CPH WEST strategi for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPH WEST strategi for 2015-2020"

Transkript

1 CPH WEST strategi for

2 CPH WEST strategi for Indledning Den generelle samfundsudvikling, den demografiske udvikling og den teknologiske udvikling er nogle af de udfordringer, CPH WEST står overfor og skal forholde sig til. Lav vækst i den offentlige sektor og øgede krav om effektivisering betyder lavere budgetter. Samtidig vil nye former for produktion og distribution kræve nye kompetencer hos medarbejderne. De klassisk administrative fag mindskes, og enkel administration vil i stigende grad blive digitaliseret og automatiseret. Der forventes vækst i mængden af små og mellemstore virksomheder, hvor intelligent, lokal produktion vil dominere. Det giver behov for flere medarbejdere med it- og naturvidenskabelige kompetencer. Digitale og innovative kompetencer bliver afgørende, samtidig med at håndværkere vil blive en knap ressource. Hertil kommer, at CPH WESTs økonomi er under pres på grund af vigende elevtal og på grund af EUD-reformen. Disse vilkår stiller krav om, at CPH WEST udvikler sig, og at der tænkes nyt. Samtidig øges globaliseringen, som stiller nye krav til uddannelserne og de kompetencer, som eleverne skal erhverve sig. Desuden ses tendenser til radikalisering i samtiden, hvilket øger behovet for, at eleverne rustes til at blive demokratiske verdensborgere. Derfor præsenteres her en ny strategi for CPH WEST. Strategien angiver de vigtigste strategiske pejlemærker, som vi skal arbejde med frem mod år Strategien vil blive fulgt op af en handlingsplan, der i detaljer vil skitsere de konkrete tiltag, der skal gennemføres, så CPH WEST rustes til at imødekomme fremtidens krav. Handlingsplanen planlægges præsenteret på bestyrelsesmødet i september CPH WESTs fundamentale forudsætninger og værdier CPH WEST udvikler motivation, faglighed og ambition hos elever og medarbejdere. Skolen har fokus på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling, hvor der gennem klare og omsorgsfulde rammer og individuelt feedback motiveres til læring. Alle elever mødes med positive forventninger og høje ambitioner. Skolen prioriterer nytænkning og udvikling af uddannelsernes profiler bl.a. gennem styrket fokus på innovation, science og erhvervsrettet dannelse. Undervisningen tilrettelægges, så den bliver relevant og ofte anvendelsesorienteret. Skolen lægger vægt på, at eleverne bliver ansvarsbevidste, reflekterende samfundsborgere, og at eleverne bliver motiveret til et aktivt liv på arbejdsmarkedet og til videreuddannelse. 2

3 Skolen har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen er kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og er på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik bl.a. gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolens fysiske rammer og udstyr understøtter faglig læring og motiverer elever og medarbejdere til højere ambitioner og indsats. Skolen ses som en dynamisk og udviklingsorienteret samarbejdspartner nationalt og internationalt, hvorfor der samarbejdes aktivt med andre skoler og virksomheder om udvikling af stærke faglige miljøer, faglige løft og studie- og erhvervskompetence. Mission Det er CPH WESTs mission at: udbyde uddannelse på erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau og gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden. Vision Det er CPH WESTs vision at: motivere til uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet og sikre kvalitet og løfteevne være en innovativ og digital skole, der uddanner til fremtiden være en skole for livet, der fremmer refleksion og dialog. 3

4 Strategiske pejlemærker: I det følgende redegøres kort for strategiens vigtigste pejlemærker: Pædagogisk/faglig strategi CPH WEST skal løfte uddannelsesniveauet og sikre kvaliteten i uddannelserne. Vi løfter ved at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling og pædagogiske værktøjer og modeller. Vi vil maksimere brugen af digitale undervisningsværktøjer, så vi øger elevernes faglighed, it-færdigheder og deres muligheder for at klare sig på det fremtidige arbejdsmarked. Vi vil styrke elevernes studiekompetence og arbejdsmarkedsparathed. Vi vil fokusere på innovation og anvendelsesorienteret undervisning som en naturlig del af den digitale profil. Samarbejdsstrategi CPH WEST skal samarbejde med grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsliv og de videregående uddannelser. Vi samarbejder med kommuner og regioner. Vi vil etablere masterclasses, arbejde med brobygning og etablere samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder om praktikforløb. Desuden vil vi styrke og kvalitetssikre det praktikpladsopsøgende arbejde og skolepraktikken. Vi vil samarbejde med andre erhvervsskoler og gymnasier om eksempelvis udbud og udviklingsprojekter. Vi vil etablere flere forløb, hvor skolens elever underviser grundskolens elever. Digital strategi CPH WEST vil være kendt som den digitale skole - inden år 2020 er både læring og alle administrative processer digitaliseret. Vi vil være den digitale ledestjerne på faglig, didaktisk og pædagogisk brug af digitale undervisningsteknologier. Temaer som e-handel, digital administration, teknologiindsigt, robotteknologi mv. skal indgå i undervisningen. Der skal indgås partnerskaber med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner, der arbejder med digitalisering og automatisering. Organisatorisk strategi Der skal etableres en tydelig fælles adgangsvej ind i skolen (se tegning nedenfor). Der skabes en model for Shared Services, der skal understøtte skolens udvikling, og udbuddet af uddannelser på de enkelte geografier skal overvejes. 4

5 Overgangen fra grundskolen skal koordineres, og der skal etableres et fælles vejledningscenter, der kan vejlede alle nye potentielle elever. Der skal laves en analyse af, hvilke administrative services der med fordel kan indgå i Shared Services. Shared Services skal sikre kvaliteten, sikre en mere koordineret indsats på tværs af organisationen og styrke medarbejdernes kompetencer og viden samt øge medarbejdernes mulighed for kollegial sparring Vækststrategi Der skal laves en vækststrategi, som omfatter alle skolens uddannelsesområder. Der skal etableres 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser. CPH WEST skal indgå i forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser. CPH WEST skal vokse. Det er nødvendigt for at skabe et økonomisk råderum, der kan sikre digitalisering, kvalitet og udvikling på de enkelte uddannelsesområder. Vækst skaber råderum, fordi lærerkræfter, ledelsesressourcer, administration og bygninger udnyttes bedre, når klasser og bygninger mv. er fyldt op. Bygningsstrategi CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring. Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning af det nedslidte gymnasium i Albertslund. HR-strategi Skolen skal have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen skal være kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og være på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik. Det skal bl.a. ske gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolen skal i de kommende år prioritere efteruddannelse af skolens lærere, særligt i forhold til den praktiske anvendelse og tilrettelæggelse af digitale undervisningsforløb. 5

6 Fremtidig model for CPH WEST 6

7 Bilag 1. Uddybning af de strategiske pejlemærker Pædagogisk strategi CPH WEST skal løfte uddannelsesniveauet og sikre kvaliteten i uddannelserne Vi løfter ved at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling og ens pædagogiske værktøjer og modeller. Vi vil maksimere brugen af digitale undervisningsværktøjer, så vi øger elevernes faglighed, it-færdigheder og deres muligheder for at klare sig på det fremtidige arbejdsmarked. Vi vil styrke elevernes lyst og evne til videreuddannelse. Vi vil fokusere på anvendelsesorienteret undervisning som en naturlig del af den digitale profil. Vi vil stille krav til eleverne. Det overvejes at etablere en kvalitets-/udviklingsenhed, der på tværs af CPH WEST skal sikre, at strategiens og handlingsplanens kvalitets- og udviklingsplan implementeres. Mål Mål for de gymnasiale uddannelser Eksamensgennemsnittet for de enkelte gymnasiale uddannelser skal ligge tæt på eller over landsgennemsnittet for de pågældende uddannelser De socioøkonomiske referencer for elevernes eksamensresultater skal vise signifikant løfteevne målt over de seneste tre år i gennemsnit for de enkelte uddannelser Gennemførelsesprocenten for de enkelte gymnasiale uddannelser øges med 1 procentpoint pr. år Fraværet i de enkelte gymnasiale uddannelser nedsættes Der gennemføres elevtrivselsundersøgelser hvert år, og der udarbejdes handlingsplaner for afdelingerne Mål for erhvervsuddannelserne (der forventes en bekendtgørelse, der fastlægger målene endeligt. Nedenfor ses de målepunkter, vi kender nu) Antallet af elever, der søger ind på erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse 7

8 Andel elever, som gennemfører grundforløbet og får en uddannelsesaftale Socioøkonomisk referencemodel skolens løfteevne Andel elever med fag på højere niveau end det obligatoriske Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede Elevtrivsel Aftagertilfredshed Samarbejdsstrategi CPH WEST skal samarbejde med grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsliv og de videregående uddannelser CPH WEST har gensidigt forpligtende aftaler med kommuner, folkeskoler og efterskoler om vejledning og læring. Der skal arbejdes med master classes, brobygning, introduktionsforløb og kurser for mellemtrinnet og udskolingen og deres lærere. Og der skal etableres flere forløb, hvor elever underviser elever i grundskolen. Alle elever i de gymnasiale uddannelser får tilbud om mindst et praktikophold på en videregående uddannelsesinstitution eller praktik på relevante arbejdspladser. Der er indgået samarbejdsaftaler med erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter og med offentlige og private virksomheder om coaching, projekter, talentfag, master classes og ekstern censur. Tidligere CPH WEST-elever bruges aktivt som rollemodeller og netværk. Mål Dimittendernes overgang til videregående uddannelse ligger for de enkelte gymnasiale uddannelser på eller over landsgennemsnittet for de pågældende uddannelser (gymnasium) Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede ligger på eller over landsgennemsnittet (EUD) 8

9 Digital strategi CPH WEST vil være kendt som den digitale skole - inden år 2020 er både læring og alle administrative processer digitaliseret Vi vil være Danmarks ledestjerne på faglig, didaktisk og pædagogisk brug af digitale undervisningsteknologier. Vi vil digitalisere vores administration og kommunikation. Vi vil være en digital skole, der fremelsker faglighed, ambition og motivation hos elever og medarbejdere. Vi vil ruste eleverne til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked via løbende opkvalificering og innovativ tænkning. Vi vil deltage i digitale forsøg, og der skal udvikles, udbydes og markedsføres forløb på alle uddannelsesforløb, der fokuserer på forskellige aspekter af digitalisering og automatisering. Temaer som e-handel, digital administration, digital dannelse, teknologiindsigt og robotteknologi skal indgå i undervisningen. Der skal indgås partnerskaber med institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder med digitalisering og automatisering. Skolens medarbejdere og elever indgår i et tæt samarbejde, som understøtter elevernes læring digitalt, ligesom skolens fysiske rammer og udstyr støtter den digitale læring. Det digitale image på CPH WEST markedsføres systematisk i perioden. Som bilag 3 og 4 er vedlagt cases for digitalisering af hhv. Frisørafdelingen og HG i Ballerup. Mål Der skal laves en digitaliseringsstrategi Flipped classroom, webseminarer, online learning, e-bøger eller lignende skal indgå i alle undervisningsforløb. Hver afdeling skal i sine handleplaner definere, hvordan de vil leve op til dette mål og efterfølgende rapportere på målopfyldelsen Der skal sættes strøm til de administrative processer 9

10 Organisatorisk strategi Der skal etableres en tydelig fælles adgangsvej ind i skolen. Der skabes en model for Shared Services, der skal understøtte skolens udvikling, og udbuddet af uddannelser på de enkelte geografier skal overvejes. Campustankegangen nytænkes i relation til balancen mellem den lokale profil og den samlede skole, så der på en gang skabes tydeligere profiler og synergi. Skolens geografiske afdelinger kan markedsføres med en lokal og selvstændig identitet, men fælles strategi og fælles værdisæt knytter hele institutionen sammen. Der skal etableres en fælles administrativ praksis på tværs af organisationen. Lokale initiativer planlægges, koordineres og eksekveres i en fælles CPH WEST-kontekst. Udvikling, videndeling, inspiration og kommunikation på tværs af afdelingerne prioriteres højt og understøttes centralt, både teknisk og ledelsesmæssigt. Derfor etableres en tilpasset funktionsorienteret matrixmodel, hvor flere områder samles under Shared Services. Det skal undersøges nærmere, om vi kan højne kvaliteten og minimere udgifterne ved at lade nedenstående indgå som Shared Service-funktioner: Vejledningscenter, inklusive koordinering i forhold til folkeskoler, UU-centre, Skills/messer, orienteringsaftener mm. Gennemførelsesvejledning Opsøgende arbejde ift. virksomheder Udvikling og kvalitet - herunder realisering af den digitale skole og etablering af Center for digitale læringsressourcer Elevadministration Endelig skal det overvejes, om CPH WESTs udbud af uddannelser på de enkelte geografier fortsat er tidssvarende. Bl.a. kan EUD-reformen betyde, at CPH WEST er nødt til at samle enkelte forløb på færre geografier. I denne analyse bør der også ses på, om CPH WESTs ungdomsuddannelser geografisk er placeret hensigtsmæssigt i forhold til, hvor de unge bor. Mål Der skal gennemføres en analyse af omfanget af Shared Services Der skal træffes beslutning inden udgangen af 2015 De nye Shared Services skal etableres i 1. halvår 2016 Der skal laves en analyse af udbuddet af uddannelser fordelt på geografier 10

11 Vækststrategi Der skal laves en vækststrategi. Der skal etableres 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser. CPH WEST skal indgå i forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser. CPH WEST skal vokse. Det er nødvendigt for at skabe økonomisk råderum, der kan sikre digitalisering, kvalitet og udvikling på de enkelte uddannelsesområder. Vækst skaber råderum, fordi lærerkræfter, ledelsesressourcer, administration og bygninger udnyttes bedre, når klasser og bygninger mv. er fyldt op. Mål CPH WEST skal lave en vækststrategi for alle skolens uddannelsesområder CPH WEST skal etablere 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser CPH WEST skal vokse via forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner CPH WEST skal arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser Bygningsstrategi CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring. Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning for det nedslidte gymnasium i Albertslund. Der skal investeres i CPH WESTs bygninger, så de kommer til at fremstå moderne og indbydende. Derudover er der behov for etablering af undervisningsrum, der kan tilpasses undervisningssituationen. Rum, der er fuldt digitale, og som kan udvides i takt med antallet af elever osv. Hvis væksten i elevtal bliver mindre end forventet, igangsættes en undersøgelse af mulighederne for tilpasning af bygningsmassen eller alternativ udnyttelse af overskydende kvadratmetre. Der udformes en række scenarier, og realisering af et valgt scenarium skal kunne påbegyndes inden for en overskuelig tid, så det nødvendige økonomiske råderum kan etableres. Mål CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning for det nedslidte gymnasium i Albertslund 11

12 HR-strategi Skolen skal have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen skal være kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og være på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik. Det skal bl.a. ske gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolen skal de kommende år prioritere efteruddannelse af skolens lærere, særligt i forhold til den praktiske anvendelse og tilrettelæggelse af digitale undervisningsforløb. Mål Medarbejdertilfredsheden skal løbende forbedres. Dette vurderes ved hjælp af APV-undersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Alle lærere skal inden år 2020 have erhvervet de nødvendige kompetencer i forhold til at gennemføre digitale undervisningsforløb på et højt niveau. 12

13 Bilag 2. Udgangspunktet for CPH WEST Der redegøres i det følgende kort for CPH WESTs udgangspunkt. Skolens historie og geografi Skolens historie er præget af en række fusioner, senest med Kongsholm Gymnasium og hf i Fusionerne har haft stor betydning for skolens geografiske lokationer. Der er i dag afdelinger på fem adresser i København: Ishøj (eje), Albertslund (leje), Høje-Taastrup (eje), Ballerup (eje) og København NV (leje). Det er væsentligt at være til stede og synlig i skolens dækningsområde og derfor have udbud på flere adresser, men udbudsstederne er et led i en dynamisk proces, hvor lokationerne løbende må vurderes både med hensyn til udbud og økonomi. Skolens store udbud af uddannelser medfører desuden, at skolen for nogle uddannelser (eksempelvis frisøruddannelsen) fungerer som regionalskole, og for andre uddannelser (eksempelvis stx) fungerer som lokalskole. Skolens uddannelsesudbud og udbudsgeografi pr. august 2015 Ishøj Albertslund Ballerup Høje- Glentevej Taastrup Stx X X Hf X Hhx X X Htx X X EUD teknisk X X EUD X X X X merkantil 10. klasse X X X AMU X X X X Skolens organisation Den daglige ledelse varetages af direktør Eva Hofman-Bang samt den øvrige direktion bestående af vicedirektør Peter Christensen og ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen. I chefgruppen sidder desuden rektor Trine Ladekarl Nellemann, kursuschef Lars Mikkelsen og rektor Dorthe Heide. Der er ingen særskilte ledere af de enkelte geografiske afdelinger, idet uddannelsesledelse er det bærende princip i skolens organisering. Skolens samarbejdspartnere Skolens uddannelsesområder har forpligtende samarbejde med følgende aktører: Produktionsskoler, sprogskoler og VUC om KUU VUC er i Københavnsområdet om opkvalificeringskurser til erhvervsuddannelse Lokale gymnasier og regionen om fordeling af gymnasieelever Alle erhvervsskoler i regionen om Copenhagen Skills 13

14 SOSU C om uddannelse generelt Københavns Tekniske Skole om mulige fælles udbud af grundforløb VEU-center i København om AMU-udbud Derudover driver skolen det administrative fællesskab CPH S, der leverer administrative ydelser til SOSU C, Campus Bornholm, Brøndby Gymnasium og CPH WEST. Antal årselever Udvikling i antal årselever Årselever EUD-uddannelser Skolepraktik Gymnasiale uddannelser ekskl. Albertslund Gymnasiale uddannelser, Albertslund Lokofører Voksenuddannelserne VVU Voksenuddannelserne AMU Indtægtsdækket virksomhed I alt Note: Antallet af årselever øges markant i 2014 pga. fusionen med Albertslund Gymnasium og hf. 14

15 Bilag 3. Digitalisering af frisørafdelingen Rationalet ved en digitalisering Pædagogisk vil en digitalisering af afdelingen øge lærernes mulighed for differentieret undervisning. Materialerne fra Praxis er både velegnet til undervisning i teoretiske emner (gennemgang, repetition, referencer) og til lavere taksonomier af praktiske færdigheder (visning, eksemplariske instruktioner). Ved udvikling af eksempelvis simulationer vil systemet også kunne anvendes ved højere taksonominiveauer for praktiske færdigheder. Elevers brug af video m.m. er glimrende dokumentation som baggrund for feedback. Økonomisk vil systemet betyde, at undervisernes indsats fokuseres mere på vejledning og feedback til eleverne i stedet for gentagen formidling af et emne. Mere opgavebaseret undervisning giver bedre muligheder for fleksibilitet og differentiering. Der vil derfor kunne skabes et økonomisk/strukturelt rationale med fx fleksible holdstørrelser. Investering Praxis (tidligere Erhvervsskolernes Forlag) har for nyligt udviklet en grundbog for frisører, som både er en fysisk bog og en i-bog. Forlaget vil være interesseret i at udvikle yderligere sammen med os, da vi er den førende skole på området og tidligere har udviklet sammen med dem. Herudover kræver implementeringen et forholdsvist begrænset hardwareindkøb, medmindre man vælger, at alle elever skal have udleveret hardware. Desuden vil det være nødvendigt at indkøbe bogen til alle elever. Den fulde digitalisering med CPH WEST Tube, simulationer, virtuelle klipninger m.m. kræver yderligere investeringer i videoudstyr m.m. samt udvikling af simulationer. Det vil desuden være nødvendigt med særlig IT-support til at støtte den tekniske del af undervisningen. Dels til support i undervisningen, dels til den tekniske del af udviklingen af nye materialer. Pædagogisk udvikling af underviserne Den pædagogiske rolle ændres fra i stor udstrækning formidling til vejledning og feedback. Selv om underviserne er vant til at arbejde opgave- og projektbaseret, og det derfor ikke er så stort et spring som fra ren traditionel teoriundervisning, vil underviserne alligevel kunne opleve en følelse af at miste den pædagogiske kontrol, især hvis de ikke har 100% kontrol over teknikken. Derfor skal alle undervisere introduceres til og oplæres i brugen af systemet. 15

16 Budget Udgifter til hardware Projektorer WebCam til videokonference Installationsomkostninger I alt Udgifter til opkvalificering af lærere Lærerløn (30 lærere a ca. 3 dage) Udgifter til software Praxis Bogudgifter 1. år Bogudgifter pr. år I alt 1. år I alt pr. år

17 Bilag 4. Den digitale erhvervsuddannelse Digitaliseringstiltag på HG Ballerup Målsætning Digitaliseringen på HG Ballerup skal styrke elevernes digitale kompetencer, udfordre alle elever, så de blive så dygtige, som de kan, og ruste eleverne til fremtiden. IT indgår både som mål og som middel i undervisningen på HG Ballerup. Dermed er IT både noget, eleverne skal lære om (jf. et fag), og noget, de skal lære med. Digital infrastruktur Der er installeret projektorer, Apple TV (pågår) og SmartBoards i alle undervisningslokaler på HG Ballerup. Hertil har alle lærere fået tildelt en ipad og en bærbar MacBook computer. Der er oprettet to ipad-klasser, hvor eleverne skal bruge ipaden som læringsredskab i undervisningen. Teknologiinvesteringen er foretaget over fire år. HG Ballerup har uddannet to mentorer (Power Users) i brug af interaktive tavler og afsat tid til, at lærerne kan udveksle erfaringer og dele viden om brug af SmartBoard. På afdelingsmøderne i 2014 gav mentorerne minikurser til lærerstaben inden for forskellige temaer med inspiration og tips gennem praktiske øvelser. Herudover er der uddannet ipad-mentorer (Power Users) i digital pædagogik, som med tips, sparring og oplæg skal fremme lærerstabens brug af IT-midler i den daglige undervisning i de kommende år. Arbejdet med en systematisk brug af digitale læremidler er p.t. begrænset til ipadklasserne. Digitaliseringens betydning pædagogik og didaktik På HG Ballerup er fokus på at udnytte digitaliseringens muligheder og finde de områder, hvor digitalisering kan gøre en positiv forskel. Teknologier og tjenester bruges fleksibelt, og når det er relevant. Tanken er, at forskellige læringsrum og metoder understøtter hinanden. ipaden er et eksempel på den digitale udvikling på HG Ballerup, hvor elever løser danskopgaver og udforsker samfundet på minicomputeren. En ipad kan dog ikke erstatte en computer, som eleverne for eksempel bruger, når de skal skrive større opgaver. Erfaringer fra HG Ballerup peger på, at inddragelse af IT som et blandt mange værktøjer i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning forbedrer ressourceudnyttelsen. Digitaliseringen på HG Ballerup har medvirket til øget fleksibilitet, tilgængelighed og effektivitet. Hertil kommer muligheden for fleksibel læring. F.eks. distribuerer lærerne undervisningsforløb, tekster, instruktioner og hjemmeopgaver effektivt gennem internetbaserede teknologier bl.a. Meebook, Blendspace og Dropbox, som let kan tilgås på tværs af tid og rum via elevernes mobiltelefon, tablet eller computer. Lærere og elever kan dele tekster, billeder, videoer m.m. let og effektivt via digital distribution. F.eks. kan eleverne lynhurtigt og trådløst dele indholdet på deres ipads med resten af klassen på den elektroniske tavle via Apple-tv. 17

18 Det er HG Ballerups erfaring, at digitale læremidler kan understøtte differentiering og højne kvaliteten af undervisningen til glæde for elever med stærke og svage faglige forudsætninger. Digitaliseringen er med andre ord med til at gøre det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den enkelte elev. På HG Ballerup har digitaliseringen været med til at styrke arbejdet med multimodalitet, hvor en kombination af udtryksformerne billeder, video, tale og tekst inddrages i undervisningen. Det har affødt en større variation i undervisningen og brug af spændende elevaktiverende metoder, f.eks. Flipped Classroom. Her lægges den instruerende undervisning ud som små videoforedrag, som eleverne skal se som arbejdsøvelser. Det giver eleven mulighed for selv at bestemme tempo for tilegnelse af viden og repetitionsbehov. Videomaterialet kan grafisk illustrere pointer, og eleverne kan pause, spole og se videoerne sammen med andre i klassen. F.eks. kan læsesvage elever have glæde af mundtlig forklaring som supplement til teksten. Det kan gøre læsning nemmere og lette adgangen til viden. På HG Ballerup frigør metoden tid til, at eleverne kan fordybe sig, diskutere og lave opgaver i klassens fællesskab og få hjælp og sparring af lærer og klassekammerater. I ipadklasserne giver lærerne ofte online feedback til eleven via applikationen Explain Everything, hvor der er mulighed for at optage små film og give feedback med lyd, billeder og streger. Herudover bruger lærerne også elektroniske før- og eftertest til at synliggøre elevens læringsløft, f.eks. Socrative, som er et online test- eller quizværktøj, der kan bruges direkte i undervisningen. Det er HG Ballerups erfaringer, at digitale læremidler generelt bidrager til at effektivisere undervisningen. Det kan skabe mere tid til at tilgodese den enkelte elevs behov, så læreren kan fokusere på feedback og evaluering og se på, hvor der skal sættes ind i forhold til den enkelte elevs læringsmål. I ipad-klasserne har eleverne adgang til et digitalt penalhus i undervisningen med redskaber som f.eks. tablet, smartphone, lyd-, billede- og video til at tilegne sig viden med eller til at udtrykke sig med. Brugen af de nye medieteknologier synliggøres da også i HG Ballerups markedsføring, hvilket har bidraget til en øget elevrekruttering. Det er HG Ballerups erfaring, at de digitale tiltag har været med til at styrke elevaktivitet, motivation, trivsel, faglighed og inklusion. I den henseende kan digitalisering være med til at fremme, at flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse. Resultater Anvendelse Eleverne vurderer, at ipaden bruges helt eller delvist i omkring 80 % af undervisningen. 18

19 Fagligt løft karakterstigning Afdelingens første ipad-klasse blev færdig i juni ipad-klassens karaktergennemsnit i tre grundfagsprøver og en grundforløbsafprøvning lå på 6,56. En tilsvarende klasse uden ipad havde et karaktergennemsnit på 4,94 (lille materiale, kan ikke endnu dokumentere evidens for effekt). Forslag udbredelse af digitalisering til resten af organisationen Det kræver en samlet digitaliseringsstrategi (herunder allokering af ressourcer) fra centralt hold. Digitaliseringsstrategien bør forholde sig til: Anskaffelse af digitaliseringsteknologi til hele skolen (helhedsløsning, storindkøb, stordrift) Ressource- og kompetenceløft af støttefunktioner, herunder IT-support Fælles retningslinjer for IT-pædagogik Strategisk kompetenceløft af lærere, pædagogisk personale m.fl. Videndeling på tværs af CPH WEST med henblik på at kunne hjælpe, inspirere og støtte hinanden Tilpasning af skolens IT-politik/sikkerhedspolitik Der er en række gode erfaringer fra HG Ballerup, der vil kunne indgå i den samlede digitaliseringsstrategi. Det er dog ikke en erfaringsramme, der generisk kan overføres fra uddannelse til uddannelse. HG Ballerup vil fortsat arbejde med at styrke læringspotentialet med brug af digitalisering og kan rent strategisk være et digitalt fyrtårn for CPH West. 19

20 Bilag 5. Deltagere Fra bestyrelsen har følgende deltaget i strategiarbejdet: Fritjof Lind Bo Møller Sørensen Anja Trier Wang Lisbeth Harsvik samt skolens direktion I arbejdet har der desuden været nedsat to arbejdsgrupper for hhv. GYM og EUD/AMU med deltagelse af ledere og lærere. Arbejdsgrupperne har bestået af GYM: Anja Trier Wang, Rasmus Aare Nielsen, Trine Ladekarl Nellemann, Dorthe Heide, Knud-Erik Krøjer Hansen, Elisabeth Jessen, Astrid Tolvang-Nielsen EUD+AMU: Fritjof Lind, Peter Christensen, Lars Mikkelsen, Michael Jensen, Aila Hargbøl, Ulrich Jørgensen, Christine de Fine Lassen Sekretær: Steen Lassen 20

Stillings- og personprofil. Direktør

Stillings- og personprofil. Direktør Stillings- og personprofil Direktør Oktober 2015 Opdragsgiver CPH WEST Adresse Vejlebrovej 45-65 2635 Ishøj Telefon: 33 88 00 00 www.cphwest.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen Stillingen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere