BP BN VD PG TC JS CC MJ BLA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BP BN VD PG TC JS CC MJ BLA"

Transkript

1 af Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 d. 24. marts 2014, kl i klubhuset ved Dronninglund Golfbane. Til stede: Bjarne Pedersen Bent Nielsen Vivian Dam Per Guldborg Teddi Christensen Jan Schunck Charlotte Christensen Morten Jensen Bjarne L. Andersen (ref.) BP BN VD PG TC JS CC MJ BLA DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 3. Orientering fra FU (forretningsudvalget) v. formanden 4. Økonomi v. kassereren 4.1 Budgetopfølgning 4.2 Debitorliste 4.3 Kassebeholdning 5. Udvalgene 6. Eventuelt 5.1 Bane- 5.2 Turnerings- 5.3 Regel- 5.4 Handicap- 5.5 Sponsor- 5.6 Sports- 5.7 Junior- 5.8 Aktivitets- 5.9 Klubhus PR Medlems- og begynder Personale (lukket møde) Ad. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt Personale. Punktet behandles på lukket møde. Ingen offentlig tilgængeligt referat. 1

2 Ad. 2 Godkendelse af forrige referat. Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 af 17. februar 2014 blev godkendt. Ref. lægges på hjemmeside. Ad. 3 Orientering fra FU v. BP 3.1 Orienterede om henvendelse fra Randers Golfklub om forslag om gensidigt samarbejde om halv greenfee. Beslutning: Forslaget blev godkendt. BP orienterer Randers Golfklub 3.2 Ulsted Fodboldgolf v. Lars Kruse har tilbudt at udarbejde en videofilm (luftfoto) af samtlige 18 huller på Dronninglund Golfbane til brug for hjemmesiden. Beslutning: Bred enighed om at en vidiofilm af hele banen i markedsføringsmæssig henseende er et godt aktiv, hvorfor tilbuddet accepteres. BP meddeler accept og anmoder firmaet om at kontakte Erik Husted om det praktiske. 3.3 Tilbud fra Lyd & Billede, Vodskov om levering af 1 stk. nyere brugt og fastmonteret lærred for projektor i klublokalet til en meget fordelagtig pris. Beslutning: Tilbuddet accepteres. Jan Schunck udfører nødvendig el-tilslutning. BA og JS vurderer i forening egnet ophængningssted. 3.4 Forespørgsel fra Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) om at anvende faciliteterne ved Dronninglund Golfbane som stævnecenter i forbindelse med afvikling af cykelløb i egnen omkring Dronninglund Storskov onsdag d. 4. juni i perioden fra kl Beslutning: Bestyrelsen og MJ tilkendegav, at arrangementet kunne være med til at promovere golfklubben, hvorfor henvendelsen bør imødekommes. 3.5 Det oplystes at forsøget på at overføre tilsagnet om tildeling af LAG-midler til den konkursramte golfklub til brug for overdækning af driving range p.g.a. en procedurefejl hos de bevilgende myndigheder desværre er mislykkedes. Det blev aftalt, at BN og MJ genoptager forsøget under et møde med LAG-komiteen på torsdag. 3.6 Jim Staffensen er på den seneste generalforsamling i DGU blevet valgt som ny formand. BP anførte, at Dronninglund Golfklub af fremover bør være repræsenteret ved årsmøderne. 3.7 Klubben har modtaget ansøgning om long distance medlemskab fra tidligere medlem af den gamle golfklub, Claus Krogsgaard, Dronninglund. Bestyrelsen blev kort orienteret om ansøgerens adfærd og årsag til ekskludering fra den gamle golfklub. Ansøgeren har været medlem i Hals Golfklub, men er nu medlem af Aabybro Golfklub. Beslutning: På grund af tidligere og nyere aktuelle erfaringer med ansøgerens åbenbare, manglende respekt for både de generelle og de lokale, etiske golfregler, var der fuld enighed om ikke at imødekomme ansøgningen om long distancemedlemsskab. 3.8 Forslag til bagmærker, sponsoreret af Stark, Dronninglund blev fremlagt og godkendt. Sættes i produktion så hurtigt som muligt. 3.9 BN orienterede om henvendelse fra Danske Hoteller, Jyde Deal og Golfhæftet om samarbejde. Beslutning: Der var enighed om at acceptere forslag til samarbejdsaftalen fra Danske Hoteller (Hjallerup Kro og Dronninglund Hotel) om halv greenfee kr. 175,00 for hotellets og kroens gæster Aftalen med Nets er underskrevet og fremsendt. MJ oplyste at Computerparter har stillet i udsigt, at betalingsautomaten formodentlig er klar til installering om ca. 14 dage. 2

3 Ad. 4 - Økonomi 4.1. Budget (Bent) Der er pt. udskrevet kontingentfaktura indeholdende alle medlemskategorier for et samlet beløb på ca. kr Der mangler pt. betaling på i alt kr ,00. Medlemstallet er stadig lidt under det budgetterede. Det samlede medlemstal er pt Beslutning: Der udsendes rykker pr. mail. Planlagt nyhedsbrev på hjemmesiden forsynes med supplerende tekst om opfordring til snarlig betaling. Det var en almindelig antagelse, at den sendrægtige betaling formentlig skyldes, at flere medlemmer har tradition for at vente med betaling indtil sæsonen indledes. Kassereren har skærpet opmærksomhed på fænomenet. 4.2 Debitorliste Intet. 4.3 Kassebeholdning Intet Ad. 5 - Udvalgene 5.1 Banen (Teddi) Banen er nu åben dog med provisorisk green på hul 2. Der afholdes iflg. annoncering på hjemmesiden oprydningsdag d. 29. marts 2014 med efterfølgende 9-hullers match. Der er planlagt diverse påtænkte aktiviteter, såsom boldopsamling, rengøring af klubhus, vinduespolering, rengøring og udsætning af terrassemøbler m.v. Evt. afskærmende foranstaltning mellem teestedet, hul 4 og hul 5 blev kort diskuteret. På grund af betydelig niveauforskel er det ikke umiddelbart teknisk muligt. Beslutning: Der opsættes i stedet advarselsskilte. Det oplystes, at Lauge medio marts er tiltrådt som medarbejder i greenkeepergården. Mads tiltræder 1. april. Det undersøges om Benjamin også i år kan ansættes med tilskud. I overensstemmelse med tidligere tilkendegivelse er der nu afgivet bestilling på ny letmetalhul-kopper og ditto stænger. Eksisterende flag genbruges indtil evt. ny sponsor er fundet. De bedste af de overflødiggjorte kobber og stænger genanvendes på par-3 banen. Endvidere indhentes der tilbud på nye teestedsmarkeringer af god kvalitet. De nuværende af plastmateriale er delvis defekte. MJ redegjorde for aktuel status for maskinparken og forslag til nyinvestering. Beslutning: Da ovennævnte nødvendige ændringer ligger inden for det budgetterede, godkendte bestyrelsen enstemmigt de foreslåede (nødvendige) moderniseringer af maskinparken. 5.2 Turneringsudvalget (Per Guldborg) 3

4 Hjallerup Maskinforretning ønsker en Company Day. Dette indarbejdes i turneringsplanen. Eurospar (ny sponsor) ønsker et arrangement d. 29. juni. Annonceret fødselsdagsfest ændres til midsommerfest. Manglende omtale af Golfens Dag d. 27. april på DGU s hjemmeside. BP agerer. 5.3 Regeludvalg (Bjarne Pedersen) Lokale regler vil blive gennemgået og evt. justeret på næste møde Handicapudvalg (Bjarne Pedersen) Det oplystes, at det ny udvalg kommer til at bestå af: Bjarne Pedersen (fmd) Inge Hviid Hans Mørch Erik Appel Bestyrelsen tog udvalgets sammensætning til efterretning. 5.5 Sponsorudvalg (Bent Nielsen) På et internt møde i udvalget er det af praktiske grunde besluttet at Bent Nielsen indtræder som formand for udvalget. Vivian bliver hovedansvarlig for markedsføring. Bestyrelsen tog de foreslåede organisatoriske ændringer til efterretning. BN oplyste, at der pt. er tegnet sponsoraftaler for i alt kr moms. Heraf er ca. kr treårig. Budgettet på kr er således allerede opnået. Hertil kommer værdien af annoncesponsoraftale med Nordjyske Medier kr ,00. Sponsortegning er endnu ikke afsluttet. Der pågår forhandling med flere sponsorer, herunder bl.a. BDO, SparNord, der begge har fremført forskellige vilkår, som kræver nærmere overvejelser. Der er udarbejdet en samlet fortegnelse over resterende sponsorprodukter, der bl.a. indeholder 8 teestedsskilte. Fortegnelsen vil blive rundsendt til bestyrelsen. Nørresundby Bank har tilbudt at levere kildevand til brug ved begynderhold og sponsormatch. Dette tilbud accepteredes. Foranlediget af Nørresundby Banks tilbud blev det besluttet, at øvrige sponsorer ligeledes bør reserveres en mulighed for rimelig promovering i form af udlevering af markedsføringsprodukter. Muligheden nævnes I invitationsskrivelse til sponsormatchen. I forbindelse med fortolkning af aftalen med Aalborg Håndbold blev det oplyst, at DGK er forpligtiget til servering af morgenmad og frokost i forbindelse med den aftalte Company Day. Denne udgift er beklageligvis ikke indregnet i budgettet. Bestyrelsen takkede MJ for tilsagn om sponsorering af ovennævnte ydelser. Det oplystes at tilsvarende ydelser formentlig er aftalt med Aalborg Pilots. Det er op til DGK at udnytte muligheden for aktiv markedsføring i forbindelse med hjemmekampe og i kampprogrammer. 4

5 Det aftaltes, at værdien af disse sponsorater evalueres, når sæsonen er afsluttet. 5.6 Sportsudvalg (Teddi) Prospekt om forslag til afholdelse af Elite Pro/Am turnering d. 28. juni 2014 blev omdelt. Der blev givet fuld tilslutning til gennemførelse af arrangementet. Jan agerer Juniorudvalg (JS) Efterlyste klubbens holdning til en konkret køreplan for gennemførelse af juniorarbejdet, såsom -Infomøder -Forældreinddragelse -Midler -Arrangementer -Træningstider og aftaler med Morten Kiil. Det aftaltes at JS fremkommer med gennemarbejdet og struktureret udspil. 5.8 aktivitetsudvalg (Per Guldborg) Udleverede tilrettet aktivitetsplan med nært forestående og tidligere aftalte aktiviteter, såsom vinsmagning d. 28. marts; foredrag med caddie Thomas Søby d. 6.maj og muligvis arrangement med hyggepianist Benny Wagner d. 9. maj. Det sidste overvejes nærmere. Bestyrelsen gav fuld tilslutning til at arbejde videre med de foreslåede aktiviteter. 5.9 Klubhus (BA) Det oplystes, at klubhusudvalget består af: -Bjarne Andersen -Leif Nielsen -Poul Erik Kristensen -Helle Vejrgang Nielsen (p.g.a. bortrejse er hun endnu ikke inddraget) Drikkevareautomater er nu med stort besvær genstartet. Fadølsautomat ligeledes. Der er indgået ny leveringsaftale med Royal Unibrew Udv. terrassefliser er renset for alger. Knuste granitskærver i indkørsel er udjævnet. Det er aftalt med greenkeepergård, at dette udføres jævnligt efter behov. Jan Schunck undersøger tænd-sluksystem for udv. belysning. Aftale om regelmæssig rengøring af klubhus afventer møde med Helle Vejrgang Nielsen Det er aftalt at terrassemøbler sættes på plads under oprydningsdagen. Der indhentes tilbud på vinduespolering. Alternativt arrangeres arbejdet udført af frivillige. MJ oplyste, at det lejede indbo er forsikret gennem TRYG. Der er fremstillet 5 stk. ekstra A-nøgler. Billedmager Ane Marie Sunds, Hjallerup har beredvilligt pyntet væggene i klubhuset med kunst. Det påtaltes, at der var behov for rengøring (fejning) af gangarealer i bagrum. Det aftaltes, at der snarest muligt arrangeres et fællesmøde med repræsentanter for klubber-iklubben om regler for bestilling af mad, rengøring, opvask m.v. Genopstart af renovation undersøges af BA. 5

6 5.10 Pr- og markedsføringsudvalg Der var enighed om, at DGK bør være repræsenteret ved diverse Open By Night-arrangementer i Dronninglund, Hjallerup, Vodskov, Aalborg og Nørresundby med henblik på uddeling af flyers o.l. Det blev besluttet at markedsføringsudvalget bør være repræsenteret ved påtænkt arrangement d. 1. april fra kl i Dronninglund Hallen. Det er Dronninglund Borgerforening der under titlen Dronninglund Solution Camp i samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet forsøger at danne rammer for en innovativ markedsføring af Dronninglund by. Der blev givet tilsagn om aktiv medvirken i annoncering i Indblik som er et fællesorgan for hele Brønderslev Kommune. Pris kr ,00. Det pågældende skrift vil blive uddelt i 2000 eksemplarer på Forårsmessen d april samt i hele Brønderslev Kommune MJ opfordrede til, at udvalget deltager aktivt i Jyske Ås projektet. MJ kontakter Melvej og orienterer om, at VD er kontaktperson Medlems- og begynderudvalg (BP) Det oplystes, at der allerede nu er indtegnet 16 til første begynderhold og 3 til andet begynderhold Personale Overordnede principper for udarbejdelse af diverse ansættelseskontrakter blev diskuteret og aftalt. Detaljerne heri blev behandlet på lukket møde, hvorfra, der ikke refereres. 6.0 Eventuelt Morten Jensen orienterede om påtænkt golftur til Bornholm i september. Turen er endnu ikke detailplanlagt. Prisen vil formentlig komme til at ligge i niveauet kr for 4 dage incl. bustransport og halvpension på hotel. Forslag til ny hjemmeside udarbejdet af Ultimate Web blev fremvist og i princippet godkendt. Manglende låge til elkomfur undersøges nærmere af MJ. Der var et udbredt ønske om at overgå til gas. JS gjorde opmærksom på en mulighed for at købe en brugt. MJ arbejder videre med sagen. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 23. april 2014 kl i klubhuset. 6

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere