CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl , Beboerhuset, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) 8. Skybrudsplanen ( ) 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) 10. Indbrudskampagne ( ) 11. Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) 13. Nytårskur 2013 ( ) 14. Christianshavnermødet februar 2013 ( ) 15. Udpegning af tovholder til Arrangørgruppen ( ) 16. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 17. Meddelelser ( ) 18. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger spurgte om de partivalgte lokaludvalgsmedlemmers holdning til forslaget om nedlæggelsen af busslusen på Holmen. Erik Mortensen svarede, at han er imod forslaget. Lotte Barfod svarede, at hun er imod forslaget. Bent Christoffersen svarede, at han er imod forslaget, men at det er hans personlige holdning. Jens B. Sørensen svarede, at han er imod forslaget og at han ikke kan se, hvad det skal gøre godt for. Ruth Lønskov svarede, at hun er imod forslaget, men at hun ikke har talt med sit parti om det. Borgeren spurgte videre, hvad de partivalgte lokaludvalgsmedlemmer gør for at få deres parti til at ændre holdning og lytte til befolkningens synspunkter. Bent Christoffersen svarede, at han diskuterer sagen med sit partis gruppe i Borgerrepræsentationen. Erik Mortensen svarede, at han savner repræsentation i Borgerrepræsentationen fra Christianshavn, fordi lokalkendskab er vigtigt. Han opfordrede christianshavnerne til at sørge for at få valgt lokale medlemmer af Borgerrepræsentationen. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. 1

3 Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - Det seneste referat (Udsendt med mail den 1. oktober 2012) 1. Poul Cohrt oplyste, at Forretningsudvalget har forskellig opfattelse af, om lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 besluttede at afholde en offentlig workshop om Christianshavns Torv. Det fremgår af referatet fra mødet, at lokaludvalget besluttede workshoppen, men da Teknik- og Miljøforvaltningen i mellemtiden har lagt op til et samarbejde med lokaludvalget om et projekt for Christianshavns Torv, er workshoppen ikke aktuel længere. Asbjørn Kaasgaard tilføjede, at da lokaludvalget i mødet den 26. september 2012 traf beslutning i sagen Medlemsforslag om processen vedrørende projekt for Christianshavns Torv, var konsekvensen efter hans opfattelse, at lokaludvalget besluttede ikke at holde en workshop. Efter hans mening burde den beslutning have indgået i lokaludvalgets beslutning i sagen Status på bydelsplanen 2. På forslag fra Julius Lund og Kirsten V. Andersen besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle en tillægsdagsorden med sagen Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade. Lokaludvalget besluttede at behandle sagen før punkt 3 på den ordinære dagsorden. 3. På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget enstemmigt at behandle punkt 11 Puljeøkonomien, oktober 2012 som en beslutningssag, og ikke som en efterretningssag. 4. Lokaludvalget godkendte dagsordenen med ovennævnte ændringer. 2

4 T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget med spørgsmål vedrørende den foreslåede trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at bemyndige formanden til at stille Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålnene, der fremgår af Problemstilling. Julius Lund og Kirsten V. Andersen har stillet følgende medlemsforslag: Kirsten V. Andersen og Julius Lund foreslår, at vi skriver til TMF og politikerne i to omgange. Et brev med spørgsmål som vi afsender efter dette L.U. møde, og når vi forhåbentlig har modtaget svar fra dem, så sender vi et endeligt høringssvar til Kommunen, som vi vedtager på novembermødet. Vi foreslår at stille følgende spørgsmål til forvaltningen nu: 1) Findes der eksempler, hvor tilsvarende foranstaltninger er etableret på en lignende vej med succes? Hvor i landet ligger de? For ellers er der tale om, at Prinsessegade bliver et eksperiment. 2) Vil forvaltningen på baggrund af den tvivl, der er rejst, tage initiativ til at løsningen vurderes af en uafhængig instans, før den fremlægges til politisk beslutning? (J.C. Højgaard fra TMF sagde på borgermødet d. 24. okt., at dette først vil ske, NÅR beslutningen er truffet). 3) Er det rigtigt, som Harry Lahrmann, trafikforsker ved Aalborg Universitet, hævder, at løsningen med de ensporede indsnævringer vil give konflikter mellem bilisterne om hvem der kommer først? og er det rigtigt, at dette vil øge usikkerheden for børn, der skal krydse vejen på disse steder, fordi de nu skal se til begge sider? Har COWI taget højde for, at Prinsessegade er præget af meget hensynsløs kørsel? 4) Er det rigtigt, at løsningen vil give bilisterne mange stop og accelerationer og tomgangskørsel, og at dette vil give mere forurening og støj, end hvis bilerne kunne passere i en jævn, lav hastighed? Har COWI og forvaltningen brugt konstanthastighedsberegninger, dvs. at man går ud fra, at bilerne i Prinsessegade kører med jævn hastighed, der er afstemt efter forholdene? 3

5 5) Er der i lokalplanforslaget taget højde for, at der sker en kraftig udbygning af Margretheholm og senere af Refshaleøen, at der bliver øget trafik til multihallen og til Papirøen, både i byggefasen med tung trafik, og når byggeriet er slut, med deraf følgende trafikbelastning af Prinsessegade. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at stille de foreslåede spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Svarene på spørgsmålene skal indgå i Arbejdsgruppen om Teknik og Miljøs forberedelse af et udkast til høringssvar fra lokaludvalget vedrørende lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 og om trafiksanering af Prinsessegade. Lokaludvalget skal beslutte høringssvaret i mødet den 28. November Intet. Godkendt, idet udtalelsen fra trafikforsker Harry Lahrmann skal citeres i henvendelsen til Teknikog Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget. 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Indre By Lokaludvalg godkender høringssvaret om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om trafiksanering af Prinsessegade. 4

6 Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331 Holmen II i offentlig høring med svarfrist den 10. december Planen gør det muligt at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre. Den 24. oktober 2012 havde Teknik- og Miljøforvaltningen et borgermøde om sagen. Arbejdsgruppen om Teknik og Miljø foreslår nedenstående høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg er FOR trafiksikring af Prinsessegade, og vi så gerne mere sikring, end det fremgår af lokalplanforslaget. Christianshavns Lokaludvalg er IMOD nedlæggelse af busslusen, og den eneste gode konsekvens for miljøet, vi kan se, er en mindskning af det totale CO2-udslip fra trafikken til/fra Holmen, og det svarer til ca. 20 danskeres CO2-udslip. I Prinsessegade er der generelt et problem med mange bløde trafikanter og mange biler, hvoraf mange kører ret vildt og desperat. Papirøen, Christiansholm, er opsagt til udgangen af 2013, men allerede i slutningen af april 2013 stopper den tunge trafik med de store lastbiler med avispapir til/fra øen gennem Prinsessegade. Derefter forventes der at blive boliger og erhverv, som vil give mere trafik gennem Prinsessegade. Det fremgår ikke, om der er taget højde for denne stigning i trafik. Når Prinsessegade er blevet trafiksikret, bør der laves trafiktællinger for at sikre, at antagelserne i lokalplanen holder. Kirsten V. Andersen foreslår, at høringssvaret suppleres med følgende: 1. Trafik til/fra Refshaleøen bliver forøget, da der kommer flere boliger. Er der taget højde for det i tallene? 2. Trafikken i de omliggende gader vil blive markant ændret, da mange nok vil undgå Prinsessegade og bruge disse. Det kan få store konsekvenser og bør nævnes i planen og der bør følges op på det, når Prinsessegade er sikret. 3. Den store nye institution på Trekantsgrunden vil sikkert betyde mere trafik og måske have ønsker til trafiksikring af Prinsessegade. På side 6 i lokalplanforslaget er foreslået en helle i Prinsessegade på kirkesiden mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandstræde. Denne helle bør flyttes til modsatte side af Prinsessegade, hvor der er 5

7 børneinstitutioner og derfor mange cykler og mennesker på fortovet. Her er mere brug for en helle. Formanden kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag og Kirsten V. Andersen forslag til tilføjelser. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, lægger sekretariatet det på kommunens Bliv Hørtportal. Lokalplanforslaget og supplerende materiale (er tidligere udsendt til lokaludvalgets medlemmer) Se også Sagen blev udsat til mødet den 28. november 2012, idet de til mødet fremkomne oplysninger skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser. 6

8 4. Møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal udpege deltagere til et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger deltagere til et møde den 14. november 2012 om Christianshavns Torv, som Teknik- og Miljøforvaltningen har inviteret lokaludvalget til. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal skrev den 12. oktober 2012, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet og at hun forventer, at lokaludvalget bidrager med lokalområdets ønsker. Det var som svar på lokaludvalgets breve til Teknik- og Miljøforvaltningen om forvaltningens kommentarer til bydelsplanprojektet Torvet for alle og til Teknik- og Miljøudvalget om at se bort fra forvaltningens projekt for torvet, når kommunens budget for 2013 skal udmøntes. Som opfølgning på brevet fra borgmesteren har Center for Bydesign i Teknik- og Miljøforvaltningen inviteret til møde om torvet. Formanden foreslår, at Forretningsudvalget og Torvegruppen udpeges til at deltage i mødet og at de, der udpeges, holder et formøde forud for mødet med forvaltningen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen holdes den 14. november 2012 kl i lokaludvalgets lokale i Beboerhuset. Inden da holder de, der udpeget af lokaludvalget til at deltage i mødet, et formøde. I lokaludvalgets møde den 28. november 2012 orienterer mødedeltagerne lokaludvalget om sagen. 7

9 Efter lokaludvalgets møde den 26. september 2012 er der opstået tvivl om, hvorvidt lokaludvalget har besluttet at afholde en offentlig workshop om torvet. Forretningsudvalget er i et møde den 25. oktober 2012 blevet enige om, at en workshop er uaktuel i og med, at teknik- og miljøborgmesteren har lagt op til, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal inddrage lokaludvalget i et projektudviklingsforløb for torvet. Intet Poul Cohrt oplyste, at mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv holdes ultimo november. Lokaludvalget udpegede medlemmerne af Forretningsudvalget og medlemmerne af Torvegruppen til at repræsentere lokaludvalget i mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen om Christianshavns Torv. Forinden holder Forretningsudvalget og Torvegruppen et formøde. 5. Samarbejde om Christiansholm ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren, der på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen (Christiansholm) foreslår, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og By & Havn om inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm, der fremgår af problemstillingsafsnittet nedenfor. Erling Ekegren foreslår på vegne af ad hoc-arbejdsgruppen om Papirøen, at lokaludvalget skriver til overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og direktøren for By & Havn: 8

10 Christianshavns Lokaludvalg er yderst tilfreds med Frank Jensen og Ayfer Baykals udmelding til Morten Kabell (brev af ) om at Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker en bred inddragelse af offentligheden i drøftelsen af de fremtidige planer for Christiansholm. Christianshavns Lokaludvalg nedsatte før sommerferien en arbejdsgruppe med det formål at skabe dialog mellem borgere og beslutningstagere om samme emne. Med Pressens Fællesindkøbs opsigelse af lejemålet på Christiansholm med udgangen af 2013 er sagen blevet meget aktuel. Christianshavns Lokaludvalg påtager sig gerne formidlerrollen i forhold til inddragelse af borgerne og offentligheden. Vi mødes derfor meget gerne med de to forvaltninger samt By & Havn til et møde, hvor vi kan drøfte parternes forventninger til inddragelsen af offentligheden. Det kunne endvidere være nyttigt at vi på samme møde drøftede en tidsplan (strategi og handleplan) for borgerdialogen om Christiansholm. Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren og ad hocarbejdsgruppen om Papirøen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal og direktør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen. Frank Jensen og Ayfer Baykals brev til Morten Kabell af 14. september 2012 Godkendt. 9

11 6. Cykelstier og broerne over Inderhavnen og Christianshavns Kanal ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om at lokaludvalget i et brev til teknik- og miljøborgmesteren spørger, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til teknik- og miljøborgmesteren, om hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne over Inderhavnen og over Christianshavns Kanal, som fremgår af problemstillingen. Erling Ekegren foreslår, at lokaludvalget skiver følgende til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: I følge budgetaftalen for 2013 mellem 4 partier og dermed flertallet på Rådhuset udsættes anlæggene af cykelstierne til og fra de nye broer over Inderhavnen og Christianshavns Kanal fra 2013 til Vi går ud fra, at færdiggørelsen af broerne følger tidsplanen og dermed står færdige i løbet af denne vinter. Det er derfor med forbavselse, at vi nu kan konstatere, at landanlæggene ikke følger denne tidsplan og at nye cykelforbindelser til broerne nu er planlagt til at stå klar lang tid efter, broerne bliver indviet. Dette kan skabe en kaotisk cykeltrafik på Christianshavn til gene for både cyklister og ikke mindst gående i bydelen, hvis cykeltrafikken over broerne skal benytte de nuværende veje og stier på Christianshavn. Vi frygter at anlæg af cykelstierne trækkes i langdrag, som vi har set det ved Fisketorvsbroen med de cyklistproblemer, der stadig ikke er løst der. Vi skal derfor bede om en redegørelse for, hvordan den trafikale situation på Christianshavn løses uden cykelstier til broerne. 10

12 Med venlig hilsen Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender brevet som foreslået af Erling Ekegren. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet brevet, sender sekretariatet det til teknik- og miljøborgmesteren. Intet Godkendt. 7. Manglende bopælspligt på Krøyers Plads ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Asbjørn Kaasgaard om at rette henvendelse til overborgmesteren m.fl. om de bopælsfri tilladelser på Krøyers Plads. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til at henvende sig til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren vedrørende bopælspligt på Krøyers Plads og om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Asbjørn Kaasgaard skriver: 11

13 Manglende bopælspligt på Krøyers Plads NCC er i gang med en større reklame for deres byggeri på Krøyers Plads, bl.a. med priser fra 4-17 mill. pr. lejlighed og at der ikke er bopælspligt. Jeg mener vi hele tiden har fået at vide, at det var med bopælspligt. Jeg mener, vi skal rette en henvendelse til Fransk Jensen m.fl. om, at de bopælsfri tilladelser må stoppes og i øvrigt spørge om, hvordan det går med hans eget forslag om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Det ønsker jeg på kommende CLU møde. Formanden foreslår, at lokaludvalget bemyndiger ham til at sende overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren et brev, hvori han beder dem bekræfte, at der er bopælspligt på Krøyers Plads og spørger om status på forslaget om at reservere billige lejligheder som forudsætning for at få byggetilladelser. Formanden gør dog opmærksom på Økonomiforvaltningens notat til Økonomiudvalget om, hvad kommunen kan og ikke kan stille krav om i forhold til bopælspligt se bilaget. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden sender et brev til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. Notat om bopælspligt Godkendt. 12

14 8. Skybrudsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens skybrudsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens skybrudsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Skybrudsplan var i høring den 20. september-17. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en acceperet risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor skal disse der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsaten. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i skybrudsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 13

15 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om Skybrudsplanen 2. Skybrudsplanen Se også På forslag fra Lotte Barfod besluttede lokaludvalget at bemyndige formanden til at sende Teknikog Miljøforvaltningen et brev om, at der bør være en tidsplan for de tiltag, som hhv. forvaltningen og Miljøpunktet foreslår; dette som supplement til Miljøpunktets høringssvar. 14

16 9. Ressource- og affaldsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til kommunens ressource- og affaldsplan og Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar til planen. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tiltræder høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om kommunens ressource- og affaldsplan se bilaget. 2. At hvis Christianshavns Lokaludvalg har supplerende bemærkninger til høringssvaret, bemyndiger lokaludvalget formanden til at sende dem til Teknikog Miljøforvaltningen. Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan var i høring den 24. august-19. oktober Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har på egne vegne indsendt et høringssvar. Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til Formanden mener, at høringssvaret fra Miljøpunktet er godt, men foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen med henblik på at få afklaret, om der er lokale forhold på Christianshavn, som der ikke er taget højde for i ressource- og affaldsplanen eller nævnt i Miljøpunktets høringssvar. Lokaludvalgets eventuelle supplerende bemærkninger til Miljøpunktets høringssvar vil blive sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. 15

17 Høringer om sager med miljø Lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet har aftalt, at lokaludvalgets sekretariat fremover gør Miljøpunktet opmærksom på høringssager, som indeholder miljøaspekter. Miljøpunktet vil i sådanne sager hvis det vurderes at være relevant - komme med et bud på, hvad et høringssvar fra lokaludvalget kan indeholde. Med aftalen vil lokaludvalgets sekretariat og Miljøpunktet sikre, at lokaludvalget har et kvalificeret udkast til høringssvar at tage stilling til inden for høringsfristen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES De supplerende bemærkninger, lokaludvalget måtte have til Miljøpunktets høringssvar, sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. 1. Miljøpunktets høringssvar om ressource- og affaldsplanen 2. Ressource- og affaldsplanen, målsætningsdelen Se også hvor man finder planens planlægningsdel og kortlægningsdel Lokaludvalget drøftede og tiltrådte Miljøpunktets høringssvar. 10. Indbrudskampagne ( ) Lokaludvalget skal beslutte at deltage i en bydækkende kampagne mod indbrud, som iværksættes i regi af Sikker By Programmet i ugerne op til julen Lokaludvalget skal endvidere tage stilling til, hvilke lokale aktiviteter og events, der vil være relevante at gennemføre i den enkelte bydel i forbindelse med kampagnen mod indbrud. 16

18 INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter oplægget til den bydækkende kampagne mod indbrud fra Center for Sikker By i forhold til lokaludvalgets lokalområde. 2. At Christianshavns Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt og hvordan man ønsker at bidrage til den bydækkende kampagne mod indbrud og efterfølgende meddeler Center for Sikker By beslutningen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden Antallet af indbrud i København har været stigende over de sidste 10 år. Til trods for et mindre fald i 2011 i forhold til 2010 prioriterer Københavns Politi fortsat indsatsen mod indbrud højt. I regi af Sikker By Programmet vil der derfor i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Københavns Politi. Som udgangspunkt vil kampagnen være synlig på plakatsøjler i hele byen i kampagneperioden, og kampagnematerialet vil blive distribueret ud til borgerservicecentre, biblioteker og kulturhuse i byen. Indbrudskampagnen bygger på materiale til en kampagne, der blev udviklet og gennemført som et samarbejde mellem kommunen, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Politi i december Her faldt antallet af indbrud i kampagneperioden med 65 procent i Tingbjerg og 28 procent i det øvrige Brønshøj-Husum sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse og giver gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at undgå indbrud. Den understøtter desuden Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp, som relanceres i november For at kampagnen kan blive så effektiv som muligt og nå ud til flest mulige mennesker, er det vigtigt, at lokale kræfter bakker op om kampagnen. Sidste år valgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skabe opmærksomhed om budskabet med uddeling af gratis risengrød samtidig med uddeling af kampagnematerialet. Men det er også en 17

19 mulighed at arrangere borgermøder, tryghedsvandringer eller simpelthen dele materialet ud fra relevante locations i bydelen. Center for Sikker By leverer det fælles kampagnemateriale og kan bidrage med idéudvikling på events og relevante kontaktpersoner f.eks. i politiet eller Det Kriminalpræventive Råd. Eksempel på materiale fra sidste års kampagne mod indbrud i Brønshøj-Husum er vedlagt som bilag 1. ØKONOMI Der er afsat kr. til kampagnen i Center for Sikker By. Heraf finansieres tryk af kampagnematerialet til omdeling i hver bydel (op til x antal eksemplarer) samt udgiften til opsætning af kampagnen på plakatsøjler i hele byen. Finansiering af yderligere events, borgermøder mv. i bydelen, forestås af det enkelte lokaludvalg. VIDERE PROCES Afhænger af lokaludvalgets drøftelse. Materiale fra Indbrudskampagne 2011 Lokaludvalget besluttede at omdele flyers om sikring mod indbrud i forbindelse med lokaludvalgets juletræsarrangement den 25. november Puljeøkonomien, oktober 2012 ( ) 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender status for puljemidlerne (se bilaget) Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med 18

20 en status på økonomien. Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. 1. Puljeøkonomien oktober 2012 På forslag fra Julius Lund besluttede lokaludvalget at afsætte 700 kr. af puljemidlerne til indkøb af to bøger om luftforurening, som stilles til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. Dette, medmindre at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn påtager sig udgiften. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har efterfølgende påtaget sig at betale for bøgerne og stille dem til rådighed for medlemmer af Aladdin-netværket. 19

21 12. Puljeansøgninger, oktober 2012 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til 1 puljeansøgning. INDSTILLING OG BESLUTNING 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Det Olske Orkester på en ansøgning om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Afslaget begrundes med, dels at lokaludvalget vurderer, at temadagen bør finansieres af skolerne og dels, at lokaludvalget ikke for tiden har frie midler til at kunne støtte ansøgningen. Lokaludvalget har modtaget 1 puljeansøgning. 1. Det Olske Orkester: Temadag om Skilsmisser, Svigt og Ansvar Det Olske Orkester har søgt om kr. til en temadag på ZeBU på Øresundsvej for 3. og 4. klasserne på Christianshavns Skole og Christianshavns Døttreskole om skilsmisser, svigt og ansvar. Temadagen holdes i perioden november i undervisningstiden og indeholder en gratis forevisning af forestillingen Dengang Vi Blev Væk og en Workshop/debat med teaterpædagog. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrelateret i og med, at det henvender sig til christianshavnere. Endvidere, at det er dialogskabende og netværksstøttende, samler borgere på tværs af sociale og etniske forskelle og styrker Christianshavns sociale ressourcer. Sekretariatet bemærker, at arrangementet er for en lukket kreds og derfor ikke offentligt tilgængeligt. Det er en politisk vurdering, om arrangementet burde finansieres af andre offentlige institutioner. Med de forbehold ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet. Arbejdsgruppens anbefaling Det Olske Orkester har søgt om en støtte på kr. til en temadag om "Skilsmisser, Svigt og Ansvar". Arrangementet (incl. forestillingen "Dengang Vi Blev Væk") ønskes afholdt i perioden november i skolernes undervisningstid hos ZeBU, Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4. 20

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere