CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl , Beboerhuset, Dronningensgade 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) 8. Skybrudsplanen ( ) 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) 10. Indbrudskampagne ( ) 11. Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) 13. Nytårskur 2013 ( ) 14. Christianshavnermødet februar 2013 ( ) 15. Udpegning af tovholder til Arrangørgruppen ( ) 16. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 17. Meddelelser ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger spurgte om de partivalgte lokaludvalgsmedlemmers holdning til forslaget om nedlæggelsen af busslusen på Holmen. Erik Mortensen svarede, at han er imod forslaget. Lotte Barfod svarede, at hun er imod forslaget. Bent Christoffersen svarede, at han er imod forslaget, men at det er hans personlige holdning. Jens B. Sørensen svarede, at han er imod forslaget og at han ikke kan se, hvad det skal gøre godt for. Ruth Lønskov svarede, at hun er imod forslaget, men at hun ikke har talt med sit parti om det. Borgeren spurgte videre, hvad de partivalgte lokaludvalgsmedlemmer gør for at få deres parti til at ændre holdning og lytte til befolkningens synspunkter. Bent Christoffersen svarede, at han diskuterer sagen med sit partis gruppe i Borgerrepræsentationen. Erik Mortensen svarede, at han savner repræsentation i Borgerrepræsentationen fra Christianshavn, fordi lokalkendskab er vigtigt. Han opfordrede christianshavnerne til at sørge for at få valgt lokale medlemmer af Borgerrepræsentationen. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. 1

3 Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - Det seneste referat (Udsendt med mail den 1. oktober 2012) 1. Poul Cohrt oplyste, at Forretningsudvalget har forskellig opfattelse af, om lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 besluttede at afholde en offentlig workshop om Christianshavns Torv. Det fremgår af referatet fra mødet, at lokaludvalget besluttede workshoppen, men da Teknik- og Miljøforvaltningen i mellemtiden har lagt op til et samarbejde med lokaludvalget om et projekt for Christianshavns Torv, er workshoppen ikke aktuel længere. Asbjørn Kaasgaard tilføjede, at da lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 traf beslutning i sagen Medlemsforslag om processen vedrørende projekt for Christianshavns Torv, var konsekvensen efter hans opfattelse, at lokaludvalget besluttede ikke at holde en workshop. Efter hans mening burde den beslutning have indgået i lokaludvalgets beslutning i sagen Status på bydelsplanen 2. På forslag fra Julius Lund og Kirsten V. Andersen besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle en tillægsdagsorden med sagen Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade. Lokaludvalget besluttede at behandle sagen før punkt 3 på den ordinære dagsorden. 3. På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle punkt 11 Puljeøkonomien, oktober 2012 som en beslutningssag, og ikke som en efterretningssag. 4. Lokaludvalget godkendte dagsordenen med ovennævnte ændringer. 2

4 T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget med spørgsmål vedrørende den foreslåede trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at bemyndige formanden til at stille Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålnene, der fremgår af Problemstilling. Julius Lund og Kirsten V. Andersen har stillet følgende medlemsforslag: Kirsten V. Andersen og Julius Lund foreslår, at vi skriver til TMF og politikerne i to omgange. Et brev med spørgsmål som vi afsender efter dette L.U. møde, og når vi forhåbentlig har modtaget svar fra dem, så sender vi et endeligt høringssvar til Kommunen, som vi vedtager på novembermødet. Vi foreslår at stille følgende spørgsmål til forvaltningen nu: 1) Findes der eksempler, hvor tilsvarende foranstaltninger er etableret på en lignende vej med succes? Hvor i landet ligger de? For ellers er der tale om, at Prinsessegade bliver et eksperiment. 2) Vil forvaltningen på baggrund af den tvivl, der er rejst, tage initiativ til at løsningen vurderes af en uafhængig instans, før den fremlægges til politisk beslutning? (J.C. Højgaard fra TMF sagde på borgermødet d. 24. okt., at dette først vil ske, NÅR beslutningen er truffet). 3) Er det rigtigt, som Harry Lahrmann, trafikforsker ved Aalborg Universitet, hævder, at løsningen med de ensporede indsnævringer vil give konflikter mellem bilisterne om hvem der kommer først? og er det rigtigt, at dette vil øge usikkerheden for børn, der skal krydse vejen på disse steder, fordi de nu skal se til begge sider? Har COWI taget højde for, at Prinsessegade er præget af meget hensynsløs kørsel? 4) Er det rigtigt, at løsningen vil give bilisterne mange stop og accelerationer og tomgangskørsel, og at dette vil give mere forurening og støj, end hvis bilerne kunne passere i en jævn, lav hastighed? Har COWI og forvaltningen brugt konstanthastighedsberegninger, dvs. at man går ud fra, at bilerne i Prinsessegade kører med jævn hastighed, der er afstemt efter forholdene? 3

5 5) Er der i lokalplanforslaget taget højde for, at der sker en kraftig udbygning af Margretheholm og senere af Refshaleøen, at der bliver øget trafik til multihallen og til Papirøen, både i byggefasen med tung trafik, og når byggeriet er slut, med deraf følgende trafikbelastning af Prinsessegade. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at stille de foreslåede spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Svarene på spørgsmålene skal indgå i Arbejdsgruppen om Teknik og Miljøs forberedelse af et udkast til høringssvar fra lokaludvalget vedrørende lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 og om trafiksanering af Prinsessegade. Lokaludvalget skal beslutte høringssvaret i mødet den 28. November Intet. Godkendt, idet udtalelsen fra trafikforsker Harry Lahrmann skal citeres i henvendelsen til Teknikog Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget. 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. 4

6 Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331 Holmen II i offentlig høring med svarfrist den 10. december Planen gør det muligt at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre. Den 24. oktober 2012 havde Teknik- og Miljøforvaltningen et borgermøde om sagen. Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø foreslår nedenstående høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg er FOR trafiksikring af Prinsessegade, og vi så gerne mere sikring, end det fremgår af lokalplanforslaget. Christianshavns Lokaludvalg er IMOD nedlæggelse af busslusen, og den eneste gode konsekvens for miljøet, vi kan se, er en mindskning af det totale CO2-udslip fra trafikken til/fra Holmen, og det svarer til ca. 20 danskeres CO2-udslip. I Prinsessegade er der generelt et problem med mange bløde trafikanter og mange biler, hvoraf mange kører ret vildt og desperat. Papirøen, Christiansholm, er opsagt til udgangen af 2013, men allerede i slutningen af april 2013 stopper den tunge trafik med de store lastbiler med avispapir til/fra øen gennem Prinsessegade. Derefter forventes der at blive boliger og erhverv, som vil give mere trafik gennem Prinsessegade. Det fremgår ikke, om der er taget højde for denne stigning i trafik. Når Prinsessegade er blevet trafiksikret, bør der laves trafiktællinger for at sikre, at antagelserne i lokalplanen holder. Kirsten V. Andersen foreslår, at høringssvaret suppleres med følgende: 1. Trafik til/fra Refshaleøen bliver forøget, da der kommer flere boliger. Er der taget højde for det i tallene? 2. Trafikken i de omliggende gader vil blive markant ændret, da mange nok vil undgå Prinsessegade og bruge disse. Det kan få store konsekvenser og bør nævnes i planen og der bør følges op på det, når Prinsessegade er sikret. 3. Den store nye institution på Trekantsgrunden vil sikkert betyde mere trafik og måske have ønsker til trafiksikring af Prinsessegade. På side 6 i lokalplanforslaget er foreslået en helle i Prinsessegade på kirkesiden mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandstræde. Denne helle bør flyttes til modsatte side af Prinsessegade, hvor der er 5

7 børneinstitutioner og derfor mange cykler og mennesker på fortovet. Her er mere brug for en helle. Formanden kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag og Kirsten V. Andersen forslag til tilføjelser. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, lægger sekretariatet det på kommunens Bliv Hørtportal. Lokalplanforslaget og supplerende materiale (er tidligere udsendt til lokaludvalgets medlemmer) Se også Sagen blev udsat til mødet den 28. november 2012, idet de til mødet fremkomne oplysninger skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser. 6

8 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal udpege deltagere til et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger deltagere til et møde den 14. november 2012 om Christianshavns Torv, som Teknik- og Miljøforvaltningen har inviteret lokaludvalget til. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal skrev den 12. oktober 2012, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet og at hun forventer, at lokaludvalget bidrager med lokalområdets ønsker. Det var som svar på lokaludvalgets breve til Teknik- og Miljøforvaltningen om forvaltningens kommentarer til bydelsplanprojektet Torvet for alle og til Teknik- og Miljøudvalget om at se bort fra forvaltningens projekt for torvet, når kommunens budget for 2013 skal udmøntes. Som opfølgning på brevet fra borgmesteren har Center for Bydesign i Teknik- og Miljøforvaltningen inviteret til møde om torvet. Formanden foreslår, at Forretningsudvalget og Torvegruppen udpeges til at deltage i mødet og at de, der udpeges, holder et formøde forud for mødet med forvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen holdes den 14. november 2012 kl i lokaludvalgets lokale i Beboerhuset. Inden da holder de, der udpeget af lokaludvalget til at deltage i mødet, et formøde. I lokaludvalgets møde den 28. november 2012 orienterer mødedeltagerne lokaludvalget om sagen. 7

9 Efter lokaludvalgets møde den 26. september 2012 er der opstået tvivl om, hvorvidt lokaludvalget har besluttet at afholde en offentlig workshop om torvet. Forretningsudvalget er i et møde den 25. oktober 2012 blevet enige om, at en workshop er uaktuel i og med, at teknik- og miljøborgmesteren har lagt op til, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet. Intet Poul Cohrt oplyste, at mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv holdes ultimo november. Lokaludvalget udpegede medlemmerne af Forretningsudvalget og medlemmerne af Torvegruppen til at repræsentere lokaludvalget i mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. Forinden holder Forretningsudvalget og Torvegruppen et formøde. 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren, der på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen (Christiansholm) foreslår, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm, der fremgår af problemstillingsafsnittet nedenfor. Erling Ekegren foreslår på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og direktøren for By & Havn: 8

10 Christianshavns Lokaludvalg er yderst tilfreds med Frank Jensen og Ayfer Baykals udmelding til Morten Kabell (brev af ) om at Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker en bred inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. Christianshavns Lokaludvalg nedsatte før sommerferien en arbejdsgruppe med det formål at skabe dialog mellem borgere og beslutningstagere om samme emne. Med Pressens Fællesindkøbs opsigelse af lejemålet på Christiansholm med udgangen af 2013 er sagen blevet meget aktuel. Christianshavns Lokaludvalg påtager sig gerne formidlerrollen i forhold til inddragelse af borgerne og offentligheden. Vi mødes derfor meget gerne med de to forvaltninger samt By & Havn til et møde, hvor vi kan drøfte parternes forventninger til inddragelsen af offentligheden. Det kunne endvidere være nyttigt at vi på samme møde drøftede en tidsplan (strategi og handleplan) for borgerdialogen om Christiansholm. Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren og ad hocarbejdsgruppen om Papirøen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal og direktør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen. Frank Jensen og Ayfer Baykals brev til Morten Kabell af 14. september 2012 Godkendt. 9

11 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om at lokaludvalget i et brev til teknik- og miljøborgmesteren spørger, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til teknik- og miljøborgmesteren, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal, som fremgår af problemstillingen. Erling Ekegren foreslår, at lokaludvalget skiver følgende til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: I følge budgetaftalen for 2013 mellem 4 partier og dermed flertallet på Rådhuset udsættes anlæggene af cykelstierne til og fra de nye broer over Inderhavnen og Christianshavns Kanal fra 2013 til Vi går ud fra, at færdiggørelsen af broerne følger tidsplanen og dermed står færdige i løbet af denne vinter. Det er derfor med forbavselse, at vi nu kan konstatere, at landanlæggene ikke følger denne tidsplan og at nye cykelforbindelser til broerne nu er planlagt til at stå klar lang tid efter, broerne bliver indviet. Dette kan skabe en kaotisk cykeltrafik på Christianshavn til gene for både cyklister og ikke mindst gående i bydelen, hvis cykeltrafikken over broerne skal benytte de nuværende veje og stier på Christianshavn. Vi frygter at anlæg af cykelstierne trækkes i langdrag, som vi har set det ved Fisketorvsbroen med de cyklistproblemer, der stadig ikke er løst der. Vi skal derfor bede om en redegørelse for, hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne. 10

12 Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til teknik- og miljøborgmesteren. Intet Godkendt. 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Asbjørn Kaasgaard om at rette henvendelse til overborgmesteren m.fl. om de bopælsfri tilladelser på Krøyers Plads. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til at henvende sig til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren vedrørende bopælspligt på Krøyers Plads og om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Asbjørn Kaasgaard skriver: 11

13 Manglende bopælspligt på Krøyers Plads NCC er i gang med en større reklame for deres byggeri på Krøyers Plads, bl.a. med priser fra 4-17 mill. pr. lejlighed og at der ikke er bopælspligt. Jeg mener vi hele tiden har fået at vide, at det var med bopælspligt. Jeg mener, vi skal rette en henvendelse til Fransk Jensen m.fl. om, at de bopælsfri tilladelser må stoppes og i øvrigt spørge om, hvordan det går med hans eget forslag om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Det ønsker jeg på kommende CLU møde. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at sende overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren et brev, hvori han beder dem bekræfte, at der er bopælspligt på Krøyers Plads og spørger om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Formanden gør dog opmærksom på Økonomiforvaltningens notat til Økonomiudvalget om, hvad kommunen kan og ikke kan stille krav om i forhold til bopælspligt se bilaget. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden sender et brev til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. Notat om bopælspligt Godkendt. 12

14 8. Skybrudsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens skybrudsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens skybrudsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Skybrudsplan var i høring den 20. september-17. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en acceperet risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor skal disse der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsaten. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i skybrudsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 13

15 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om Skybrudsplanen 2. Skybrudsplanen Se også På forslag fra Lotte Barfod besluttede lokaludvalget at bemyndige formanden til at sende Teknikog Miljøforvaltningen et brev om, at der bør være en tidsplan for de tiltag, som hhv. forvaltningen og Miljøpunktet foreslår; dette som supplement til Miljøpunktets høringssvar. 14

16 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens ressource- og affaldsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens ressource- og affaldsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan var i høring den 24. august-19. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i ressource- og affaldsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 15

17 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om ressource- og affaldsplanen 2. Ressource- og affaldsplanen, målsætningsdelen Se også hvor man finder planens planlægningsdel og kortlægningsdel Lokaludvalget drøftede og tiltrådte Miljøpunktets høringssvar. 10. Indbrudskampagne ( ) Lokaludvalget skal beslutte at deltage i en bydækkende kampagne mod indbrud, som iværksættes i regi af Sikker By Programmet i ugerne op til julen Lokaludvalget skal endvidere tage stilling til, hvilke lokale aktiviteter og events, der vil være relevante at gennemføre i den enkelte bydel i forbindelse med kampagnen mod indbrud. 16

18 INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter oplægget til den bydækkende kampagne mod indbrud fra Center for Sikker By i forhold til lokaludvalgets lokalområde. 2. At Christianshavns Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt og hvordan man ønsker at bidrage til den bydækkende kampagne mod indbrud og efterfølgende meddeler Center for Sikker By beslutningen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden Antallet af indbrud i København har været stigende over de sidste 10 år. Til trods for et mindre fald i 2011 i forhold til 2010 prioriterer Københavns Politi fortsat indsatsen mod indbrud højt. I regi af Sikker By Programmet vil der derfor i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Københavns Politi. Som udgangspunkt vil kampagnen være synlig på plakatsøjler i hele byen i kampagneperioden, og kampagnematerialet vil blive distribueret ud til borgerservicecentre, biblioteker og kulturhuse i byen. Indbrudskampagnen bygger på materiale til en kampagne, der blev udviklet og gennemført som et samarbejde mellem kommunen, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Politi i december Her faldt antallet af indbrud i kampagneperioden med 65 procent i Tingbjerg og 28 procent i det øvrige Brønshøj-Husum sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse og giver gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at undgå indbrud. Den understøtter desuden Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp, som relanceres i november For at kampagnen kan blive så effektiv som muligt og nå ud til flest mulige mennesker, er det vigtigt, at lokale kræfter bakker op om kampagnen. Sidste år valgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skabe opmærksomhed om budskabet med uddeling af gratis risengrød samtidig med uddeling af kampagnematerialet. Men det er også en 17

19 mulighed at arrangere borgermøder, tryghedsvandringer eller simpelthen dele materialet ud fra relevante locations i bydelen. Center for Sikker By leverer det fælles kampagnemateriale og kan bidrage med idéudvikling på events og relevante kontaktpersoner f.eks. i politiet eller Det Kriminalpræventive Råd. Eksempel på materiale fra sidste års kampagne mod indbrud i Brønshøj-Husum er vedlagt som bilag 1. ØKONOMI Der er afsat kr. til kampagnen i Center for Sikker By. Heraf finansieres tryk af kampagnematerialet til omdeling i hver bydel (op til x antal eksemplarer) samt udgiften til opsætning af kampagnen på plakatsøjler i hele byen. Finansiering af yderligere events, borgermøder mv. i bydelen, forestås af det enkelte lokaludvalg. VIDERE PROCES Afhænger af lokaludvalgets drøftelse. Materiale fra Indbrudskampagne 2011 Lokaludvalget besluttede at omdele flyers om sikring mod indbrud i forbindelse med lokaludvalgets juletræsarrangement den 25. november Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender status for puljemidlerne (se bilaget) Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med 18

20 en status på økonomien. Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. 1. Puljeøkonomien oktober 2012 På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget at afsætte 700 kr. af puljemidlerne til indkøb af to bøger om luftforurening, som stilles til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. Dette, medmindre at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn påtager sig udgiften. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har efterfølgende påtaget sig at betale for bøgerne og stille dem til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. 19

21 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til 1 puljeansøgning. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Det Olske Orkester på en ansøgning om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Afslaget begrundes med, dels at lokaludvalget vurderer, at temadagen bør finansieres af skolerne og dels, at lokaludvalget ikke for tiden har frie midler til at kunne støtte ansøgningen. Lokaludvalget har modtaget 1 puljeansøgning. 1. Det Olske Orkester: Temadag om Skilsmisser, Svigt og Ansvar Det Olske Orkester har søgt om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Temadagen holdes i perioden november i undervisningstiden og indeholder en gratis forevisning af forestillingen Dengang Vi Blev Væk og en Workshop/debat med teaterpædagog. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret i og med, at det henvender sig til christianshavnere. Endvidere, at det er dialogskabende og netværksstøttende, samler borgere på tværs af sociale og etniske forskelle og styrker Christianshavns sociale ressourcer. Sekretariatet bemærker, at arrangementet er for en lukket kreds og derfor ikke offentligt tilgængeligt. Det er en politisk vurdering, om arrangementet burde finansieres af andre offentlige institutioner. Med de forbehold ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet. Arbejdsgruppens anbefaling Det Olske Orkester har søgt om en støtte på kr. til en temadag om "Skilsmisser, Svigt og Ansvar". Arrangementet (incl. forestillingen "Dengang Vi Blev Væk") ønskes afholdt i perioden november i skolernes undervisningstid hos ZeBU, Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4. 20

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-6933) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-6944) 3. Det lokale miljøarbejde - høringssvar (2011-4231) 4. Ændring i konceptet for lokaludvalg - høringssvar (2011-4282)

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode.

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Kære medlemmer af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 REFERAT for mødet den 27.02.2013, kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2013-39634) 1 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2013-39637) 2 3. Decentral forvaltningsorganisering

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

INTEGRATIONSRÅDET. Referat af. møde i. Mandag den Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

INTEGRATIONSRÅDET. Referat af. møde i. Mandag den Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Referat af møde i INTEGRATIONSRÅDET Mandag den 07.09 2009 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Martin Karbech Mouritsen, formand Teddy Nielsen, næstformand Katrine Skov, MB (afbud) Susanne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 25. maj 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 25. maj 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Status på Krøyers Plads-projektet 4. Medlemsforslag om mandat vedrørende Krøyers Plads 5. Bydelsplanen 6. Orientering fra arbejdsgrupperne 7. Torvet 8. Tilgængelighed

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsråd 02.10.09 Med baggrund erfaringerne fra tidligere velfungerende trafiksikkerhedsråd såvel i kommunerne som i amtet/regionen nedsættes et Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt kommune. Rådet

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere