Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum menighedsråd Sag: Gudum kirke (703) - Gudum Sogn Gudum kirke Provstiudvalget besigtiger Gudum kirke Provstiudvalget startede mødet med besigtigelse i Gudum kirke. Provstiudvalget behandlede efterfølgende menighedsrådets ønske om at fjerne bænkene i kirkens sideskib og erstatte dem med borde og løse stole, så der bliver et cafémiljø, der er anvendeligt til f.eks. kirkekaffe og lignende efter gudstjenesterne. Menighedsrådet fremkom samtidig med et ønske om at fjerne de øverste bænke i kirkens sydside. Provstiudvalget er positiv indstillet overfor den alternative anvendelse af sideskibet og for fjernelse af de øverste bænke, så der åbnes mere op ind til sideskibet, og provstiudvalget vil anbefale menighedsrådet at arbejde videre med sagen, ved i første omgang at rette henvendelse til en kirkekyndig arkitekt, der kan fremkomme med et forslag til indretning af sideskibet, så der laves et fleksibelt cafémiljø i dette. Menighedsrådet gøres opmærksom på, at projektet kræver stiftsøvrighedens godkendelse samt anbefaling af provstiudvalget forud for fremsendelse til stiftsøvrigheden, ligesom provstiudvalget har behov for at kende udgifterne, som er forbundet hermed. Referat, Side: 1

2 3 Ansøgning om godkendelse af lejeaftale Sag: Lokale ved Klinkbyhallen (803) - Hove Sogn Ansøgning om godkendelse af lejeaftale Menighedsrådet lejer sig, som bekendt, i øjeblikket ind i den tidligere SFO bygning, da man har behov for lokaler til undervisning og til afholdelse af møder. Lejemålet udløber d. 1. maj. Bygningen er sat til salg, og menighedsrådet har besluttet ikke at byde på bygningen, da man har vurderet bygningen og man mener ikke, at bygningen kan anvendes på længere sigt. Bygningen er dårlig indrettet, der er dårlig isolering, fugt og svampeproblemer. Som alternativ til SFO bygningen er menighedsrådet af Klinkbyhallen blevet tilbudt, at man kan leje faciliteter i tilknytning til skolen og hallen. Det drejer sig om et mødelokale på 62 m2, som Klinkbyhallen vil renovere efter menighedsrådets ønsker. Menighedsrådet har besluttet, at man vil indgå lejeaftale med Klinkbyhallen vedr. undervisnings- og mødelokale, når lejeaftalen vedr. SFO bygningen udløber pr. 1. maj, og der ansøges om provstiudvalgets godkendelse af lejeaftalen. Månedlig leje, inkl. el, vand, varme, lys og internet fastsættes til kr., forudsat der underskrives en 5 årig kontrakt. Hvis Klinkbyhallen skal foretage rengøring bliver det efter pr. forbrugt time. Timeprisen er 250 kr. pr. time. (Menighedsrådets ansøgning samt oplæg til lejeaftale vedlægges) Menighedsrådet nævner i samme forbindelse behovet for velfærdslokaler for graverteamet. Der arbejdes på løsningsforslag. Menighedsrådsformanden i Hove-Hygum-Tørring, Anders Mejdahl var indkaldt til mødet. Anders Mejdahl redegjorde for menighedsrådets begrundelse for ønsket om leje af faciliteter i Klinkby hallen til undervisning af konfirmander og til afholdelse af møder som alternativ til den tidligere SFO bygning. På mødet blev provstiudvalet opmærksom på, at den tidligere SFO bygning er behæftet med skimmelsvamp og fugtskader i kælderen, jf. billeder, som Anders Mejdahl kunne fremvise. På den baggrund skønner provstiudvalget, at det vil blive alt for dyrt at renovere denne bygning, og det besluttedes, at man ikke vil tilskynde menighedsrådet til at købe bygningen. Provstiudvalget besluttede derfor at godkende, at menighedsrådet indgår lejeaftalen med Klinkbyhallen for at få løst det akutte problem med undervisnings- og mødefaciliteter. Anders Mejdahl oplyste, at den månedlige leje på kr. er incl. moms. Provstiudvalget er opmærksom på, at menighedsrådet selv skal sørge for inventar i lokalet, og at Klinkbyhallen renoverer lokalet samt toiletter og garderobe. Provstiudvalget accepterer samtidig, at lejemålet har en løbetid på 5 år, hvorefter der tages stilling til, om lejemålet skal fortsætte eller ophøre. Provstiudvalget gjorde under samtalen med menighedsrådsformanden en bemærkning om, at prisen for rengøring er for høj i forhold til almindelig timepris for rengøring i kirkelig regi. Provstiudvalget foreslog derfor, at menighedsrådet selv sørger for rengøringen, hvis det kan lade sig gøre evt. ved hjælp af kirkegårdens personale, som tillægges en ugentlig time. Behovet for velfærdslokaler til graverteamet blev drøftet med menighedsrådsformanden. Provstiudvalget gav udtryk for, at man synes, det vil være en god idé at inddrage kapellet og udvide de eksisterende graverfaciliteter, som ligger i forbindelse med kapelbygningen på Hove kirkegård. Menighedsrådet arbejder videre med en løsningsmodel. Referat, Side: 2

3 4 Ansøgning om igangsætning af projekt vedr Sag: Hygum kirke, klokkestolsprojektet (746) - Hygum Sogn Ansøgning om igangsætning af projektet Hove-Hygum-Tørring menighedsråd har rykket A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål for svar på deres ansøgning. Det viste sig, at fonden ikke havde modtaget menighedsrådets seneste ansøgning, afsendt i august Fonden har oplyst, at det ikke er almindeligt, at de dækker hele udgiften til den slags projekter, og fonden har bedt menighedsrådet oplyse, hvordan man vil klare restfinansieringen. Menighedsrådet har genfremsendt ansøgningen til fonden, og man har oplyst at et evt. restbeløb ansøges ved provstiudvalget som bevilling eller lån i stiftsmidlerne. Provstiudvalget besluttede at anbefale, at Hove- Hygum-Tørring menighedsråd bevilges et stiftsmiddellån til finansiering af det resterende beløb på kr., så menighedsrådet kan gå i gang, når bevillingen foreligger. I tilfælde af at fonden giver et større tilskud til projektet, end de kr., reduceres stiftsmiddellånet med det pågældende beløb. Det er menighedsrådets opfattelse, at det ikke på nuværende tidspunkt vil påvirke fondens stillingtagen til projektet, hvorvidt arbejdet påbegyndes eller ej, da fonden netop har bedt menighedsrådet beskrive, hvordan man vil klare en evt. restfinansiering. Menighedsrådet gør opmærksom på, at det vil være en fordel at få arbejdet udført her i vinterperioden, da håndværkerne har bedre tid, og det derfor vil være nemmere at koordinere mellem de forskellige håndværkere. Samtidig vil det være til mindre gene, da der ikke er så mange gæster i kirken og på kirkegården på denne tid. Menighedsrådet håber, at provstiudvalget vil give tilsagn om restfinansiering ved stiftsmiddellån på kr. så arbejdet kan igangsættes. (Menighedsrådet ansøgning samt skrivelse fra A.P. Møller vedl.) Referat, Side: 3

4 5 Ansøgning om midler til automatisk låsning i Houe Sag: Automatisk låsning i Houe kirke (802) - Hove Sogn Ansøgning om midler til automatisk låsning i Houe Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ansøger om 5 % midler eller likviditetslån i 5% midlerne til automatisk låsning i Hove kirke. Provstiudvalget besluttede, at der ikke kan bevilges 5% midler til automatisk låsning i Hove kirke. Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet, at det tages med som et ønske i forbindelse med budgetlægningen for Indtil da foreslås det, at Hove kirke er åben, når graveren er på kirkegården. Man synes i sognene, at det er godt, at kirkerne er åbne i dagtimerne. Da graverne ikke er ved kirken morgen og aften, synes menighedsrådet, at det vil være en god løsning med automatisk låsning, hvilket vil give en besparelse på kørsel til graverne. Menighedsrådet har indhentet et tilbud hos Pinholt på automatisk låsning med og uden alarm til både Hove og Hygum kirker. I Hygum har man budgetmidler til formålet, så derfor ansøges der kun om midler til Hove kirke, da Hove kirkekasse iflg. menighedsrådets oplysning er tom. Der ansøges enten om kr. inkl. moms til automatisk lås uden alarm, eller om kr. inkl. moms med alarm. Referat, Side: 4

5 6 Ansøgning likviditetslån til Houe-Hygum- Tørring Sag: Leje af konfirmandlokale i Hove (764) - Hove Sogn Ansøgning likviditetslån til Houe-Hygum- Tørring Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ansøger om likviditetslån til dækning af udgifter i forbindelse med leje af Nejrupvej 8 til konfirmand- og mødelokale. Provstiudvalget besluttede at bevilge 5% midler til formålet, da det i forbindelse med budgetlægningen ikke var afklaret, at man havde mulighed for at leje sig ind i SFO bygningen. Provstiudvalget anser det derfor for at være en uforudset udgift. Lejeaftalen blev godkendt. Der ansøges om ialt kr. til følgende udgifter i forbindelse med lejemålet: Husleje fra til : kr. A-conto varme: kr. Vand: kr. El: kr. Rengøring: kr. Samtidig ansøges om godkendelse af lejekontrakten vedr. Nejrupvej 8. (Lejekontrakten vedlægges) 7 Habilitetsregler Provstiudvalget drøfter habilitetsregler. Provstiudvalget drøftede habilitetsreglerne og besluttede, at gældende habilitetsregler følges. Referat, Side: 5

6 8 Ansøgning om udskiftning af 2 vinduer i Nørre Nissum kirke Sag: Udskiftning af 2 stk. vinduer i Nørre Nissum kirke (782) - Nørre Nissum Sogn Ansøgning om udskiftning af 2 vinduer i Nørre Nissum kirke Nørre Nissum menighedsråd ansøger om tilladelse til udskiftning af to vinduer i tårnet på Nørre Nissum kirke, samt midler til udførelse af arbejdet. Provstiudvalget besluttede, at anbefale udskiftningen af de 2 vinduer i tårnet i Nørre Nissum kirke. Provstiudvalget anbefaler egetræsvinduer. Da de nye vinduer er magen til de gamle, skønner provstiudvalget, at det er unødvendigt at sætte arkitekt på sagen. Finansieringen forventes at kunne foregå ved egne midler. Man har i Nørre Nissum kirke problemer med vandindtrængning i kirken på muren over buen til tårnet ind i kirken. Nørre Nissum menighedsråds tidligere kirkeværge har sammen med håndværkere været oppe på loftet over skibet og via stillads været på blytaget for at undersøge sagen. Resultatet er, at vandet trænger ind ad 2 rådne vinduer i tårnets sydøstside over skibet. De to vinduer er meget dårlige og utætte. Det ene er et gammelt egetræsvindue, medens det andet er af fyrretræ. Foreløbig er de to vinduer tætnet nødtørftigt. Men det er absolut en midlertidig løsning. Menighedsrådet har fra SHS BYG indhentet tilbud på nye vinduer. Prisen på 2 egetræsvinduer er iflg. SHS Bygs tilbud: Udskiftning af 2 vinduer: kr. incl. moms tillæg ved hvidmalet egevinduer: 6.197,50 kr. incl. moms Pris ialt: ,50 kr. Menighedsrådet går ud fra, at der skal isættes egetræsvinduer. (vedlagt: kopi af tilbud fra SHS, tilbud fra leverandør af vinduer, foto med vinduernes placering i tårnet) Referat, Side: 6

7 9 Ansøgning om tilladelse til istandsættelse Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794) - Fjaltring Sogn Ansøgning om tilladelse til istandsættelse Fjaltring menighedsråd ansøger om tilladelse til istandsættelse af kirkens historiske inventar og fremdragelse af kirkens gamle stenalter i henhold til Knud Fussgaards materiale med beskrivelse af eksisterende forhold, overvejelser og forestående arbejde. Hele projektet beløber sig iflg. Fuusgaards Skitsbudget til: ,75 kr. Mht. finansiering foreslår menighedsrådet, at indstående i stiftsmidlerne bruges til finansieringen (iflg. vore oplysninger ca kr.) Restbeløbet ansøger man om, enten via den kirkelige ligning eller som et stiftsmiddellån. (Menighedsrådets ansøgning samt projektbeskrivelsen vedlægges.) Provstiudvalget behandlede det fremsendte materiale. Provstiudvalget har tidligere besigtiget Fjaltring kirke og opfordret menighedsrådet til at arbejde videre med istandsættelse af prædikestolen. Provstiudvalget tog forbehold overfor istandsættelsen af altertavlen på grund af provstiets økonomiske situation, og fordi istandsættelse af altertavlen ikke skønnedes så påkrævet som istandsættelse af prædikestolen. Det indsendte projekt indeholder både renovering af prædikestol, opgangspanel, lydhimmel, altertavle, alterbordspanel og kirkens epitafier. Provstiudvalget kan på nuværende tidspunkt kun anbefale, at der gives Fjaltring menighedsråd tilladelse til istandsættelse af prædikestolen, prædikestolens opgangspanel samt lydhimlen over prædikestolen. Provstiudvalget anbefaler, at finansieringen foregår ved de midler, som menighedsrådet råder over i stiftet: ca kr. (oplyst af stiftet) og i øvrigt af lokale midler. Efter godkendelse af projektet opfordres menighedsrådet til at søge midler via Kirkeistandsættelsesordningen. Referat, Side: 7

8 10 Ansøger om finansiering af rapport Sag: Taget på Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn Ansøger om finansiering af rapport Der har løbende været problemer med utætheder i Fjaltring kirkes tag, og specielt har der været problemer ved overgangen mellem tårnet og kirkeskibet på sydsiden. Menighedsrådet har gentagne gange haft en murer til at udbedre skaden, men i denne vinter har man gennem de sidste par måneder kunnet konstatere, at problemet er eskaleret. Der er sat plasticstykker op til samling af vandet, som er blevet opsamlet i spande og kar. Menighedsrådet har denne gang konsulteret blytækkeren, som i stedet anbefalede en murer til arbejdet. Denne murer, som ikke har arbejdet for menighedsrådet tidligere, ønskede en arkitetudtalelse, før han ville gå i gang med arbejdet. Den 29. ds. havde man så besøg af arkitekt Knud Fuusgaard. Han konstaterede mange utætheder i blytaget og en del andre fejl på murkrone og kuppel over sideskibet. Han vil gerne lave en samlet beskrivelse af alle skader med hovedvægt på den aktuelle store utæthed. Fuusgaard har foreslået menighedsrådet, at man søgte midler til finansiering af denne rapport. Provstiudvalget er indstillet på at bevilge et likviditetslån i 5% midlerne til arkitektens rapport. Provstiudvalget håber, at blytaget kan blive liggende, og at det er tilstrækkeligt foreløbig af tætne det. Det er baggrunden for, at Fjaltring menighedsråd nu søger provstiudvalget om de nødvendige midler til udarbejdelse af en rapport, som kan lægges til grund for at indhente tilbud på udbedring af skaderne. Samtidig vil menighedsrådet gerne have råd og vejledning til, hvordan man skal gribe opgaven an, og menighedsrådet nævner, at det måske vil være en god idé, hvis provstiudvalgets bygningssagkyndige ville komme med en udtalelse. Det indtrængende vand er et stort problem, og man håber på en hurtig behandling af ansøgningen. 11 Godkendelse af PUK årsregnskab 2012 Sag: PUK årsregnskab 2012 (804) Godkendt Godkendelse af PUK årsregnskab 2012 Til provstiudvalgets godkendelse Referat, Side: 8

9 12 Invitation til fælles økonomiseminar for provstiudvalgene i Viborg Stift Sag: Økonomiseminar for provstiudvalgene i Viborg Stift (796) - Viborg Stift Når datoen er fastsat meldes den ud til provstiudvalget. Provstiudvalgsmedlemmerne melder tilbage på, om man deltager. Invitation til fælles økonomiseminar for provstiudvalgene i Viborg Stift Provstiudvalgene i Viborg Østre Provsti og Viborg Domprovsti har drøftet de økonomiske udfordringer vi står overfor. Med baggrund i dette, vil de 2 provstiudvalg gerne invitere til et fælles økonomi-seminar for provstiudvalgene i Viborg Stift inden budgetprocessen for 2014 for alvor kommer i gang. Biskoppen og stiftskontorchef Bodil Abildgaard vil meget gerne deltage og medvirke heri. Formålet med mødet er, at man i provstiudvalgene: a) hører biskoppens vurdering af folkekirkens situation herunder betydningen af økonomien inden for provstiudvalgenes kompetenceområde. b) ved et indlæg ude fra, hører hvordan man i andre offentlige institutioner forholder sig til den økonomiske krise c) mødes og deler lokale erfaringer med økonomistyring og fordeling af ligningsmidler inden for vores kompetenceområde. Mødet bliver sandsynligvis en af følgende datoer: 14.3, 19.3 eller 20.3 kl på Vognmagervej 14 i Viborg. Man håber meget, at alle provstiudvalg vil tage godt imod forslaget og prioritere deltagelse heri. Af hensyn til koordinering ønskes samlet tilmelding fra det enkelte provstiudvalg. Nærmere program følger. Referat, Side: 9

10 13 Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd Sag: Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd (799) - Kirkeministeriet Provstiudvalget har ingen bemærkninger til ændringen af lov om menighedsråd. Provsten gør Kirkeministeriet opmærksom på, at høringsfristen på høringssager generelt er for kort. Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd drøftes, og der tages stilling til, om der skal sendes et høringssvar. Lovforslaget kan ses på den Digitale ArbejdsPlads under Nyheder fra Kirkeministeriet. Referat, Side: 10

11 Orientering 14 Indbydelse til takstkurser i Viborg stift Sag: Takstudvalget (737) Indbydelse til takstkurser i Viborg stift Grete Dahl deltager Erling Agergaard og Villy Christensen deltager ikke. Takstudvalget i Viborg Stift er arrangør af et taktskursus, som menighedsråd, provstiudvalg m.fl. er inviteret til. (Invitationen vedlægges) 15 Nørlem kirke - opsætning af projektor Sag: Nørlem kirke - opsætning af projektor (730) - Nørlem Sogn Taget til efterretning Nørlem kirke - opsætning af projektor Stiftet er blevet kontaktet ang. opsætning af projektor i Nørlem kirke. Menighedsrådet har selvstændig kompetence til at beslutte, om der skal lærred og projektor op i kirken. Dog skal Stiftsøvrigheden godkende, såfremt ophængningen kræver indgreb i mur / loft m.v. Stiftet har modtaget billeder, som dokumenterer at der er udført sådanne indgreb. Menighedsrådet skulle have sendt en ansøgning herom, men da projektet allerede er udført, vil Stiftsøvrigheden undtagelsesvis ikke foretage sig yderligere i sagen. Stiftet har henstillet til, at menighedsrådet i fremtiden er opmærksomme på, hvornår der kræves en godkendelse forud for igangsættelse af et projekt. 16 Eventuelt Referat, Side: 11

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere