CPH WEST strategi for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPH WEST strategi for 2015-2020"

Transkript

1 CPH WEST strategi for

2 CPH WEST strategi for Indledning Den generelle samfundsudvikling, den demografiske udvikling og den teknologiske udvikling er nogle af de udfordringer, CPH WEST står overfor og skal forholde sig til. Lav vækst i den offentlige sektor og øgede krav om effektivisering betyder lavere budgetter. Samtidig vil nye former for produktion og distribution kræve nye kompetencer hos medarbejderne. De klassisk administrative fag mindskes, og enkel administration vil i stigende grad blive digitaliseret og automatiseret. Der forventes vækst i mængden af små og mellemstore virksomheder, hvor intelligent, lokal produktion vil dominere. Det giver behov for flere medarbejdere med it- og naturvidenskabelige kompetencer. Digitale og innovative kompetencer bliver afgørende, samtidig med at håndværkere vil blive en knap ressource. Hertil kommer, at CPH WESTs økonomi er under pres på grund af vigende elevtal og på grund af EUD-reformen. Disse vilkår stiller krav om, at CPH WEST udvikler sig, og at der tænkes nyt. Samtidig øges globaliseringen, som stiller nye krav til uddannelserne og de kompetencer, som eleverne skal erhverve sig. Desuden ses tendenser til radikalisering i samtiden, hvilket øger behovet for, at eleverne rustes til at blive demokratiske verdensborgere. Derfor præsenteres her en ny strategi for CPH WEST. Strategien angiver de vigtigste strategiske pejlemærker, som vi skal arbejde med frem mod år Strategien vil blive fulgt op af en handlingsplan, der i detaljer vil skitsere de konkrete tiltag, der skal gennemføres, så CPH WEST rustes til at imødekomme fremtidens krav. Handlingsplanen planlægges præsenteret på bestyrelsesmødet i september CPH WESTs fundamentale forudsætninger og værdier CPH WEST udvikler motivation, faglighed og ambition hos elever og medarbejdere. Skolen har fokus på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling, hvor der gennem klare og omsorgsfulde rammer og individuelt feedback motiveres til læring. Alle elever mødes med positive forventninger og høje ambitioner. Skolen prioriterer nytænkning og udvikling af uddannelsernes profiler bl.a. gennem styrket fokus på innovation, science og erhvervsrettet dannelse. Undervisningen tilrettelægges, så den bliver relevant og ofte anvendelsesorienteret. Skolen lægger vægt på, at eleverne bliver ansvarsbevidste, reflekterende samfundsborgere, og at eleverne bliver motiveret til et aktivt liv på arbejdsmarkedet og til videreuddannelse. 2

3 Skolen har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen er kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og er på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik bl.a. gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolens fysiske rammer og udstyr understøtter faglig læring og motiverer elever og medarbejdere til højere ambitioner og indsats. Skolen ses som en dynamisk og udviklingsorienteret samarbejdspartner nationalt og internationalt, hvorfor der samarbejdes aktivt med andre skoler og virksomheder om udvikling af stærke faglige miljøer, faglige løft og studie- og erhvervskompetence. Mission Det er CPH WESTs mission at: udbyde uddannelse på erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau og gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden. Vision Det er CPH WESTs vision at: motivere til uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet og sikre kvalitet og løfteevne være en innovativ og digital skole, der uddanner til fremtiden være en skole for livet, der fremmer refleksion og dialog. 3

4 Strategiske pejlemærker: I det følgende redegøres kort for strategiens vigtigste pejlemærker: Pædagogisk/faglig strategi CPH WEST skal løfte uddannelsesniveauet og sikre kvaliteten i uddannelserne. Vi løfter ved at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling og pædagogiske værktøjer og modeller. Vi vil maksimere brugen af digitale undervisningsværktøjer, så vi øger elevernes faglighed, it-færdigheder og deres muligheder for at klare sig på det fremtidige arbejdsmarked. Vi vil styrke elevernes studiekompetence og arbejdsmarkedsparathed. Vi vil fokusere på innovation og anvendelsesorienteret undervisning som en naturlig del af den digitale profil. Samarbejdsstrategi CPH WEST skal samarbejde med grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsliv og de videregående uddannelser. Vi samarbejder med kommuner og regioner. Vi vil etablere masterclasses, arbejde med brobygning og etablere samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder om praktikforløb. Desuden vil vi styrke og kvalitetssikre det praktikpladsopsøgende arbejde og skolepraktikken. Vi vil samarbejde med andre erhvervsskoler og gymnasier om eksempelvis udbud og udviklingsprojekter. Vi vil etablere flere forløb, hvor skolens elever underviser grundskolens elever. Digital strategi CPH WEST vil være kendt som den digitale skole - inden år 2020 er både læring og alle administrative processer digitaliseret. Vi vil være den digitale ledestjerne på faglig, didaktisk og pædagogisk brug af digitale undervisningsteknologier. Temaer som e-handel, digital administration, teknologiindsigt, robotteknologi mv. skal indgå i undervisningen. Der skal indgås partnerskaber med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner, der arbejder med digitalisering og automatisering. Organisatorisk strategi Der skal etableres en tydelig fælles adgangsvej ind i skolen (se tegning nedenfor). Der skabes en model for Shared Services, der skal understøtte skolens udvikling, og udbuddet af uddannelser på de enkelte geografier skal overvejes. 4

5 Overgangen fra grundskolen skal koordineres, og der skal etableres et fælles vejledningscenter, der kan vejlede alle nye potentielle elever. Der skal laves en analyse af, hvilke administrative services der med fordel kan indgå i Shared Services. Shared Services skal sikre kvaliteten, sikre en mere koordineret indsats på tværs af organisationen og styrke medarbejdernes kompetencer og viden samt øge medarbejdernes mulighed for kollegial sparring Vækststrategi Der skal laves en vækststrategi, som omfatter alle skolens uddannelsesområder. Der skal etableres 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser. CPH WEST skal indgå i forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser. CPH WEST skal vokse. Det er nødvendigt for at skabe et økonomisk råderum, der kan sikre digitalisering, kvalitet og udvikling på de enkelte uddannelsesområder. Vækst skaber råderum, fordi lærerkræfter, ledelsesressourcer, administration og bygninger udnyttes bedre, når klasser og bygninger mv. er fyldt op. Bygningsstrategi CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring. Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning af det nedslidte gymnasium i Albertslund. HR-strategi Skolen skal have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen skal være kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og være på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik. Det skal bl.a. ske gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolen skal i de kommende år prioritere efteruddannelse af skolens lærere, særligt i forhold til den praktiske anvendelse og tilrettelæggelse af digitale undervisningsforløb. 5

6 Fremtidig model for CPH WEST 6

7 Bilag 1. Uddybning af de strategiske pejlemærker Pædagogisk strategi CPH WEST skal løfte uddannelsesniveauet og sikre kvaliteten i uddannelserne Vi løfter ved at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling og ens pædagogiske værktøjer og modeller. Vi vil maksimere brugen af digitale undervisningsværktøjer, så vi øger elevernes faglighed, it-færdigheder og deres muligheder for at klare sig på det fremtidige arbejdsmarked. Vi vil styrke elevernes lyst og evne til videreuddannelse. Vi vil fokusere på anvendelsesorienteret undervisning som en naturlig del af den digitale profil. Vi vil stille krav til eleverne. Det overvejes at etablere en kvalitets-/udviklingsenhed, der på tværs af CPH WEST skal sikre, at strategiens og handlingsplanens kvalitets- og udviklingsplan implementeres. Mål Mål for de gymnasiale uddannelser Eksamensgennemsnittet for de enkelte gymnasiale uddannelser skal ligge tæt på eller over landsgennemsnittet for de pågældende uddannelser De socioøkonomiske referencer for elevernes eksamensresultater skal vise signifikant løfteevne målt over de seneste tre år i gennemsnit for de enkelte uddannelser Gennemførelsesprocenten for de enkelte gymnasiale uddannelser øges med 1 procentpoint pr. år Fraværet i de enkelte gymnasiale uddannelser nedsættes Der gennemføres elevtrivselsundersøgelser hvert år, og der udarbejdes handlingsplaner for afdelingerne Mål for erhvervsuddannelserne (der forventes en bekendtgørelse, der fastlægger målene endeligt. Nedenfor ses de målepunkter, vi kender nu) Antallet af elever, der søger ind på erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse 7

8 Andel elever, som gennemfører grundforløbet og får en uddannelsesaftale Socioøkonomisk referencemodel skolens løfteevne Andel elever med fag på højere niveau end det obligatoriske Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede Elevtrivsel Aftagertilfredshed Samarbejdsstrategi CPH WEST skal samarbejde med grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsliv og de videregående uddannelser CPH WEST har gensidigt forpligtende aftaler med kommuner, folkeskoler og efterskoler om vejledning og læring. Der skal arbejdes med master classes, brobygning, introduktionsforløb og kurser for mellemtrinnet og udskolingen og deres lærere. Og der skal etableres flere forløb, hvor elever underviser elever i grundskolen. Alle elever i de gymnasiale uddannelser får tilbud om mindst et praktikophold på en videregående uddannelsesinstitution eller praktik på relevante arbejdspladser. Der er indgået samarbejdsaftaler med erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter og med offentlige og private virksomheder om coaching, projekter, talentfag, master classes og ekstern censur. Tidligere CPH WEST-elever bruges aktivt som rollemodeller og netværk. Mål Dimittendernes overgang til videregående uddannelse ligger for de enkelte gymnasiale uddannelser på eller over landsgennemsnittet for de pågældende uddannelser (gymnasium) Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede ligger på eller over landsgennemsnittet (EUD) 8

9 Digital strategi CPH WEST vil være kendt som den digitale skole - inden år 2020 er både læring og alle administrative processer digitaliseret Vi vil være Danmarks ledestjerne på faglig, didaktisk og pædagogisk brug af digitale undervisningsteknologier. Vi vil digitalisere vores administration og kommunikation. Vi vil være en digital skole, der fremelsker faglighed, ambition og motivation hos elever og medarbejdere. Vi vil ruste eleverne til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked via løbende opkvalificering og innovativ tænkning. Vi vil deltage i digitale forsøg, og der skal udvikles, udbydes og markedsføres forløb på alle uddannelsesforløb, der fokuserer på forskellige aspekter af digitalisering og automatisering. Temaer som e-handel, digital administration, digital dannelse, teknologiindsigt og robotteknologi skal indgå i undervisningen. Der skal indgås partnerskaber med institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder med digitalisering og automatisering. Skolens medarbejdere og elever indgår i et tæt samarbejde, som understøtter elevernes læring digitalt, ligesom skolens fysiske rammer og udstyr støtter den digitale læring. Det digitale image på CPH WEST markedsføres systematisk i perioden. Som bilag 3 og 4 er vedlagt cases for digitalisering af hhv. Frisørafdelingen og HG i Ballerup. Mål Der skal laves en digitaliseringsstrategi Flipped classroom, webseminarer, online learning, e-bøger eller lignende skal indgå i alle undervisningsforløb. Hver afdeling skal i sine handleplaner definere, hvordan de vil leve op til dette mål og efterfølgende rapportere på målopfyldelsen Der skal sættes strøm til de administrative processer 9

10 Organisatorisk strategi Der skal etableres en tydelig fælles adgangsvej ind i skolen. Der skabes en model for Shared Services, der skal understøtte skolens udvikling, og udbuddet af uddannelser på de enkelte geografier skal overvejes. Campustankegangen nytænkes i relation til balancen mellem den lokale profil og den samlede skole, så der på en gang skabes tydeligere profiler og synergi. Skolens geografiske afdelinger kan markedsføres med en lokal og selvstændig identitet, men fælles strategi og fælles værdisæt knytter hele institutionen sammen. Der skal etableres en fælles administrativ praksis på tværs af organisationen. Lokale initiativer planlægges, koordineres og eksekveres i en fælles CPH WEST-kontekst. Udvikling, videndeling, inspiration og kommunikation på tværs af afdelingerne prioriteres højt og understøttes centralt, både teknisk og ledelsesmæssigt. Derfor etableres en tilpasset funktionsorienteret matrixmodel, hvor flere områder samles under Shared Services. Det skal undersøges nærmere, om vi kan højne kvaliteten og minimere udgifterne ved at lade nedenstående indgå som Shared Service-funktioner: Vejledningscenter, inklusive koordinering i forhold til folkeskoler, UU-centre, Skills/messer, orienteringsaftener mm. Gennemførelsesvejledning Opsøgende arbejde ift. virksomheder Udvikling og kvalitet - herunder realisering af den digitale skole og etablering af Center for digitale læringsressourcer Elevadministration Endelig skal det overvejes, om CPH WESTs udbud af uddannelser på de enkelte geografier fortsat er tidssvarende. Bl.a. kan EUD-reformen betyde, at CPH WEST er nødt til at samle enkelte forløb på færre geografier. I denne analyse bør der også ses på, om CPH WESTs ungdomsuddannelser geografisk er placeret hensigtsmæssigt i forhold til, hvor de unge bor. Mål Der skal gennemføres en analyse af omfanget af Shared Services Der skal træffes beslutning inden udgangen af 2015 De nye Shared Services skal etableres i 1. halvår 2016 Der skal laves en analyse af udbuddet af uddannelser fordelt på geografier 10

11 Vækststrategi Der skal laves en vækststrategi. Der skal etableres 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser. CPH WEST skal indgå i forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser. CPH WEST skal vokse. Det er nødvendigt for at skabe økonomisk råderum, der kan sikre digitalisering, kvalitet og udvikling på de enkelte uddannelsesområder. Vækst skaber råderum, fordi lærerkræfter, ledelsesressourcer, administration og bygninger udnyttes bedre, når klasser og bygninger mv. er fyldt op. Mål CPH WEST skal lave en vækststrategi for alle skolens uddannelsesområder CPH WEST skal etablere 10. klasse på alle skolens afdelinger med ungdomsuddannelser CPH WEST skal vokse via forpligtende samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner CPH WEST skal arbejde på at tiltrække flere drengeuddannelser Bygningsstrategi CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring. Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning for det nedslidte gymnasium i Albertslund. Der skal investeres i CPH WESTs bygninger, så de kommer til at fremstå moderne og indbydende. Derudover er der behov for etablering af undervisningsrum, der kan tilpasses undervisningssituationen. Rum, der er fuldt digitale, og som kan udvides i takt med antallet af elever osv. Hvis væksten i elevtal bliver mindre end forventet, igangsættes en undersøgelse af mulighederne for tilpasning af bygningsmassen eller alternativ udnyttelse af overskydende kvadratmetre. Der udformes en række scenarier, og realisering af et valgt scenarium skal kunne påbegyndes inden for en overskuelig tid, så det nødvendige økonomiske råderum kan etableres. Mål CPH WESTs bygninger skal moderniseres og indrettes, så de understøtter den pædagogiske og digitale læring Der skal bygges et nyt gymnasium til erstatning for det nedslidte gymnasium i Albertslund 11

12 HR-strategi Skolen skal have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. Skolen skal være kendetegnet ved stærke pædagogiske kompetencer og være på forkant med udviklingen i pædagogik og didaktik. Det skal bl.a. ske gennem deltagelse i toneangivende forsøgs- og udviklingsarbejde. Skolen skal de kommende år prioritere efteruddannelse af skolens lærere, særligt i forhold til den praktiske anvendelse og tilrettelæggelse af digitale undervisningsforløb. Mål Medarbejdertilfredsheden skal løbende forbedres. Dette vurderes ved hjælp af APV-undersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Alle lærere skal inden år 2020 have erhvervet de nødvendige kompetencer i forhold til at gennemføre digitale undervisningsforløb på et højt niveau. 12

13 Bilag 2. Udgangspunktet for CPH WEST Der redegøres i det følgende kort for CPH WESTs udgangspunkt. Skolens historie og geografi Skolens historie er præget af en række fusioner, senest med Kongsholm Gymnasium og hf i Fusionerne har haft stor betydning for skolens geografiske lokationer. Der er i dag afdelinger på fem adresser i København: Ishøj (eje), Albertslund (leje), Høje-Taastrup (eje), Ballerup (eje) og København NV (leje). Det er væsentligt at være til stede og synlig i skolens dækningsområde og derfor have udbud på flere adresser, men udbudsstederne er et led i en dynamisk proces, hvor lokationerne løbende må vurderes både med hensyn til udbud og økonomi. Skolens store udbud af uddannelser medfører desuden, at skolen for nogle uddannelser (eksempelvis frisøruddannelsen) fungerer som regionalskole, og for andre uddannelser (eksempelvis stx) fungerer som lokalskole. Skolens uddannelsesudbud og udbudsgeografi pr. august 2015 Ishøj Albertslund Ballerup Høje- Glentevej Taastrup Stx X X Hf X Hhx X X Htx X X EUD teknisk X X EUD X X X X merkantil 10. klasse X X X AMU X X X X Skolens organisation Den daglige ledelse varetages af direktør Eva Hofman-Bang samt den øvrige direktion bestående af vicedirektør Peter Christensen og ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen. I chefgruppen sidder desuden rektor Trine Ladekarl Nellemann, kursuschef Lars Mikkelsen og rektor Dorthe Heide. Der er ingen særskilte ledere af de enkelte geografiske afdelinger, idet uddannelsesledelse er det bærende princip i skolens organisering. Skolens samarbejdspartnere Skolens uddannelsesområder har forpligtende samarbejde med følgende aktører: Produktionsskoler, sprogskoler og VUC om KUU VUC er i Københavnsområdet om opkvalificeringskurser til erhvervsuddannelse Lokale gymnasier og regionen om fordeling af gymnasieelever Alle erhvervsskoler i regionen om Copenhagen Skills 13

14 SOSU C om uddannelse generelt Københavns Tekniske Skole om mulige fælles udbud af grundforløb VEU-center i København om AMU-udbud Derudover driver skolen det administrative fællesskab CPH S, der leverer administrative ydelser til SOSU C, Campus Bornholm, Brøndby Gymnasium og CPH WEST. Antal årselever Udvikling i antal årselever Årselever EUD-uddannelser Skolepraktik Gymnasiale uddannelser ekskl. Albertslund Gymnasiale uddannelser, Albertslund Lokofører Voksenuddannelserne VVU Voksenuddannelserne AMU Indtægtsdækket virksomhed I alt Note: Antallet af årselever øges markant i 2014 pga. fusionen med Albertslund Gymnasium og hf. 14

15 Bilag 3. Digitalisering af frisørafdelingen Rationalet ved en digitalisering Pædagogisk vil en digitalisering af afdelingen øge lærernes mulighed for differentieret undervisning. Materialerne fra Praxis er både velegnet til undervisning i teoretiske emner (gennemgang, repetition, referencer) og til lavere taksonomier af praktiske færdigheder (visning, eksemplariske instruktioner). Ved udvikling af eksempelvis simulationer vil systemet også kunne anvendes ved højere taksonominiveauer for praktiske færdigheder. Elevers brug af video m.m. er glimrende dokumentation som baggrund for feedback. Økonomisk vil systemet betyde, at undervisernes indsats fokuseres mere på vejledning og feedback til eleverne i stedet for gentagen formidling af et emne. Mere opgavebaseret undervisning giver bedre muligheder for fleksibilitet og differentiering. Der vil derfor kunne skabes et økonomisk/strukturelt rationale med fx fleksible holdstørrelser. Investering Praxis (tidligere Erhvervsskolernes Forlag) har for nyligt udviklet en grundbog for frisører, som både er en fysisk bog og en i-bog. Forlaget vil være interesseret i at udvikle yderligere sammen med os, da vi er den førende skole på området og tidligere har udviklet sammen med dem. Herudover kræver implementeringen et forholdsvist begrænset hardwareindkøb, medmindre man vælger, at alle elever skal have udleveret hardware. Desuden vil det være nødvendigt at indkøbe bogen til alle elever. Den fulde digitalisering med CPH WEST Tube, simulationer, virtuelle klipninger m.m. kræver yderligere investeringer i videoudstyr m.m. samt udvikling af simulationer. Det vil desuden være nødvendigt med særlig IT-support til at støtte den tekniske del af undervisningen. Dels til support i undervisningen, dels til den tekniske del af udviklingen af nye materialer. Pædagogisk udvikling af underviserne Den pædagogiske rolle ændres fra i stor udstrækning formidling til vejledning og feedback. Selv om underviserne er vant til at arbejde opgave- og projektbaseret, og det derfor ikke er så stort et spring som fra ren traditionel teoriundervisning, vil underviserne alligevel kunne opleve en følelse af at miste den pædagogiske kontrol, især hvis de ikke har 100% kontrol over teknikken. Derfor skal alle undervisere introduceres til og oplæres i brugen af systemet. 15

16 Budget Udgifter til hardware Projektorer WebCam til videokonference Installationsomkostninger I alt Udgifter til opkvalificering af lærere Lærerløn (30 lærere a ca. 3 dage) Udgifter til software Praxis Bogudgifter 1. år Bogudgifter pr. år I alt 1. år I alt pr. år

17 Bilag 4. Den digitale erhvervsuddannelse Digitaliseringstiltag på HG Ballerup Målsætning Digitaliseringen på HG Ballerup skal styrke elevernes digitale kompetencer, udfordre alle elever, så de blive så dygtige, som de kan, og ruste eleverne til fremtiden. IT indgår både som mål og som middel i undervisningen på HG Ballerup. Dermed er IT både noget, eleverne skal lære om (jf. et fag), og noget, de skal lære med. Digital infrastruktur Der er installeret projektorer, Apple TV (pågår) og SmartBoards i alle undervisningslokaler på HG Ballerup. Hertil har alle lærere fået tildelt en ipad og en bærbar MacBook computer. Der er oprettet to ipad-klasser, hvor eleverne skal bruge ipaden som læringsredskab i undervisningen. Teknologiinvesteringen er foretaget over fire år. HG Ballerup har uddannet to mentorer (Power Users) i brug af interaktive tavler og afsat tid til, at lærerne kan udveksle erfaringer og dele viden om brug af SmartBoard. På afdelingsmøderne i 2014 gav mentorerne minikurser til lærerstaben inden for forskellige temaer med inspiration og tips gennem praktiske øvelser. Herudover er der uddannet ipad-mentorer (Power Users) i digital pædagogik, som med tips, sparring og oplæg skal fremme lærerstabens brug af IT-midler i den daglige undervisning i de kommende år. Arbejdet med en systematisk brug af digitale læremidler er p.t. begrænset til ipadklasserne. Digitaliseringens betydning pædagogik og didaktik På HG Ballerup er fokus på at udnytte digitaliseringens muligheder og finde de områder, hvor digitalisering kan gøre en positiv forskel. Teknologier og tjenester bruges fleksibelt, og når det er relevant. Tanken er, at forskellige læringsrum og metoder understøtter hinanden. ipaden er et eksempel på den digitale udvikling på HG Ballerup, hvor elever løser danskopgaver og udforsker samfundet på minicomputeren. En ipad kan dog ikke erstatte en computer, som eleverne for eksempel bruger, når de skal skrive større opgaver. Erfaringer fra HG Ballerup peger på, at inddragelse af IT som et blandt mange værktøjer i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning forbedrer ressourceudnyttelsen. Digitaliseringen på HG Ballerup har medvirket til øget fleksibilitet, tilgængelighed og effektivitet. Hertil kommer muligheden for fleksibel læring. F.eks. distribuerer lærerne undervisningsforløb, tekster, instruktioner og hjemmeopgaver effektivt gennem internetbaserede teknologier bl.a. Meebook, Blendspace og Dropbox, som let kan tilgås på tværs af tid og rum via elevernes mobiltelefon, tablet eller computer. Lærere og elever kan dele tekster, billeder, videoer m.m. let og effektivt via digital distribution. F.eks. kan eleverne lynhurtigt og trådløst dele indholdet på deres ipads med resten af klassen på den elektroniske tavle via Apple-tv. 17

18 Det er HG Ballerups erfaring, at digitale læremidler kan understøtte differentiering og højne kvaliteten af undervisningen til glæde for elever med stærke og svage faglige forudsætninger. Digitaliseringen er med andre ord med til at gøre det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den enkelte elev. På HG Ballerup har digitaliseringen været med til at styrke arbejdet med multimodalitet, hvor en kombination af udtryksformerne billeder, video, tale og tekst inddrages i undervisningen. Det har affødt en større variation i undervisningen og brug af spændende elevaktiverende metoder, f.eks. Flipped Classroom. Her lægges den instruerende undervisning ud som små videoforedrag, som eleverne skal se som arbejdsøvelser. Det giver eleven mulighed for selv at bestemme tempo for tilegnelse af viden og repetitionsbehov. Videomaterialet kan grafisk illustrere pointer, og eleverne kan pause, spole og se videoerne sammen med andre i klassen. F.eks. kan læsesvage elever have glæde af mundtlig forklaring som supplement til teksten. Det kan gøre læsning nemmere og lette adgangen til viden. På HG Ballerup frigør metoden tid til, at eleverne kan fordybe sig, diskutere og lave opgaver i klassens fællesskab og få hjælp og sparring af lærer og klassekammerater. I ipadklasserne giver lærerne ofte online feedback til eleven via applikationen Explain Everything, hvor der er mulighed for at optage små film og give feedback med lyd, billeder og streger. Herudover bruger lærerne også elektroniske før- og eftertest til at synliggøre elevens læringsløft, f.eks. Socrative, som er et online test- eller quizværktøj, der kan bruges direkte i undervisningen. Det er HG Ballerups erfaringer, at digitale læremidler generelt bidrager til at effektivisere undervisningen. Det kan skabe mere tid til at tilgodese den enkelte elevs behov, så læreren kan fokusere på feedback og evaluering og se på, hvor der skal sættes ind i forhold til den enkelte elevs læringsmål. I ipad-klasserne har eleverne adgang til et digitalt penalhus i undervisningen med redskaber som f.eks. tablet, smartphone, lyd-, billede- og video til at tilegne sig viden med eller til at udtrykke sig med. Brugen af de nye medieteknologier synliggøres da også i HG Ballerups markedsføring, hvilket har bidraget til en øget elevrekruttering. Det er HG Ballerups erfaring, at de digitale tiltag har været med til at styrke elevaktivitet, motivation, trivsel, faglighed og inklusion. I den henseende kan digitalisering være med til at fremme, at flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse. Resultater Anvendelse Eleverne vurderer, at ipaden bruges helt eller delvist i omkring 80 % af undervisningen. 18

19 Fagligt løft karakterstigning Afdelingens første ipad-klasse blev færdig i juni ipad-klassens karaktergennemsnit i tre grundfagsprøver og en grundforløbsafprøvning lå på 6,56. En tilsvarende klasse uden ipad havde et karaktergennemsnit på 4,94 (lille materiale, kan ikke endnu dokumentere evidens for effekt). Forslag udbredelse af digitalisering til resten af organisationen Det kræver en samlet digitaliseringsstrategi (herunder allokering af ressourcer) fra centralt hold. Digitaliseringsstrategien bør forholde sig til: Anskaffelse af digitaliseringsteknologi til hele skolen (helhedsløsning, storindkøb, stordrift) Ressource- og kompetenceløft af støttefunktioner, herunder IT-support Fælles retningslinjer for IT-pædagogik Strategisk kompetenceløft af lærere, pædagogisk personale m.fl. Videndeling på tværs af CPH WEST med henblik på at kunne hjælpe, inspirere og støtte hinanden Tilpasning af skolens IT-politik/sikkerhedspolitik Der er en række gode erfaringer fra HG Ballerup, der vil kunne indgå i den samlede digitaliseringsstrategi. Det er dog ikke en erfaringsramme, der generisk kan overføres fra uddannelse til uddannelse. HG Ballerup vil fortsat arbejde med at styrke læringspotentialet med brug af digitalisering og kan rent strategisk være et digitalt fyrtårn for CPH West. 19

20 Bilag 5. Deltagere Fra bestyrelsen har følgende deltaget i strategiarbejdet: Fritjof Lind Bo Møller Sørensen Anja Trier Wang Lisbeth Harsvik samt skolens direktion I arbejdet har der desuden været nedsat to arbejdsgrupper for hhv. GYM og EUD/AMU med deltagelse af ledere og lærere. Arbejdsgrupperne har bestået af GYM: Anja Trier Wang, Rasmus Aare Nielsen, Trine Ladekarl Nellemann, Dorthe Heide, Knud-Erik Krøjer Hansen, Elisabeth Jessen, Astrid Tolvang-Nielsen EUD+AMU: Fritjof Lind, Peter Christensen, Lars Mikkelsen, Michael Jensen, Aila Hargbøl, Ulrich Jørgensen, Christine de Fine Lassen Sekretær: Steen Lassen 20

September 2015. Implementeringsplan. for CPH WEST strategi 2015-2020. del I

September 2015. Implementeringsplan. for CPH WEST strategi 2015-2020. del I September 2015 Implementeringsplan for CPH WEST strategi 2015-2020 del I 1 0. Baggrund Bestyrelsen for CPH WEST behandlede på sit møde 15. juni 2015 udkast til strategi 2015-2020, der var udarbejdet af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør

Stillings- og personprofil. Direktør Stillings- og personprofil Direktør Oktober 2015 Opdragsgiver CPH WEST Adresse Vejlebrovej 45-65 2635 Ishøj Telefon: 33 88 00 00 www.cphwest.dk Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsen Stillingen

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj www.eva.dk Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj Danmarks Læringsfestival d. 1. Marts 2017 Anne Katrine Kamstrup og Sonja Marie Staffeldt, Danmarks

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Runde 2 med workshops kl DEG Årsmøde 2017

Runde 2 med workshops kl DEG Årsmøde 2017 Når flere skoler bliver til én Runde 2 med workshops kl. 16.15-17.30 DEG Årsmøde 2017 #deg2017 95 af den mange institutioner er blevet til 33 Siden 2000 er der sket 52 fusioner på tværs af ungdomsog voksenuddannelser

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere