Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8"

Transkript

1 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune afbud også afbud fra suppleant Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Lauge Larsen, Morsø Kommune Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Broe Christiansen, Læsø Kommune Mads Duedahl, Aalborg Kommune afbud også afbud fra suppleanter Mads Thomsen, Region Nordjylland - afbud Margit Chemnitz, Brønderslev Kommune afbud også afbud fra suppleant Mogens Brag, Frederikshavn Kommune (mødeleder) Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune afbud også afbud fra suppleant Sven Bertelsen, Hjørring Kommune Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune, formand for administrativ styregruppe Nanna Skovrup, Region Nordjylland, tovholder for Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Anna Møller Larsen, koordinator for KulturKANten (referent) Øvrige mødedeltagere under punkt: 2. Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen 3. Noël Mignon, tovholder for KONTRAST det overraskende møde & alternative arenaer Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Bilag 1. Referat af møde i politisk styregruppe Referat Godkendt Region Nordjylland gjorde opmærksom på, at Henrik Ringbæk Madsen fremadrettet erstatter Jørgen Rørbæk Henriksen, som Region Nordjyllands ene medlem af KulturKANtens politiske styregruppe. 1

2 2. Behandling af ansøgninger til Talentudviklingspuljen Ved Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen Indstillingsgruppen har vurderet ansøgningerne ud fra følgende 8 kriterier, som forholder sig til puljens mål. Hvert kriterium er blevet tildelt 1 til 4 point: Forbereder børn og unge til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser Understøtter muligheden for at etablere sig som kunstner, kulturformidler og arrangør Sikrer fødekæden af udøvere til et aktivt og synligt kulturliv i Nordjylland Giver nye kompetencer forretnings- og formidlingsmæssigt Skaber og synliggør talentudviklingsmiljøer i Nordjylland Styrker kulturel dannelse hos børn og unge Medvirker til nye samarbejdsrelationer på tværs af regionen Medvirker til at sikre bredden af talentudviklingstilbud Scoringen vises i et diagram som dette, hvor udfyldt blå farve indikerer i hvor høj grad projektet lever op til kriterierne. Samlet antal point angives under diagram. Der er i alt modtaget 7 ansøgninger til puljen Talentudvikling. De 7 ansøgninger er på samlet kr. Der er kr. tilbage til disposition i puljen for 2015 og kr. tilbage i puljen for Hvis alle indstillede projekter støttes, er der kr. tilbage i puljen til

3 Projektnummer Projektnavn Søgt Score Indstillet T Grobund talentudvikling for uetablerede kulturaktører T OplevVækst Den internationale dimension T Den Nordjyske Filmtruck T Scenekunsten ind i skolen T TRIN mod Toppen T Filmtalent Nord T Trukket tilbage af ansøger T Thy Music Collective I alt søgt Hvis man ønsker at læse ansøgningerne i deres fulde længde, kan de findes på kulturkantens intranet under menupunktet Projekter Der har været en proces, hvor ansøgerne har indsendt ansøgninger pr. 1. oktober Indstillingsgruppen for puljen Talentudvikling har drøftet ansøgningerne på baggrund af det fremsendte materiale. Der har efterfølgende været dialog med ansøgerne med henblik på en kvalificering af projekterne, hvor dette er skønnet hensigtsmæssigt. Herefter har ansøgerne i nogle tilfælde indsendt reviderede ansøgninger samt budgetter, og det er disse, der ligger til grund for denne sagsbehandling. Det kan oplyses, at der ved de seneste ansøgningsrunder er bevilget midler til projekter indenfor teater, dans, musik, crossover scenekunst, filmproduktion og kulturformidling. De tidligere støttede projekter er: Projektnavn Bevilget Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole FilmMaskinen Nordic Band Camp JazzNord ensemble Ung Nordjysk Scenekunst Skandinavisk sommerskole scenekunst Orkester Norden Vendsyssel Drengekor etablering af elitekor for drenge Progress ver I alt bevilget Nedenfor følger sagsfremstillinger for de enkelte projekter. 3

4 Grobund talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører Morgenrøde c/o Jens Christian Haar søger om kr. svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Grobund er et talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører, der stræber mod at organisere, formidle og afvikle kulturelle arrangementer lige fra lærredskunst til performance art. Musik-, litteratur- eller filmfestivaler. Fotokonkurrencer. Kunstinstallationer. Street Art. Flash Mobs etc. Målgruppen er i princippet alle aldersgrupper, men i praksis sandsynligvis primært yngre uetablerede græsrødder, som ikke er en del af de etablerede institutioner. Den primære målgruppe er medlemmer fra de allerede eksisterende, men endnu uetablerede, græsrodsbevægelser i regionen. Den sekundære målgruppe er alle med interesse for at forsøge sig med kulturprojekter. Den sekundære målgruppe vil forventeligt være fortrinsvis unge. Rekruttering vil blandt andet ske via de eksisterende græsrodsbevægelser på området rundt om i regionen. For at komme i betragtning til forløbet skal der fremsendes en ansøgning, hvoraf et potentiale skal skinne igennem. Dette kan være i form af tidligere erfaring eller beskrivelse af en god og gennemtænkt idé til et kulturarrangement. En dommerkomite udvælger forløbets deltagere i henhold til en række kriterier, der defineres af komiteen. Forløbet er opdelt i 4 faser: Fase 0 19/9-2015: Åbent informationsmøde om forløbet ( forventes at deltage) 11/ : Ansøgningsfrist 25/ : Svar på ansøgning (20 deltagere) Fase 1 4/ / : Foredrag, undervisning og workshops med temaer som: Idéudvikling, konceptualisering og innovation Projektplanlægning Kulturledelse Formalia (tilladelser og jura) Økonomi/finansiering (inkl. funding) Markedsføring og branding Udarbejdelse af konkrete projektideer til mulig realisering Fase 2 9/1-2016: Udvælgelse af 3 projekter til realisering 9/ /5-2016: Workshops, vejledning, fællesmøder Fase 3 1/ /9-2016: Afvikling af projekter (min. de 3 udvalgte) 17/9-2016: Afsluttende evaluering (af projekter + Grobund) Grobund har til hensigt at skabe en både kvantitativ og kvalitativ forøgelse af kulturtilbud fra de uetablerede kulturaktører. 4

5 Samlet score: 21 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Deltagergebyr (20 x 650 kr.) Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter Udgifter Leje af kontorfaciliteter, mødelokaler samt konferencerum ,00 kr. Leje af diverse udstyr (projektor + lærred samt podie. Se note 4) ,00 kr. Div. forbrugsmaterialer ,00 kr. Honorar til undervisere/foredragsholdere (6 x kr.) ,00 kr. Honorar til workshopholdere (3 x kr.) ,00 kr. Vejledningstimer ((3 x 10 t.) + (15 x 2 t.) af 350 kr.) ,00 kr. Produktion af grafisk identitet (logo, hjemmeside, brevpapir m.m.) ,00 kr. Produktion af netværks-hjemmeside ,00 kr. Revision ,00 kr. Transportudgifter, kørsel i egen bil (3,73 x 5000 km.) ,00 kr. Transportudgifter, leje af minibus til fælles transport (2 x 895 kr. X 4) 7.160,00 kr. Interne lønninger (se note 3) (13 t. ugentligt i 67 uger af 250 kr.) ,00 kr. Ekstern konsultation/rådgivning ,00 kr. PR og markedsføring ,00 kr. Evaluering (inklusiv formidling af resultaterne) Forplejning under intromøde + afsluttende evaluering ,00 kr ,00 kr.

6 Støtte til 3 udvalgte projekter (3 x kr.) Uforudsete udgifter Udgifter i alt Tilskudsbehov Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Der er søgt om tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland (ikke bevilliget) Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter 1) Der er søgt tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland. Der er ikke endnu givet tilsagn om bevilling. Modtages denne støtte ikke, vil der blive søgt intensivt ved relevante private fonde og de enkelte kommuner i regionen. Alternative finansieringsruter inkluderer sponsorater fra relevante nordjyske virksomheder, crowdfunding og "salg" af de tre projekter der skal realiseres i projektet (så en bidragsyder kan fastsætte rammer for et projekt) 2) Samlede ansøgte beløb er højere end budgettet. Dette skyldes, at vi endnu ikke har modtaget bevilling på de søgte beløb. Skulle det ske, at vi får tilsagn på mere end tilskudsbehovet, vil KulturKANtens bevilling blive nedjusteret, således at vi kun modtager det præcise tilskudsbehov. 3) Vi forventer et gennemsnitligt ugentligt timeforbrug på 18 t. i 67 uger til interne arbejdsopgaver. Heraf arbejdes uden beregning 5 t. ugentligt og i alt 335 t. svarende til en udgift på kr. ved en timeløn på 250 kr. Dette er måden hvorpå Morgenrøde kan medfinansiere projektet 4) Udgifter til leje af udstyr inkluderer ikke leje af borde og stole (og lignende), hvilket i det oprindelige budget var medregnet. Disse udgifter er taget ud af budgettet under lovning på, at dette ville kunne stilles gratis til rådighed ved de enkelte kommuner hvori arrangementerne afholdes. 6

7 Indstillingsgruppens kommentarer Projektet understøtter aktører inden for mange kunstarter Projektet har et regionalt perspektiv både i forhold til rekruttering af talenter og i forhold til de tilknyttede ambassadører/vejledere og foredragsholdere Projektet er nyskabende i kraft af sin fokusering på udvikling af arrangørernes kompetencer Projektet bygger på netværksdannelse og medvirker herved til etablering af nye samarbejdsrelationer på tværs af genrer og geografi Såfremt Region Nordjylland yder det ansøgte beløb, bliver projektet overfinansieret Der kan være usikkerhed om rekrutteringsgrundlaget ( deltagere ved infomøde) Der kan være usikkerhed om mulighederne for medfinansiering De første aktiviteter i projektet iværksættes i september 2015 Projektet bør markedsføres i hele regionen og rekrutteringsgrundlaget efterleve det beskrevne Indstilling Projektet Grobund indstilles til tilskud på kr i 2015 og kr i 2016 (i alt kr ) til gennemførelse af projektet som beskrevet, såfremt ansøger senest 1. maj 2015 kan godtgøre, at der er sikkerhed for den fornødne medfinansiering. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 7

8 OplevVækst - Den Internationale Dimension - Kompetenceudvikling, videndeling og netværk på tværs af brancher Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune v/dolan Sund søger om kr , svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Formålet med OplevVækst Den Internationale Dimension er at accelerere talenterne og de mindre og nystartede virksomheder mod vækst og en højere grad af økonomisk bæredygtighed og en højere faglig kvalitet på den internationale platform. Kulturforståelse, afsætning, salg og markedsføring vil spille en afgørende rolle for at kunne lykkes på den internationale scene. Internationaliseringsprogrammet vil yderligere udvikle de processer og metoder, der har været anvendt/anvendes i det første forløb af OplevVækst. I dette nye projekt vil processer og metoder anvendes i en mere struktureret form og med mere vedholdende kobling til talenternes og virksomhedernes dagligdag. Der etableres netværk mellem de deltagende talenter og institutioner. Det forventes, at der skabes nye forretningsmuligheder og arbejdspladser for de deltagende talenter, at videns- og kompetenceniveauet hæves og at bevidstheden om hvordan man bringer sit talent ud på den internationale scene, øges. Projektet bygger videre på OplevVækst projektet, der afsluttes pr Deltagere herfra kan fortsætte i det nye projekt, men det er ikke et krav for deltagelse. Der udbydes tre separate udviklingsforløb med max. 10 deltagere på hvert forløb efter gennemførelse af åbent introduktionsarrangement i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg samt evt. Thisted. Udviklingsforløbene afsluttes med en international ekskursion i relation til deltagergruppens markedspotentiale. 8

9 Samlet score: 18 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Brugerbetaling Deltagertimer Projektledertimer ,00 kr ,00 kr ,00 kr. noter Indtægter i alt ,00 kr. Udgifter Projektforberedelse Vækstgruppeforløb International ekskursion Projektledertimer Deltagertimer Evaluering Markedsføring Diverse hjælpematerialer Revision Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. 9

10 Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr. Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter Indstillingsgruppens kommentarer For: Projektet har en international dimension Projektet har både nyskabende elementer og bygger videre på projekterfaringer fra tidligere forløb Mulighed for blivende effekt hos deltagerne Erfarne projektledere Imod: Det er ikke klart beskrevet, hvordan rekrutteringen sikres regional eller flerkommunal karakter Det fremgår ikke, hvilke forudsætninger/hvilket talent deltagerne forventes at have ved optagelse på forløbet Deltagerantallet kan variere fra ca. 10 til max. 30 det indebærer en usikkerhed omkring indtægtsniveauet, som bygger på deltagerbetaling og deltagertimer Bortset fra deltagerbetaling på kr. er den øvrige finansiering - udover ansøgt støtte fra KulturKANten - medgået tid ved projektledelse og deltagere Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt OplevVækst - Den Internationale Dimension kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 10

11 Den nordjyske filmtruck Århus Filmværksted ved Morten Hartz Kaplers søger om kr. svarende til 49 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Århus Filmværksted vil etablere en mobil filmtruck, som nordjyske unge kan låne til deres filmproduktioner. Der skal leases en bil, der indrettes som et mobilt værksted med professionelt filmudstyr. Både erfarne og uerfarne filmmagere vil efter ansøgning kunne låne filmtrucken. For at lancere filmtrucken til målgruppen, vil Århus Filmværksted i 2015 turnere rundt på regionens biblioteker og holde info møder. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år opdelt i tre undergrupper: 1. Unge der ikke har kunnet gennemføre en ungdomsuddannelse 2. Unge der er i gang med en gymnasial- eller erhvervsuddannelse, og som her beskæftiger sig med film igennem mediefag eller som fritidsinteresse 3. Unge fra det ambitiøse kunstneriske talentmiljø, hvor de muligvis allerede har eksperimenteret med filmproduktion Intentionen er, at skabe en kontinuerlig støttebaseret talentudviklingsvirksomhed, og filmtrucken skal på sigt suppleres med workshops, introkurser og vejledning. Først skal faciliteterne etableres, hvorefter der kan bygges ovenpå med undervisning og mentorordning. Tidsplan: 2015 Filmtrucken realiseres, og der turneres rundt med info til biblioteker og etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Der etableres samarbejde med Filmmaskinen og Filmkraft Iværksættelse af workshops, mentorordninger og undervisningssessioner rundt om i regionen. Etableringen af filmtrucken er tænkt som en vedvarende indsats hos de unge i Nordjylland. 11

12 Samlet score: 15 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Indtægter i alt 0,00 kr. noter Udgifter Produktionsudstyr: Kamera - BlackMagic 2.5K Production Camera m. Med 5 Primes og div. Support Monitor Lyd - Tonevogn baseret på Sound Devices 788T Harddisk Recorder, monteret i SoundCart vogn m. 4 stk. Radio Mikes, 2 stk. Booms m. Sennheiser, MKH 60/40 mikrofoner mv. Grip - Letvægts skinne-dolly, div. Flag, C-stands, Appelboxes, Sandbags, Clamps og Hooks. Lys - Allround lysløsning baseret på LED-lys, Kino Flo og Fresneller, inkl. Div, stativer, strømkabler mv ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Etablering af Filmtruck: Etablering og leasing ,00 kr. Indretning af bil ,00 kr. Leasingleje af bil, 3500 kr. pr. Måned ,00 Udgifter for postproduktionsudstyr: 12

13 Macbook pro, 2 stk. Avid licens, 2 stk. Beskyttet ekstern harddisk, 2 stk. Mus, 2 stk Transportkasse, 2 stk. Avid Keyboard, 2 stk. Driftsudgifter: Undervisning i brug af filmudstyr; 8 Kurser årligt a 8000 kr. Håndtering og vedligeholdelse af filmudstyr Reparation af filmudstyr Teknisk support af redigeringsstationer Behandling af ansøgninger 8 x til konsulent Forsikringer (Bil og filmudstyr) Diverse (skader, benzin, parkeringsbøder) Administration (PR, afrapportering, revision etc.) Udgifter i alt Tilskudsbehov ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr. Egenfinansiering ,00 kr. Region Nordjylland (ansøgt) ,00 kr. 1) Tilskud i alt ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 49 % Noter 1) Vi har ansøgt Region Nordjyllans Kulturpulje om samme beløb som hos KulturKANten, og begge budgetter omhandler den praktiske etablering af filmtrucken. Skulle vi være så heldige at opnå fulde bevillinger fra begge fonde, vil vi opgradere projektet, enten ved at arbejde med to filmtrucks, eller ved opsætningen af workshops, undervisningstilbud og mentoreringsordninger, for at sætte stærkest muligt ind på talentudviklingen. Under alle omstændigheder kommer vi ikke til at formindske vores egenfinansiering, da den vil være en del af vores stordrift. Skulle det være tilfældet at vi ikke kan få bevilget fondsmidler til etablering af selve filmtrucken, men der imod til workshops og undervisning vil det også have vores interesse. Indstillingsgruppens kommentarer Der ansøges primært om midler til etablering af filmtruck herunder indkøb af teknisk udstyr Om end målgruppen også indbefatter talenter, er det uklart, hvori talentet består og hvordan det målrettet vil blive udviklet Indholdet af workshops, introkurser og vejledning fremgår ikke 13

14 Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Nordjysk Filmtruck kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 14

15 Scenekunsten ind i skolen Limfjordsteatret ansøger om kr svarende til 50 % af det samlede budget på kr Der er lønudgifter i projektet på kr Projektbeskrivelse Den nye skolereform åbner muligheder for, at der kan arbejdes for at det scenekunstneriske udtryk kan få en mere fremtrædende rolle som selvstændig faglighed og udtryk i skolen, end det har i dag. Limfjordteatret vil over de næste 2 år undersøge og udvikle potentialet i en større integrering af scenekunsten i skolernes hverdag og elevernes læringsrum. Med projektet ønsker de at skabe viden om, og konkrete praktiske erfaringer med, at gøre scenekunst til en mere integreret del af skolernes hverdag. I samspil med minimum 10 skoler undersøges og udvikles veje, metoder og tiltag, som gør skoleelevers møde med teater og dans mere engagerende, involverende og kvalificeret. Det vil ske ved at klæde lærere og elever bedre på til mødet med det professionelle scenekunstudtryk og ved at arbejde med at lade eleverne udtrykke sig selv og være skabende indenfor de scenekunstneriske udtryksformer. Dermed styrkes børnenes ejerskabsfølelse til og forståelse af de scenekunstneriske udtryksformer. Samtidigt vil Limfjordsteatret undersøge, hvordan den scenekunstneriske faglighed kan indgå i andre fag i skolen. Ansøgeren ønsker i tæt samarbejde med udvalgte skoler og lærere at udvikle tiltag, der bringer scenekunsten ind i skolen på måder, der praktisk og konkret fungerer for både skolen og teatret med de eksistensvilkår og muligheder, de hver især har. Der er tale om et pilotprojekt i form af fase 0 i 2015 og en fase 1 i Projektet tager afsæt i Morsø kommune, men skal senere bredes ud, så det kommer hele regionen til gode. Derved skabes nye aktive kulturbrugere. Børnenes kulturelle dannelse styrkes. Det kan åbne deres øjne for uddannelsesmulighederne indenfor kultursektoren og skabe et grundlag for talentudvikling. Ansøgeren vil sammen med andre teaterfolk, kunstnere, skoleledere og lærere forsøge at finde metoder til at fastholde kontakten mellem teater- og skolefolk. Det sker bl.a. ved seminarer omkring projektet. Målet er en fortsat udvikling af skolernes og børnenes brug af scenekunsten. 15

16 Samlet score: 14 Budget og finansieringsplan Indtægter Efter år 0 brugerbetaling Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter 10 skoler x 5 projekter over 2 år Udgifter Generalomkostninger (fx husleje, udstyr, materialer m.v.) Transport Løn og honorarer Evaluering og formidling Øvrige Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud KulturKANten (ansøgt) Ansøgers medfinansiering Kommuner Fonde Andet Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 16

17 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Indstillingsgruppens kommentarer Det er kun i begrænset omfang, at projektet lever op til målene for talentudviklingsområdet Der er tale om et udviklingsprojekt, som vil udvikle metoder til forbedring af scenekunstens placering i folkeskolen. Projektet er et pædagogisk udviklingsprojekt rettet mod folkeskolen. Projekt vil inddrage en begrænset del af børn og unge i Nordjylland. I første omgang inddrages primært børn og unge i Morsø Kommune. De deltagende teatre vil få forbedret deres forretnings- og formidlingsmæssige muligheder. Der er tale om et projekt, som har en meget begrænset blivende effekt for talentudvikling i Nordjylland. Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Scenekunsten ind i skolen kun rammer puljens kriterier i meget lille grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 17

18 TRIN mod Toppen Kulturskoler i Nordjylland (KiN) ansøger om kr svarende til 48 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Kulturskoler i Nordjylland har i tre år afholdt sommerstævnet NUS på toppen for regionens ungdomssymfonikere. Stævnerne har været en stor succes, og nu vil man udvikle et nyt koncept, hvor der tænkes på tværs af genrerne musik og dans. Under arbejdstitlen: TRIN mod Toppen skal der afholdes fælles stævner for de to genrer af en uges varighed hver i august 2015 og august TRIN mod Toppen skal give unge talentfulde dansere og symfonikere i Nordjylland mulighed for sammen at videreudvikle deres talenter i professionelle rammer med dirigenter og instruktører på et højt niveau. Der skal skabes faglig synergi imellem de to udtryksformer i løbet af ugen. De unge musikere skal have mulighed for at arbejde med deres krop på en anden måde ved at deltage i nogle af de øvelser som danserne arbejder med, og de unge dansere vil få mulighed for at arbejde med deres bevidsthed omkring klangdannelse, rytme og timing i komplicerede musikalske strukturer. Det er tanken, at de to stævner begge skal munde ud i et fælles afslutningsprodukt, der er andet og mere end blot dans med symfonisk akkompagnement. Deltagerne skal alle have gjort erfaringer med spørgsmål som: Hvad er forskellen og ligheden imellem at danse og at dirigere? Hvordan kan en bevægelse have en klang? Kan en fagot danse? Hvilke bevægelser gør pauserne smukke? Erfaringerne fra sommerstævnerne med NUS (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester) viser, at en uges stævne kan løfte eleverne op på et langt højere fagligt niveau, end det er muligt at nå via den daglige undervisning/øvning. Samtidig styrkes de sociale netværk imellem de unge talenter på tværs i regionen og dermed både lysten og motivationen til at arbejde med udtryksformer og genrer, som de unge ellers sjældent møder. Deltagerne udvælges efter ansøgning. Instruktørerne på stævnerne vil være en kombination af nordjyske, professionelle musikere og dansere samt en ekstern professionel dirigent. 18

19 Samlet score: 22 Budget og finansieringsplan i alt noter Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) elevbetaling, 100 elever á kr. Indtægter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Udgifter indkvartering, 100 elever (kost og logi) á ,00 kr ,00 kr. *1) indkvartering, instruktører ,00 kr ,00 kr. aflønnning, 5 NUS instruktører ,00 kr ,00 kr. *2) Dirigenthonorar ,00 kr ,00 kr. *3) to danseinstruktører ,00 kr ,00 kr. *4) leje af sal og hal ,00 kr ,00 kr. Diverse ,00 kr ,00 kr. ekstern revision 8.500,00 kr. *5) Udgifter i alt ,00 kr , ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr ,00 kr kr. Bidrag fra KiN's medlemsskoler, 9,5 á kr ,00 kr ,00 kr ,00 *6) Tilskud i alt , , ,00 kr. 19

20 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 48 % Noter 1) Ca. 40 dansere og 60 musikere er vores forventning 2) Instruktørerne vil være nordjyske musikere og interne undervisere med tilknytning til de nordjyske kulturskoler 3) Ekstern dirigent 4) Eksterne 5) Krav ved søgte beløb over kr. 6) Morsø Musikskole deltager for halv pris pga. størrelsen Indstillingsgruppens kommentarer De tidligere stævner for orkestersiden har haft bred regional forankring i kraft af KiN samarbejdet, og man vil kunne opnå samme brede regionale deltagelse på dansesiden ved at samarbejde med de nordjyske dansekonsulenter om rekruttering af danserne Projektet er nyskabende med sit fokus på udvikling af faglig synergi mellem musik og dans Projektet er rettet mod op til 100 deltagere pr. stævne KiN er garanter for projektets gennemførelse og effekt TRIN mod Toppen ligger ud over de aktiviteter, der er indgået kontrakt om mellem KiN og KulturKANten vedr. Ungdomssymfoniorkestrene og Orkesterskolen Indstilling Projektet indstilles til tilskud på kr til gennemførelse af projektet som beskrevet. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 20

21 Filmtalent Nord Filmtalent Nord c/o John Landbo (leder af Morsø Ungdomsskole) søger KulturKANten om kr svarende til 40 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Filmtalent Nord er et filmprojekt, hvor unge kan prøve kræfter med filmmediet gennem workshops og produktion. Projektet afsluttes med at en gruppe af deltagerne (1-2 filmhold) laver deres egen spillefilm, som vil få biografpremiere i Bio Mors under Kulturmødet Sidenhen distribueres filmen til biografer Nordjylland og det øvrige Danmark. Filmen udgives desuden på bl.a. IMDb (Internet Movie Database) til national og international distribution. Projektet har til formål at give deltagerne praktisk erfaring med filmproduktion og samtidig give dem et konkret udkomme i form af en spillefilm, der kan bruges i formidlingen af deres erhvervede kompetencer. Deltagerne rekrutteres i hele Region Nordjylland, og alle gennemgår en vurdering på baggrund af en ansøgning, inden de optages i projektet. Rekrutteringen foregår gennem de kommunale ungdomsskoler men også via almene nordjyske medier og omdeling af flyer/folders, som også bruges til synliggørelse af projektet. Unge der ikke går i ungdomsskole har også mulighed for optagelse. Projektet er baseret på netværksorienterede faglige workshops i eksempelvis stunt, manuskript/filmstruktur, producerarbejde, kamerateknik, filmskuespil/casting, instruktion, redigering og foley/lydredigering. Projektet henvender sig derfor både til unge med interesse for filmmediet og til unge, som fokuserer deres interesse på de ovennævnte relaterede specifikke fagområder. Konkret skabes et grundforløb af disse faglige workshops, hvor unge (også unge der ikke deltager i filmholdet) kan deltage. Projektets håb er, at de faglige workshops, som placeres rundt om i regionen, vil skabe interessebærende netværk af unge på tværs af regionen. De faglige workshops efterfølges af et 1-år langt produktionsforløb med professionel støtte og coaching. Projektet afsluttes med produktion af en spillefilm, hvilket adskiller det fra andre tiltag i regionen, hvor der afsluttes med produktionen af kortfilm. En spillefilm kræver et længere og mere dybdegående arbejde i forhold til eksempelvis manuskriptskrivning og skuespilhåndtering, hvilket giver projektet en dybere forankring i de relaterede fagligheder. 21

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg, d. 30. marts, 2012 ANSØGNING OM FORNYET TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJEN ANSØGER: Foreningen QIGONGKLUBBEN

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere