Af'IAGER, EN KOLONIHAVE-O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af'IAGER, EN KOLONIHAVE-O"

Transkript

1

2 Af'IAGER, EN KOLONIHAVE-O lvled f0raret og sornrnerens komme flytter k0l0nrflavef0lket ud, dos sleldent sa b0gstavelist s0m pa f0rsidebllledet, hvor et hus transporteres til haveforeningen "StJerne.lund" ad K0nselunds velen. Amager har mange k0lonlhavef0refrnger, rser i Sundbv olllradet 0g pa Vestamager, Parceif0renrn sen "N0ragersminde" opf0rdrede i 20-erne trl at rnvestere I lodder udstykket fra Garden N0ragersmrnde. Afdraqet var 11 kr, 0m maneden, rncl. vand, l\edenf or ses en kopi af Pa rce I f oren l ngen s reklame.,%mager t?0alfuairy6s er fremliden. 6Lnde'e v:, sr;sc '?n.s g,.ai? { pda cr..20a0 a :4!an.g bdol,s ne,j ti tft. o,) 91dto8 a! Re"te, "ra gt\rda. tlo,lhgeht oi tdni.islnrad. 'fa-cnknr.t Ji"SeL.d,t4e,t 9dp9e.Be,l.n,Jots,l, af.1",a df -Jo,d.a,r. Cft{ de 70.qd,s -!.,/.t sfat.jer lde,ligete betdtes 62 tc., tan i,jd gfpti, ndatk 8es y. gtl'r i fo6k adgd's *d tio' frptalne zoedft 9l6pitulqb fleelsc han ihha tenhes. Oe tfonn er gtu.t - bggtet et.iann.,5ts qlede folet 'ed a{ "t?1 3a2 ar t,d., do--e-t e-ns.11" clt t6ed a9 Ra 4p 9.1"^doe").1e ap db, - Fa- npdp--{-e. ap-,a.!et io.1f"...",.?-,. aos ned tcargetututsbthd e, ckndog e[b gfler,d.l,ndb! nenise lil,,rb ge's. nindl' - elb tio, pad e!tu a.j de, nge 9lo,re/a'os'er. 9 det pdd cltejet 'eten.ie.lo{8'jib,/dt, (e/f.:11 drte 6,7iees olle aptgedrt,tt agsda lads FL taelefan: farna'i.n abto /65/ t.q a rc etfo,en id g e n,,ftu r a g e rs n i nde.,. lerooz,e ta-t*.d---..-

3 Parcelf0renrngen "N0Tagersminde" vat Lkke en egeftlig k0l0nihaveforenrng, rnen havde I den trdllge perrode mange trak til falles med kol0nihaverne, Det var f0rst 0g f reflmest lyst- 0g sommerhuse, der blev tlygget 0g ofte med k0l0r'llhavenusenes karakterrstlske fantasrfuldneo, ;-?artet nr 2:a. Hus fra Noragersmtnde med tarn og svalegang, Det var a]mrndelrgt, at byqqe et grundhus 0g sa udvide med ttlbygnlnger l ldt efter I rclt, 0fte serdeles utradltlonelt, masken made at fa ud

4 lob for en kreativitet, som hverdagen ikke bod, Fra Haveforeningen "Vennelyst" pa Amagerbr0 "Rusbrodsbaserens drom" et godt eksempel, Haveforeningen kunne i 1992 fejre 100 ars jubileum og fra jubilaumsbogen er folgende lille citat om husets ti lbi ivel se hentet: "Da far som rugbrodsbager var pa 3 skiftehold, var der Jo dagslys i noget af fritiden, os sa lavede far tarnet t11 huset hjemme i kalderen 0m vinteren. Det runde af logkuplen er sma firkantede klodser, 0g far undlod at sette 6n klods i, da der skulle vare indgang. til fu91e, som ville bygge rede, hvad de da ogsa gjorde. sa byqgede far det abne lysthus efter sine egne ideer, det skulle nok virke lidt orlentalsk, 09 hver 1i11e klods blev skaret i handen." Ragnh 1l d flundus, datter Johan Peter Nielsen. rugbrodsbageren Huset blev kobt af Kolonihavef0rbundet i 195r.1, 0s man lejede en have i "Vennelyst", hvor det stadig star. Rugbrodsbagerens drom eller "Kuppelhuset" ses pa naste side sammen med et kunstfardiqt fuglebrat, ogsa fra "Vennelyst".

5 liuwilhrrt i al sin prt{.g pnra.

6 flen 0gsa Kastrup navde k0l0nihaver. Pa L0kalhistorisk Samlrng har vi en tegntng af Skole haver 0g k0l0nrhaver pa l!]atnr. 6q af Kastrup fra 1934, samt en fin handtegnins af arealets benyttelse 0g indretning med frugttraer 0g plantebede angtvet, l,latrikel 6s af Kastrup Ia ved BredagerveJ, Sa lllingen liar fra 1934 desuclen et brev til Smedemester P,Fogelstrom 0m opsetninq af tradhegn om haverne, Fra 1939 f rndes love for NaveleJerforentngen "Bredager", samt et 0rdensreglement, hvor I det b],a, hedder i "Spll af Fodbold, Langeboid og Spi l 0m Peng er forbudt paa Hovedgangen. " Hvad angar andre gange rlla man sa selv gisne 0m, 0g grsne er net0p 0rdet for Naveforenrngen "Bredager" i Kastrup. LokalhistOrisk Samlrng har ikke yderligere kendskab til disse haver og efterlyser derfor bade oplysninger 0g eventuelt brileder derfra. Pasn i ng af havenen v lgt rg kolonlfravebeboere, " rngrediens" f or

7 LIDT OI,I KOLONIHAVENS HISTORIE Kolonihaven bjiver betrastet som n09et unikt dansk - ossa i udlandet. Hvem kender ikke den danske havekoloni Solvang I U.S,A,, som er et yndet turistmal, lvlan kender til smahaver helt tilbage fra middelalderen, hvor de Ia udenfor byens mure, 0s blev dyrket af borgerne, og havde til formal at forsyne borgerne liled grontsager. Kongens Have ligger pa et sadant areal. I 1828 udsendte Frederrk Vl et cirkulare, hvori kobstederne blev palagt at oprette haver som en social foranstaltnlng for at hjalpe de fatt isste. Det blev desuden havdet, at havearbejdet kunne Iede til adrlrelished os befordre sundheden. Arbejdet med haverne havde ifolge P0litikens "K0l0nihavebogen" ogsa til f0rmal at h0jne arbejdsmoralen, s0m det hastiqt v0ksende industrisamfund havde beh0v f0r. Et af direktiverne for haverne Iod derfor s ledes: "Tii Arbejdet me Brugeren ikke benytte fremmed Bistand, vere sr9 af Parcellrsterne eller Andre, men han skal udfore det ved egne Krafter samt ved sln Kones 0s sine Borns Hjalp." Ved arhundredesk r ftet kom der r igt ig gang

8 kolonlnaverne, Def forste 0rganlsere0e navef0renifq opstod i 1884 I Alborg, os I 1908 dannedes "Kolonlhavef0rbufdet Danmark" 1 K0llenhavn, Det var en interesse0rganisation, hvrs vrgtrgste opgave var at fa gennemf0rt en ^1.a'le. p0l- rl for na.^f0 e.ng^fn6. K0l0nrliaver er udelukkendet fanomen, sonl kendes fra st0rbyer, De blev 0ftest anlagt I ldkanten af byerne, og rsat vat arlrejdere initlatlvtagere til f0renlngsdannelset, Haverne havde saledes flere funktr0ner, dels var de en kompensati0n f0r trange os darlise lejlrgheder, oq dels gav de et tilskud tli kosten og lkke mlndst et rekreativt ff lsted, Pa billedet ses arbeldsrfand Chr.Jensen 0g hans kone car0l1ne safirt gester en sondag morgen 1895,

9 Det unikt dafske ved k0l0nlhaverne kommer ttl udtryk ved de mange flagstanger, som alttd preger billedet af en k0l0nihave. llen det er n0k rkke mange haveforentnger, der kan prale af at have et spi itflaq s0m grundplan. H/F N0rdre Vang f0t0graferet fra Iuften ligner um i skende l lqt Dannebrog, og k0lon ihavebevagel sens stolthed fremqar tvdelrgt af det lrlle drgt, som ledsager billedet I N0rdre Vangs jubilaumsskrift fra 1987 "Pa dette IuftfotO - I iqger H/F Ncrdre Vang flot, som et splrtfiag - og er nok sa stolt, Over den menneskemasse - der lever der. F0r det var dem - der med sltd, slab og meget ftl l-, frk skabt et fristed - for sommerlialvar, til glade f0r kolonrhavef0lk - I alle kar,"

10 IMs du har Hlledcr, qlvmln$r elhr andd af lokalhisddrk 6teressc, st hcuvcnd -dg Ul : I.oNAIIIISilONNIK SAMTING KAilrU.SlrE TASIRT}P As[w{csltu MANDAG IIRSIIIAG FRDDAG Iakalhlstrlsk Sanhg br deflfu en fid udsffig pa rafi44ld: MIUf PA A[{AG&N. tbcnt Ursdeg - ffias onsdag +ttttge 19-21

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

victor vil ikke vaske hænder

victor vil ikke vaske hænder victor vil ikke vaske hænder Frederik, Emilie og Victor er venner. De går alle tre på Blå Stue, og lige nu leger de på legepladsen. Frederik cykler på en trehjulet cykel. Emilie fylder sand i en spand.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

Red Barnets. venskabsfamilier

Red Barnets. venskabsfamilier Red Barnets venskabsfamilier Red Barnets venskabsfamilier Modelfoto: Louise Dyring/Red Barnet Mange børn og forældre i Danmark har brug for et ekstra netværk. En familie, der kan give en hjælpende hånd,

Læs mere