KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald ( 1 ), særlig artikel 37, efter høring af de berørte lande, og ud fra følgende betragtninger: (1) Bilag III A til 1013/2006 er blevet ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 664/2011 af 11. juli 2011 ( 2 ) om overførsel af affald for at tilføje visse blandinger af affald. Som følge heraf har Kommissionen i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1013/2006 sendt en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen ( 3 ), og udbedt sig skriftlig bekræftelse af, at disse blandinger af affald, hvoraf eksport ikke er forbudt i henhold til artikel 36 i 1013/2006, kan eksporteres fra Den Europæiske Union med henblik på nyttiggørelse i det pågældende land, samt en angivelse af, hvilken kontrolprocedure der eventuelt vil blive fulgt i bestemmelseslandet. Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller III A til Europa-Parlamentets og Rådets 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald ( 4 ), bør derfor ændres for at tage højde for de modtagne svar. (2) Kommissionen har også modtaget yderligere oplysninger fra en række lande vedrørende andre former for affald, der er opført i bilag III eller III A til 1013/2006. Bilaget til 1418/2007 bør derfor ændres for at tage hensyn til dette VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilaget til 1418/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på fjortendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand ( 1 ) EUT L 190 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 182 af , s. 2. ( 3 ) OECD-Rådets beslutning K(2001)107 endelig om revision af beslutning K(92)39 endelig om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse. ( 4 ) EUT L 316 af , s. 6.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 196/13 BILAG I bilaget til 1418/2007 foretages følgende ændringer: 1) Efter afsnittet: Når to koder er adskilt med et semikolon, drejer det sig kun om de pågældende to koder, indsættes følgende afsnit: "Når affald er opført både i kolonne b og kolonne d, betyder det, at lokale kontrolprocedurer finder anvendelse ud over dem, der er fastlagt i artikel 35 i 1013/2006. Når en bestemt form for affald eller blanding af affald ikke er opført for et givet land, betyder det, at dette land ikke har givet et tilstrækkeligt klart samtykke til, at denne form for affald eller blanding af affald kan eksporteres til nyttiggørelse i det pågældende land, og hvilken kontrolprocedure der i givet fald vil blive anvendt i landet. I henhold til artikel 37, stk. 2, i 1013/2006 finder en procedure for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, jf. artikel 35 i den forordning, anvendelse i sådanne tilfælde." 2) Følgende optegnelse for Albanien indsættes i alfabetisk orden:»albanien Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af wolfram Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af cobalt Skrot af titanium Skrot af zirconium Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af mangan under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af mangan B1020 B2010 B2020 B2030 B2020 B2030 under B2040: Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger under B2040: Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Carborundum (siliciumcarbid) under B2040: Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Carborundum (siliciumcarbid)

3 L 196/14 Den Europæiske Unions Tidende Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning Svovl i fast form Natrium-, kalium- og calciumchlorider Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium B2060 B2130 B3010 Alt andet affald B3010 Ethylen Styren Polypropylen B3010 Ethylen Styren Polypropylen under B3020: andre produkter, bl.a. 1. Lamineret pap 2. Usorteret skrot under B3020: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) under B3020: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) B3030 B3035 B3030 B3035 B3040 B3050 B3050 B3060 B3065 under B3070: Halmaffald Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder under B3070: Affald af menneskehår under B3070: Affald af menneskehår

4 Den Europæiske Unions Tidende L 196/15 B4030 GB040 GC010 GB040 GC010 GC020 GC030 GC030 GC050 GE020 GG030 GE020 GG030 GG040 GH013 GH013 GN010 GN030 Alle blandinger af affald, der er 3) Optegnelsen for Andorra affattes således:»andorra 4) Optegnelsen for Argentina affattes således:»argentina Enkelttyper af affald B1010 B1020 B1030 B1050 B1060 B1070 B1090 under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Zinkslagge i øvrigt under B1100: Aluminiumslagge undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

5 L 196/16 Den Europæiske Unions Tidende B1115 B1130 B1140 B1150 B1170 B1180 B1190 B1200 B1230 B1240 B1250 B2110 B2120 B2130 under B3010: Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer B3020 kun usorteret skrot B3020 alt undtagen usorteret skrot B3030 B3120 B3130 B4030 GB040 GC010 GC020 GC030 GF010 GG030 GH013 GN010 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og

6 Den Europæiske Unions Tidende L 196/17 Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 kun usorteret skrot Blanding af B3020 undtagen usorteret skrot Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050«5) Følgende optegnelse for Aserbajdsjan indsættes i alfabetisk orden:»aserbajdsjan Enkelttyper af affald B3040«6) Følgende optegnelse for Benin indsættes i alfabetisk orden:»benin 7) Følgende optegnelse for Burkina Faso indsættes i alfabetisk orden:»burkina Faso

7 L 196/18 Den Europæiske Unions Tidende ) Følgende optegnelse for Burundi indsættes i alfabetisk orden:»burundi 9) Følgende optegnelse for Kap Verde indsættes i alfabetisk orden:»kap Verde 10) Følgende optegnelse for Tchad indsættes i alfabetisk orden:»tchad 11) Optegnelsen for Chile affattes således:»chile 12) Optegnelsen for Kina affattes således:»kina Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (sølv, men ikke kviksølv) Skrot af molybdæn Skrot af cobalt Skrot af mangan Skrot af indium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Ædelmetaller (kun guld og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink

8 Den Europæiske Unions Tidende L 196/19 Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af tantal Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af titanium Skrot af zirconium Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, niobium, rhenium og gallium B1020 B1040 B1050 B1060 B1070 B1080 B1100 B1115 under B1120: Overgangsmetaller (undtagen dem med > 10 % V 2 O 5 ), undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A Lanthanider (sjældne jordarters metaller) under B1120: Overgangsmetaller (kun dem med > 10 % V 2 O 5 ), undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A B1130 B1200 B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 B2010 undtagen glimmeraffald B2010 kun glimmeraffald B2020 under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller - cermets (undtagen skrot af wolframcarbid) Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller - cermets (kun skrot af wolframcarbid) B2040 B2130

9 L 196/20 Den Europæiske Unions Tidende under B3010: Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter (undtagen phenolformaldehydharpikser og polyamider) under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer (alle) Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter (kun phenolformaldehydharpikser og polyamider) Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) B3020 under B3030: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale): Ikke kartet eller kæmmet Andre varer Blår og affald af hør Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre under B3030: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale Kæmlinge af uld eller af fine dyrehår Andet affald af uld eller fine dyrehår Affald af grove dyrehår Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) Garnaffald (herunder trådaffald) Opkradset tekstilmateriale andre varer Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

10 Den Europæiske Unions Tidende L 196/21 Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee) Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer sorteret andre varer af syntetiske fibre af kunstige fibre B3035 B3040 undtagen ikke-vulkaniseret gummi B3040 kun gummi B3050 ikke-vulkaniseret B3060 B3070 undtagen ikke-vulkaniseret gummi B3090 B4030 kun gummi ikke-vulkaniseret GB040 undtagen konverterslagger fra kobbersmeltning med > 10 % kobber GB040 kun konverterslagger fra kobbersmeltning med > 10 % kobber GC010 GC020 undtagen kabel- og ledningsaffald, skrot af elektromotorer GC020 kun kabel- og ledningsaffald, skrot af elektromotorer GC030 GC050 GG040 GH013 GN010 GN030

11 L 196/22 Den Europæiske Unions Tidende B1050 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres B1050 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres B1070 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres B1070 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3040 og hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3040 og hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B1010 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B1010 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer hvis enhver form for ikke-farligt affald i blandingen må importeres Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Perfluoralkoxylalkan hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3020 Blanding af B3030 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3030 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3040 Blanding af B3050«

12 Den Europæiske Unions Tidende L 196/23 13) Optegnelsen for Kinesisk Taipei affattes således:»kinesisk Taipei Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af zirconium Skrot af mangan Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af magnesium Skrot af titanium Skrot af germanium under B1020: Skrot af cadmium Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer) Skrot af selen under B1020: Skrot af antimon Skrot af beryllium Skrot af tellur B1030 B1031 B1040 B1050 B1060 B1070 B1090 under B1100: Aluminiumslagge undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Zinkslagge i øvrigt

13 L 196/24 Den Europæiske Unions Tidende B1115 B1120 B1120 B1130 B1240 B1250 B2010 B2030 B2040 undtagen slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2040 kun slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2060 B2130 under B3010: Polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer, undtagen polyurethan (ikke indeholdende chlorfluor-carboner) Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) B3020 B3030 B3035 B3040 B3050 B3060 B3070 B B3100

14 Den Europæiske Unions Tidende L 196/25 GB040 GC030 GN010 B3110 B4030 GC050 GF010 GG040 GN020 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og Blanding B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3030 GEO20 GH013 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3020 Blanding af B3040 undtagen skrotdæk eller forarbejdede flager af skrotdæk med en diameter på over 4 mm Blanding B3050«14) Følgende optegnelse for Congo (Den Demokratiske Republik Congo) indsættes i alfabetisk orden:»congo (Den Demokratiske Republik Congo)

15 L 196/26 Den Europæiske Unions Tidende ) Følgende optegnelse for Colombia indsættes i alfabetisk orden:»colombia Enkelttyper af affald B1020 B1070 B1080 B1090 B1115 B1150 B1160 B1170 B1190 B1200 B1210 B1220 B1230 B1250 B2010 undtagen glimmeraffald B2010 kun glimmeraffald B2020 B2030 B2040 undtagen slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2040 kun slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2060 B3020 B3035 B3040 under B3050: Ubehandlet affald af kork eller træ: Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork under B3050: Ubehandlet affald af kork eller træ: Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

16 Den Europæiske Unions Tidende L 196/27 under B3060: Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende: Vinbærme Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr under B3060: Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende: Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, restog biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede Fiskeaffald Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald B3065 under B3070: Affald af menneskehår Halmaffald under B3070: Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder B3090 B3100 B3110 B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC010 GC020 GC030 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030«

17 L 196/28 Den Europæiske Unions Tidende ) I optegnelsen for Costa Rica foretages følgende ændringer:»costa Rica Alle blandinger af affald, der er 17) Optegnelsen for Kroatien affattes således:»kroatien 18) Følgende optegnelse for Curaçao indsættes i alfabetisk orden:»curaçao Enkelttyper af affald B1010 B3020 under B3030 Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer under B3030 alt andet affald B3035 B3040 B3065 B3070 B4030 GB040 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til

18 Den Europæiske Unions Tidende L 196/29 19) I optegnelsen for Egypten foretages følgende ændringer:»egypten Alle blandinger af affald, der er 20) Følgende optegnelse for FYROM (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) indsættes i alfabetisk orden:»fyrom (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) Enkelttyper af affald B1010 B1031 B1040 B1050 B2130 B3010 B3020 B3030 B4030 GB040 GH013 GN010 GN030 Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) nr. Blanding af B ) Følgende optegnelse for Gabon indsættes i alfabetisk orden:»gabon Alle blandinger af affald, der er 22) Optegnelsen for Georgien affattes således:»georgien Enkelttyper af affald B1010 B1030 B1031 B1040

19 L 196/30 Den Europæiske Unions Tidende B1080 B1190 B1210 B2010 B2030 B2130 B3040 B3060 B4030 GB040 GE020 GG030 GG040 GN020 GN030 Blanding af B3040 og Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3040 B1050 B1070 B1200 B2020 B3010 B3035 B3050 GF010 GH013 GN010 B1050 B1070 Blanding af B1010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3050«

20 Den Europæiske Unions Tidende L 196/31 23) Følgende optegnelse for Guatemala indsættes i alfabetisk orden:»guatemala 24) Optegnelsen for Guyana affattes således:»guyana 25) Følgende optegnelse for Honduras indsættes i alfabetisk orden:»honduras 26) Optegnelsen for Hong Kong (Kina) affattes således:»hong Kong (Kina) Enkelttyper af affald B1010 B1020 B1030 B1031 B1040 B1050 B1060 B1090 under B1100 Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning under B1100 alt andet affald B1115 B1130 B1140 B1190 B1200 B1210 B1240

21 L 196/32 Den Europæiske Unions Tidende B1250 B2060 B2070 B2080 B2090 B2100 B2130 B B3030 B3035 B3040 B3060 B3065 B3070 B3090 B3100 B3130 B3140 B4010 B4030 GB040 GN030 B1070 Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) nr. 27) Følgende optegnelse for Kasakhstan indsættes i alfabetisk orden:»kasakhstan Enkelttyper af affald B1010 B1160 B1170 B1240 B1170 B1240 B1250 B3035 under B3040 Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit) under B3040 Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds) B3050 B3060 Affald fra fødevareindustri-en, når det ikke er smitte-bærende, undtagen vinbærme: B3060 kun vinbærme B3065 B3070

22 Den Europæiske Unions Tidende L 196/33 B3090 B3130 B3140 B3140 B4010 B4030 GB040 GG030 GG040 GG040 GH013 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og Blanding af B3040 og Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050«28) Optegnelsen for Kenya affattes således:»kenya Alt affald, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. Enkelttyper af affald

23 L 196/34 Den Europæiske Unions Tidende ) Følgende optegnelse for Kuwait indsættes i alfabetisk orden:»kuwait 30) Optegnelsen for Kirgisistan affattes således:»kirgisistan Enkelttyper af affald B1010 kun skrot af thorium B1010 Affald af metal og metallegeringer i metalform, i ikke-spredbar form, undtagen skrot af thorium B1020 B1030 B1100 B1115 B1120 B1140 B1150 B1160 B1240 B1250 B2010 B2020 under B2030 Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen from B2030 Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets) B2040 B2130 under B3010 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) under B3010 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer

24 Den Europæiske Unions Tidende L 196/35 Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) B3035 B3020 B3030 B3040 under B3050 Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork under B3060 Affald fra fødevare-industrien, når det ikke er smittebærende: Vinbærme Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Fiskeaffald Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr under B3050 Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former under B3060 Affald fra fødevare-industrien, når det ikke er smittebærende: Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, restog biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede B3065 B3070 B3130 B3140 B4010 B4030 GB040 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og Blanding af B1010 Blanding af B2010

25 L 196/36 Den Europæiske Unions Tidende Blanding af B2030 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050«31) Optegnelsen for Liberia affattes således:»liberia 32) Optegnelsen for Macao (Kina) affattes således:»macao (Kina) 33) Følgende optegnelse for Madagaskar indsættes i alfabetisk orden:»madagaskar 34) Optegnelsen for Malaysia affattes således:»malaysia Enkelttyper af affald under B1010 Skrot af nikkel Skrot af zink Skrot af wolfram under B1010 Skrot af molybdæn Skrot af cobalt Skrot af bismut under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv)

26 Den Europæiske Unions Tidende L 196/37 Skrot af tantal Skrot af magnesium Skrot af titanium Skrot af mangan Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom B1020 B1100 B1120 B1140 B1160 B1190 B1220 B1240 under B2040 Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2070 B2080 B2100 B3010 Skrot af zirconium Skrot af thorium Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af aluminium Skrot af tin B1115 B1150 B1200 B1210 B1250 B2030 under B2040 Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium B2060 B2090 B2110 B2130 B3020 B3030 B3035

27 L 196/38 Den Europæiske Unions Tidende B3040 under B3050 Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former under B3050 Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork under B3060 Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr under B3060 under B3060 Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr B3065 B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC050 GE020 GF010 GG030 GH013 GN 010 GN030 GN 010 GN030 Alle blandinger af affald, der er

28 Den Europæiske Unions Tidende L 196/39 35) Følgende optegnelse for Mauritius (Republikken Mauritius) indsættes i alfabetisk orden:»mauritius (Republikken Mauritius) 36) Optegnelsen for Moldova (Republikken Moldova) affattes således:»moldova (Republikken Moldova) Enkelttyper af affald B1010 B2010 B2020 B2030 B3010 under B3020 Andre produkter, bl.a. Lamineret pap Usorteret skrot under B3020 Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) B3030 B4030 GB040 GN030 Blanding af B3020 kun med indhold af lamineret pap eller usorteret skrot Blanding af B3020 undtagen med indhold af lamineret pap eller usorteret skrot Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag III A til 37) Følgende optegnelse for New Zealand indsættes i alfabetisk orden: "New Zealand 1013/2006"

29 L 196/40 Den Europæiske Unions Tidende ) Optegnelsen for Filippinerne affattes således: "Filippinerne Enkelttyper af affald under B1010 Skrot af cobalt Skrot af chrom under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) alt andet affald B1020 B1030 B1031 B1050 B1060 B1070 B1080 B1090 B1100 B1120 B1130 B1140 B1150 B1240 B1250 B2010 B2020 B2030 under B2040 Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium under B2040 Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2060 B2130 B3010

30 Den Europæiske Unions Tidende L 196/41 B3020 B3030 B3035 B3040 B3050 B3060- B4030 GB040 GC030 GC050 GE020 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 B1050 kun med indhold af skrot af cobalt B1070 kun med indhold af skrot af cobalt B1050 undtagen med indhold af skrot af cobalt B1070 undtagen med indhold af skrot af cobalt Blanding af B3040 og Blanding af B1010 kun med indhold af skrot af cobalt Blanding af B1010 undtagen med indhold af skrot af cobalt Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050"

31 L 196/42 Den Europæiske Unions Tidende ) Følgende optegnelse for Qatar indsættes i alfabetisk orden: "Qatar 1013/2006" 40) Følgende optegnelse for Rwanda indsættes i alfabetisk orden: "Rwanda 1013/2006" 41) Følgende optegnelse for Senegal indsættes i alfabetisk orden: "Senegal 1013/2006" 42) Optegnelsen for Serbien affattes således: "Serbien 1013/2006" 43) Følgende optegnelse for Tadsjikistan indsættes i alfabetisk orden: "Tadsjikistan Enkelttyper af affald B1010 B1150 B1160 B1200 B1210 B1240 B1250 B2010 B2030 B2040 kun nedbrudt beton B2040 alt andet affald B2060 B2110

32 Den Europæiske Unions Tidende L 196/43 B2120 B2130 B3010 B3020 under B3030 Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale) Ikke kartet eller kæmmet Andre varer Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale Kæmlinge af uld eller af fine dyrehår Andet affald af uld eller fine dyrehår Affald af grove dyrehår Blår og affald af hør Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee) Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds under B3030 Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) Garnaffald (herunder trådaffald) Opkradset tekstilmateriale Andre varer Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af syntetiske fibre af kunstige fibre Brugte beklædningsgen-stande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer sorteret andre varer

33 L 196/44 Den Europæiske Unions Tidende B3035 B3040 B3050 under B3060 Vinbærme Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, restog biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks under B3060 Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede Fiskeaffald Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr B3065 B3070 B3090 B3120 B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC020 GC030 GC050 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til 1013/2006"

34 Den Europæiske Unions Tidende L 196/45 44) Følgende optegnelse for Tanzania indsættes i alfabetisk orden: "Tanzania Alle blandinger af affald, der er 1013/2006" 45) Optegnelsen for Thailand affattes således: "Thailand Enkelttyper af affald B1010 B1100 B1115 B1120 B1150 B1160 B1170 B2040 B2060 B2070 B2080 B2090 B2110 B2120 B2130 B3010 B3010 B3020 B3035 B3040 kun skrotdæk B3040 undtagen skrotdæk B3050 B3070 kun skrotdæk undtagen skrotdæk B3090 B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 B4030 GB040

35 L 196/46 Den Europæiske Unions Tidende GC010 GC020 GC030 GC050 GF010 GG030 GG040 GH013 GH013 GN010 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og kun skrotdæk Blanding af B3040 og undtagen skrotdæk Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 kun skrotdæk Blanding af B3040 undtagen skrotdæk Blanding af B3050" 46) Optegnelsen for Tunesien affattes således: "Tunesien Enkelttyper af affald B1010 B1010

36 Den Europæiske Unions Tidende L 196/47 B1020 B1220 B1230 B1240 B1230 B1240 B1250 B2130 under B3010 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer, f.eks. følgende: Polyvinylalkohol Polyvinylbutyral Polyvinylacetat Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende: Ureaformaldehydharpikser Phenolformaldehydharpikser Melaminformaldehyd-harpikser Epoxyharpikser Alkydharpikser Polyamider Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/ propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) under B3010 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer, f.eks. følgende: Ethylen Styren Polypropylen Polyethylenterephthalat Acrylonitril Butadien Polyacetaler Polyamider Polybutylen terepthalater Polykarbonater Polyethere Polyphenylensulfider Acryl-polymerer Alkaner (C10- C13) (blødgørere) Polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) Polysiloxaner Polymethylmethacrylat under B3010 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer, f.eks. følgende: Ethylen Styren Polypropylen Polyethylenterephthalat Acrylonitril Butadien Polyacetaler Polyamider Polybutylen terepthalater Polykarbonater Polyethere Polyphenylensulfider Acryl-polymerer Alkaner (C10-C13) (blødgørere) Polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) Polysiloxaner Polymethylmethacrylat under B3020 Affald af papir, pap og papirprodukter: Andre produkter, bl.a. Lamineret pap under B3020 Affald af papir, pap og papirprodukter: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: under B3020 Affald af papir, pap og papirprodukter: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald:

37 L 196/48 Den Europæiske Unions Tidende Usorteret skrot Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) B3030 Tekstilaffald, undtagen brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer B3030 Kun brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer B3030 Tekstilaffald, undtagen brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer B3035 B3065 B3035 B3065 under B3070 Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder under B3070 Affald af menneskehår Halmaffald under B3070 Affald af menneskehår Halmaffald B3090 B4030 GB040 GN030 B1050 B1070 Blanding af B3040 og Blanding af B3040 og Blanding af B1010 Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer

38 Den Europæiske Unions Tidende L 196/49 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3040 Blanding af B3050 Blanding af B3050" 47) Følgende optegnelse for De Forenede Arabiske Emirater indsættes i alfabetisk orden: "De Forenede Arabiske Emirater 1013/2006" 48) Optegnelsen for Vietnam affattes således: "Vietnam Enkelttyper af affald under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af tantal Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter under B1020 Skrot af beryllium Skrot af cadmium under B1010 Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af molybdæn Skrot af magnesium Skrot af zirconium Skrot af titanium Skrot af mangan Skrot af chrom under B1020 Skrot af antimon

39 L 196/50 Den Europæiske Unions Tidende Skrot af selen Skrot af tellur Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer) B1030 B1190 B1200 B1210 B2010 B2020 B2030 under B2040 Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium under B2040 Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) B2060 B2130 under B3010 Alt andet affald under B3010 Ethylen Styren Polypropylen Polyethylenterephthalat Polykarbonater B3020 B3030 B4030 GB040

40 Den Europæiske Unions Tidende L 196/51 GC020 GC050 GN030 Alle blandinger af affald, der er 1013/2006" GC010 GC030 49) Følgende optegnelse for Zambia indsættes i alfabetisk orden: "Zambia 1013/2006"

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1)

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Side 1 af 14 Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R0605 DA 07.11.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.12.2014 L 363/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2010 KOM(2010) 576 endelig 2010/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 54/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 168/2012 af 27. februar 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen" (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning

Klassificering af grønlistet affald under transportforordningen (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen" (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2011 Indholdsfortegnelse Forord 1 Læsevejledning

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2014 COM(2014) 297 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere