Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8"

Transkript

1 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune afbud også afbud fra suppleant Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Lauge Larsen, Morsø Kommune Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Lone Broe Christiansen, Læsø Kommune Mads Duedahl, Aalborg Kommune afbud også afbud fra suppleanter Mads Thomsen, Region Nordjylland - afbud Margit Chemnitz, Brønderslev Kommune afbud også afbud fra suppleant Mogens Brag, Frederikshavn Kommune (mødeleder) Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune afbud også afbud fra suppleant Sven Bertelsen, Hjørring Kommune Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune, formand for administrativ styregruppe Nanna Skovrup, Region Nordjylland, tovholder for Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Anna Møller Larsen, koordinator for KulturKANten (referent) Øvrige mødedeltagere under punkt: 2. Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen 3. Noël Mignon, tovholder for KONTRAST det overraskende møde & alternative arenaer Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Bilag 1. Referat af møde i politisk styregruppe Referat Godkendt Region Nordjylland gjorde opmærksom på, at Henrik Ringbæk Madsen fremadrettet erstatter Jørgen Rørbæk Henriksen, som Region Nordjyllands ene medlem af KulturKANtens politiske styregruppe. 1

2 2. Behandling af ansøgninger til Talentudviklingspuljen Ved Inge Lise Jæger Sørensen, tovholder for Talentudviklingspuljen Indstillingsgruppen har vurderet ansøgningerne ud fra følgende 8 kriterier, som forholder sig til puljens mål. Hvert kriterium er blevet tildelt 1 til 4 point: Forbereder børn og unge til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser Understøtter muligheden for at etablere sig som kunstner, kulturformidler og arrangør Sikrer fødekæden af udøvere til et aktivt og synligt kulturliv i Nordjylland Giver nye kompetencer forretnings- og formidlingsmæssigt Skaber og synliggør talentudviklingsmiljøer i Nordjylland Styrker kulturel dannelse hos børn og unge Medvirker til nye samarbejdsrelationer på tværs af regionen Medvirker til at sikre bredden af talentudviklingstilbud Scoringen vises i et diagram som dette, hvor udfyldt blå farve indikerer i hvor høj grad projektet lever op til kriterierne. Samlet antal point angives under diagram. Der er i alt modtaget 7 ansøgninger til puljen Talentudvikling. De 7 ansøgninger er på samlet kr. Der er kr. tilbage til disposition i puljen for 2015 og kr. tilbage i puljen for Hvis alle indstillede projekter støttes, er der kr. tilbage i puljen til

3 Projektnummer Projektnavn Søgt Score Indstillet T Grobund talentudvikling for uetablerede kulturaktører T OplevVækst Den internationale dimension T Den Nordjyske Filmtruck T Scenekunsten ind i skolen T TRIN mod Toppen T Filmtalent Nord T Trukket tilbage af ansøger T Thy Music Collective I alt søgt Hvis man ønsker at læse ansøgningerne i deres fulde længde, kan de findes på kulturkantens intranet under menupunktet Projekter Der har været en proces, hvor ansøgerne har indsendt ansøgninger pr. 1. oktober Indstillingsgruppen for puljen Talentudvikling har drøftet ansøgningerne på baggrund af det fremsendte materiale. Der har efterfølgende været dialog med ansøgerne med henblik på en kvalificering af projekterne, hvor dette er skønnet hensigtsmæssigt. Herefter har ansøgerne i nogle tilfælde indsendt reviderede ansøgninger samt budgetter, og det er disse, der ligger til grund for denne sagsbehandling. Det kan oplyses, at der ved de seneste ansøgningsrunder er bevilget midler til projekter indenfor teater, dans, musik, crossover scenekunst, filmproduktion og kulturformidling. De tidligere støttede projekter er: Projektnavn Bevilget Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole FilmMaskinen Nordic Band Camp JazzNord ensemble Ung Nordjysk Scenekunst Skandinavisk sommerskole scenekunst Orkester Norden Vendsyssel Drengekor etablering af elitekor for drenge Progress ver I alt bevilget Nedenfor følger sagsfremstillinger for de enkelte projekter. 3

4 Grobund talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører Morgenrøde c/o Jens Christian Haar søger om kr. svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Grobund er et talentudviklingsforløb for uetablerede kulturaktører, der stræber mod at organisere, formidle og afvikle kulturelle arrangementer lige fra lærredskunst til performance art. Musik-, litteratur- eller filmfestivaler. Fotokonkurrencer. Kunstinstallationer. Street Art. Flash Mobs etc. Målgruppen er i princippet alle aldersgrupper, men i praksis sandsynligvis primært yngre uetablerede græsrødder, som ikke er en del af de etablerede institutioner. Den primære målgruppe er medlemmer fra de allerede eksisterende, men endnu uetablerede, græsrodsbevægelser i regionen. Den sekundære målgruppe er alle med interesse for at forsøge sig med kulturprojekter. Den sekundære målgruppe vil forventeligt være fortrinsvis unge. Rekruttering vil blandt andet ske via de eksisterende græsrodsbevægelser på området rundt om i regionen. For at komme i betragtning til forløbet skal der fremsendes en ansøgning, hvoraf et potentiale skal skinne igennem. Dette kan være i form af tidligere erfaring eller beskrivelse af en god og gennemtænkt idé til et kulturarrangement. En dommerkomite udvælger forløbets deltagere i henhold til en række kriterier, der defineres af komiteen. Forløbet er opdelt i 4 faser: Fase 0 19/9-2015: Åbent informationsmøde om forløbet ( forventes at deltage) 11/ : Ansøgningsfrist 25/ : Svar på ansøgning (20 deltagere) Fase 1 4/ / : Foredrag, undervisning og workshops med temaer som: Idéudvikling, konceptualisering og innovation Projektplanlægning Kulturledelse Formalia (tilladelser og jura) Økonomi/finansiering (inkl. funding) Markedsføring og branding Udarbejdelse af konkrete projektideer til mulig realisering Fase 2 9/1-2016: Udvælgelse af 3 projekter til realisering 9/ /5-2016: Workshops, vejledning, fællesmøder Fase 3 1/ /9-2016: Afvikling af projekter (min. de 3 udvalgte) 17/9-2016: Afsluttende evaluering (af projekter + Grobund) Grobund har til hensigt at skabe en både kvantitativ og kvalitativ forøgelse af kulturtilbud fra de uetablerede kulturaktører. 4

5 Samlet score: 21 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Deltagergebyr (20 x 650 kr.) Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter Udgifter Leje af kontorfaciliteter, mødelokaler samt konferencerum ,00 kr. Leje af diverse udstyr (projektor + lærred samt podie. Se note 4) ,00 kr. Div. forbrugsmaterialer ,00 kr. Honorar til undervisere/foredragsholdere (6 x kr.) ,00 kr. Honorar til workshopholdere (3 x kr.) ,00 kr. Vejledningstimer ((3 x 10 t.) + (15 x 2 t.) af 350 kr.) ,00 kr. Produktion af grafisk identitet (logo, hjemmeside, brevpapir m.m.) ,00 kr. Produktion af netværks-hjemmeside ,00 kr. Revision ,00 kr. Transportudgifter, kørsel i egen bil (3,73 x 5000 km.) ,00 kr. Transportudgifter, leje af minibus til fælles transport (2 x 895 kr. X 4) 7.160,00 kr. Interne lønninger (se note 3) (13 t. ugentligt i 67 uger af 250 kr.) ,00 kr. Ekstern konsultation/rådgivning ,00 kr. PR og markedsføring ,00 kr. Evaluering (inklusiv formidling af resultaterne) Forplejning under intromøde + afsluttende evaluering ,00 kr ,00 kr.

6 Støtte til 3 udvalgte projekter (3 x kr.) Uforudsete udgifter Udgifter i alt Tilskudsbehov Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Der er søgt om tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland (ikke bevilliget) Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter 1) Der er søgt tilskud ved Kulturpuljen, Region Nordjylland. Der er ikke endnu givet tilsagn om bevilling. Modtages denne støtte ikke, vil der blive søgt intensivt ved relevante private fonde og de enkelte kommuner i regionen. Alternative finansieringsruter inkluderer sponsorater fra relevante nordjyske virksomheder, crowdfunding og "salg" af de tre projekter der skal realiseres i projektet (så en bidragsyder kan fastsætte rammer for et projekt) 2) Samlede ansøgte beløb er højere end budgettet. Dette skyldes, at vi endnu ikke har modtaget bevilling på de søgte beløb. Skulle det ske, at vi får tilsagn på mere end tilskudsbehovet, vil KulturKANtens bevilling blive nedjusteret, således at vi kun modtager det præcise tilskudsbehov. 3) Vi forventer et gennemsnitligt ugentligt timeforbrug på 18 t. i 67 uger til interne arbejdsopgaver. Heraf arbejdes uden beregning 5 t. ugentligt og i alt 335 t. svarende til en udgift på kr. ved en timeløn på 250 kr. Dette er måden hvorpå Morgenrøde kan medfinansiere projektet 4) Udgifter til leje af udstyr inkluderer ikke leje af borde og stole (og lignende), hvilket i det oprindelige budget var medregnet. Disse udgifter er taget ud af budgettet under lovning på, at dette ville kunne stilles gratis til rådighed ved de enkelte kommuner hvori arrangementerne afholdes. 6

7 Indstillingsgruppens kommentarer Projektet understøtter aktører inden for mange kunstarter Projektet har et regionalt perspektiv både i forhold til rekruttering af talenter og i forhold til de tilknyttede ambassadører/vejledere og foredragsholdere Projektet er nyskabende i kraft af sin fokusering på udvikling af arrangørernes kompetencer Projektet bygger på netværksdannelse og medvirker herved til etablering af nye samarbejdsrelationer på tværs af genrer og geografi Såfremt Region Nordjylland yder det ansøgte beløb, bliver projektet overfinansieret Der kan være usikkerhed om rekrutteringsgrundlaget ( deltagere ved infomøde) Der kan være usikkerhed om mulighederne for medfinansiering De første aktiviteter i projektet iværksættes i september 2015 Projektet bør markedsføres i hele regionen og rekrutteringsgrundlaget efterleve det beskrevne Indstilling Projektet Grobund indstilles til tilskud på kr i 2015 og kr i 2016 (i alt kr ) til gennemførelse af projektet som beskrevet, såfremt ansøger senest 1. maj 2015 kan godtgøre, at der er sikkerhed for den fornødne medfinansiering. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 7

8 OplevVækst - Den Internationale Dimension - Kompetenceudvikling, videndeling og netværk på tværs af brancher Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune v/dolan Sund søger om kr , svarende til 50 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Formålet med OplevVækst Den Internationale Dimension er at accelerere talenterne og de mindre og nystartede virksomheder mod vækst og en højere grad af økonomisk bæredygtighed og en højere faglig kvalitet på den internationale platform. Kulturforståelse, afsætning, salg og markedsføring vil spille en afgørende rolle for at kunne lykkes på den internationale scene. Internationaliseringsprogrammet vil yderligere udvikle de processer og metoder, der har været anvendt/anvendes i det første forløb af OplevVækst. I dette nye projekt vil processer og metoder anvendes i en mere struktureret form og med mere vedholdende kobling til talenternes og virksomhedernes dagligdag. Der etableres netværk mellem de deltagende talenter og institutioner. Det forventes, at der skabes nye forretningsmuligheder og arbejdspladser for de deltagende talenter, at videns- og kompetenceniveauet hæves og at bevidstheden om hvordan man bringer sit talent ud på den internationale scene, øges. Projektet bygger videre på OplevVækst projektet, der afsluttes pr Deltagere herfra kan fortsætte i det nye projekt, men det er ikke et krav for deltagelse. Der udbydes tre separate udviklingsforløb med max. 10 deltagere på hvert forløb efter gennemførelse af åbent introduktionsarrangement i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg samt evt. Thisted. Udviklingsforløbene afsluttes med en international ekskursion i relation til deltagergruppens markedspotentiale. 8

9 Samlet score: 18 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Brugerbetaling Deltagertimer Projektledertimer ,00 kr ,00 kr ,00 kr. noter Indtægter i alt ,00 kr. Udgifter Projektforberedelse Vækstgruppeforløb International ekskursion Projektledertimer Deltagertimer Evaluering Markedsføring Diverse hjælpematerialer Revision Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. 9

10 Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr. Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Noter Indstillingsgruppens kommentarer For: Projektet har en international dimension Projektet har både nyskabende elementer og bygger videre på projekterfaringer fra tidligere forløb Mulighed for blivende effekt hos deltagerne Erfarne projektledere Imod: Det er ikke klart beskrevet, hvordan rekrutteringen sikres regional eller flerkommunal karakter Det fremgår ikke, hvilke forudsætninger/hvilket talent deltagerne forventes at have ved optagelse på forløbet Deltagerantallet kan variere fra ca. 10 til max. 30 det indebærer en usikkerhed omkring indtægtsniveauet, som bygger på deltagerbetaling og deltagertimer Bortset fra deltagerbetaling på kr. er den øvrige finansiering - udover ansøgt støtte fra KulturKANten - medgået tid ved projektledelse og deltagere Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt OplevVækst - Den Internationale Dimension kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 10

11 Den nordjyske filmtruck Århus Filmværksted ved Morten Hartz Kaplers søger om kr. svarende til 49 % af det samlede projektbudget på kr. Projektbeskrivelse Århus Filmværksted vil etablere en mobil filmtruck, som nordjyske unge kan låne til deres filmproduktioner. Der skal leases en bil, der indrettes som et mobilt værksted med professionelt filmudstyr. Både erfarne og uerfarne filmmagere vil efter ansøgning kunne låne filmtrucken. For at lancere filmtrucken til målgruppen, vil Århus Filmværksted i 2015 turnere rundt på regionens biblioteker og holde info møder. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år opdelt i tre undergrupper: 1. Unge der ikke har kunnet gennemføre en ungdomsuddannelse 2. Unge der er i gang med en gymnasial- eller erhvervsuddannelse, og som her beskæftiger sig med film igennem mediefag eller som fritidsinteresse 3. Unge fra det ambitiøse kunstneriske talentmiljø, hvor de muligvis allerede har eksperimenteret med filmproduktion Intentionen er, at skabe en kontinuerlig støttebaseret talentudviklingsvirksomhed, og filmtrucken skal på sigt suppleres med workshops, introkurser og vejledning. Først skal faciliteterne etableres, hvorefter der kan bygges ovenpå med undervisning og mentorordning. Tidsplan: 2015 Filmtrucken realiseres, og der turneres rundt med info til biblioteker og etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Der etableres samarbejde med Filmmaskinen og Filmkraft Iværksættelse af workshops, mentorordninger og undervisningssessioner rundt om i regionen. Etableringen af filmtrucken er tænkt som en vedvarende indsats hos de unge i Nordjylland. 11

12 Samlet score: 15 Budget og finansieringsplan Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) Indtægter i alt 0,00 kr. noter Udgifter Produktionsudstyr: Kamera - BlackMagic 2.5K Production Camera m. Med 5 Primes og div. Support Monitor Lyd - Tonevogn baseret på Sound Devices 788T Harddisk Recorder, monteret i SoundCart vogn m. 4 stk. Radio Mikes, 2 stk. Booms m. Sennheiser, MKH 60/40 mikrofoner mv. Grip - Letvægts skinne-dolly, div. Flag, C-stands, Appelboxes, Sandbags, Clamps og Hooks. Lys - Allround lysløsning baseret på LED-lys, Kino Flo og Fresneller, inkl. Div, stativer, strømkabler mv ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Etablering af Filmtruck: Etablering og leasing ,00 kr. Indretning af bil ,00 kr. Leasingleje af bil, 3500 kr. pr. Måned ,00 Udgifter for postproduktionsudstyr: 12

13 Macbook pro, 2 stk. Avid licens, 2 stk. Beskyttet ekstern harddisk, 2 stk. Mus, 2 stk Transportkasse, 2 stk. Avid Keyboard, 2 stk. Driftsudgifter: Undervisning i brug af filmudstyr; 8 Kurser årligt a 8000 kr. Håndtering og vedligeholdelse af filmudstyr Reparation af filmudstyr Teknisk support af redigeringsstationer Behandling af ansøgninger 8 x til konsulent Forsikringer (Bil og filmudstyr) Diverse (skader, benzin, parkeringsbøder) Administration (PR, afrapportering, revision etc.) Udgifter i alt Tilskudsbehov ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr. Egenfinansiering ,00 kr. Region Nordjylland (ansøgt) ,00 kr. 1) Tilskud i alt ,00 kr. Resultat ,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 49 % Noter 1) Vi har ansøgt Region Nordjyllans Kulturpulje om samme beløb som hos KulturKANten, og begge budgetter omhandler den praktiske etablering af filmtrucken. Skulle vi være så heldige at opnå fulde bevillinger fra begge fonde, vil vi opgradere projektet, enten ved at arbejde med to filmtrucks, eller ved opsætningen af workshops, undervisningstilbud og mentoreringsordninger, for at sætte stærkest muligt ind på talentudviklingen. Under alle omstændigheder kommer vi ikke til at formindske vores egenfinansiering, da den vil være en del af vores stordrift. Skulle det være tilfældet at vi ikke kan få bevilget fondsmidler til etablering af selve filmtrucken, men der imod til workshops og undervisning vil det også have vores interesse. Indstillingsgruppens kommentarer Der ansøges primært om midler til etablering af filmtruck herunder indkøb af teknisk udstyr Om end målgruppen også indbefatter talenter, er det uklart, hvori talentet består og hvordan det målrettet vil blive udviklet Indholdet af workshops, introkurser og vejledning fremgår ikke 13

14 Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Nordjysk Filmtruck kun rammer puljens kriterier i mindre grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 14

15 Scenekunsten ind i skolen Limfjordsteatret ansøger om kr svarende til 50 % af det samlede budget på kr Der er lønudgifter i projektet på kr Projektbeskrivelse Den nye skolereform åbner muligheder for, at der kan arbejdes for at det scenekunstneriske udtryk kan få en mere fremtrædende rolle som selvstændig faglighed og udtryk i skolen, end det har i dag. Limfjordteatret vil over de næste 2 år undersøge og udvikle potentialet i en større integrering af scenekunsten i skolernes hverdag og elevernes læringsrum. Med projektet ønsker de at skabe viden om, og konkrete praktiske erfaringer med, at gøre scenekunst til en mere integreret del af skolernes hverdag. I samspil med minimum 10 skoler undersøges og udvikles veje, metoder og tiltag, som gør skoleelevers møde med teater og dans mere engagerende, involverende og kvalificeret. Det vil ske ved at klæde lærere og elever bedre på til mødet med det professionelle scenekunstudtryk og ved at arbejde med at lade eleverne udtrykke sig selv og være skabende indenfor de scenekunstneriske udtryksformer. Dermed styrkes børnenes ejerskabsfølelse til og forståelse af de scenekunstneriske udtryksformer. Samtidigt vil Limfjordsteatret undersøge, hvordan den scenekunstneriske faglighed kan indgå i andre fag i skolen. Ansøgeren ønsker i tæt samarbejde med udvalgte skoler og lærere at udvikle tiltag, der bringer scenekunsten ind i skolen på måder, der praktisk og konkret fungerer for både skolen og teatret med de eksistensvilkår og muligheder, de hver især har. Der er tale om et pilotprojekt i form af fase 0 i 2015 og en fase 1 i Projektet tager afsæt i Morsø kommune, men skal senere bredes ud, så det kommer hele regionen til gode. Derved skabes nye aktive kulturbrugere. Børnenes kulturelle dannelse styrkes. Det kan åbne deres øjne for uddannelsesmulighederne indenfor kultursektoren og skabe et grundlag for talentudvikling. Ansøgeren vil sammen med andre teaterfolk, kunstnere, skoleledere og lærere forsøge at finde metoder til at fastholde kontakten mellem teater- og skolefolk. Det sker bl.a. ved seminarer omkring projektet. Målet er en fortsat udvikling af skolernes og børnenes brug af scenekunsten. 15

16 Samlet score: 14 Budget og finansieringsplan Indtægter Efter år 0 brugerbetaling Indtægter i alt ,00 kr ,00 kr. noter 10 skoler x 5 projekter over 2 år Udgifter Generalomkostninger (fx husleje, udstyr, materialer m.v.) Transport Løn og honorarer Evaluering og formidling Øvrige Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud KulturKANten (ansøgt) Ansøgers medfinansiering Kommuner Fonde Andet Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 16

17 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 50 % Indstillingsgruppens kommentarer Det er kun i begrænset omfang, at projektet lever op til målene for talentudviklingsområdet Der er tale om et udviklingsprojekt, som vil udvikle metoder til forbedring af scenekunstens placering i folkeskolen. Projektet er et pædagogisk udviklingsprojekt rettet mod folkeskolen. Projekt vil inddrage en begrænset del af børn og unge i Nordjylland. I første omgang inddrages primært børn og unge i Morsø Kommune. De deltagende teatre vil få forbedret deres forretnings- og formidlingsmæssige muligheder. Der er tale om et projekt, som har en meget begrænset blivende effekt for talentudvikling i Nordjylland. Indstilling Indstillingsgruppen vurderer, at projekt Scenekunsten ind i skolen kun rammer puljens kriterier i meget lille grad, og projektet indstilles derfor til afslag. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 17

18 TRIN mod Toppen Kulturskoler i Nordjylland (KiN) ansøger om kr svarende til 48 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Kulturskoler i Nordjylland har i tre år afholdt sommerstævnet NUS på toppen for regionens ungdomssymfonikere. Stævnerne har været en stor succes, og nu vil man udvikle et nyt koncept, hvor der tænkes på tværs af genrerne musik og dans. Under arbejdstitlen: TRIN mod Toppen skal der afholdes fælles stævner for de to genrer af en uges varighed hver i august 2015 og august TRIN mod Toppen skal give unge talentfulde dansere og symfonikere i Nordjylland mulighed for sammen at videreudvikle deres talenter i professionelle rammer med dirigenter og instruktører på et højt niveau. Der skal skabes faglig synergi imellem de to udtryksformer i løbet af ugen. De unge musikere skal have mulighed for at arbejde med deres krop på en anden måde ved at deltage i nogle af de øvelser som danserne arbejder med, og de unge dansere vil få mulighed for at arbejde med deres bevidsthed omkring klangdannelse, rytme og timing i komplicerede musikalske strukturer. Det er tanken, at de to stævner begge skal munde ud i et fælles afslutningsprodukt, der er andet og mere end blot dans med symfonisk akkompagnement. Deltagerne skal alle have gjort erfaringer med spørgsmål som: Hvad er forskellen og ligheden imellem at danse og at dirigere? Hvordan kan en bevægelse have en klang? Kan en fagot danse? Hvilke bevægelser gør pauserne smukke? Erfaringerne fra sommerstævnerne med NUS (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester) viser, at en uges stævne kan løfte eleverne op på et langt højere fagligt niveau, end det er muligt at nå via den daglige undervisning/øvning. Samtidig styrkes de sociale netværk imellem de unge talenter på tværs i regionen og dermed både lysten og motivationen til at arbejde med udtryksformer og genrer, som de unge ellers sjældent møder. Deltagerne udvælges efter ansøgning. Instruktørerne på stævnerne vil være en kombination af nordjyske, professionelle musikere og dansere samt en ekstern professionel dirigent. 18

19 Samlet score: 22 Budget og finansieringsplan i alt noter Indtægter (fx entréindtægter, deltagerbetaling, salg osv.) elevbetaling, 100 elever á kr. Indtægter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Udgifter indkvartering, 100 elever (kost og logi) á ,00 kr ,00 kr. *1) indkvartering, instruktører ,00 kr ,00 kr. aflønnning, 5 NUS instruktører ,00 kr ,00 kr. *2) Dirigenthonorar ,00 kr ,00 kr. *3) to danseinstruktører ,00 kr ,00 kr. *4) leje af sal og hal ,00 kr ,00 kr. Diverse ,00 kr ,00 kr. ekstern revision 8.500,00 kr. *5) Udgifter i alt ,00 kr , ,00 kr. Tilskudsbehov ,00 kr. Tilskud (fx egenfinansiering, fonde, kommuner osv.) Der søges om følgende tilskud i KulturKANten ,00 kr ,00 kr kr. Bidrag fra KiN's medlemsskoler, 9,5 á kr ,00 kr ,00 kr ,00 *6) Tilskud i alt , , ,00 kr. 19

20 Resultat 0,00 kr. Hvor mange procent af det samlede budget (de samlede udgifter) udgør det ansøgte beløb? 48 % Noter 1) Ca. 40 dansere og 60 musikere er vores forventning 2) Instruktørerne vil være nordjyske musikere og interne undervisere med tilknytning til de nordjyske kulturskoler 3) Ekstern dirigent 4) Eksterne 5) Krav ved søgte beløb over kr. 6) Morsø Musikskole deltager for halv pris pga. størrelsen Indstillingsgruppens kommentarer De tidligere stævner for orkestersiden har haft bred regional forankring i kraft af KiN samarbejdet, og man vil kunne opnå samme brede regionale deltagelse på dansesiden ved at samarbejde med de nordjyske dansekonsulenter om rekruttering af danserne Projektet er nyskabende med sit fokus på udvikling af faglig synergi mellem musik og dans Projektet er rettet mod op til 100 deltagere pr. stævne KiN er garanter for projektets gennemførelse og effekt TRIN mod Toppen ligger ud over de aktiviteter, der er indgået kontrakt om mellem KiN og KulturKANten vedr. Ungdomssymfoniorkestrene og Orkesterskolen Indstilling Projektet indstilles til tilskud på kr til gennemførelse af projektet som beskrevet. Beslutning i administrativ styregruppe Indstillingen anbefales Referat Beslutning i politisk styregruppe Indstillingen blev godkendt 20

21 Filmtalent Nord Filmtalent Nord c/o John Landbo (leder af Morsø Ungdomsskole) søger KulturKANten om kr svarende til 40 % af det samlede projektbudget på kr Projektbeskrivelse Filmtalent Nord er et filmprojekt, hvor unge kan prøve kræfter med filmmediet gennem workshops og produktion. Projektet afsluttes med at en gruppe af deltagerne (1-2 filmhold) laver deres egen spillefilm, som vil få biografpremiere i Bio Mors under Kulturmødet Sidenhen distribueres filmen til biografer Nordjylland og det øvrige Danmark. Filmen udgives desuden på bl.a. IMDb (Internet Movie Database) til national og international distribution. Projektet har til formål at give deltagerne praktisk erfaring med filmproduktion og samtidig give dem et konkret udkomme i form af en spillefilm, der kan bruges i formidlingen af deres erhvervede kompetencer. Deltagerne rekrutteres i hele Region Nordjylland, og alle gennemgår en vurdering på baggrund af en ansøgning, inden de optages i projektet. Rekrutteringen foregår gennem de kommunale ungdomsskoler men også via almene nordjyske medier og omdeling af flyer/folders, som også bruges til synliggørelse af projektet. Unge der ikke går i ungdomsskole har også mulighed for optagelse. Projektet er baseret på netværksorienterede faglige workshops i eksempelvis stunt, manuskript/filmstruktur, producerarbejde, kamerateknik, filmskuespil/casting, instruktion, redigering og foley/lydredigering. Projektet henvender sig derfor både til unge med interesse for filmmediet og til unge, som fokuserer deres interesse på de ovennævnte relaterede specifikke fagområder. Konkret skabes et grundforløb af disse faglige workshops, hvor unge (også unge der ikke deltager i filmholdet) kan deltage. Projektets håb er, at de faglige workshops, som placeres rundt om i regionen, vil skabe interessebærende netværk af unge på tværs af regionen. De faglige workshops efterfølges af et 1-år langt produktionsforløb med professionel støtte og coaching. Projektet afsluttes med produktion af en spillefilm, hvilket adskiller det fra andre tiltag i regionen, hvor der afsluttes med produktionen af kortfilm. En spillefilm kræver et længere og mere dybdegående arbejde i forhold til eksempelvis manuskriptskrivning og skuespilhåndtering, hvilket giver projektet en dybere forankring i de relaterede fagligheder. 21

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere