Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX"

Transkript

1 Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år

2 Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx xx xx

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Organisation 3 21 Styregruppe 3 22 Planlægningsgruppen 3 23 Udførelsesteams 4 3 Samarbejdet 5 31 Formålet 5 32 Administration i forhold til det kommunalpolitiske system 5 33 Planlægning og styring 6 34 Udførelse af drifts- og vedligeholdsopgaverne 6 35 Meddelelsespligt 7 4 Kompetenceudvikling 8 41 Kompetencer og kompetenceudvikling generelt 8 42 Kompetenceudviklingsstrategi for Kommune Måling af kompetenceudvikling 12 5 Incitamenter 13 P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

4 2 1 Generelt Dette dokument er en skabelon for den samarbejdsaftale, der skal indgås mellem kommunen og partneren Samarbejdsaftalen skal i forbindelse med kontraktindgåelsen færdigbearbejdes af kommunen og partneren i fællesskab Således får partneren allerede i den indledende planlægningsfase mulighed for at få indflydelse på, hvordan samarbejdet skal organiseres, og den endelige samarbejdsaftale bliver tilpasset de aktuelle kompetencer, der forefindes i partnerskabet Dette giver mulighed for at udnytte kompetencerne bedst muligt og udjævne arbejdsindsatsen over året P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

5 3 2 Organisation Styregruppe Planlægningsgruppe Udførelsesteam 21 Styregruppe Det overordnede ansvar, for at aftalens succesmål og værdier efterleves, varetages af en styregruppe bestående af: Kommune Entreprenør Styregruppen afholder møder efter behov, dog minimum en gang i kvartalet 22 Planlægningsgruppen Planlægning og organisering af drifts- og vedligeholdsopgaverne herunder udarbejdelse af driftsplan foretages af planlægningsgruppen bestående af: Kommune Brugerrepræsentant Entreprenør Planlægningsgruppen afholder ugentlige møder P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

6 23 Udførelsesteams Udførelse og detailplanlægning for udførelsen foretages af et eller flere udførelsesteams bestående af: 4 Kommune, feks pedel Kommune, feks pedel Entreprenør Entreprenør Udførelsesteamet er via dagligt samarbejde i løbende dialog om udførelsen og detailplanlægningen (I opstartsfasen anbefales det, at et medlem af planlægningsgruppen også deltager på møderne i udførelsesteamet som en hjælp til at fastlægge mødestrukturen) P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

7 5 3 Samarbejdet 31 Formålet Formålet med at indgå i en partneringaftale er at etablere et samarbejde, der bygger på dialog og tillid med fælles mål for øje Det overordnede mål for kommunerne er "Mere vedligehold for pengene" Umiddelbart efter aftaleindgåelse afholdes en workshop mellem parterne På workshoppen redegør hver part for sine succesmål for dette projekt, og der opstilles i fællesskab succesmål og værdier for partneringsamarbejdet De opstillede mål og værdier indskrives i samarbejdsaftalen sammen med de givne succesmål for projektet, som er følgende: Produkt: at sikre mest muligt udført for pengene samtidig med, at der sikres høj kvalitet og et tilfredsstillende dækningsbidrag for partneren at sikre, at der løbende optimeres med hensyn til totaløkonomi at opgaverne færdiggøres hurtigst muligt, ved at der planlægges og arbejdes i teams Proces: at gennemføre en effektiv og udviklende proces, der sikrer en optimal løsning med henblik på tid, omkostninger og kvalitet at udvikle medarbejderkompetencer ved at indgå i et bredere samarbejde at processen gennemføres i et positivt og løsningsorienteret samarbejde at sikre et højt informationsniveau over for brugere 32 Administration i forhold til det kommunalpolitiske system Der er en del administrative opgaver i forhold til det kommunalpolitiske system Af hensyn til kontinuiteten i forhold til politikerne og på grund af de P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

8 mange grænseflader, der er til andre kommunale organer, holdes denne del af administrationen i kommunalt regi, dog skal partnerskabet samarbejde om at levere input omkring økonomi og prioritering af opgaverne 6 Personalerelateret administration i forhold til de kommunale og de private medarbejdere udføres af det respektive ansættelsessted 33 Planlægning og styring Planlægningen af bygningsdriften og vedligeholdet for konstruktioner og installationer skal foregå i tæt samarbejde mellem parterne, og varetages af en nedsat planlægningsgruppe Fordelingen af planlægnings- og styringsopgaverne aftales efter aftaleindgåelse, efter princippet bedste mand til opgaven, således at de forskellige kompetencer, som medarbejderne besidder, anvendes til at optimere planlægningen og styringen med henblik på tid og økonomi Som følge af partneringsamarbejdets fælles mål om et åbent og tillidsfuldt samarbejde skal de administrative rutiner minimeres til et absolut minimum Dobbeltarbejde og overflødigt "papirarbejde" skal undgås, og kontrollen skal minimeres Det er bygningernes hovedfunktion, der skal være i fokus Al planlægning skal foretages ud fra en betragtning om, at bygningsdrift og vedligehold er en funktion, der skal understøtte hovedfunktionen Den endelige driftsplan udarbejdes i partnerskabet ved i fællesskab at udføre RCM-analyse og totaløkonomiske beregninger på den udbudte overordnede vedligeholdsplan Derfor skal brugerne i rimeligt omfang inddrages i planlægningen og prioriteringen, således at der prioriteres i overensstemmelse med de aktuelle behov, og således at brugerønsker i muligt omfang indarbejdes i planlægningen, afhængigt af de budgetmæssige rammer og den overordnede prioritering 34 Udførelse af drifts- og vedligeholdsopgaverne Opgaverne udføres i teams, der skal bestå af personale fra såvel kommunen som fra partneren Udførelsesteamet skal sammensættes, så gruppen bliver en velfungerende, homogen gruppe, der på bedst mulig måde supplerer og understøtter hinandens funktion og kompetencer Gruppen skal arbejde som en selvstyrende gruppe med ansvar for igangsætning, udførelse og færdiggørelse af daglige driftsopgaver I det enkelte tilfælde kan det vise sig nødvendigt at udpege en arbejdsleder Større planlagte vedligeholdsopgaver igangsættes af planlægningsgruppen, men detailplanlægningen foretages af udførelsesteamet, i samarbejde med planlægningsgruppen Den indledende kontakt til brugerne omkring prioritering og planlægning af opgaverne varetages af planlægningsgruppen, mens den daglige dialog med brugerne efter igangsætning af opgaverne varetages af udførelsesteamet Bru- P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

9 gerne skal også inddrages af praktiske hensyn med henblik på at minimere støj-, støv- og pladsgenerne ved udførelsen af opgaverne 7 35 Meddelelsespligt Såvel kommunen som partneren har pligt til at meddele den modsatte part om konstaterede fejl, skader og mangler på bygningerne, som kan resultere i forringelse af bygningens værdi, eller som kan medføre forstyrrelser for hovedfunktionen P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

10 8 4 Kompetenceudvikling Målet med kompetenceudvikling af medarbejderne i såvel kommunen som i det/de private firmaer er, at opgaverne løses bedst og billigst muligt i et tæt samarbejde mellem kommune og private Desuden er målet til enhver tid at skabe mere attraktive arbejdspladser i såvel offentligt som privat regi Et væsentligt succeskriterium er, at der er forandringsvillighed hos medarbejderne Denne forandringsvillighed kan opnås gennem en udviklingsproces, hvor medarbejderne skal få ejerskab for idéen Udviklingen skabes gennem samarbejdet på tværs af de kommunale og private organisationer ved erfaringsudveksling og jobrotationer Kompetenceudviklingen for de kommunale medarbejdere vil primært resultere i en øget forståelse for det forretningsmæssige aspekt samt en faglig udvikling gennem jobrotationen i et bredere fagligt miljø Kompetenceudviklingen for de privatansatte medarbejdere vil primært resultere i en øget forståelse for at arbejde i bygninger i drift samt en øget forståelse for de specielle forhold/hensyn, der skal tages ved at arbejde i det politiske miljø/kommunale miljø Ved at indføre relevans- og kvalitetsbaseret drift og vedligehold frem for det havaribaserede vedligehold, som er mest fremherskende i dag, skal såvel de kommunale som de private medarbejdere uddannes til selv at kunne foretage den kvalitative vurdering af, hvornår der skal "sættes ind" Medarbejderne skal derfor lære at træffe de nødvendige beslutninger og foretage prioriteringer af opgaverne, således at kvalitets- og servicemål opfyldes På denne måde får medarbejderne et større ansvar for, at opgaverne løses på det rette tidspunkt og i den rette kvalitet 41 Kompetencer og kompetenceudvikling generelt Der er tale om kompetencer, når en række almene, faglige og personlige kvalifikationer bringes i spil og omsættes i konkret handling På de områder, hvor nye metoder og ideer afprøves, og hvor fejl kan tillades, er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere drøfter, hvordan fejl kan gøres til genstand for ny indsigt og erfaring Lederen har her et særligt ansvar for at give medarbejderen fremadrettet feedback P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

11 Ledere og medarbejdere skal i fællesskab etablere gode læringsmiljøer, der kan fremme kompetenceudvikling i dagligdagen Forslag til drøftelse kan være flg: Hvordan organiseres arbejdet? Hvilke faggrupper er involveret i opgaveløsningen? Hvordan udvikles og opsamles viden på arbejdspladsen? Hvordan formidles viden videre? Hvordan kommunikeres der? Drøftelser om læringsmiljøs betydning bør ikke foregå i en lukket kreds af hensyn til at sikre en bred forståelse for dette Alle skal have mulighed for at deltage i en åben debat Det kan samtidig bidrage til den enkeltes forståelse af og fortrolighed med de muligheder, som et positivt læringsmiljø giver den enkelte og arbejdspladsen som helhed I det følgende gives eksempler på hvilke elementer, der kan arbejdes med for at udvikle læringsmiljøet på arbejdspladsen 9 Nye arbejdsopgaver Øget ansvar og selvstændighed Videndeling Læringsmiljø Feedback Ændrede fysiske rammer Organisering af arbejdet (projekter, teams) P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

12 10 Videndeling: En systematisering af videndelingen kan medvirke til at skabe et læringsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikle nye kompetencer Deling af viden sker ofte gennem dialog mellem leder og medarbejder eller medarbejdere imellem Hvis man ønsker en bedre anvendelse af viden på arbejdspladsen, kan det have stor værdi at arbejde mere systematiseret med videndeling feks gennem jobsparring, netværksdannelse, coaching eller via arbejdspladsens intranet Coaching betyder at assistere mennesker til at lære og til at finde deres egne svar frem for at fortælle dem, hvad de skal gøre Coaching kan bruges til at åbne op for et menneskes fulde potentiale Coaching er ikke undervisning, instruktion eller rådgivning De fysiske rammer: Skabelsen af et godt læringsmiljø involverer også de fysiske rammer, hvori arbejdet udføres Arbejdspladsens indretning vil således kunne have betydning for, hvor meget information og viden, der deles med kolleger Dette er ikke ensbetydende med, at alle medarbejdere skal placeres i åbne kontorlandskaber, eller at arbejdspladsen skal ombygges for at opfylde specifikke krav Det handler i første række om at skabe et miljø, der understøtter en løbende kontakt mellem skiftende kolleger, såvel i tilknytning til den egentlige opgaveløsning som i mere uformelle sammenhænge Overvejelser om arbejdspladsens fysiske arbejdsgange og kommunikationsveje bør således inddrages i arbejdet med rammerne for det gode læringsmiljø Derved sikres de bedste vilkår for kompetenceudvikling Organisering af arbejdet - projekter, teams og selvstyrende grupper: Ændrede måder at organisere arbejdet på kan også være med til at skabe et godt læringsmiljø At arbejde i et projekt eller team kan give mulighed for - i samarbejde med nye kolleger - at løse opgaverne på andre måder end de vante Gruppearbejde og tværfagligt samarbejde stiller øgede krav om sociale kompetencer som evner for samarbejde, kommunikation og fleksibilitet Er gruppen selvstyrende under en eller anden form, giver det øget ansvar og selvstændighed i opgaveløsningen P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

13 11 Feedback: Feedback på de produkter og resultater, der leveres, kan være et værdifuldt bidrag til at opnå relevante erfaringer, ikke mindst i forbindelse med nye typer af opgaver og problemstillinger Det er en god ide at forsøge at skabe en feed-back kultur, der har et fremadrettet sigte Det betyder, at feedback tager udgangspunkt i, hvordan man kan forbedre arbejdsmetoder og relationer i stedet for at fokusere på de ting, der ikke fungerer Det kan også være hensigtsmæssigt at give feedback på de opgaver, der lykkedes, og se på, hvorfor det lykkedes Feedback fra medarbejder til leder kan endvidere medvirke til at afstemme forventninger til ledelsen i det daglige arbejde Øget ansvar og selvstændighed: For mange medarbejdere er det en væsentlig motivationsfaktor, at den daglige opgaveløsning giver mulighed for et selvstændigt ansvar og råderum Et øget ansvar for opgaver og arbejdsområder kan ligeledes medvirke til at udvide det grundlag, som medarbejderen drager sine erfaringer på, og dermed være kompetenceudviklende Nye arbejdsopgaver: Et godt læringsmiljø kan også fremmes ved, at medarbejderne får mulighed for at prøve nye arbejdsopgaver eller nye arbejdsområder enten internt i afdelingen/enheden eller i en anden del af institutionen, måske hos partneren Kompetenceudvikling sker, når medarbejderen møder nye opgaver, der kræver en stillingtagen til nye problemstillinger, og som involverer handlinger, hun eller han ikke tidligere har udført i sit arbejde Kompetenceudvikling kan også ske, hvor kendte handlinger eller opgaver udføres i nye sammenhænge eller kombineres på nye måder 42 Kompetenceudviklingsstrategi for Kommune Som oplæg er der følgende strategi for kompetenceudvikling Den endelige strategi er et tildelingskriterium og vil efter aftaleindgåelse blive endelig udformet 1 Udvikling af en række basiskompetencer, blandt andet at kunne udtrykke sig klart mundtligt og skriftligt Basiskompetencer er kompetencer, der er vigtige for alle involverede parter 2 Udvikling af kompetencer, der er vigtige i forhold til kommunens og de private medspilleres ændrede organisation og arbejdsform Det drejer sig blandt andet om kompetencer inden for videndeling, projektledelse og projektdeltagelse 3 Udvikling af specifikke faglige kompetencer, der kræves inden for kommunens forskellige opgavefelter P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

14 4 Jobrotation 12 5 Fælles lokalefaciliteter til planlægningsgruppen og udførelsesteamet Vil muliggøre erfaringsudveksling og teambuilding i grupperne 43 Måling af kompetenceudvikling Der følges op på den endelige kompetenceudviklingsstrategi ved månedlige møder Evalueringen af kompetenceudviklingsindsatsen foretages både for hele arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder Herved får man et billede af det generelle udbytte af kompetenceudviklingen samtidig med, at man får fulgt op på de individuelle udviklingsforløb For at kunne evaluere kompetenceudviklingsindsatsen er det nødvendigt på forhånd at opstille mål eller succeskriterier for kompetenceudviklingen Målene kan opstilles enten for selve kompetenceudviklingen eller for den afledte effekt af udviklingsindsatsen Evalueringen kan gennemføres på flere måder, der kan være mere eller mindre omfattende Hvordan man vil tilrettelægge evalueringsindsatsen, herunder hvilken metode man vil anvende, må afhænge af institutionens/kommunens særtræk, og hvilke udviklingsforløb og aktiviteter, man ønsker at evaluere Der bør blandt andet drøftes: Hvad, der skal måles på? Hvordan og hvornår, der skal evalueres på udviklingstiltag? Hvem, der skal evaluere - kollegerne, lederen eller medarbejderen selv? P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

15 13 5 Incitamenter Imellem aftalens parter forventes incitamentet for en optimal opgaveløsning at være: For entreprenørens vedkommende, muligheden for i et vellykket partneringsamarbejde at få tildelt yderligere opgaver i konkurrence ud over aftalens årlige rammebeløb, samt at få en tidsmæssig forlængelse af kontraktaftalen på 2 x 1 år For bygherrens vedkommende at få nedbragt forbruget af de administrative ressourcer i forbindelse med opgavernes løsning og dermed få løst flere drifts- og vedligeholdsopgaver for det afsatte budget Det forventes, at entreprenøren tilrettelægger arbejdet således, at der er incitament, der sikrer den mest fleksible opgaveløsning i det "yderste" led Der skal derfor gives mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og øget ansvar til medarbejderne i forbindelse med opgavernes løsning P:\57239A\PDOC\Final\Endelig afrapportering til EBST pr \11 Bilag 2 - Samarbejdsaftale - standarddoc

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen Partneringaftale med Albertslund Kommune Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Juni 2003 Partneringaftale med Albertslund

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem maj 2004 Projekt Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Skoler: Institutioner: og Heibergskolen, Randersgade 10-12 Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

HK-kriterier for løntillæg

HK-kriterier for løntillæg HK-kriterier for løntillæg Kvalifikationstillæg Samarbejde Medarbejderen bidrager til et fremragende afdelingsmiljø gennem sparring med kolleger og coaching af (nye) kolleger. Medarbejderen yder en fremragende

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Vorup Børne- og Ungdomshus

Vorup Børne- og Ungdomshus Vorup Børne- og Ungdomshus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016 Der udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015 (ESB tilfredshedsmåling, HF Q-målinger, Audit, Fokusgruppeinterview,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Sammenfatning og overordnede resultater Maj 2009 1. Sammenfatning Lean-projektet i de to jobcentre har omfattet følgende områder: Jobcenter Middelfart:

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Vej og Park Norddjurs September 2015

Vej og Park Norddjurs September 2015 1 Vej og Park Norddjurs September 2015 Vej og Park udfører de daglige driftsopgaver på kommunens offentlige vejnet, parker, toiletter og strande, byggemodninger og grunde til salg. Desuden driften på størstedelen

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Albertslund Kommune Dato: 28. april 2003 Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen PARTNERINGAFTALE

Albertslund Kommune Dato: 28. april 2003 Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen PARTNERINGAFTALE PARTNERINGAFTALE 1. Parterne Mellem følgende parter Bygherre: Rådhuset 2620 Albertslund og Partneringteam : a/s Roskildevej 338 2630 Taastrup er der indgået følgende PARTNERINGAFTALE: 2. Kontraktens ikrafttrædelse,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Tranbjerg Dagtilbud 2015-16 Bilag 1 Indhold 1 Bilag... 3 1.1 Bilag 1: Årsplan for bestyrelsens arbejde med læreplanstemaer... 3 1.2 Bilag 2: Legetøjspolitik... 4 1.3 Bilag 3: SMTTE

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering HB-møde: Januar 2014 Initialer: PJ/PB/MH Bilags.nr.: 2.1.4 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Business case vedr. opgradering af Vordingborg Kommunes indsatser på området Indhold 1. Ledelsesresumé...3 1.1. Anbefalinger...3

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2015 været fokuseret yderligere på udvikling af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN. Forord 3. I Vision 5

DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN. Forord 3. I Vision 5 1 DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN Forord 3 I Vision 5 II Hvilke værdier skal almen praksis i fremtiden bygge på? 5 Centrale værdier i læge-patient-forholdet 5 Centrale værdier i lægerollen 6 Centrale

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse til Job og kompetenceprofil Januar 2016 VORES UDFORDRING I den offentlige sektor er vi i gang med en større transformation af velfærden, som handler

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Program for pædagogisk weekend

Program for pædagogisk weekend G. W. Undervisning Program for pædagogisk weekend Teamsamarbejde Fredag 9.00-10.15 Velkomst og orientering v. Lederne SE-nr. 15 53 31 37 10.15-10.45 Præsentation af ideen bag weekendens program og programmet.

Læs mere