CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl , Beboerhuset, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) 8. Skybrudsplanen ( ) 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) 10. Indbrudskampagne ( ) 11. Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) 13. Nytårskur 2013 ( ) 14. Christianshavnermødet februar 2013 ( ) 15. Udpegning af tovholder til Arrangørgruppen ( ) 16. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 17. Meddelelser ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger spurgte om de partivalgte lokaludvalgsmedlemmers holdning til forslaget om nedlæggelsen af busslusen på Holmen. Erik Mortensen svarede, at han er imod forslaget. Lotte Barfod svarede, at hun er imod forslaget. Bent Christoffersen svarede, at han er imod forslaget, men at det er hans personlige holdning. Jens B. Sørensen svarede, at han er imod forslaget og at han ikke kan se, hvad det skal gøre godt for. Ruth Lønskov svarede, at hun er imod forslaget, men at hun ikke har talt med sit parti om det. Borgeren spurgte videre, hvad de partivalgte lokaludvalgsmedlemmer gør for at få deres parti til at ændre holdning og lytte til befolkningens synspunkter. Bent Christoffersen svarede, at han diskuterer sagen med sit partis gruppe i Borgerrepræsentationen. Erik Mortensen svarede, at han savner repræsentation i Borgerrepræsentationen fra Christianshavn, fordi lokalkendskab er vigtigt. Han opfordrede christianshavnerne til at sørge for at få valgt lokale medlemmer af Borgerrepræsentationen. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. 1

3 Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - Det seneste referat (Udsendt med mail den 1. oktober 2012) 1. Poul Cohrt oplyste, at Forretningsudvalget har forskellig opfattelse af, om lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 besluttede at afholde en offentlig workshop om Christianshavns Torv. Det fremgår af referatet fra mødet, at lokaludvalget besluttede workshoppen, men da Teknik- og Miljøforvaltningen i mellemtiden har lagt op til et samarbejde med lokaludvalget om et projekt for Christianshavns Torv, er workshoppen ikke aktuel længere. Asbjørn Kaasgaard tilføjede, at da lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 traf beslutning i sagen Medlemsforslag om processen vedrørende projekt for Christianshavns Torv, var konsekvensen efter hans opfattelse, at lokaludvalget besluttede ikke at holde en workshop. Efter hans mening burde den beslutning have indgået i lokaludvalgets beslutning i sagen Status på bydelsplanen 2. På forslag fra Julius Lund og Kirsten V. Andersen besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle en tillægsdagsorden med sagen Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade. Lokaludvalget besluttede at behandle sagen før punkt 3 på den ordinære dagsorden. 3. På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle punkt 11 Puljeøkonomien, oktober 2012 som en beslutningssag, og ikke som en efterretningssag. 4. Lokaludvalget godkendte dagsordenen med ovennævnte ændringer. 2

4 T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget med spørgsmål vedrørende den foreslåede trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at bemyndige formanden til at stille Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålnene, der fremgår af Problemstilling. Julius Lund og Kirsten V. Andersen har stillet følgende medlemsforslag: Kirsten V. Andersen og Julius Lund foreslår, at vi skriver til TMF og politikerne i to omgange. Et brev med spørgsmål som vi afsender efter dette L.U. møde, og når vi forhåbentlig har modtaget svar fra dem, så sender vi et endeligt høringssvar til Kommunen, som vi vedtager på novembermødet. Vi foreslår at stille følgende spørgsmål til forvaltningen nu: 1) Findes der eksempler, hvor tilsvarende foranstaltninger er etableret på en lignende vej med succes? Hvor i landet ligger de? For ellers er der tale om, at Prinsessegade bliver et eksperiment. 2) Vil forvaltningen på baggrund af den tvivl, der er rejst, tage initiativ til at løsningen vurderes af en uafhængig instans, før den fremlægges til politisk beslutning? (J.C. Højgaard fra TMF sagde på borgermødet d. 24. okt., at dette først vil ske, NÅR beslutningen er truffet). 3) Er det rigtigt, som Harry Lahrmann, trafikforsker ved Aalborg Universitet, hævder, at løsningen med de ensporede indsnævringer vil give konflikter mellem bilisterne om hvem der kommer først? og er det rigtigt, at dette vil øge usikkerheden for børn, der skal krydse vejen på disse steder, fordi de nu skal se til begge sider? Har COWI taget højde for, at Prinsessegade er præget af meget hensynsløs kørsel? 4) Er det rigtigt, at løsningen vil give bilisterne mange stop og accelerationer og tomgangskørsel, og at dette vil give mere forurening og støj, end hvis bilerne kunne passere i en jævn, lav hastighed? Har COWI og forvaltningen brugt konstanthastighedsberegninger, dvs. at man går ud fra, at bilerne i Prinsessegade kører med jævn hastighed, der er afstemt efter forholdene? 3

5 5) Er der i lokalplanforslaget taget højde for, at der sker en kraftig udbygning af Margretheholm og senere af Refshaleøen, at der bliver øget trafik til multihallen og til Papirøen, både i byggefasen med tung trafik, og når byggeriet er slut, med deraf følgende trafikbelastning af Prinsessegade. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at stille de foreslåede spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Svarene på spørgsmålene skal indgå i Arbejdsgruppen om Teknik og Miljøs forberedelse af et udkast til høringssvar fra lokaludvalget vedrørende lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 og om trafiksanering af Prinsessegade. Lokaludvalget skal beslutte høringssvaret i mødet den 28. November Intet. Godkendt, idet udtalelsen fra trafikforsker Harry Lahrmann skal citeres i henvendelsen til Teknikog Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget. 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. 4

6 Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331 Holmen II i offentlig høring med svarfrist den 10. december Planen gør det muligt at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre. Den 24. oktober 2012 havde Teknik- og Miljøforvaltningen et borgermøde om sagen. Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø foreslår nedenstående høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg er FOR trafiksikring af Prinsessegade, og vi så gerne mere sikring, end det fremgår af lokalplanforslaget. Christianshavns Lokaludvalg er IMOD nedlæggelse af busslusen, og den eneste gode konsekvens for miljøet, vi kan se, er en mindskning af det totale CO2-udslip fra trafikken til/fra Holmen, og det svarer til ca. 20 danskeres CO2-udslip. I Prinsessegade er der generelt et problem med mange bløde trafikanter og mange biler, hvoraf mange kører ret vildt og desperat. Papirøen, Christiansholm, er opsagt til udgangen af 2013, men allerede i slutningen af april 2013 stopper den tunge trafik med de store lastbiler med avispapir til/fra øen gennem Prinsessegade. Derefter forventes der at blive boliger og erhverv, som vil give mere trafik gennem Prinsessegade. Det fremgår ikke, om der er taget højde for denne stigning i trafik. Når Prinsessegade er blevet trafiksikret, bør der laves trafiktællinger for at sikre, at antagelserne i lokalplanen holder. Kirsten V. Andersen foreslår, at høringssvaret suppleres med følgende: 1. Trafik til/fra Refshaleøen bliver forøget, da der kommer flere boliger. Er der taget højde for det i tallene? 2. Trafikken i de omliggende gader vil blive markant ændret, da mange nok vil undgå Prinsessegade og bruge disse. Det kan få store konsekvenser og bør nævnes i planen og der bør følges op på det, når Prinsessegade er sikret. 3. Den store nye institution på Trekantsgrunden vil sikkert betyde mere trafik og måske have ønsker til trafiksikring af Prinsessegade. På side 6 i lokalplanforslaget er foreslået en helle i Prinsessegade på kirkesiden mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandstræde. Denne helle bør flyttes til modsatte side af Prinsessegade, hvor der er 5

7 børneinstitutioner og derfor mange cykler og mennesker på fortovet. Her er mere brug for en helle. Formanden kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag og Kirsten V. Andersen forslag til tilføjelser. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, lægger sekretariatet det på kommunens Bliv Hørtportal. Lokalplanforslaget og supplerende materiale (er tidligere udsendt til lokaludvalgets medlemmer) Se også Sagen blev udsat til mødet den 28. november 2012, idet de til mødet fremkomne oplysninger skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser. 6

8 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal udpege deltagere til et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger deltagere til et møde den 14. november 2012 om Christianshavns Torv, som Teknik- og Miljøforvaltningen har inviteret lokaludvalget til. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal skrev den 12. oktober 2012, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet og at hun forventer, at lokaludvalget bidrager med lokalområdets ønsker. Det var som svar på lokaludvalgets breve til Teknik- og Miljøforvaltningen om forvaltningens kommentarer til bydelsplanprojektet Torvet for alle og til Teknik- og Miljøudvalget om at se bort fra forvaltningens projekt for torvet, når kommunens budget for 2013 skal udmøntes. Som opfølgning på brevet fra borgmesteren har Center for Bydesign i Teknik- og Miljøforvaltningen inviteret til møde om torvet. Formanden foreslår, at Forretningsudvalget og Torvegruppen udpeges til at deltage i mødet og at de, der udpeges, holder et formøde forud for mødet med forvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen holdes den 14. november 2012 kl i lokaludvalgets lokale i Beboerhuset. Inden da holder de, der udpeget af lokaludvalget til at deltage i mødet, et formøde. I lokaludvalgets møde den 28. november 2012 orienterer mødedeltagerne lokaludvalget om sagen. 7

9 Efter lokaludvalgets møde den 26. september 2012 er der opstået tvivl om, hvorvidt lokaludvalget har besluttet at afholde en offentlig workshop om torvet. Forretningsudvalget er i et møde den 25. oktober 2012 blevet enige om, at en workshop er uaktuel i og med, at teknik- og miljøborgmesteren har lagt op til, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet. Intet Poul Cohrt oplyste, at mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv holdes ultimo november. Lokaludvalget udpegede medlemmerne af Forretningsudvalget og medlemmerne af Torvegruppen til at repræsentere lokaludvalget i mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. Forinden holder Forretningsudvalget og Torvegruppen et formøde. 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren, der på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen (Christiansholm) foreslår, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm, der fremgår af problemstillingsafsnittet nedenfor. Erling Ekegren foreslår på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og direktøren for By & Havn: 8

10 Christianshavns Lokaludvalg er yderst tilfreds med Frank Jensen og Ayfer Baykals udmelding til Morten Kabell (brev af ) om at Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker en bred inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. Christianshavns Lokaludvalg nedsatte før sommerferien en arbejdsgruppe med det formål at skabe dialog mellem borgere og beslutningstagere om samme emne. Med Pressens Fællesindkøbs opsigelse af lejemålet på Christiansholm med udgangen af 2013 er sagen blevet meget aktuel. Christianshavns Lokaludvalg påtager sig gerne formidlerrollen i forhold til inddragelse af borgerne og offentligheden. Vi mødes derfor meget gerne med de to forvaltninger samt By & Havn til et møde, hvor vi kan drøfte parternes forventninger til inddragelsen af offentligheden. Det kunne endvidere være nyttigt at vi på samme møde drøftede en tidsplan (strategi og handleplan) for borgerdialogen om Christiansholm. Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren og ad hocarbejdsgruppen om Papirøen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal og direktør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen. Frank Jensen og Ayfer Baykals brev til Morten Kabell af 14. september 2012 Godkendt. 9

11 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om at lokaludvalget i et brev til teknik- og miljøborgmesteren spørger, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til teknik- og miljøborgmesteren, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal, som fremgår af problemstillingen. Erling Ekegren foreslår, at lokaludvalget skiver følgende til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: I følge budgetaftalen for 2013 mellem 4 partier og dermed flertallet på Rådhuset udsættes anlæggene af cykelstierne til og fra de nye broer over Inderhavnen og Christianshavns Kanal fra 2013 til Vi går ud fra, at færdiggørelsen af broerne følger tidsplanen og dermed står færdige i løbet af denne vinter. Det er derfor med forbavselse, at vi nu kan konstatere, at landanlæggene ikke følger denne tidsplan og at nye cykelforbindelser til broerne nu er planlagt til at stå klar lang tid efter, broerne bliver indviet. Dette kan skabe en kaotisk cykeltrafik på Christianshavn til gene for både cyklister og ikke mindst gående i bydelen, hvis cykeltrafikken over broerne skal benytte de nuværende veje og stier på Christianshavn. Vi frygter at anlæg af cykelstierne trækkes i langdrag, som vi har set det ved Fisketorvsbroen med de cyklistproblemer, der stadig ikke er løst der. Vi skal derfor bede om en redegørelse for, hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne. 10

12 Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til teknik- og miljøborgmesteren. Intet Godkendt. 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Asbjørn Kaasgaard om at rette henvendelse til overborgmesteren m.fl. om de bopælsfri tilladelser på Krøyers Plads. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til at henvende sig til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren vedrørende bopælspligt på Krøyers Plads og om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Asbjørn Kaasgaard skriver: 11

13 Manglende bopælspligt på Krøyers Plads NCC er i gang med en større reklame for deres byggeri på Krøyers Plads, bl.a. med priser fra 4-17 mill. pr. lejlighed og at der ikke er bopælspligt. Jeg mener vi hele tiden har fået at vide, at det var med bopælspligt. Jeg mener, vi skal rette en henvendelse til Fransk Jensen m.fl. om, at de bopælsfri tilladelser må stoppes og i øvrigt spørge om, hvordan det går med hans eget forslag om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Det ønsker jeg på kommende CLU møde. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at sende overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren et brev, hvori han beder dem bekræfte, at der er bopælspligt på Krøyers Plads og spørger om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Formanden gør dog opmærksom på Økonomiforvaltningens notat til Økonomiudvalget om, hvad kommunen kan og ikke kan stille krav om i forhold til bopælspligt se bilaget. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden sender et brev til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. Notat om bopælspligt Godkendt. 12

14 8. Skybrudsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens skybrudsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens skybrudsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Skybrudsplan var i høring den 20. september-17. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en acceperet risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor skal disse der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsaten. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i skybrudsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 13

15 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om Skybrudsplanen 2. Skybrudsplanen Se også På forslag fra Lotte Barfod besluttede lokaludvalget at bemyndige formanden til at sende Teknikog Miljøforvaltningen et brev om, at der bør være en tidsplan for de tiltag, som hhv. forvaltningen og Miljøpunktet foreslår; dette som supplement til Miljøpunktets høringssvar. 14

16 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens ressource- og affaldsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens ressource- og affaldsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan var i høring den 24. august-19. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i ressource- og affaldsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 15

17 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om ressource- og affaldsplanen 2. Ressource- og affaldsplanen, målsætningsdelen Se også hvor man finder planens planlægningsdel og kortlægningsdel Lokaludvalget drøftede og tiltrådte Miljøpunktets høringssvar. 10. Indbrudskampagne ( ) Lokaludvalget skal beslutte at deltage i en bydækkende kampagne mod indbrud, som iværksættes i regi af Sikker By Programmet i ugerne op til julen Lokaludvalget skal endvidere tage stilling til, hvilke lokale aktiviteter og events, der vil være relevante at gennemføre i den enkelte bydel i forbindelse med kampagnen mod indbrud. 16

18 INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter oplægget til den bydækkende kampagne mod indbrud fra Center for Sikker By i forhold til lokaludvalgets lokalområde. 2. At Christianshavns Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt og hvordan man ønsker at bidrage til den bydækkende kampagne mod indbrud og efterfølgende meddeler Center for Sikker By beslutningen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden Antallet af indbrud i København har været stigende over de sidste 10 år. Til trods for et mindre fald i 2011 i forhold til 2010 prioriterer Københavns Politi fortsat indsatsen mod indbrud højt. I regi af Sikker By Programmet vil der derfor i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Københavns Politi. Som udgangspunkt vil kampagnen være synlig på plakatsøjler i hele byen i kampagneperioden, og kampagnematerialet vil blive distribueret ud til borgerservicecentre, biblioteker og kulturhuse i byen. Indbrudskampagnen bygger på materiale til en kampagne, der blev udviklet og gennemført som et samarbejde mellem kommunen, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Politi i december Her faldt antallet af indbrud i kampagneperioden med 65 procent i Tingbjerg og 28 procent i det øvrige Brønshøj-Husum sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse og giver gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at undgå indbrud. Den understøtter desuden Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp, som relanceres i november For at kampagnen kan blive så effektiv som muligt og nå ud til flest mulige mennesker, er det vigtigt, at lokale kræfter bakker op om kampagnen. Sidste år valgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skabe opmærksomhed om budskabet med uddeling af gratis risengrød samtidig med uddeling af kampagnematerialet. Men det er også en 17

19 mulighed at arrangere borgermøder, tryghedsvandringer eller simpelthen dele materialet ud fra relevante locations i bydelen. Center for Sikker By leverer det fælles kampagnemateriale og kan bidrage med idéudvikling på events og relevante kontaktpersoner f.eks. i politiet eller Det Kriminalpræventive Råd. Eksempel på materiale fra sidste års kampagne mod indbrud i Brønshøj-Husum er vedlagt som bilag 1. ØKONOMI Der er afsat kr. til kampagnen i Center for Sikker By. Heraf finansieres tryk af kampagnematerialet til omdeling i hver bydel (op til x antal eksemplarer) samt udgiften til opsætning af kampagnen på plakatsøjler i hele byen. Finansiering af yderligere events, borgermøder mv. i bydelen, forestås af det enkelte lokaludvalg. VIDERE PROCES Afhænger af lokaludvalgets drøftelse. Materiale fra Indbrudskampagne 2011 Lokaludvalget besluttede at omdele flyers om sikring mod indbrud i forbindelse med lokaludvalgets juletræsarrangement den 25. november Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender status for puljemidlerne (se bilaget) Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med 18

20 en status på økonomien. Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. 1. Puljeøkonomien oktober 2012 På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget at afsætte 700 kr. af puljemidlerne til indkøb af to bøger om luftforurening, som stilles til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. Dette, medmindre at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn påtager sig udgiften. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har efterfølgende påtaget sig at betale for bøgerne og stille dem til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. 19

21 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til 1 puljeansøgning. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Det Olske Orkester på en ansøgning om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Afslaget begrundes med, dels at lokaludvalget vurderer, at temadagen bør finansieres af skolerne og dels, at lokaludvalget ikke for tiden har frie midler til at kunne støtte ansøgningen. Lokaludvalget har modtaget 1 puljeansøgning. 1. Det Olske Orkester: Temadag om Skilsmisser, Svigt og Ansvar Det Olske Orkester har søgt om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Temadagen holdes i perioden november i undervisningstiden og indeholder en gratis forevisning af forestillingen Dengang Vi Blev Væk og en Workshop/debat med teaterpædagog. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret i og med, at det henvender sig til christianshavnere. Endvidere, at det er dialogskabende og netværksstøttende, samler borgere på tværs af sociale og etniske forskelle og styrker Christianshavns sociale ressourcer. Sekretariatet bemærker, at arrangementet er for en lukket kreds og derfor ikke offentligt tilgængeligt. Det er en politisk vurdering, om arrangementet burde finansieres af andre offentlige institutioner. Med de forbehold ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet. Arbejdsgruppens anbefaling Det Olske Orkester har søgt om en støtte på kr. til en temadag om "Skilsmisser, Svigt og Ansvar". Arrangementet (incl. forestillingen "Dengang Vi Blev Væk") ønskes afholdt i perioden november i skolernes undervisningstid hos ZeBU, Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4. 20

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Der er også erfaringer fra kvartersløft, men det var ikke demokratiprojekter. Til gengæld fungerede de faktisk.

Der er også erfaringer fra kvartersløft, men det var ikke demokratiprojekter. Til gengæld fungerede de faktisk. Referat af Lokalrådsmøde den 19. september 2012 Til stede: Poul Cohrt, JaneLytthans, Toni Kyhl, Kirsten Andersen, Erling Ekegren, Poul Brorson, John Pedersen, Knud Josefen, Anvar Tollan, Birte Pedersen

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere