Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene"

Transkript

1 Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Indkaldelse af ansøgninger i udbudsrunde eud og praktikcentre 9. december 2015 Sags nr.: Q Indledning Udbudsrunden omfatter erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb samt praktikcenteropgaver. Med dette brev indkaldes ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og praktikcentre. Brevet er en uddybning og konkretisering af og erstatter styrelsens brev af 24. september 2015 til samme modtagerkreds. På ministeriets hjemmeside informeres løbende om udbudsrunden: Institutionernes ansøgninger bliver tilgængelige for regionsrådene, REU og de faglige udvalg efter skolerne har frist for at indsende ansøgninger. Regionsrådene, REU og de faglige udvalg vil modtage særskilt information fra STUK herom ultimo marts Udbudsrundens tidsplan kan ses i bilag 7. Udbudsrunden og beslutninger om placering af udbud skal gennemføres inden for de gældende bevillinger til erhvervsuddannelserne, da der med reformen af erhvervsuddannelserne ikke er afsat særlige midler til udbudsrunden. Udbudsrunden resulterer i, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tildeler godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser og være

2 2 praktikcentre. Ministeriet vil, når runden er gennemført, være tilbageholdende med at give godkendelser til enkeltansøgere under forudsætning af, at de i forvejen godkendte udbydere kan dække behovene. Ministeriet respekterer med denne praksis, at godkendte udbydere har tilpasset deres administration, udstyr, lærer- og instruktørkapacitet m.v. til den aktuelle og forventede efterspørgsel og derfor ikke oplever gennemgribende ændringer i grundlaget for at udbyde uddannelserne eller praktikcenteropgaverne, jf. også afsnit 5. Udbudsrunde 2017 for erhvervsuddannelser og praktikcentre forventes efterfulgt af en amu-udbudsrunde. 2. Institutioners ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser Alle hidtil godkendte udbydere orienteres om udbudsrunden med dette brev. Andre potentielle udbydere orienteres om udbudsrunden på ministeriets hjemmeside. Nye ansøgere, fx virksomheder, som ikke er oprettet i Uddannelsesadministration, skal rette henvendelse til styrelsen ved at sende en mail til Herefter vil ansøgeren blive kontaktet og få vejledning om at ansøge. Ministeriet opfordrer godkendte institutioner, der gennemfører undervisning, der er udlagt fra en anden godkendt institution, til at overveje ansøgning om godkendelse til at udbyde den pågældende uddannelse, da udlægningsaftaler bortfalder sammen med tilbagekaldelsen af de nuværende udbudsgodkendelser Jf. afsnit 8. Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre skoler, institutioner eller virksomheder kan søge om at blive godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, jf. erhvervsuddannelseslovens 18. I det følgende benævnes dette institutionen. Konkret kan en institution ansøge om at blive godkendt til at udbyde: Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. Institutionen skal ikke søge om godkendelse til at udbyde fagretninger. Det er institutionen selv, der skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder.

3 3 Institutionen skal heller ikke skal ansøge særskilt om godkendelse til at udbyde: Euv Eud+ Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Eux Ligeledes skal institutionen ikke ansøge om godkendelse til at udbyde det særskilte studiekompetencegivende forløb, som indgår i kontoruddannelse med specialer, handelsuddannelse med specialer og finansuddannelsen samt i det merkantile eux-forløb. Udbudsretten følger af godkendelsen til at udbyde grundforløbets 2. del til de respektive merkantile uddannelser. Krav til ansøgningerne i øvrigt fremgår af bilag 1. Lovreglerne om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser, euv, eud+, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og eux er gengivet i bilag 3. I bilag 4 er en oversigt over de fire hovedområder, grundforløbenes 2. del samt hovedforløb, som institutionen kan ansøge om at blive godkendt til at udbyde. Udbudsrunden omfatter ikke uddannelser, som ikke udbydes efter de nye regler om erhvervsuddannelser, som fik virkning fra 1. august Disse uddannelser er i afløb og tilbagekaldelsen af de hidtidige udbudsgodkendelser omfatter derfor ikke afløb i de hidtidige uddannelser. 3. Kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud af uddannelser Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier: Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål. 1 1 De fire klare reformmål er: 1. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

4 4 Geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling m.v. Ansøgninger om udbud af uddannelser skal afspejle overvejelser om erhvervsudvikling og det lokale og regionale arbejdsmarkeds behov, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet lokalt og regionalt. Ministeriet giver i bilag 6 institutionerne vejledning om, hvordan de kan dataunderstøtte kriteriet. Fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Der skal altid sikres fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer. Det betyder bl.a., at der vil være forskellige muligheder for geografisk spredning indenfor hhv. grundforløbets første og andel del, ligesom der vil være større muligheder for geografisk spredning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet i uddannelser med stor volumen. Udmøntningen af kriteriet vil således variere afhængigt af, hvilken uddannelsesdel, der er tale om samt uddannelsens elevvolumen, når det gælder grundforløbets 2. del og hovedforløbet, som er specifikt for hver enkelt uddannelse. Det betyder mere konkret for udmøntningen af kriteriet, at: For hovedområder (1. del af grundforløbet) vægtes det særlig højt, at der er en så tæt lokal og regional uddannelsesdækning, som muligt, vurderet ud fra økonomiske og pædagogiske hensyn, herunder at grundforløbets 1. del skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene kvalifikationer, så potentielle elever i målgruppen har mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse inden for en rimelig transportafstand. Ministeriet vil lægge til grund, at grundforløbets 1. del giver adgang til alle erhvervsuddannelsers 2. del, dvs. eleverne skal opfylde de samme mål for grundforløbets 1. del uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, de har valgt, således at eleverne kan vælge at fortsætte i 2. del af enhver uddannelses grundforløb. For grundforløbenes 2. del vægtes det højt, at der er en god lokal og regional uddannelsesdækning, så potentielle elever har mulighed for at gennemføre denne uddannelsesdel på en given erhvervsuddannelse med kortest mulige transportafstand under hensyn til uddannelsens volumen på landsplan. Det vil som udgangspunkt være forventet, at institutioner, som ansøger om udbud af en uddannelses hovedforløb også ansøger om udbud af grundforløbets 2. del i uddannelsen, med mindre der foreligger særlige forhold som fx, at institutionen ikke er

5 5 godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionerne kan i denne sammenhæng herudover overveje, om der økonomisk og pædagogisk set er grundlag for at søge om godkendelse til at udbyde uddannelsens 2. del af grundforløbet, uden at søge om hovedforløbet. Institutionerne skal i så fald samarbejde med skoler, der udbyder hovedforløbet. For hovedforløb vægtes det særligt højt at sikre fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer samt en rimelig geografisk dækning set under hensyn til hovedforløbets elevvolumen på landsplan. Geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Ansøgning om udbud af uddannelser skal have en fremadrettet dimension vedrørende forventninger til udviklingen inden for de enkelte uddannelser. Derfor vil det indgå i vurderingen af institutionernes ansøgninger om udbud af grundforløbenes 2. del og hovedforløb, hvordan uddannelsen forventes at udvikle sig med hensyn til elevsøgning, og virksomhedernes efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft lokalt, regionalt eller nationalt. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål I aftalen om reformen er der opstillet resultatmål for hvert af de fire klare mål for reformen. For at følge udviklingen set i forhold til reformmål og resultatmål udvikler ministeriet en række indikatorer og midlertidige indikatorer. Ministeriet vil inddrage følgende indikatorer i grundlaget for vurderingen af skolernes ansøgninger, som udspringer direkte af de fire reformmål: 1. Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1) 2. Frafald på grundforløbet (reformmål 2) 3. Frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb 4. Frafald i hovedforløb (reformmål 2) 5. Tilgang til eux (reformmål 3) 6. Tilgang til talentspor (reformmål 3) 7. Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3) 8. Elevernes trivsel (reformmål 4) Inddragelsen af de otte indikatorer skal bidrage til, at skolernes ansøgninger bliver vurderet i forhold til, om den enkelte skole leverer gode resultater set i forhold til de fire reformmål. Ministeriet giver i bilag 6 institutionerne vejledning om, hvordan de kan dataunderstøtte kriteriet.

6 6 Ministeriet gør opmærksom på, at der i begrænset omfang vil være data til rådighed, som vil være klar til brug i forbindelse med dels institutionernes arbejde med at udarbejde ansøgninger, dels regionrådenes og REU s arbejde med at afgive indstillinger til ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Det betyder, at indikatorerne vil få en stigende vægt i senere udbudsrunder. 4. Data til brug for udbudsrunden Til brug for udbudsrunden stilles der, ud over de data for de otte indikatorer, en række data og baggrundsoplysninger til rådighed fra ministeriets side. Datagrundlaget for udbudsrunden er uddybet i bilag 6. Herudover indhentes der oplysninger fra ansøgerne om bl.a. forventet tilgang til de ansøgte udbud, lærerkvalifikationer, udstyr, lokaler, planlagt placering af udbuddet m.v. 5. Vilkår for at opretholde et udbud af erhvervsuddannelser Med en godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser følger både rettigheder og pligter. Hvis en institution ikke opfylder de fastsatte pligter, vil udbudsgodkendelserne kunne fratages institutionen. Rettigheder og pligter vil fremgå af de godkendelser, som ministeriet giver institutionerne. Ministeriet fastsætter følgende rettigheder ved udbudsgodkendelser: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser kan udbyde uddannelser på de institutionsafdelinger, som institutionerne placerer uddannelserne på umiddelbart efter godkendelsen. Ministeriet fastsætter følgende pligter ved udbudsgodkendelse: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser har pligt til at sikre et uddannelsesudbud, der er passende i forhold til både efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Dette forudsætter et samarbejde med andre institutioner, der har samme udbudsgodkendelse om, hvor uddannelserne afholdes, herunder om udbud af trin, specialer, talentspor, eux og højniveaufag. Godkendte udbydere er forpligtet til at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i uddannelserne. Alle udbydere (både private og offentlige) skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere naturligvis også fortsat er forpligtet til at overholde alle gældende regler. Ministeriet gør opmærksom på, at de nye udbudsgodkendelser, som gælder fra og med 1. august 2017, tilsammen forventes at dække efter-

7 7 spørgslen lokalt, regionalt og nationalt. Behov for godkendelse af nye udbud eller udlægning af undervisning fra en udbudsgodkendt til en ikke udbudsgodkendt institution forventes derfor først at være relevant, når der er gået en periode på et år efter afgørelserne om udbud af grund- og hovedforløb er meddelt institutionerne. De nærmere rammer forventes udmeldt i et revideret sæt retningslinjer for udlagt undervisning m.v. 6. Institutionernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ansøge om at blive godkendt som praktikcenter inden for hver af de uddannelser, der udbydes med skolepraktik. Ansøgningen skal omfatte alle hovedforløbets trin og specialer. Institutionerne skal indsende en ansøgning for hver uddannelse, og institutionen kan kun blive godkendt til at løse opgaver som praktikcenter i den eller de uddannelser, hvor skolen også er godkendt til at udbyde hovedforløbet. Uddannelser med skolepraktik fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bekendtgørelse nr af 5. december 2014), bilag 1, som kan ses her: Uddannelserne fremgår også af bilag 4 til dette brev. De nærmere krav til ansøgningerne fremgår af bilag 2. For uddannelser i afløb gælder de hidtidige godkendelser, som derfor ikke tilbagekaldes i forhold til afløbsuddannelser. Kriterier for ansøgning om praktikcenter Ministeriets afgørelser om udbud vil være baseret på en samlet vurdering, hvor følgende hensyn lægges til grund for godkendelse af praktikcentre: Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i praktikpladspotentialet. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder. Vilkår for godkendelse som praktikcenter Udbudsgodkendelsen til at udbyde praktikcenter fastsættes på baggrund af 66 b i Lov om erhvervsuddannelser, og godkendelsen sker på baggrund af skolens indsendte forretningsplan med tilhørende forretningsmodel. Hvis et praktikcenter ikke opfylder forretningsplanen, vil ud-

8 8 budsgodkendelsen kunne fratages institutionen. Ministeriet fastsætter følgende rettigheder ved godkendelser som praktikcenter: Godkendte praktikcentre kan udbyde og markedsføre tilbuddet om skolepraktik i praktikcentret indenfor det geografiske afgrænsede område, som forretningsplan og aftaler med naboskoler har fastlagt. Praktikcentret skal indgå aftaler med skoler, der ikke har et praktikcenter og kan efter nærmere aftale med de enkelte skoler udlægge centret til en anden geografisk beliggenhed, herunder til andre skoler. Udlægning til andre skoler forudsætter, at den modtagende skole er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Udlægning bør ikke finde sted i perioden lige efter godkendelsen er givet. Dette forventes præciseret nærmere i et sæt reviderede retningslinjer for udlagt undervisning og praktikcenteropgaver, som ministeriet er ved at udarbejde, jf. afsnit 5. Ministeriet fastsætter følgende pligter ved udbud af praktikcenter: Godkendte udbydere af praktikcentre har pligt til indenfor det geografiske område, som godkendelsen omfatter, at sikre et praktikcenterudbud, der svarer til den indsendte forretningsplan, efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Godkendte praktikcentre er forpligtet til at sikre faglig, pædagogisk og arbejdspladslignende bæredygtighed i skolepraktikken. Alle udbydere skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde alle gældende regler. Hvis en institution ikke opfylder de fastsatte pligter, vil udbudsgodkendelserne kunne fratages institutionen. Rettigheder og pligter vil fremgå af de godkendelser, som ministeriet giver institutionerne. 7. Tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v. Al udarbejdelse og behandling af ansøgninger skal ske i det administrative system Systemet vil medio december blive åbnet for erhvervsskoler og andre, som kan ansøge om godkendelser. De nuværende godkendte erhvervsskoler m.v. vil modtage særskilt besked fra ministeriet om adgang til systemet samt en teknisk vejledning i at udfylde ansøgninger i

9 9 Regionsrådene og REU skal afgive indstillinger til ministeriet. Indstillingerne afgives gennem IT understøtningen omfatter også de faglige udvalgs afgivelse af udtalelser til rådet. De nævnte aktører vil modtage særskilt besked om adgang til systemet samt en teknisk vejledning i at udfylde indstillinger og udtalelser. Informationen sendes først ud efter erhvervsskoler m.fl. har sendt ansøgninger ind til ministeriet, dvs. ultimo marts Det rådgivende systems opgaver er uddybet i bilag 3. Krav til ansøgningerne fremgår af bilag 1 (erhvervsuddannelser) og bilag 2 (praktikcentre). Koordinering mellem parterne i udbudsrunden Det er afgørende for gennemførelsen af udbudsrunden, at der sker en koordinering mellem de ansøgende institutioner m.v., de faglige udvalg og regionsrådene. Målet med dette er, at der samlet set opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og sikres tilgængelighed til erhvervsuddannelserne og praktikcentrene under hensyn til elevernes søgning og virksomhedernes efterspørgsel efter elever og erhvervsuddannet arbejdskraft. Koordinering af ansøgninger om grundforløb Regionsrådenes koordinerende rolle omfatter erhvervsuddannelsernes grundforløb, dvs. udbuddet af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder (grundforløbets 1. del) samt 2. del af grundforløbet. Koordineringen sker bl.a. i samarbejde med erhvervsskolerne. Ministeriet opfordrer ansøgerne og regionsrådene til at inddrage de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i koordineringen. Koordinering af ansøgninger om hovedforløb og praktikcenter REU afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af erhvervsuddannelserne, dvs. de fire hovedområder (grundforløbets 1. del), grundforløbenes 2. del, samt hovedforløbene. Desuden afgiver rådet indstilling om godkendelse til at være praktikcenter. Ministeriet opfordrer ansøgerne til at inddrage de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i koordineringen, idet REU, som en del af grundlaget for rådets indstillinger vil indhente udtalelser fra de faglige udvalg. Koordineringen bør omfatte ansøgninger om praktikcenter, da en skole kun kan være praktikcenter for en uddannelse, hvor skolen er godkendt til at udbyde uddannelsens hovedforløb.

10 10 8. Alle godkendelser tilbagekaldes Udbudsrunden omfatter de uddannelser, der udbydes efter de nye regler om erhvervsuddannelser, som fik virkning fra 1. august De nuværende godkendelser til at udbyde disse erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb, herunder som udlagt undervisning, samt godkendelser til at være praktikcenter, herunder som udlagte praktikcenteropgaver, tilbagekaldes med virkning fra 1. august Udbudsrunden omfatter ikke uddannelser, som ikke udbydes efter disse nye regler. Disse uddannelser er i afløb og tilbagekaldelsen af de hidtidige udbudsgodkendelser omfatter derfor ikke afløb af de hidtidige uddannelser. 9. Tidsplan for udbudsrunden Ministeriet gennemfører udbudsrunden efter tidsplanen i bilag 7. Institutioner og andre aktører vil blive orienteret om væsentlige ændringer. Spørgsmål til udbudsrunden Det er muligt at stille spørgsmål om udbudsrunden til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved at sende en mail til adressen Styrelsen vil besvare spørgsmål inden for 10 arbejdsdage. Svar vil blive sendt direkte til spørgeren. Hvis styrelsen vurderer, at et svar vil have generel interesse for aktørerne i udbudsrunden, vil svaret i en anonymiseret form blive lagt ud på ministeriets hjemmeside om udbudsrunden, hvor der vil blive oprettet et Spørgsmål og svar om udbudsrunden Med venlig hilsen John Torben Larsen Chefkonsulent Bilag 1: Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Bilag 2: Baggrundsoplysninger til ansøgning om praktikcenter Bilag 3: REU s og regionsrådenes roller samt lovregler om udbud af eud, eux og praktikcenter Bilag 4: Oversigt over hovedområder, grundforløbs 2. del, hovedforløb samt uddannelser med skolepraktik (praktikcenter) Bilag 5: Oversigt over antal udbudssteder fordelt på uddannelser

11 11 Bilag 6: Indikatorer, baggrundsoplysninger og evalueringer som en del af grundlaget for vurdering af ansøgninger Bilag 7: Tidsplan for udbudsrunden

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Til bestyrelserne på Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

BILAG 1. Praktikopgaver

BILAG 1. Praktikopgaver BILAG 1 Praktikopgaver Eleven har undervejs i uddannelsen mulighed for at løse to praktikopgaver. Formål Praktikopgaver har til formål at: Eleven får trænet sin evne til at arbejde med en problemstilling

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Hvad er - Effekt og evalueringsudvalget? Drøfter og vurderer

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Ansøgningsprocedure samt frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark

Ansøgningsprocedure samt frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark Uddannelsesudvalget L 100 - Bilag 7 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgningsprocedure

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikske temaer Undervisning i dansk som andetsprog sprogcentre

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Ansøgninger om at blive videnscenter for erhvervsuddannelser

Ansøgninger om at blive videnscenter for erhvervsuddannelser Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Ansøgninger om at

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere