Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v."

Transkript

1 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre og centerråd m.v.) 1 I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved 2 i lov nr af 10. december 2008, lov nr. 49 af 28. januar 2009, 6 i lov nr. 478 af 12. juni 2009 og 10 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»hver institution fastlægger antallet af lokale uddannelsesudvalg efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg.«2. I 9, stk. 4, 2. pkt., ændres»arbejdsformidlingen«til:»jobcenteret«. 3. I 9, stk. 6, indsættes efter»udvalgene kan«:»efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg«. 4. Efter 9 indsættes:»kapitel 3 a VEU-centre og centerråd VEU-centre 9 a. Undervisningsministeren træffer efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse beslutning om geografisk dækningsområde for mindst 8 og højst 14 centre for voksen- og efteruddannelse, VEU-centre. Stk. 2. Et VEU-center har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Stk. 3. Et VEU-center arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at 1) skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene, herunder ved at tilbyde brugerne rådgivning om, hvordan og hvor de kan få dækket deres uddannelsesbehov, 2) medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og uddannelsesinstitutionernes rådgivning af virksomheder og ansatte og 3) afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen. 1

2 Stk. 4. Et VEU-center kan påtage sig andre relevante opgaver end de opgaver, som er nævnt i stk. 3 for institutioner, der medvirker i VEU-centret, offentlige myndigheder og aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked. 9 b. Undervisningsministeren udpeger blandt uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse efter 16, stk. 1, i hvert dækningsområde, jf. 9 a, stk. 1, en uddannelsesinstitution til at varetage funktionen som VEU-center for det pågældende område. Udpegningen sker efter udtalelse fra Rådet for Voksenog Efteruddannelse. Rådets udtalelse indhentes, efter at de godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse i det pågældende område har haft mulighed for i forening at afgive indstilling til undervisningsministeren om ansvar for varetagelse af VEU-centerfunktion. Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse samt centerrådet, jf. 9 f, fratage en uddannelsesinstitution VEU-centerfunktionen, hvis institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende. 9 c. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal 1) udarbejde en årlig handleplan for centrets virke, 2) udarbejde en årlig beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter og 3) indgå en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. 9 d. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om VEU-centrene. 9 e. Undervisningsministeren yder tilskud til varetagelse af funktionen som VEU-center til den pågældende uddannelsesinstitution, jf. 9 b. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Centerråd 9 f. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, nedsætter et centerråd, som rådgiver bestyrelsen om VEU-centrets virke. Stk. 2. Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert voksenuddannelsescenter, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske dækningsområde, jf. 9 a, stk. 1. Centerrådet kan udpege tilforordnede uden stemmeret. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om centerrådene, herunder om deres sammensætning og opgaver.«5. I 16, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:»godkendelsen gives landsdækkende eller til et andet nærmere afgrænset geografisk område. Godkendelse forudsætter, at uddannelsesinstitutionen medvirker i det VEU-center, som dækker det geografiske område, hvor uddannelsesinstitutionen har hjemsted.«6. I 16 indsættes efter stk. 3, som nyt stykke:»stk. 4. Den godkendte udbyder, jf. stk. 1-3, forestår selv undervisningen og aktiviteten. Udbyderen kan dog indgå aftale med en anden godkendt udbyder eller en institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt efter stk. 1, om, at denne forestår undervisningen eller aktiviteten for udbyderen som udlagt undervisning eller aktivitet.«stk. 4, bliver herefter stk I 17, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelse efter 16, stk. 1, hvis en fastsat minimumsaktivitet ikke opretholdes, eller udbudsgodkendelsen misligholdes.«2

3 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2009, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1, 4. og 5. pkt., 16, stk. 4, og 17, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som affattet ved 1, nr. 5-7, i denne lov, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. VEU-centrene etableres med virkning fra den 1. januar

4 1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Den 29. april 2009 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre en aftale om en samlet styrkelse af det erhvervsrettede voksenog efteruddannelsesområde (VEU). Aftalen (Aftale om AMU-udbud og VEU-centre) indebærer iværksættelse af en ny AMU-udbudsrunde, etablering af 8-14 regionale voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre), og at opgaverne i de eksisterende voksenvejledningsnetværk, for så vidt angår virksomhederne og deres ansatte, overgår til VEU-centrene. Undervisningsministeriet gennemførte i sommeren 2009 en udbudsrunde på AMU-området. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.fl., herunder private uddannelsesinstitutioner, ansøgte om godkendelse til at udbyde uddannelser inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) på baggrund af fastlagte kriterier og rammer. Efter inddragelse af efteruddannelsesudvalgene og Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) gav undervisningsministeren i august 2009 ansøgerne besked om godkendelser og afslag. Godkendelserne har virkning fra den 1. januar Aftalen om at etablere 8-14 regionale VEU-centre udmøntes med dette lovforslag. Etablering af VEU-centre er en naturlig anledning til at revurdere samspillet mellem de forskellige partsorganer, herunder især mellem efteruddannelsesudvalgene og de lokale uddannelsesudvalg med henblik på regelændringer. Efter ønske fra arbejdsmarkedets parter foreslås efteruddannelsesudvalgene i højere grad inddraget i visse beslutninger vedrørende de lokale uddannelsesudvalg. Der henvises til afsnit 3.1. VEU-centrene foreslås udpeget af undervisningsministeren og etableret på eksisterende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde AMU, og som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det foreslås, at hvert center skal dække et geografisk område, som forud for udpegningen af de konkrete centre fastlægges af undervisningsministeren efter udtalelse fra VEU-Rådet. Partierne bag»aftale om AMU-udbud og VEU-centre«er enige om, at VEU-centrene skal tilstræbe, at rådgivningen til virksomheder, ansatte samt borgere, som henvender sig, sker således, at de pågældendes uddannelsesbehov og dækning heraf kommer i fokus, herunder særligt mulighederne for at få dækket deres uddannelsesbehov i nærområdet og således, at det politiske ønske om regional uddannelsesdækning bliver tilgodeset i VEU-centrenes virke. Som følge af, at voksenvejledningsnetværkenes opgaver vedrørende virksomhederne og deres ansatte skal overgå til VEU-centrene, foreslås det, at medlemmer af voksenuddannelsescentrenes (VUC ernes) bestyrelser sammen med medlemmer af de medvirkende AMU-uddannelsesinstitutioners bestyrelser skal indgå som ordinære medlemmer af et centerråd, som skal rådgive bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, der varetager VEU-centerfunktion, om VEU-centerets virke. Der henvises til afsnit 3.2. Lovforslaget indeholder endvidere forslag om justering og præcisering af visse bestemmelser om udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Der henvises til afsnit 3.3. Undervisningsministeriet vil i begyndelsen af 2012 foretage en evaluering af AMU-udbuddet og VEUcenterfunktionerne. Der henvises til afsnit 4. 4

5 2. Gældende ret 2.1. Lokale uddannelsesudvalg ved institutioner, som udbyder AMU Institutioner, der er godkendt til at udbyde AMU, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, f.eks. tekniske skoler, handelsskoler, AMU-centre og social- og sundhedsskoler samt private institutioner og enkelte professionshøjskoler. De enkelte uddannelsesinstitutioner, bortset fra private institutioner og professionshøjskoler, nedsætter lokale uddannelsesudvalg, jf. 9 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Hver uddannelsesinstitution beslutter antallet af lokale uddannelsesudvalg. Udvalgene rådgiver institutionerne i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejde mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked. Lokale repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere udpeges til de lokale uddannelsesudvalg af de landsdækkende efteruddannelsesudvalg og skal udgøre flertallet i udvalgene. De lokale uddannelsesudvalg nedsat efter AMU-loven kan beslutte at lægge sig sammen med de lokale uddannelsesudvalg nedsat efter lov om erhvervsuddannelse, jf. AMU-lovens 9, stk. 6. Arbejdsmarkedets parter har i juni 2009 i regi af VEU-rådet tilkendegivet ønske om, at efteruddannelsesudvalgene inddrages ved fastlæggelse af antal lokale uddannelsesudvalg ved hver uddannelsesinstitution og i forbindelse med beslutning om sammenlægning af lokale uddannelsesudvalg nedsat efter AMUloven med lokale uddannelsesudvalg nedsat efter lov om erhvervsuddannelse. Udlagt undervisning og aktivitet kan ifølge administrativ praksis ske til uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der gives med lovforslaget hjemmel til, at udlagt undervisning og aktivitet ikke alene kan ske til andre uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, men også til uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, som fra den 1. januar 2010 ikke er godkendt til AMU Voksenvejledningsnetværk Voksenvejledningsnetværkene er et af indsatsområderne i aftalen af 18. juni 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om»bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder«. Netværkene har til formål, gennem en intensivering og professionalisering af voksenvejledningen og den opsøgende rådgivning, at styrke opkvalificeringen af de mindst uddannelsesvante grupper på arbejdsmarkedet og understøtte kompetenceudviklingen i navnlig de små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet i netværkene skal som et minimum omfatte de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse, samt VUC. Voksenvejledningsnetværkenes bevillinger udløber med udgangen af Den foreslåede ordning 3.1. Lokale uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg Samspillet mellem lokale uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg foreslås efter ønske fra VEUrådet styrket ved, at efteruddannelsesudvalgene som noget nyt inddrages, når uddannelsesinstitutionen skal træffe beslutning om antallet af lokale uddannelsesudvalg ved den enkelte uddannelsesinstitution, og når udvalgene vil beslutte, om der skal ske sammenlægning med lokale uddannelsesudvalg ved erhvervsuddannelser, jf. lovforslagets 1, nr. 1 ( 9, stk. 1) og 3 ( 9, stk. 6), og bemærkningerne hertil. En forudsætning for, at sammenlægningen kan ske, er dog, at skolerne i medfør af 40, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelse tilsvarende beslutter at lade sammenlægningen finde sted. 5

6 Ved at inddrage efteruddannelsesudvalgene får disse bedre mulighed for at medvirke til, at alle lokale uddannelsesudvalg fungerer godt. Dette kan f.eks. ske ved, at institutioner og efteruddannelsesudvalg drøfter en opgavefordeling, som sikrer, at medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg får en grundig introduktion samt løbende opdatering om AMU-systemet og uddannelserne. Dermed styrkes medlemmernes engagement og bidrag til opgaveløsningen. De lokale uddannelsesudvalgs arbejde kan ligeledes understøttes ved, at repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, lokale uddannelsesudvalg, efteruddannelsesudvalg m.fl. udarbejder en skabelon til en aktivitetskalender som inspiration til lokale uddannelsesudvalg, herunder en beskrivelse af de opgaver og lokale interessenter, det normalt vil være relevant at arbejde med i lokale uddannelsesudvalg. Opgaverne kan bl.a. omfatte rådgivning om uddannelsesbehov, udbudspolitik, kvalitetssikring og evaluering, herunder kan det foreslås, inden for hvilke områder lokale uddannelsesudvalg kan have indstillingsret til institutionernes bestyrelser Etablering af VEU-centre og centerråd Efter lovforslaget beslutter undervisningsministeren geografisk dækningsområde for 8-14 VEU-centre. Centrene skal tilsammen dække hele landet. Inden for hvert geografisk område udpeger ministeren en uddannelsesinstitution, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse, til at varetage funktionen som VEU-center. Kun uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, kan udpeges til at være VEU-center. VEU-centrene skal etableres den 1. januar Undervisningsministeren fastlægger VEU-centrenes geografiske dækningsområder efter indhentelse af udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, VEU-rådet. Forinden vil undervisningsministeren invitere relevante bestyrelses- og lederforeninger samt repræsentanter for organisationer, der er repræsenteret i VEU-rådet, til dialog om afgrænsningen af VEU-centerområderne. De godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser i dækningsområdet afgiver indstilling om, hvilken udbyder blandt dem der bør varetage funktionen som VEU-center. Når VEU-rådet har udtalt sig om indstillingen, forelægges indstillingen for undervisningsministeren, der herefter udpeger uddannelsesinstitutionerne med VEU-centerfunktioner. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 b), og bemærkningerne hertil. VEU-centrene skal medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats, bl.a. ved at skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet, herunder sikre at især nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig på ét uddannelsessted for at få hjælp til at få løst deres uddannelsesbehov. Endvidere skal centrene have en koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring, behov for analyser m.v. Omdrejningspunktet for VEU-centrenes arbejde vil være arbejdsmarkedsuddannelserne. Et VEU-center vil kunne påtage sig andre relevante opgaver for institutioner, der medvirker i VEU-centret, for offentlige myndigheder og for aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked. Endvidere overgår opgaverne fra de eksisterende lokale voksenvejledningsnetværk til VEU-centrene, og de lokale voksenvejledningsnetværk nedlægges. Undervisningsministeriet indgik den 11. marts 2008 aftale med Nationalt Center for Kompetenceudvikling om at evaluere de lokale voksenvejledningsnetværk i slutningen af Aftalen blev i juni 2009 aftalt justeret, således at den for så vidt angår rådgivning af virksomheder og deres ansatte belyser relevante erfaringer til brug for udvikling af de kommende VEUcentre. Herudover skal evalueringen belyse behov i forhold til den individuelle vejledning, som kan danne baggrund for en eventuel beslutning om den fremtidige samlede voksenvejledningsindsats. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 a og b), og bemærkningerne hertil. 6

7 Bestyrelserne for de uddannelsesinstitutioner, som varetager VEU-centerfunktioner, skal efter lovforslaget udarbejde årlige handleplaner for deres virke samt årsberetninger til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de lokale ressourcer og aktiviteter m.v. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 c, nr. 1 og 2), og bemærkningerne hertil. Bestyrelserne skal endvidere indgå udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 c, nr. 3), og bemærkningerne hertil. Lovforslaget indebærer, at det er en forudsætning for at blive godkendt til at udbyde AMU, at uddannelsesinstitutioner medvirker i det lokale VEU-centersamarbejde, herunder indgår i det centerråd, der skal rådgive bestyrelsen for den institution, hvorved centret er placeret, jf. lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 f). Lovforslaget ændrer ikke ved, at det er den enkelte institution, der har udbudsgodkendelse til AMU. Der nedsættes et centerråd for hvert VEU-center. Et centerråd nedsættes af bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen i det pågældende geografiske område. Centerråddet skal rådgive den pågældende uddannelsesinstitutions bestyrelse om VEU-centrets virke og sikre, at alle de medvirkende institutioner bidrager til at løse VEU-centrets opgaver. Centerrådenes medlemmer udgøres af én bestyrelsesrepræsentant fra hver af AMU-udbyderne og én bestyrelsesrepræsentant fra hver af VUC erne med hjemsted i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Endvidere kan centerrådet beslutte at udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre uddannelsesinstitutioner, herunder fra f.eks. uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i et andet VEU-centers geografiske område, eller som ikke udbyder AMU, men anden form for voksen- og efteruddannelse, samt repræsentanter for regionale myndigheder m.fl. Det foreslås samtidig, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om centerrådene, herunder om deres sammensætning og opgaver. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 ( 9 f), og bemærkningerne hertil Justering af bestemmelser om AMU-udbud De foreslåede bestemmelser til AMU-lovens 16, stk. 1 og 17, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 5 og 6, omhandler nye krav til AMU-udbyderne og skal sikre uddannelsesdækning i hele landet og faglig bæredygtighed hos alle AMU-udbydere. Endvidere stilles der krav om, at alle AMU-udbydere skal medvirke i et af de nye VEU-centre og dermed arbejde sammen med de øvrige AMU-udbydere og VUC om at løfte uddannelsesopgaven i VEU-centrets geografiske område til gavn for virksomheder, medarbejdere og arbejdsmarkedet. Det foreslås endvidere, at AMU-udbyderne fremover skal have mulighed for at udlægge undervisning og aktivitet ikke alene til andre uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, men også til uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, som fra den 1. januar 2010 ikke er godkendt til AMU. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe mulighed for at kunne dække behovet for geografisk nærhed for brugerne eller udnytte særlige spidskompetencer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6, og bemærkningerne hertil. 4. Evaluering Partierne bag aftalen af 29. april 2009 om AMU-udbud og VEU-centre er enige om, at Undervisningsministeriet i begyndelsen af 2012 skal foretage en evaluering af AMU-udbuddet og VEU-centerfunktionerne, herunder bl.a. ordningens effekt på uddannelser i yderområderne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Af aftalen af 29. april 2009 om AMU-udbud og VEU-centre fremgår følgende:»til finansiering af VEU-centrene afsættes der 8-14 mio. kr. til et fast tilskud til de enkelte VEU-centre, svarende til 1 mio. kr. pr. VEU-center. Midlerne til VEU-centrene finansieres ved en modsvarende reduktion af de eksisterende undervisningstilskud. Spørgsmålet om finansieringen af centrene kan tages op i forbindelse med forhandlingerne om udmøntningen af Globaliseringspuljen i efteråret 2009.«7

8 Til VEU-centre vil der endvidere kunne oppebæres indtægter i form af gaver, tilskud og lignende fra fonde, organisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder, ligesom der vil kunne drives indtægtsdækket virksomhed. For denne indtægtsdækkede virksomhed gælder reglerne i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts Forslaget medfører en forenkling af den statslige styring af udvalgte opgaver, som i dag varetages af ca. 120 AMU-udbydere og 22 voksenvejledningsnetværk, og som herefter vil blive varetaget af 8-14 VEUcentre. Forslaget medfører dog samtidig, at Undervisningsministeriet fremover får til opgave at indgå udviklingskontrakter med bestyrelserne for de uddannelsesinstitutioner, som varetager VEU-centerfunktionerne. Lovforslaget indebærer samlet set ikke øgede administrative konsekvenser for staten. Forslaget medfører en forenkling af samarbejdet mellem regionerne og uddannelsesinstitutionerne, idet en række af de samarbejdsopgaver, som hidtil er varetaget af alle AMU-udbydere og voksenvejledningsnetværk, i fremtiden vil kunne varetages af VEU-centrene. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for kommuner. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.fl.: Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler, Bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk El-Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Metal, Danske Erhvervsskoler bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler lederne, Danske Produktionshøjskolers lærerforening, Danske Regioner, De landsdækkende oplysningsforbund, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det centrale Handicap Råd, DI Organisation for erhvervslivet, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Fagligt Fælles Forbund 3F, FOA Fag og arbejde, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Foreningen af Daghøjskoler, Foreningen af direktører og forstandere ved AMU-centrene, Foreningen af ledere ved danskuddannelserne, Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Handelsskolernes Lærerforening, HK/Danmark, KL (Kommunernes Landsforening), Landorganisationen i Danmark (LO), Landssammenslutningen af kursusstuderende (LAK), Lederforeningen for VUC, Ledernes Hovedorganisation, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet, Produktionsskoleforeningen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet), Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, SOSU-lederforeningen, TEKNIQ og Uddannelsesforbundet. 8

9 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Samlet set indebærer lovforslaget ikke øgede administrative konsekvenser for staten. Forslaget medfører en forenkling af samarbejdet mellem regionerne og uddannelsesinstitutioner. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for kommuner. Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser Til nr. 1 ( 9, stk. 1) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at beslutningen om at fastlægge antallet af lokale uddannelsesudvalg ved en institution træffes af institutionen efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg. Drøftelsen er ikke bindende. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 3.1. Til nr. 2 ( 9, stk. 4) Forslaget er en konsekvens af, at der pr. 1. august 2009 er etableret et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Der henvises til beskæftigelsesministerens lovforslag nr. L 185 af 31. marts 2009, som blev vedtaget i Folketinget den 29. maj Til nr. 3 ( 9, stk. 6) Det foreslås, at beslutningen om at sammenlægge lokale uddannelsesudvalg nedsat efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser med de lokale uddannelsesudvalg nedsat efter lov om erhvervsuddannelser træffes efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg. Drøftelsen er ikke bindende. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit

10 Til nr. 4 ( 9 a - 9 f) Der forslås indsat et nyt kapitel om VEU-centre og centerråd. Efter den foreslåede bestemmelse i 9 a, stk. 1, bemyndiges undervisningsministeren til at beslutte den geografiske afgrænsning af 8-14 områder med henblik på etablering af et tilsvarende antal voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre). Hvert VEU-center skal dække et afgrænset geografisk område, og VEU-centrene skal tilsammen dække hele landet. Inddeling af landet i VEU-centerområder vil ske efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet). Ministeren kan således træffe beslutning om nye geografiske afgrænsninger i fremtiden. Med de foreslåede bestemmelser i 9 a, stk. 2 og 3, om VEU-centrenes formål og opgave vil VEUcentrene skulle medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats, bl.a. ved at skabe overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene, herunder ved at tilbyde brugerne rådgivning om, hvordan og hvor de kan få dækket deres uddannelsesbehov. Samtidig styrkes og koordineres udbydernes opsøgende, rådgivende og afklarende arbejde inden for centrets dækningsområde. Med bestemmelserne i 9 a, stk. 3, nr. 1 og 2, overflyttes de opgaver vedrørende virksomheder og deres ansatte, der hidtil er blevet udført af Voksenvejledningsnetværket, til VEU-centret. VEU-centrene vil efter forslaget til 9 a, stk. 4, også have mulighed for at påtage sig opgaver for enkelte eller alle de godkendte udbydere af AMU indenfor centrets område, for offentlige myndigheder og for aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked. Undervisningsministeren træffer efter forslaget til 9 b, stk. 1, beslutning om, hvilken uddannelsesinstitution i det pågældende område, som skal varetage funktionen som VEU-center. De uddannelsesinstitutioner, der kan komme i betragtning, skal udover at være godkendt som AMU-udbyder, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 16, stk. 1, være omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september Før ministeren kan træffe beslutning om, hvilken institution der skal varetage VEU-centerfunktionen, skal de godkendte udbydere af AMU i området have haft mulighed for i forening at afgive indstilling herom til ministeren, ligesom Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) skal have haft mulighed for at udtale sig om spørgsmålet. Hvis udbyderne efter anmodning ikke afgiver en indstilling til Undervisningsministeriet, eller der afgives en delt indstilling, kan ministeren træffe beslutning alene på baggrund af VEU-rådets udtalelse. Kun uddannelsesinstitutioner med hjemsted inden for det pågældende VEU-centerområde kan varetage funktionen som VEU-center. Som følge heraf vil en AMU-udbyder, som har en afdeling i et VEU-centerområde, men hjemsted i et andet område, ikke kunne varetage VEU-centerfunktionen i det område, hvor afdelingen er beliggende. VEU-centrene etableres som funktioner på eksisterende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), og som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Et VEU-center skal i forhold til offentligheden fremstå som en synlig del af uddannelsesinstitutionens virksomhed, f.eks. via egen hjemmeside på internettet. Efter den foreslåede bestemmelse til 9 b, stk. 2, kan undervisningsministeren fratage en uddannelsesinstitution VEU-center funktionerne, hvis institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende. Ministeren indhenter til brug for sin beslutning en udtalelse fra VEU-rådet og Centerrådet om, hvorvidt uddannelsesinstitutionen vurderes at kunne varetage funktionen på tilfredsstillende vis. De enkelte VEU-centre skal efter forslaget til 9 c, nr. 1, hvert år udarbejde en handleplan for centrets virke, herunder om opgaver og samarbejdsrelationer, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionens bestyrelse. Handleplanen skal bl.a. indgå i grundlaget for den udviklingskontrakt, som bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU-center-funktionen, indgår med Undervisningsministeriet. Det 10

11 forventes ikke, at der vil blive stillet særlige krav til handleplanernes form og indhold, men Undervisningsministeriet vil udarbejde en skabelon til inspiration for VEU-centrene. Endvidere skal de enkelte VEU-centre efter forslaget til 9 c, nr. 2, udarbejde en årlig beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter, som ligeledes skal godkendes af uddannelsesinstitutionens bestyrelse. Det forventes ikke, at der vil blive stillet særlige krav til beretningernes form og indhold, men Undervisningsministeriet vil udarbejde en skabelon til inspiration for VEU-centrene. Efter forslaget til 9 c, nr. 3, skal bestyrelserne indgå udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet for de enkelte VEU-centre. De opgaver, som bestyrelsen skal stå for i medfør af den foreslåede bestemmelse i 9 c, nr. 1-3, er ikke udtømmende. Andre relevante opgaver kan komme på tale, når der f.eks. skal fastsættes udviklingskontrakter mellem Undervisningsministeriet og hver enkelt bestyrelse. Ifølge forslaget til 9 d bemyndiges undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om VEUcentre. Hensigten med den foreslåede bemyndigelse er at fastsætte regler bl.a. om udviklingskontrakters indhold, varighed og opfølgning, herunder hvor hyppigt der skal indgås nye kontrakter, og endvidere om at VEU-centrets handleplan skal indgå i grundlaget for den pågældende udviklingskontrakt. De uddannelsesinstitutioner, hvor VEU-centrene er placeret, vil efter forslaget til 9 e modtage tilskud fra staten for at varetage funktionen. Tilskud vil blive givet som grundtilskud, der afsættes på de årlige finanslove. Til VEU-centeropgaven vil tillige kunne modtages forsøgs- og udviklingsmidler samt andre midler, som har til formål af fremme og understøtte almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 5. Efter forslaget til 9 f, stk. 1, skal der af de enkelte bestyrelser for de uddannelsesinstitutioner, der varetager VEU-centerfunktionerne, nedsættes et centerråd, som skal rådgive bestyrelsen om centrets virke. Centerrådene vil efter forslaget til 9 f, stk. 2, skulle sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Antallet af medlemmer vil derfor afhænge af, hvor mange AMU-udbydere og VUC, der har hjemsted inden for det enkelte VEU-centers dækningsområde. Udbydere, der ikke har en bestyrelse udpeger et medlem af ledelsen til medlem af centerrådet. Centerrådet kan beslutte at udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre uddannelsesinstitutioner, herunder fra bl.a. uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i et andet VEU-centers geografiske område. Med hensyn til professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske område, er det hensigten, at de kan indgå med en repræsentant i centerrådet som tilforordnet, hvis de ikke allerede er repræsenteret i centerrådet med et medlem. Herudover kan en repræsentant på de institutioner, som er medlem af centerrådet, fra den administrative ledelse tilforordnes, ligesom centerrådene som tilforordnede kan udpege repræsentanter for øvrige aktører på voksen- og efteruddannelsesområdet i det pågældende område, herunder vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd. Med forslaget til 9 f, stk. 3, forventes fastsat nærmere regler om Centerrådenes sammensætning. Der forventes endvidere fastsat regler, som skal sikre, at centerrådene mødes et passende antal gange om året, dels med henblik på strategiske drøftelser om VEU-centrets opgaver, dels med henblik på at afgive indstilling til bestyrelsen om VEU-centrets årlige handleplan og årsberetningen til VEU-rådet efter forslaget til 9 c, nr. 1. Til nr. 5 ( 16, stk. 1) Det forslås, at godkendelse til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse skal gives landsdækkende eller til et andet nærmere afgrænset geografisk område. Herefter vil en udbudsgodkendelse eksempelvis kunne gives til at dække en eller flere af de fem regioner, som landet er inddelt i. 11

12 Det forslås, at der til godkendelsen til udbud af arbejdsmarkedsuddannelse knyttes en forpligtelse for uddannelsesinstitutionen, herunder for private udbydere, til at medvirke i det VEU-center, som etableres i det område, hvor institutionen har hjemsted. Til nr. 6 ( 16, stk. 4) Den foreslåede bestemmelse i 16, stk. 4, indebærer, at det vil være muligt at udlægge undervisning og aktivitet til dels andre udbydere, som er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, dels andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Udlagt undervisning kan, som i dag, ske til såvel offentlige som private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Er institutionen ikke godkendt til sådant udbud, kan udlægning af undervisning til en anden uddannelsesinstitution også ske, hvis der er tale om en institution for erhvervsrettet uddannelse. Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, kan alene udlægge undervisning og aktivitet inden for samme geografiske område, som den konkrete udbudsgodkendelse er givet til. Udlagt undervisning foregår på den udlæggende institutions fulde ansvar og under denne institutions kontrol. Undervisningsministeriet yder således ikke tilskud til den institution, som undervisningen er udlagt til, ligesom tilsyn med undervisningen sker via tilsynet med den udlæggende institution. Lovforslaget hindrer ikke, at udlicitering kan finde sted som hidtil. Til nr. 7 ( 17, stk. 2) Det foreslås, at ministeren uden pligt til at indhente udtalelse fra VEU-rådet kan tilbagekalde en godkendelse efter lovens 16, stk. 1, bl.a. hvis en fastsat minimumsaktivitet ikke opretholdes. Som noget nyt er der for hver fælles kompetencebeskrivelse (FKB) fastlagt et minimum antal årselever pr. udbyder, som AMU-udbyderen skal opnå for at sikre den faglige bæredygtighed. Overholdes dette ikke, kan ministeren tilbagekalde en godkendelse til udbud af AMU. Ministeren foreslås tilsvarende at kunne tilbagekalde en godkendelse, hvis udbudsgodkendelsen misligholdes, f.eks. hvis en AMU-udbyder ikke respekterer udbudsgodkendelsens geografiske afgrænsning enten ved ikke at opfylde sin udbudspligt i hele dækningsområdet eller ved at gå ud over dækningsområdet. Til 2 (Ikrafttrædelsesbestemmelse) Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. december 2009, jf. dog stk. 2. Det foreslås i stk. 2, at lov om arbejdsmarkedsuddannelser 16, stk. 1, 4. og 5. pkt., 16, stk. 4, og 17, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved 1, nr. 5-7, i denne lov, træder i kraft den 1. januar Baggrunden herfor er, at de nye godkendelser til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag efter den gældende bestemmelse i 16, stk. 1, er givet med virkning fra den 1. januar Det foreslås i stk. 3, at VEU-centrene skal etableres den 1. januar 2010, samtidig med at godkendelser til de nye AMU-udbud får virkning. Processen skal forberedes i efteråret I forberedelserne indgår bl.a. beslutning om geografisk dækningsområde for de 8-14 VEU-centre på baggrund af en udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Forberedelserne omfatter endvidere udpegning af uddannelsesinstitutioner til VEU-centre. Forud for udpegningen skal de godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser i det pågældende område have mulighed for i forening at afgive indstil- 12

13 ling til undervisningsministeren om ansvar for varetagelse af VEU-centerfunktion. Herefter skal der indhentes en udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved 2 i lov nr af 10. december 2008, lov nr. 49 af 28. januar 2009, 6 i lov nr. 478 af 12. juni 2009 og 10 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 9. Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse nedsætter hver et eller flere lokale uddannelsesudvalg der tilsammen skal rådgive inden for området for de fælles kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse inden for. Stk. 2-3 ( ) Stk. 4. En repræsentant for institutionens ledelse og for institutionens lærere tilforordnes udvalget. En repræsentant for arbejdsformidlingen kan tilforordnes udvalget. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand. Stk. 5 ( ) Stk. 6. Udvalgene kan lægge sig sammen med de lokale uddannelsesudvalg nedsat efter lov om erhvervsuddannelser. 1. I 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»hver institution fastlægger antallet af lokale uddannelsesudvalg efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg.«2. I 9, stk. 4, 2. pkt., ændres»arbejdsformidlingen«til:»jobcenteret«. 3. I 9, stk. 6, indsættes efter»udvalgene kan«:»efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg«4. Efter 9 indsættes»kapitel 3 a VEU-centre og centerråd VEU-centre 9 a. Undervisningsministeren træffer efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse beslutning om geografisk dækningsområde for mindst 8 og højst 14 centre for voksen- og efteruddannelse, VEU-centre. 14

15 Stk. 2. Et VEU-center har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Stk. 3. Et VEU-center arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at 1) skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene, herunder ved at tilbyde brugerne rådgivning om, hvordan og hvor de kan få dækket deres uddannelsesbehov, 2) medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og uddannelsesinstitutionernes rådgivning af virksomheder og ansatte og 3) afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen. Stk. 4. Et VEU-center kan påtage sig andre relevante opgaver end de opgaver som er nævnt i stk. 3 for institutioner, der medvirker i VEU-centret, offentlige myndigheder og aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked. 9 b. Undervisningsministeren udpeger blandt uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse efter 16, stk. 1, i hvert dækningsområde, jf. 9 a, stk. 1, en uddannelsesinstitution til at varetage funktionen som VEU-center for det pågældende område. Udpegningen sker efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Rådets udtalelse indhentes, efter at de godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse i det pågældende område har haft mulighed for i forening at afgive indstilling til undervisningsministeren om ansvar for varetagelse af VEU-centerfunktion. Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse samt Centerrådet, jf. 9 f, fratage en uddannelsesinstitution VEU-centerfunktionen, hvis institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende. 9 c. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal 15

16 1) udarbejde en årlig handleplan for centrets virke, 2) udarbejde en årlig beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter og 3) indgå en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. 9 d. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om VEU-centrene. 9 e. Undervisningsministeren yder tilskud til varetagelse af funktionen som VEU-center til den pågældende uddannelsesinstitution, jf. 9 b. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Centerråd 9 f. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, nedsætter et centerråd, som rådgiver bestyrelsen om VEUcentrets virke. Stk. 2. Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert voksenuddannelsescenter, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske dækningsområde, jf. 9 a, stk. 1. Centerrådet kan udpege tilforordnede uden stemmeret. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om centerrådene, herunder om deres sammensætning og opgaver.«16. Undervisningsministeren godkender efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner der kan udbyde de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Godkendelsen omfatter samtlige arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i den fælles kompetencebeskrivelse. Undervisningsministeren kan bestemme, at dele af en fælles kompetencebeskrivelse ikke er omfattet af godkendelsen. Stk. 2-3 ( ) Stk. 4. Uddannelsesinstitutionerne fastsætter antallet af uddannelsespladser ved arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. dog bestemmelserne om aktivi- 5. I 16, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:»godkendelsen gives landsdækkende eller til et andet nærmere afgrænset geografisk område. Godkendelse forudsætter, at uddannelsesinstitutionen medvirker i det VEU-center, som dækker det geografiske område, hvor uddannelsesinstitutionen har hjemsted.«6. I 16, stk. 4, indsættes som nyt stykke:»den godkendte udbyder, jf. stk. 1-3, forestår selv undervisningen og aktiviteten. Udbyderen 16

17 tetslofter i 6, stk. 8 og 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 17. ( ) Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse pålægge institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse at udbyde bestemte arbejdsmarkedsuddannelser. Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse tilbagekalde godkendelse efter 16, stk. 1, hvis der ikke længere er behov for udbuddet, eller hvis regler om uddannelserne, herunder kvalitetskrav, eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til opretholdelse af forsvarlige uddannelses- og undervisningsmæssige forhold ikke overholdes. Stk. 3. ( ) kan dog indgå aftale med en anden godkendt udbyder eller en institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt efter stk. 1, om, at denne forestår undervisningen eller aktiviteten for udbyderen som udlagt undervisning eller aktivitet.«7. stk. 4, bliver herefter stk. 5:»Uddannelsesinstitutionerne fastsætter antallet af uddannelsespladser ved arbejdsmarkedsuddannelserne, jf. dog bestemmelserne om aktivitetslofter i 6, stk. 8 og 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«6. I 17, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelse efter 16, stk. 1, hvis en fastsat minimumsaktivitet ikke opretholdes, eller udbudsgodkendelsen misligholdes.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2010, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1, 4. og 5. pkt., 16, stk. 4, og 17, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som affattet ved 1, nr. 5-7, i denne lov, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. VEU-centrene etableres med virkning fra den 1. januar

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. LBK nr 226 af 04/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.56M.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere