kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Per Top for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Per Top Jensen blev godkendt som registreret revisor den 3. november Beskikkelsen blev samme dag deponeret og blev genoptaget den 14. august Erhvervsstyrelsen har videre oplyst, at registreret revisor Per Top siden den 10. juli 2008 har været tilknyttet revisorvirksomheden A. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Indklagede har overtrådt revisorloven herunder god revisorskik, idet dokumentation for revision af årsrapporterne for B ApS for 2011/2012 og C ApS for 2011/2012 er mangelfuld på flere områder, idet der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger. b) Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for 2011/2012, idet der ikke er afgivet supplerende oplysninger om mu- 1

2 ligt ledelsesansvar som følge af ulovligt kapitalejerlån, og idet der ikke er taget forbehold for, at der ikke er afgivet de krævede noteoplysninger om udlån til ledelsen. c) Indklagede har overtrådt revisorloven, herunder god revisorskik i forbindelse med revision af årsrapporten for D for 2012, idet der ikke er indhentet tilstrækkelig revisionsbevis vedrørende værdiansættelsen af ejendomme. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2013 A Registreret Revisionsanpartsselskab til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 30. oktober 2013 erklæring, hvoraf fremgår blandt andet: Forbehold I 3 af de 6 gennemgående sager, er der konstateret følgende forhold: I 3 sager vurderes den foreliggende dokumentation for de afgivne revisionspåtegninger for mangelfuld, idet den foreliggende dokumentation ikke opfylder kravene i gældende standarter. I 2 af de 3 sager er påtegningen endvidere ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav, idet der er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, uagtet at årsrapporten på væsentlige punkter ikke er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I 2 af de 3 sager mangler der endvidere supplerende oplysning i revisionspåtegningen om ansvarspådragende forhold i form af ulovlig ledelseslån og manglende forretningsorden. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forholdt, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af det anførte er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på 3 af de 6 erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på 2 af de 6 erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. B ApS (revision): 2

3 Indklagede afgav den 7. oktober 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret 1. juli juni Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten regnskabsåret 1. juli juni 2012, at årets resultat efter skat var kr. i, mens det året før havde været kr., at balancesummen var kr., mens den året før havde været kr., og at egenkapitalen udgjorde kr., mens den året før havde været kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Skema C, Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Der er tale om en murervirksomhed. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Der ses ikke afgivet et tiltrædelsesprotokollat (kunde medtaget fra tidligere revisionsfirma) Der foreligger ikke dokumentation for revision af igangværende arbejder, som udgør 300 tkr. eller ca. 60 % af balancen. Det anføres i arbejdspapiret, at igangværende arbejder er Anslået til kr som bliver faktureret i slutningen af juli Dette er alene oplyst af selskabets ledelse, men ikke nærmere efterprøvet af revisor, ligesom der ikke foreligger en specifikation af beløbet. Debitorer andrager ca. 200 tkr. Der foreligger et revisionsprogram og en specifikation af debitorerne, men konkrete revisionshandlinger som f.eks. kontrol af efterfølgende indbetalinger er ikke dokumenteret (måske bortset fra en mindre debitor på 19 tkr., som har fået et flueben i debitorspecifikationen) Selskabet har haft betydeligt underskud i 2010/11 og et noget mindre underskud i 2011/12, som indikerer en vis risiko for going concern usikkerhed. Going concern er ikke dokumenteret vurderet i forbindelse med revisionen ca. 3 måneder efter status, lige- 3

4 som der ikke ses indhentet dokumentation for efterfølgende begivenheder f.eks. i form at et perioderegnskab. Per Top oplyser, at forholdet har været drøftet, herunder at de 2 ejere ville gå ned i løn, men dette er ikke dokumenteret. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Revisionspåtegningen er blank. Der foreligger ikke oplyser, der indikere, at påtegningen i regnskabet ikke er korrekt, men der mangler som anført tilstrækkeligt revisionsbevis for påtegningen. Forslag til forbedring: Brugen af OK bør i højere grad suppleres med hvilke konkrete handlinger, forelagte bilag mv. der danner grundlag for OK- konklusionen. I kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave, har kontrollanten som overordnet konklusion anført samme ikke ubetydelige fejl og mangler, som er gengivet i skema C. Kontrollanten har i samme bilag, punkt G, som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern skrevet: Going concern oplyses at have været drøftet, herunder at dette klares ved lønnedgang for ejerne, men dette er ikke dokumenteret. C ApS (revision): Indklagede afgav den 2. april 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 8. august december Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 8. august december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Skema C, Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager, fremgår blandt andet: 4

5 Kort beskrivelse af sagen: Der er tale om en entreprisevirksomhed. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Der foreligger ikke tilstrækkeligt dokumentation for revision af igangværende arbejder, som udgør 385 tkr. eller ca. 40 % af balancen. Der ligger en specifikation visende de 2 sager og det anføres, at de er drøftet med ledelsen. Rigtigheden af de aktiverende omkostninger/avance ses ikke efterprøvet, herunder afstemt til kontrakter eller efterfølgende fakturering. Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser i balancen (i alt 543 tkr.) indeholder i henhold til bogføringen en andelslejlighed i [Land] til en bogført værdi af 540 tkr. Der foreligger en købsaftale uden beløbsangivelse vedrørende købet i august 2011, men værdien af andelsboligen, ejendomsretten eller tilstedeværelsen af lejligheden ses ikke efterprøvet. Tilgodehavender i balancen i det offentliggjorte regnskab burde have afspejlet denne opdeling. Leverandører af varer og tjenesteydelser under kortfristet gæld i alt 623 tkr. består af forudbetaling fra kunder på 264 tkr., varekreditorer ca. 110 tkr. og anden gæld på ca. 250 tkr. Denne opdeling burde have været vist i det offentliggjorte regnskab. Der foreligger ikke arbejdspapirer eller andet vedrørende rigtigheden af forudbetalingerne. Det fremgår af bogføringen, at selskabet direktør, som ikke modtager vederlag i selskabet, løbende hæver betydelige beløb på selskabets bankkonto(privat hævet). Der er tale om et beløb i niveau 750 tkr. Beløbet er efterfølgende omposteret som tilgodehavende hos direktørens private selskab. C ApS har samtidig bogført en gæld til direktørens private selskab på 750 tkr. som konsulentassistance, således at der på statusdagen ikke eksisterer nogen mellemregning med hverken direktøren eller dennes selskab. Dette forhold indebærer, at der er tale om ulovlige ledelseslån, som skulle have givet anledning til en supplerende oplysning i påtegningen herom. Going concern og efterfølgende begivenheder ses ikke dokumenteret i forbindelse med revisionen. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Revisionspåtegningen er blank. Som anført ovenfor overholder regnskabet ikke årsregnskabslovens skemakrav, hvorfor der burde have været taget forbeholdt herfor. Der burde ligeledes have været en supplerende oplysning om de ulovlige ledelseslån. Som anført er ikke tilstrækkeligt revisionsbevis for påtegningen. Forslag til forbedring: Anvendt regnskabspraksis bør mere tydeligt omtale praksis for værdiansættelse af igangværende arbejder. 5

6 I kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave, har kontrollanten som overordnet konklusion anført samme ikke ubetydelige fejl og mangler, som er gengivet i skema C. D (revision): Indklagede afgav den 9. maj 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for D for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultater af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten for 2012, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr. og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Skema C, Redegørelse vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Der er tale om et boligaktieselskab omfattet af lov om andelsboligforeninger og andre boligfælleskaber. Regnskabet oplyses aflagt efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B. Det særlige ved et boligaktieselskab er, at det på mange måder svarer til en andelsboligforening, men hvor andelen består i en aktie tilknyttet den enkelte lejlighed i ejendommen. Lejligheder i ejendommen overdrages derfor ved salg af aktier. Aktierne kan sælges skattefrit, men ifølge det oplyste vil boligaktieselskabet ikke kunne sælge ejendommen skattefrit. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Påtegningen mangler forbehold for: 6

7 manglende afsættelse at udskudt skat på opskrivningen af ejendommen (ca. 8,6 mio. kr.), idet selskabet ikke vil kunne sælge ejendommen skattefrit (selvom dette næppe på noget tidspunkt har eller vil være relevant så længe ejendommen fungerer som en andelsboligforening) forkert beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiansættelse af ejendom (der anføres kostpris minus afskrivninger, men der anvendes dagsværdi efter reglerne om investeringsaktiver). Som dagsværdi anvendes den seneste offentlige kontantvurdering, idet denne anvendes som grundlag for fastsættelse af prisen på aktier ved overdragelse af lejligheder. Den offentlige ejendomsvurdering afspejler således værdien af aktierne, men ikke nødvendigvis værdien af ejendommen ved et samlet salg af ejendommen, hvorfor værdien i regnskabet formentlig bør baseres på dagsværdien opgjort af ejendomsmægler eller lignende. Fremgangsmåden ved dagsværdiansættelsen bør fremgå tydeligt af regnskabet. manglende angivelse af eventualforpligtelser i form af tinglyst ejerpantebrev til sikkerhed for bankgæld (150 tkr.) og pantsætninger for prioritetsgæld I kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af konkret revisionsopgave, har kontrollanten som overordnet konklusion anført samme ikke ubetydelige fejl og mangler, som er gengivet i skema C. Kontrollanten har i samme bilag, punkt F, Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning, anført: Påtegningen mangler forbehold for manglende afsættelse af udskudt skat på opskrivningen af ejendommen (ca. 8,6 mio. kr.) forkert beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiansættelse af ejendom manglende angivelse af eventualforpligtelser i form af tinglyst ejerpantebrev til sikkerhed for bankgæld (150 tkr.) og pantsætninger for prioritetsgæld Revisortilsynet gennemførte ved skrivelse af 27. juni 2014 en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. Revisortilsynet traf herefter ved skrivelse af 8. september 2014 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet i overensstemmelse med det anførte i høringsskrivelsen. Parternes bemærkninger: 7

8 Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt a) anført blandt andet, at revisor efter revisorlovens 23, stk. 1, for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. I henhold til ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit 5, skal revisor udarbejde dokumentation, der giver tilstrækkelig og egnet dokumentation for grundlaget for revisors erklæring og bevis for, at revisionen blev planlagt og udført i overensstemmelse med ISA er og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering, ligesom revisor i henhold til ISA 230, afsnit 8, skal udarbejde revisionsdokumentationen, så en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger samt at kunne forstå resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis. Det følger af ISA 500, Revisionsbevis, afsnit 6, at revisor skal udforme og udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Det fremgår videre af ISA 540, at revisor skal opnå en forståelse for, hvordan den daglige ledelse udøver de regnskabsmæssige skøn, samt en forståelse af de data, de er baseret på. Når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, skal revisor ifølge ISA 570 Going concern, afsnit 10 overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor skal derved fastslå, om den daglige ledelse allerede har foretaget en foreløbig vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis en sådan vurdering er foretaget, skal revisor drøfte den med den daglige ledelse og fastslå, om den daglige ledelse har identificeret begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og i givet fald den daglige ledelses planer for at håndtere disse forhold. Hvis en sådan vurdering endnu ikke er foretaget, skal revisor drøfte grundlaget for den påtænkte anvendelse af forudsætningen om fortsat drift med den daglige ledelse og forespørge denne, om der foreligger begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det er tilsynets opfattelse, at der i flere af de gennemgåede enkeltsager ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for revision af regnskabsposterne igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Endvidere foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at revisor har taget stilling til going concern. I sagen B ApS for 2011/2012 forekommer der således indikationer på usikkerhed i forbindelse med going concern, men der er ikke dokumentation for, at revisor havde udført relevante revisionshandlinger vedrørende vurdering af going concern. Revisionen af væsentlige områder i årsrapporterne for B ApS for 2011/2012 og C ApS for 2011/2012 har været mangelfuld og ikke tilstrækkelig og egnet som grundlag for at kunne afgive en 8

9 erklæring på de pågældende årsrapporter. Indklagede har dermed ikke udført revisionen i overensstemmelse med revisorlovens 23 og god revisorskik, herunder ISA er. Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt b) anført, at det følger af selskabslovens 210, at et selskab ikke må yde lån til kapitalejere, bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskabet. Der er ikke nogen væsentlighedsgrænse vedrørende dette. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, at revisor i revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Ligeledes fremgår det af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Revisor skal i sin revisionspåtegning tage forbehold hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og forbehold skal altid tages når regnskabet ikke indeholder krævede oplysninger, med mindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2. I henhold til af årsregnskabslovens 73, skal virksomheden, såfremt denne har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori i en note til årsregnskabet. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Såfremt lånet er optaget og indfriet i årets løb, skal dette oplyses særskilt. Revisortilsynet gør på den baggrund gældende, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, idet revisor i sin påtegning på årsrapporten for C ApS 2011/2012 ikke har taget forbehold for manglende lovkrævede oplysninger iht. årsregnskabslovens 73. Endvidere er erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2 overtrådt, idet der ikke er afgivet supplerende oplysninger om, at ledelsen risikerer at ifalde ansvar som følge af det ulovlige lån. Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt c) anført, at det fremgår af ISA 200, afsnit 15, at revisor skal planlægge og udføre revisionen med en professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, som medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Det fremgår videre af ISA 540, afsnit 15, litra b, at for regnskabsmæssige skøn, der medfører betydelige risici, skal revisor ud over andre substanshandlinger, der er udført med henblik på at opfylde kravene i ISA 330, vurdere om de betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt, er rimelige. Ud fra den regnskabsmæssige behandling af de foretagne opskrivninger af ejendomme i årsregnskabet for D, herunder klassifikationen af opskrivninger og opskrivningshenlæggelser, har tilsynet lagt til grund, at reglerne i årsregnskabslovens 41 er benyttet. Efter disse bestemmelser 9

10 kan virksomheder vælge at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi. Selskabets hovedaktivitet er at eje ejendomme, hvorfor 38 kunne have været anvendt. Det fremgår af bemærkningerne til årsregnskabslovens 41 vedrørende opskrivning af anlægsaktiver, at såfremt en virksomhed vælger at anvende opskrivningsinstituttet, skal virksomheden fortsætte med at anvende dette princip, hvorved virksomheden forpligtes til løbende at foretage vurderinger af sine aktiver med henblik på at bedømme behovet for op- eller nedskrivninger. Det fremgår af årsregnskabslovens 42, at anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter 37 eller 38, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for et aktiv udgør den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Genindvindingsværdien udgør ikke en eksakt værdi, idet beregning af kapitalværdi baseres på en række forudsætninger, ligesom der sjældent forefindes en 100 % sammenlignelig salgspris, medmindre konkret aftale om salg er indgået. Revisor må derfor ved sin revision sikre sig, at den bogførte værdi af ejendommene ligger inden for et passende interval for genindvindingsværdi. Grænserne for det accepterede interval fastlægges af revisor på baggrund af en vurdering af væsentlighed. Kan revisor ikke indhente tilstrækkeligt revisionsbevis for, at værdien af ejendommene ligger indenfor det acceptable interval, skal revisor overveje, om dette kan have betydning for revisionspåtegningen. Selskabets ledelse er forpligtet til at udarbejde en nedskrivningstest, såfremt der foreligger indikation på værdifald. Der foreligger ikke en nedskrivningstest i sagen, og det fremgår ikke, at revisor har forholdt sig hertil. Det gøres gældende, at offentlige ejendomsvurderinger ikke kan anvendes som udtryk for genindvindingsværdi, idet de ikke opfylder definitionen på hverken kapitalværdi eller salgspris fratrukket salgsomkostninger i henhold til årsregnskabslovens definitioner. Der foreligger i sagen ingen revisionsmæssige overvejelser om, hvorvidt den værdi, som ejendommen er indregnet med i årsregnskabet, er forsvarlig, herunder en begrundelse for benyttelse af den offentlige ejendomsvurdering som udtryk for dagsværdi. Der er således ikke indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis og dokumentation i forbindelse med revisionen af værdiansættelsen af ejendommen, herunder foreligger der ingen begrundelse i sagen for, hvorvidt den offentlige ejendomsvurdering kan benyttes som dagsværdi. Revisortilsynet gør på den bagrund gældende, at indklagede har overtrådt revisorloven, herunder god revisorskik og ISA er. Indklagede er ikke over for nævnet fremkommet med bemærkninger. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: 10

11 Klagepunkt a På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som ikke er imødegået af revisor, der ikke har svaret i sagen, finder Revisornævnet det godtgjort, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for revision af regnskabsposterne igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i årsrapporterne for 2011/2012 for henholdsvis B ApS og C ApS. For så vidt angår revisionen af årsrapporten for 2011/2012 for B ApS, finder nævnet det videre godtgjort, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at revisor har udført relevante revisionshandlinger med henblik på vurdering af going concern på trods af indikationer på usikkerhed i forbindelse med going concern, ligesom nævnet for så vidt angår revisionen af årsrapporten for 2011/2012 for C ApS finder, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at revisor har taget stilling til going concern. Revisor har således tilsidesat pligten til at udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for de afgivne erklæringer, jf. revisorlovens 23, stk. 1, hvorfor han findes skyldig i dette klagepunkt. Klagepunkt b På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som ikke er imødegået af revisor, der ikke har svaret i sagen, lægger nævnet til grund, at C ApS direktør løbende hævede beløb, som i alt udgjorde omkring kr. på selskabets bankkonto, og at beløbet efterfølgende blev omposteret som tilgodehavende hos direktørens private selskab. Det lægges videre til grund, at der hos C ApS samtidig blev bogført en gæld til direktørens private selskab på omkring kr. som konsulentassistance, således at der på statusdagen ikke eksisterede nogen mellemregning med hverken direktøren eller dennes selskab. Nævnet finder, at de foretagne hævninger fra direktørens side udgør et ulovligt ledelseslån, som skulle have givet anledning til en supplerende oplysning i påtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Nævnet finder endvidere, at revisor har overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 6, stk. 2, nr. 2, idet revisor i sin påtegning på årsrapporten for C ApS ikke har taget forbehold for manglende oplysning i henhold til årsregnskabslovens 73, stk. 1, om tilgodehavender hos ledelsen i årets løb. Revisor findes herefter skyldig i dette klagepunkt. 11

12 Klagepunkt c På baggrund af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som ikke er imødegået af revisor, der ikke har svaret i sagen, finder nævnet det godtgjort, at der ikke foreligger dokumentation for, at revisor ved sin revision af årsrapporten for 2012 for D har foretaget revisionsmæssige overvejelser om, hvorvidt den værdi, som ejendommen er indregnet med i årsregnskabet, er forsvarlig, herunder at der mangler en begrundelse for benyttelse af den offentlige ejendomsvurdering som udtryk for dagsværdi. Revisor har således tilsidesat pligten til at udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for de afgivne erklæringer, jf. revisorlovens 23, stk. 1, hvorfor han findes skyldig i dette klagepunkt. Sanktionen For tilsidesættelse af de pligter, som påhviler revisor ved udførelsen af opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, pålægges revisor i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Per Top, pålægges bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 12

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 116/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Niels Gregers Holm-Nielsen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 24. november 2005 har advokat NN

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 56/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Preben Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR Tlf: 96 2 76 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-99 Frederikshavn CVR-nr. 2 22 26 7222267 EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E: Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere