Projekt- beskrivelse. h Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012"

Transkript

1 h Dato Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling Hillerød hospital Projektejer Katrine Hornum Stenz Projektleder Conny Kuhlman Dokument status (Udkast/godkendt) Vedlagt Milepælsplan Projektbudget Projektbeskrivelse 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse 1.1 BAGGRUND OG RAMMER PROJEKTETS FORMÅL AFGRÆNSNINGER FORUDSÆTNINGER OG AFHÆNGIGHEDER PROJEKTETS LEVERANCER PROJEKTETS ORGANISATION INTERESSENTER KOMMUNIKATIONSPLAN RAPPORTERING... 9 Projektbeskrivelse 2 af 10

3 Baggrund og rammer Børn i udsatte familie, defineret som familier, hvor den ene eller begge forældre er udfordret af psykisk lidelse, svær social belastning, rusmiddelbrug eller alvorlig medicinsk sygdom, er i øget risiko for at blive udsat for omsorgssvigt. De senere års forskning viser, at en tidlig, målrettet tværfaglig tværsektoriel indsats kan forebygge omsorgssvigt og medvirke til udvikling af forældrekompetencer hos mødrene/ parrene og derved reducere antallet af børn der anbringes. En tidlig opsporing, problemidentifikation og indsats allerede under graviditeten vurderes særlig gunstig for barnets kommende trivsel. Bl.a. via fokus på den tidlige relationsdannelse mellem mor og barn. Gennem de sidste år har der både nationalt og internationalt været fokus på betydningen af en tidlig indsats. En stor rapport, med 26 deltagende lande, deriblandt Danmark, foretaget af European Agency for Development in Special Needs Education, 2010, Tidlig indsats over for småbørn Udviklingstendenser , konkluderer at forældre og børns ret til at modtage støtte efter behov, bør indeholde 3 prioriteter, At nå ud til alle børn og familier med behov for tidlig indsats. At sikre kvalitet og ensartede standarder for kvaliteten i støtteforanstaltningerne. At sikre og respektere børns og familiers rettigheder og behov. Initieret af en ansøgning fra Familiehuset i Hillerød kommune har regionsrådet i Region H bevilget penge til et 2½ årigt projekt om, Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske udfordringer/problemer. Deltagere i projektet er Gynækologisk-obstetrisk enhed på Hillerød hospital, gravide kvinder tilknyttet Tidlig Indsats på Hillerød hospital, Hillerød kommune, Helsingør kommune, Halsnæs kommune og Frederikssund kommune. Både de kommunale deltagere og Hillerød hospital har alle en tidlig Indsats praksis. Tilbuddene er meget forskellige men alle indeholder en grad af tværfagligt tværsektorielt samarbejde. Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hillerød hospital har siden 1998 haft et tilbud(tidlig Indsats), til særligt sårbare gravide. Tidlig Indsats er et tilbud om udvidet svangeromsorg for gravide kvinder med psykiske, fysiske og sociale problemer. Målgruppen svarer til gruppe 3 og 4 gravide i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangeromsorg. Tilbuddet består i tilknytning til et specialiseret team, bestående af jordemødre, obstetrikere og sygeplejersker på barselgangen og en koordinator som er jordmoder. Der arbejdes tværfagligt og tværsektorielt. Tilbuddet indeholder følgende, Centralvisitation på baggrund af svangerjournalen fra egen læge. Visiterende samtale hos obstetriker fra teamet mhp opsporing og afdækning af problematikker hos kvinden, der kan få betydning for graviditeten og for barnets opvækstvilkår efter fødslen. Visitation til specialiseret jordemoder, med særlig erfaring indenfor målgruppen. Projektbeskrivelse 3 af 10

4 Etablering af kontakt med sundhedsplejen allerede i graviditeten. Etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere i kommune(familieafdeling) og hospitalsvæsen(psykiatri, pædiatri mm.) ved behov. Der indkaldes til tværfaglige netværksmøder, når der er behov for koordinering af den tidlige tværfaglige indsats, hvis familien har brug for hjælpe- og støtteforanstaltninger efter fødslen. Faste deltagere er, jordemoder, obstetriker, praktiserende læge, sygeplejerske fra barselgangen, sagsbehandler i familieafdelingen i kommunen og sundhedsplejersken. Andre relevante deltagere indkaldes ad hoc. Kvinderne tilbydes fødselsforberedelse på hospitalet, på små hold a 8 kvinder. Undervisningen varetages af jordemødrene fra Tidlig Indsats team. Fødselsforberedelsen er et nyt tiltag fra regionen. Opstart var i august 2012 så erfaringsgrundlaget i forhold til betydningen af dette er sparsom. Kvinderne føder med vagthavende jordemoder. Kvinderne tilbydes 4-5 dages indlæggelse på barselgangen. Vir eller anden pårørende tilbydes medindlæggelse. Under indlæggelsen udarbejder barselssygeplejersken ved behov, forløbsbeskrivelse af mor-barn relation og forældreevne. Ved behov afholdes tværfaglige udskrivningskonferencer. Inden udskrivelsen kontaktes sundhedsplejen. Kommunerne har følgende tilbud til gravide/vordende forældre Hillerød kommune Graviditetsbesøg og en intensiveret indsats fra sundhedsplejen. Familiehuset, der er et tilbud til vordende forældre og forældre der er særlig udfordret i forældrerollen som følge af psykisk lidelse, misbrug, traumer, umodenhed, krise Tidlig Indsats fra Hillerød hospital kan henvise gravide/vordende forældre og forældre med spædbørn direkte til Familiehuset, såfremt det drejer sig om en afgrænset, målrettet indsats, indenfor rammerne af 11 i Serviceloven. Familiehuset samarbejde med Sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, familie og handicaprådgivning. Familiehuset tilbyder forældreforberedende samtaler med kortere efterfødselsforløb. Forløbet indledes i graviditeten og afsluttes efter fødslen. Familiehuset tilbyder tilknytnings og samspilsbehandling. Ydelsen er til forældre og børn i alderen 0-3år. Mor-barn gruppe. Mor-barn gruppen er et supplerende tilbud til mødre, som ikke er i stand til at deltage i det almene systems (sundhedsplejens) mødregrupper. Halsnæs kommune har et tilbud til gravide /vordende forældre som består i, Graviditetsbesøg efter behov af sundhedsplejen. Familierådgiver tilbyder vejledning, oplysning og støtte under graviditetens forløb og/eller under barnets opvækst. Sundhedsplejen og familieafdelingen deltager i netværksmøder afholdt i gynækologisk/obstetrisk afdeling. Frederikssund kommunes tilbud til gravide/vordende forældre består i, Projektbeskrivelse 4 af 10

5 Anonym åben rådgivning Råd og vejledning til alle bosiddende i kommunen. Klar til barn Indskrivning i Frederikssund kommunes Familiehus, Vestermose. Dette er et tilbud til gravide forældre som støtte, vejledning og omsorg i graviditeten, samt støtte, vejledning behandling og omsorg efter fødslen. Familiehuset har familier med børn op til 3 år, samt søskende. Frekvensen af indsatsen i Familiehuset vurderes individuelt fra familie til familie. Der kan ske en intensiv indskrivning af forældre og barn på dagsbasis fra kl I udslusningsperioden kan støtte fra Familiehuset gives i hjemmet. Indsatsen sker som en tværfaglig indsats i tæt dialog med sagsbehandler, sundhedspleje og andre relevante samarbejdspartnere omkring familien. Indskrivning i Familiehuset kan ske som end del af en 50 undersøgelse. Ved særlige behov for støtte, vejledning og observation, er der mulighed for døgnindskrivning i Familiehuset. Støtte, vejledning jf. Servicelovens 52 Fra familiekonsulenter til familier i eget hjem. Sundhedspleje. Mødregruppe til sårbare og unge mødre. Helsingør kommune Har et tværfagligt spædbarnsteam, bestående af medarbejdere med særlige kompetencer indenfor spædbarns- og familiebehandlingsområdet. Teamet består af en familierådgiver, en sundhedsplejerske, samt familiekonsulent og psykolog. Teamet skal forebygge trivselsproblemer gennem en koordineret indsats i familien. Vurdere og aftalen den bedste indsats overfor gravide og spædbarnsfamilier. Vurdere og handle på, hvorledes familien bedst inddrages i processen. Projektet er en videreudvikling af de allerede eksisterende tilbud og er tænkt som modelprojekt. Tanken er, at resultaterne af projektet gennem en nøje tilrettelagt formidlingsplan, vil kunne bruges som inspiration i andre regioner og kommuner. 1.1 Projektets formål Projektets formål er At nå ud til alle med behov for en tidlig indsats. At få udviklet samarbejdsaftaler og standarder, der sikrer kvalitet i indsatsen i patientforløbet, på tværs af primærsektoren, sundhedssektoren og socialsektoren. At indsatsen før under og efter graviditeten iværksættes hurtigere og mere målrettet i forhold til de gravide/vordende forældres problematikker. At indsatsen vil føre til, at forældrene udvikler adækvate forældrekompetencer, der vil medfører at færre spædbørn/småbørn vil komme i mistrivsel og at antallet af omfattende foranstaltninger(anbringelser af børn udenfor eget hjem) reduceres. At bidrage til en fælles faglig platform og forståelse gennem kompetenceudvikling blandt aktørerne i projektet. Projektbeskrivelse 5 af 10

6 At forsøge, gennem implementering af interaktive medier, i form af et chatforum, med tilgang af til professionelle, at finde nye veje at opspore den del af målgruppen vi ikke når, At undersøge kvindernes/familiernes oplevelse af indsatsen. 1.2 Afgrænsninger Målgruppe og inklusionskriterier. Målgruppen for projektet vil være gravide der visiteres til Tidlig Indsats team på Hillerød sygehus. Nuværende antal gravide er pr år, svarende til ca 5 % af det samlede antal fødende på Hillerød sygehus. Af ressourcemæssige hensyn er visitationen i det aktuelle tilbud meget skarp. Erfaringsudveksling med samarbejdspartner, bl.a. sundhedsplejen viser at der er kvinder/familier vi ikke finder. Det forventes at den øgede fokus på målgruppen som projektet har, vil medfører at antallet af kvinder/familier der tilbydes tilknytning til Tidlig Indsats vil stige. Målgruppen vil repræsentere 3 niveauer af gravide, Kvinder/forældre der har brug for særlig omsorg i graviditeten, men hvor problematikkerne løses inden barnet fødes, og hvor tilbud fra det konventionelle system vil opfylde behovet efter fødslen. Kvinder/forældre der har brug for særlig omsorg i graviditeten og i den første tid efter fødslen og hvor et kommunalt tilbud med udgangspunkt i 11 i Serviceloven er fyldestgørende. Kvinder/forældre hvis problematikker er så store, at der er reel bekymring for evnen til at varetage det ventede barns behov og hvor en 50 undersøgelse er nødvendig. Ekslusionskriterier. Gravide kvinder med rusmiddelproblematikker tilhører målgruppen for projektet. Men da Regionen har et særligt interventionstilbud til denne gruppe i Familieambulatoriet, inkluderes de ikke i projektet. Familieambulatoriet henvender sig til gravide og familier med børn op til 2 år, der har været eksponeret for rusmidler i graviditeten. Det er et tværfagligt tværsektorielt tilbud. Da samarbejdspartnerne er de samme, vil det på længere sigt være hensigtsmæssigt, at tilstræbe fælles arbejdsgange. Kvinder der har afvist tilbud om tilknytning til Tidlig indsats team. Kvinder hvis problematikker først bliver synlige efter fødslen, under indlæggelsen på barselgangen. 1.3 Forudsætninger og afhængigheder Forudsætninger for at projektet kan gennemføres er, opsporing af de gravide så tidligt som muligt i graviditeten, hos praktiserende læge, på gynækologisk-obstetrisk afdeling eller i kommunen. Kommunernes deltagelse. De praktiserende lægers deltagelse. Der vil i projektperioden være sammenfald mellem dette projekt og projekt om Efterfødselssamtaler til kvinder i gruppe3 og gruppe 4. Målgruppen er den samme og formålet med projektet om Projektbeskrivelse 6 af 10

7 Efterfødselssamtaler er, at få skabt helhed og afslutning på graviditets- og fødselsforløbet og at styrke samarbejdet mellem jordmødre og sundhedsplejersker. 1.4 Projektets leverancer Projektet er et samarbejdsudviklingsprojekt med fokus på målrette organisering kvalitetssikring af tidlig tværfaglig tværsektoriel indsats for sårbare gravide/familier. Undersøgelsesdesignet vil bestå af både kvalitative og kvantitative metoder. Det omfatter bruger- og medarbejderevalueringer for at vurderer tilfredsheden med indsatsen. Dataindsamling af antal gravide, registrering af henvisningstid, registrering af antal kontakter i graviditeten og registrering af opstart for intervention, samt bruger og medarbejderevalueringer for at vurdere tilfredsheden med indsatsten. Seks Succeskriterier vil være i fokus, Tidlig opsporing af alle med behov for en tidlig indsats inden udgangen af 20graviditetsuge. Udvikling og kvalitetssikring af samarbejdsprocedure og arbejdsredskaber til tidlig effektiv koordinering og samordning af indsatsen. Udvikling af fælles faglig platform, til fremme af en fælles forståelse af samarbejdets nødvendighed. Patientempowerment i form af forældrekompetence udvikling. Patienttilfredshed. Medarbejdertilfredshed. Succeskriterierne søges opfyldt gennem følgende metoder Udarbejdelse af en arbejdsgangsanalyse blandt aktørerne, så tidligt i projektforløbet som muligt. Udvikling af generiske samarbejdsaftaler og kontaktpersonark. Fastsættelse af en fælles enslydende definition af målgruppen. Tydeliggørelse af visitationsveje gennem fælles standarder og klar rollefordeling af opgaver. Udvikling af et fagligt chatforum for de gravide, med mulighed for rådgivning og vejledning fra 3 forskellige faggrupper et specifikt antal timer ugentligt. Fagpersoner vil være en jordemoder, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. Afholdelse af fælles temadag for alle relevante aktører, med afsæt i den intensive mentaliseringsbaserede behandlingsmetode Minding the Baby. Et evidensbaseret program udviklet i samarbejde mellem Yale University Child Study Center, the Yale University School of Nursering og the Fair Haven Community Health Center fra Udvikling af målemetoder/standarder for udvikling af forældrekompetencer. Evaluering Afholdelse af audit over et antal patientforløb med afsæt i hver kommune. Gennemførelse af fokusgruppeinterview og en patienttilfredshedsundersøgelse af den tidlige indsats og de forskellige aktørers roller. Gennemførelse af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med afsæt i samarbejdsprocedure og samarbejdsgange. Statistiske optegnelser over projektets kvantitative data. Projektbeskrivelse 7 af 10

8 Afslutningsvis laves en rapport over projektets samlede resultater mhp. fremtidig implementering. Leverancebeskrivelsen for de enkelte leverancer er under udarbejdelse. Fremsendes i nær fremtid som bilag. 1.5 Projektets organisation Styregruppen består af, chefjordemoder Katrine Hornum Stenz, og overlæge Birgit Bødker. Katrine Hornum Stenz er projektejer og sikre den fornødne kontakt til projektbestiller og er økonomiansvarlig. Conny Kuhlman er projektleder og har til opgave at forestå beskrivelse og udførelse af projektet. Der ansættes en sekretær 10 timer ugentlig i projektperioden til at bistå projektlederen med mødeindkaldelse og referater og udtrækning af data til projektet. Projektgruppen består af projektleder, sygeplejerske fra barselgangen, praksiskoordinator og repræsentanter fra de 4 kommuner. I skrivende stund er der ikke navn på samtlige deltagere. Der er lagt op til deltagelse af 2personer fra hver kommune. Forslag er en sundhedsplejerske og en myndighedsperson. Myndighedspersonen kan være en ikke myndighedshavende person, særlig udvalgt af kommunen. Navnsatte deltager er, fra Hillerød kommune, Gert Rasmussen leder af Familiehuset og sundhedsplejerskekoordinator Vibeke Selch Lausen. Fra Halsnæs kommune, ledende sundhedsplejerske Jette Kúrstein. Fra Helsingør kommune ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj Fra Frederikssund kommune, Tidlig indsats koordinator Dorte Bruunsgård. Praksiskonsulent Marika Møller. Styregruppen har til opgave, at bistå projektlederen med ideer og justeringer gennem projektperioden. Styregruppen er ligeledes rammesættende og besluttende i forhold til de opgaver, der vedrører kommunerne og de praktiserende lægers deltagelse i projektet. De forventes at styregruppens medlemmer mødes 3 timer hver anden måned. Svangeromsorgen for de gravide kvinder der inkluderes i projektet varetages under projektets løbetid, som hidtil, af jordemødrene og obstetrikerne i Tidlig Indsats team. 1.6 Interessenter De vigtigste interessenter er de gravide/vordende forældre. Personalet i Tidlig Indsats team i gyn-obs afd. er vigtige interessenter i gennemførelse af projektet. Både i relation til varetagelsen af svangeromsorgen for de gravide, men også i forhold til samarbejdet med kommunerne. Projektbeskrivelse 8 af 10

9 Samarbejdsparterne i kommunerne er ligeledes væsentlige interessenter. Primært sundhedsplejen og familieafdelingerne. Sundhedsplejen fordi de er en del af det konventionelle tilbud til alle nybagte familier. Familieafdelingerne fordi de er myndighedsindehaver i forhold til beslutninger om foranstaltninger til de gravide/vordende forældre. Andre afdelinger i kommunerne vil i forskellige sammenhænge også være relevante interessenter, f. eks jobcenter, handicapafdelinger, socialpsykiatri mm. Men deres deltagelse vurderes at være mindre vigtig som udgangspunkt. De vil dog kunne blive påvirket af projektets resultater, med en mulig ændring af deres arbejdsgange til følge i forhold til målgruppen. Praktiserende læger er også en meget vigtig interessent. De er primær henvisningskilde af de gravide. Jordemødre og sygeplejersker i det konventionelle system er også interessenter. De vil under indlæggelse i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden komme i kontakt med de gravide/vordende forældre og vil skulle følge op på de aftaler, der er lavet i samarbejde med kvinderne /familierne. Psykiatrien, både hospitals-, distrikts- og spædbarns/småbørnspsykiatrien er relevante interessenter, men har ikke en umiddelbar aktiv rolle i projektet. Sideløbende med dette projekt er der gang i opbygning af et formaliseret samarbejde mellem voksenpsykiatrien og spædbarns/småbørnspsykiatrien i regionen og gyn-obs afd. (se notat fra regionen om Forebygende Psykiatrisk Svangreindsats). Når dette samarbejde er på plads, vil det være relevant at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunerne. 1.7 Kommunikationsplan Mellem projektgruppe og styregruppe vil informationen om projektets status foregå gennem månedlige nyhedsbreve. Styregruppen vil afholde opfølgnings og justeringsmøder hver anden måned. Første gang i november måned. De implicerede aktører har til opgave løbende, at informere om projektets fremdrift i eget regi. På gynækologisk -obstetrisk afdeling vil dette foregå ca 2 gange årligt på afdelingens månedsbrev(g-strengen) til samtlige ansatte. Det er projektlederens opgave at forestå dette. 2 gange årligt fremsendes statusbrev til kommunerne om projektets fremdrift. I projektperioden vil der være løbende information om projektets udvikling på regionssite. 1.8 Rapportering Der laves månedlig statusrapporter over projektets fremdrift og økonomi. Regionsrådet informeres 2 gange årligt om projektets økonomi og fremdrift. Første gang i april 2013 i forbindelse med afslutning af arbejdsgangsanalysen og den endelige udarbejdelse af arbejdsgange. I projektperioden vil der være løbende information om projektets udvikling på regionssite. Projektbeskrivelse 9 af 10

10 Dokumenthistorik Version Forfatter Dato Beskrivelse 1 Conny Kuhlman projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal versionsstyres, således at det til enhver tid klart fremgår hvilken version der er gældende. Historikken logges i ovenstående skema. Efter godkendelse af Projektbeskrivelsen er dette et statisk dokument, som projektet arbejder efter. Projektbeskrivelse 10 af 10

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012 Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

REFERAT. Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget

REFERAT. Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 20-07-2015 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget Deltagere: Tove Kristensen,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Fremskudt sundhedsindsats

Fremskudt sundhedsindsats Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

PROJEKTOPLÆG. Klar-parat-Mor! -et særligt tilbud til unge, enlige mødre, maj 2015/VS

PROJEKTOPLÆG. Klar-parat-Mor! -et særligt tilbud til unge, enlige mødre, maj 2015/VS PROJEKTOPLÆG Klar-parat-Mor! -et særligt tilbud til unge, enlige mødre, maj 2015/VS 1 Projektoplæg Projektnavn Klar-parat-Mor! Initialer, dato og sagsnr. SSHIB/VS STAB, april 2015, SBSYS: 01.01.00-P20-5-14

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader Forebyggelse og behandling af børn med medfødte alkoholskader - et sundhedsfagligt prioriteret område Else Smith, administrerende direktør Temadag for læger torsdag den 2. maj 2013 Tivoli Congress Center

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

FREMTIDENS SUNDHEDSPLEJE

FREMTIDENS SUNDHEDSPLEJE FREMTIDENS SUNDHEDSPLEJE Generelle udfordringer ift. børn/unges sundhed Unge, der mistrives (faldende trivsel fra indskolingen over resten af skoleforløbet betydeligt fald hos piger i 6.-9. klasse) Børn

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Som særlig ansvarlig for Sundheds-IT-systemer varetagers en funktion for organisationen, som ikke umiddelbart kan overføres fra en medarbejder til en anden.

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere