Herskabeligt Indbo. 1 Platte-Samling. Tirsdaq den 22. Januar FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herskabeligt Indbo. 1 Platte-Samling. Tirsdaq den 22. Januar 1918. FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater)."

Transkript

1 FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon K A TA LO G til Auktionen Tirsdaq den 22. Januar 1918 t / Formiddag Kl. II og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Herskabeligt Indbo. * * -r : ** rw * t t * o»- \r»i - > 1 Platte-Samling m. m. m. EFTERSYN: Søndag den 20. Januar Kl Mandag den 21. Januar Kl

2 KONDITIONER. i- Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvcti det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. S. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte, vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling. 6- Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 pct. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts , 10 a. Naar Auktionsfordringen overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde Retsforfølgning eller ej. Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes. København, den 19. Januar Falkenbergs Auktioner. 1. i Wiener-Gyngestol 2. i d o Kurve-Lænestole fløjet Skærm 5. 1 dobbelt M ahogni Seng m. Fjedermadrats 6. 1 hvidlakeret Soveværelsesmøblement, best. a f : 2 Senge ni. Fjedermadratser, 1 Klædeskab, 1 Toiletmøbel, 1 Servante, 1 Natbord, 2 Stole 7. 1 overpolstret Sofa, 2 Lænestole og 4 Stole, betr. m. rødt Damask, samt 1 tilsv. M ahogni Salonbord 8. 1 M ahogni Chr. VIII Sybord g. 1 rundt Bord Søjle Blomsterstander d o Egetræs Herreværdsesmøblement, best. af: 1 Sofa 111. Overskab, 2 Lænestole og 4 Stole, betr. m. grønt Plyds, sam t 1 tilsv. firkantet Arbejjdsbord Egetræs 11 e r rest r i vebo rd m. Opsats 15. 1,, Skrivebordsstol m. grønt Plyds 16. 1,, Bord 17. 1,, Lænestol

3 18'. ig. * 4 i M ahogni C h r. V I I I D agligstuem øblem ent,. best. a f : i Sofa, 4 Stole og 2 Lænestole,, betr. m. rødt Silkedam ask, samt 1 tils v. B o rd paa Søjlefod 1 tils v. M ahogni S ybord 20. 1,, - Stander E lefantstander M ahojgni E m pire Buffet ru n d t Maih. in d la g t Spisebord paa Søjlefod Egetræ s in d la g t D ragkiste engelsk Egetræ s Spisestuemøblement, består : 1 Skæ nkbuffet, 1 dobbelt Dækketøjsskab,. A nretterbord, 1 Spisebord m. P lader, 6 Stole stort B ofnholm eruh r Egetræs Stander 28. 2,, M aho gni Soveværelsesmøblement, best. aii 2 Senge m. S piral og Overm adratser, 1 dobb. Klæ de- og Linnedskab m. S pejldø r, 1 Servante m. M arm oropsats, 1 Toiletm øbel m~ ovalt S pejl og Sideskabe, 2 Sengeskabe m. M arm orpl ader M ahogni Sekretær m. O verskab M ahogni C hr. V I I I D agligstuem øblem ent, best. a f: 1 Sofa m. Sideskabe, 4 Stole o g 2 Lænestole, tils v. B ord paa Søjlefod M ahogni C hatol betr. m. rødt Dam ask, sam t r Bogskab frits t. H erreskrivebord' m. Skabe S krivebordsstol M ahogni Spillebord^ M ahogni Søjle Stander C hesterfield Herrevæ relsesmøblement, best. a f: 1 Sofa, 2 Lænestole og 2 m indre Stole, betr. m. a n tik t m ønstret Bøffellæ der udsk. Renæssance A rbejdsbo rd m ø rkt Egetræ s udsk. Renæssance H e rre skrivebord; m. Skabsopsats tils v. E getr. S krivebordsstol m. Bøffellæ der S m yrna Gulvtæ ppe M eter Tæppe øber Egetræ s B arok Spisestuemøblement m. sorte O rnam enter, best. a f: 1 engelsk Skæ nkbuffet m. høje Sideskabe, 1 dobbelt Dækketøjsskab m. O verskab, 1 Anretterm Ø bel, 1 Spisebord m. 4 M ellem plader, 10 Stole og 2 Arm læ nestole m. polstrede Sæder Herre-Læ nesitol ( til at omdanne til Seng) m. Bøffellæ der venetiansk Lysekrone a n tik t U h r K arats G uld H erre M in u t R epetrr U h r Karats G uld H erre H elkronom eter U h r 51a Karats G uld A rm baandsuhr M ahogni b la n kp o l. Soveværelsesmøblement, best. a f: 2 Senge m. M adratser, 1 Klæ deskab m. S pejldør, 1 Toiletm øbel, 1 Servante m. M arm orplade, 2 Sengeskabe m. M arm orplader overpolstret Sofa, 2 Læ nestole og* 4 Stole, betr. m. blaat Plyd's

4 7 6 N r M a h o g n i R e n æ s s a n c e H e r r e b o r d 55-1 f o r g y l d t T a b u r e t 56. 2,, S t o l e 57-1,, S t a n d e r S «- 1 d o. 59-1,, B o r d d o N o d e s t a t i v d o d o M a h o g n i E m p i r e i n d l a g t S a l o n m ø b l e m e n t, b e s t. a f : 1 S o f a m. S i d e s k a b e, 2 L æ n e s t o l e o g 4 S t o l e, b e t r. m. D a m a slk i, s a m t 1 t i l s v. M a h o g n i i n d l a g t E m p i r e K l a p b o r d 65-1 ti l s v. M a h o g n i E m p i r e i n d l a g t S k r i v e b o r d m. S k a b e R o k o k o K o m o d e m. M a r m o r p l a d e M a h o g n i S y b o r d S t a n d e r K l a v e r b æ n k f o r g y l d t S t a n d e r S p e j l 7 2. ié,, d o s t o r t i n d i s k G u l v t æ p p e 74-1 d o. d o S m y r n a G u l v t æ p p e M a h o g n i C h r. V III D a g l i g s t u e m ø b l e m e n t r b e s t. a f : 1 P ø l l e s o f a, 2 L æ n e s t o l e o g 4 S t o l e r b e t r. m. r ø d t D a m a s k ; s a m t 1 ti l s v. M a h o g n i B o r d p a a S ø jle f o d ' 77' 1 M a h o g n i B l o m s t e r s t a n d e r S p i l l e b o r d M a h o g n i S k a k b o r d R o k o k o S t o l e M a h o g n i S ø jjle b o r d l y s t in d 'l. S a ' i n t r æ s S o v e v æ r e l s e s m ø b l e m e n t, b e s t. a f : 2 S e n g e m. S p i r a l - o g O v e r m a d r a t - s e r, 1 K l æ d e s k a b m. S p e j l d ø r, 1 T o i l e t m ø b e l, 1 S e r v a n t e m. M a r m o r p l a d e, 1 S e n g e s k a b m. M a r m o r p l a d e o g 2 S t o l e e n g e l s k r ø g f a r v e t E g e t r æ s S p i s e s t u e m ø b l e - m e n t, b e s t. a f : 1 la v S k æ rik fo u f fe t, 1 d o b b e l t D æ k k e t ø j s s k a b, 1 A n r e t t e r b o r d, 1 S p i s e b o r d m. P l a d e r o g 8 S t o l e, b e t r. m. B ø f f e l l æ d e r M e s s i n g L y s e k r o n e m. P r is /m e r M a r m o r L y s e k r o n e til e l e k t r i s k L y s o v e r p o l s t r e t D a g l i g s t u e m ø b l e m e n t, b e s t. a f : 1 S o f a, 1 L æ n e s t o l o g 4 S t o l e, b e t r. m. g r a a t D a m a s k, s a m t 1 ti l s v. M a h o g n i S a l o n b o r d tp a a S ø j l e f o d M a h o g n i S a l o n b o r d p a a S ø j l e f o d S y b o r d p a a S ø j l e f o d E g e t r æ s H e r r e v æ r e l s e s m ø b l e m e n t, b e s t. a f : 1 P a n e l s o f a, 1 L æ n e s t o l o g 4 S t o l e, b e t r. m. M e k k a, s a m t 1 t i l s v. f ir k. A r b e j d s b o r d N ø d d e t r æ s D a m e s k r i v e b o r d m. O p s a t s d o. E t a g é r e m. S p e j i l i n d i 'æ g n i n g M a h o g n i H j ø r n e s k a b 93-1 d o. 94* 1 S e k r e t æ r 95-1 K o m o d e m. O v e r s k a b E g e t r æ s B u f f e t m. S k a b s o p s a t s 97* 1 >> D æ k k e t ø j s s k a b m S p i s e b o r d m. 2 P l a d e r

5 I oo , * Egetræs Herreværelsesmøblement, best. af: 1 Sofa, 4 Stole og 1 Lænesto.1, betr. m. Gobelin, samt 1 tilsv. firk. Arbejdsbord 1 Elefantstander 1 Mah. taffelf. Piano (sælges Onsdag Kl. 12%) 1 Stueorgel (sælges Onsdag Kl. 12Yi) 1 Chaiselongue, betr. m. Mekka 1 overpolstret Sofa og 2 Lænestole, betr. med grønt Plyds 1 Egetræs Spisestuemøblement, bestaaende af: 1 Buffet m. Sidteskabe, 1 dobbelt Dækketøjsskab, 1 Anretterbord, 1 Spisebord og 6 Spisest'iiestole 1 Mahogni Chr. VIII Sofa 1 Billard med Tilbehør (sælges Onsdag Kl. 12%) 1 overpolstret Dagligstuemøblement, best. af: 1 Sofa, 1 Lænesjtol og 4 smaa Stole 1 Lysekrone til eslektriski Lys 1 Bogskab 1 l iil le Bords 1 Egetræs Spisestuemøblement, bestaaende a f: 1 Buffet m. høje Sidieskabe, 1 dobbelt Dækketøj sskab, 1 Anretterbord m. Opsats, 1 Spisebord m. PHader og 6 Stole 1 Nøddetræs Kanapé og 4 Stole, betr. m. rødt Plyds 1 Nøddetræs Salonskab 1 Mahogni Clir. VIII Sofa 1 hvidlakeret Soveværelsesmøblement, best. af: 2 Senge m. Spiral og Overmadrats, 1 Klædeskab, 1 Toiletmøbel, 1 Servante m. Marmoropsats, 1 Sengeskab m. Marmorplade Egetræs Spisestuestole Egetræs Herreværelsesmøblemeht, best. af: 1 Panelsofa, 1 Lænestol og 4 Stole, betr. m. Mekka, samt 1 tilsv. firk. Egetr. Arbejdsbord Nøddetræs Skrivebord Mahogni Spillebord' hvidlafceret Servante m. Marmorplade Egetræs Spisestuemøblement, bestaaende a f: 1 Buffet m. Spejl og Skabsopsats, 1 Dækketøjsskab, 1 Anretterbord, 1 Spisebord1m. Plader og 4 Stole overpolstret Sofa, 2 Lænestole og 2 Stole, betr. m. grønt Plyds Mahogni Sofa Egetræs Spisestuemøblement, bestaaende a f: 1 Buffet m. Overskabe, 1 Dækketøjsskab, 1 Anretterbord, 1 Spisebord og 8 Stole Onsdag den 23. Januar Kl. 12y* sælges: Personers Luksus-Automobil Limousine", Lloyd europæisk, 28 HK, m. elektrisk Dynamobel ysnlng, Sovesæder, indbyggede Stole, indv. Mahogni, lilla Silkebetræk, Ivlubsesselpolstring, Toiletgarniture, Telefon og iøvrig: al tænkelig Luksus

6 ijq -_ U I -1 n ia x Cyl. Luksus-Automobil, Selvstarter, Dynamobelysning, nyt Gummi og gummiberettiget 1 2-Tons Last-Automobil Cudell, 4 Cyl., 16 HK. m. Kædetræk, nyt massivt Gummi, lukket Chaufførsæde, gummiberett. 1 russisk Kørepels (sibirisk Jærv) 1 Faareskinds Kørepels [1 Sæt Tospands pletterede Compteseler EtJParti nye Kurvemøbler (sep.) Terranova-B uste: Terranova-Figur: Terranova-B uste: Terra nova-figur: Dekorat ionstallerken 1 14-Ivarats Guld Armbaandsuhr Neapolitansk Prinsesse Venus fra Milo Pigen fra Lille Niccoloi d Uzzano Leende Dreng Ynglinghoved1fra Tarrent Biskop fra Hertugen af Bourgognes Gravmæle Moder med Barn Løve Svømmeren En Tjæder, kbh. Pore. En Falk, En Sneppe En Fasan En Fasan K. Guld Halssmykke m. Brillanter K. Guld Marquisring m. Brillanter Perle-Kollier m. ægte orientalske Perler K. Guld Naal m. Brillanter Par 14-K. Guld Ørenringe m. Brillanter * K. Guld Ring m. Brillanter Iv. Guld Armbaandsuhr m. Brillanter J55-1 Halssmykke, Platin m. Brillanter og Perle SCipsnaal, Platin m. 1 Brillant og 1 Perle * K. Gutid Ring m. Brillanter K. Guldi Ring m. 1 Brillant * lv. Guld Ring m. Brillanter Kollier m. ægte Perler Brosche, Platin m. Brillanter K. Guld Armbaandsuhr K. Guld Ring m. 5 Brillanter K. Guld Ring m. 3 Brillanter K. Guld Ring m. Brillanter K. Guld Halssmykke m. Brillanter Par 14-K. Guld Ørenringe m. Brillanter K. Guld Ring m. Brillanter K. Guld Ring m. 3 Perler K. Guld Armbaand m. Brillanter K. Guld Diamantring K. Guld Herre Repetéruhr - 173* 1 14-K. Guld1Herreuhrfkiæde K. Guld Herreuhr (3 Kasser) K. Guld Herreuhr (2 Kasser) Iv. Guld! Armbaandsuhr K. Guldi Armbaandsuhr K. Guild Armbaandsuhr m. Læderrem russisk Sølv Anker Repetéruhr

7 j f o r g y l d t A n k e r R e p e t é r u h r S ø l v S t e r l i n g A n k e r H e r r e u h r K. G u ld i S a v o n e t D a m e u h r K. G u l d D a m e u h r G u l d B r o s c h e m. 1 P e r l e K a f f e k a n d e D e k o r a t i o n s f a d L a g e n e r j a p a n s k D o l k m. u d s k. J:>e n s k e d e 189. D i v e r s e B ø g e r ( s e p. ) S t k. b l y i n d f a t t e d e M o s a i k r u d e r F a g P e r l e - P o r t i é r e r d o e n g e l s k B o g P o r c e l l æ n s D e k o r a t i o n s t a l l e r k e n, K. P. M a l e r i a f F re d e rilk ts b e rg S l o t d o. : E r e m i t a g e n d o. : F r e d e n s b o r g S lo t d o. : B ø r s e n s t o r V a s e L a m p e t t e r P r i s m e - L y s e k r o n e M e s s i n g A m p e l ,, L y s e k r o n e til 4 B lius G u i t a r M e s s i n g S e l v k o g e r g i. B ø g K o b b e r K e d e l Samling Sten Oldsager og flltneraller G r a m o f o n m. 11 P l a d e r r u s s i s k M e s s i n g S e l v k o g e r M e s s i n g H æ n g e l a m p e Nf /i F l a s k e r L e o v ille /2 9 9 d o /i 9 9 S t. J u l i e n /2 9 9 d o /2 99 C a c a o l i k øi /2 99 M a d e i r a /2 99 d o /2 9 9 P o r t v i n ( S a n d e m a n n ) /2 99 W h i s k y /2 9 9 H e n n e s y C o g n a c * o r i g / i 9 9 C a lo r i c /2 99 d o /2 99 P o r t v i n /i 9 9 W h i s k y J o h n D e w a r & C o /i 9 9 W h i s k y M a c k e n z i e /1 9 9 C o g n a c /i 9 9 M a d e i r a /i 99 L y s h o l m e r A k v a v it /i 99 r ø d P o r t v i n /2 99 R ø d v i n S t. J u l i e n /2 99 L e o v ille Platter sælges Torsdgg den 24. Januar Kl F r e d e r i k V I I I. s K r o n i n g K. P C h r i s t i a n I X, 8 0 A a r, d -

8 D ro n n in g Louise 80 A ar, K. P. 235* M aj V alm uefest C arl o g M aud, Frederik o g Louise, C hristian o g A lexandrine, C hristian o g A lexandrine, H arald o g H elene, D iakonisse, L. N ovem ber 1907 d o C. M., Maj fest, P rinsesse M arie, C. J., Zoologisk] H ave 249. Sam aritan, Messina,, Gefion, Islan d 253- K vindernes B y g n in g, F rim urer, T yren, S P a x in T erra 257- D. K. F., Fredericia, F an ø 260. D. A. F., V ikingeskibet, K vindernes U dstilling, A arh u s H andelsrejsende, 1897 r N akskov, D ybbøl, S 266. S t. N ovis, 1905 Iv. P F. D. H.* ,268. A m erika D anm ark, Landbrugstudst, illi ngen S t. C lem ens 271. Frim æ rkeudstillingen 272. R øde K ors, * F aab o rg, Stockholm, Bata il Ion, Julen Julen Tidsel do S laget paa R heden 280. R osen B. & G Stockholm, T elegraf, P aasken M alm ø, F rederiksberg Byvaaben 286. Julen Julen Julen Julen Julen 1906 J291. Julen 190S 292. Julen Ju/len Julen Julen Julen Julen 1909 K. P.

9 «. Julen 1910 K. P Julen Julen Juten Krone og Bølger 303- Prinsesse Maries Silhouet 304- Pa r i se r-u dsit i lll i n ge n, V i k i nges ki b do- 305* Samaritan 306. Vestindisk Skib do 307- D ronnig Louises Mindeplatte B. & G Ribe Domkirke 309. Norsk Frihedsplatite Porsgrund 3 IQ- Christian IX, 80 Aar K. P. 3 i 1 - D ronning Louise, 80 Aar Fal'keplatte do Landsol! da ten do- 3 H- Dragen 315* Harald og Helene 316. Carl og Maud 317* Frederik V III, Sølvbryllup 318. Stockholm 319- Frederik og Louise 320. Kvindernes Bygning 321. Christian og Alexandrine 322. Edvard! Ojg Alexandra 323- Carl og Ingeborg 324- Parisierplatten 325- Cars/tensen 326. A arhus 327- F redensborg 328. Amalienborg 329- Julen 1908 B. & G Julein 1909 B. & 331. Julein 1913 do 332. Julen 1914 do 333. Julen 1915 do 334. Julen 1916 do 335. Jubilæum do 336. Dronning ILouises Minde do 337. Ribe Domkirke.338. T uborg tysk Platte Juleplatte Haa ndsy maskine Skilderier Maleri Sofa, 4 Stole, betr. m. rødt Plyds Nøddetræs Salonbord Lænestol, betr. m. sort Betræk Spisebord m. 2 Plader Kakkelovnsstativ Messing Skovl og Ildtang M essing Hængelampe

10 Mahogni Sofa, betr. m. grønt Plyds Spiralseng m. Madrats, Fod- & Skraapude U nderdyne Overdyne Puder 364. Diverse Børnetøj Sølv Herreuhr Herreuhrfoæder Egetræs Stueuhr Hængelampe Markisestænger Jærn-Lampetter Kobber Lampe Messing Lampet Fjedermadrats amerikansk Gyngestol Garderobestativ Hjørnehylde Bord 380. Diverse Rammer Spisebord Dækketøjsskab Guitar Skab Stk. Løber Sykurv paa Fod Rok M aleri: Sorø Sø Jærnseng med Fjedermadrats dobbelt Nodepult lt) - 39i- 1 Ghaiselongue Dyne Pude \ Vridemaskine Jærnseng med Madratser 39&- 1 Gasapparat, 1 Kasserolle, 1 Fad 397- Diverse Køkkentøj 39S. 1 Kaffekande Egetræs Spisebord dobbelt Seng med Fjedermadrats dobbelt Klædeskab Stumtjener Gyngestol Madrats 4 5* Diverse Rammer Stol M aleri: G. S.: Nakkehoved : Markvej : Aftensitemning : Kongebrovejen ved Middelfart: d o.: Marine d o.: Jagthuset. 4 *3-1 : Solnedgang. 4 H- 1 4 X !9-1 Hans Flugenring: Interiør fra Krøyers Malerskole Hans Lund': En Pompejanerinde

11 Maleri Malerier (sep.) Maileri: Gadeparti tredele mahogni malet Klædeskab Nøddetræs Komode Mahogni Bakkebord 43* 1 lille Mahogni Bord Nøddetræs Stumtjener marmoreret Søjle fransk Bord m. Broncebeskig Par Ridestøvler Kakkelovnsskærm Keramik-Buste (sign. Wolfsen) Jærnseng japansk Parasol Læder Hattefuiteral Juletræsfod, Stole Nøddetræs Sybord Lawn Tennis Ketscher Skilderier (Hesteportrætter) Skilderier (Blomsterbilleder) engelsk blaa Urtepotteskjuler nye Dannebrogsflag Stole lille Bord Mahogni Senge m. Fjedermadratser Sfcraapuder Komode ^3* Kom od e Puf!i 1. I., i!. I i,, V, Mahogni Toiletbord m. Spejl, Jærnseng m. Fjedermadrats og Skraapude' Mahogni Skab Krølhaarsmadrats Sengef o rstykkec.. Mahogni Stumltjjener Bord, betr. m. Klæde Spisebord m. Pladfer Spisestuestole broderet Sladreskammel poi! sfcret, Sovesofa polstrede Lænestole broderet Gyngestol Stol d'o. Servante m. Marmorplade Haa ndklasdestativ Kulkasse Gasovn Servantestel.. Spisestel, best. af 17 store og 14 smaa dybe' Tallerkener, 13 store og 5 smaa flade Tallerkener, 2 Sauceskaale, 1 stort rundt Fad* 1 lille og 1 stort ovalt Fad, 2 smaa ovale Fade, 4 Assietter, 2-Terriner 6.Æggebægre- 4 Saltkar 1 Thepotte 4 Jærngryder

12 Stegepande, 1 Æblesk i vepan d e Gasapparat,. 1 Kasserolle Vaskebrædt, 1 Spækkebrædt Plat-de-menage Fag blaa Gardiner Stik/. Gardiner 491. Diverse Gardiner kinesisk Vase, 1 Lampekuppel Karafler Sauceskaal Likørkaraffe stort Glas Gaskuppel 498. Diverse Seng m. Krøl haars madrat s malet Konsol Egetræs Bord Haandklædestativ T ræpude Bordlampe Kalipastafigur Vase, 1 Osteklokke, 1 Kiksdaase Fad, 1 Kedel, 1 Bækken Flaske, 2 Karafler, 1 Udskylningsapparat Pibe, 1 Køkkenvægt, 1 Pose m. Klemmer Staalsav, 1 Skammel malet Bord Køkkenspand Vaskestel, 3 store Fade Terrin, 1 Urtepotte m. m Diverse Gryde, 1 Blikkasse, 1 Lerfad ' Mælkekander, 1 Klædesnor, 1 Gulvskrubbe Skurebørster, 8 Krukker, Spand, Kasserolle Kasse m. Knive & Skeer, 1 Bordbørste Bakke, 1 Grydelaag, 2 Gulvklude Saltkar, 1 Sennepskande, 1 Blikdaase Blækhus, 1 Paraplystativ (Elfenben) Plade m. 2 Strygejærn Vase, 1 lille Laag Hovedpude, 1 Kakkelovnsforsats 526. Diverse Stk. Blikkuffert Bundt Gardinstænger 529-1,, Spanskrør Slnamaskine 53i - 1 Fejemaskiine Bundt Haveredskaber 533-1,, Kloakrensere Kasse Køkkentøj 535-1,, Lampeskærme ,, Skøjter 537-1,, Messingting Pakke Dukker Bundt Rullegardiner Æ sker Porcellæn 54T 1 Kasse Køkkentøj Pakker Diverse

13 » «* % * * -r Til Falkenbergs Auktioner, V * v */ '!/ V'nHf.'1 ( H! -. GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) modtages daglig fra Kl. 9 6 Anmeldelse af Varer og ; -> r. - i f r Møbler, som ønskes solgt. Stort Forskud. Afregning straks efter Salget.?>r I A - v S * i $ Kontoret er i 27. Telefon 1282 Det Købte kan henstaa i Forretningens Opbevaringsafdeling til senere Levering. i. ( J Henr kerbs Bogtrykkeri København.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

Elegant Indbo. Malerier

Elegant Indbo. Malerier falkenbergs a u k t i o n e r. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. KATALOG til Auktionen Torsdagen den 14. Juni 1917 Formiddag Kl. 11 og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG Auktionen til Tirsdag den 14. December 1915 Fmd. Kl. og flg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41 bortsolgt et godt vedligeholdt mindre Indbo samt en Del omtrent nye Kontormøbler

Læs mere

KATALOG. Kontor-, Butiks-, Lager-Inuentar, Restaurations-Montering og Plet-Service. FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (D e l ny

KATALOG. Kontor-, Butiks-, Lager-Inuentar, Restaurations-Montering og Plet-Service. FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (D e l ny FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (D e l ny Telefoner 1282-10,321. Theater) KATALOG til Auktionen O nsdag den 2. O kto b er K l. 10 og følgende Dag, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg.

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. FORTEGNELSE over Møbler m. m. som bortsælges ved Auktion Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Af Kataloget fremhæves: Pretiosa. Uhre, Nips, 35 Bind

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m.

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. Onsdagen d. 30 Januar, Formiddag Kl. 11 og følgende Dag bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41, bortsolgt paa Grund

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) Telefoner 1282-10,321. KATALOG til Auktionen M a n d a g den 11. N o v b. K l. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater)

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) T e le fo n e r 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Onsdag den 15. September Form. Kl. 10 og følgende Dage x * 69. Kongevej 27 & 29 (Det ny

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, Allégade 35, hvor der sælges det Dødsboerne efter Enkefru Jensine Kirstine Bang. født Sørensen, Frøken Birgitte'Cecilie

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende I KATALOG til AUKTION paa Villaen Hellerupvej Nr. 86 i Hellerup Tirsdag den 25. Juni 1918, Form. Kl. II1/* over en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende Direktør Victor C. Lassen. Malerierne sælges

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen Torsdag den 25. M aj 1916 Fmd. Kl. 10 og flg. Dag i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Læs mere

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4

KATALOG. Frk. S. C aro c s RASMUS NIELSEN. E ftersyn: j 0nsdagsen den u. 0kroSer. { KL 1 0-4 KATALOG T orsdagen den 12. O ktober Kl. 11 og følgende Dage bortsælges ved A u ktion paa N ørregade 41 en Del ud m ærket Indbo, K unstsager m. m., hvoriblandt efter O verretssagfører O lu f T haarups Rekvisition

Læs mere

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl.

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. 11 og følgende Dage GI. Kongevej 27 St 29 (Det ny Theater)

Læs mere

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6.

MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April Kl. 10-6. Torsdag den 12. April Kl. 1 0 6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 13. April 1917 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MflbERIC EFTERSYN. Onsdag den 11. April

Læs mere

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\%

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% ------- Frivillig og Tvangs-Auktion over Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% bliver ved Auktion, der afholdes Holbergsgade 14, bortsolgt ifølge Rekvisition af Hr.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober Kl. 10 5. Torsdag den 3. Oktober Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 4. Oktober 1918 Kl. 12 Ja Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 2. Oktober

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE FRA D. 8. TIL 11. MARTS Kl. I I 1/, FRA GAMMEL MØNT 2

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Glas, Porcelæn, Mah. og Egetræs Møbler, Lysekroner, gi. Stueuhre, Antikviteter, Tæpper, Malerier, gi. Kobberstik ni. m. tilh. Boet efter afd. Enkefru Amanda Salomonsen

Læs mere

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 KATALOG AUKTIONEN TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 EFTERSYN: «-»«> Mandag d. 2. April Kl. 11 3 Betalingen erlægges til Undertegnede hvor Kataloger faas Rasmus Nielsen, Nørregade

Læs mere

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Fnlkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktioner. T elefon Fredag den 17. M arts 1916 Kl.

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Fnlkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktioner. T elefon Fredag den 17. M arts 1916 Kl. Fnlkenbergs Auktioner Fredag den 17. M arts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 15. Marts Kl. 10 3

Læs mere

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m.

Herskabeligt Indbo. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 KSal : Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Selv, Glas, Porcelæn, udm. Møbler, Gardiner, Tæpper, Antikviteter, Malerier, m. m. tilhørende Boet efter afd. Enkebaronesse J. B. Dirckink Holm feld samt ifl. Begæring

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage KO KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage Allégade 35, hvor der bortsælges en Del Løsøre, tilh. forskellige Boer og en Del Effekter, udlagte ved

Læs mere

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g,

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g, (G K A T A L O G til AUKTIONEN J e r a f koldes T irsd ag den 3 0 te J u m, K l. 1 0 F o r m i d d a g, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., H h v o r der J>aa G ru n d af B ortrejse sælges et om trent n y t,

Læs mere

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl.

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. r KAT ALO G TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41 EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. 1 0-3 RASMUS NIELSEN Coaditioner. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

f " Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER

f  Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER f " AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. Oktober 1917, Form. K!. U og flg. Dage i Farvergade 6, Stl,en over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 ' KATALOG «> Auktionen Fredag den 24. November 1916 Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet,

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 2. September 1919, Form. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier,

Læs mere

IHaleri- og Platte-Auktion.

IHaleri- og Platte-Auktion. IHaleri- og Platte-Auktion. Tirsdag den 14. December 1915 Kl. 12 og følgende D^ge bliver ved offentlig Auktion, som afholdes Gammel Mønt 2 & 4 (Colosseum) Tirsdag Kl. 12: Onsdag bortsolgt INI ALE RIER

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/

Moderne Møbler og Indbo, og Befordringstøj. KATALOG TIL AUCTIONEN. Chr. 8. Møbler, NØRREGADE 41, 1. SAL, < 47/ < 47/ RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701. C 3 C :c D C D C D C D C 3 C D C g D C D C D C 3 C D C D C 3 C g D C D C D C :C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL,

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

KATALOG til Auktionen

KATALOG til Auktionen FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefoner 1282-10,321 KATALOG til Auktionen M andag den 13. Maj Kl. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Kontor-,

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum)

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) (itiy FRANSK KUNST F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) en meget fin Paniling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere f Eftersvn Onsdag

Læs mere

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m.

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til. A u k t i o hen *.s.. Fredag den 14. /VlaJ 1920,* Forhi. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6 over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

MALERIER. GI. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktionen Telefoner ,321. Fredag den 5. Juli 1918 KL 12/4 Middag

MALERIER. GI. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktionen Telefoner ,321. Fredag den 5. Juli 1918 KL 12/4 Middag - Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Juli 1918 KL 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 3. Juli Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m.

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m. r M AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til }»b iio trf fensfs rr*..... s»e,sesil66ttia Auktionen Onsdag; d. 24. Oktober 19I7, Form. K). H og flg. Dage i Farvergade 6,

Læs mere

Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m.

Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m. t FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, orientalske Møbler, Tæpper, Nips, Malerier, Raderinger, Kobberstik, Akvareller in. m. sotn bortsælges ved Auktion Torsdag den 29. November 1917 Formd. Kl. 10 og følg.

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1.

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1. Falkenbergs Auktioner Tirsdag den 12. August 1919 1(1.12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en større Samling MALERIER EFTERSYN: Mandag den 11. August

Læs mere

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo %70 Fortegnelse over en Del M alerier tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo samt nogle gode Løsøreeffekter, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i Amaliegade Nr. 12, 1 Sal, T orsdag den 13 Maj

Læs mere

XIBBO. siabeligt KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Onsdag den 8. September Kl. 11 Form.

XIBBO. siabeligt KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Onsdag den 8. September Kl. 11 Form. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 282 0,32 KATALOG til Auktionen Onsdag den 8. September Kl. Form. og følgende Dage GI. Kongevej 27 & 29 (Det ny Theater) ] over siabeligt

Læs mere

Herskabeligt Indbo. Malerier, Raderinger. FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Dei ny The ater)

Herskabeligt Indbo. Malerier, Raderinger. FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Dei ny The ater) FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Dei ny The ater) Telefoner 1282-10,321. KATALOG til Auktionen T o rs d a g den 2 6 Juni K l. 11 og følgende 8 Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

MALERIER. Russisk Kunst. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktioner. Telefoner ,321.

MALERIER. Russisk Kunst. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Falkenbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner Fredag den 27. Septbr. 1918 Kl. 12 %Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER Endvidere en Del Russisk Kunst

Læs mere