Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank"

Transkript

1 CVR-nr B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give god og relevant rådgivning om. Vores mål er ligeledes at gennemføre dine handler så effektivt og tilfredsstillende som muligt. I vestjyskbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer. Du kan gennemføre handler via vores afdelinger, fondsafdelingen eller via Netbank. Reglerne om investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at vi i forbindelse med dine investeringer kan - give dig generel vejledning uden personlig rådgivning - yde personlig rådgivning, som kræver indgåelse af en investeringsprofilaftale (egnethedstest) - indgå en aftale med dig om udførelse af dine ordrer vedrørende ikke-komplekse værdipapirer (noterede aktier, obligationer og investeringsbeviser) uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest(execution only) - foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning. Reglerne foreskriver, at der skal indgås investeringsprofilaftale med dig, såfremt du er kategoriseret som detailkunde. Hvilken kategori du tilhører fastlægges af vestjyskbank. Der er mulighed for at blive kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet "kundekategorisering". Du kan i øvrigt læse mere om ovenstående muligheder på de efterfølgende sider. I dette dokument får du mere at vide om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med vestjyskbank. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder - i det omfang det er relevant - også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har vi inddelt vores kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af din aftale om værdipapirhandel fremgår det, hvilken kategori du tilhører. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse vi skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunktingen beskyttelse. Du har mulighed for at søge om at blive placeret i en anden kategori, men det vil kunne reducere dit niveau af investorbeskyttelse. vestjyskbank forbeholder sig retten til at afvise din ansøgning, hvis vi skønner, at en omkategorisering vil være uhensigtsmæssig. Ønsker du at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, kan du kontakte fondsafdelingen i vestjyskbank. Kundens oplysningsforpligtelser Vi udarbejder vores anbefalinger på baggrund af de oplysninger, vi har fået fra dig. Medmindre vi ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige, har vi ikke pligt til at kontrollere rigtigheden af dem. Investeringsrådgivning Med investeringsrådgivning mener vi en personlig anbefaling om at investere i et bestemt værdipapir, valuta terminsforretning eller derivatprodukt (efterfølgende beskrevet som finansielle instrumenter). En personlig anbefaling kan være en anbefaling om at købe, sælge, beholde, udveksle, indløse eller udnytte en tegningsrettighed i et finansielt instrument. Bankens personlige anbefalinger baserer sig på de oplysninger, som du har givet os ved indgåelsen af investeringsprofilaftalen. Skulle oplysninger heri være forældede, så skal du oplyse os herom, så vi sikrer, at rådgivningen finder sted på et korrekt grundlag. Generel vejledning Hvis rådgivning fra vestjyskbank ikke indeholder anbefalingerom specifikke finansielle instrumenter, men kun overordnede forslag om f.eks. vægtningen af aktier og obligationer i din portefølje, så yder vi ikke i juridisk forstand investeringsrådgivning til dig. Dette skyldes, at kun personlige anbefalinger af specifikke finansielle instrumenter er at regne for investeringsrådgivning, og en vurdering af vægtningen mellem aktier og obligationer indeholder ingen anbefalinger om køb eller salg af specifikke værdipapirer. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation såvel skriftlig som mundtligt vil derfor normalt ikke regnes for investeringsrådgivning. En ordning, hvorefter vi f.eks. pr. mail sender generelle vejledninger og anbefalinger til dig og en række navngivne abonnenter regnes ikke for investeringsrådgivning, da der ikke er tale om en personlig anbefaling. Når der er tale om generel vejledning, så vurderer vi ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig. Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning For at kunne yde dig investeringsrådgivning er det nødvendigt, at vi indhenter en række oplysninger om dig. Dette for at sikre, at vi kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og dit investeringsformål. Omfanget af de oplysninger, som vi vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Vi kan også anvende oplysninger, som vi allerede besidder om dig i forbindelse med løbende kundeforhold. Målet er at give dig den bedst mulige rådgivning, og det forudsætter en deltaljeret indsigt i din personlige økonomi. Hvis vi derimod ikke får de fornødne, relevante oplysninger fra dig, er det ikke muligt for os at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Vi kan imidlertid anbefale et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, som vi har fået. Værdipapirhandel uden rådgivning Det er kun, når vi yder investeringsrådgivningtil dig, at vi vurderer, om et finansielt instrument er egnet for dig. Hvis handlen ikke sker på baggrund af investeringsrådgivning, så vil vi dog stadig vurdere, om det finansielle instrument er hensigtsmæssig for dig. Vurderingen sker på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde. Hvis du ikke giver os tilstrækkelige oplysninger herom, kan vi ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig. På baggrund af dit kendskab til og din erfaring på det relevante investeringsområde kan vi tildele dig et handelsrum, hvor du uden vores anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle instrumenter.

2 Handel med ikke-komplekse instrumenter (noterede aktier, obligationer og traditionelle investeringsforeninger) er ikke omfattet af bankens vurdering af, hvorvidt en handel er hensigtsmæssig for dig. Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer vi ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig. Execution only-transaktioner Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om dit kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan vi foretage execution only-transaktioner i følgende værdipapirer: - Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked - Pengemarkedsinstrumenter - Obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument - Andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS) - Andre ikke komplekse finansielle instrumenter. Ved execution only-transaktioner har vi ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau. Dette gælder, uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til os eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler vi, at du henvender dig i afdelingen hos din rådgiver. Sådan afgiver du en ordre Ved henvendelse til vestjyskbank kan du handle værdipapirer. Henvendelse kan ske til fondsafdelingen i Lemvig, eller en af vestjyskbanks afdelinger enten telefonisk, pr. brev eller ved personlig henvendelse. Du kan naturligvis også vælge at indlægge en ordre via Netbank. Bemærk at vestjyskbank ikke modtager fondsordrer afgivet pr. og besked i Netbank. Ordre afgivet pr. og besked i Netbank vil ikke blive effektueret og er ikke omfattet vestjyskbanks politik for udførelse af ordrer." Du træffer selv beslutning om hvilke ordrer, der skal afgives til vestjyskbank, og du bærer naturligvis selv risikoen for de investeringer, du foretager som følge heraf. Efter modtagelse af en ordre vil vestjysk- BANK søge den efter omstændighederne mest fordelagtige handel for dig i relation til pris og øvrige forhold i forbindelse med handlen. Det er således dine forhold, der er afgørende for, hvordan en ordre i den konkrete situation udføres bedst muligt. Vi henviser i øvrigt til bankens ordreudførselspolitik. Foreligger der en særlig markedssituation eller lignende, forbeholder vestjyskbank sig ret til at undlade at effektuere din ordre. En særlig markedssituation kan bl.a. være, at der er store kursforskelle mellem bud- og udbudsprisen, eller at der slet ikke stilles priser i markedet på det pågældendepapir. Såfremt vestjyskbank ikke på anden måde kan fastsætte en fair kurs, kan vi i sådanne tilfælde vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Hvis ordren annulleres, vil du få særskilt besked herom. Ordretyper I vestjyskbank tilbyder vi handel med værdipapirer på følgende måder: - Markedsordre - straks (strakshandel) - Markedsordre (markedskurshandel) - Limiteret ordre - børs (børshandel) - Limiteret ordre (limit handel). Når du indlægger en ordre, skal du oplyse os om, hvilken handelsform du ønsker at anvende. Dette er vigtigt, idet valg af handelsform er bestemmende for, hvordan din ordre bliver afregnet. Såfremt der af den ene eller anden grund ikke bliver aftalt, hvilken handelsform du ønsker, vil vestjyskbank forsøge at effektuere ordren som en markedskurshandel(se nedenfor). I vestjyskbank rådgiver vi gerne om de enkelte handelsformer, men det er altid op til dig selv at bestemme, hvilken måde en ordre ønskes effektueret på. Markedsordre - straks (strakshandel) Kurserne på værdipapirmarkederneændrer sig i dagens løb i takt med, at der indløber nationale og internationale nyheder om politiske, økonomiske og værdipapirspecifikke forhold. Ønsker du at sælge aktier eller obligationer for at omlægge beholdningen, kan strakshandel være en fordel, fordi du afslutter handlen med præcis viden om den kurs, der er handlet til. Ved en strakshandel aftales kursen nemlig samtidig med, at handlen indgås. Accepteres den oplyste kurs, afsluttes handlen og vestjyskbank sender efterfølgende en fondsnota med de relevante oplysninger (se afsnit om fondsnotaer). Ved strakshandel sikrer vestjyskbank, at handlen udføres til en kurs, der på handelstidspunktetligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ved en strakshandel handler du således med vestjyskbank, men til den kurs der er gældende på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. For værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, kan vestjyskbank vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Markedsordre (markedskurshandel) Såfremt du ønsker at få en ordre effektueret som en direkte børshandel, eller hvis du ønsker, at vi videregiver ordren til en anden markedsdeltager, kan du anmode om en børshandel eller en markedskurshandel. I begge tilfælde bliver der tale om en såkaldt kommissionshandel, hvor vi som udgangspunkt ikke er direkte modpart, men i stedet handler på dine vegne med en anden i markedet. Ved afgivelse af en markedsordre aftaler du ikke på forhånd en kurs med os. I stedet overlader du til os som kommissionær hurtigst muligt at effektuere din ordre til den kurs, der kan opnås på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Uanset hvordan din kommissionshandel bliver effektueret, vil du blive afregnet til den kurs, som vi har opnået på enten NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller hos den agent, vi har valgt. Men altid til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det bedste bud henholdsvis udbud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

3 Ved kommisionshandler kan vestjyskbank i henhold til kommissionsloven vælge at indtræde som køber eller sælger for egen regning (foretage selvindtræde). vestjyskbank kan vælge selvindtræde, hvis vestjyskbank kan effektuere din ordre til en bedre pris under hensyn til tid, mængde og handelsvilkår. Det vil altid fremgå af fondsnotaen, når du har handlet i kommission, og såfremt vestjyskbank er indtrådt som direkte part i handlen ved selvindtræde, vil dette tillige fremgå. Du skal endvidere være opmærksom på, at ordrer i kommission kan deles eller samles og handles til forskellige priser henover dagen. Dette vil du i givet fald få oplyst på fondsnotaen. Limiteret ordre - børs (børshandel) I nogle tilfælde er det en god ide at få din ordre effektueret som en direkte børshandel. Det er f.eks. i de tilfælde, hvor der er stor forskel mellem købs- og salgskursen, eller hvis man ønsker en ordre limiteret. I vestjyskbank kan vi tilbyde direkte børshandel, enten via henvendelse i banken eller via Netbank med tilvalg af fondsbørshandel. Børshandler skal altid limiteres, hvilket betyder, at du skal meddele den højeste kurs, du vil købe til, eller den mindste kurs du vil sælge til samt en periode, hvor denne kurs skal gælde. Du vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S accepterer ordren. Såfremt ordren eller en del af ordren ikke handles inden udløb af limiteringsperioden, skal du selv anmode om forlængelse af limiteringen. Ellers falder ordren bort. Ved obligationsordrer kan modparten uafhængigt af den limiterede kurs frit vælge mellem de ordrer, som er lagt frem på NASDAQ OMX Copenhagen A/S systemer. Aktier derimod handles i den rækkefølge, ordrerne indgår, hvis kursen er den samme. Både for obligationer og aktier kan der derfor forekomme handler, som matcher din ordre, uden at den bliver afregnet. For aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen og for obligationer, at modparten har valgt en anden ordre. Ved direkte børshandel kan det ske, at ordren bliver delafregnet. For obligationer kan dette dog undgås, såfremt du anmoder om en "alt eller intet" ordre. Endvidere er der risiko for, at ordrer i mindre likvide papirer ikke handles. Medmindre andet er aftalt i forbindelse med en ordres modtagelse, bortfalder ordren, hvis den ikke gennemføresden dag, den lægges ind på OMXs handelssystem. Gennemføres kun en del af ordren, bortfalder den ikke-gennemførte del af ordren, medmindre andet er aftalt. Der gælder dog andre regler for ordremodtagelse og afregning i Netbank fondshandel. Vi henviser til vejledning vedr. børshandel, der udleveres til dig, der ønsker børshandel tilknyttet Netbank fondshandel. Du kan få yderligere oplysninger om børshandel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside Limiteret handel Ønsker du at købe eller sælge til en bestemt kurs, kan ordren limiteres til en fastsat maksimumskurs ved køb og en fastsat minimumskurs ved salg. vestjyskbank vil effektuere din ordre som en børshandel/kommissionshandel. Ordren vil blive lagt ud på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S og afregnes, hvis en modpart matcher ordren (se nærmere herom under limiteret ordre - børs). Ligger dit bud/udbud indenfor NASDAQ OMX Copenhagen A/S tilsvarende kurser den pågældende dag, forbeholder vi os dog ret til at gennemføre ordren som en markedsordre - straks eller markedsordre. Du skal være opmærksom på, at en limiteret ordre kan blive handlet ad flere gange. Dette kan medføre øgedeomkostninger for dig. Vi vil dog afregne samme børsdags handel i en nota. En limiteret ordre skal angives med en gyldighedsperiode, der maksimalt kan andrage 14 kalenderdage, inkl. afgivelsesdagen. Hvis det ikke har været muligt for banken at afregne en limiteret ordre inden for det aftalte tidsrum, bliver ordren automatisk slettet, og du modtager som udgangspunktikke besked herom. vestjyskbank er berettiget til at afvise en limiteret ordre, hvis limitkursen afviger mere end 10 pct. fra den aktuelle kurs i markedet. Indlæggelse af en limitordre udløser et gebyr, der skal betales uanset om ordren afregnes. Gebyret skal betales ved ordreafgivelsen. Vi henviser til prisbogen for vestjyskbank. Handel uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S åbningstid Via Netbank tilbyder vi at ekspedere ordrer. I Netbank stilles der løbende priser for både køb og salg i udvalgte værdipapirer, som du kan handle på her og nu. Disse vil typisk være de mest likvide aktier og obligationer. Efter NASDAQ OMX Copenhagen A/S lukketid er de i Netbank stillede strakshandelskurserfastsat med udgangspunkt i lukkekurserne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tidsrummet, hvor strakshandel er muligt, fremgår af vestjysk- BANKs hjemmeside. Handel med udenlandske værdipapirer I vestjyskbank er det desuden muligt at handle udenlandske værdipapirer. Ordren videregives som en kommissionshandel til en agent i Danmark, og vestjyskbank vil derfor ikke i alle tilfælde vide, hvilken handelsform din ordre i det yderste led effektueres efter. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes på handelsdagen med baggrund i Nationalbankens informationskurs +/- tillæg/fradrag, med mindre andet er aftalt. Handel med unoterede værdipapirer For værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, afregner banken til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelle tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Omkostninger Handel med værdipapirer er for dig forbundet med omkostninger, der fremstår forskelligt alt efter handelsform og værdipapirtype. Omkostninger fremstår som kurtage, tillæg/fradrag til afregningskursen samt evt. gebyrer. Vi henviser til prisbogen for vestjysk- BANK.

4 Kurtage For at få gennemført en værdipapirhandel betaler du en kurtage til banken. Kurtagen beregnes af kursværdien. I de tilfælde hvor du handler en mindre post, kan handlen udløse en minimumskurtage. Tillæg/fradrag til afregningskursen Banken tager ingen tillæg/fradrag ved handel med aktier. Banken beregner sig et tillæg henholdsvis et fradrag på 0,10 kurspoint i forhold til afregningskursen, når du handler obligationer for nominelt under DKK 1 mio. Vi henviser til bankens prisbog. Gebyrer Ved handel med udenlandske værdipapirer kan der yderligere blive tale om, at du skal betale de omkostninger, som banken pålignes af agenten. Størrelsen af disse omkostninger varierer fra land til land, hvorfor du opfordres til at forespørge i den konkrete situation. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer. For danske værdipapirer er afviklingsdagen, når intet andet er aftalt, anden bankdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato. Banken forbeholder sig ejendomsret til værdipapirer, som du har købt, indtil endelig betaling finder sted. Ved dit køb får du derfor kun ubetinget ejendomsret til de købte værdipapirer, hvis vi modtager endelig betaling på afviklingsdagen. Ved dit salg til banken er bankens udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at vi får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagenpga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den modpart, som banken har handlet med, kan betale eller levere. Vi henviser i øvrigt til vores betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. Fondsnotaer Hvis du er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde, så modtager du senest børsdagen efter handlens gennemførelse eller dagen efter banken modtager bekræftelse fra tredjemand, en fondsnota om effektuerede ordrer. For værdipapirer, der er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet vil følgende bl.a. fremgå af notaen: - Navn og identifikationskode på det handlede værdipapir samt den handlede mængde - Hvilken ordretype der er anvendt, herunder om der eventuelt - Handelssted - Tidspunktet for handlens gennemførelse. Ved delte eller opsamlede ordrer oplyses samtlige handelstidspunkter. - Handelskursen. Hvis ordren eller opsamledeordrer handles delt, oplyses handelskurserne eller den gennemsnitlige handelskurs. - Det samlede beløb, der er handlet værdipapirer for, - De samlede handelsomkostninger, herunder eventuelle tillæg/fradrag til handelskursen - Principperne for kursfastsættelsen For værdipapirer, der er optaget til handel på et udenlandsk reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, vil der normalt ikke fremgå lige så mange oplysninger af fondsnotaen, da vestjyskbank typisk ikke er vidende om, hvordan handlen er gennemført på de udenlandske markeder. Der vil dog altid mindst fremgå af fondsnotaen: - Hvilken ordretype, der er anvendt, herunder om der eventuelt - Handelskursen - De samlede handelsomkostninger, herunder eventuelle tillæg/fradrag til handelskursen - Principperne for kursfastsættelsen, For værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede værdipapirer), vil der mindst fremgå følgende af fondsnotaen: - Hvilken ordretype, der er anvendt, herunder om der eventuelt - Handelskursen, - De samlede omkostninger Provisioner fra investeringsforeninger vestjyskbank anser det som en fordel at have dele eller hele sin portefølje placeret i investeringsforeninger, da disse tilbyder en risikospredning, som mange vanskeligt selv ville kunne opnå. Samtidig kan man gennem investeringsforeninger komme til at investere på udenlandske markeder, som ellers ofte ville være forbundet med store handelsomkostninger at komme ind på. vestjyskbank modtager salgs- og løbende provision fra de investeringsforeninger, som vi samarbejder med. Salgs- og løbende provision udgør mellem 0,25 pct. og 1,25 pct. af værdien af de forskellige investeringsafdelinger. Du kan finde flere oplysninger herom på bankens hjemmeside vestjyskbank.dk Banken modtager desuden tegningsprovision ved salg af garanti-obligationer. Størrelsen heraf afhænger af det enkelte produkt og dets løbetid, og fremgår af de enkelte produkters informationsmateriale. Periodisk oversigt ved porteføljepleje Når du har en investeringsaftale med os, eller vi i anden form yder porteføljepleje (eksempelvis handel med værdipapirer), vil vi give dig periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Du vil derudover modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte handler umiddelbart efter hver handel.

5 Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant: - En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig, og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden. - Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum, gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrerne og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. - En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som vi på forhånd er enedes om. - De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt din portefølje. - Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen. For detailkunder vil oversigten blive leveret hver sjette måned. På anmodning vil vi dog give detailkunder periodiske oversigter hver tredje måned. Hvis aftalen mellem os og en detailkunde om porteføljepleje muliggør en gearet portefølje, vil vi give kunden periodiske oversigter mindst en gang om måneden. For detailkunder, der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, udsteder vi en oversigt mindst hver tolvte måned. For transaktioner i værdipapirer, der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 1-10, i lov om værdipapirhandel m.v., vil den periodiske oversigt dog blive givet hver sjette måned. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan vi optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og vestjysk- BANK. Annullering af fejlhandler Vi forbeholder os ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører vi relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra os. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal vestjyskbank kontaktes. Indsigelse vedr. fondsnotaer Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette vestjyskbank, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at vestjyskbank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. Ansvarsbegrænsning vestjyskbank påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for vestjyskbank. Tilsvarende gælder den skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende. Skatteforhold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængig af blandt andet den pågældendetype værdipapirer, ejertid m.v. Du henvises og opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som din handel med værdipapirer måtte have. Andre regler Ud over nærværende Vilkår for handel med værdipapirer henvises til vestjyskbanks Forretningsbetingelser for depoter og vestjysk- BANKs almindelige forretningsbetingelser, der gælder, med mindre disse måtte være fraveget i nærværende forretningsbetingelser. Lovvalg og værneting Eventuelle retstvister mellem dig og vestjyskbank afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. vestjyskbanks erstatningsansvar vestjyskbank er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengereansvar, er vi ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i de systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er vestjyskbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af vestjyskbank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. - andre omstændigheder, som er uden for vestjyskbanks kontrol. vestjyskbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - vestjyskbank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør os ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Ændringer af betingelser vestjyskbank kan til hver en tid ændre på reglerne for værdipapirhandel. Hvis det er til fordel for dig, så kan ændringen ske øjeblikkeligt. Hvis det derimod ikke er til fordel for dig, så vil information om ændringen ske med en måneds varsel før den træder i kraft. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når vi udsender den første depotoversigt efter annoncering. Hvis du har Netbank, kan orienteringen ske elektronisk. I vores afdelinger kan du få udleveret opdaterede betingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på bankens hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem vestjyskbank og dig udføres på, kan vi opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til bankens hjemmeside vestjysk- BANK.dk. Lemvig, 1. oktober 2014

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere