1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse"

Transkript

1 Købsret 1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del Indledning Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del Et købe- og obligationsretligt overblik: fra aftale til ydelser til beføjelser etc Købeloven af 1906 (og andre regler om køb) Køberetlig oversigt: KBL af 1906, CISG, nye nordiske købelove Købelovens deklaratoriske karakter Løsørekøb, handelskøb, civilkøb, forbrugerkøb Om købsaftalens indgåelse mm Parternes ydelser Indledning Sælgers ydelse a Leveringsbegrebet: leveringstid og sted b Om kontraktsmæssighed, faktiske mangler mm c Omkøberens undersøgelspligt, reklamation mm d Særligt om 1-års reglen, KBL e Retlige mangler (vanhjemmel) Køberens ydelse Gensidighed, samtidig udveksling, mm risikoens overgang Indledning: grundbegreber, retsvirkninger, INCOTERMS mm Hovedregler og undtagelser om risikoens overgang under KBL 7 6. Retsfølger af sælgers misligholdelse Oversigt Naturalopfyldelse a Ved mangler Hævebeføjelsen a Ved sælgers forsinkelse b Ophævelse ved mangler; sælgers ret til at afhjælpe8 6.3.c Anticiperet misligholdelse: ophævelse, standsningsret og tilbageholdelsesret d Retsvirkninger af købets ophævelse; købers omsorgspligt Økonomisk kompensation: erstatning, forholdsmæssigt afslag a Indledning b Købers ret til erstatning som følge af sælgers forsinkelse c Forholdsmæssigt afslag eller erstatning ved mangler d Opfyldelsesinteressens nærmere omfang: udmåling, begrænsning, mm. (positiv kontrakt) e Erstatning til beskyttelse af købers negative kontraktsinteresse f Produktansvar Retsfølger af købers misligholdelse Indledning Naturalopfyldelse Hævebeføjelsen, anticiperet misligholdelse mm a Ophævelse b Købers manglende betalingsevne som anticiperet misligholdelse, Økonomisk kompensation a Rente b Erstatning af opfyldelsesinteressen, ansvarets grundlag c Opfyldelsesinteressens nærmere omfang (udmåling, begrænsning, mm.) d Negativ kontraktsinteresse Fordringshavermora Introduktion Køberens fordringshavermora Sælgerens fordringshavermora Aftaler om købets misligholdelse Indledning Vedtagelse Fortolkning Gyldighed Forbrugerkøb Indledning a Tilblivelse af særregler for forbrugerkøb b Begreberne forbrugerkøb, beskyttelsespræceptivitet c Forbrugerkøbsaftalens indgåelse og gyldighed Parternes ydelser a Indledning b Sælgerens ydelse c Køberens ydelse Risikoens overgang Misligholdelsesbeføjelser a Indledning b Retsfølger af sælger misligholdelse c Retsfølger af købers misligholdelse Fordringshavermora Forbrugerkøb på kredit: Kreditaftaleloven... 14

2 Kapitel 1, afsnit Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 1.1 Indledning Købeloven de sanktioner som hvis en aftale om køb bliver brudt (brud på Aftl 1). Købeloven bygger altså videre på aftaleloven. Køb er når man bytter løsøre for penge, og altså ikke løsøre for løsøre. 1.2 Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del Købeloven er basis lov og der er kommet en lovjungle af specialregler. 1.3 Et købe- og obligationsretligt overblik: fra aftale til ydelser til beføjelser etc. Den obligationsretlige tankegang går i hovedtræk ud på: 1 at konstatere om aftalen er gyldigt indgået og bindende. Når aftalens indgåelse er en kendsgerning, handler det om 2 at få klarhed over parternes respektive ydelser: hvad parterne har lovet/skylder hinanden. I de fleste tilfælde, ser man på parternes ydelser for derefter 3 at kunne konstatere, om den ene parts fordring er ophørt ved den andens opfyldelse, eller (i tilfælde af aftalens misligholdelse), at kunne bestemme, hvilke misligholdelsesbeføjelser der tilkommer den forurettede part. I obligationsforhold har begge parter skyld eller pligt, og den andens pligt bliver den enes ret. Genus/species sondringen er en sondring om køber ønsker en helt bestemt vare (maleriet Guernica), eller blot ønsker en vare af en bestemt slags/species (10 røde æbler). Hvis salgsgenstanden går hændeligt til grunde er det derfor vigtigt om det var genus/species. Parterne skal selvfølgeligt følge aftalens ord, og hvis der er en misligholdelse kan den forurettede part kræve efter 3 beføjelser/retsfølger: i) Naturalopfyldelse; At handlen skal gennemtvinges som aftalen lyder. ii) Hævebeføjelse; hæve kontrakten så alt går til det gamle. iii) Økonomisk kompensation for det tab som har været, eller afslag i prisen for samme var. Hvis man vil kræve en af disse tre retsfølger pga. den anden parts misligholdelse skal det ske indenfor en fastsat tidsfrist. Ved kontrakts misligholdelse kan man også bruge den almindelige ansvarsregel culpareglen. Domstolene har sågar ofte en indskrænkende fortolkning af klausuler i kontrakter som prøver at fraskrive sig culpa. Udgave 5 af 14; side 2

3 Kapitel 2, afsnit Købeloven af 1906 (og andre regler om køb) 2.1 Køberetlig oversigt: KBL af 1906, CISG, nye nordiske købelove Ved internationale køb gælder KBL ikke længere og i stedet for lovvalg har Danmark tilsluttet sig CISG, Contract for the international Sale of Goods. Den gælder hvis begge stater har tilsluttet sig CISG, men også hvis blot sælger staten har tilsluttet sig. Der er forbehold i CISG for nabolande så vi i Danmark kan have nordisk retssamarbejde. CISG har også forbehold for internationale forbrugerkøb som er undtaget. For dagens jurist er der derfor tre lovvalg ved køb: i) KBL ii) Særreglerne for forbrugerkøb iii) CISG 2.2 Købelovens deklaratoriske karakter De deklaratoriske regler kommer kun til anvendelse, for så vidt ikke andet er udtrykkeligt aftalt, eller stiltiende må anses for indeholdt i aftalen, jf KBL 1, Løsørekøb, handelskøb, civilkøb, forbrugerkøb Undtaget til KBL er 1 fast ejendom jf 1a,1; og 2 forbrugerkøb Undtaget er også køb af arbejdskraft og entreprise. KBL finder anvendelse for salg af alt løsøre, dette inkluderer aktier 19; fordringer 20; selv større skibe og elektricitet er omfattet af KBL når undtaget af CISG. Bytte af varer. Selv her finder KBL anvendelse gennem 2,2 Det som især lægges vægt på er nøjagtig opfyldelse af købsaftalen. Udgave 5 af 14; side 3

4 Kapitel 3, afsnit Om købsaftalens indgåelse mm. Aftaleloven handler om hvordan pligter opstår og fortolkes, og under hvilke omstændigheder de kan miste deres gyldighed. Købeloven er kun et aftaleretligt nyttigt supplement. KBL kan bruges blot aftaleparterne og salgsgenstanden kan identificeres. KBL tager stilling til leveringsstedet, tiden for aftalens opfyldelse, købesummen, retten til at kræve ydelse mod ydelse, om udbytte af salgsgenstanden, om forsinkelse, manglende betalingsevne, mangler ved salgsgenstanden. Udgave 5 af 14; side 4

5 Kapitel 4, afsnit Parternes ydelser 4.1 Indledning Der skal være enighed om de to parters ydelser i købsaftalen. Et vigtigt bevismotiv er aftalens ordlyd. 4.2 Sælgers ydelse 4.2.a Leveringsbegrebet: leveringstid og sted Købet taget oftest udgangspunkt i sælgerens ydelse. Leveringspligten består i de faktiske handlinger, som udkræves for at køberen kan få adgang til salgsgenstanden på rette tid og sted. Til leveringsbegrebet er der i KBL tilknyttet en række retsvirkninger, herunder reglerne om forsinkelse fra sælgerens side. i) Det samlede indhold af leveringsbegrebet står i KBL 9-11 og 73 ii) Leveringsbegrebet indgår i grundprincippet om samtidig udveksling af ydelser. Der ikke givet henstand fra nogen af siderne, er sælgeren ikke pligtig at levere salgsgenstanden, medmindre købesummen samtidig betales. iii) Leveringsbegrebet er desuden tilknyttet risikospørgsmålet, idet faren for salgsgenstanden i almindelighed kun gå overved levering KBL 17. Om tidspunktet for mangelsbedømmelse KBL 44 og KBL 7. Leveringstidspunktet skal ske indenfor rimelig tid målt med branche øjne. Er den hverken udtrykkelig eller kutymemæssigt bestemt, skal levering dog først ske ved påkrav, KBL 12. Er intet bestemt om levering skal den afhentes hos sælgers forretning KBL 9. Har sælger bringeskyld anses levering for at være fuldendt når genstanden er overdraget til speditør, KBL 10. Hvis noget sælges C&F (cost and freight), CIF (Cost, insurance & freight), FOB (free on board) går faren over til køberen så snart varen er leveret til fragtfører. KBL Hvis varen skal leveres efter KBL 11 er faren først hos køber når han har modtaget varen. 4.2.b Om kontraktsmæssighed, faktiske mangler mm. Varen skal ikke alene leveres rigtigt, det skal også være den rigtige vare. Tidspunktet for købers mangelbedømmelse skal normalt ske på leveringstidspunktet, KBL 44. Hvis varen er mangelfuld skal sælger betale erstatning efter KBL 42,2. Efter motiverne i KBL er en genstand mangelfuld, hvis dens tilstand gør den usikker eller mindre egnet til dens sædvanlige brug eller til den brug som genstanden ifølge aftalen måtte forudsættes at skulle anvendes til af køberen. Mangelfuldhed er kun lovmæssigt beskrevet i KBL 76 (kun forbrugskøb): 1 at den ikke svarer til hvad der var lovet; 2 at den er af ringere beskaffenhed end hvad den efter omstændighederne burde være. Sælgeren er i misligholdelse, medmindre genstanden tilfredsstiller samtlige de krav, der stilles til ydelsen. Mangler kan være fysiske, eller sælgers usande oplysninger, sælgeres tilsikring (disse gør at de kommer til at virke som en del af købskontrakten). Sælger har loyal oplysningspligt, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, KBL 76,1,3 4.2.c Omkøberens undersøgelspligt, reklamation mm. Når den leverede salgsgenstand findes at lide af en faktisk mangel, vi denne misligholdelse fra sælgerens side normalt udløse en eller flere beføjelser for køber: den forurettede køber vil således - alt efter omstændighederne - kunne vælge mellem at fastholde købet eller hæve det, ligesom et afslag i købesummen eller erstatning også kan komme på tale. Fra caveat emptor til caveat venditor. Vi har bevæget os væk fra at bordet fanger ved salg, da køberen burde undersøge varen til at det er sælgeren der undersøger varen er OK. Køberen har en undersøgelsespligt, og hvis han ikke undersøger salgsgenstanden inden købet når han har fået mulighed for det mister han sin ret til at påberåbe mangler, KBL 47. Udgave 5 af 14; side 5

6 Kapitel 4, afsnit 4.3 Hvis køberen opdager mangler når han får salgsgenstanden leveret, skal han uden ugrundet ophold gøre sælger opmærksom herpå for at beholde sin ret til at påberåbe sig mangler, reguleret gennem KBL c.(i) Caveat emptor, købers undersøgelsespligt, KBL 47 Den gamle sætning om caveat emptor spiller i visse relationer stadig en vigtig rolle, især når det gælder handlen med såkaldte unika, fx kunstværker og brugte ting. Ifølge denne sætning kan en køber ikke påberåbe sig en mangel, som han kendte ved købet eller ved uagtsomhed var uvidende om. Om køber kan påberåbe sig en mangel kan altså helt falde bort hvis salgsgenstanden var af en sådan art at den kræver rig undersøgelse inden købet. Hvis sælgeren allerede inden købet har opdaget manglen og alligevel køber er der ikke tale om en mangel. Når man køber på auktion køber man også caveat emptor, KBL c.(ii) Efterfølgende undersøgelse, reklamation, KBL siger at køberen skal foretage en forretningsmæssig undersøgelse af salgsgenstanden når han får den leveret. Men hvis det fx drejer sig om et stort parti må der godt gå fx 6 dage inden køber rigtige undersøger salgsgenstanden. 52 siger at køber skal give en reklamation uden unødigt ophold til sælgeren, så hvis det er en skjult fejl som først opdages senere er det ikke utænkeligt at det sker flere måneder efter varen er leveret og undersøgt af køber. 4.2.d Særligt om 1-års reglen, KBL 54 Enkel og streng regel om at en skjult mangel skal være opdaget inden 1 år ellers er det ikke længere sælgers ansvar. 4.2.e Retlige mangler (vanhjemmel) Får køberen ikke den ventede ejendomsret til salgsgenstanden, siges købsaftalen at lide af vanhjemmel. Den fuldstændige vanhjemmel foreligger, når den solgte salgsgenstand ligefrem tilhører en tredjemand, således at sælgeren ikke har haft kompetence til at sælge den. Køber skal selvfølgelig være i god tro, KBL Køberens ydelse Køberens ydelse, købe summen, skal naturligvis være sådan som det stod i aftalen. Hvis der ikke er aftalt noget beløb, kan man se på om der tidligere er købt samme vare, ellers kan sælger forlange hvad han vil så lang tid det ikke skønnes ubilligt, KBL 5. Hvis køberen modtager en faktura/notat, skal han straks reklamere over prisen, ellers skal han betale det som står på sedlen, KBL 6. Pengeskyld er bringeskyld, derfor skal betaling ske hos sælger, gældsbrevslovens Gensidighed, samtidig udveksling, mm. Udgangspunktet i obligationsretten er at der sker en samtidig udveksling af de to parters ydelser, KBL 14. Benyttes der et konnossement eller fragtbrev, skal købesummen betales mod udlevering af det pågældende dokument, KBL 16. Af 71 fremgår, at køber i konnossement tilfælde ikke kan nægte betaling, fordi varen endnu ikke er kommet frem eller fordi han ikke har adgang til at undersøge den. I tilfælde af forsendelseskøb kan sælgeren sikre sig rettidig betaling ved indgåelse af en aftale med køber om at det stilles en bankgaranti, fx i form af et rembours. Udgave 5 af 14; side 6

7 Kapitel 5, afsnit risikoens overgang 5.1 Indledning: grundbegreber, retsvirkninger, INCOTERMS mm. Ejeren af en genstand bærer risikoen for dens hændelige destruktion. Men hvis der er en leveringsforpligtigelse, hvornår er genstanden så overdraget? Har sælger leveret, må køber betale købesummen, selv om genstanden af hændelige årsager et gået til grunde, forringet eller bortkommet, KBL 17, Hovedregler og undtagelser om risikoens overgang under KBL Sælgeren bærer ansvaret indtil salgsgenstanden er leveret, KBL Hvis sælgeren har forsendelsespligt, anses genstanden for leveret når den er overdraget til selvstændig fragtfører, KBL 10. C&F salg er nævnt i KBL CIF salg bliver nævnt i KBL 64 FOB salg bliver styret efter KBL 62,3. Hvis købet hæves skal køber levere salgsgenstanden tilbage i samme stand for at få sine penge, selvom genstanden var fyldt med mangler, KBL 57. Hvis salgsgenstanden går til grunde efter at køberen har opdaget en mangel ved denne og ønsker at tilbagelevere denne, kan det stadigt lade sig gøre, KBL 58. Udgave 5 af 14; side 7

8 Kapitel 6, afsnit Retsfølger af sælgers misligholdelse 6.1 Oversigt Hvis en sælger misligholder sit løfte kan køber kræve forskellige ting: i) Naturalopfyldelse; At handlen skal gennemtvinges som aftalen lyder. ii) Hævebeføjelse; hæve kontrakten så alt går til det gamle. iii) Økonomisk kompensation for det tab som har været, eller afslag i prisen for samme var. Altså kan aftalen enten: 1 søges opfyldt på anden måde, 2 hæves til gamle forhold. Ved forsinkelse fra sælgers side KBL 21, og forsinkelse fra købers side KBL Naturalopfyldelse Ved forsinkelse kan køber vælge mellem: 1 naturalopfyldelse, eller 2 hævelse af købet, KBL 21. Hvis levering er umulig pga. genstandens undergang hævelse af køb. Hvis en vare stiger meget i pris pga. fx krig, og sælger derfor ikke kan levere kan køber for kompensation ved KBL 24. Hvis naturalopfyldelse er blevet væsentligt dyrere end den økonomiske kompensation er retspraksis at man kan nøjes med den økonomiske kompensation. Køber er pligtig til at meddele sælger indenfor rimelig tid ved reklamation om han vil fastholde købet, ellers taber han sit ret til at hæve, KBL a Ved mangler Ved mangler skal man skelne mellem genus/specieskøb da specieskøb ikke vil kunne omleveres. Køberen har valget for hvordan han vil søge kompensation for mangler, KBL 43,1. Der er dog et krav om at manglen skal være væsentligt, dog medmindre sælgeren har udvist svig, 43,2. Modsat forbrugerkøb har sælger ingen pligt til at afhjælpe fejlen ved en genstand. Vanhjemmel vil også kunne ses som en mangel. 6.3 Hævebeføjelsen 6.3.a Ved sælgers forsinkelse Ved forsinkelse kan køber vælge mellem: 1 naturalopfyldelse, eller 2 hævelse af købet, KBL 21. Hvis levering er umulig pga. genstandens undergang hævelse af køb. Krav om at forsinkelsen skal være væsentlig, for at købet kan hæves 21,2. Dette kunne fx være hvis der i aftalen var krav om levering til en bestemt dato. Ved handelskøb anses enhver forsinkelse som væsentlig 21,3. Hvis levering foregår i delrater, kan køber kun hæve købet for den forsinkede rate, 22, dog kan han hæve hele købet hvis han forventer at de andre rater også er forsinkede. Hvis levering har fundet sted, men køber agter at påberåbe sig forsinkelse skal han meddele sælger dette, KBL b Ophævelse ved mangler; sælgers ret til at afhjælpe 6.3.b.(i) Ophævelse ved mangler Et køb kan ophæves hvis den lider af væsentlige mangler, hvadenten genus eller specieskøb, KBL 42 og 43. Hvis manglen normalt vil anses for uvæsentligt, men af køber som væsentlig grundet nogle særlige behov, har køber ikke ret til at hæve, medmindre han har gjort sælger opmærksom på sine særlige behov. Hvis køber ikke følger de særlige reklamationskrav i KBL 51, kan han ikke hæve. Vil køber hæve købet, skal han uden ugrundet ophold give sælger meddelelse derom, idet han ellers vil tabe sin ret til at afvise salgsgenstanden, 52, b.(ii) Sælger ret til at afhjælpe, KBL 49. Sker det indenfor den af 49 tilladte ramme, vil der i virkeligheden ikke længer være tale om en mangel/misligholdelse, hvorfor køberens mangelsbeføjelser ikke vil kunne komme på tale. Tidsrammen, sætter dog en væsentlig begrænsning på sælgers mulighed for at afhjælpe fejlen da det skal ske inden leveringstidens udløb, ellers kan køber hæve. 6.3.c Anticiperet misligholdelse: ophævelse, standsningsret og tilbageholdelsesret. 22 hvis der allerede har fundet en levering sted, og den var forsinket kan køber hæve for de senere leveringer hvis der er grund til at tro at de også bliver forsinkede. Udgave 5 af 14; side 8

9 Kapitel 6, afsnit om købers manglende betalingsevne, vil kunne bruges analogt på sælgerens ditto. CISG art. 71 hvis parterne er i økonomiske vanskeligheder. 6.3.d Retsvirkninger af købets ophævelse; købers omsorgspligt KBL er nogle almindelige bestemmelser for hvad køber skal gøre når han hæver et køb. HR er tilbagegivelse af hvad de hver især havde inden købsaftalen, i samme stand. Hvis salgsgenstanden er blevet beskadiget efter at køber havde påberåbt sig hævelsen af købet, og salgsgenstanden gik til grunde hændeligt, kan købet stadigt hæves. Køber har omsorgspligt for en genstand han agter at levere tilbage til sælger, Økonomisk kompensation: erstatning, forholdsmæssigt afslag 6.4.a Indledning Modsat de ikke-økonomiske beføjelser har køber også beføjelse til økonomisk kompensation, enten som erstatning for misligholdelse eller et forholdsmæssigt afslag i pris. 6.4.b Købers ret til erstatning som følge af sælgers forsinkelse Specieskøb 23. For at køber kan få erstatning af sælger for en for sen levering, skal sælger være culpøs, hvis han derfor blot kan bevise at forsinkelsen ikke skyldes ham, går han fri. Genuskøb 24. Her er loven langt strengere, her er enhver forsinkelse kontraktbrud, og sælger vil være erstatningspligtig. Eneste undtagelse er force majeure. 6.4.c Forholdsmæssigt afslag eller erstatning ved mangler Ved en mangel på både genus/species købsgenstande kan en køber forlange forholdsmæssigt afslag i pris hvis den lider af ikke bagatelagtige mangler. KBL 42,1+43,1 i) Genuskøb er sælger altid pligtig. ii) Specieskøb er sælger kun pligtig såfremt han kan tilskrives culpa, for forhold som ligger efter indgåelse af købskontrakten. Praktisk gøres dette ved at man tager forholdet af værdireduktionen på genstanden og nedsætter salgsprisen med samme forhold. Ex ¾ værdiforringelse til ¾ pris. 6.4.d Opfyldelsesinteressens nærmere omfang: udmåling, begrænsning, mm. (positiv kontrakt) Udgangspunktet er fuld erstatning for alle tab som er indtrufne som følge af købsaftale misligholdelsen. Hvis man skal lave et erstatningskøb, kan man få erstatning for den merudgift man har haft til dette køb, højere markedspris, salær. Købet fastholdes. Leveres for sent, kan køber i stedet for dækket sine udgifter som han måtte have haft pga. den sene levering, jf KBL Adækvans: Kontraktsansvaret omfatter kun skader, som den fornuftige debitor (sælger) ved aftalens indgåelse rimeligvis kunne forudse. Denne regel er uskreven. Det må også anses at køberen har en tabsbegrænsnings pligt. 6.4.e Erstatning til beskyttelse af købers negative kontraktsinteresse Selvom reglerne for sælgers misligholdelse KBL , omhandler den positive opfyldelsesinteresse kan en køber også få erstatning for den negative kontraktsinteresse. i) Hvis købsaftalen ophæves i anledning af sælgers væsentlige misligholdelse. ii) Når købsaftalen ikke viser sig at være gyldig, fx pga. den af sælgeren udvise svig. iii) Når købekontrakten ikke kommer endeligt i stand, fx fordi modparten illoyalt afbryder forhandlingerne. Bedømmelsesgrundlaget er culpa, så krav om kausalitet, adækvans samt tabsbegrænsning gælder også ved bedømmelse af den negative interesse. 6.4.f Produktansvar Hvis et leveret produkt pga. dens mangler kommer til at skade personer eller ting er leverandøren ansvarligt for dette med erstatning. Udgave 5 af 14; side 9

10 Kapitel 7, afsnit Retsfølger af købers misligholdelse 7.1 Indledning Minder meget om sælgers misligholdelse, sælger har tre beføjelser: i) Naturalopfyldelse, 28 ii) Hæve kontrakten, 28 iii) Økonomisk kompensation, for de tab han har lidt, herunder renter ved for sen betaling. 7.2 Naturalopfyldelse Sælger kan gennem 28 kræve at køber betaler når denne ikke har gjort det. Meddelelsespligt. Hvis sælger agter at opretholde købet på trods af for manglende betaling skal han meddele køber herom, 31, eller for sen betaling, Hævebeføjelsen, anticiperet misligholdelse mm. 7.3.a Ophævelse Sælger kan også vælge at hæve købet hvis der ikke er en uvæsentlig forsinkelse på købers vederlag, KBL 28. Er genstanden allerede overleveret til køberen kan købet ikke hæves, medmindre har taget forbehold i så henseende, eller genstanden afvises af køberen, KBL 28,2. Ved successiv betaling, hvor sælger kan forvente manglende betaling kan han hæve købet, KBL b Købers manglende betalingsevne som anticiperet misligholdelse, 29 Hvis der skal leves i rater, og når en væsentlig forsinkelse med en betaling har fundet sted, kan sælger ikke alene hæve købet for den enkelte leverings vedkommende, men også for de efterfølgende hvis ikke køber kan bevise at han har pengene handler om køberens manglende betalingsevne. 7.4 Økonomisk kompensation 7.4.a Rente i) Morarente, er den rente fra KBL 38 og senere med hjemmel i renteloven som sikrer ved forsinket betaling, efter forfaldsdatoen. ii) Kreditrente, rente på fordringshaverens krav at sit tilgodehavende for tiden før forfaldsdatoen, Rentelovens 2 iii) Procesrente, rente fra et påbegyndt søgsmål til der er faldet dom eller forlig som medtager renten, Rentelovens 3,4 Forfaldsdatoen ikke fastsat først rente fra en måned efter afsendelsen af et påkrav, rentelovens b Erstatning af opfyldelsesinteressen, ansvarets grundlag Hæver sælgeren købsaftalen har han ret til erstatning, jf 31,1. Fastholder sælgeren aftalen trods forsinket betaling har han krav på: 1 rente, 2 erstatning for tab, opfyldelsesinteressen, på samme måde som hvis han hævede salget. 7.4.c Opfyldelsesinteressens nærmere omfang (udmåling, begrænsning, mm.) Sælger kan forlange fuld erstatning for ethvert beviseligt tab, der må siges at være foranlediget af købers misligholdelse. Prisdifference: hvis der var en forskel mellem den pris sælgeren fik solgt sin vare til og så markedsprisen har sælger på erstatning for prisdifferencen jf 30,1,2. Hvis de er blevet solgt til anden side gennem mægler må sælger acceptere dette salg som markedsprisen, 25. Hvis varen som er solgt har ubegrænsede leveringsmulighed, kan sælger pga. skuffelsen i ikke at få det pågældende salg alligevel få erstatning for sin avance. Kurstab. Hvis købet fastholdes ved forsinket betaling kan sælger få erstatning for kurstab ved betaling i fremmed mønt. Siden erstatningen beror på culpa, skal der føres bevis for adækvans, og tabsbegrænsnings pligt. 7.4.d Negativ kontraktsinteresse Sælgeren kan også få godtgjort negativ kontraktsinteresse, så han stilles som ingen aftale var nogensinde lavet. Få godtgjort penge for sin arbejdsindsats. Udgave 5 af 14; side 10

11 Kapitel 8, afsnit Fordringshavermora 8.1 Introduktion HR i KBL er at køberens fordringshavermora ikke er en misligholdelse og aftalen derfor bliver ved med at bestå. 8.2 Køberens fordringshavermora ER når køberens forhold har bevirket, at salgsgenstanden ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, 33,1. Sælgerens forpligtigelse lempes ved: i) Overgivelse af risikoen for genstanden, 37, fra efter leveringstidspunktet. Dog har sælgeren omsorgspligt for den, 33. ii) Kan sælges for købers regning, 34, hvis der gives passende varsel. Eller hvis det fordærvende gods skal den sælges, 35. iii) Sælger kan få godtgjort udgifter til opbevaring, Sælgerens fordringshavermora Køberen kan så blot deponere pengene i en bank efter deponeringsloven fra 1932, og friholdes for at betale renter efter rentelovens 4,1. Udgave 5 af 14; side 11

12 Kapitel 9, afsnit Aftaler om købets misligholdelse 9.1 Indledning En aftale om retsvirkninger for købets misligholdelse går forud for Købelovens deklaratoriske regi. Kan strammes ved ex garantier, eller slækkes ved mangelsfrihedsklausul, eller ansvarsbegrænsning. En aftale om købsaftalers misligholdelse skal underkastes en 3-delt prøve: 1 om klausulen må anses for vedtaget; 2 om hvordan den skal fortolkes; 3 skal domstolene prøve om den er gyldig. 9.2 Vedtagelse Jo mere tyngende eller uventet vilkåret er jo større krav. En agreed documents er derfor ikke særligt vægtigt da den ikke viser parternes vilje. 9.3 Fortolkning Her vil koncipist reglen klart blive brugt i fortolkning af aftalen. Om ansvarsfraskrivelser vil kunne bruges. 9.4 Gyldighed For at vurdere en ansvarsfraskrivelses klausuls gyldighed, kan man bruge aftalelovens 36, for at være urimelig eller i strid med redelig handlemåde. Om end denne lov oftest vil blive brugt ved forbrugskøb, kan den også bruges mellem erhvervsdrivende. En erstatning kan lempes efter EAL 24, den almindelig lempelsesregel. Udgave 5 af 14; side 12

13 Kapitel 10, afsnit Forbrugerkøb 10.1 Indledning 10.1.a Tilblivelse af særregler for forbrugerkøb Var for at sikre forbrugeren da han indgik flere og større køb ud i det civile, og sælgerne begyndte i stigende grad at bruge standardformularer og afvige købeloven b Begreberne forbrugerkøb, beskyttelsespræceptivitet I netop forbrugerkøb må visse KBL regler ikke fraviges til skade for køberen, KBL 1,2. For at det er et forbrugerkøb skal 3 betingelser være opfyldt: 1 en erhvervsdrivende, der 2 handler som led i sit erhverv, når 3 køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv, jf KBL 4a,1,1. Er blot en af disse betingelser ikke opfyldt er det ikke er forbrugskøb. Sælgeren har bevisbyrden for at det ikke er et forbrugskøb c Forbrugerkøbsaftalens indgåelse og gyldighed Indgås på samme måde som andre købsaftaler Parternes ydelser 10.2.a Indledning Hver parts forpligtigelse svarer til hver parts ret. Misligholdelse beføjelser. Tyngdepunktet ligger i sælgerens levering af sin realydelse. Sælgerens hovedforpligtigelse går ud på 1 at forsyne køberen på rette tid og sted med 2 den aftalte, kontraktmæssige salgsgenstand b Sælgerens ydelse 10.2.b.(i) Leveringstid og sted Leveringstidspunktet fremgår oftest af aftalen, eller 12 om på forlangende. Leveringsstedet er almindeligvis 9 i sælger forretning. Forsendelse indbærer en særregel i 73 hvor først når forbruger er i besiddelse af salgsgenstanden er den leveret b.(ii) Kontraktsmæssighed, mangler mm. i) I forbrugerkøb foreligger der således en mangel ved salgsgenstanden, hvis den ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, der kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, KBL 76,1,1. ii) Eller de er blevet brugt i markedsføringen af produktet og det er kommet køberen til kundskab, KBL 76,1,2. iii) Der foreligger dernæst en mangel, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har hat betydning for køberens bedømmelse af genstande, og som sælgeren kendte eller burde kende, 76,1,3. iv) Mangel hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, 76,1,4. Hvis køberen har fået mulighed af sælgeren til at undersøge salgsgenstanden inden købet, kan denne ikke senere påberåbe sig mangler, som ved en sådan undersøgelse burde være opdagede, modsiger dette igen da en forbrugskøber godt kan hæve købet alligevel. Her tænkes vel på skjulte mangeler eller hvis genstanden var af væsentlig ringere stand. Reklamationsreglerne i gælder ikke, derimod gælder beskyttelsespræceptive regler i 81-86, jf 1,2. Vil køberen i forbrugerkøb påberåbe sig en mangel, skal han give sælgeren meddelelse herom inden rimelig tid, efter at han har eller burde have opdaget mangelen. I modsat fald taber han retten til at påberåbe sig mangelen, KBL 81. Medmindre sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, 82. Et års reglen er i forbrugerkøb ufravigelig, c Køberens ydelse Hvis ingen pris er aftalt, skal den være rimelig 72. Ellers kan aftalelovens 36 bruges. Ved forbruger kredit køb kommer det ofte ind under Kreditaftaleloven Risikoens overgang Sælgeren er også ansvarlig under transporten til forbrugeren jf 73. Udgave 5 af 14; side 13

14 Kapitel 10, afsnit Misligholdelsesbeføjelser 10.4.a Indledning Den part som misligholder aftalen giver den forurettede adgang til at udøver en eller flere beføjelser b Retsfølger af sælger misligholdelse Her er der igen de tre valgmuligheder efter 78 for mangler ved forbrugerkøb: i) Naturalopfyldelse ii) Hæve kontrakten iii) Økonomisk kompensation iv) Afhjælpning af mangler, medmindre dette vil forvolde sælgeren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe b.(i) Naturalopfyldelse 10.4.b.(ii) Hævebeføjelsen Kan fx ske ved en mangel ved varen eller ved forsinkelse b.(iii) Økonomisk kompensation Kan fx ske ved en mangel ved varen eller ved forsinkelse c Retsfølger af købers misligholdelse De almindelig regler + Kreditaftaleloven Fordringshavermora ingen særregler 10.6 Forbrugerkøb på kredit: Kreditaftaleloven Er omfattet af lovens almindelige oplysningspligt. Overholder sælger ikke sin oplysningspligt, er den civilretlige følge at forbruger kun kan afkræves selve lånebeløbet og en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld svarende ti diskontoen plus et tillæg (for tiden 5%). Når salgsgenstanden er overgivet til forbrugerkøberen, er sælgeren normalt kun berettiget til at tage den tilbage på grund af køberens misligholdelse af betalingspligten, hvis der er taget et gyldigt ejendomsforbehold, jf købelovens 28,2. Den skal være gyldig i forhold til Kreditaftaleloven 34. Udgave 5 af 14; side 14

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 XI Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kobekontrakter og andre kontrakter 1 1.1. Indledning 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om køb

Bekendtgørelse af lov om køb Bekendtgørelse af lov om køb Herved bekendtgøres lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 733 af 7. december 1988, 2 i lov nr. 271 af 2.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff.

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Ret og vrang Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Det, at man køber noget der ser helt anderledes ud

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: EU-Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Caroline Østergaard Nielsen Sagsnr.: 2011-709-0005 Dok.: 284679 GRUND-

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 4. oktober 2013 Formål med kontrakter Regulerer

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Indledning Standpunktsrisiko Modkrav Udsættelsessagen Modregning. Standpunktsrisiko. Lars Henrik Gam Madsen

Indledning Standpunktsrisiko Modkrav Udsættelsessagen Modregning. Standpunktsrisiko. Lars Henrik Gam Madsen Standpunktsrisiko med særligt henblik på modregning i og ophævelse af lejeforhold Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet 23. februar 2009 Dansk Selskab for Boligret Emne Standpunktsrisiko. Standpunktsrisiko

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om køb

Bekendtgørelse af lov om køb Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 Bekendtgørelse af lov om køb (Købeloven) Herved bekendtgøres lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, med de ændringer,

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere