Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2008"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: Selskabsmeddelelse nr Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise og strid modvind på de finansielle markeder det seneste års tid, har Nordjyske Bank formået at fastholde den positive udvikling og de gode resultater. Resultat før skat på 9 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 17 pct. Nettorenteindtægter øget med 1 pct. til i alt 136 mio. kr. Gebyrer og provisioner, netto er reduceret med 8 mio. kr. til 44 mio. kr. Basisindtægter forøget med 3 mio. kr. til i alt 195 mio. kr. Omkostningerne som budgetteret forøget med 6 mio. kr. til i alt 18 mio. kr. Basisindtjening, før nedskrivninger, på 87 mio. kr. Ingen engagementer i det mere spekulative ejendomsmarked. Fortsat ingen nedskrivninger på udlån m.v. Resultat efter skat 69 mio. kr. mod 76 mio. kr. året forud. Banken ledelse anser resultatet for tilfredsstillende. Forventningerne til hele 28 fastholdes Banken forventer uændret en basisindtjening før nedskrivninger på mellem 14 og 16 mio.kr. - mod realiseret 153 mio. kr. i 27. Udover nedskrivningsposten på udlån, hvor der ikke forventes nogen væsentlig ændring i nedskrivningsforholdene i forhold til 1. halvår, vil det samlede resultat være påvirket af årets samlede kursregulering på noterede værdipapirer m.v., hvor kursreguleringen pr. 3. juni d.å. udgjorde en gevinst på 3 mio. kr. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22 CVR-nr

2 Dato: Side: 2 Forretningsomfang og balance Bankens udlån er i løbet af det seneste år forøget med 72 mio. kr. til i alt 5,4 mia. kr. - svarende til en vækst på 15 pct. I samme periode er indlån (excl. indlån i puljeordninger) vokset med 586 mio. kr., eller 17 pct. til i alt 4, mia. kr. Udviklingen i indlån i puljeordninger er påvirket af en igangværende omlægning af bankens pensionspuljeordninger til individuelle depoter med investeringsaftaler. Det samlede bogførte forretningsomfang - summen af indlån, udlån og garantier - er det seneste år forøget med 624 mio. kr. til i alt 11,5 mia. kr. ved udgangen af juni måned i år - en stigning på 6 pct. Hertil kommer at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt næsten 6 mia. kr. Inklusive formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således næsten 18 mia. kr. Den samlede balance er forøget med 771 mio. kr. til i alt 7,9 mia. kr. Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) 28 1/1-3/6 6 mdr. 27 1/1-3/6 6 mdr. 27 1/1-31/12 12 mdr. Nettorenteindtægter m.v.... Gebyrer og provisioner m.v. netto... Netto rente- og gebyrindtægter... Andre driftsindtægter... Basisindtægter... Omkostninger... Basisindtjening før nedskrivning m.v.... Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender.. Basisindtjening... Kursregulering af noterede værdipapirer m.v.... Resultat før skat... Resultat efter skat Basisindtjening, før nedskrivningerpå 87 mio. kr. Den internationale krise har sammen med tilbageslaget i den indenlandske økonomi sat sine tydelige spor på de finansielle markeder i form af; knap likviditet, og dermed dyrere likviditet, og dermed højere rente på såvel indlån som udlån i pengeinstitutterne markante fald i aktie- og obligationskurser, ikke mindst finansielle aktier har været under pres. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

3 Dato: Side: 3 Nettorenteindtægter er i første halvår forøget med 13 mio. kr., eller 1 pct, sammenlignet med samme periode i 27 - til i alt 136 mio. kr. Gebyrer og provisioner m.v. netto udviser, sammenholdt med første halvår 27, et fald på 8 mio. kr. til i alt 44 mio. kr. Dette fald kan i al væsentlighed henføres til et lavere aktivitetsniveau inden for kapitalforvaltning og handel med værdipapirer - en udvikling som kan tilskrives de vanskelige forhold på børsmarkederne. Som et led i bankens strategiske udvikling, og med henblik på at styrke bankens personaleressourcer, er der i første halvår 28 igangsat en række uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Dette er sammen med en mindre stigning i medarbejderstaben den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne på 5 pct. til i alt 18 mio. kr. Basisindtjeningen før nedskrivninger på 87 mio. kr. svarer til de forventninger, som banken udmeldte i forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten for første kvartal 28. Ingen engagementer i det mere spekulative ejendomsmarked Den samfundsøkonomiske udvikling har sammen med den internationale kreditkrise medført et fald i ejendomspriserne og en efterfølgende afmatning i ejendomsmarkedet. Resultatet er ikke udeblevet, idet en række ejendomsudviklingsselskaber og ejendomsinvesteringsselskaber er kommet i økonomiske vanskeligheder. Tab og tabsudsigter på større aktører inden for dette mere risikobetonede og meget konjunkturfølsomme - og dermed mere spekulative segment af ejendomsmarkedet - er konsekvensen af tilbageslaget i ejendomsmarkedet. Nordjyske Bank har ingen engagementer med dette segment af ejendomsmarkedet. Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender, med henblik på opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I første halvår 28 er der foretaget nye nedskrivninger på 16 mio. kr., medens der er tilbageført nedskrivninger for 11 mio. kr. Nettonedskrivningen på 5 mio. kr. dækkes af modtagne renter på nedskrevne fordringer, således er bankens resultat for første halvår kun i beskendt omfang påvirket af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Nettonedskrivningen for første halvår 28 andrager,3 mio. kr. I samme periode sidste år blev der tilbageført nedskrivninger for 5 mio. kr. netto. Vanskelige forhold på børsmarkederne På grund af den internationale kreditkrise har aktiemarkedet det seneste år været præget af en negativ udvikling. Dette har, sammen med en rentestigning de seneste måneder, medført et kurstab på bankens beholdning af noterede obligationer og aktier på 23 mio. kr. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

4 Dato: Side: 4 I foråret har banken indgået en aftale med Nykredit om slutafregningen i forbindelse med Nykredits tidligere køb af bankens aktier i Totalkredit. I den forbindelse er der ekstraordinært indtægtsført 26 mio. kr. i kursavance i første halvår. Den samlede kursregulering af værdipapirer andrager således 3 mio. kr. i nettoindtægt. Til sammenligning var der i første halvår 27 en positiv kursregulering på 8 mio. kr. Et tilfredsstillende resultat før skat på 9 mio. kr. Resultatet før skat på 9 mio. kr. forrenter bankens egenkapital med 17 pct. p.a. Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende. Egenkapitalforklaring (beløb i mio. kr.) Egenkapital primo... Periodens resultat, efter skat... Netto vedr. køb/salg af egne aktier... Udbetalt udbytte... Egenkapital ultimo, incl. periodens resultat /1-3/6 6 mdr /1-3/6 6 mdr Kapitalforhold og soliditet Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager pr. 3. juni 28, efter indregning af periodens resultat i kernekapitalen, 12,2. Finansielle risici Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Den samlede gearing af udlån er moderat - 5,1 gange bankens egenkapital. Incl. garantier andrager den samlede kreditgearing 6,1 gange egenkapitalen. I tilknytning hertil kan det oplyses, at banken ikke har eller har haft positioner i finansielle instrumenter med tilknytning til de såkaldte subprime-lån, samt at banken ikke har udlån eller garantier til det mere spekulative ejendomsmarked. Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for ændringer i renteniveauet og udsving i valutakurserne. Ultimo juni 28 androg bankens renterisiko, det vil sige det tab/den gevinst, banken risikerer at lide/opnå ved en ændring i den effektive rente på 1 procentpoint, 5, mio. kr. og valutarisikoen (udtrykt ved indikator 2) androg 565 t.kr. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

5 Dato: Side: 5 Likviditet Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken og egenkapital - og at yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Banken tilstræber således ikke at være afhængig af at skulle finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsindskud hentet uden for bankens almindelige kundekreds. Som det fremgår af noterne 6 og 8 har banken en komfortabel likviditetssituation. Bankens korte pengemarkedslån modsvares af korte pengemarkedsplaceringer i Danmarks Nationalbank, og det langsigtede fundingbehov er sikret med seniorlån for 1,2 mia. kr. med en restløbetid på 2-4 år. Tidsindskud, jf. note 9, har en begrænset og stabil størrelse på 9-1 pct. af bankens indlån, excl. indlån i puljeordninger. Usikkerhed ved indregning og måling Resultatet for første halvår 28 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Og der er ikke, efter periodens afslutning, indtruffet hændelser, som har væsentlig indflydelse på periodens resultat, aktiver og passiver samt den finansielle stilling ved udgangen af juni måned 28. Det er ledelsens vurdering, at der - bortset fra en mindre usikkerhed forbundet med opgørelsen af de gruppevise nedskrivninger på udlån, som er baseret på en ratingmodel, der løbende videreudvikles via backtest m.v. - ikke er usikkerhed med hensyn til indregning og måling. Koncernredegørelse Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for første halvår 28 er medtaget i bankens resultatopgørelse under posten resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Da datterselskabets virksomhed er ubetydelig i forhold til banken, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Anvendt regnskabspraksis Bankens halvårsrapport er opstillet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt bestemmelser og vejledninger udstedt af Finanstilsynet. Disse bestemmelser er forenelige med internationale regnskabsstandarder fastlagt af IASB (International Accounting Standards Board). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

6 Dato: Side: 6 2 års hovedtal beløb i mio. kr. Resultatopgørelse: 1. halvår halvår 27 Pr. 31/12 27 Netto renteindtægter... Gebyrer og provisioner m.v., netto... Netto rente- og gebyrindtægter... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber... Andre driftsindtægter m.v. *)... Basisindtægter... Udgifter til personale og administration... Andre driftsudgifter m.v.... Omkostninger... Basisindtjening før nedskrivninger på udlån... Nedskrivning på udlån... Basisindtjening... Kursregulering af noterede værdipapirer og ekstraordinær kursavance vedr. sektoraktier *)... Resultat, før skat... Resultat efter skat 135,8 43,7 179,5, 14,6 194,1 15,6 2,3 17,9 86,2,3 85,9 3,6 89,5 69,5 122,9 51,7 174,6, 17,2 191,8 99,4 2,9 12,3 89,5-5, 94,5 8,8 13,3 75, Kursreguleringer i alt, indregnet i de med *) mærkede poster... 15,3 23,4 28 Balance: Aktiver i alt... Udlån... Garantier... Indlån... Egenkapital Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

7 Dato: Side: 7 2 års nøgletal: 1. halvår halvår 27 Hele 27 Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a.... Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a , 13,2 22, 16,1 18,3 14,3 Omkostninger i % af basisindtægter... Indtjening pr. omkostningskrone... 55,6 1,83 53,3 2,6 57,5 1,92 Solvensprocent... 12,2 1,4 1,1 Basiskapital før fradrag i forhold til vægtede aktiver... 16,8 16, 15,2 Renterisiko... Valutaposition... Valutarisiko...,6 61,6,1 1, 135,9,1,2 87,5,1 Udlån i forhold til indlån, %... Udlån i forhold til egenkapital... Periodens udlånsvækst, % ,3 5,1 6,4 19, 4,8 7, 114,6 4,9 16,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... 6,4 4,7 42,6 Summen af store engagementer - i forhold til basiskapital efter fradrag... - i forhold til basiskapital før fradrag... 66,3 33,6 9,3 23,4 111,1 14, Nettonedskrivningsprocent p.a.... Akkumuleret nedskrivningsprocent...,1 2,, 2,2 -,1 1,9 Nordjyske Bank-aktien: Resultat pr. aktie p.a.... Børskurs, aktie p.a.... Indre værdi, aktie p.a.... Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E)... Børskurs / indre værdi pr. aktie... 17,3 133, 136,6 7,7,97 18,8 22, 121,4 11,7 1,81 17,5 182, 13,5 1,4 1,39 Medarbejdere ultimo, omregnet til heltidsansatte Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

8 Dato: Side: 8 Forventningerne til 28 som helhed Med baggrund i det realiserede resultat for første halvår 28 og forventningerne til de resterende 6 måneder af regnskabsåret fastholder banken de forventninger til hele 28, der er tidligere er meldt ud i forbindelse med offentliggørelse af bankens resultat for første kvartal 28. Basisindtjening, før nedskrivninger på udlån m.v., forventes uændret at blive på mellem 14 og 16 mio. kr., mod realiseret 153 mio. kr. i 27. Udover nedskrivningsposten på udlån, hvor der ikke forventes nogen væsentlig ændring i nedskrivningsforholdene i forhold til 1. halvår, vil det samlede resultat være påvirket af årets samlede kursregulering på noterede værdipapirer m.v., hvor kursreguleringen pr. 3/6 d.å. udgjorde en gevinst på 3,6 mio. kr. Finanskalender for november 28 Offentliggørelse af delårsrapport vedr. 9 måneder af 28. For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain formand for bestyrelsen Jens Ole Jensen administrerende direktør Bilag: Resultatopgørelse, balance, noter samt ledelsespåtegning, i alt 8 sider. Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

9 Dato: Side: 9 Resultatopgørelse note 1/1-3/ kr. 1/1-3/ kr. Hele kr. Renteindtægter... Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v.... Gebyrer og provisionsindtægter. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer... Andre driftsindtægter... Udgifter til personale og administration... Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter... Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

10 Dato: Side: 1 Balance note Pr. 3/ kr. Pr. 3/ kr. Pr. 31/ kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris... Obligationer til dagsværdi... Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... Aktiver tilknyttet puljeordninger.. Grunde og bygninger i alt... - Investeringsejendomme... - Domicilejendomme... Øvrige materielle aktiver... Udskudte skatteaktiver... Midlertidigt overtagne aktiver... Andre aktiver Aktiver i alt Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

11 Dato: Side: 11 Balance note Pr. 3/ kr. Pr. 3/ kr. Pr. 31/ kr. PASSIVER: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker... Indlån og anden gæld... Indlån i puljeordninger... Udstedte obligationer til amortiset kostpris... Aktuelle skatteforpligtelser... Andre passiver... Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser... Hensættelser til udskudt skat... Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital... Opskrivningshenlæggelser... Andre reserver... Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

12 Dato: Side: 12 Noter 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker *)... Udlån og andre tilgodehavender *)... Obligationer... Afledte finansielle instrumenter i alt... Øvrige renteindtægter... 1/1-3/ kr /1-3/ kr Hele kr Renteindtægter i alt *)Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagekøbsforretninger: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... Udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Gæld til kreditinstit. og centralbanker *)... Indlån og anden gæld *)... Efterstillede kapitalindskud... Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt *)Heraf renteudgifter og hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

13 Dato: Side: 13 Noter 1/1-3/ kr. 1/1-3/ kr. Hele kr. 4. Kursreguleringer Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi... Obligationer... Aktier m.v.... Investeringsejendomme... Valuta... Afledte finansielle instrumenter... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion... Direktion, reg. af pensionsforpligtelser. Bestyrelse... Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger... Pension... Udgifter til social sikring m.v Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af bankens ledelse. Pensionstilsagn til direktionen er regnskabsmæssigt afdækket. Gns. antal heltidsbeskæftigede medarbejdere Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

14 Dato: Side: 14 Noter 6. Tilgodehavender hos kreditinstituter og centralbanker Anfordringstilgodehavender... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år... Pr. 3/ kr Pr. 3/ kr Pr. 31/ kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Heraf tilgodehavender hos centralbanker Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Primo... Nedskrivninger i perioden... Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet... Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo... Nedskrivninger i perioden... Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet... Andre bevægelser... Ultimo Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

15 Dato: Side: 15 Noter 8. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år... Pr. 3/ kr Pr. 3/ kr Pr. 31/ kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring... Restløbetid - til og med 3 måneder... - over 3 måneder til og med 1 år... - over 1 år til og med 5 år... - over 5 år Indlån og anden gæld i alt Fordelt på kategorier - anfordring... - opsigelse... - tidsindskud... - særlige indlån Indlån og anden gæld i alt Eventualforpligtelser Garantier m.v. i alt Øvrige forpligtelser Pantsatte aktiver: Obligationer pantsat til sikkerhed for gæld til Danmarks Nationalbank Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

16 Dato: Side: 16 Ledelsespåtegning Vi har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 3. juni 28 for Nordjyske Bank A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapitalen er opfyldt. Frederikshavn, den 5. august 28 Direktionen Jens Ole Jensen adm. direktør /Bjarne Haugaard underdirektør Bestyrelsen Hans Jørgen Kaptain Erik Broholm Andersen Oluf Andersen Per Lykkegaard Christensen Tina Hansen Hanne Karlshøj Henrik Lintner Arne Ugilt Sten Uggerhøj Nordjyske Bank, Direktionen Tel Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax BIC/SWIFT:EBANDK22

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.02.2009 10.02.2009 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5000 Selskabsmeddelelse nr. 01.2009 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 18.5.29 Dato: Vor ref.: direktionen 18.5.29 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 6.29 Kvartalsrapport pr. 31. marts 29 Tilfredsstillende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 vestjyskbank Kvartalsrapport 2 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 3 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse 9 Finanskalender 14 Ledelsens påtegning 15 Revisorernes

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere