Rønbækskolens it-strategi version forår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011"

Transkript

1 Rønbækskolens it-strategi version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010

2 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5 Hardware...5 Netetik...6 Uddannelse...7 Skole-hjem...9 Skolebiblioteket...9 Pædagogisk it-vejleder side 2 af 10

3 Indledning Udviklingen og den øgede anvendelse af it i vores hverdag gør det vigtigt at indtænke nye roller mellem lærere og elever i undervisningen. Rønbækskolens it-strategi udspringer dels af et behov fra medarbejderne om mere fokus på it i form af hardware, software og uddannelse, og dels af nye krav til inddragelse af it i undervisningen som beskrevet i faghæfte 48. Den pædagogiske dag afholdt d. 5. august 2010 danner grundlag for denne strategi, der har sit afsæt i Faghæfte 48 og Favrskov kommunes it-strategi, samt de enkelte fags delmål omkring it fra Fælles mål. I overvejelserne for anvendelse af it og medier i undervisningen står fire temaer centralt i faghæfte 48: informationssøgning og informationsindsamling produktion og formidling analyse kommunikation, videndeling og samarbejde It-strategien har fokus på hele skolen. Arbejdsgruppen bestående af pædagogiske itvejledere, skolebibliotekar og ledelsen sikrer en løbende evaluering af strategien. Den slutevalueres i efteråret 2014, hvor en ny it-strategi udformes. I en årrække har der på Rønbækskolen været fokus på juniorpc-kørekortet som er baseret på it-færdigheder indenfor forskellige pc-programmer. Med faghæfte 48 lægges der op til at vi skal integrere it i alle fag. It skal ikke opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed". Vi skal ikke opfatte "digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it" (faghæfte 48). Det er altså ikke tilstrækkeligt at kunne bruge de digitale medier. Eleverne skal have digitale kompetencer. Hensigten med denne it-strategi er at rette fokus på ikke kun at undervise i it, men også at undervise med it og gennem it. Undervisning i it, med it og gennem it Eleverne har mange it-færdigheder. De er dygtige til det tekniske, men mangler refleksion og kritisk stillingtagen til medier og medie-produktion. Det er derfor vigtigt at skabe læringssituationer, der giver eleverne mulighed for refleksion og kritisk stillingtagen til disse medier. Undervisning i it har til formål at eleverne tilegner sig færdigheder eller redskaber som pt. kræves af samfundet. Et eksempel på dette er pc-kørekortet. Fokus er her på, at side 3 af 10

4 eleverne lærer at bruge redskaberne, ikke hvad de bruger dem til, og hvordan de bruger dem. Undervisning med it har til formål, at eleverne tilegner sig konkrete kundskaber i diverse fag. [1] Formålet ligger således uden for it selv it er et redskab til at opnå noget andet: Nemlig kundskaber indenfor de traditionelle skolefag. Et eksempel på dette er Matematik i Måneby. Undervisning gennem it er kendetegnet ved, at it ses som et medie ikke for lærerens eller andres overførsel af information til eleven (det er den forståelse, som vi betegner Undervisning med it ) men for elevens konstruktion, iagttagelse og kommunikation af og med verden. Det er læreprocesser, hvor børn kan designe budskaber og ting gennem teknologien (learning by doing). I undervisning gennem it, er it hverken et mål i sig selv eller et mål for noget andet, men et medie for elevernes interaktion med verden. Først når der er tale om undervisning gennem it realiseres de nye former for samarbejde, kommunikation og produktion. Udfordringen for undervisere bliver at udvikle en it-baseret fagdidaktik, således at man er bevidst om målet med anvendelse af it i undervisningen. side 4 af 10

5 Digitale læringsmidler Status Skolens computere er udstyret med kontorpakken fra Open Office. Derudover har skolen licenser til en række digitale læringsmidler. Skolen har et kommunikations- og videndelingsværkstøj i form af elev, forældre og personale-intra. Vision Skolens computere skal i fremtiden været dækket ind med digitale læringsmidler, som er nødvendige for at kunne leve op til kravene i Faghæfte 48. Det gælder naturligvis de almindelige kontorprogrammer som tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer. Men det gælder også mere specialiserede funktioner som billedbehandling, desktoppublishing, videoredigering, lydredigering, hjemmesideproduktion, kollaborativ skrivning[2] og wikier. Disse funktioner skal ikke nødvendigvis dækkes af dyre købeprogrammer. Der skal derfor være særligt fokus på de ressourcer, der ligger i skyen [3], dvs. den gratis web 2.0[4] software, som er tilgængeligt via internettet. Disse ressourcer har to fordele. For det første indeholder de nogle muligheder og funktioner, som ikke umiddelbart er tilgængeligt i de traditionelle kontorprogrammer. Det kan være billedbehandling, redigering af lyd, hjemmesideproduktion, animation og produktion og redigering af film. Derved giver de gratis ressourcer mulighed for at leve op til de krav, der er i faghæfte 48 om produktion og formidling. For det andet rummer disse programmer mulighed for kollaborativt arbejde via computeren. Det kan være wiki er, mindmaps eller kollaborative skriveredskaber som f.eks. google.docs. Dette gør det muligt at leve op til kravene i faghæfte 48 om kommunikation, videndeling og samarbejde. Eleverne vil have mulighed for at tilgå disse programmer, uanset hvor de befinder sig. En betingelse for at disse programmer rent faktisk bliver anvendt er naturligvis, at lærerne får kendskab til dem og bliver klædt på til at bruge dem, således at de kan tænke dem ind i en it-fagdidaktisk sammenhæng. Delmål Fra starten af skoleåret 2011/2012 bliver der udarbejdet en liste over hvilke købeprogrammer skolen råder over og hvilke funktioner, der kan dækkes ind gennem ressourcer, som ligger i skyen. Denne liste gøres tilgængelig for alle skolens undervisere på personaleintra, således at det er let og hurtigt at danne sig et overblik. Listen revideres løbende. De pædagogiske it-vejledere og skolebiblioteket tilbyder råd og vejledning i programmerne. Hardware Status Skolen har 8 activeboards placeret i fællesrum og faglokaler, og der er derudover, i skrivende stund bestilt yderligere 8 activeboards til skolen. De nye activeboards skal side 5 af 10

6 placeres i klasselokalerne på 2 udvalgte årgange, og lærerne på disse årgange skal anvende activeboards i den daglige undervisning. På biblioteket er der et multimedielokale med 16/20 stationære computere, og derudover er der placeret mindre puljer på 4-8 stationære computere i årgangenes fællesrum. Med indkøbet af 80 bærbare computere og de gamle bærbare, er der etableret 8 vogne med hver 12 bærbare computere, som er strategisk placeret i forhold til de enkelte afdelinger rundt på skolen tæt på årgangene. Der er etableret trådløst netværk, som dækker hele skolen. Det er muligt at arbejde med skolens bærbare pc er overalt på skolen, og samtidig kan elever medbringe egne pc er og logge på det trådløse netværk via uni-login. Vision 75 procent af skolens årgange og faglokaler har activeboard, og der er etableret læringsøer med computere og touchskærme på skolens bibliotek. Der er opsat aflåselige elevskabe med indlagt strømforsyning til 50 procent af eleverne, som de har mulighed for at leje, hvor de kan opbevare de materialer de benytter i forbindelse med den daglige undervisning, herunder egen medbragt computer. Delmål Multimedielokalet nedlægges som computerrum, da skolen satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. De 16 computerne integreres på biblioteket i arbejdspladser med mulighed for samarbejde. Det skal være muligt for eleverne at opbevare egne medbragte pc ere sikkert i aflåste skabe, der kan lejes af den enkelte elev, og hvor der er mulighed for opladning af elevernes pc er. Fremover indkøbes årligt activeboards til en til to årgange, så det er muligt, at de årgange der har activeboards i klasselokalerne kan fortsætte med det de efterfølgende år. Netetik Status Medarbejdere Der er udarbejdet retningslinier for brug af elektronisk kommunikation. Forældre Skolebestyrelsen har udarbejdet retningslinier for forældres brug forældreintra. Elever Pt. ingen retningslinier. side 6 af 10

7 Vision Elever Eleverne skal lære at forholde sig til flere ting i forbindelse med webetik. De skal kende til reglerne om copyrigt og forholde sig til dem i praksis. De skal undervises i god netetik, således de kan klædes på til at færdes i velkendte og nye sociale digitale netværk som f.eks facebook. Retningslinierne for brugen af kommunikation skal revurderes og fremadrettet redigeres hvert 2. år. Velkendte faciliteter som mails og chat samt sociale tjenester som eksempelvis Facebook indgår i undervisningsforløb. Det overordnede ideal er, at eleverne skal tage ejerskab af Rønbækskolens etik i forbindelse med deres anvendelse af it, og anvendelse af it skal ikke have form af snærende adfærdsregler, som kan vise sig at virke begrænsende i undervisningen. Forbud mod f.eks. mobiltelefoner eller brug af bestemte hjemmesider hører en mere teknologiforskrækket tid til. Men dette fordrer naturligvis en grundig og løbende undervisning i webetik. Skolerne skal ikke begrænse elevernes adgang til internettet, men i stedet arbejde målrettet med at sikre, at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god opførsel på internettet (faghæfte 47 - Elevernes alsidige personlige udvikling s. 7) Delmål De nuværende retningslinier for webetik for medarbejdere og forældre er revideret inden udgangen af skoleåret Der er udarbejdet retningslinier for webetik i forbindelse med elevernes brug af kommunikation igennem it. Uddannelse Medarbejdere En væsentlig forudsætning for, at skolens visioner for it i undervisningen kan realiseres, er naturligvis, at alle skolens medarbejdere klædes på, til de udfordringer it giver. Hvis der blandt medarbejderne er nogle, der har behov for at få udvidet deres itkundskaber, f.eks. i relation til brug af digitale læringsmidler, kan de pædagogiske itvejledere vejlede medarbejderne på disse områder. Samtidig skal der være fokus på itrelaterede eksterne kurser og videreuddannelse. Medarbejderne skal have mulighed for at drage nytte af hinandens erfaringer. Der vil blive oprettet en videnbank på personaleintra, hvor man kan oploade undervisningsforløb, gode links og ideer. side 7 af 10

8 Skolen planlægger for nuværende at investere i activeboards, således at de forefindes i alle klasselokaler. For at denne investering skal være nyttig, er det en forudsætning, at alle skolens lærere får undervisning i brug af activeboards. Denne undervisning skal have fokus på det fagdidaktiske område og ikke så meget på det tekniske. Skolen vil i fremtiden holde sig orienteret om udviklingen indenfor it og tilrettelægge investeringer i forhold til denne udvikling. Elever Tiden er vokset fra den traditionelle undervisning i it, som den f.eks. kom til udtryk i juniorpc-kørekortet. Ifølge faghæfte 48 skal it indgå som en naturlig del af undervisningen. It er ikke noget særligt i sig selv. Det er et helt naturlig redskab i det 21 århundredes folkeskole. Undervisningen af eleverne i forskellige it-færdigheder skal derfor foregå, når behovet opstår i undervisningen. De almindelige kontorprogrammer skal indgå som naturlige redskaber i undervisningen så tidligt som muligt i elevernes skolegang, dvs. helst allerede fra 1. klasse. Udover de almindelige kontorprogrammer skal eleverne i løbet af deres skoletid have opbygget et digital penalhus, der billedligt dækker over et mobilt it-baseret redskab, der kan bruges til formidling, lagring og bearbejdning af de forskellige digitale udtryksformer. Det omfatter også brugen af forskellige programmer fra skyen samt undervisning i søgeteknikker og netetik. Det digitale penalhus er også en hjælp til læreren til at komme i gang med at bruge it i undervisningen. Fokus skal være at integrere brugen af programmerne i et konkret undervisningsforløb. Faghæfte 48 har fire temaer (se indledning) der beskriver, hvordan it skal inddrages i den faglig og tværfaglige undervisning. Alle fire temaer skal være integreret i undervisning både i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen. Men der er naturligvis forskel på hvordan en 1. klasse arbejder med informationssøgning, og hvordan en 9. klasse gør det. Som inspiration til dette arbejde er der udarbejdet et idékatalog som tillæg til it-strategien (er under udarbejdelse). Vision Alle bidrager med gode it-baserede undervisningsforløb til videnbanken. Medarbejdere deltager efter behov i kurser og får derudover støtte og vejledning. I fagudvalgene skal der løbende foregå faglig sparring i at anvende forskellige læringsressourcer til at opnå de faglige mål for fagene. Konkrete eksempler på inddragelse af it i de enkelte fag skal prioriteres og diskuteres. Derved får alle medarbejdere på Rønbækskolen gradvis opgraderet deres itkompetencer og får opbygget en erfaring i at anvende it i undervisningen. side 8 af 10

9 Delmål Der skal udarbejdes mindst ét eksempel på undervisningsforløb for hver afdeling, hvor it er en integreret del. Afdelingskoordinatoren er tovholder på denne opgave. De pædagogiske it-vejledere er til rådighed for lærerne med faglig vejledning og faglig sparring. Eksempler på undervisningsforløb kunne være: Simple søgeteknikker, brug af kollaborative skriveredskaber og wikier. Der oprettes et faneblad under it på personaleintra, som kan fungere som vidensbank. Her kan de ovenfor beskrevne undervisningsforløb samt andre undervisningesforløb ses og hentes. Skole-hjem I skole-hjem samarbejdet skal vi sikre, at forældrene bliver orienteret på forældremøder om skolens inddragelse af it i undervisningen, og den betydning det får for skolens læringsmiljøer, som eleverne til daglig kommer til at arbejde i. Skolebiblioteket Skolebibliotekets opgave er at fungere som læringscenter og samle de mange aktiviteter, der vedrører kultur, medier og læring i skolen. Det rummer både en kultur-, en medie- og en læringsdimension. Omdrejningspunktet er en bred forståelse af ordet læring, og i forhold til eleverne er skolebiblioteket det udvidede klasseværelse, hvis opgave er at bringe verden ind på skolen og gøre den interessant og relevant for eleverne. Skolebiblioteket har udviklet sig gennem årene fra et materialeudleveringssted over et servicecenter, til nu at være skolens multilære- og værested samt til at fungere som læringscenter. Status 4+2 computere i nærheden af multimedielokalet, 1 computer fastmonteret på en søjle til søgning af materialer, 2 administrative computere der også bruges som udlånscomputere. Biblioteket står for at vurdere og indgå aftaler med forskellige firmaer vedrørende betalingswebsider. Vision Elevernes læring tager afsæt i analoge, digitale og laborative undervisningsmidler. De agerer enkeltvis, i grupper eller klassevis, og deres besøg er målrettede eller inspirationssøgende. Skolebiblioteket er et multilæringssted. Activeboardet på skolebiblioteket skal være tilgængeligt for både elever og lærere, og integreres i biblioteksundervisningen. Activeboardet er tændt hele skoletiden og fungerer som skolens digitale opslagstavle. side 9 af 10

10 Lærred og projektor kan kobles til interaktiv tavle, og kan således fungere som foredragssal til projektfremlæggelser, forældremøder m.m. Der opsættes forskellige typer af computerøer - nogle der lægger op til gruppearbejde (flere mus pr computer og stor skærm), individuel arbejde i fællesskab, og helt individuelle arbejdspladser. At lytte og opleve bøger via digitale medier (mobiltelefonen, I-pods, m.m.) bliver en del af det tilbud, som skolebiblioteket tilbyder sine brugere. Eleverne inspireres således til at kombinere deres interesse for brug af digitale medier samt interaktivitet via internettet med det at læse en bog. Ved at læse og anmelde en bog i deres eget medie motiverer det elevernes lyst til at læse og tilegne sig ny viden. Delmål Skolebiblioteket indrettes, så der er plads til fordybelse i små nicher, til arbejde og samarbejde ved arbejdsborde, til oplæg og fremlæggelser og til forundring med udstillinger og forundrinsscenarier. Bogpuljen ændres fra kun at omhandle indkøb af bøger, til at dække bredt indkøb af læringsmidler. Bibliotekarerne deltager i kurser på VIA CFU og lokale kurser og holder sig orienteret om, hvor der er kurser. De bliver klædt på til at inddrage bl.a facebook og og mobiltelefoner i undervisningen, samt podcast. Dele af den ønskede hardware opsættes. Pædagogiske it-vejledere og skolebibliotekarer holder et månedligt møde, hvor it-strategien, vores arbejdsområder og indsatser for såvel lærere, elever og forældre drøftes. Pædagogisk it-vejleder I skoleåret 2010/2011 har Rønbækskolen fået uddannet tre pædagogiske it-vejledere. Målet med skoleåret er at få udarbejdet en it-strategi, som er gældende fra august Udover at have været på uddannelse deltager de pædagogiske it-vejledere løbende i kurser, foredrag og it-arrangementer uden for skolen. De pædagogiske it-vejledere indgår i et samarbejde med andre pædagogiske it-vejledere fra andre skoler i Favrskov Kommune. På Rønbækskolen er de pædagogiske it-vejlederes opgave at være tovholdere og facilitere implementeringen af skolen it-strategi. Der sker gennem vejledning og faglig sparring af pædagoger og lærere enkeltvis, i team og i fagudvalg. [1] Gerken og Gynther: Mellem know how og how know Iagttagelse af it-integration [2] Når flere skriver sammen på ét dokument online, f.eks. google.doc. [3] Et andet ord for ressourcer, der findes på nettet, og så derfor er tilgængelige overalt. [4] Web 2.0 refererer til anden generation af tjenester, der er tilgængelige på internettet, der lader brugere samarbejde om og dele information online. side 10 af 10

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den Digitale Skole. - På vej mod 2015. Børne og Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Den Digitale Skole. - På vej mod 2015. Børne og Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Den Digitale Skole - På vej mod 2015 Børne og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indhold Del 1 Strategi- Den Digitale Skole... 3 Vision... 4 Status... 5 IT didaktik...

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 Indhold Indledning 3 Vision og baggrund 4 Status 5 Pædagogiske visions- og fokusområder 7 Ansvar for implementering

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Undervisning på Rønbækskolen

Undervisning på Rønbækskolen Undervisning på Rønbækskolen Rønbækskolen november 2010 Emneundervisning På Rønbækskolen underviser vi på mange forskellige måder. Bag undervisningen ligger didaktiske og pædagogiske overvejelser, som

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Den dag skolens mure forsvandt

Den dag skolens mure forsvandt Den dag skolens mure forsvandt Af Stig Toke Gissel, UCLillebælt Internettet er flittigt brugt i undervisningen i folkeskolen. Men skolerne ville kunne høste store didaktiske og praktiske fordele ved at

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere