for hver UC. For at muliggøre sammenligning er tallene skal der justeres for forskelle i de enkelte UC ers størrelse f.eks. i forhold til antal ansatte. Denne justering kaldes normalisering, og i dette notat er der normaliseret med: - FTE er, antal ansatte og antal arbejdsstationer for hovedkategorier, hvor disse normaliseringsfaktorer vurderes at have størst påvirkning af omkostningen f.eks. de administrative systemer - STÅ og indskrevne studerende, hvor disse normaliseringsfaktorer vurderes at have størst påvirkning af omkostningen f.eks. læringsplatform - Antallet af uddannelser, hvor dette har været relevant - Antallet af lokationer, hvor dette har været relevant. Ved at foretage normalisering opnås, at de enkelte UC ers omkostninger til udførelse af i princippet samme opgave kan sammenlignes og umiddelbart skulle man så forvente, at omkostningen burde være nogenlunde den samme på tværs af UC er. 1 Præcis indholdsdefinition i form af systemliste findes i bilag 7

8 Hvis der stadig er en betydelig variation UC erne imellem, er det antaget, at det kan være muligt at finde et effektiviseringspotentiale. Der kan naturligvis også findes potentialer, hvis de normaliserede omkostninger på tværs af UC erne er nogenlunde af samme størrelsesorden. I disse tilfælde er det blevet vurderet, om det samlede beløb, der anvendes i sektoren er af en sådan størrelsesorden at videre undersøgelse af mulighederne for fælles løsning bør foretages. I det følgende gennemgås kortlægningen resultater dels for sektorens omkostninger som en helhed, dels for hver hovedkategori. Og der er lavet bemærkninger, og nogle steder en korrigeret beregning til illustration af hvad det ville betyde at trække eventuelle engangsudgifter ud. Da alle udgifter er afholdt, og det ikke ændrer ved det samlede billede, er det ikke betydende for Devoteams sammenfattende vurderingerer. 8

9 2. Hovedtal for sektoren I nedenstående tabel vises de samlede opgjorte omkostninger for sektoren fordelt på omkostningskategorier: Totaler inden for og uden for IT-afdelingen Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 3 - Samlede omkostninger for sektoren fordelt pr. omkostningskategori Fordelt på hovedkategorier af systemer får vi følgende: 9

10 Omkostninger i kr. fordelt på systemkategorier Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L Sum Administrative systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT Pæd. adm. Systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT CFU-systemer i alt Indenfor IT Udenfor IT AV-udstyr i alt Indenfor IT Udenfor IT Klienter mm. i alt Indenfor IT Udenfor IT Infrastruktur og servere i alt Indenfor IT Udenfor IT IT administration i alt Indenfor IT Udenfor IT Kommunikation i alt Indenfor IT Udenfor IT Læringsplatform i alt Indenfor IT Udenfor IT Services i alt Indenfor IT Udenfor IT Synkron kommunikation i alt Indenfor IT Udenfor IT Telefoni & ADSL i alt Indenfor IT Udenfor IT Øvrige i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 4 - Samlede omkostninger for sektoren fordelt pr. hovedkategori Omkostninger til CFU-systemer er trukket ud af hovedkategorien pædagogisk administrative systemer med henblik på særlig analyse. De enkelte UC er har oplyst følgende oplysninger, der anvendes til normalisering: 10

11 Faktor/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt #FTE #Ansatte #STÅ #Indskrevne studerende #Arbejdstationer #Uddannelser N/A #Lokationer N/A Tabel 5 - Normaliseringsfaktorer for de enkelte UC'er Anvendes FTE som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. FTE Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 6 - Omkostningskategorier normaliseret pr. FTE Figuren viser Tabel 6 grafisk: Figur 1 - Omkostningskategorier normaliseret pr. FTE Anvendes antal ansatte som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: 11

12 Normaliseret pr. ansat Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 7 - Omkostningskategorier normaliseret pr. ansat Figuren nedenstående viser Tabel 7 grafisk: Figur 2 - Omkostningskategorier normaliseret pr. ansat Anvendes antal arbejdsstationer som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. arbejdsstation Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 8 - Omkostningskategorier normaliseret pr. arbejdsstation Figuren viser Tabel 8 grafisk: 12

13 Figur 3 - Omkostningskategorier normaliseret pr. arbejdsstation Anvendes STÅ som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. STÅ Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 9 - Omkostningskategorier normaliseret pr. STÅ Figuren omstående viser Tabel 9 grafisk: 13

14 Figur 4 - Omkostningskategorier normaliseret pr. STÅ Anvendes antal indskrevne studerende som normaliseringsfaktor på omkostningskategorierne fås: Normaliseret pr. indskrevet studerende Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 10 - Omkostningskategorier normaliseret pr. indskrevet studerende Figuren nedenstående viser Tabel 10 grafisk: 14

15 Figur 5 - Omkostningskategorier normaliseret pr. indskrevet studerende Bemærkningerne til tallene UC Lillebælt (UCL) har til hovedtallene bemærket, at omkostningerne i 2012 udenfor IT-afdelingen er retvisende, men unormalt høje. Det skyldes indførelse af ny IT-systemer på det administrative område, opgradering af AV-udstyr i 125 klasserum, udendørs overvågningskameraer og overvågningsserver, telepresence setup samt ny lokation til ledelsessekretariat i Vejle. Den samlede omkostning udenfor ITafdelingen for UCL er jf. Tabel 3 knap 17 millioner kr. UCL skønner, at de heraf udgør de ekstraordinære udgifter ca. 7 millioner kr. Devoteams sammenfattende vurderinger Analyseinstituttet Gartner udgiver årligt rapporten IT Metrics: IT Spending and Staffing Report, der for en række industrier angiver nøgletal for IT-omkostninger pr. ansat. I 2013-udgaven opgives det globale nøgletal for IT-omkostninger pr. ansat indenfor Education til $ eller omregnet til kroner (med en valutakurs på 5,5003) = kr. For UC er det tilsvarende tal i tabel 7: kr. Det er dog uden timeomkostninger udenfor IT hos UCC, UCN og (til en vis grad) Metropol, hvorfor der burde tillægges et timeantal til timer udenfor IT for at gøre sammenligningen med Gartner-tallene mere retvisende. Differencen mellem sektorens nøgletal ( kr.) og Gartners tal ( kr.) er således kr. der multipliceret med antal ansatte i sektoren (8000) giver ca. 23 millioner kr. ud af et samlet budget på ca. 304 mio. kr. Dertil kommer at sektorens totalomkostninger varierer ganske meget (fra kr. pr. ansat hos UCC til kr. pr. ansat hos UCSJ jf. tabel 8). 15

16 Samlet set kan Gartners tal (jf. differencen på ca. 23 mio. kr.) og variansen mellem UC erne, ikke umiddelbart tages som udtryk for et konkret besparelsespotentiale. Men tallet og variationerne indikerer efter Devoteams vurdering, at det giver god mening at udnytte UC ernes stordriftsfordel via etablering af fælles løsninger. I det følgende nedbrydes tallene fordelt på hovedkategorierne for at give et afsæt for at foretage denne udpegning. 16

17 3. Administrative systemer Situationsbeskrivelse Kategorien omfatter systemer til understøttelse af den generelle administration, for eksempel økonomi, fakturering, løn mv. De totale omkostninger indenfor denne kategori nedbrudt på omkostningskategorier fremgår af nedenstående tabel: Omkostningsnedbrydning for administrative systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 11 - Omkostninger til administrative systemer Antal FTE og antal ansatte påvirker denne kategori, hvorfor der normaliseres med disse faktorer. For FTE fås: Normaliseret pr. FTE Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 12 - Omkostninger til administrative systemer pr. FTE Grafisk fremstillet får vi: 17

18 Figur 6 - Omkostninger til administrative systemer pr. FTE Med antal ansatte som normaliseringsfaktor fås: Normaliseret pr. ansat Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 13 - Omkostninger til administrative systemer pr. ansat Grafisk fremstillet får vi: 18

19 Figur 7 - Omkostninger til administrative systemer pr. ansat Bemærkninger til tallene For de administrative systemer viser kortlægningen fra de UC er, der har opgjort timeforbruget udenfor IT, at der bruges tid i organisationen på udvikling og support af disse systemer. UCN s og Metropols tal er derfor givet for små. UCC oplyser, at de i 2012 har haft ekstraordinære omkostninger til implementering af diverse administrative systemer (Rejsud, M-tid og Eazyproject), men har ikke haft ressourcer til opgøre omkostningen præcist. Devoteams sammenfattende vurderinger De normaliserede tal pr. ansat jf. tabel 13 varierer omkring et gennemsnit på kr. fra kr. hos UCS til kr. hos UCL. På økonomiområdet anvender alle UC er Navision som grundlæggende system, men der er varians i, hvilke øvrige systemer, der anvendes i tilknytning til Navision. Behovene for økonomistyringsværktøjer er grundlæggende de samme. Devoteam finder derfor, at det bør belyses, om fælles indsatser for eksempel vedr. anskaffelser og drift med henblik på systemkonsolidering på dette område kan give effektiviseringer. Arbejdet skal ses i sammenhæng med det tilsvarende forslag for de pædagogisk administrative systemer, idet disse kan være integreret med de administrative systemer. 19

20 4. Pædagogisk administrative systemer Situationsbeskrivelse Kategorien omfatter systemerne til understøttelse af det pædagogiske arbejde, for eksempel studieadministration, skemaplanlægning, kursussystem mm. De totale omkostninger indenfor denne kategori nedbrud på omkostningskategorier fremgår af nedenstående tabel: Omkostningsnedbrydning for pædagogisk administrative systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Konsulenter (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT CAPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT OPEX (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 14 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer Omkostningerne til pædagogisk administrative systemer vurderes primært at være afhængig af antal STÅ alternativt indskrevne studerende, hvorfor disse antal anvendes til normalisering i denne kategori. For STÅ fås: Normaliseret pr. STÅ Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 15 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. STÅ Grafisk fremstillet får vi: 20

21 Figur 8 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. FTE Med antal indskrevne studerende som normaliseringsfaktor fås: Normaliseret pr. indskrevet studerende Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 16 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. studerende Grafisk fremstillet får vi: 21

22 Figur 9 - Omkostninger til pædagogisk administrative systemer pr. studerende Bemærkninger til tallene På dette område viser kortlægningen fra de UC er, der har opgjort timeforbruget udenfor IT, at der bruges tid i organisationen på udvikling og support af disse systemer. UCN s og Metropols tal er derfor givet for små. Og UCC har vurderet at der ikke bruges tid på it udenfor it-afdelingen. Devoteams sammenfattende vurderinger Pr. indskrevet studerende varierer tallene jf. tabel 16 omkring et gennemsnit på 195 kr., med mindste omkostning på 93 kr. til 297 kr. som det højeste. Området er i karakteriseret ved en høj grad af behovsmæssigt fællesskab UC erne i mellem, men der er dog varians i, hvilke systemløsninger, der benyttes. Det foreslås derfor, at det belyses, om fællesskaber på dette område kan give effektiviseringer. 22

23 5. CFU-systemer Situationsbekrivelse Flere UC er har omkostninger til CFU-systemer som bibliotekssystem, kursussystem samt øvrige systemer. Omkostninger hertil fremgår nedenstående: Omkostningsnedbrydning for CFU-systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Bibliotekssystem (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Kursussystem (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Øvrige (kr.) i alt Indenfor IT Udenfor IT Sum (kr.) Tabel 17 - Omkostninger til CFU-systemer Fordelt på omkostningskategorier fås: Omkostningskategorier - CFU-systemer Kategori/UC UC S UCC VIA UC SJ UC N MET UC L I alt Timer (kr.) Konsulenter (kr.) CAPEX (kr.) OPEX (kr.) Sum (kr.) Tabel 18 - Omkostninger til CFU-systemer nedbrudt pr. omkostningskategori Bemærkninger til tallene CFU ernes systemer (bibliotek og kursus) er rettet mod eksterne brugere for eksempel folkeskoler. Det giver derfor ikke mening at bruge de i dette papir anvendte normaliseringsfaktorer. Devoteams sammenfattende vurderinger Systemernes funktionalitet er fælles for alle CFU (og for UC er, der selv anvender tilsvarende systemer). Derfor foreslås, at der ses på muligheden for fælles løsninger for sektoren indenfor biblioteks- og kursusområdet. 23

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

IT-Supportcentret og itoutsourcing

IT-Supportcentret og itoutsourcing IT-Supportcentret og itoutsourcing Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-drifts-fællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift. IT-chef, Mads Konge

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale Præsentation af 02.04 Frivillig computeraftale Hvad kan købes på 02.04 Arbejdspladser All-in-one Bærbar Stationær Håndholdte Tynde klienter Touch Traditionel Notebooks Netbooks Hybrider Stationær SFF Desktop

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere