DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Valgundersøgelsen 1988, som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1432). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1432: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-1432, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen, Anders Rud Svenning og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3189 respondenter, 99 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (79 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar 1989 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Astrid Bogh Lauritzen, Anders Rud Svenning og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1432: Valgundersøgelsen 1988.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Februar 1989 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 1988

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1987; folketingsvalg Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1432: Valgundersøgelsen Primærungersøgere: Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-1432, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen, Anders Rud Svenning og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3189 respondenter, 99 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (79 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for Samfundsfag. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen; (B) Worre, Torben. (A) KU: Institut for Samfundsfag; (B) KU: Institut for samtidshistorie. (A) Rosenborggade 15, DK-1130 København K.; (B) Njalsgade 104, DK-2300 København S. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 1988 indeholder data fra tre omnibusundersøgelser (bus nr. 10, 11 og 12) foretaget af Gallup Markedsanalyse A/S i Datamaterialet omfatter baggrundsvariable samt spørgsmål om læsning af aviser og blade og stemmeafgivelse ved folketingsvalget i 1987 og stemmeintention hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Disse oplysninger findes i alle tre omnibusser. Derudover er der i bus 11 og 12 spurgt om stemme ved folketingsvalget i Bus 12 indeholder yderligere oplysninger om respondentens vigtigste grunde til at stemme som han/hun gjorde, og hvornår respondenten besluttede sig til at stemme sådan. Endelig er der oplysning om respondentens erhverv eller - for pensionister og andre ude af erhverv - den tidligere beskæftigelse. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i de oprindelige stikprøver kendes ikke. Der er 1150 respondenter i bus 10, 1036 i bus 11 og 1103 i bus 12. Datasættets størrelse: 4500 respondenter; 99 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke. Det modtagne uddrag er arkiveret i sin helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Personer på 15 år eller derover, som ikke er bosiddende i fælleshusstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne eller roder. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 151 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. Et stratum omfatter primærenheder. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstaden anvendes som yderligere stratifikationsvariabel procentdelen af arbejdere og funktionærer. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 4 og 2 primærenheder pr. stratum i henholdsvis provinsen og hovedstaden. b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2 til 12 husstande inden for hver klynge (hvert distrikt). d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. For hver to personer udvælges en tilfældigt. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Data er indsamlet på tre Gallup omnibusundersøgelser i 1988: Bus 10: maj Bus 11: 28. maj - 5. juni Bus 12: juni.

9 Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Skemaet indeholdt nogle åbne spørgsmål. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til tre genbesøg. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewerstaben hos Gallup Markedsanalyse A/S (ca. 120 interviewere). Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Der vægtes for skævhed i den endelige stikprøve opstået på grund af en skæv fordeling af ikke opnåede interviews. Materialet vægtes ved hjælp af en matrix med hensyn til køn, alder og urbanisering. Undertiden benyttes dog også andre variable når det skønnes hensigtsmæssigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en vægtvariabel (V54). BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer kontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Der foretages kontrol af svarenes kvalitet, at alle spørgsmål er stillet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, de individuelle opnåelsesprocenter m.m. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for Statskundskab. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.): To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og Aarhus, Politica, 469 pp. 1989; (2) Borre, Ole: Politiske generationer. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (3) Borre, Ole: Belønnes regeringen? I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (4) Elklit, Jørgen: Opinionsmålinger og valgresultater. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (5) Goul Andersen, Jørgen: Social klasse og parti. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (6) Glans, Ingemar: Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (7) Petersen, Nikolaj: Sikkerhedspolitikken og 1988-valget. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus,

10 Politica; 1989; (8) Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle: Valgenes politiske sammenhæng. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (9) Siune, Karen: Valgkampene og vælgerne. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; (10) Svensson, Palle: Vælgernes syn på det danske demokrati. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (11) Svensson, Palle og Togeby, Lise: Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (12) Togeby, Lise: Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (13) Togeby, Lise: Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (14) Tonsgaard, Ole: Vælgervandringer og vælgerusikkerhed. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (15) Tonsgaard, Ole: Højre og venstre i dansk politik. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (16) Tonsgaard, Ole: Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (17) Tonsgaard, Ole: Miljøpolitisk enighed. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (18) Tonsgaard, Ole: Interviewundersøgelserne og deres metodik. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; (19) Worre, Torben: Det politiske system i Danmark. København, Akademisk Forlag; 118 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Togeby, Lise: Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne. Århus: Politica, 64 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Landsdelen angivet. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligtype angivet som: enfamilieshus, tofamilieshus, gård, etageejendom eller værelse. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne (13 år eller derover) og antal børn (under 13 år); desuden tilstedeværelsen af børn og unge i aldersgrupperne 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år og år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Ud over den beskæftigelsesmæssige status er det for både respondenten og husfaderen angivet, om vedkommende er beskæftiget i den offentlige eller private sektor. Desuden er husmoderens beskæftigelse angivet som: uden lønnet erhverv, heltidsbeskæftiget, deltidsbeskæftiget eller medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst.

11 Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondentens skoleuddannelse, samt erhvervs- eller efteruddannelse angivet som: grundlæggende erhvervsuddannelse, afsluttende erhvervsuddannelse, højere uddannelse af kortere, mellemlang eller lang varighed. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti. Stemmeafgivelse ved folketingsvalget i 1987 (alle busser) og 1988 (kun bus 11 og 12), samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var valg dagen efter interviewet. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.); film. Oplysning om, hvornår respondenten sidst har været i biografen. INDLEDNING Valgundersøgelsen 1988 blev gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. For dataindsamlingen stod Gallup Markedsanalyse A/S; der indgår data fra tre omnibusser (bus 10, 11 og 12) i undersøgelsen. DDA modtog data som tre datafiler på column binary form. Oparbejdningen i DDA har bestået i en omformning af data til tegnform - hvorunder fejl i form af ulovlige dobbelthuller er blevet rekodet til en speciel fejlkode - og sammenlægning af de tre datasæt til et. Desuden er der skrevet en maskinlæsbar dokumentation ud fra det modtagne dokumentationsmateriale (dels spørgeskemakopier, dels hulkortbeskrivelse). Manglende data Der findes to former for manglende data i denne undersøgelse: 1) "Uoplyst" (blank i de modtagne datafiler) er overalt kodet 9 (eller 99, afhængigt af variablens bredde), og er defineret som MD1. 2) "Spørgsmålet ikke stillet" er kodet 10 (eller 100, afhængigt af variablens bredde) og er defineret som MD2. Denne kode forekommer i valgspørgsmålene, som slet ikke blev stillet i bus 10, og hvoraf kun et blev stillet i bus 11. Referencer Forrest i spørgsmålsteksten findes en reference tilbage til spørgeskemaet/hulkortbeskrivelsen. Den tager form af et trecifret tal, hvor det første ciffer angiver nummeret på det kort, hvor variablen oprindeligt fandtes, og de to andre

12 angiver kolonnenummeret. Sommetider består referencen af to trecifrede tal med en bindestreg imellem. Det betyder, at variablen oprindelig var kodet i to eller flere kolonner. I disse tilfælde angiver referencen nummeret på den første og den sidste af de kolonner, der hørte til variablen. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 DDA Sekvensnummer Respondenterne er nummereret fortløbende inden for den sammenkoblede datafil. V0003 OMNIBUS NUMMER start 9 Omnibus nummer Omnibus nummer Omnibus nummer Omnibus nummer vægtet antal: 4500 V0004 RESPONDENT-ID start 11, bredde 4, manglende data: = Skemanummer Gallups respondent-identifikationsnummer.

13 LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Spm (V5-V19) V0005 HV DET FRI AKTUELT start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Det Fri Aktuelt Ikke læst Læst V0006 HV BERLINGSKE TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Berlingske Tidende Ikke læst Læst V0007 HV B.T. start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). B.T Ikke læst Læst

14 V0008 HV BØRSEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Børsen Ikke læst Læst V0009 HV EKSTRA BLADET start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Ekstra Bladet Ikke læst Læst V0010 HV ERHVERVS-BLADET start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Erhvervs-bladet Ikke læst Læst V0011 HV INFORMATION start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags).

15 Information Ikke læst Læst V0012 HV JYLLANDS-POSTEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Jyllands-Posten Ikke læst Læst V0013 HV KRISTELIGT DAGBLAD start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Kristeligt Dagblad Ikke læst Læst V0014 HV LAND & FOLK start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Land og Folk Ikke læst Læst

16 V0015 HV POLITIKEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Politiken Ikke læst Læst V0016 HV FYENS STIFTST./M.FART start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Fyens Stiftstidende/M.fart Ikke læst Læst V0017 HV AALBORG STIFTSTIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Aalborg Stiftstidende Ikke læst Læst V0018 HV AARHUUS STIFTSTIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews:

17 i lørdags). Aarhuus Stiftstidende Ikke læst Læst V0019 HV INGEN AF DISSE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags) Ingen hverdagsaviser læst Ikke læst Læst LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER Spm (V20-V33) V0020 SØ DET FRI AKTUELT start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Det Fri Aktuelt Ikke læst Læst V0021 SØ BERLINGSKE TIDENDE start 31

18 311. Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Berlingske Tidende Ikke læst Læst V0022 SØ B.T. OM SØNDAGEN start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. B.T. om søndagen Ikke læst Læst V0023 SØ EKSTRA BLADET OM SØND start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Ekstra Bladet om søndagen Ikke læst Læst V0024 SØ FREDERIKSBORG AMTS A. start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Frederiksborg Amts Avis Ikke læst Læst

19 V0025 SØ JYDSKE TIDENDE start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Jydske Tidende Ikke læst Læst V0026 SØ JYLLANDS-POSTEN start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Jyllands-posten Ikke læst Læst V0027 SØ MORGENPOSTEN start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Morgenposten Ikke læst Læst V0028 SØ POLITIKEN start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Politiken

20 Ikke læst Læst V0029 SØ VENDSYSSEL TIDENDE start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Vendsyssel Tidende Ikke læst Læst V0030 SØ WEEKENDAVISEN (BERL A start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Weekendavisen (Berlingske Aften) Ikke læst Læst V0031 SØ AALBORG STIFTSTIDENDE start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Aalborg Stiftstidende Ikke læst Læst V0032 SØ AARHUUS STIFTSTIDENDE start 42

21 312. Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. Aarhuus Stiftstidende Ikke læst Læst V0033 SØ INGEN AF DISSE LÆST start Søndagsaviser læst indenfor de sidste syv dage. syv dage. Ingen af disse søndagsaviser læst Ikke læst Læst LÆSEVANER: UGEBLADE Spm (V34-V48) V0034 ALT FOR DAMERNE start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Alt for damerne Ikke læst Læst V0035 ANDERS AND & CO start 45

22 313. Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Anders And & Co Ikke læst Læst V0036 BILLED BLADET start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Billed Bladet Ikke læst Læst V0037 FAMILIE JOURNALEN start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Familie Journalen Ikke læst Læst V0038 FEMINA start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Femina Ikke læst Læst

23 V0039 HENDES VERDEN start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Hendes Verden Ikke læst Læst V0040 HJEMMET start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Hjemmet Ikke læst Læst V0041 LANDSBLADET start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Landsbladet Ikke læst Læst V0042 RAPPORT start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Rapport

24 Ikke læst Læst V0043 SE & HØR start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Se og Hør Ikke læst Læst V0044 UGEN RUNDT start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Ugen Rundt Ikke læst Læst V0045 SØNDAGS-B.T. start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Søndags-B.T Ikke læst Læst V0046 FODBOLD & TIPS-BLADET start 56

25 314. Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Fodbold & Tipsbladet Ikke læst Læst V0047 UDE OG HJEMME start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Ude og Hjemme Ikke læst Læst V0048 INGEN AF DISSE BL. LÆST start Ugeblade læst indenfor de sidste syv dage. Ingen af disse ugeblade læst Ikke læst Læst LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE Spm. 315 (V49-V52) V0049 BO BEDRE start 59

26 315. Månedsblade læst indenfor de sidste fire uger. Bo Bedre Ikke læst Læst V0050 DET BEDSTE start Månedsblade læst indenfor de sidste fire uger. Det Bedste Ikke læst Læst V0051 MOTOR start Månedsblade læst indenfor de sidste fire uger. Motor Ikke læst Læst V0052 INGEN AF DISSE BL. LÆST start Månedsblade læst indenfor de sidste fire uger. Ingen af disse læst Ikke læst Læst

27 V0053 BIOGRAFBESØG start Har De været i biografen inden for de sidste...? To uger Fire uger Tre måneder Seks måneder Sidste år Nej Fejl vægtet antal: 4499 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL V0054 VÆGTVARIABEL start 64, bredde 7, decimaler Respondentvægte. Respondent-vægtene er 7-cifrede (skal læses med 6 decimalpladser). V0055 FOLKETINGSVALG 1988 start Stemte De ved folketingsvalget den 10. maj 1988? - På hvilket parti? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne K: Kommunister M: Centrum-demokrater P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialister

28 Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blankt Andre svar Fejl vægtet antal: 4499 V0056 PARTI IMORGEN start Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne K: Kommunister M: Centrum-demokrater P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialister Z: Fremskridtspartiet Andre partier Har ikke stemmeret Ved ikke parti Vil ikke svare om parti Vil ikke stemme Vil stemme blankt Andre svar Fejl -- V0057 SVARPERSON: KØN start Køn: Mand Kvinde --

29 V0058 SVARPERSON: ALDER start Alder: år år år år år år år år år år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 4501 V0059 HUSFAR: ALDER start 78, manglende data: = Husfaders alder v% md% antal kode Under 45 år år eller derover Uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 4501 V0060 BOLIGENS ART start Boligens art: En-families hus To-families hus Gård Etageejendom Værelse ---

30 vægtet antal: 4500 V0061 EJER/LEJER start Ejes boligen eller lejes boligen? Ejerbolig Andelsbolig Lejebolig V0062 SVARPERS.STILL. I HUSST. start Svarpersonens stilling i husstanden: Husfader Husmoder Anden voksen vægtet antal: 4500 V0063 HUSFAR I HUSSTANDEN start Er der en husfader i husstanden? Ja Nej V0064 HUSFAR: ERHVERV start 83, manglende data: = Husfaders erhverv v% md% antal kode Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere grad

31 Funktionær/tjenestemand, højere grad Selvstændig landbruger/fisker Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Pensionist/på efterløn Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Uoplyst/irrelevant svarprocent: 86 vægtet antal: 4500 V0065 HUSFAR: OFFENTL/PRIVAT start 85, manglende data: = Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed v% md% antal kode Industri/håndværk Handel/transport Service Landbrug/fiskeri Offentlig virksomhed Forsvar/politi Administration Sundhedsvæsen Undervisning DSB/post eller lignende Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden Uoplyst/irrelevant svarprocent: 86 vægtet antal: 4500 V0066 HUSMOR: ERHVERV start Husmoders erhverv: Ingen kvindelig husmoder Uden lønnet erhverv Heltidsbeskæftiget Deltidsbeskæftiget Medhjælpende ægtefælle V0067 ANTAL PERS. I HUSSTANDEN

32 start Antal personer i husstanden i alt: En person To personer Tre personer Fire personer Fem Seks personer eller flere V0068 ANTAL VOKSNE I HUSSTAND start Antal voksne i husstanden (13 år eller derover): En voksen To voksne Tre voksne Fire voksne Fem voksne Seks voksne eller flere vægtet antal: 4500 V0069 ANTAL BØRN I HUSSTANDEN start 90, manglende data: = Antal personer i husstanden 12 år eller derunder v% md% antal kode En person To personer Tre personer Fire personer Fem personer Seks personer eller flere Uoplyst svarprocent: 29 vægtet antal: 4500 V0070 INGEN BØRN start 91 Hvis børn i husstanden - børnenes alder:

33 462. Ingen børn Ikke nævnt Nævnt - V0071 BØRN 0-1 ÅR start 92 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 463. Børn 0-1 år Ikke nævnt Nævnt - V0072 BØRN 2 ÅR start 93 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 464. Børn 2 år Ikke nævnt Nævnt - V0073 BØRN 3-5 ÅR start 94 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 465. Børn 3-5 år Ikke nævnt Nævnt -

34 V0074 BØRN 6 ÅR start 95 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 466. Børn 6 år Ikke nævnt Nævnt - V0075 BØRN 7-12 ÅR start 96 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 467. Børn 7-12 år Ikke nævnt Nævnt - V0076 UNGE ÅR start 97 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 468. Unge år Ikke nævnt Nævnt - V0077 UNGE ÅR start 98 Hvis børn i husstanden - børnenes alder: 469. Unge år Ikke nævnt

35 Nævnt - V0078 SKOLEUDDANNELSE start Svarpersonens skoleuddannelse: Folkeskole, 7 år Folkeskole, 8-9 år Mellemskole/real/10. klasse Studentereksamen/HF vægtet antal: 4499 V0079 ERHV.UDD. GRUNDLÆGGENDE start 100 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse 471. Grundlæggende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt - V0080 ERHV.UDD. AFSLUTTENDE start 101 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse 472. Afsluttende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt - V0081 ERHV.UDD. HØJERE, KORT start 102 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse

36 473. Højere uddannelse af kortere varighed Ikke nævnt Nævnt - V0082 ERHV.UDD. HØJERE, MELLEM start 103 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse 474. Højere uddannelse af mellemlang varighed Ikke nævnt Nævnt - V0083 ERHV.UDD. HØJERE, LANG start 104 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse 475. Højere uddannelse af lang varighed Ikke nævnt Nævnt - V0084 ERHV.UDD. INGEN/EJ SVAR start 105 Svarpersonens erhvervs-/efteruddannelse Ikke nævnt Ingen Vil ikke svare vægtet antal: 4501 V0085 ERHVERV

37 start Svarpersonens erhverv Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere grad Funktionær/tjenestemand, højere grad Selvstændig landbruger/fisker Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Pensionist/på efterløn Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle vægtet antal: 4501 V0086 OFFENTLIGT/PRIVAT ANSAT start Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed Industri/håndværk Handel/transport Service Landbrug/fiskeri Offentlig virksomhed Forsvar/politi Administration Sundhedsvæsen Undervisning DSB/post eller lignende Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden vægtet antal: 4498 V0087 SVARPERSON: INDKOMST start Svarpersonens nuværende indkomst kr kr.

38 kr kr kr kr kr kr kr. eller mere Ved ikke/vil ikke svare vægtet antal: 4501 V0088 HUSSTANDSINDKOMST start Husstandens samlede nuværende indkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller mere Ved ikke/vil ikke svare vægtet antal: 4500 V0089 CIVILSTAND start Nuværende civilstand: Ugift Gift Samlevende (papirløst) Skilt/separeret (enlig) Enke/enkemand V0090 BOPÆL: GEOGRAFISK PLAC. start 115, manglende data: = Region

39 v% md% antal kode Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland Lolland/Falster Bornholm Fyn Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland svarprocent: 95 vægtet antal: 4501 V0091 BOPÆL: URBANISERING start 116, manglende data: = 9 Urbanisering v% md% antal kode Provinsbyer over indbyggere Provinsbyer med indbyggere Provinsbyer med indbyggere Provinsbyer med indbyggere Landdistrikter København indre by København nordlige forstæder København syd/vestlige forstæder København ydre by svarprocent: 95 vægtet antal: 4499 V0092 FOLKETINGSVALG 1987 start 117, manglende data: = 99 eller >= Stemte De ved folketingsvalget den 8. september 1987? - På hvilket parti? v% md% antal kode A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne H: Humanistisk Parti I: Internationalt Socialistisk Arbejderpar K: Kommunisterne L: Marxistisk Leninistisk Parti M: Centrum-Demokraterne P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre

40 Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blankt Andre svar Fejl Uoplyst Spørgsmål ikke stillet svarprocent: 66 vægtet antal: 4497 V0093 BESLUTNINGSTIDSPUNKT start 120, manglende data: >= Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? - Var det de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen hvordan De ville stemme? v% md% antal kode I de sidste dage før valget Tidligere i valgkampen Før valgkampen Vil ikke svare Kan ikke huske/ved ikke Fejl Spørgsmål ikke stillet svarprocent: 33 vægtet antal: 4500 V0094 SVARPERSON: ERHVERV start 122, manglende data: = 99 eller >= Svarpersonens erhverv v% md% antal kode Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere grad Funktionær/tjenestemand, højere grad Selvstændig landbruger/fisker Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Pensionist/på efterløn Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Fejl Uoplyst

41 Spørgsmål ikke stillet svarprocent: 33 vægtet antal: 4499 V0095 SVARPERSON: TIDL. BESK. start 125, manglende data: = 99 eller >= (Hvis ude af erhverv - pensionist og lign.) Hvad var Deres tidligere beskæftigelse? v% md% antal kode Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere grad Funktionær/tjenestemand, højere grad Selvstændig landbruger/fisker Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Pensionist/på efterløn Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Fejl Uoplyst Spørgsmål ikke stillet svarprocent: 7 vægtet antal: 4501 V0096 GRUND TIL STEMMEADF. 1 start 128, manglende data: = 99 eller >=100 Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 10. maj 1988? (Hvis "godt parti", "partiets politik" eller lignende vage svar, stil spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere bestemt? Første svar v% md% antal kode Godt parti, det beste parti Tautologiske svar af typen: "vil gerne støtte partiet" Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.l God politik Det bedste for landet Pligt Tillid/mistillid generelt Demokrati/frihedsrettigheder Valgkampagne/optræden i TV/radio Udelukkelsesprincippet Ideologiske svar

42 Overbevisning, idealistiske grunde Partiets ideen eller hvad det står for Besindigt eller moderat parti/midterparti Socialistisk indstilling Borgerlig eller liberal indstilling Partiets program Kvindelige kandidater Imod socialisme/kommunisme Andre ideologiske svar Pragmatiske svar Partiets politik Økonomisk politik Skattepolitik Udgiftspolitik Socialpolitik Fællesmarkedspolitik Beskæftigelse Miljøpolitik Skolepolitik Anden specifik politik Administrative evner Regerer/har regeret godt/støtte 4-kløverre Ny regering Almindelig tillid til parti Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/fasthed Tillid til kandidaten, kandidaterne Sympati for borgerlige politikere Positivt om Poul Schlyter Negativt om Poul Schlyter Positivt om Pia Kjærsgaard Andet vedrørende administrative evner Egne og gruppers interesser Gavner os (dvs. Ip, hans familie) klassens samfundslagets Bedst for arbejderen Pensionisterne Erhvervsdrivende/erhvervslivet Landmændene Klassens eller samfundslagets situation el levestandard Det tyske mindretals parti De fattige/småfolk/de dårligst stillede/so bevares Andre grupper nævnt Henvisning til vane, opdragelse etc Har altid stemt sådan, vane, plejer at ste sådan, tradition Henvisning til miljø Vokset op med det Specielt: arbejderhjem Overtalt af ægtefællen Tilhænger af partiet/støtter det/overbevis Andre henvisninger til barndom Pragmatiske svar (fortsat)

43 Forsvarspolitik NATO-politik For NATO Imod NATO Nedrustning Udenrigspolitik Uddannelsespolitik Lønpolitik Flygtninge-, indvandrerpolitik Kristelig indstilling, etisk holdning i po Ideologi og administrative evner For Socialdemokratiet Imod Socialdemokratiet Negativt om Auken Positivt om ikke-borgerlige politikere Positivt om Mimi Stilling Jacobsen Sikre borgerligt flertal, regering/modvægt socialistisk/rødt do Vælte borgerlig regering/ønsker socialisti rødt, ikke-borgerligt flertal, regering Utilfredshed med tidligere partier Karakteristika, administrative evner og andet Partiets stabilitet/pålidelighed/troværdig Partiets samarbejdsvilje, ansvarlighed Samarbejde over midten/formidling Bred regering Orden på det hele/rette op på det hele/mit parti kan ordne tingene Stabilt folketing, regering Stort parti/har indflydelse Diverse Bange for stemmespild Andre svar med specifikt indhold For pjattet valg/holde folk for nar/ikke v igen så ofte, etc Ingen værd at stemme på Ej stemmeret Stemte ikke (syg/vejret/ej tid) Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst Spørgsmål ikke stillet svarprocent: 33 vægtet antal: 4501 V0097 GRUND TIL STEMMEADF. 2 start 131, manglende data: = 99 eller >=100 Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 10. maj 1988? (Hvis "godt parti", "partiets politik" eller lignende vage svar, stil spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere bestemt? Andet svar

44 v% md% antal kode Godt parti, det beste parti Tautologiske svar af typen: "vil gerne støtte partiet" Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.l God politik Det bedste for landet Pligt Tillid/mistillid generelt Demokrati/frihedsrettigheder Valgkampagne/optræden i TV/radio Udelukkelsesprincippet Ideologiske svar Overbevisning, idealistiske grunde Partiets ideen eller hvad det står for Besindigt eller moderat parti/midterparti Socialistisk indstilling Borgerlig eller liberal indstilling Partiets program Kvindelige kandidater Imod socialisme/kommunisme Andre ideologiske svar Pragmatiske svar Partiets politik Økonomisk politik Skattepolitik Udgiftspolitik Socialpolitik Fællesmarkedspolitik Beskæftigelse Miljøpolitik Skolepolitik Anden specifik politik Administrative evner Regerer/har regeret godt/støtte 4-kløverre Ny regering Almindelig tillid til parti Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/fasthed Tillid til kandidaten, kandidaterne Sympati for borgerlige politikere Positivt om Poul Schlyter Negativt om Poul Schlyter Positivt om Pia Kjærsgaard Andet vedrørende administrative evner Egne og gruppers interesser Gavner os (dvs. Ip, hans familie) klassens samfundslagets Bedst for arbejderen Pensionisterne Erhvervsdrivende/erhvervslivet Landmændene Klassens eller samfundslagets situation el levestandard

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre DDA-007 ------- Datamateriale ------------- For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 ---- -- ----------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre.

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-0016 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1975 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre.

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1564 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1990 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere