1 Brug af feltbeskrivelsen Formål og beskrivelse Hvad er formålet med feltbeskrivelsen? Modtagelse af data...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen Formål og beskrivelse Hvad er formålet med feltbeskrivelsen? Modtagelse af data Begreber, definitioner og regelsæt Arkitektur Tekniske afklaringer Tekniske betingelser for anvendelse Protokol for dataudveksling Opbygning Datastruktur Dataformat Validering af data Validering ved modtagelse Fejlhåndtering... 19

2 Brug af feltbeskrivelsen Dato Version Initialer Bemærkning TBH Dokument oprettet TBH/MVS Dokument godkendt og frigivet Side 2

3 Brug af feltbeskrivelsen 1 Brug af feltbeskrivelsen Denne feltbeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med AUBs samarbejdsparter om udveksling af data vedrørende elevers skoleophold. Den er et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem samarbejdsparterne og AUB om felternes indhold samt indgåelse af tilslutningsaftale. Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af tilslutningsaftale samt ved fremtidige ændringer Side 3

4 Formål og beskrivelse 2 Formål og beskrivelse 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen? Formålet med feltbeskrivelsen er at beskrive modtagelsen af data vedrørende elevers skoleophold fra erhvervsskolerne så de pågældende arbejdsgivere kan få refunderet de udgifter, der er forbundet hermed. De oplysninger, som AUB har behov for i denne forbindelse, er beskrevet i denne feltbeskrivelse. 2.2 Modtagelse af data Når data modtages i servicekaldet, bliver disse valideret. Der sker først en rent teknisk validering af, om alle krævede felter findes og har det rette format. Hvis data fejlmeldes her, returneres data med en fejltekst til afsender, og der registreres ikke noget i AUB. Hvis formatvalideringen passeres, går data videre til en rent forretningsmæssig validering. Sker der fejl her, er billedet det samme; systemet returnerer data til afsender med en fejlmelding. Som beskrevet i layoutet kan der her modtages to typer af fejl; en type som siger at data er afvist og skal sendes igen. Og en anden type, som siger at data er modtaget og registreret, skønt der er opdaget nogle problemer i data som må behandles. De forskellige valideringer, samt deres fejlmeldinger kan ses i afsnit 5 Validering af data. 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt I dette afsnit findes beskrivelse og henvisning til feltnavne og begreber nævnt i afsnit 4.3 Dataformat Beskrivelse /definition / henvisning UddHovedkode laerestedsid EASY-P Der er tale om den uddannelse, som eleven er i gang med (samme som CØSA formål). Hos AUB kaldes dette Hoveduddannelseskode. ID for Lærestedet. Feltet hedder lerestedsid i EASY-P systemet. For en generel beskrivelse af dette system henvises til STIL s hjemmeside. Begreb / feltnavn arbejdsgiversenr Kan være enten et SEnr eller et CVRnr. Arbejdsgivers SEnr. Det SEnr der bruges til indberetning af lønoplysninger til SKAT. Feltet hedder Løn-nr i EASY-A systemet For yderligere beskrivelse af arbejdsgiversenr henvises til erhvervsstyrelsens hjemmeside. Id RecordID - en unik nøgle (fx GUID) for hvert skoleophold og kost- og logiophold på tværs af alle skoler/kostafdelinger/skolehjem. Nøglen kan IKKE ændres og følger opholdet gennem hele dets levetid også ved eventuelle skift af Side 4

5 Formål og beskrivelse systemleverandører. Skal anvendes ved enhver oprettelse, ændring og sletning af pågældende ophold. Uddannelsesaftale En uddannelsesaftale består af en start- og en slutdato. Er der i aftalen med eleven kun tale om én aftale, så skrives startdato i feltet Startdato og slutdato i feltet Oprind.slutdato. Eksempel: Virksomhed Start Slut A På uddannelsesaftalen for virksomhed A sendes fx et skoleophold for perioden til Her vil feltet Startdato indeholde værdien og feltet Oprind.slutdato indeholde værdien Er udddannelsen derimod sket med en kombinationsaftale eller af flere uddannelsesforløb med flere arbejdesgivere, så skal der angives en værdi i feltet Seneste.slutdato. Der er her tale om en slutdato for den samlede mængde af uddannelsesaftaler, der er under samme uddannelse for eleven. Med andre ord; de uddannelsesaftaler, der tilsammen indgår for at eleven kan få en erhvervsuddannelse. Eksempel: Virksomhed Start Slut A B A B I dette eksempel vil feltet Seneste.slutdato indeholde værdien , da dette er den seneste slutdato for hele uddannelsesforløbet. Sendes der fx et skoleophold for perioden til på virksomhed B, så vil feltet Oprind.slutdato indeholde værdien , da dette er seneste slutdato for virksomhed B. Og feltet Seneste.slutdato vil indeholde værdien , da dette er den seneste slutdato for det samlede uddannelsesforløb. Sendes der et skoleophold for perioden til på virksomhed A, så vil feltet Oprind.slutdato indeholde værdien , da dette er seneste slutdato for virksomhed A. Og feltet Seneste.slutdato vil stadig indeholde værdien Skoleophold AUB udbetaler lønrefusion for arbejdsgivers afholdte lønudgifter samt befordringstilskud for arbejdsgivers afholdte befordringsudgifter i forbindelse med obligatoriske skoleophold og realkompetenceforløb. Der skal være indgået en erhvervsuddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og eleven, som dækker perioden for skoleopholdet, og skoleopholdet skal være led i en erhvervsuddannelse. Retten til refusion omfatter dog også farmakonomuddannelsen, erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen. Når en elev har afsluttet et skoleophold, foretager skolen indberetning af oplysninger til AUB, som benyttes til afgørelser om udbetaling af lønrefusion og Side 5

6 Formål og beskrivelse befordringstilskud. Ved skoleophold ud over 10 ugers effektiv undervisning indberettes der senest, hver gang der er gået 10 uger af skoleopholdet og sidste gang, når skoleperioden er slut. Der indberettes dog først, når skolen har dokumentation for, at der foreligger en registreret uddannelsesaftale. For en uddybning af regelgrundlaget, henvises til: - BEK nr. 795: Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - BEK nr. 796: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - LBK nr. 784: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Bekendtgørelserne kan læses her: antal.uger Antallet af uger for et skoleophold. Eks: En halv dag sendes som værdien 1 En hel dag sendes som værdien 2 En uge sendes som værdien 10 2 uger sendes som værdien 20 En normal uge er på 5 skoledage mandag til fredag. Dette lig en uge. Hvis eleven også har været på skole i weekenden både lørdag og søndag - så er der tale om 7 skoledage. Dette sendes som værdien 14. Lovligt og ulovligt fravær skal kunne registreres i afsender-systemet - skolen er ansvarlig for at AUB modtager korrekte data. Ikke godkendt fravær skal fratrækkes. Her henvises til overenskomster på uddannelsesområdet. udgift.befordring Skolen indberetter det befordringsbeløb til AUB, der svarer til udgiften til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. AUB giver befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den korteste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted. Hvis eleven skal møde på praktikstedet før eller efter den daglige undervisning på skolen, bliver denne del af skolevejen opgjort som den korteste vej mellem praktikstedet og skolen. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i øvrigt er opfyldt. For en uddybning af regelgrundlaget, henvises til: Side 6

7 Formål og beskrivelse - BEK nr. 796: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - LBK nr. 784: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Bekendtgørelserne kan læses her: arbejdsgivercvr Max uger påbygning - erhverv / Max uger påbygning - studie (også kaldet Erhvervsrettet og studierettet påbygning) Se under begrebet arbejdsgiversenr AUB udbetaler lønrefusion, befordringstilskud samt refusion for kost- og logiophold for arbejdsgivers afholdte udgifter i forbindelse med erhvervsrettet og studierettet påbygning under hovedforløbet, der træder i stedet for en obligatorisk skoleperiode, for hvilken arbejdsgiveren allerede var berettiget til lønrefusion, befordringstilskud og/eller kost- og logirefusion. Erhvervsrettet og studierettet påbygning benævnes hhv. ERHVERV og STUDIE i feltet periodetype. AUB afviser en indberetning om erhvervsrettet påbygning, hvis der samlet på CPR nummeret er mere end 4 ugers skoleophold af periodetypen "ERHVERV". AUB afviser en indberetning om studierettet påbygning, hvis der samlet på CPR nummeret er mere end 78 ugers skoleophold af periodetypen "STUDIE". For en uddybning af regelgrundlaget, henvises til: - BEK nr. 795: Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - BEK nr. 796: Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - BEK nr. 262: Bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgiveres udgifter ved elevers ophold på kostafdelinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - LBK nr. 784: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Bekendtgørelserne kan læses her: Side 7

8 Arkitektur 3 Arkitektur 3.1 Tekniske afklaringer AUB udstiller en Webservice med navnet IndberetSkoleopholdtilAer, som kaldes med en OIOXMLstrøm, der skal overholde datastrukturen (XSD en) IndberetSkoleopholdtilAer.xsd (se afsnit 4.2 Datastruktur ). XSD en udleveres i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale med AUB. 3.2 Tekniske betingelser for anvendelse I forbindelse med udlevering af feltbeskrivelsen skal der indgås endelig aftale om forsendelsesmetoden. Her henvises til bl.a. afsnittene Tekniske Specifikationer og Tilslutningsaftale på virk.dk/aubleverandoer, hvor du har fundet dette dokument Side 8

9 Protokol for dataudveksling 4 Protokol for dataudveksling 4.1 Opbygning Her henvises til selve XSD en. 4.2 Datastruktur Definition af XSD IndberetSkoleopholdtilAer: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <xsd:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace=" xml:lang="en" xmlns:cpr=" xmlns:cvr=" xmlns:gen=" xmlns:id32=" xmlns:qlm=" xmlns:se=" xmlns:sik=" xmlns:str=" xmlns:timestamp=" xmlns:xsd=" - <xsd:annotation> - <xsd:appinfo> <gen:toolversion>1.1</gen:toolversion> </xsd:appinfo> - <xsd:documentation> <qlm:qlmversion>6</qlm:qlmversion> <qlm:qlmrepository>nafs</qlm:qlmrepository> <qlm:qlmconfiguration>baseconfiguration</qlm:qlmconfiguration> </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:include schemalocation=" /> <xsd:include schemalocation=" /> <xsd:include schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:import namespace=" schemalocation=" /> <xsd:element name="indberetskoleopholdtilaer" type="sik:indberetskoleopholdtilaertype" /> <xsd:element name="indberetskoleopholdtilaerdata" type="sik:indberetskoleopholdtilaerdatatype" /> - <xsd:complextype name="indberetskoleopholdtilaertype"> - <xsd:sequence> <xsd:element ref="sik:indberetskoleopholdtilaerdata" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> - <xsd:complextype name="indberetskoleopholdtilaerdatatype"> - <xsd:sequence> <xsd:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="1" name="creation" type="sik:creationtype" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> - <xsd:complextype name="creationtype"> - <xsd:sequence> <xsd:element name="recordtype" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element name="afsenderid" type="se:senummertype" /> <xsd:element name="timestamp" type="timestamp:timestamptype" /> <xsd:element name="system" type="str:nonemptystringtype" /> Side 9

10 Protokol for dataudveksling <xsd:element name="id" type="id32:identification32type" /> <xsd:element name="transaktionskode" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="laeredstedsiddata" type="sik:laerestedsiddatatype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="arbejdsgiversenrdata" type="sik:arbejdsgiversenrdatatype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="elevcprnr" type="cpr:cprnummertype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="elevfornavn" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="elevefternavn" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="pskode" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="startdato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="oprindslutdato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="senesteslutdato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="afbryddato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="oblstartdato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="oblslutdato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="kode" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="uddversion" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="uddspeciale" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="uddlandbrugsmodulkode" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="uddnavn" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="uger" type="xsd:integer" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="befordring" type="xsd:integer" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="afbruddato" type="xsd:date" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="skolebemaerkning" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="skolekode" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="skolekontaktperson" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="tlf" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="lokaltlf" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="periodetype" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="overlap" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="betegnelse" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="kortjn" type="xsd:boolean" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="version" type="str:nonemptystringtype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="arbejdsgivercvr" type="cvr:cvrnummertype" /> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="aer" type="sik:aertype" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:schema> Side 10

11 Protokol for dataudveksling 4.3 Dataformat Navn Beskrivelse Teknisk beskrivelse Reference til OIOXMLskema Recordtype Recordtype har en fast værdi AL8, der definerer at dette er typen Løn og befordring. 3 AfsenderID Afsender ID er skolens SE-nr. AUB validerer at det er et eksisterende afsenderid. Ved skolesamlægning og nye skoler, skal AUB under- 8 numeriske rettes om ændringer i AfsenderID, da vi ellers vil afvise leverancen. Timestamp Timestamp for recordens dannelse hos afsender. AUB validerer på at tidspunktet ikke må ligge frem i tid i forhold til dd. Format = åååå-mm-ddtt.mm.ss.løbenr Eks. = Henvisning til Valideringsregler 10 System Afsender-system angiver det sendende IT-system til sporing. Indhold aftales med AUB 5 Id RecordID. Anvendes som reference ved senere rettelse eller sletning. Værdien skal være unik for afsen- 32 (GUID) dende system samt på tværs af alle skolers/skolehjems skoleophold og kost- og logiophold. Alle eksisterende skoleophold skal videreføres med det recordid, de er født med uanset leverandør. Hvis der skal rettes, fremsendes ny record med alle værdier, transaktionskode=r og det record-id, der ønskes rettet. Dette skal i så fald være modtaget tidligere. Ellers afvises recorden. Samme regler gælder for sletning, transaktionskode = S Side 11

12 Protokol for dataudveksling Transaktionskode Transaktionskoden kan have værdierne: O = oprettelse. R = rettelse S = sletning 1 karakter laerestedsid LærestedsID er et ID genereret i EASY-P. Anvendes til kommunikation med arbejdsgiver om skoleophold. For definition af EASY-P systemet se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. 10 Arbejdsgiversenr SE-nr. på arbejdsgiver ikke på lærested. 8 numeriske Det SEnr. som betaler elevens løn og indberetter til SKAT. Kan være forskellig fra CVR-nr. AUB validerer på om SE-nr. er ATPpligtigt i forhold til skoleopholdsperioden, og afviser modtagelsen hvis ikke dette er tilfældet (se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data). Det SE-nr. der står på skoleopholdet skal være det samme som det SE-nr. der står på uddannelsesaftalen (EASY-P). For definition af Arbejdsgiversenr se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. elevcprnr Elevens CPR nr. CPR nr. skal være oprettet i cpr- 10 numeriske registret. Det cpr der står på skoleopholdet skal være det samme som det cpr Uden bindestreg der står på uddannelsesaftalen (EASY-P). AUB modtager ikke fiktive cpr nr. startdato Tidligste startdato for uddannelsesaftale hos arbejdsgiver. 10 numeriske Startdato skal være det samme som startdatoen på uddannelsesaftalen (EASY-P). Hvis der er mere end én aftale, angi Side 12

13 Protokol for dataudveksling ves tidligste startdato for uddannelsesaftale for denne arbejdsgiver. Format = dd.mm.åååå For definition af og eksempler på startdato for uddannelsesaftale se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt under begrebet Uddannelsesaftale ovenfor. Oprind.slutdato Seneste slutdato for uddannelsesaftale hos arbejdsgiver. 10 numeriske Slutdato skal være det samme som slutdatoen på uddannelsesaftalen (EASY-P). Hvis der er mere end én aftale, angives seneste slutdato for uddannelsesaftale for denne arbejdsgiver. Format = dd.mm.åååå. Skal være > startdato. For definition af og eksempler på startdato for uddannelsesaftale se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt under begrebet Uddannelsesaftale ovenfor. Seneste.slutdato Seneste slutdato for en uddannelse. Benyttes ved kombinationsaftaler eller andre uddannelsesforløb med fle- 10 numeriske re arbejdsgivere. AUB anvender denne dato til at fremfinde den gældende lønrefusionssats for skoleopholdet. Format = dd.mm.åååå eller blank Datoen skal være > startdato. For definition af og eksempler på startdato for uddannelsesaftale se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt under begrebet Uddannelsesaftale ovenfor. Afbryd.dato Hvis uddannelses-forhold afbrydes før normalt ophør, angives dato her- 10 numeriske for. Oplysningen Afbryd_dato beregnes som elevens afgangsdato Format = dd.mm.åååå eller blank. Skal være >= startdato Side 13

14 Protokol for dataudveksling Se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data Obl.startdato Skoleopholdets startdato. Eleven har gennemgået et obligatorisk skoleophold i henhold til uddannelsesplanen. 10 numeriske Format = dd.mm.åååå Se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data For definition af og regelsæt for skoleophold og refusion se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. Obl.slutdato Skoleopholdets slutdato. Eleven har gennemgået et obligatorisk skoleophold i henhold til uddan- 10 numeriske nelsesplanen. Format = dd.mm.åååå Se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data UddHovedkode Hoveduddannelseskode. Hvis koden ikke er 4 cifre langt for- 4 numeriske anstilles med nuller. Fx landmandsuddannelsen som hedder 16 sendes som (samme som CØSA-formål) Skal være det samme som på uddannelsesaftalen (EASY-P). For definition af hoveduddannelseskode se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. uddversion Uddannelsesversion. Skal være det samme som på uddannelsesaftalen (EASY-P). 4 uddspeciale Specialekode. Skal være det samme som på uddannelsesaftalen (EASY-P). 2 karakter Side 14

15 Protokol for dataudveksling Antal.uger Antal uger til lønrefusion. Antal uger sendes som heltal og mindste enhed er en halv dag. 5 numeriske Se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data For definition af og eksempler på antal.uger se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. Udgift.befordring Udgift til billigste befordring med offentlige transportmidler for daglig befordring og/eller weekendhjemrej- 9 numeriske se på grundlag af de af eleven - på tro og love erklærede - foretagne rejser. Skal være det samlede befordringsbeløb for den pågældende indberettede skoleopholdsperiode. Skolens ansvar at oplysninger indberettet er korrekte Beløbet angives i hele kroner og aldrig negativt beløb. For definition af udgift.befordring se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. skolebemaerkning Bemærkninger fra skolen Fritekst-felt og kan anvendes til for- 100 klaring på det indberettede. skolekode DS-skolekode på den skole, som eleven har gennemført skoleopholdet på. 6 numeriske Det er skolens institutinsnummer fra institutionsregisteret skolekontaktperson Kontaktperson godkender af indberetningen Anvendes af AUB ved behov for kontakt til skolen. 34 Skolekontakt.tlf Kontakt telefonnummer til pågældende skole 16 numeriske Anvendes af AUB ved behov for kontakt til skolen. skolekon- Telefonnummer til kontaktperson på 16 numeriske Side 15

16 Protokol for dataudveksling takt.lokaltlf Periodetype Overlap Periode.betegnelse Periode.kortjn It.version skolen Anvendes af AUB ved behov for kontakt til skolen. Typen af elevens skoleophold AUB validerer at det er en eksisterende periodetype. Ved indførelse af nye periodetyper, skal AUB underrettes, da vi ellers vil afvise leverancen. Se valideringsregler for dette felt under afsnit 5. Validering af data Maxuger påbygning erhverv og Maxuger påbygning - studie Feltet er lig j, hvis periodetype må overlappe andre perioder. Betegnelse for det indberettede skoleophold Kode for om det er en kort uddannelse. Format 1 tegn: J = kort uddannelse N = normal uddannelse X = alt andet end j/n betragtes som normal udd. Version af IT-system som benyttes på indberettende skole karakter 12 arbejdsgivercvr Arbejdsgivers CVR nr. (og IKKE lærestedets). 8 numeriske CVRNR er det samme som på uddannelsesaftalen (EASY-P). For definition af arbejdesgivercvr se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. svarkode Svar-kode: udfyldes når AUB svarer. Værdier: 5 OK: indberetning er modtaget OK. Skal ikke gensendes. AFVIST: er ikke registreret. Skal rettes og gensendes. fejltekst Fejltekst fra AUB-systemet udfyldes i tilfælde af fejl Side 16

17 Validering af data 5 Validering af data 5.1 Validering ved modtagelse Følgende tests udføres ved modtagelse af data i integrationslaget: Valideringstype Beskrivelse Fejltekst til afsender Reaktion i AUB Datotjek Der tjekkes på, om skoleperiode slutdato er ældre end 5 år på Skole slut dato er ældre end 5 år modtagelsestidspunktet. Datotjek Uddannelse slutdato er før uddannelse startdato. Uddannelse til er før uddannelse fra Datotjek Skoleophold slutdato er før skoleophold startdato. Skole til dato er før skole fra dato Datotjek Skoleperiodes startdato ligger Skole start før uddan- mere end 5 kalenderdage før uddannelsesaftalens startdato nelse start Datotjek Skole slutdato er efter dagsdato Skoletil er efter dagsdato Datotjek Udd. afbrud er før skole slutdato. Udd. afbrud er før skole slutdato. Datotjek Udd. slutdato er før skoleopholdets slutdato. Skoleperiode slut er efter uddannelse slut dato Kalendertjek Der tjekkes, om der er flere refusionsdage end der er arbejdsdage i kalenderen. Flere refusionsuger end kalenderuger AfsenderID Der tjekkes om AfsenderID er udfyldt Skole SEnr. ej angivet AfsenderID Der tjekkes om AfsenderID er kendt af AUB Skole ej oprettet som forretningspartner i Ker- ne2 Arbejdsgiver- Der tjekkes om den modtagne SE-nr. kan ikke ændres senr rettelses SENR ikke har ændret sig hvis det modtagne skoleophold tidligere er udbetalt Identiske skoleperioder Findes der andre skoleophold med: Skoleperiode findes allerede - Samme elev - Samme skole startdato - Samme skole slutdato - Samme AfsenderId Side 17

18 Validering af data Og hvor det totale antal uger ikke kan indeholdes i skoleperioden. Overlappende skoleperioder Ved overlappende skoleperioder for samme elev fra samme skole, hvor det totale antal uger ikke kan indeholdes i perioden fra tid- Overlap skoleperiode: For mange refusion uger ligste startdato til seneste slutdato for den samlede skoleperiode. Antal.uger Der tjekkes om modtaget uger er positivt Negativt antal refusionsuger ej tilladt Max uger påbygning - er- Hvis der samlet på CPRnr er mere end 4 ugers skoleophold af perio- Mere end 4 ugers påbygning - erhverv. hverv detypen "ERHVERV" For definition af påbygning - erhverv se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. Max uger påbygning - stu- Hvis der samlet set på CPRnr er mere end 78 ugers skoleophold af Mere end 78 ugers påbygning - studie die periodetypen "STUDIE" For definition af påbygning - studie se afsnit 2.3 Begreber, definitioner og regelsæt ovenfor. Tjek af CPR-nr. i AUB Hvis slutdato ligger efter CPR-nr. dødsdato. Elev er død Tjek af CPR-nr. i AUB Ved ukendt CPR-nr forstået ved at AUB ikke har modtaget en uddannelsesaftale på eleven Fejl i CPR-nr. Tjek af lærestedsoplysninger LærestedID ukendt af AUB Lærested ej oprettet som forretningspartner i Kerne2 Tjek af SE-nr. i AUB SE-nummeret skal være ATPpligtig i hele skole-perioden. SE-nr. kan ikke anvendes af AUB Tjek af SE-nr. i AUB SE-nummeret må ikke være "fritaget fra AUB-bidrag" i dele af perioden. SE-nr. kan ikke anvendes af AUB Tjek på record- ID. Record har R for ret, men der er ikke modtaget nogen oprettelse (O). Rettelse uden original Tjek på record- ID. Record har O for opret, men der er allerede modtaget og oprettet et skoleophold med denne ID. Skoleperiode findes allerede med system EASY og ID Tjek på record- ID. Record har S for slet, men der er ikke modtaget nogen original. Sletning uden original Side 18

19 Validering af data 5.2 Fejlhåndtering Ved modtagelse af en eller flere af ovenstående fejlsituationer er det leverandørs ansvar at rette/behandle fejlen og gensende på ny til AUB. Fejlede ophold medfører at AUB ikke kan behandle skoleopholdet og herved ikke kan refundere arbejdsgiver Side 19

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

3. Udskrifter... 3435. Bilag A: Beregning af måltal... 3435. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?... 3435

3. Udskrifter... 3435. Bilag A: Beregning af måltal... 3435. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?... 3435 EAS Y-P Præmietræk 2015 på EASY-P s Værktøjsside gældende fra 9. nov. 2015 Opdateret oktober 2015 i.f.m. elevtyper samt kvalifikationer til hovedforløb. Ændringerne er primært beskrevet i afsnit 1.1 samt

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Information og vejledning om præmie og bonus ordning

Information og vejledning om præmie og bonus ordning Information og vejledning om præmie og bonus ordning Opret en praktikplads og få op til 70.000,- kontant. Vores elever har masser af penge med! Muligheder med mere... Har du råd til at lade være med at

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Af Flemming Madsen, april 2017 Denne vejledning henvender sig til egu-vejledere og angår ændringer i eguportalens brugergrænseflade i

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn.

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Skat i HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Indhold 1. Indberetning af skat i HR-Løn... 2 2. Bestil skattekort i HR-Løn... 3 3.

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere