Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997"

Transkript

1 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Projektrapport November 1997

2 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Paw Andersen Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1997

3 Titel Rapport kategori Forfatter Dato for udgivelse Copyright Sagsnummer Sags:oavn ISBN Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Projektrapport Paw Andersen og Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center a/s IR i papirindusb ien For ydelser af enhver artudført af Dansk Gasteknisk Center ais (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i he11hold til "Almindelige bestemmelserfor teknisk rddgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt ansesfor vedtagetfor opgaven. al erstatningsansvaret forfejl, forsømmelser eller skader overfor rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvanpådragende fejl eller forsømmelse og altid begrænses ti/j 00% af det vederlag, som DGC har modtaget for den p!t.gældende ydelse. Rekvirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatnings/..'j av, der målte overstige DGC's hæftelse. at DGC skal- Udenbegrænsning-omlevere egneydelser i forbindelse medfejl ogforsømmelser i DGC's materiale. Juli 1997

4 DG C-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Konklusion Anlægsbeskrivelse Tekniske data for IR-sektion Leverandør af IR-sektion M,ålinger Res u J tater Bilag Bilag l. Måling l (IR-sektion tændt) LuftstrØmine IR-sektion Produktion Damp Bilag 2. Måling 2 (Uden IR-sektion tændt) Produktion Damp Bilag 3. Måling 3 (IR-sektion tændt) IR-sektion Produktion Damp h:\715\75\rapport\pan tin skjern papirfabrik.doc

5 DGC-rapport 2 1 Indledning Skjern Papirfabrik producerer hylsterpapir baseret på 100% genbrugspapir. Som første led i processen omdannes råmaterialet til en pulp bestående af ca. 99% væske og l% faststof Pulpen lægges på en kunststofdug, hvorpå det gradvist afvandes, indtil der dannes en papirbane med et tørstofindhold på ca. 25%. Gennem to pressesektioner afvandes papiret yderligere, inden den føres ind i tørresektionen. Oprindeligt foregik al tørringen på Skjern Papirfabrik ved brug af damp. Tørringen skete udelukkende ved hjælp af damp-opvarmede cylindre omgivet af en opvarmet tørreluft, som bærer det fordampede vand bort. Dampen blev produceret på to gasfyrede kedler. I 1996 installerede Skjern Papirfabrik en gasfyret infrarød tørresektion som supplement til denne proces. I denne sektion passerer papirbanen flere rækker af overfladebrændere, og energien overføres primært som infrarød stråling (IR). Anlæggets maksimale indfyrede effekt er 2400 kw, og pga. dets kompakte udformning kunne det indbygges i det eksisterende produktionsapparat. IR-sektionen blev installeret for at øge produktionskapaciteten. Denne rapport beskriver målinger, som Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) og Skjern Papirfabrik i samarbejde har gennemført, for at dokumentere den opnåede produktionsforøgelse og IR-tørringens effekt på det samlede energiforbrug. Hørsholm, November 1997 Asger N. Myken Projektleder Afdelingschef

6 DGC-rapport 3 2 Konklusion DGC og Skjern Papirfabrik har d gennemført en serie forsøg på Skjern Papirfabrik for at kortlægge effekten på produktionshastighed og energiforbrug ved at anvende IR-tørring til papirproduktion. Der er gennemført målinger ved tre forskellige produktionssituationer: to med IR-sektionen i drift, og en hvor IR-sektionen ikke blev anvendt. Ved alle tre målinger blev der på kedelanlægget målt energiforbrug (gasflow), dampproduktion samt røggassens iltindhold og temperatur. Desuden blev følgende målt: dampforbruget på delprocesser, IR-panelernes overfladetemperatur, IR-sektionens gasforbrug, papirbanetemperaturer før og efter passage afir-panelerne, produktionshastighed samt det færdige papirs vægt og vandindhold. Ved den første måling blev der desuden registreret volumenflow, temperaturer og vandindhold i alle delstrømme til og fra tørresektionen. Formålet med disse målinger var at beskrive samtlige energistrømme til processen med og uden anvendelse af IR-sektionen. Disse målinger viste sig imidlertid at være for tidskrævende i forhold til produktionsskiftene, så de blev ikke gennemført for de øvrige måleserier. De gennemførte registreringer af energiforbrugene til kedel og IR-sektionen giver mulighed for at bestemme produktionens bruttoenergiforbrug, dvs. inkl. kedeltab, tab fra dampens distributionsnet m.m. Der er gennemført to målinger (henholdsvis med og uden IR) med samme papirkvalitet Sammenlignes disse målinger, kan der konstateres følgende resultat ved at anvende IR-sektionen: Forøgelse afproduktionshastighed: Reduktion i energiforbrug pr. produceret kg papir : 18,6% 6,4%

7 DGC-rapport 4 3 Anlægsbeskrivelse Al papirproduktion hos Skjern Papirfabrik er baseret på genbrugspapir. Inden genbrugspapiret igen kan bruges til papirproduktion, bliver det forbehandlet. Efter forbehandlingen er genbrugspapiret blevet opløst til en fibermasse bestående af ca. 99% væske og l% papirfibre. Denne blanding fordeles via to spalter på en kunststofdug, hvorefter afvandingen finder sted. Når papirmassen forlader dugen, er det tørret så meget, at man har en papirbane, der ikke behøver at være understøttet. Papirbanen fortsætter nu ind i to pressesektioner, og derefter ind i selve tørresektionen. På Figur l er vist et flowdiagram for tørresektionen hos Skjern Papirfabrik. Til afkast Q Q Røggasudsugning -, Målepunkt 1 Målepunkt B 4. tørreparti og 3. tørreparti l-- Papirretning Figur l. Flowdiagramfor Skjern Papirfabriks tørremaskine.

8 DG C-rapport 5 Tørresektionen består af fire tørrepartier og en IR-sektion. I de fire tørrepartier bliver papiret trukket mellem tromler/cylindre, der er opvarmet med damp, som derved tørrer papiret. I IR-sektionen bliver papiret trukket forbi IR-panelerne, som opvarmer vandet i papirbanen ved infrarød stråling. Dette letter vandets fordampning og er dermed med til at øge produktionshastigheden. IR-sektionen er opbygget af 8 paneler med 4 paneler på hver side af papirbanen i en afstand af ca. 50 mm fra papirbanen. Panelerne er monteret således, at papirbanen kører lodret mellem panelerne. I Figur 2 er vist en skitse, som illustrerer opbygningen af IR-sektionen. Figur 2. Skitse af hvordan IR-panelerne er opsat, og hvordan papirbanen passerer IR-sektionen. IR-sektionen er adskilt fra de foregående og de efterfølgende tørrepartier med en isoleret væg, hvor der kun er en spalte til papirbanen. IR-panelerne anvendes først, når maskinen er oppe i hastighed, og de fire dampbaserede tørrepartier ikke kan yde mere.

9 DGC-rapport Tekniske data for IR-sektion Gastryk i paneler Gasforbrug ved fuldlast Ydelse Papirhastighed forbi panelerne Papirets opholdstid mellem panelerne Papirformater Papirets fugtindhold før paneler 14 m bar 230 m 3 /h kw m/min. 0,3~1,6 se k g/m 2 >20 % 3~2 Leverandør af IR-sektion Impact Nordie Systems AB Stockholmsvagen 18 S Lidingo Sverige

10 DGC-rapport 7 4 Målinger For at kunne dokumentere den opnåede produktionsforøgelse og eventuelle ændring i det totale energiforbrug er det nødvendigt at kende hele energiforbruget i forbindelse med produktion af en bestemt papirkvalitet For at kunne bestemme ovenstående skulle der foretages målinger både med og uden IR-panelerne tændt. Den damp, der bruges på Skjern Papirfabrik, bliver produceret på to gasfyrede kedler. Det samlede energiforbrug til produktion af damp kan bestemmes ud fra gasforbruget, som aflæses. Den producerede damp bruges ikke kun i tørrepartierne, men også andre steder i produktionen samt til rumopvarmning. I Figur 3 ses en skitse af dampkredsen hos Skjern Papirfabrik. På dampkredsen er der mulighed for at aflæse flow og tryk på dampen tre steder. Mængder af damp, der kommer fra kedlen, kan aflæses i målepunkt l, og forbruget af damp til procesvarmegenvinding kan aflæses i målepunkt 2. Mængden af damp til dampkasserne, tårn, vargo og kælder kan aflæses i målepunkt 3. Ligeledes er der to steder mulighed for at aflæse energiforbruget på kalorifererne m.m.(målepunkterne 4 og 5). I forbindelse med de aktuelle målinger var der ingen forbrug på de kaloriferer m.m., som forsynes gennem målepunkt 4, hvorfor der ikke blev foretaget målinger i målepunkt 4. Ligeledes kan det nævnes, at der ikke var noget dampforbrug til rumvarmegenvinding, tårn, vargo og kælder. KÆLDER VARGO TARN Varmeveksler lilkemi Varmeveksler tilavand Kalorifer ITARN Tankvognsrensning _ IQC5I ~orlfer IOC;?j PULPER Kalorifer ved ELEVATORDØR Varmerør ELEVATOR Kalorifer ved SMEDE Hoveddamp Tørrecylindre Procesvarmegenvinding Rumvarme '-' / -& MAiapunkt 1 Målepunkt 2 MAiepunkt4 Kalorifer ved MM Målepunkt S Varmavaksler tilkontor og BAD Kalorifer vedrm Kalo~far ved MM Målepunkt 3 Figur 3. Skitse af dampkredsen på Skjern Papiifabrik.

11 DGC-rapport 8 Når IR-panelerne var tændt, skulle der måles gasforbrug, overfladetemperaturer på panelerne og røggassammensætning. IR-panelerne har separat gastilførsel, og forbruget kan aflæses direkte. Overfladetemperaturen på panelerne blev bestemt ved brug af et pyrometer, og målingen blev foretaget, ved at IR-panelerne trækkes lidt fra hinanden, således at overfladen kan blive synlig. Det var blevet fastlagt, at der skulle måles på luftstrømmene til og fra tørremaskinen. På Figur l er angivet ni målepunkter. Ved disse punkter skulle der måles tørtemperatur T, dugpunkt T dug samt flow både med og uden IR-panelerne tændt. Måling l blev foretaget ved produktion af en papirkvalitet på 300 g/m 2 Resultaterne af målingerne er vist i skemaform i bilag l. På grund af problemer med udstyret til måling på røggassen kunne disse målinger ikke gennemføres. Målingen af temperaturer, fugtighed og flow var mere tidskrævende end forventet, og da første måleserie, hvor IR-sektionen var tændt, var gennemført, skulle produktionen ændres til en ny papirkvalitet (fra 300 g/m 2 til475 g/m 2 ). I henhold til ovenstående var det derfor ikke muligt at gennem- føre målinger af temperaturer, fugtighed og flow med og uden IRsektionen tændt ved produktion af den samme papirkvalitet For at kunne sige noget om energiforbruget med og uden brug af IR-sektionen blev det besluttet ikke at udføre målinger af temperaturer, fugtighed samt flow og nøjes med at lave måling af energiforbruget ved produktion af den samme papirkvalitet I bilag 2 og 3 er vist resultaterne for måling af energiforbrug med og uden IR-sektionen tændt ved produktion af en papirkvalitet på 475 g/m 2

12 DGC-rapport 9 5 Resultater Som tidligere beskrevet er formålet med målingerne at dokumentere den opnåede produktionsforøgelse og eventuelle ændringer i det totale energiforbrug. I de efterfølgende beregninger er der forudsat følgende: Uden IR Naturgassens nedre brændværdi Hn naturgas= 39,3 MJ/m 3 n I dampkredsen: i dampkasserne er det både fordampnings- og kondenseringsvarmen, der bliver afsat i resten af dampkredsen er det hele fordampningsvarmen, der bliver afsat, dvs. at der ikke tages hensyn til eventuel køling af kondensat det antages, at dampen er mættet og ikke overhedet I måling 2 og 3 er der målt med og uden IR-sektionen i drift ved produktion af samme papirkvalitet Ved produktion uden brug af IR-sektionen blev der ved måling 2 fundet følgende (se også bilag 2): Fugtindhold ved udgang (efter 4. tørresektion) [%] 6,8 V ægt ved udgang [g/m z] 475,2 Banebredde [m] 2,855 Produktionshastighed [rnlmin.] 59,0 [kg/s] l,334 Energiforbrug på kedler [kw] 6550 Energiforbrug til kaloriferer [kw] 23 Energiforbrug til proces [kw] 6527 Energiforbrug til proces l produceret kg [kj/kg] 4892 Tabel l. Uden IR, måling 2. Med IR Ved produktion med IR-sektionen i brug blev der ved måling 3 fundet

13 DG C-rapport 10 følgende (se også bilag 3): Fugtindhold ved udgang (efter 4. tørresektion) [%] 6,8 V ægt ved udgang [g/m:.:] 473,0 Banebredde [m] 2,86 Produktionshastighed [m/rnin.] 70,0 [kg/s] l,578 Energiforbrug på kedler [kw] 5458 Energiforbrug på IR-sektionen [kw] 1772 Samlet energiforbrug [kw] 7230 Energiforbrug til kaloriferer [kw] 8 Energiforbrug til proces [kw] 7222 Energiforbrug til proces l produceret kg [kj/kg] 4577 Tabel2. Med IR, måling 3. Sammenlignes tallene for produktion med og uden IR-sektionen i brug, ses det, at produktionshastigheden øges fra 59 mlmin til 70 m/min eller 18,6% ved brug af IR-sektionen. Samtidig ses det, at energiforbruget er faldet med 6,4% pr. produceret kg papir. Efter gennemregning af første måling, se Tabel 3, hvor der blev produceret en anden papirkvalitet (300 g/m 2 ), viser det sig, at energiforbruget pr. produceret kg er mindre for den tyndere papirkvalitet (3,8%). Produktionshastigheden (kg/s) er også højere, ca. 13%. En forklaring kan være, at det er nemmere at fordampe vandet fra det tyndere papir, hvor der er mindre afstand fra center til overfladen.

14 DG C-rapport 11 Fugtindhold ved udgang (efter 4. Tørresektion) [%] 6,6 V ægt ved udgang [g/m z] 299,0 Banebredde [m] 2,85 Produktionshastighed [rn/min.] 125,4 [kg/s] 1,78 Energiforbrug på kedler [kw] 6103 Energiforbrug på IR -sektionen [kw] 1747 Samlet energiforbrug [kw] 7851 Energiforbrug til kaloriferer [kw] 13 Energiforbrug til proces [kw] 7838 Energiforbrug til proces l produceret kg [kj/kg] 4403 Tabel 3. Med IR, måling l. Vurderes belastningerne på IR-sektionen i de to produktionstilfælde, hvor IR-sektionen var i brug (1747 kw og 1772 kw), ses det, at belastningen er 26-27% mindre end den angivne maksimale ydelse på 2400 kw. Det fremgår af Tabel 4, hvor mange kg damp der bruges pr. kg produceret papir for de tre tilfælde, der er blevet målt på. Det ses, at forbruget af damp er stort set det samme ved produktion med IR ved de to forskellige papirkvaliteter. Sammenlignes måling 2 og 3, er dampforbruget ca. 24% højere ved produktion uden brug af IR. Måling Papirkvalitet Bemærkning Dampforbrug l produceret kg l 300 g/mj med IR l,08 kg damp/kg produceret papir g/m 3 uden IR l,38 kg damp/kg produceret papir g/m 3 med IR l, 11 kg damp/kg produceret papir Tabel 4. Dampforbrug pr. produceret kg papir for de tre målinger. I TabelS er vist, hvordan energiforbruget til produktion af procesdamp varierer i de tre tilfælde. Energiforbruget er stort set det samme ved produktion med IR ved de to forskellige papirkvaliteter, som det også var tilfældet med forbruget af damp. Til gengæld ses det ved sammenligning af måling 2 og 3, at energiforbruget er c a. 42% højere ved produktion uden brug af IR.

15 DG C-rapport 12 Måling Papirkvalitet Bemærkning (Energiforbrug på kedel - energiforbrug til kaloriferer) l produceret kg l 300 g/m 3 med IR 3422 kj /kg produceret papir g/m 3 uden IR 4892 kj /kg produceret papir g/mj med IR 3454 kj /kg produceret papir TabelS. (Energiforbrug på kedel- energiforbrug til kaloriferer) pr. produceret kg papir for de tre målinger. I Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 er der set på effektiviteten af kedlerne. Røggastabet er blevet bestemt, og der er set på, hvor meget af energien der når frem til processen i form af damp, når de tidligere beskrevne forudsætninger anvendes. Den energimængde, der ikke er røggastab, og som ikke bruges af enten kaloriferer eller processen, er beregnet og angives som øvrige tab. Måling l Energiforbrug på kedler 6103 kw Energi i form af damp til tørrecylindre 2816 kw 46,1% Energi i form af damp til dampkasser 1578 kw 25,9% Energi i form af damp til varmegenvinding 76kW 1,2% Energi i form af damp til kaloriferer 13kW 0,2% Røggastab (midlet) 299kW 4,9% Øvrige tab 1321 kw 21,7% Tabel6. Fordeling af den indfyrede energi på kedlerne ved måling l. Måling 2 Energiforbrug på kedler 6550kW Energi i form af damp til tørrecylindre 1954 kw 29,8% Energi i form af damp til dampkasser 1654kW 25,3% Energi i form af damp til varmegenvinding 692kW 10,6% Energi i form af damp til kaloriferer 23kW 0,4% Røggastab (midlet) 321 kw 4,9% Øvrige tab 1906 kw 29,0% Tabel 7. Fordeling af den indfyrede energi på kedlerne ved måling 2.

16 DG C-rapport 13 Måling 3 Energiforbrug på kedler 5458 kw Energi i form af damp til tørrecylindre 2311 kw 42,3% Energi i form af damp til dampkasser 1722kW 31,6% Energi i form af damp til varmegenvinding 82kW 1,5% Energi i form af damp til kaloriferer 8kW 0,1% Røggastab (midlet) 251 kw 4,6% Øvrige tab 1084kW 19,9% TabelS. Fordeling af den indfyrede energi på kedlerne ved måling 3. Af tabellerne 6, 7 og 8 ses det, at når IR-sektionen er i brug, er det procentvis en større mængde af energien i form af damp, der er tilgængelig for processen, end når IR-sektionen ikke bruges. Det tyder altså på, at virkningsgraden på dampsiden er højest, når IR-sektionen er i brug. Når der ses på de tab, der er på dampsiden, er det en relativ stor del af energien, der går tabt. N år der tales om damp kedelanlæg, antages typisk følgende tab: Skorstenstab Stilstandstab på kedel Strålingstab Tab fra rør, ventiler og vandudladere I alt 10% 2% 3% 7% 22% På Skjern Papirfabrik er røggastabet mellem 4,6-4,9% altså mindre end de 10%, dog er det samlede tab (24,5-33,9%) højere end 22%. I forbindelse med beregningerne på dampproduktionen og -forbruget skal det nævnes, at aflæsningen af dampflowet [kg/h] er behæftet med en vis usikkerhed, da signalet fra flowmåleren varierer meget, så aflæsningen er derfor et skønnet gennemsnit. Endvidere har de nævnte forudsætninger for beregningerne også betydning, hvis der forekommer køling af kondensat, og hvis dampen er overhedet.

17 DG C-rapport Bilag 1 14 Bilag 1. Måling 1 (IR-sektion tændt) Dato MåJing begyndt MåJing afsluttet Papirkvalitet Skema udfyldt af : :kj : kj : 300 g/m 2 :AMY/PAN Luftstrømme Måleposition l: Indblæsning til tørresektioner 2: Udsugning, l. tørreparti 3: Røggasudsugning 4: Udsugning, tørreparti 5: Udsugning, 4. tørreparti+ir-sektion 8: Udsugning, 4. tørreparti 9. Ny udsugning, GIR-rum Rørdiameter [mm] T T dug p d [O C] [ C] [Pa] 122,0 12, l 28 87,2 49, ,0 34, ,7 51, ,3 38, ,0 46, ,3 29,1 40 Fra Skjern Papirfabrik b1ev det oplyst at for punkterne 6 og 7 var følgende temperaturer og flow nogenlunde konstante: ~. Rl!Srdiameteii [mm~ '[ fioc] ~dug. [ C ] FJow ~mlbj :c o.: I{;ØleJutt : 1: ~: FoJibræmrli"og~luft 25Q 40 17: 2.856

18 DGC-rapport Bilag 1 15 IR-sektion Gasforbrug Tidspunkt Pabs Gasmåler Gastemperatur [bar] [m 3 n] [O C] Startmåling , ,9 18,1 Slutmåling , ,2 18,1 ~t rmin.] [ l Overfladetemperaturer Øverst Midt Nederst M idtlej Mfddel [volt] [volt] [volt] [v.olt] [ C] Toppaneler - venstre 1,4 1,5 0,85 l 2~ 912 Bundpaneler - venstre 65 8~8 Toppaneler-midt - 0,9 - Øj Bundpaneler-midt - 0,8 - ~ Produktion ved udgang (efter 4. tørresektion) [%] 6,6 299 [m] 2,85 as tighed [m/min.] 125,4 Front Midt Bag [o C] [O C] [O C] temperatur før l. tørresektion temperatur før IR-sektion s temperatur lige efter (over) IR-sektion temperatur efter IR-sektion efter l. sving s temperatur før 4. tørresektion Middel [OCJ

19 DG C-rapport Bilag 1 16 Damp Aflæses Flow Tryk [kg/h] [bar] l. Hoveddamp På skærm ,7 (fra kedel) Varmegenvinding På skærm 126 2,6 (proces). Dampkasser På skærm 5 Kaloriferer Tidspunkt Forbrugs- RM/MM måling Ved rulleværk [MJ] Startmåling Slutmåling Forer.ug [MJ] Kedlen Tidspunkt Gasmåler O z Trøg før lufo T røg efter l ufo [m 3 n] [%] [o C] [o C] Startmåling , Slutmåling , Al[min.]

20 DG C-rapport Bilag2 17 Bilag 2. Måling 2 (Uden IR-sektion tændt) Dato Måling begyndt Måling afsluttet Papirkvalitet Skema udfyldt af : :kl :kl : 475 g/m 2 :AMY Produktion Fugtindhold ved udgang (efter 4. tørresektion) [%] 6,8 Vægt ved udgang [g/m~] 475,2 Banebredde [m] 2,855 Produktionshastighed [m/min.] 59,0 Damp Aflæses Flow Tryk [kg/h] [bar] l. Hoveddamp På skærm ,7 (fra kedel). Varmegenvinding På skærm ,65 (proces). Dampkasser På skærm Kaloriferer Tidspunkt Forbrugs- RM/MM måling Ved rulleværk [MJ] m Kedlen Tidspunkt Gasmåler 02 T røg før lufo [m 3 n] [%] [O C] Startmåling ,0 207 Slutmåling ,8 212 At [min.] 30 T røg efter lufo [o C]

21 DG C-rapport Bilag 3 18 Bilag 3. Måling 3 (IR-sektion tændt) Dato Måling begyndt Måling afsluttet Papirkvalitet Skema udfyldt af : :kl :kl :475 g/m 2 : AMY/PAN IR-sektion Gasforbrug Tidspunkt Pabs Gasmåler Gastemperatur [bar] [m 3 n] [O C] Startmåling , ,3 18,8 Slutmåling ,0 18,8 ~t [m:i.n.] Gasførbliuglm n] Produktion gtindhold ved udgang (efter 4. tørresektion) [%] 6,8 473 [m] [m/min.] 2,86 70 Venstre [O C] 54,1 101 Midt Højre MidcleJ [O C] [O C] [o c~ 55,3 72 lo ' t7:2 Papirbanens temperatur efter IR-sektion l. sving Papirbanens temperatur før 4. tørresektion

22 DG C-rapport Bilag 3 19 Damp Aflæses Flow Tryk [kg/h] [bar] l. Hoveddamp På skærm ,7 (fra kedel) Varmegenvinding På skærm 135 2,65 (proces). Dampkasser På skærm 5 Kaloriferer Tidspunkt RMIMM måling Ved rulleværk [MJ] Startmåling Slutmåling Kedlen Tidspunkt Gasmåler O z T røg før l ufo Trøg efter lufo [m 3 n] [%] [O C] [O C] Startmåling , Slutmåling ,

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Fortørring af tekstiler med IR-paneler

Fortørring af tekstiler med IR-paneler Fortørring af tekstiler med IR-paneler Pilotforsøg Projektrapport November 1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler Pilotforsøg Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 DGC-rapport 1

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000 Tørring med naturgas Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/5 Tørring med naturgas Paw Andersen, DGC og René Thiemke, DGC. Baggrund Der findes flere eksempler på, at der kan opnås væsentlige

Læs mere

Gasfyrede Varmecentraler

Gasfyrede Varmecentraler Gasfyrede Varmecentraler.Et 2009/2010 måleprojekt. DSM og FAU-GI projekt Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Baggrund for projektet 2 : Hvem har deltaget og finansieret

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Direkte tørring af tekstilbaner. Projektrapport Januar 1998

Direkte tørring af tekstilbaner. Projektrapport Januar 1998 Direkte tørring af tekstilbaner Projektrapport Januar 1998 Direkte tørring af tekstilbaner Paw Andersen og Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1998 Ti tel Rapport kategori Forfatter Direkte

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Bjarne Spiegelhauer, Afd. Chef, Dansk Gasteknisk Center a/s I et tidligere nummer af Gasteknik blev der gennemgået en undersøgelse af 500 gasinstallationer,

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

C0 2 -opløsning i havvand

C0 2 -opløsning i havvand C0 2 -opløsning i havvand Projektrapport Oktober 1994 C:0: 2... opløsning i havvand Eksperimentel undersøgelse på kulfyret kraftværk Asger Nedergaard Myken Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT

REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT Bilagsmappe REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT Nikolaj Lage E20132037 E-Mail: E20132037@edu.fms.dk Indhold Bilag 1. Projektskabelon... 3 Bilag 2. Trendkurve linje 5110... 5 Bilag 3. Trendkurve linje 5110...

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Tørring og procesopvarmning med IR-brændere. Notat Marts 2000

Tørring og procesopvarmning med IR-brændere. Notat Marts 2000 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Tørring og procesopvarmning med IR-brændere Asger N. Myken Baggrund Der findes talrige eksempler på,

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Industriopvarmning. Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen. www.hfas.dk

Industriopvarmning. Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen. www.hfas.dk Industriopvarmning Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen Industrivarmeanlæg: Direkte gasfyret strålevarmeanlæg Panrad Girad Sunrad Vandbaseret strålevarmeanlæg Waterstrip Direkte gasfyret

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw MØD FAMILIEN ALCON Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel Alcon PICO er en unik stokerkedel, i et smart og tidsløst design, til dig der har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er født med

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Dette forudsætter, at alt stof i forvejen er opvarmet til smeltepunktet eller kogepunkt.

Dette forudsætter, at alt stof i forvejen er opvarmet til smeltepunktet eller kogepunkt. Projekt: Energi og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt. De tre kendte, gamle temperaturskalaer

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Test af gasapparater

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Om brændværdi i affald

Om brændværdi i affald Skatteudvalget L 126 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Notat J..nr. 2008-231-0017 28. april 2009 Om brændværdi i affald affald danmark har i en henvendelse til Skatteudvalget den 17 marts 2009 blandt andet

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

- giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE

- giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE - giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE Garageporte Smukke at se på, nemme at bruge... CE-godkendte og velisolerede Alle porte fra DM Doors er CE godkendte og testet af SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Læs mere

Energiopgave til uge 44

Energiopgave til uge 44 Energiopgave til uge 44 Sonja Prühs Opgave 1) Beskriv en energistrøm med de forskellige energiformer energistrømmen går igennem fra solen til jorden og tilbage til universet. Energistrømmen I vælger skal

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion Grønn Byggallianse Varme Kuldelagring i Beton Opfølgning på spørgsmål fra mødet. På mødet blev der rejst spørgsmål omkring det energimæssige potentiale for varme kuldlagring i bygninger. Som opfølgning

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt Velkommen Vagn Jensen Født 1951 = 65år Uddannelse: Maskinarbejder Udvidet maskinmester eksamen 1974 Sejltid rederiet Ove Skou Elinstallatør 1978. Arbejdet 35 år som vedligeholdschef, projektleder og energiansvarlig

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

VAI - Teknik. Injektorer

VAI - Teknik. Injektorer VAI - Teknik Injektorer 1. Hvem er VAI Teknik 1. Firmaet er arvtager til DIKKERS, som kom uheldigt af dage. 2. Firmaet arbejder, som agentur og lagerførende grossist indenfor tilbehør til industrielle

Læs mere

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet

Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet Kulstofnanorør - småt gør stærk Side 20-23 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lineal-lyd 1 Lineal-lyd 2 En lineal holdes med den ene hånd fast ud over en bordkant. Med den anden anslås linealen. Det sker ved

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3 Brochure KVA Vind 6 Indholdsfortegnelse 1.0 Møllens hovedtræk... 3 1.1 Regler... 3 2.0 Beskrivelse af KVA Vind 6... 4 3.0 Tegning af KVA Vind 6 på 20.5m mast... 5 4.0 Tegning af fundament til 20.5m mast...

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi DGC-notat 1/6 FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi Markant lavere NO x -emissioner og ingen visuel flamme er det mest karakteristiske ved den type brændere,

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere