Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013"

Transkript

1 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum (RK), Berit Lund Madsen (BM) og Michael Olsen (MO) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændringer til dagsorden Godkendt 2. Konstitution 2.1 Næstformand, kasserer og sekretær Bestyrelsen har konstitueret sig under formand Peter Hallberg således: UD fortsætter som næstformand, SV fortsætter som kasserer, og RK fortsætter som sekretær. 2.2 Fordeling af honorar Honoraret fordeles i otte lige dele (syv bestyrelsesmedlemmer og en suppleant). 3. Referat 3.1 Godkendelse af referat nr. 15 m/underskriftsblad Er godkendt pr. mail og formeldt via underskrifter forud for GF Opfølgning på referat nr Venteliste til ekstra kælderareal (SV) SV lægger dokumentet om procedurer ved leje af ekstra kælderrum på hjemmesiden. I et nyhedsbrev kan dette fremgå. Opfølgning på referat nr Ændring af husorden RK står for skrivelsen om brug af terrasseområder til et nyhedsbrev til udgivelse i foråret. Opfølgning på referat nr Orientering Udskiftning af nøglesystemet UD og TØ undersøger priser og løsninger for udskiftning af nøglesystemet. 4. Opfølgning GF 4.1 Evaluering PH roser den gode stemning ved GF, hvor der var 106 stemmeberettigede (heraf 16 ifølge fuldmagt). Til fremtidige møder noteres det, at det var en god løsning at leje projektor og audioudstyr. Bestyrelsen var enig om, at vi i Nyhedsbrev skal informere om, at vi med kloakprojektet alene har minimeret risikoen for kloakvand i kælderen. Skal der sikres yderligere mod regnvand i kælderen, kan etablering af faskiner i gårdene være en løsning. UD tilføjer Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 1 af 9

2 dette i næste Nyhedsbrev. Kælderprojekt for Torbenfeldthus i 2013 er godkendt af GF og kloakprojekt for Anneberghus planlægges udført i PG nævner, at der ikke er nogen kritik af kommunikations/informationsniveauet udover at nogen mente, at håndbogen var for restriktiv. Ændringen af ordlyden i husordenen var noget af det, der krævede mest tid og energi på GF. Forslaget om ændringen af ordlyden var foranlediget af, at bestyrelsen har modtaget en del beboerhenvendelser om utilfredshed med privatisering af terrasseområder. Fortrinsvist nye beboere følte sig ikke velkomne på terrasser med mange krukker og møbler og var i tvivl om reglerne. Desuden har vi set boligannoncer, hvori der annonceredes med udgang til egen terrasse, hvilket kan give købere et forkert billede af brugen af gården. Observerer vi formuleringer af denne art, bør vi gøre ejendomsmægleren opmærksom på denne fejl (MO). Ifm. ændringen i ordlyden viste der sig at være dels tvivl om, dels utilfredshed med reglerne om brugsret til alt i gårdene. Følgen var, at der blev oprettet et såkaldt gråzoneudvalg om reglementet for brug af gårdmiljøet. Formålet med udvalget er, at beboere fremkommer med et forslag til et nyt regelsæt eller et forslag om at bevare det nuværende. Dette vil der formentlig kunne stemmes om ved en fremtidig GF eller ekstraordinær generalforsamling (EXGF). Lokation for fremtidig afholdelse af GF Bestyrelsen skulle ved dette møde beslutte, om vi for fremtiden vil afholde GF på vandrerhjemmet eller på Bellahøj skole. Foretrækkes Bellahøj skole, skal det allerede nu undersøges, om der er mulighed for dette, da skolen skal bookes et år i forvejen. Bestyrelsen vurderer, at fordelene ved at afholde GF på Bellahøj Skole (plads til mange andelshavere, god akustik, luft og højt til loftet) opvejes af fordelene ved vandrerhjemmet (beliggenhed tæt på AST og man kan tilkøbe drikkevarer og kage). På Bellahøj skole skal vi desuden selv stå for øl, vand, kage m.v. Det dårlige lydudstyr på vandrerhjemmet løste vi i år ved at leje udstyr ude i byen, hvilket fungerede rigtig godt. Eneste store udfordring med at afholde GF på vandrerhjemmet kan være antallet af deltagere, der aldrig vides på forhånd. Ved vigtige beslutninger, hvor der forventes mange andelshavere, kan der overvejes alternativ lokation. Vi besluttede, at GF almindeligvis afholdes på vandrerhjemmet og at vi lejer audioudstyr (mikrofoner og højttalere) samt projektor ude i byen. Vi havde lejet vandrerhjemmet til kl. 22 men gik lidt over tiden, hvilket måske var årsagen til, at valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant gik lidt hurtigt. Vi skal blive bedre til at tage os tid til at spørge GF, om der er andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen. 4.2 Referat GF PH meddeler Pia Reckeweg, at referatet fra GF er godkendt af bestyrelsen uden forslag til rettelser. MO sørger for, at referatet af GF omdeles til alle beboere, når det modtages retur fra OF i endelig udgave. SV lægger det ud på hjemmesiden. 5. Beboerhenvendelser 5.1 NN EXGF 2013 vedr. 3.2 Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 2 af 9

3 Paragraf 3.2 blev foreløbig vedtaget på den ordinære generalforsamling. Beboer ønsker oplyst, om bestyrelsen vil indkalde til EXGF med henblik på endelig vedtagelse af vedtægtsændring af 3.2, der blev foreløbig vedtaget på GF SV og CB udtrykker bekymring over, at vi skal afholde flere EXGF inden næste GF, i det vi kan se frem til en EXGF vedr. vandrørsprojektet. MO og PG mener, det vil tage et par måneder, før et vandrørsprojekt kan fremlægges til godkendelse for en EXGF. Da afholdes af en EXGF koster ca kr., giver det mest mening af slå tingene sammen. Yderligere er det uvist, hvor mange andelshavere der potentielt vil omlægge lån, såfremt 3.2 bliver endelig vedtaget. PH ser ikke noget problem i at vente med en EXGF indtil vi er klar med et vandrørsprojekt. MO forhører sig hos A4 om tidshorisonten for opstart af vandrørsprojektet, uden det dog skal hastes igennem med manglende grundighed som resultat. UD svarer beboeren, at vi i bestyrelsen arbejder på at samle et antal relevante punkter til en EXGF. CB nævner, at der skal stå, at der kommer en EXGF, hvis flere punkter samles, og at punktet ellers må vente til næste GF. Det nye brevhoved/brevfod benyttes i henvendelsen. Denne fremstilling vil også være godt at nævne i et Nyhedsbrev (UD). 5.2 NN Tagterrasse Beboeren ønsker at etablere en tagterrasse. Iflg. den officielle beskrivelse er en tagterrasse tre meter, men denne vil blive to meter. Bestyrelsen godkender etableringen under forudsætning af godkendelse fra Strunge Jensen A/S (rådgivende ingeniører på tagprojektet). Når godkendelse fra Strunge Jensen foreligger, giver bestyrelsen en fuldmagt til ansøgning hos kommunen. 5.3 NN Franske altaner Beboerne ønsker franske altaner i stedet for vinduerne ud mod gaden (det er hjørnet over ejendomskontoret). Bestyrelsen er positivt stemt for forslaget. Da ejendommen har facadecensur er det dog tvivlsomt, om kommunen vil give tilladelse til dette. Beboerne gives tilladelse til at ansøge kommunen om etablering under forudsætning af, at de franske altaner ved tilladelse skal etableres på både 1. og 2. etage samtidigt. 5.4 NN Altaner Beboeren beder om mere information om altanprojektet. CB fortæller, at beboerne har betalt, og at sagen er sendt af sted. PG fortæller at have haft korrespondance med Altan.dk. Den 19. april fik PG at vide, at kommunen ville få besked indenfor fire uger, hvorefter kommunens sagsbehandlingstid var den ukendte faktor. MO mener, at den information vi har, skal ud til de relevante beboere. CB og PG sender information ud til de relevante beboere om, at der afventes svar fra kommunen. 5.5 NN Gulv Da sælgeren af pågældende lejlighed er et bestyrelsesmedlem, forlod denne mødet under behandlingen. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 3 af 9

4 Købere af lejligheden fandt efter endt salgsforretning ud af, at et gulvbræt er flækket, hvilket denne påpegede indenfor de otte dage, fristen lyder på. Sælger havde ikke forinden nævnt flængen i gulvbrættet for køber. Da sælger overtog lejligheden i sin tid var situationen den samme, men der blev lagt gulvtæppe på og ikke gjort indsigelser. MO, PH, køber, sælger mfl. har d.d. besigtiget gulvet. PH oplyser fra denne besigtigelse, at køber havde planlagt at slibe gulvet, men hævder, at dette ikke kan lade sig gøre, da gulvet allerede er tyndslebet, hvorfor køber mener, at han bliver nødt til at lægge nyt gulv. Sælgers gulvmand var ikke enig i dette, men mente godt at kunne slibe gulvet. Sælger var ikke interesseret i at finansiere et nyt gulv, hvorfor køber ønsker redegørelse for regler omkring gulve. Der er i bestyrelsen ikke stemning for at gå ind i sagen, idet det er en sag imellem køber og sælger. Dette bekræfter OF. AST s regler om gulve er, at vi generelt følger ABF-håndbogens anbefalinger. Det må påregnes, når man køber en lejlighed, at gulvene kan være normalt slidte. Udskifter en køber et gulv, vil forbedringsværdien ved fremtidigt salg tilfalde andelshaver. Kun ved direkte misligholdelse, huller i gulvet eller lign. kan AST kræve, at sælger udbedrer dette før salg. Såfremt lejligheden er møbleret ved vurdering, tages der forbehold for dette. Det påhviler sælger at påpege fejl og mangler før salgsforretningen. Som det fremgår i slutsedlen lyder reglerne, at køber har otte dage efter salgsforretningen til at påpege fejl og mangler overfor sælger. Der tilbageholdes ved salg 10 % af overdragelsessummen (dog maksimalt kr.) til udbedring af eventuelle fejl og mangler. PH nævner, at det vi fra bestyrelsens side kan anbefale køber og sælger at finde en uvildig vurderingsmand, der kan afgøre spørgsmålet. Bestyrelsen besluttede, at anbefale sælger at bekoste udskiftning af det ene gulvbræt for løsning af problemet. OF oplyser, at AST ikke kan pålægge hverken køber eller sælger udgifter til eventuelle udbedringer af fejl og mangler i lejligheden efter salgsforretningen er afsluttet. OF fraråder, at vi deltager i løsningen af denne sag, da vi derved kan blive en part i sagen (hvis den ender i Byretten). Bestyrelsen har på denne baggrund meddelt køber og sælger, at AST ikke kan gå ind i denne sag, men at vi anbefaler besigtigelse af uvildig vurderingsmand for løsning af denne konflikt mellem køber og sælger. 6. Oplæg fra MO 6.1 Orientering (jf. punkt 1-19) Fjernadgang PG og MO aftaler en løsning, således at MO får fjernadgang Ny hjemmeside Punktet vender tilbage senere på mødet Registrering af lejligheder Flere end 10 % af beboerne var ikke hjemme. MO bedes undersøge, om man kan varsle, at man vil gå ind i deres lejligheder, hvis beboeren ikke selv giver adgang Nøgler Ekstranøgler vil for fremtiden koste 225 kr. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 4 af 9

5 6.1.5 Forsikring Spørgsmål vedr. forsikring undersøges nærmere Gå-hjem-møde i arbejdernes landsbank på Vesterbrogade. 15. og 17. maj MO anbefaler to gode møder. Det, der er relevant for bestyrelsen, handler om regnvand og byggesager Status på sag om affald En beboer havde meget affald i lejligheden. Dette er der nu styr på Loppemarked i Sandbygård Der er givet tilladelse. Torben spørger, om han må sælge de gamle postkasser. Bestyrelsen er imod, at han gør det som privatperson. Bestyrelsen vælger at afvise Postkasser EW har på bestyrelsens foranledning udskiftet et antal postkasser. Tak til EW Folie og skyggegardiner til kontoret mm. MO nævner, at man har talt om at forskønne kontoret set udefra. Man kunne gøre det med folie i stedet for to hvide plader. Ovenover skulle opsættes solfilm i stil med almindelige rullegardiner. Man får lys ind, men kan ikke se ind. MO spørger til stemningen for løsningen. Prisen for folie med udskæring er inkl. moms omkr kr. MO nævner, at det er irriterende, at man ikke kan tale fortroligt med en beboer, da kontoret er arrangeret som det er. MO foreslår, at der etableres venterum nede og kontor oven på. I den forbindelse taler MO også om at skifte linoleum på hele gulvet på kontoret. PH beder MO udarbejde et samlet budget og en samlet oversigt i listeform med priser, så vi har et overblik MUS-samtaler Der afholdes MUS med Torben, Brian og Sebastian i uge AST-tryk på trøjer og jakker Ifm. registrering af lejligheder blev MO og Sebastian tilspurgt, hvem de var. Derfor vil MO gerne have, at de får trygt logo på trøjer og jakker. Dette mener bestyrelsen er en god idé. Der bliver spurgt til prisen. MO nævner, at det let kan trykkes i STARK, hvis blot vi har en folieplade. Der er enighed om, at logoet kunne være gavlmotivet med forkortelsen A/B AST nedenfor. PH anbefaler, at medarbejderne desuden får id-skilte salg nu MO har et forslag til salgsdatoer. Disse sendes til bestyrelsesmedlemmer på tur. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 5 af 9

6 Arbejdstilsynet Vi har haft besøg af arbejdstilsynet; der var ingen anmærkninger, udover at foreningsadressen skal opdateres og at et skilt skal sættes op Drivhus i Anneberghus og privatisering af terrasseområder Der er opsat et drivhus på en terrasse i en gård. Spørgsmålet er, om dette er tilladeligt, eller om det er privatisering. Dette skabte røre i bestyrelsen, fordi hvor går grænsen? Brugen af terrasserne var oppe at vende på GF, idet der var bekymringer over, at disse fremstår private. På den baggrund blev et såkaldt gråzoneudvalg/gårdudvalg etableret. Nogle fra bestyrelsen mener, det er privatisering og bør forbydes. Andre mener, det er ok at bevare drivhuset, så længe beboerne er opmærksomme på, at alle må benytte sig af det. PH nævner problemet, at hvis vi ikke siger noget til det, så kan det næste drivhus være større, og det bliver tilsvarende sværere og sværere for bestyrelsen at sætte grænser osv. MO anbefaler, at han ringer til de nye beboere og siger, at bestyrelsen mener, etableringen af drivhuset er en dårlig idé, eller at der er nedsat et gårdudvalg, der skal arbejde med privatisering af gårdarealerne, og at beboerne skal være opmærksomme på, at drivhuset efterfølgende kan blive påtalt, og at de skal være opmærksomme på, at alle har brugsret til alt i gårdene. PH påpegede, at det er bestyrelsens opgave at fastsætte grænser i forhold til nuværende regler i Håndbogen. Det vil aldrig være muligt at skrive sig ud af alle eventualiteter derfor skal bestyrelsen vurdere disse forhold og sætte grænserne. Ikke alle mener, det er en dårlig idé med et drivhus, og ikke alle mener, at beboerne skal kontaktes. Dette, fordi tilbagemelding fra gårdudvalget bør afventes. Hvis beboerne, der har opsat drivhuset skal kontaktes, bør alle andre der kan vurderes at privatisere terrasseområder så ikke også kontaktes. RK mener, at har vi opfordret til at der etableres et udvalg, kan der ikke tages beslutninger om, at drivhuset er forbudt, før der er tilbagemeldinger fra udvalget, og før reglerne evt. er ændret. RK anbefaler derfor, at situationen med drivhuset bringes videre til gråzoneudvalget/gårdudvalget som inspiration. På nuværende tidspunkt er drivhuset ikke forbudt, dog har alle brugsret til drivhuset og alt i det, hvilket ingen formentlig vil benytte sig af. RKs forslag til nyhedsbrevet: Der viste sig ved seneste GF at være tvivl hos beboerne om reglerne for benyttelse af terrasseområder og møbler mv. på disse. Derfor vil bestyrelsen gerne minde om teksten i håndbogen, der henstiller til, at alle har brugsret til alt i gårdene. Dette gælder altså også privatindkøbte møbler, krydderurter etc. Der blev i forbindelse med seneste GF nedsat et beboerudvalg omkring benyttelse af gårdarealerne inkl. terrasser ift. privatisering af terrasseområder og brugsret til terrasseområder. Dette punkt gemmes til næste møde. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 6 af 9

7 Budgettet udskiftning af to faldstammer I forlængelse af vedtagne budget for 2013 på GF vil to faldstammer blive udskiftet; en er planlagt i foråret og en i efteråret. Såfremt beboere ønsker yderligere forbedringer i badeværelset i den forbindelse skal beboerne/håndværkerne informeres om, at dette arbejde må udføres efterfølgende og ikke forsinke faldstammeudskiftningen Isolering af de to garager Garagerne i SA og AN isoleres. Der har været en mindre prisstigning, da seneste tilbud blev givet sidste år Udskiftning af kælderdøre Der udskiftes kælderdøre i forhold til, hvilke der trænger mest. Nogle døre blev hårdt ramt ifm. skybruddet og efterfølgende oversvømmelser. Efterfølgende prioriteres udskiftning af kældervinduer ud mod gaderne Pergolaen i Anneberghus Projektet er startet op. Pergolaen er ved at blive bygget op. Beboere har booket sig ind på pergolaerne i gårdene, og i den forbindelse er nogle beboere blevet skuffede over ikke at kunne benytte pergolaen i Anneberghus Antal aftrækskanaler til rensning i år Bestyrelsen skal beslutte, hvor henne og hvor mange aftrækskanaler, der skal renses i år. MO anbefaler at fortsætte i Sandbygård og blot fortsætte rundt i gården. SV anbefaler, at vi spørger skorstensfejeren med hvilket interval man bør rense aftrækskanaler. MO undersøger dette Antal vaskekældre til renovering i år MO, TØ og BM, vaskekælderudvalget, undersøger dette punkt. 6.2 Status varmtvandstør Teknologisk Institut (TI) TI har været ude at se på varmtvandsrørene. De har udarbejdet en rapport, hvilken bestyrelsen har modtaget pr. mail. RK undrede sig ved læsning af denne over, at flere funktioner ikke var slået til. Forklaringen er bl.a., at da vore rør er både rustede til og tilkalket, giver det ikke mening af aktivere afkalkningen, da den vil være virkningsløs eller i værste fald gøre ondt værre. SV minder om, at rørføringer nede i kælderen og til stueetagen nogle steder er uhensigtsmæssig, da nogle beboere i stueplan har fået etableret rørføringer med flexrør. SV ønsker oplyst, om man kan handle på situationer, hvor beboere har fået sammenlagt lejligheder, og løsningerne ikke er lovlige eller hensigtsmæssige. Beboere må naturligvis ikke etablere installationer, der ikke følger gældende praksis jf. boligforeningens øvrige fællesinstallationer. PH efterlyser en tidsplan. MO kontakter A4 om en sådan. Det er endnu uvist, hvor mange vandrør der skal skiftes. Dette vil en registrering ifm. vandrørsprojektet måske give et svar på. PG og SV deltager med MO i mødet med A4-arkitekter om opstart. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 7 af 9

8 6.3 Kloakprojekt Torbenfeldthus Venter til næste møde. 6.4 Opdatering af telefonliste Står MO for. Bestyrelsesmedlemmer sender evt. rettelser. 6.5 Spørgsmål til MO PH roser MO for en struktureret gennemgang. 7. Oplæg fra bestyrelsen 7.1 Orientering Hjemmeside PH har talt med Peter Krogh, tidligere næstformand i bestyrelsen igennem år. Han er IT-supporter og vil gerne hjælpe med hjemmesiden. Der er fortsat mulighed for, at vi køber en løsning ude i byen, men PH indkalder Peter Krogh til et møde mhp et samarbejde. 7.2 Fordeling af opgaver CB ønsker at trække sig som stedfortræder for RK, sekretær. Idet ingen meldte sig som stedfortræder foreslog PH, at referater skrevet under RKs fravær ifm. hendes lille barn, blot bliver beslutningsreferater. Dvs. at kun beslutninger føres til referat. Da Tina Milton, der stod for nyhedsbrevet, er stoppet i bestyrelsen skal et andet bestyrelsesmedlem stå for nyhedsbrevet. UD står for nyhedsbrevet fremover, og TØ er stedfortræder. 7.3 Mødeplan i Er vedtaget. 7.4 Økonomi Er der ingen bemærkninger til. 7.5 Spørgsmål til bestyrelsen Ingen. 7.6 NN Restance Der er en stor restance, hvilket er sendt til inkasso af OF. Den pågældende toværelses lejlighed er desuden belånt. Betaler beboeren ikke beløbet, ender vedkommende i retten. For at undgå at dette trækker ud, spørger OF, om vi ønsker lejemålet ophævet. Når lejligheden sælges på tvang, er vi første på listen over kreditorer. MO fortæller, at da de skulle registrere lejligheder åbnede beboeren ikke døren, hvorfor de selv låsede op. Lejligheden så slem ud med ølflasker og aviser over alt. Beboeren viste sig at være hjemme, og MO vurderede, at beboeren kunne tage vare på sig selv og foretog sig derfor ikke noget ift. henvendelse til kommunen. PH fortæller, at OF i reglen laver en afdragsordning med beboerne, men idet man ikke kan komme i kontakt med beboeren, kan dette ikke ske. Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 8 af 9

9 Der skal tages beslutning, om vi ønsker lejemålet ophævet. RK spørger, hvor længe det har stået på. Det har stået på i fire-fem måneder. Beboeren har boet her i elleve år. TØ anbefaler, at man spørger OF, om der tidligere har været lignende problemer. BM og PG tager kontakt til andelshaver. De spørger til hans status og taler med ham om en afdragsordning. 7.7 Nyhedsbrev UD får flg. punkter med i nyhedsbrevet. Motorcykler må ikke parkeres i porten. Venteliste til ekstra kælderareal: Procedurer ved leje af ekstra kælderrum er lagt op på hjemmesiden. Brug af terrasseområder: Skrivelse om brug af terrasseområder jf. sidste års henvendelser og diskussionen ved GF. MO beder gårdudvalget konstituere sig selv og vælge en kontaktperson til bestyrelsen. 8. Orientering / Eventuelt Referent, RK, 30. april 2013 PH har i RK s fravær færdigskrevet referatet, 10. juni 2013 Referatet er senest revideret 10. juni 2013 Side 9 af 9

Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013

Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013 Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit M (BM) og Michael Olsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB)

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013

Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013 Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013 Tilstede: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Michael Olsen (MO) og Berit Madsen (BM) Afbud: Uffe Duvaa (UD)

Læs mere

Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012

Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012 me Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012

Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012 Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tina Milton (TM), Rie

Læs mere

Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 me Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Tina Milton (TM), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO) og Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013 Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ) og Berit Madsen (BM) Uffe Duvaa

Læs mere

Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013

Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 me Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Peter

Læs mere

Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012

Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012 Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ),

Læs mere

Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012

Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012 me Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG) og

Læs mere

Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012

Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 me Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO), Charlotte Blunch (CB), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG)

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Til stede: Afbud: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Frank B. Hansen (FH), Jonas Jensen (JJ), Gitte Nørgaard

Læs mere

Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012

Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012 Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012 Tilstede: Afbud: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Michael

Læs mere

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer Tilstede: Afbud: Kopi: DAGSORDEN: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit Madsen (BM), Casper Rasch Hansen (CH) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse

Læs mere

- En udregning af hvad det vil koste at få udskiftet alle låse og cylindere i alle døre (MO).

- En udregning af hvad det vil koste at få udskiftet alle låse og cylindere i alle døre (MO). Referat Tilstede: PG, SV, CH, LB, JS, TS, MO Referent: LB Bestyrelsesmøde 3 Tirsdag den 14-6-2016 kl. 17:00-22:00 På ejendomskontoret Bestyrelsesmøder 2016 2017 Indkaldt den 7. juni 2016 DAGSORDEN: 1 Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013 me Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Michael Olsen (MO), Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Nyhedsbrev Generalforsamling 2015

Nyhedsbrev Generalforsamling 2015 Nyhedsbrev Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes på vandrehjemmet: Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00 Har du et forslag, som du ønsker behandlet på

Læs mere

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. August 2015 Tilstede: John Steen Johansen, Flemming Jørgensen, Merrit Rosberg, Teia Hauerslev, Barbara Cros. Thor Nielsen med på telefon i tilfælde af afstemning. Afbud

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

SAFJORD. (Ç / C-Lv. selshabe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

SAFJORD. (Ç / C-Lv. selshabe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden selshabe SAFJORD ANDELSSELSKAB M. BA. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og underskrift 3. Forretningsorden Endelig udformning af forretningsorden

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 12. juni 2013 Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 Tilstede: Afbud Referent Mikkel Emil Tim Mogens Jacob Henrik Mogens Mikael Jan Forslag til dagsorden: 1) Valg af referent. 2) Godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 11-11-16 Mødedato: 10. november 2016 Kl. 17:30-21:45 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Mette Nielsen (MN) Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) Minna

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA), Maj Svendstorp (MS),

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist.

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist. Referat af bestyrelsesmødet den 05.11. 2012 Til stede:, René,, Bruno, Heidi Afbud: Peter, Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 19-09-12 Sanistål Kontoudtog ok 10-10-12

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 23-02- 15 Mødedato: Emne: 17. februar 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde mandag d. 1. februar 2010 kl. 19:00 Dirigent: Signe (SHA) Referent: Asbjörn (AUV) Til stede: Sara (SS), Inge (IJK), Enver (EP) og Rudolf (RH). Afbud:

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen Afdelingsbestyrelsesmøde. Møde: onsdag den 6. februar kl. 18:30 Mødested: Afdelingsbestyrelsens kontor Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00 Bestyrelsen: Marianne, Flemming, Birthe, Rita

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere