Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner"

Transkript

1 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser. Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller den unges bedste. fysisk funktionsnedsættelse Kommentar: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven. Kommentar (ækvivalens): "Berettigede til ydelser efter serviceloven efter, at der er foretaget en individuel vurdering, er således mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, dvs. borgere som i daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder mennesker med en varig sindslidelse, og mennesker med aldersbetinget nedsat funktionsevne. Herudover omfatter målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse, voldsramte, mennesker med senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker, der har forsøgt selvmord, m.fl." (uddrag fra 9 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven) Relaterede søgeord: Formidlingsversion: Specifikt for DUBU (ICS): fysisk handicap; En fysisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner. Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven. Fysiske funktionsnedsættelser, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse, der kan udgøre en barriere for barnet/den unge. sundhedsforhold forhold, der vedrører en persons sundhedsmæssige tilstand, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sundhed og udvikling, herunder faktorer, som kan have indflydelse på barnets/den unges sundhed og øvrige situation. Omfatter fx betydelig overvægt eller undervægt, forbrug af alkohol og/eller stoffer samt om barnet/den unge har været udsat for vold eller hyppig tilskadekomst. fysisk sundhedsforhold fysisk sundhed (formidlingsterm) sundhedsforhold, der vedrører en persons kropslige tilstand og funktion 1/10

2 Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i barnets/den unges fysiske vækst og udvikling og om denne er alderssvarende samt resultater af de almindelige lægeundersøgelser, tandpleje, sundhedspleje m.m. samt vurdering af behov for yderligere lægeundersøgelse. Omfatter fx sygdomme, søvn, ernæring og fysisk aktivitet. I forhold til børn/unge med handicap kan dette også omfatte funktionsnedsættelse og dennes betydning for barnets/den unges kropslige tilstand, funktion samt fysiske udvikling og aktivitet. ernæringsforhold ernæring (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fødeindtag og ernæringsmæssige situation Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges spisevaner, og om kosten er tilstrækkelig og ernæringsmæssig relevant. fysisk aktivitetsforhold fysisk aktivitet (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fysiske aktivitetsniveau og muligheder for fysisk aktivitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer for barnets/den unges aktivitetsniveau og fysiske aktivitet, fx om barnet/den unge dyrker motion, og hvor ofte barnet/den unge har lyst og mulighed for at være fysisk aktiv. læringsforhold skoleforhold og læring (formidlingsterm) Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge forhold, der vedrører en persons potentialer og muligheder for at lære samt udbyttet af læring, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges mulighed for, at dets potentialer kan udvikles til kompetencer. Omfatter barnets/den unges situation i skolen (herunder fravær og fagligt standpunkt i forskellige fag), dagtilbud, uddannelse eller øvrig beskæftigelse. Barnets/den unges kognitive udvikling indgår såsom præstationer, arbejds og indlæringsevne, ambitioner samt behov for støtte og opmuntring/tilskyndelse. Omfatter desuden adgang til eller hindring for lektielæsning fx lektiehjælp, ordbøger, computer samt tid og ro til lektielæsning. motivationsforhold motivation (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons motivation for tilegnelse af kundskaber og færdigheder, og som har betydning for personens læringsforhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motivation og vedholdenhed i forhold til alder. Herunder barnets/den unges ambitioner samt tillid til og syn 2/10

3 på fremskridt. Omfatter desuden barnets/den unges ambitionsniveau i forhold til potentiale. Note: fritidsforhold I ICS Håndbogen er fritidsforhold beskrevet sammen med venskaber. fritid (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fritidsaktiviteter og interesser, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges deltagelse i private og offentlige fritidstilbud samt barnets/den unges fritidsinteresser og/eller fritidsjob. (Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt) familierelationsforhold familieforhold familierelationer forhold, der vedrører de sociale relationer i en persons familie, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges relationer inden for familien, som har indflydelse på barnets/den unges udvikling. Omfatter primært belysning af de interne sociale relationer i familien med udgangspunkt i barnets/den unges rolle i forhold til resten af familien, set fra barnets/den unges perspektiv og med udgangspunkt i barnets/den unges behov. kognitivt forhold kognition forhold, der vedrører en persons erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer, og som har betydning for personens læringsforhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges tilegnelse og anvendelse af viden og erfaringer. Omfatter fx om barnets sproglige udvikling er alderssvarende, og om der er særlige vanskeligheder, der skal afhjælpes. Barnets/den unges evne til at koncentrere sig, forstå og overskue information, argumentere, præstere efter formåen og gøre fremskridt. Omfatter forståelse af sammenhænge og omverden, udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve. Omfatter desuden identificering af specielle indlæringsmæssige behov. trivselsforhold trivsel (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons trivsel og fremmøde i institutionssammenhæng, og som har betydning for personens læringsforhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges trivsel med kammerater og voksenkontakter i fx daginstitution, skole, fritidsordning, ungdomsuddannelse 3/10

4 og/eller praktik, herunder fremmøde og fravær samt behov for særlig støtte i ovennævnte institutionssammenhænge. adfærdsforhold adfærd (formidlingsterm) forhold, der vedrører de synlige udslag af en persons temperament, sindsstemning og selvkontrol, og som har betydning for personens følelses og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre udslag, der dækker over alt fra kropssprog og mimik til konkrete handlinger, såvel barnets/den unges egne handlinger og ageren i samspil med andre. Omfatter desuden barnets/den unges evne til at tilpasse sig, aflæse sociale koder, skabe kontakt og være åben over for sine omgivelser, samt viden om, hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Omfatter endvidere kriminel og voldelig adfærd, fx færden i kriminelt miljø, og selvdestruktiv adfærd som fx cutting. Omfatter endvidere risikoadfærd i forhold til egen seksualitet (fx prævention, seksuelle overgreb eller prostitutionslignende relationer). venskabsforhold venskaber (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons sociale omgang med og relationer til andre uden for familien, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sociale relationer uden for familien til andre børn og unge samt andre vigtige personer i netværket ud over familien, herunder evnen til at etablere og fastholde venskaber, og hvorvidt fritiden anvendes sammen med venner eller alene. Inkluderer også muligheden for at omgås kammerater og have dem med hjemme. (Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt) psykisk sundhedsforhold psykisk sundhed (formidlingsterm) sundhedsforhold, der vedrører en persons mentale tilstand og funktion Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges diagnosticerede mentale tilstand og funktion. Omfatter fx om barnet/den unge har en diagnose, der betyder, at barnets/den unges mentale udvikling er hæmmet. En diagnose kan desuden indikere fx angst, fobier, tvangstanker, selvdestruktivitet, personlighedsforstyrrelser, OCD, tourettes, depression, spiseforstyrrelser, udviklings og opmærksomhedsforstyrrelser, m.m. tilknytningsforhold tilknytning (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons emotionelle bånd og oplevelsen af tryghed og stabilitet i forholdet til personens primære omsorgspersoner, og som har betydning for personens 4/10

5 forholdet til personens primære omsorgspersoner, og som har betydning for personens følelses og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter den tilknytning som barnet/den unge har/ikke har til primære omsorgspersoner, herunder ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges emotionelle bånd. Omfatter desuden evne til at skabe relationer til forældre/plejeforældre og siden til andre personer uden for familien. følelses og adfærdsmæssigt forhold følelses og adfærdsmæssig udvikling (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons følelses og adfærdsmæssige udvikling, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige udvikling, og hvordan denne udvikling hænger sammen med barnets/den unges adfærd. Inkluderer forskellige faktorer, som er knyttet til barnets/den unges følelses og adfærdsmæssige udvikling fx relationer, tilknytning, temperament, stress, risikoadfærd (fx voldelig, kriminel eller selvskadende) psykisk forhold (formidlingsterm) følelsesmæssig udvikling forhold, der vedrører en persons følelsesmæssige grundstemning og tilstand, og som har betydning for personens følelses og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige grundstemning og tilstand, fx om barnet/den unge er glad, trist, udadreagerende og/eller selvudslettende m.v.. Indbefatter fx også om barnet/den unge viser tegn på uro, søvnproblemer, stress eller andet, som giver anledning til bekymring for den følelsesmæssige grundstemning og tilstand. Herunder en evt. vurdering af om der er behov for yderligere undersøgelser af fx psykolog. selvopfattelsesforhold selvopfattelse (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons selvfølelse, fortælling om sig selv og dennes forestillinger om, hvordan han/hun opfattes af andre, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges selvfølelse og fortælling om sig selv samt forestillinger om andres opfattelse af sig selv. Dette kan fx omfatte barnets/den unges selvtillid, dvs. om barnet/den unge har positive følelser om sig selv og fx har evne til at hævde sig eller følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros. udseende social fremtræden, der vedrører en persons ydre fremtoning Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre fremtoning, 5/10

6 fx udseende, renlighed, personlige hygiejne, påklædning og andre generelle udtryk. social fremtræden forhold, der vedrører en persons udtryk samt kendskab og tilpasning til sociale konventioner og roller, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges udseende, påklædning og generelle udtryk. Omfatter desuden dobbeltheden mellem barnets/den unges egen oplevelse af, hvilket selvbillede vedkommende signalerer, og den måde hvorpå barnet/den unge ses af andre. identitetsforhold identitet (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons identitet og opfattelse af at være i overensstemmelse med sig selv og sin omverden, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges identitet og oplevelse af at være i overensstemmelse med sig selv både i forhold til sin egen personlige situation, den historie, der fortælles til andre samt tilhørsforhold til grupper, som barnet/den unge indgår i. Omfatter dermed både personlig og social identitet. selvstændighedsforhold selvstændighed (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at forholde sig og handle uafhængigt af andre, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske kompetencer og ansvar i forhold til selvstændighed og uafhængighed af forældre og andre voksne. Selvstændighedsforhold skal ses i forhold til hvilken grad af selvstændighed, der kan kræves af barnet/den unge i forhold til dennes alder. Selvstændig adfærd kan derfor ses som både ressource og barriere i forskellige situationer. ophavs indflydelse på identitet forhold, der beror på en persons viden om og opfattelse af sit ophav og sin kulturelle arv, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges viden om og opfattelse af sit ophav og kulturelle arv, hvad fx kan angå familie, slægt, sprog, kultur og religion samt i nogle tilfælde hjemland. selvstændighedsforhold i dagligdagen 6/10

7 selvstændighed i dagligdagen (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons hensigtsmæssige håndtering af almindelige og rutinemæssige gøremål, og som har betydning for personens selvstændighed Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske gøremål set i relation til barnets alder og modenhed, herunder om barnets ansvar står i passende forhold til alderen. Omfatter barnets kompetencer i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne. For det lille barn kan det være at kunne tage tøj på og spise selv. For det større barn kan det omhandle kompetencer til at passe på sig selv uden for familien, håndtere sine penge, planlægge rejser og rejse på egen hånd. For den unge kan det omhandle kompetencer til at kunne klare et selvstændigt liv. risikohåndteringsforhold risikohåndtering (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at aflæse farer og risikofyldte situationer i dagligdagen og forholde sig hensigtsmæssigt i forhold til dem, og som har betydning for personens selvstændighed Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at tage vare på sig selv i forbindelse med farer og risikofyldte situationer, fx såsom at færdes i trafikken, eller om barnet/den unge ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis der opstår problemer. søskendeforhold søskenderelation (formidlingsterm) familierelationsforhold, der vedrører en persons relation til sine søskende Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til både hel, halv og stedsøskende. Omfatter desuden antallet af søskende og hvilke søskende barnet/den unge bor sammen med. forældreforhold forældrerelation (formidlingsterm) familierelationsforhold, der vedrører en persons relation til sine forældre Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til forældre og evt. stedforældre. øvrigt slægtsforhold øvrig slægtsrelation (formidlingsterm) 7/10

8 forhold, der vedrører en persons relation til andre slægtninge med en betydningsfuld rolle i forhold til personen, og som derfor har betydning for personens samlede familierelationer Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til slægtninge, der spiller en betydningsfuld rolle i forhold til barnet/den unge. kommunikation social fremtræden, der vedrører en persons evne til at udtrykke sig og gøre sig forståelig i varierende sammenhænge Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at anvende og forstå forskellige kommunikative koder, hvilket fx omfatter evnen til at gøre sig forståelig og til at udtrykke sin opfattelse og vilje i relation til voksne og kammerater. empatiforhold empati (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at leve sig ind i en andens følelser, roller og situation, og som har betydning for personens følelses og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at kunne leve sig ind i andres roller og at opfatte situationer fra andre synspunkter end sit eget, og hvordan barnet/den unge reagerer på denne indlevelse, fx om barnet/den unge altid, delvist eller aldrig reagerer med tilsidesættelse af egne behov. situationskendskab forhold, der vedrører en persons viden om sin aktuelle situation og baggrunden herfor, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges kendskab til årsagen til sin situation (herunder evt. anbringelse og indsats), barnets/den unges holdning til sin situation, og hvordan barnet/den unge kan forklare denne til andre. I forhold til børn/unge med handicap kan dette fx også omfatte forståelsen af handicappet, og hvilken betydning det har for barnets/den unges personlige og sociale identitet. tilhørsforhold forhold, der vedrører en persons følelse af at høre til og blive accepteret af de sociale og kulturelle grupper, som han/hun indgår i, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af at høre til i såvel interessefællesskaber som øvrige sociale og kulturelle grupper. individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov 8/10

9 forhold vedrørende en person, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Specifikt for DUBU (ICS): Individuelle udviklingsmæssige behov, som er centrale for barnets/den unges udvikling og velfærd. Beskrivelsen kan rumme barrierer eller ressourcer for om barnets/den unges behov dækkes og skal samlet give et billede af barnets/den unges velfærd og muligheder for udvikling. familiens forhold familieforhold familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge forhold vedrørende en persons familie og familiens omgivelser og netværk, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Specifikt for DUBU (ICS): Faktorer i barnets/den unges familie, omgivelser og netværk som: har betydning for barnets/den unges velfærd kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets/den unges behov dækkes, og kan udgøre barrierer eller ressourcer for forældrenes mulighed for at varetage forældrerollen. forældrekompetenceforhold forældrekompetencer (formidlingsterm) Kommentar: forhold vedrørende en persons primære omsorgspersoner, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Anvendes kun i en børne og ungefaglig kontekst. Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med forældrenes forudsætninger for at kunne tilgodese barnets/den unges udviklingsmæssige behov. motorisk forhold motorik (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til og mulighed og/eller potentiale for at styre kroppens bevægelser Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motoriske udvikling, fx om denne er alderssvarende. For børn/unge med handicap kan dette omfatte særlige forhold vedrørende motorisk udvikling (fx motorisk træning). forebyggelsesforhold forebyggelse (formidlingsterm) 9/10

10 forhold, der vedrører en bevidst imødegåelse af mulige negative konsekvenser for en persons sundhed Specifikt for DUBU (ICS): Faktorer, der bevidst imødegår mulige negative konsekvenser for barnets/den unges sundhed. Omfatter fx hvorvidt barnet/den unge har gennemført lægeundersøgelser, vaccinationer, tandpleje mv. og/eller eventuel årsag til fravalg af dette. Flere data Tilbage til liste Ny søgning Layout Gem som fil Udskriv 10/10

fysisk funktionsnedsættelse

fysisk funktionsnedsættelse 1 af 7 09/06/2017 12.19 Artikler 33 artikler. fysisk funktionsnedsættelse Generel definition: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Kommentar:

Læs mere

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk Mar 18 2011 12:43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 11 Artikler 38 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Emne: Generelle begreber personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den

Læs mere

Page 1 of 8 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person individuelt behovsforhold barnets

Læs mere

familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge 1 af 10 15-01-2015 13:39 Artikler 38 artikler. personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Statusskrivelsen hvad er formålet?

Statusskrivelsen hvad er formålet? Vejledning i brug af ICS-statusudtalelseudtalelse - ved anbringelse i familie- og/eller netværkspleje, iht. Serviceloven I Familieafdelingen anvender socialrådgiverne ICS Integrated Children s System i

Læs mere

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9c Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9C VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SKOLEOMRÅDET I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children

Læs mere

Begrebshåndbog. Beskrivelse af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge

Begrebshåndbog. Beskrivelse af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge Begrebshåndbog af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Forord Denne begrebshåndbog skal være et understøttende

Læs mere

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 1.1. Fra udækkede behov til konkrete

Læs mere

Begrebshåndbog Beskrivelse af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge

Begrebshåndbog Beskrivelse af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Forord Denne begrebshåndbog er et understøttende element i arbejdet med effektvurdering på området

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 18 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov forhold vedrørende en person, der kan imødegå

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

Udviklingssamtale førskolebarnet

Udviklingssamtale førskolebarnet Udviklingssamtale førskolebarnet Vejledning: Udviklingssamtalen afholdes i perioden september til november året forud for skolestart. I samtalen skal alle punkter indgå. Brug underpunkterne som inspiration

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 11 55 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod funktionsnedsættelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato KLE 7.. G Sagside tifikatio Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning.

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning. Resultatdokumentation Børne- og familieområdet Århus Kommune Socialforvaltningen Skematype: Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning Baggrundsoplysninger Foranstaltning Afdeling

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Side 1 af 21 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv egenomsorg Term anvendt i Voksenudredningsmetoden omsorg for sig selv Term anvendt i Udredningsværktøj

Læs mere

Udsatte børn og unge et fælles ansvar

Udsatte børn og unge et fælles ansvar Udsatte børn og unge et fælles ansvar Information til kommunale samarbejdspartnere om (ICS) Forældrek Familieforhold - familie og omgivelse 2 Udsatte børn og unge et fælles ansvar Udsatte børn og unge

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

BILAG 9b. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale i dagtilbud til førskolebørn

BILAG 9b. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale i dagtilbud til førskolebørn BILAG 9b Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale i dagtilbud til førskolebørn BILAG 9b VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL PÆDA- GOGISK PERSONALE I DAGTILBUD

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Hvem er vi? Alle børn vil, hvis de kan Filadelfia Skole- og Specialrådgivningscenter Landsdækkende rådgivning

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring

Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Børn og Traumer - påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring Heidi Jacobi Madsen Skolekonsulent i Varde Kommune Læreruddannet Skole-hjemvejleder for nydanskere Projektleder, Projekt NUSSA. Legemetode

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Oplysninger om tilbuddet Frørupskolen Tilbuddets navn: Opholdsstedet Frørupskolen, Skovrupvej 6, Frørup, 6070 Christiansfeld. Tlf.:73 26 86 00 E-mail:fs@ungsommens-vel.dk

Læs mere

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt Integrated Children s System (ICS) af begrebsprojekt Januar 011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 7 4 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Udbud af elektronisk omsorgsjournalsystem og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag 3 C vejledning Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Familieforhold familie og omgivelser Familiens

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE.

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. CHARLOTTE RINGSMOSE, FORSKER, FOREDRAGSHOLDER OG MEDLEM AF RÅDET FOR BØRNS LÆRING: BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. GREVE KOMMUNES

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere