Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013"

Transkript

1 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum (RK), Berit Lund Madsen (BM) og Michael Olsen (MO) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændringer til dagsorden Godkendt 2. Konstitution 2.1 Næstformand, kasserer og sekretær Bestyrelsen har konstitueret sig under formand Peter Hallberg således: UD fortsætter som næstformand, SV fortsætter som kasserer, og RK fortsætter som sekretær. 2.2 Fordeling af honorar Honoraret fordeles i otte lige dele (syv bestyrelsesmedlemmer og en suppleant). 3. Referat 3.1 Godkendelse af referat nr. 15 m/underskriftsblad Er godkendt pr. mail og formeldt via underskrifter forud for GF Opfølgning på referat nr Venteliste til ekstra kælderareal (SV) SV lægger dokumentet om procedurer ved leje af ekstra kælderrum på hjemmesiden. I et nyhedsbrev kan dette fremgå. Opfølgning på referat nr Ændring af husorden RK står for skrivelsen om brug af terrasseområder til et nyhedsbrev til udgivelse i foråret. Opfølgning på referat nr Orientering Udskiftning af nøglesystemet UD og TØ undersøger priser og løsninger for udskiftning af nøglesystemet. 4. Opfølgning GF 4.1 Evaluering PH roser den gode stemning ved GF, hvor der var 106 stemmeberettigede (heraf 16 ifølge fuldmagt). Til fremtidige møder noteres det, at det var en god løsning at leje projektor og audioudstyr. Bestyrelsen var enig om, at vi i Nyhedsbrev skal informere om, at vi med kloakprojektet alene har minimeret risikoen for kloakvand i kælderen. Skal der sikres yderligere mod regnvand i kælderen, kan etablering af faskiner i gårdene være en løsning. UD tilføjer Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 1 af 9

2 dette i næste Nyhedsbrev. Kælderprojekt for Torbenfeldthus i 2013 er godkendt af GF og kloakprojekt for Anneberghus planlægges udført i PG nævner, at der ikke er nogen kritik af kommunikations/informationsniveauet udover at nogen mente, at håndbogen var for restriktiv. Ændringen af ordlyden i husordenen var noget af det, der krævede mest tid og energi på GF. Forslaget om ændringen af ordlyden var foranlediget af, at bestyrelsen har modtaget en del beboerhenvendelser om utilfredshed med privatisering af terrasseområder. Fortrinsvist nye beboere følte sig ikke velkomne på terrasser med mange krukker og møbler og var i tvivl om reglerne. Desuden har vi set boligannoncer, hvori der annonceredes med udgang til egen terrasse, hvilket kan give købere et forkert billede af brugen af gården. Observerer vi formuleringer af denne art, bør vi gøre ejendomsmægleren opmærksom på denne fejl (MO). Ifm. ændringen i ordlyden viste der sig at være dels tvivl om, dels utilfredshed med reglerne om brugsret til alt i gårdene. Følgen var, at der blev oprettet et såkaldt gråzoneudvalg om reglementet for brug af gårdmiljøet. Formålet med udvalget er, at beboere fremkommer med et forslag til et nyt regelsæt eller et forslag om at bevare det nuværende. Dette vil der formentlig kunne stemmes om ved en fremtidig GF eller ekstraordinær generalforsamling (EXGF). Lokation for fremtidig afholdelse af GF Bestyrelsen skulle ved dette møde beslutte, om vi for fremtiden vil afholde GF på vandrerhjemmet eller på Bellahøj skole. Foretrækkes Bellahøj skole, skal det allerede nu undersøges, om der er mulighed for dette, da skolen skal bookes et år i forvejen. Bestyrelsen vurderer, at fordelene ved at afholde GF på Bellahøj Skole (plads til mange andelshavere, god akustik, luft og højt til loftet) opvejes af fordelene ved vandrerhjemmet (beliggenhed tæt på AST og man kan tilkøbe drikkevarer og kage). På Bellahøj skole skal vi desuden selv stå for øl, vand, kage m.v. Det dårlige lydudstyr på vandrerhjemmet løste vi i år ved at leje udstyr ude i byen, hvilket fungerede rigtig godt. Eneste store udfordring med at afholde GF på vandrerhjemmet kan være antallet af deltagere, der aldrig vides på forhånd. Ved vigtige beslutninger, hvor der forventes mange andelshavere, kan der overvejes alternativ lokation. Vi besluttede, at GF almindeligvis afholdes på vandrerhjemmet og at vi lejer audioudstyr (mikrofoner og højttalere) samt projektor ude i byen. Vi havde lejet vandrerhjemmet til kl. 22 men gik lidt over tiden, hvilket måske var årsagen til, at valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant gik lidt hurtigt. Vi skal blive bedre til at tage os tid til at spørge GF, om der er andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen. 4.2 Referat GF PH meddeler Pia Reckeweg, at referatet fra GF er godkendt af bestyrelsen uden forslag til rettelser. MO sørger for, at referatet af GF omdeles til alle beboere, når det modtages retur fra OF i endelig udgave. SV lægger det ud på hjemmesiden. 5. Beboerhenvendelser 5.1 NN EXGF 2013 vedr. 3.2 Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 2 af 9

3 Paragraf 3.2 blev foreløbig vedtaget på den ordinære generalforsamling. Beboer ønsker oplyst, om bestyrelsen vil indkalde til EXGF med henblik på endelig vedtagelse af vedtægtsændring af 3.2, der blev foreløbig vedtaget på GF SV og CB udtrykker bekymring over, at vi skal afholde flere EXGF inden næste GF, i det vi kan se frem til en EXGF vedr. vandrørsprojektet. MO og PG mener, det vil tage et par måneder, før et vandrørsprojekt kan fremlægges til godkendelse for en EXGF. Da afholdes af en EXGF koster ca kr., giver det mest mening af slå tingene sammen. Yderligere er det uvist, hvor mange andelshavere der potentielt vil omlægge lån, såfremt 3.2 bliver endelig vedtaget. PH ser ikke noget problem i at vente med en EXGF indtil vi er klar med et vandrørsprojekt. MO forhører sig hos A4 om tidshorisonten for opstart af vandrørsprojektet, uden det dog skal hastes igennem med manglende grundighed som resultat. UD svarer beboeren, at vi i bestyrelsen arbejder på at samle et antal relevante punkter til en EXGF. CB nævner, at der skal stå, at der kommer en EXGF, hvis flere punkter samles, og at punktet ellers må vente til næste GF. Det nye brevhoved/brevfod benyttes i henvendelsen. Denne fremstilling vil også være godt at nævne i et Nyhedsbrev (UD). 5.2 NN Tagterrasse Beboeren ønsker at etablere en tagterrasse. Iflg. den officielle beskrivelse er en tagterrasse tre meter, men denne vil blive to meter. Bestyrelsen godkender etableringen under forudsætning af godkendelse fra Strunge Jensen A/S (rådgivende ingeniører på tagprojektet). Når godkendelse fra Strunge Jensen foreligger, giver bestyrelsen en fuldmagt til ansøgning hos kommunen. 5.3 NN Franske altaner Beboerne ønsker franske altaner i stedet for vinduerne ud mod gaden (det er hjørnet over ejendomskontoret). Bestyrelsen er positivt stemt for forslaget. Da ejendommen har facadecensur er det dog tvivlsomt, om kommunen vil give tilladelse til dette. Beboerne gives tilladelse til at ansøge kommunen om etablering under forudsætning af, at de franske altaner ved tilladelse skal etableres på både 1. og 2. etage samtidigt. 5.4 NN Altaner Beboeren beder om mere information om altanprojektet. CB fortæller, at beboerne har betalt, og at sagen er sendt af sted. PG fortæller at have haft korrespondance med Altan.dk. Den 19. april fik PG at vide, at kommunen ville få besked indenfor fire uger, hvorefter kommunens sagsbehandlingstid var den ukendte faktor. MO mener, at den information vi har, skal ud til de relevante beboere. CB og PG sender information ud til de relevante beboere om, at der afventes svar fra kommunen. 5.5 NN Gulv Da sælgeren af pågældende lejlighed er et bestyrelsesmedlem, forlod denne mødet under behandlingen. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 3 af 9

4 Købere af lejligheden fandt efter endt salgsforretning ud af, at et gulvbræt er flækket, hvilket denne påpegede indenfor de otte dage, fristen lyder på. Sælger havde ikke forinden nævnt flængen i gulvbrættet for køber. Da sælger overtog lejligheden i sin tid var situationen den samme, men der blev lagt gulvtæppe på og ikke gjort indsigelser. MO, PH, køber, sælger mfl. har d.d. besigtiget gulvet. PH oplyser fra denne besigtigelse, at køber havde planlagt at slibe gulvet, men hævder, at dette ikke kan lade sig gøre, da gulvet allerede er tyndslebet, hvorfor køber mener, at han bliver nødt til at lægge nyt gulv. Sælgers gulvmand var ikke enig i dette, men mente godt at kunne slibe gulvet. Sælger var ikke interesseret i at finansiere et nyt gulv, hvorfor køber ønsker redegørelse for regler omkring gulve. Der er i bestyrelsen ikke stemning for at gå ind i sagen, idet det er en sag imellem køber og sælger. Dette bekræfter OF. AST s regler om gulve er, at vi generelt følger ABF-håndbogens anbefalinger. Det må påregnes, når man køber en lejlighed, at gulvene kan være normalt slidte. Udskifter en køber et gulv, vil forbedringsværdien ved fremtidigt salg tilfalde andelshaver. Kun ved direkte misligholdelse, huller i gulvet eller lign. kan AST kræve, at sælger udbedrer dette før salg. Såfremt lejligheden er møbleret ved vurdering, tages der forbehold for dette. Det påhviler sælger at påpege fejl og mangler før salgsforretningen. Som det fremgår i slutsedlen lyder reglerne, at køber har otte dage efter salgsforretningen til at påpege fejl og mangler overfor sælger. Der tilbageholdes ved salg 10 % af overdragelsessummen (dog maksimalt kr.) til udbedring af eventuelle fejl og mangler. PH nævner, at det vi fra bestyrelsens side kan anbefale køber og sælger at finde en uvildig vurderingsmand, der kan afgøre spørgsmålet. Bestyrelsen besluttede, at anbefale sælger at bekoste udskiftning af det ene gulvbræt for løsning af problemet. OF oplyser, at AST ikke kan pålægge hverken køber eller sælger udgifter til eventuelle udbedringer af fejl og mangler i lejligheden efter salgsforretningen er afsluttet. OF fraråder, at vi deltager i løsningen af denne sag, da vi derved kan blive en part i sagen (hvis den ender i Byretten). Bestyrelsen har på denne baggrund meddelt køber og sælger, at AST ikke kan gå ind i denne sag, men at vi anbefaler besigtigelse af uvildig vurderingsmand for løsning af denne konflikt mellem køber og sælger. 6. Oplæg fra MO 6.1 Orientering (jf. punkt 1-19) Fjernadgang PG og MO aftaler en løsning, således at MO får fjernadgang Ny hjemmeside Punktet vender tilbage senere på mødet Registrering af lejligheder Flere end 10 % af beboerne var ikke hjemme. MO bedes undersøge, om man kan varsle, at man vil gå ind i deres lejligheder, hvis beboeren ikke selv giver adgang Nøgler Ekstranøgler vil for fremtiden koste 225 kr. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 4 af 9

5 6.1.5 Forsikring Spørgsmål vedr. forsikring undersøges nærmere Gå-hjem-møde i arbejdernes landsbank på Vesterbrogade. 15. og 17. maj MO anbefaler to gode møder. Det, der er relevant for bestyrelsen, handler om regnvand og byggesager Status på sag om affald En beboer havde meget affald i lejligheden. Dette er der nu styr på Loppemarked i Sandbygård Der er givet tilladelse. Torben spørger, om han må sælge de gamle postkasser. Bestyrelsen er imod, at han gør det som privatperson. Bestyrelsen vælger at afvise Postkasser EW har på bestyrelsens foranledning udskiftet et antal postkasser. Tak til EW Folie og skyggegardiner til kontoret mm. MO nævner, at man har talt om at forskønne kontoret set udefra. Man kunne gøre det med folie i stedet for to hvide plader. Ovenover skulle opsættes solfilm i stil med almindelige rullegardiner. Man får lys ind, men kan ikke se ind. MO spørger til stemningen for løsningen. Prisen for folie med udskæring er inkl. moms omkr kr. MO nævner, at det er irriterende, at man ikke kan tale fortroligt med en beboer, da kontoret er arrangeret som det er. MO foreslår, at der etableres venterum nede og kontor oven på. I den forbindelse taler MO også om at skifte linoleum på hele gulvet på kontoret. PH beder MO udarbejde et samlet budget og en samlet oversigt i listeform med priser, så vi har et overblik MUS-samtaler Der afholdes MUS med Torben, Brian og Sebastian i uge AST-tryk på trøjer og jakker Ifm. registrering af lejligheder blev MO og Sebastian tilspurgt, hvem de var. Derfor vil MO gerne have, at de får trygt logo på trøjer og jakker. Dette mener bestyrelsen er en god idé. Der bliver spurgt til prisen. MO nævner, at det let kan trykkes i STARK, hvis blot vi har en folieplade. Der er enighed om, at logoet kunne være gavlmotivet med forkortelsen A/B AST nedenfor. PH anbefaler, at medarbejderne desuden får id-skilte salg nu MO har et forslag til salgsdatoer. Disse sendes til bestyrelsesmedlemmer på tur. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 5 af 9

6 Arbejdstilsynet Vi har haft besøg af arbejdstilsynet; der var ingen anmærkninger, udover at foreningsadressen skal opdateres og at et skilt skal sættes op Drivhus i Anneberghus og privatisering af terrasseområder Der er opsat et drivhus på en terrasse i en gård. Spørgsmålet er, om dette er tilladeligt, eller om det er privatisering. Dette skabte røre i bestyrelsen, fordi hvor går grænsen? Brugen af terrasserne var oppe at vende på GF, idet der var bekymringer over, at disse fremstår private. På den baggrund blev et såkaldt gråzoneudvalg/gårdudvalg etableret. Nogle fra bestyrelsen mener, det er privatisering og bør forbydes. Andre mener, det er ok at bevare drivhuset, så længe beboerne er opmærksomme på, at alle må benytte sig af det. PH nævner problemet, at hvis vi ikke siger noget til det, så kan det næste drivhus være større, og det bliver tilsvarende sværere og sværere for bestyrelsen at sætte grænser osv. MO anbefaler, at han ringer til de nye beboere og siger, at bestyrelsen mener, etableringen af drivhuset er en dårlig idé, eller at der er nedsat et gårdudvalg, der skal arbejde med privatisering af gårdarealerne, og at beboerne skal være opmærksomme på, at drivhuset efterfølgende kan blive påtalt, og at de skal være opmærksomme på, at alle har brugsret til alt i gårdene. PH påpegede, at det er bestyrelsens opgave at fastsætte grænser i forhold til nuværende regler i Håndbogen. Det vil aldrig være muligt at skrive sig ud af alle eventualiteter derfor skal bestyrelsen vurdere disse forhold og sætte grænserne. Ikke alle mener, det er en dårlig idé med et drivhus, og ikke alle mener, at beboerne skal kontaktes. Dette, fordi tilbagemelding fra gårdudvalget bør afventes. Hvis beboerne, der har opsat drivhuset skal kontaktes, bør alle andre der kan vurderes at privatisere terrasseområder så ikke også kontaktes. RK mener, at har vi opfordret til at der etableres et udvalg, kan der ikke tages beslutninger om, at drivhuset er forbudt, før der er tilbagemeldinger fra udvalget, og før reglerne evt. er ændret. RK anbefaler derfor, at situationen med drivhuset bringes videre til gråzoneudvalget/gårdudvalget som inspiration. På nuværende tidspunkt er drivhuset ikke forbudt, dog har alle brugsret til drivhuset og alt i det, hvilket ingen formentlig vil benytte sig af. RKs forslag til nyhedsbrevet: Der viste sig ved seneste GF at være tvivl hos beboerne om reglerne for benyttelse af terrasseområder og møbler mv. på disse. Derfor vil bestyrelsen gerne minde om teksten i håndbogen, der henstiller til, at alle har brugsret til alt i gårdene. Dette gælder altså også privatindkøbte møbler, krydderurter etc. Der blev i forbindelse med seneste GF nedsat et beboerudvalg omkring benyttelse af gårdarealerne inkl. terrasser ift. privatisering af terrasseområder og brugsret til terrasseområder. Dette punkt gemmes til næste møde. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 6 af 9

7 Budgettet udskiftning af to faldstammer I forlængelse af vedtagne budget for 2013 på GF vil to faldstammer blive udskiftet; en er planlagt i foråret og en i efteråret. Såfremt beboere ønsker yderligere forbedringer i badeværelset i den forbindelse skal beboerne/håndværkerne informeres om, at dette arbejde må udføres efterfølgende og ikke forsinke faldstammeudskiftningen Isolering af de to garager Garagerne i SA og AN isoleres. Der har været en mindre prisstigning, da seneste tilbud blev givet sidste år Udskiftning af kælderdøre Der udskiftes kælderdøre i forhold til, hvilke der trænger mest. Nogle døre blev hårdt ramt ifm. skybruddet og efterfølgende oversvømmelser. Efterfølgende prioriteres udskiftning af kældervinduer ud mod gaderne Pergolaen i Anneberghus Projektet er startet op. Pergolaen er ved at blive bygget op. Beboere har booket sig ind på pergolaerne i gårdene, og i den forbindelse er nogle beboere blevet skuffede over ikke at kunne benytte pergolaen i Anneberghus Antal aftrækskanaler til rensning i år Bestyrelsen skal beslutte, hvor henne og hvor mange aftrækskanaler, der skal renses i år. MO anbefaler at fortsætte i Sandbygård og blot fortsætte rundt i gården. SV anbefaler, at vi spørger skorstensfejeren med hvilket interval man bør rense aftrækskanaler. MO undersøger dette Antal vaskekældre til renovering i år MO, TØ og BM, vaskekælderudvalget, undersøger dette punkt. 6.2 Status varmtvandstør Teknologisk Institut (TI) TI har været ude at se på varmtvandsrørene. De har udarbejdet en rapport, hvilken bestyrelsen har modtaget pr. mail. RK undrede sig ved læsning af denne over, at flere funktioner ikke var slået til. Forklaringen er bl.a., at da vore rør er både rustede til og tilkalket, giver det ikke mening af aktivere afkalkningen, da den vil være virkningsløs eller i værste fald gøre ondt værre. SV minder om, at rørføringer nede i kælderen og til stueetagen nogle steder er uhensigtsmæssig, da nogle beboere i stueplan har fået etableret rørføringer med flexrør. SV ønsker oplyst, om man kan handle på situationer, hvor beboere har fået sammenlagt lejligheder, og løsningerne ikke er lovlige eller hensigtsmæssige. Beboere må naturligvis ikke etablere installationer, der ikke følger gældende praksis jf. boligforeningens øvrige fællesinstallationer. PH efterlyser en tidsplan. MO kontakter A4 om en sådan. Det er endnu uvist, hvor mange vandrør der skal skiftes. Dette vil en registrering ifm. vandrørsprojektet måske give et svar på. PG og SV deltager med MO i mødet med A4-arkitekter om opstart. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 7 af 9

8 6.3 Kloakprojekt Torbenfeldthus Venter til næste møde. 6.4 Opdatering af telefonliste Står MO for. Bestyrelsesmedlemmer sender evt. rettelser. 6.5 Spørgsmål til MO PH roser MO for en struktureret gennemgang. 7. Oplæg fra bestyrelsen 7.1 Orientering Hjemmeside PH har talt med Peter Krogh, tidligere næstformand i bestyrelsen igennem år. Han er IT-supporter og vil gerne hjælpe med hjemmesiden. Der er fortsat mulighed for, at vi køber en løsning ude i byen, men PH indkalder Peter Krogh til et møde mhp et samarbejde. 7.2 Fordeling af opgaver CB ønsker at trække sig som stedfortræder for RK, sekretær. Idet ingen meldte sig som stedfortræder foreslog PH, at referater skrevet under RKs fravær ifm. hendes lille barn, blot bliver beslutningsreferater. Dvs. at kun beslutninger føres til referat. Da Tina Milton, der stod for nyhedsbrevet, er stoppet i bestyrelsen skal et andet bestyrelsesmedlem stå for nyhedsbrevet. UD står for nyhedsbrevet fremover, og TØ er stedfortræder. 7.3 Mødeplan i Er vedtaget. 7.4 Økonomi Er der ingen bemærkninger til. 7.5 Spørgsmål til bestyrelsen Ingen. 7.6 NN Restance Der er en stor restance, hvilket er sendt til inkasso af OF. Den pågældende toværelses lejlighed er desuden belånt. Betaler beboeren ikke beløbet, ender vedkommende i retten. For at undgå at dette trækker ud, spørger OF, om vi ønsker lejemålet ophævet. Når lejligheden sælges på tvang, er vi første på listen over kreditorer. MO fortæller, at da de skulle registrere lejligheder åbnede beboeren ikke døren, hvorfor de selv låsede op. Lejligheden så slem ud med ølflasker og aviser over alt. Beboeren viste sig at være hjemme, og MO vurderede, at beboeren kunne tage vare på sig selv og foretog sig derfor ikke noget ift. henvendelse til kommunen. PH fortæller, at OF i reglen laver en afdragsordning med beboerne, men idet man ikke kan komme i kontakt med beboeren, kan dette ikke ske. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 8 af 9

9 Der skal tages beslutning, om vi ønsker lejemålet ophævet. RK spørger, hvor længe det har stået på. Det har stået på i fire-fem måneder. Beboeren har boet her i elleve år. TØ anbefaler, at man spørger OF, om der tidligere har været lignende problemer. BM og PG tager kontakt til andelshaver. De spørger til hans status og taler med ham om en afdragsordning. 7.7 Nyhedsbrev UD får flg. punkter med i nyhedsbrevet. Motorcykler må ikke parkeres i porten. Venteliste til ekstra kælderareal: Procedurer ved leje af ekstra kælderrum er lagt op på hjemmesiden. Brug af terrasseområder: Skrivelse om brug af terrasseområder jf. sidste års henvendelser og diskussionen ved GF. MO beder gårdudvalget konstituere sig selv og vælge en kontaktperson til bestyrelsen. 8. Orientering / Eventuelt Referent, RK, 30. april 2013 PH har i RK s fravær færdigskrevet referatet, 10. juni 2013 Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 9 af 9

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere