VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK"

Transkript

1 Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12

2 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen er beliggende Ved Stadion 4-6, 4600 Køge, matr.nr. 11a, 11tb (og 11vz?), Køge Markjorder og har hjemsted i Køge Kommune. Stk. 3. Værneting for alle tvister mellem foreningen og dens medlemmer eller medlemmerne indbyrdes er ejendommens hjemsted. Ejerforeningen er, ved dennes formand, rette procespart i tvister anlagt af eller mod foreningen. 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen, herunder varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Ejerforeningen er bl.a. berettiget til - i overensstemmelse med vedtægterne - at opkræve fællesbidrag, at betale fælles udgifter, at tegne sædvanlige forsikringer samt at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, det må anses for påkrævet. Stk. 2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et bidrag, der er fastsat af generalforsamlingen. Bidragene forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen kan opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne, såfremt der opstår uforudsete og fornødne udgifter på ejendommen. Ejerforeningen er berettiget til at opkræve sædvanligt inkassogebyr og renter af det skyldige beløb efter reglerne i renteloven, hvis betaling ikke sker rettidigt. Stk. 3. Ejerforeningen skal alene opkræve de nødvendige bidrag til at varetage foreningens udgifter. Det er dog tilladt at oppebære en rimelig driftskapital og henlægge til bestemte formål, fx fremtidig vedligeholdelse og fornyelser. Generalforsamlingen kan med kvalificeret flertal beslutte at optage lån. Stk. 4. For ejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Kan foreningen ikke opfylde sine forpligtelser over for tredjemand, hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og pro rata for ejerforeningens forpligtelser. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne pro rata i forhold til deres fordelingstal. 3. Medlemskab og fordelingstal Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 11a, 11tb (og 11vz?), Køge Markjorder, der alle har pligt til medlemskab af foreningen. Kun ejere af ejerlejligheder i denne ejendom kan optages som medlemmer af foreningen. Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 2 / 12

3 Stk. 2. Den kommende ejer bliver medlem af ejerforeningen på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemskab og dennes forpligtelser over for ejerforeningen, ophører dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, ligesom denne ikke kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Stk. 3. Det til enhver tid værende medlem hæfter for det tidligere medlems eventuelle restancer til ejerforeningen. Stk. 4. Hvert medlem har et fordelingstal svarende til det tinglyste fordelingstal i medlemmets lejlighed. Medlemmet er berettiget og forpligtet over for ejerforeningen i forhold til fordelingstallet. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 4) Forslag 5) Forelæggelse og godkendelse af budget 6) Valg af formand for bestyrelsen 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen 8) Valg af suppleanter 9) Valg af revisor 10) Eventuelt Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel af bestyrelsen eller administrator. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Årsrapport og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest en uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Et medlem har ret til at stille et forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslaget skal være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel af bestyrelsen eller administrator. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, ¼ af medlemmerne efter Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 3 / 12

4 fordelingstal eller ejendomsadministrator forlanger det. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der ikke afholdes en fysisk generalforsamling. Det gælder i de tilfælde, hvor den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, fordi 2/3 af medlemmerne ikke var repræsenteret på første generalforsamling, og forslaget derfor skal til afstemning på en ny generalforsamling, jf. stk. 9. I stedet kan afstemningen om forslaget ske ved, at medlemmerne afgiver brevstemme enten som afstemning på papir, via eller ved digital afstemning via internettet. Bestyrelsen eller administrator skal sende en anmodning til medlemmerne om at afgive stemme. Anmodningen skal indeholde beskrivelse af, hvad der stemmes om, hvordan afstemningen foregår, og hvornår afstemningen slutter. Anmodningen skal sendes med mindst en uges varsel til at afgive stemme. Resultatet af afstemningen sendes til medlemmerne senest en uge efter afstemningens afslutning. Stk. 6. Medlemmet og dennes ægtefælle/registrerede partner/samlever, myndigt husstandsmedlem samt befuldmægtiget har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Ejendomsadministrator, revisor og personer indbudt af bestyrelsen eller administrator har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 7. Til hver ejerlejlighed hører én stemmeret, uanset om ejerlejligheden ejes af flere i forening. Et medlem kan give fuldmagt til en befuldmægtiget til at afgive stemme. Fuldmagter til første generalforsamling er også gyldige til anden generalforsamling i henhold til stk. 4, medmindre fuldmagten er tilbagekaldt. Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal efter antal, bortset fra beslutninger nævnt i stk. 9. Stk. 9. Vedtagelse af forslag om A. væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, B. salg af væsentlige dele af fælles bestanddele og tilbehør eller C. Opsigelse af ejerlejlighed nr. xx brugsret til Stadionanlægget D. ændring af denne vedtægt kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige medlemmer efter fordelingstal og antal er repræsenteret på generalforsamlingen. Mindst 3/4 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal og antal skal stemme for forslaget. Der kan med en uges varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvis mindre end 3/4 af samtlige medlemmer efter fordelingstal og antal er repræsenteret på generalforsamlingen, men der samtidig opnås et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal og antal. Den nye generalforsamling skal afholdes inden otte uger. Her kan forslaget endeligt Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 4 / 12

5 vedtages med et flertal på mindst 2/3 efter fordelingstal og antal, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret. Stk. 10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, som skriver beslutningsreferatet. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden og stilles til rådighed for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen. 10. Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Er medlemmet en juridisk person, vælger medlemmet selv den person, der skal indtræde i bestyrelsen. Udtræder denne person af bestyrelsen, har medlemmet ret til at udpege en ny person, der indtræder i bestyrelsen. Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer, inkl. formanden, ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger ned under 3, udpeger bestyrelsen en af de valgte suppleanter til at indtræde i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling. 11. Bestyrelsens pligter og rettigheder Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 5 / 12

6 Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 12. Administration Generalforsamlingen vælger en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens drift. Bestyrelsen indgår en administrationsaftale med administrator, hvor administrators opgaver fastlægges. Herudover kan administrator indrømmes ret til vederlag fra de enkelte medlemmer i forbindelse med administrators bistand bl.a. ved at rykke for restancer og registrering af ejerskifte. 13. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Bestyrelsen kan overdrage administrator eller advokat tegningsret i alle ejendommens anliggender, herunder til tinglysningsekspeditioner. 14. Revision og årsregnskab Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. Stk. 5. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 15. Ejerforeningens vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse af ejendommens bygninger, fælles arealer og anlæg, påhviler ejerforeningen på dens regning. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. ejendommens klimaskærm, udvendige trapper, ind- og udvendige fællesarealer, terrænvedligehold medmindre disse er underlagt en eksklusiv brugsrettighed, tekniske fællesinstallationer, vinduespudsning mv. Stk. 2. Udgiften til vedligeholdelse og fornyelse af installationer, som er til fælles brug for hele ejendommen, som fx fælles forsynings- og afløbsledninger, afholdes af ejerforeningen. Dette gælder selvom den fælles installation løber gennem en ejerlejlighed, dog kun til den individuelle forgrening, hvorfra forsyning sker til ejerlejligheden. Vedligeholdelse og fornyelse Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 6 / 12

7 af en installation, som kan henføres til alene at forsyne en ejerlejlighed, påhviler det pågældende medlem. Ejerforeningen har dog vedligeholdelsen og fornyelsen af varme- og vandmålere samt radiatorer inklusive ventiler og termostater. Stk. 3. Ethvert medlem skal give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, fornyelser mv. eller ombygninger. Stk. 4. Et medlem må ikke uden bestyrelsen eller administrators godkendelse rekvirere håndværkere på foreningens regning. Sker det, kan bestyrelsen eller administrator afvise at betale regningen medmindre, der er tale om akutte situationer, hvor det ikke er muligt at få fat på bestyrelsen eller administrator. 16. Ejerforeningens overdragelse af drift- og vedligeholdelsesopgaver Ejeren af ejerlejlighed nr. X og Y har i forbindelse med ejendommens opførelse og etablering af Ejerforeningen indgået henholdsvis OPP-aftale med Køge Kommune og lejeaftale med Køge Park Sport og Event (KPSE), der blandt andet indebærer, at betaling for en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder de drifts og vedligeholdelsesopgaver, som det jf. 15 påhviler Ejerforeningen at udføre, er fikseret i hele kontraktperioden på 30 år. Ved ejerforeningens etablering har ejeren af ejerlejlighed x og y på vegne af Ejerforeningen indgået aftale med en leverandør af drifts- og vedligeholdelsesydelser (Leverandøren), der sikrer, at Leverandøren overtager pligten til at foretage ren- og vedligeholdelse i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter med intervaller og i kvalitet som fastlagt i ejeren af ejerlejlighed nr. x og Y s aftaler med henholdsvis Køge Kommune og KPSE. Ejerforeningen er forpligtet til at opretholde denne drifts- og vedligeholdelsesaftale så længe aftalerne mellem Ejeren af ejerlejlighed nr. x og y og Køge Kommune og KPSE løber. Stk. 2. Ejerforeningens pligt til at afholde udgifter til elforbrug på fællesarealer, fælles dagrenovation samt sædvanlig ejendomsforsikring kan ligeledes overdrages til Leverandøren i overensstemmelse med stk. 1. Stk. 3. Ved Driftsselskabets væsentlige misligholdelse er Ejerforeningen berettiget til at ophæve drift- og vedligeholdelsesaftalen og sætte en anden i Driftsselskabets sted med henblik på at sikre opfyldelse af Ejerforeningens pligter i relation til drift- og vedligeholdelse samt afdække de drift- og vedligeholdelsesmæssige risici, som SPV har påtaget sig overfor Køge Kommune og KPSE, og som er omfattet af Ejerforeningens drift- og vedligeholdelsesforpligtelser. Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 7 / 12

8 Stk. 4. Bod i henhold til aftalen med Leverandøren af drifts- og vedligeholdelsesydelser kan alene og direkte gøres gældende af ejerne af ejerlejlighed nr. x og Y overfor Leverandøren. 17. Medlemmets vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler det respektive medlem. Ved indvendig vedligeholdelse forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, døre, træværk, murværk, puds samt alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, el kontakter, vandledninger, - haner og sanitetsinstallationer, tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge. Medlemmernes vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Stk. 2. Det enkelte medlem er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til ejerlejligheden såsom pulterrum, altaner, terrasser og lignende. For så vidt angår sådanne lokaler og områder omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige flader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. Stk. 3. Medlemmerne er kun berettiget til at foretage ændringer og installationer, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner. Medlemmerne er forpligtede til at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en godkendelse er påkrævet, og at sende en kopi af byggetilladelse, bygningsattest samt en tegning af ændringerne til bestyrelsen eller administrator. Til installationer, der kræver udvidet forbrug af el, gas, vand eller lignende, kræves samtykke fra bestyrelsen. Godkendelsen kan betinges af, at medlemmet betaler et beløb til dækning af de merudgifter for foreningen, som installationen medfører. Beløbet kan fastsættes som en løbende betaling eller et beløb til betaling på én gang. Stk. 4. Forsømmer et medlem sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Kravet skal fremsættes skriftligt. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til ejerlejligheden for at konstatere, om vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan ejerforeningen efter beslutning fra bestyrelsen lade vedligeholdelsesarbejderne udføre for det pågældende medlems regning og om fornødent søge fyldestgørelse gennem ejerforeningens panteret. 18. Vedligeholdelse af stadion Ejeren af ejerlejlighed nr. y (KPSE) har eksklusiv brugsret til det udendørs stadionareal jf. bilag Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 8 / 12

9 y (rids over arealet). Stk. 2. Den eksklusive brugsret træder i kraft ved tinglysning af nærværende vedtægter. Ejerforeningen kan opsige brugsretten med et varsel på 30 år på baggrund af en beslutning truffet af generalforsamlingen med kvalificeret flertal jf. 4, stk. 9, litra c. Ejeren af ejerlejlighed nr. y (KPSE) kan overdrage brugsretten i sin helhed til tredjepart, som overtager brugsretten med samme rettigheder, forpligtelser og vilkår som ejeren af ejerlejlighed y (KPSE). Stk. 3. Vedligeholdelses-, renholdelses- og fornyelsespligten af arealet påhvilet ejeren af ejerlejlighed y (KPSE) og omfatter stadion bestående af fodboldbane, tribuner, tribuneoverdækning samt alle tilknyttede faciliteter som fx toiletter, lysanlæg m.v.. Endvidere påhviler det ejeren af ejerlejlighed Y at sørge for renholdelse og genopretning af alle ind- og udvendige fællesarealer, der benyttes og belastes af publikum til sportsbegivenheder, koncerter og andre kulturelle begivenheder på stadionanlægget. Stk. 4. Vedligeholdelsesstanden skal opretholdes i sædvanlig god stand. Ophører brugsretten som følge af ejerforeningens opsigelse jf. stk. 2 eller efter aftale mellem parterne, overgår vedligeholdelsesforpligtelsen til ejerforeningen. 19. Forandringer Medlemmerne må ikke foretage ændringer samt udskifte eller foretage reparationer af ejendommens ydre, fælles installationer og bygningsdele. Ligesom medlemmerne ikke må male disse dele af ejendommen. Undtaget er dog medlemmet, som har den udvendige vedligeholdelsespligt i henhold til 18 og 22. Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende mindre væsentlige ændringer, mens væsentlige ændringer skal godkendes på en generalforsamling med kvalificeret flertal. Ændringer må aldrig være til gene eller til skade for ejendommen eller dens beboere. Bestyrelsen/generalforsamlingen er bemyndiget til at opstille betingelser for godkendelsen. Stk. 2. Medlemmerne må ikke opsætte antenner, parabolantenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse og må alene ske i henhold til gældende lokalplan. Stk. 3. Medlemmerne er berettiget til at foretage forandringer indvendigt i ejerlejligheden. Stk. 4. Medlemmerne er herudover med bestyrelsens eller generalforsamlingens samtykke berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejerlejligheder, som er nødvendige for en vedligeholdelse/forandring af medlemmets ejerlejlighed, selvom andre ejerlejligheder berøres. Der skal tages størst muligt hensyn til Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 9 / 12

10 andre medlemmer, også selvom arbejderne derved bliver væsentligt dyrere. Medlemmet er forpligtet til at holde andre medlemmer skadesløse, ved fx at reetablere loft efter flytning af rør. Medlemmet er dog ikke forpligtet til at reetablere ulovlige installationer. Bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de medlemmer, hvis ejerlejligheder berøres. Stk. 5. Medlemmet skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. 20. Varme og vand Hvert medlem indbetaler a conto et beløb fastsat af administrator eller af bestyrelsen til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne. Forbruget opgøres årligt ved aflæsning af individuelle målere, og udgifterne fordeles og afregnes med hvert enkelt medlem. 21. Ordensforskrift Bestyrelsen kan udarbejde en husorden til godkendelse på generalforsamlingen. Stk. 2. Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. Medlemmet er ansvarlig for, at de førnævnte personer overholder ordensreglerne. Stk. 3. Erhverv i ejendommen skal være i overensstemmelse med gældende lokalplan og må ikke være til gene for andre medlemmer i ejendomme. 22. Parkeringspladser Ejeren af ejerlejlighed x (SPV) har eksklusiv brugsret til parkeringsarealet jf. bilag x (rids over parkeringsarealet). Arealet omfatter 750 parkeringspladser. Stk. 2. Den eksklusive brugsret træder i kraft ved tinglysning af nærværende vedtægter. Ejerforeningen kan opsige brugsretten med et varsel på 30 år på baggrund af en beslutning truffet af generalforsamlingen med kvalificeret flertal. Ejeren af ejerlejlighed x (SPV) kan opsige brugsretten med 3 måneders varsel til den første i en måned. Ejeren af ejerlejlighed x (SPV) kan overdrage brugsretten i sin helhed til tredjepart, som overtager brugsretten med samme rettigheder, forpligtelser og vilkår som ejeren af ejerlejlighed x (SPV). Stk. 3. Ejeren af ejerlejlighed x (SPV) er berettiget og forpligtet til at udleje de på arealet værende parkeringspladser. Øvrige medlemmer i ejerforeningen har fortrinsret til at leje parkeringspladser mod betaling af leje. Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 10 / 12

11 Stk. 4. Vedligeholdelsespligten af arealet påhvilet ejeren af ejerlejlighed x (SPV). Vedligeholdelsesstanden skal opretholdes i sædvanlig god stand for lignende arealer. Ophører brugsretten som følge af ejerforeningens opsigelse jf. stk. 2 eller efter aftale mellem parterne, overgår vedligeholdelsesforpligtelsen til ejerforeningen. Såfremt ejeren af ejerlejlighed x (SPV) afstår fra at opkræve leje for parkeringspladserne i en periode på minimum 1 år, overgår vedligeholdelsesforpligtelsen til ejerforeningen. Overgangen af vedligeholdelsesforpligtelsen til ejerforeningen skal dog varsles med minimum 6 måneder. Ejeren af ejerlejlighed x (SPV) kan genoptage retten til at opkræve leje for parkeringspladserne og overtage den dertilhørende vedligeholdelsespligt med et varsel på 6 måneder. Eventuelt efterslæb i vedligeholdelsesstanden skal inden overgangen oprettes, så arealet fremstår vel vedligeholdt ved overgangen til ejerforeningen/ejeren af ejerlejlighed x (SPV). 23. Kommunikation Bestyrelsen, administrator og medlemmerne er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via foreningens hjemmeside eller ved anden fildeling på internettet. Stk. 2. Alle medlemmer skal oplyse -adresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen og administrator. Medlemmet har selv ansvaret for, at underrette bestyrelsen om ændringer i disse oplysninger. Stk. 3. Meddelelser og dokumenter afsendt til den af medlemmet oplyste -adresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til medlemmet, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/internettet skal anses for korrekt fremlagt/- sendt. I sidst nævnte tilfælde skal der dog sendes meddelelse til medlemmet med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/internettet. Stk. 4. Bestyrelsen, administrator og medlemmerne er, uanset stk. 1-3, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig eller anbefalet post. 24. Sikkerhedsstillelse Vedtægterne lyses pantstiftende med kr. i hver ejerlejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem. Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 11 / 12

12 Stk. 2. Denne panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af denne panteret. Stk. 3. I tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til denne bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Stk. 4. Krav forrentes uden yderligere påkrav fra førstkommende månedsskifte med referencerenten med tillæg af 8 % p.a. i henhold til reglerne i renteloven. Stk. 5. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen. Stk. 6. En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb, som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for. Stk. 7. Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning for panthæftelsen, har auktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende på 1. prioritet som anført ovenfor. 25. Påtaleret Påtaleberettiget er Ejerforeningen Køge Park ved dennes bestyrelse. Køge, den Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 12 / 12

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

DEAS STANDARDVEDTÆGTER FOR EJERFORENINGER

DEAS STANDARDVEDTÆGTER FOR EJERFORENINGER Frederiksberg, 01-02-2015 DEAS STANDARDVEDTÆGTER FOR EJERFORENINGER DEAS standardvedtægter for ejerforeninger, 1. version af 01.02.2015 1 / 16 Indhold Forord... 3 1. Navn, hjemsted og værneting... 3 2.

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag Ejerlav: Skæring By, Egå Matr. nr.: 10 cn, ejerl.1-43 Beliggenhed: Skærgårdsparken nr. 10-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen: Matr.nr.: Ejerlejl. nr.: Gade og nr.: 5 mi 5km 1-20 1-12 aile at Aalborg Markjorder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen VEDTÆGTER Grundejerforeningen Poppelen 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2 Område... 3 3 Formål... 3 4 Medlemskab og ejerskifte... 3 5 Hæftelse... 4 6 Administration... 4 7 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

2. januar 2007 FM2007/22

2. januar 2007 FM2007/22 2. januar 2007 FM2007/22 Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Vedtægter For Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Side 1 af 6 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 og har hjemsted i området inden for lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde Matr. nr.: 24 ai, 24 ag, 24 ah, 24 bm 24 ak, 24 bn, 24 bo, 24 al, Egense by, Egense. Beliggende: Krebsen, 5700 Svendborg. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde ---oo0oo---

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING Mr. Nr.e.: Anmelder: 70 l, 70 k, 70 i, 70 h, 70 o, 70 n, 127 Byfornyelsen København s.m.b.a. 152, 196, Udenbys Vester Kvarter H.C. Andersens Boulevard 40 1553 København V Tlf. 33 76 60 00 Beliggende: Gasværksvej

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R GRUNDEJERFORENINGEN KARISE PERMATOPIA. (KP-Grund) Præambel

V E D T Æ G T E R F O R GRUNDEJERFORENINGEN KARISE PERMATOPIA. (KP-Grund) Præambel V E D T Æ G T E R F O R GRUNDEJERFORENINGEN KARISE PERMATOPIA (KP-Grund) Præambel Disse vedtægter regulerer forholdene i Grundejerforeningen Karise Permatopia, herefter kaldet KP Grund, som er en del af

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere