Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne"

Transkript

1 1 Nr årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af kasserer: På valg er Jytte Gyldenløve 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Næstformand Claus Pedersen (ønsker ikke genvalg) Harald Jørgensen Jan Urskov 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er: Marianne Brenholdt Peter Storm Suppleant Klaus Ribe 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse under pkt. 8, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2 2 Aktivitetskalender kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Bestyrelsesmøde kl.19:00 Bestyrelsesmøde kl.12,30 Standerstrygning kl 19:00 Bestyrelsesmøde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Bestyrelsesmøde Lokalplan for Nappedam Lystbådehavn. Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. august vedtaget at fremlægge et nyt lokalplanforslag for Nappedam Lystbådehavn i høring. Forslaget er udarbejdet i et tæt samarbejde med Bådelauget og indeholder følgende nye tiltag: Mulighed for opførelse af et op til 120 m 2 stort jolleog kajakhus på en opfyldning øst for de nuværende jollehuse. Mulighed for opførelse af et op til 250 m 2 stort maskinhus inden for stativgårdens rammer. Mulighed for klapning af opgravet materiale fra havnebassinet på og uden for det grønne område øst for havnen. Dette forudsætter dog også visse miljømæssige godkendelser. Etablering af op til 3 stk. primitive shelters på det grønne område øst for havnen. Høringsperioden forventes at løbe frem til slutningen af oktober. I høringsperioden vil lokalplanforslaget være fremlagt i klubhuset. Bestyrelsen forventer at kunne orientere yderligere om dette ved generalforsamlingen i november måned. Henning Madsen. Formand

3 3 Bestyrelsesmøde 23.april 2014 Nappedam Bådelaug 1. Spørgetid Ingen fremmødte. 2. Godkendelse af referat Referat af mødet d. 26. marts 2014 blev godkendt og underskrevet. 3. Siden sidst. Der har været afholdt Havneudvalgsmøde. Vi søger en ny Havneudvalgsformand, da Claus Pedersen ønsker at stoppe. Vi har forespørgsel ude, men p.t. er der ikke fundet en afløser. Rendegraver: Medlemmer af bestyrelsen har set på en ny brugt rendegraver til erstatning for vores gamle. Sælger har indtil videre sat salget i bero, da han er nødt til at finde en ny rendegraver til sig selv. Bestyrelsen er derfor på udkig efter en anden rendegraver. Nyt Havnereglement: Behandlingen af nyt havnereglement hører ikke længere under Kystdi- rektoratet. Vi har derfor sendt det til Trafikstyrelsen, der nu behandler sagen. Dansk Sejlunion har afholdt generalforsamling. Søren Dyrskjøt fra NB deltog. På generalfor samlingen var emnerne bl.a. valg til bestyrelsen, samarbejdet med DT og FTFL, turbøjer, økonomi mm. Hele referatet kan læses på Det Grønne Råd i Syddjurs Kommune.: Henning Madsen deltog i mødet, som blev afholdt d. 3.april. Nappedam Bådelaug har ikke noget behov for at deltage i efterfølgende møder. Nye Medlemmer: Den 14.april blev der afholdt møde for nye medlemmer. Mellem nye medlemmer var mødt op til et godt og hyggeligt møde. Gæstekuverter med information til gæstesejlere: Handelstandsforeningen i Rønde arbejder videre med dette. Hovedrengøring af klubhus sker den 30.april. Klubhuset er lukket denne dag. Ny projektor opsættes d. 1. maj. Tante Andante arrangement d. 11. juni: Henning Hansen har snakket med Tante Andante vedr. planlægningen af denne dag. Program for dagen kommer senere. fortsætter

4 4 fortsat Havnens Dag d. 16. august: Harald Jørgensen og Henning Hansen har haft møde med repræsentanter fra Kajak, Jolle og Kapsejlads. Der er lavet et udkast til en folder, hvori havnens forskellige afdelinger præsenteres. Projekt Ren Strand: Foreninger kan henvende sig til dette projekt, hvor man som frivillig kan være med til at holde stranden ren. Man kan modtage skraldeposer og grønne veste. Vi undersøger muligheden for at vi kan modtage skraldesække. Køleskab i køkken er gået i stykker. Nyt køleskab er indkøbt til favorabel pris hos lokal el-leverandør. 4.Regnskab og budget. Halvårsregnskab forelagt. Intet usædvanligt at bemærke. Kassekredit: Plus kr Standerhejsning Foregår d. 3.maj kl 13:30 Medlemmer fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage, hjælper til. Henning byder velkommen. Vi synger et par sange. Erling Andersen spiller. Menu: pølser og brød, vin, øl og vand. Vi indvier vores nye grill, og griller både pølser og brød. 6. Status på nyt jolle- og kajakhus. Intet nyt. 7. Status på uddybning. Intet nyt. 8. Eventuelt Jesper Norup fra Kajak har meddelt, at nyindkøbte værdiskabe til opbevaring af værdigenstande mens man er ude at sejle, ikke er hensigtsmæssige, p.g.a. låsene. Jesper Norup har derfor forespurgt bestyrelsen om indkøb af nye skabe. Bestyrelsens holdning er, at Kajak, for Kajakafdelingens egne midler, selv sørger for at købe nye skabe. Kajak må også sælge de uhensigtsmæssige brugte værdiskabe. Over-/underskud tilfalder Kajak. Pkt. 1 i Særlige Indsatsområder. Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling. Jytte Gyldenløve undersøger direkte omkostninger pr. kajakmedlem. Henning Madsen undersøger indirekte omkostninger. Begge dele undersøges for at vi bedre kan vurdere tilskuddets størrelse m.h.p. drøftelser med Kajakafdelingen. Kaløskolerne kontaktes for at minde om reglerne for havneområdet vedr. fiskeri og brug af havnens cykler for gæstesejlere. Henning Madsen skriver en mail til skolerne.

5 5 fortsat Der er observeret en båd i havnen, der ligger dybere end normalt. Harald Jørgensen og Henning Madsen tager kontakt til bådejeren, for at få lov til at gå ombord, og evt. forhindre at båden synker. Kaj Jensen efterlyser en affaldsspand ved pumpestationen. Egon Sørensen undersøger dette. N.B. Affaldsspande ved klubhus er kun beregnet til ispapir, servietter og andre små ting. Større ting lægges i de store grønne affaldscontainere. NB. Der må ikke lægges olieholdige klude i affaldscontainerne, medmindre kludene er pakket i lufttætte plastposer. Der har været brand i én container, der heldigvis blev slukket før containeren blev ødelagt. Hyndeboks: Vi indkøber en hyndeboks, til placering ved krabbebro. Den skal indeholde redningsveste som børn kan låne. Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Ref. Frans Sørensen Nyt havnereglement. Trafikstyrelsen har d. 16. juni godkendt et nyt Havnereglement 2014 for Nappedam Havn. Havnereglementet er et ordensreglement for havnen og beskriver de fælles spilleregler for brugen af havnen. Reglementet kan ses og downloades på under menupunktet Nappedam Havn. Hvis du ikke har adgang til en computer med internetforbindelse, kender du sikkert nogen, der kan hjælpe. Det hidtidig gældende reglement er fra I forhold til dette er der udover redaktionelle ændringer og tilpasning til ny lovgivning følgende ændringer: Det er præciseret, hvem der er havnemyndighed, og hvem der kan udøve denne myndighed. Havnens land- og søområde er blevet præciseret. Fartbegrænsning i havnen er 3 knob eller sikker styrefart. Diverse tilpasninger som følge af at vi nu også har en kajakafdeling. Børn og unge under 18 år må kun benytte mastekranen under opsyn af voksne. Præcisering af medlemmers og andres brug af klubhus og øvrige faciliteter. Hunde må ikke medtages i klublokalerne. Tobaksrygning er ikke tilladt i klublokalerne. Det er fastholdt, at der ikke må stå både på land efter d. 20 maj, hvilket i øvrigt er en bestemmelse, som Fredningsmyndighederne fastlagde ved havnens anlæggelse. Endvidere er det fastholdt, at vedvarende tilslutning til elstik kun må ske med tilladelse fra havnemyndigheden. Der skal da opsættes en bimåler og betales for forbruget. Bemærk, at Havnereglementet omfatter både et standardreglement (bilag 2) og et individuelt reglement. Begge dele er i sin helhed gældende for havnen. Henning Madsen Formand

6 6 Bestyrelsesmøde 21.maj 2014 Nappedam Bådelaug 1. Spørgetid Ingen fremmødte. 2. Godkendelse af referat Referat af mødet d. 23.april 2014 blev godkendt og underskrevet. 3. Siden sidst. Sejlerskole: Bjarne Sandgaard og Jørn Nielsen er igen i år parate som instruktører i sejlerskolen. Vi annoncerer i adresseavisen Jagtens Campus: Claus Pedersen har været til møde vedr. Jagtens Campus, hvor han fik en orientering vedr. byggeriet, og hvilke planer der er for området. Anmodning om godkendelse af ordensreglementet ved Trafikstyrelsen: Styrelsen ønsker en fastsættelse af havnens søområde, i form af en markering i et søkort. I anmodningen har vi ønsket en grænse på 100 meter, der går fra molerne og ud. Claus Pedersen og Egon Sørensen undersøger, hvorvidt det er muligt at få tegnet denne grænse. Gæstekuverter. Pågår Projektor: Ny projektor i klubhuset er monteret og afprøvet. Både lyd og billede er fint. Vagtordning: Drøftet effektiviteten af vagtordningen. I ét tilfælde har tyverialarmen været aktiveret uden at nattevagten tilsyneladende har reageret. Kalø-skolerne: Henning Madsen har haft sendt en mail til Kalø-skolerne hvori der bliver gjort opmærksom på havnens ordensreglement. Dette har hjulpet, idet der ikke længere bliver fisket i havnebassinet. Båd med slagside: Henning Madsen har haft kontakt til ejeren af en båd, der har ligget med slagside. Ejeren takkede for henvendelsen, og har efterfølgende tilset sin båd. Pladsen ryddet for både d. 20. maj. Stor tak til pladsmænd, hjælpere og medlemmer for en god indsats. Den lille container er tømt for master, og er nu disponibel for kajakker. Rendegraver. Jan Uhrskov har undersøgt nærmere vedr. køb af ny rendegraver. Jan har fundet et par stykker der er interessante. Jan Uhrskov, og Claus Pedersen arrangerer besigtigelse af disse rendegravere. Køkken i klubhuset. Køleskabet kan bruges til opbevaring af kølevarer i kortere tid. Ønskes opbevaring af kølevarer i længere tid, aftales dette med Egon Sørensen.

7 7 4.Regnskab og budget. Kassekredit. Plus kr Udkast til flerårig drifts- og vedligeholdelsesplan Oplægget blev gennemgået og drøftet. Det er meningen at drift- og vedligeholdelsesplanen skal være en hjælp for havneudvalget, og at denne plan løbende justeres. 6. Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer Henning Madsen har haft kontakt til FLID s advokat Morten Brehm Jensen, vedr. godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer. Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer, svarende til havneafgiften for en 2,50 meter plads, fortsætter uændret. Godtgørelsen skal dække medlemmernes udgifter til køb, vask og vedligehold af arbejdstøj mv. Godtgørelsen bogføres fremover på havnedriften, hvilket betyder, at udgiften til havnedrift forøges mod en tilsvarende forøgelse af havneafgiften. Bortset fra en mindre momsindbetaling får ændringen ingen betydning for bådelaugets økonomi. 7. Mødeplan for 2. halvår 2014 Onsdag d.13. august kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 3. september kl.19:00 Afdelingsmøde Onsdag d.10 september kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 22. oktober kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 5. november kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 19. november kl.19:00 Generalforsamling Onsdag d. 3. december kl. 19:00 Bestyrelsesmøde, konstituerende 8. Status for nyt jolle- og kajakhus Forslag til lokalplan blev drøftet og gennemgået. Henning Madsen har aftalt møde med Thomas Djernæs Secher fra Syddjurs Kommune, fredag d.23. maj kl 09.00, hvor de sammen vil gennemgå lokalplanen. Lokalplanforslaget behandles i byrådet d. 25. juni til otte ugers offentlig høring fra d.1. juli til den 31.august 9. Status på uddybning Intet nyt, bortset fra, at når lokalplanen bliver godkendt, kan vi komme videre.

8 8 10. Eventuelt Ulykke i jollehus. Der har været et beklageligt tilfælde hvor en person er kommet til skade i jollehuset. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at jolleklubbens regler vedr. sikkerhed følges, så lignende hændelser undgås. Forsikringsmæssigt gælder flg. Når personer færdes på havnen i privat regi, er det personens egen forsikring der dækker. Hvis en person, der honoreres af havnen, kommer til skade, f.eks. en instruktør, er det klubbens ansvarsforsikring der skal dække. Honorering af trænere i jolle-afdelingen. Der er et udestående med honorering af jolletrænere. Henning Madsen kontakter trænerne, og udbetaler honoraret. Jolle-klubbens bådmotorer. Sikkerheden ved påhængsmotorerne skal checkes. Propellen skal være afskærmet. Oversigt over nøgler i kajak-afdelingen. Afdelingen har overblik over de 75 nøgler der er udleveret. Oversigten over disse nøgler skal bruges ved regnskabsafslutningen. Bestyrelsen ønsker at nøgleformularen fra klubben benyttes, således at der er ens regler for nøgler der udleveres til medlemmer af Nappedam Bådelaug. Depositum for nøgler hæves til 200 kr. pr. 1.august. Dette gælder for alle bådelaugets medlemmer. Dette gøres for at motiverer udmeldte medlemmer til at aflevere deres nøgle. Materialeoversigt / grejliste fra jolle afd. mangler. Henning Madsen følger op. Affald. Vi henstiller at folk rydder op efter sig efter at deres både er kommet i vandet. Sidste læs granit leveres til pladsen. Claus Pedersen har, efter eget ønske, valgt at stoppe som havneudvalgsformand. En stor tak til Claus for hans indsats. Pladsmænd ønsker en projektør opsat på klubhusets sydvestvendte gavl. Bruser på badebro er defekt. Udskiftes/repareres snarest. Henning Hansen checker. Hyndekasse til børneredningsveste er monteret ved krabbepladsen. Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Aktivitetskalender kl Tante Andante arrangement Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Best. møde kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Ref. Frans Sørensen

9 9 Bestyrelsesmøde 18.juni 2014 Nappedam Bådelaug Spørgetid. Godkendelse af referat fra sidste møde. Siden sidst. Regnskab og budget. Forretningsorden for Jolleudvalg. Se vedhæftede udkast med Jolleudvalgets forslag. Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august. Se bilag. Ferieplanlægning. Status på nyt jolle- og kajakhus. Status på uddybning. Eventuelt. Herunder årshjulet. Spørgetid. Ingen fremmødte til spørgetid. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.maj blev godkendt og underskrevet. Siden sidst. Havnereglement: Dette er blevet godkendt af trafikstyrelsen. Gæstekuverter: Disse er modtaget fra Handelstandsforeningen i Rønde, og er taget i brug. Rendegraver: Ny (brugt) rendegraver er købt, og leveret til bådelauget. Trænere i jolleafdeling: Disse er blevet afregnet. Sikkerhed ved gummibåd tilhørende jolleafdelingen. Der mangler p.t. stadig et skjold rundt om skruen. Bestyrelsen regner med skjoldet snart monteres. Materialeliste fra jolleafdelingen er modtaget.

10 10 Kajak afdelingen. Der er aftalt møde om økonomi i kajak afdelingen. Dette afholdes i august. Arealet rundt om jollehusene bliver gennemgået 30.juni. Oliespild i havnen: Ultimo maj var der et tilfælde af utilsigtet oliespild i havnen. Årsagen var en læk brændstoftank i en båd. Olien løb ud i båden, som derefter blev pumpet overbord via en automatisk lænsepumpe. Brandvæsnet blev tilkaldt, som derefter rekvirerede beredskabsstyrelsen. Der blev lagt flydespærringer uden for havnen. Olien er væk, og sagen betragtes som afsluttet. Turbøjer ved slotsruinen. Bøjerne er i år ikke lagt ud. Dansk sejlunion er blevet kontaktet, og de tager kontakt til Kaløvig Bådelaug, med henblik på at få bøjerne lagt ud. Havneudvalgsformand. Der er p.t. endnu ikke fundet en havneudvalgsformand. Bådvognen er defekt. Øer Maskinfabrik er sat på sagen, og bådvognen forventes snart klar igen. Åben Havn d.16.august 11:00-17:00. Der er lavet en folder (300 stk.) som bliver udleveret til gæsterne. Der har været et tilfælde af ild i en båd. Branden blev heldigvis slukket inden ilden bredte sig. Årsagen var en fejl i 12 volt systemet. Regnskab og budget. Kassekredit plus kr Forretningsorden for Jolleudvalg. Forslag godkendt Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august. Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra nogle medlemmer af bådelauget, om lån af klubhuset, til afholdelse af et arrangement. Anmodningen afvises, da klubhuset er forbeholdt medlemmer og deres pårørende, gæstesejlere, samt arrangementer af maritim art. Ferieplanlægning. Opgaverne er som følger: Gæstekuverter (opfyldning) Diesel (Claus og Jan og Harald) Claus laver et skilt om hvem man kan kontakte. Postkasse tømmes Skraldespande tømmes Opfyldning i køleskab og fryser Vi (bestyrelsen) hjælper hinanden med ovenstående, når vi færdes på havnen. Status på nyt jolle- og kajakhus. Lokalplan er udskudt. Syddjurs Kommune forventer nu, at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring frem til d. 28.oktober og endelig behandling i byrådet d. 26.november Status på uddybning. Intet nyt Eventuelt. Den 13.august afholdes næste bestyrelsesmøde. Vi gennemgår vedtægter.

11 11 Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Aktivitetskalender Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Best. møde kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Referent: Frans Sørensen Olieudslip i Nappedam Onsdag d. 28 maj blev der konstateret ret kraftigt olie udslip i havnen. Beredskabsstyrelsen blev kontaktet og de lagde flydespærre ud. Det var svært at finde årsagen, men den 1. juni ringede en pladslejer heldigvis og fortalte, at det muligvis kunne være hans båd, der havde forårsaget udslippet tak for det. Årsagen var en utæt tank ja, det er fint nok med en automatisk lænse pumpe, men husk at holde øje med sumpen, så man undgår udpumpning af olieholdigt vand i havnen, som jo skal afleveres i kemikalieskuret. Det er ikke alene ulovligt, men også sundhedsfarligt og meget ubehageligt for alle pladshaver. Fotos: Knud E. Schultz & Harald Jørgensen

12 12 Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Nappedam Bådelaug 1.Spørgetid. Fremmøde: Henning Buddig. Henning Brems-Therkelsen har tilbudt Nappedam Bådelaug to stk. malerier med motiver af Nappedam, før Nappedam blev til en lystbådehavn. Et oliemaleri og en akvarel. Malerierne vil Henning Brems-Therkelsen give til bådelauget, da han synes det er der, de naturligt vil høre hjemme. Vi siger mange tak for begge malerier. Elektronisk udgivelse af Lanternen, blev drøftet. Hvornår, og hvordan skal dette foregå. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra bestyrelsesmødet d.18.juni 2014 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 3. Siden sidst. Brug af klubhus. Der har været tilfælde, hvor klubhuset har været brugt til formål, der bevæger sig i grænseområdet af bådelaugets bestemmelser, vedrørende medlemmers brug af klubhus. Bestyrelsen vil gerne præcisere, at arrangementer af maritim karakter, skal være åbne for alle medlemmer. Offentligheden må gerne bruge havnens udenomsarealer, stranden, parkeringspladsen, badebroen etc., samt handle i kiosken. Børneattester. Vi har modtaget tilbagemelding fra politiet vedr. børneattester. Politiet har ingen bemærkninger. Invitation om klubforsikring fra Dansk Sejlunion. 10. september 2014 holder DS orienteringsmøde vedr. klubforsikring i Horsens Sejlklub. Fra Nappedam Bådelaug deltager Jan Uhrskov. Kajak- og jolleområdet. 30 juni var der gennemgang af kajak- og Jolleområdet. Bl.a. blev ejerskabet af herreløse kajakker og joller klarlagt. Turbøjer ved slotsruinen. Der har i år ikke været udlagt turbøjer ved slotsruinen. Dansk Sejlunion har været kontaktet ( se bestyrelsesreferat af 18.juni) uden held. For at sikre, at der bliver udlagt turbøjer i 2015, tager Henning Madsen kontakt til DS evt. med henblik på at vi selv overtager udlægning af turbøjerne. Ny traktor: Reklamationstiden er ved at være gået. Ingen bemærkninger. Bådoptagning. Datoen for bådoptagning blev drøftet. Set i lyset af sidste års blæsende efterår, kunne det være en fordel at begynde bådoptagningen, der foregår i weekenden, 14 dage tidligere. 4. Regnskab og budget. Halvårsregnskab gennemgået. Ingen bemærkninger. Ny traktor afskrives over 10 år. Kassekredit plus kr

13 13 5. Åben Havn lørdag d. 16.august Folder og organisering er på plads. Der har været annonceret i Radio Rønde, og ophængt banner på klubhuset. Derudover er arrangementet blevet omtalt i Adresseavisen. 6. Evt. tilmelding til marineguide.dk. Vi drøftede fordele og ulemper vedrørende dette. Bestyrelsen mener ikke udgiften står mål med det øgede antal gæstesejlere havnen skal modtage, før udgiften er dækket ind. Via havnens medlemskab af FLID får vi allerede tilsvarende omtale. 7. Møde med afdelinger d. 3.september Fra bestyrelsen deltager flg: Jytte Gyldenløve, Henning Madsen. 8. Indledende planlægning af generalforsamling Generalforsamlingen holdes 19.november 2014 kl 19:30, og ikke kl 19:00 som tidligere skrevet i bestyrelsesreferat af 18. juni Udkast til dagsorden blev gennemgået. Hvad er besparelsen ved at udsende lanternen elektronisk kontra nuværende ordning. Jytte Gyldenløve laver et overslag. Følgende skal udsendes pr. brev. Indkaldelse til generalforsamling Tilmelding til frivilligt arbejde Fordeling af frivilligt arbejde Vagtliste 9. Gennemgang af vedtægter. Bestyrelsen gennemgik vedtægter. Henning Madsen laver et udkast til forslag af ændring af ordlyden i 11 vedr. indkaldelse til generalforsamling, samt 13, vedr. stemmeret til havnens anlæg, drift og finansiering. 10. Frivilligt arbejde i den kommende sæson Harald Jørgensen laver en plan, der kan udsendes som et indstik i næste udgave af Lanternen. 11. Status på nyt jolle- og kajakhus. Syddjurs Kommune forventer at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring fra d. 2.september til 28. oktober, og endelig behandling i byrådet d. 26.november. 12. Status på uddybning. Intet nyt. 13. Eventuelt. Der er møde med kajakafdelingen d. 19 august vedr. økonomi. Et medlem har foreslået at der laves to instruktioner vedr. nattevagt. Èn instruks for den vagtansvarlige, hvor vedkommende kan se hvordan han/hun skal agere. Èn instruks for den vagthavende, hvor vedkommende kan se hvad han/hun skal gøre Autocampere: Vi drøftede muligheden for at lave en lille plads til autocampere i den østlige ende af parkeringspladsen. Det ville være en forholdsvis nem måde at øge havnens indtægt.

14 14 Særlige indsatsområder i Indsatsområde Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling Tidsfrist Inden budgetlægning 2014 (pågår) 2 Tilskud til Jolleafdelingen afsluttet 3 Nyt kajak-og jollehus Følges løbende. 4 Uddybning Følges løbende 5 Gennemgang og evt. revision af havnereglement Afsluttet 6 Gennemgang og evt revision af vedtægter Pågår.Generalforsamlingen Lanternen udgives elektronisk med eller uden papir udgave Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter mindst indtil generalforsamling Nye pladsmænd, når den tid kommer Drøftes med Kaj og Peter 9 Kampagne for nye og yngre medlemmer Sommer Pågår 10 Sejlerskolen Er gennemført. Bjarne og Jørn fortsætter i Flerårig overordnet vedligeholdelsesplaner for havnen Afsluttet Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Forslag. Instruks til vagtansvarlig og vagthaver. Forslag. Opdatering af medlemmers data (tlf.nummer, adresse osv.), ved bådoptagning, eller en fortrykt seddel til adresseændring, der kunne ligge i klubhuset. Taksering af overnattende kajaksejlere. Aktivitetskalender Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Referent: Frans Sørensen

15 15 Grisefest 15. august 2014 Fredag d. 15. august var der grisefest i Nappedams klubhus. Ca. 80 glade og feststemte Nappedammer var mødt op. Grisen var flot stegt, og smagte fantastisk. Der var masser af god grøn salat, kartoffelsalat og brød, og vin og øl var der også nok af, og som underholdning blev der spillet harmonika. En meget fin og hyggelig aften, og stort tak til festudvalget et godt arrangement. Foto og tekst: Marianne Brenholdt Fotokonkurrencen 2014 Vi har valgt at udskyde afgørelsen af fotokonkurrencen til næste nr. af Lanternen, så husk at få sendt dine sommerbilleder ind til og/eller Inden d. 25. november Husk der er en fl. god rødvin i præmie.

16 16 Åben havn på Nappedam lørdag d. 16. august 2014 Lørdag d. 16. august var der åben havn i Nappedam. Det er der egentlig altid, men denne dag var der gjort lidt mere ud af det. Desværre viste vejret sig ikke fra den bedste side. Der var kraftig vind fra vest og det var derfor lidt køligt. Der var på havnen mulighed for at prøve en kajaktur, se på jollesejlads og tage en snak med repræsentanter fra kapsejladsafdelingen og fra sejlerskolen. Desuden var der "åbent skib" på Sawankhaloke - det skib, som Claus Heding byggede i Thailand for mange år siden og gennem 2 ½ år og mange strabadser sejlede til Danmark. Der var tillige mulighed for at fange krabber og lave krabbevæddeløb på vores væddeløbsbane. Det benyttede flere sig af, selvom mange af krabberne ikke rigtig havde forstået det med væddeløb. Endvidere havde Egon åbnet kiosken, hvor han solgte pølser og forfriskninger. Især henne ved kajak- og jollehusene var der stor aktivitet. Det var en fornøjelse at se på det liv, der var. Stor tak til alle de var involveret i planlægningen af dagen. Tekst: Henning Madsen Foto: Harald Jørgensen

17 17 Kl Kl Pris Kr. 100,00 Afriggerfrokost Nedtagning af stander Let anretning med 1 øl og 1 snaps Tilmelding Der vil være et opslag i klubhuset, hvor I kan skrive jer på senest , eller I kan ringe til Jytte & John Mie & Kaj Sonja & Egon Mange sejlerhilsner fra Festudvalget

18 18 H.D. eftersommer 2014 Så er vi i gang igen, og til orientering for jer, der ikke har set opslag i klubhuset eller på hjemme- siden, har vi afholdt vores første mønstring tirsdag den 2. september. Der var som sædvanlig ingen program for formiddagen, ud over det hyggelige samvær, hvor vi drøftede lidt om, hvad vi så kan hen over det næste halve årstid. Der var som altid kaffe på kanden ved 10 tiden, sådan cirka. Forslag af enhver art er velkomne, så vi, som i de tidligere år, kan få nogle gode og hyggelige besøg til nogle interessante virksomheder, museer, eller hvad vi nu kan finde på. Vi har nogle få forslag, vi ikke har benyttet os af, men kom med nogle input, så snakker vi om det. Om ikke andet må der være nogle sommerferie ture, der kan berettes om, og medbringes billeder af og evt. kort fra. Limfjorden har jo været flittigt besøgt blandt andet. Var du forhindret den 2. september, men har lyst, så vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 09,30, sådan cirka. Se hjemmeside og opslagstavle for opdateringer. Mød op og hyg dig, husk der er ingen mødepligt eller fast dagsorden udover fælles hyggeligt uforpligtende samvær, hvor vi laver det, vi selv finder på. For nye ældre medlemmer så husk, er du efterlønner eller pensionist, så er du velkommen til at møde op til vores uformelle hygge tirsdage, det kræver kun at du er medlem, og du møder op. På snarlig gensyn Harald Lidt billeder fra arkivet

19 19 Forårstegn i Nappedam Traditionen tro mødte en flok veloplagte HD ere op på havnen tirsdag den 29. april for at pynte op ved klubhuset til standerhejsningen. Som vanligt startede vi med en kop kaffe og fik foretaget arbejdsfordelingen. De vigtigste job som køkkentjeneste og borddækning blev uddelegeret til de meste kompetente personer i forsamlingen. Vejret var godt med sol og passende temperatur, så efter kaffen gik alle i gang. Nogle fandt bestik og kartoffelskrællere frem, andre bevæbnede sig med diverse former for værktøj. Der blev plantet, revet, beskåret og fejet, og ikke mindst kunne vi fornemme, at der var gang i køkkenet. Bøfferne sydede, og tallerkner med kokkens orange sild, som var forret, blev gjort klar. Så var gruset revet, buske beskåret, blomster plantet, og vi var nu ved at være klar til skafning. Omkring kl. 12,00 satte vi os til et veldækket bord og nød den gode sildetallerken. Pariserbøffen var i en størrelse passende for en voksen mand, og til dessert lidt ost og brød, ingen gik sultne fra bordet. Der var en øl og et par snapser til alle, så tørsten blev slukket, og snakken gik om den kommende sæson, og om hvilke planer der var. En stor tak til alle for indsatsen, køkkenkarle, hovmester, kostesvingere, ja,alle der hjalp med til at pynte op til den kommende lørdag. Og nu går vi på sommerferie i HD afdelingen, og ses igen tirsdag den 2. september cirka kl. 09,30. Hilsen Harald Nappedams nye rendegraver D. 10. juni fik vi en ny (brugte) rendegraver leveret og den gamle forlod havnen. Den nye er en Fiat Hithaci FB 200, årg Den har kørt timer. Byttepris: kr. ex. moms. Den gamle har tjent havnen i omkring 20 år - og havde ved anskaffelsen allerede et anseeligt antal år bag sig. Foto og tekst Henning Madsen

20 20 Standerhejsning maj 2014 Mange var mødt op for at se standerne blive sat på denne friske og blæsende dag. Som vanen tro blev Nappedan-visen sunget, og derefter holdt formanden Henning Madsen tale, og fortalte om vinteren projekter bl.a. det fine grillhus samt reparationen af broerne, som var blevet voldsomt beskadiget af orkanen Bodil. Henning Madsen ønskede alle en god sommer, og håbede på godt vejr og gode oplevelser. Derefter blev Standeren hejst af Peter og Kaj. Alle fulgtes til Kajak og Jolleafdelingen, hvor vi hørte lidt fra begge afdelinger, og sang mens Standeren blev sat. Efter standerhejsningen ved klubhuset og ved Kajak- og Jolleafdelingen, var der pølser og drikkevarer til alle. Køen ved uddeling af pølser var lang, men der var flere til at dele ud, så alle blev hurtigt betjent. Om aftenen blev der afholdt et fint arrangement med god mad fra Gjerrild Kro og musik leveret af Ole Vendelbo. Der var ikke mange med til festen, men det blev den ikke dårligere af. Alle mødte med godt humør og fik en fornøjelig aften.

21 21 Nappedam H.D. på slotsbesøg. Tirsdag den 1. april mødtes vi ved jagtslottet hvor Kristian Herget tog imod os, 30 Nappedammere, nogle gående fra Nappedam andre kørende. Vi blev straks budt ind og fik i en introduktion til stedet, og Kristian fortalt om udsmykningerne i forhallen, vi stod i. De flot udsmykkede vægge med forskellige sagn fra nordisk mytologi, malet af Carl Hansen Reistrup Lidt data om slottet:. Slottet er opført , af Martin Johan Jenisch som opholdssted, når familien kom på besøg fra Tyskland. Slottet er tegnet af den danske arkitekt Hack Kampman, som også har tegnet Århus Teater, Marselisborg Slot og Toldboden og meget mere. Slottet blev, efter krigen i 1945, konfiskeret af den danske stat, og er i dag som bekendt sekretariat for Nationalpark Mols Bjerge. Efter vi havde beundret forhallen, gik i ind i den tidligere spisesal, her kunne vi kunne beundre udsigten over marker og hav, bagefter kunne vi vende ryggen til udsigten og beundre de smukke vægmalerier i rummet, som afbildede den udsigt vi lige havde set. Herefter gik vi ad den smukt udskårne trappe op til husets mødelokale, hvor der var muligheder for spørgsmål om Jagtslottet og ikke mindst om Nationalparken. Spørge lysten var stor, så her var en god dialog med Kristian, og alle fik svar på deres spørgsmål Efter besøget på slottet gik over på den anden side af vejen og så Karlsladen, som nu er besøgscenter. Karlsladen er opført i 1727, og efter renovering fremtræder den nu, som da den blev opført, et spændende besøg, og Kristian øsede igen ud af sin viden. En stor tak til Kristian Herget og Nationalpark Mols Bjerge. Nu var alle ved at være sultne, så efter vi havde kvitteret for besøget med et par flasker vin, drog vi alle til Nappedam. Her havde hovmester John og hans kabys matroser lavet en gang biksemad, som alle 33 deltagere nød med god appetit. Dagen sluttede med det hyggelige måltid, hvor snakken gik livligt. Tak til alle for en god dag. Harald

22 22 Vinter sysler og spåner i lange baner Når kajakkerne ligger på land og vintermørket har sænket sig over kajakfolket, så bliver der tid til indendørs sysler af forskellige art. Bla. at lave sin egen kajak åre af træ. En lille skare af kajakroer har gennem vinteren snittet og høvlet sig frem til en flot kajak åre under kyndig vejledning af den erfarne kajakroer Birger Holmgaard. Der er blevet limet, savet, høvlet, slebet og snakket og meget mere. Aften afrundes af med en kop kaffe. Det er dog hændt at kaffen blev erstattet af et lille glas rødvin eller øl. Af andre ting der blev nørdet med kan nævnes: En kniv med læder skede, plantekasser, skæft til en mukkert, stole, hylder og ikke mindst kajakker efter grønlandsk byggemanual. Vi glæder os virkelig til at være med til søsætningen J Især kajakkerne er beundringsværdige og har fået mange kommentarer med om de overhovedet vil kunne sejle J Kommentar som jo rent faktisk bunder i fascination og beundring over evnerne og håndværkserfaringen til at kunne bygge et så skønt et mesterværk. Bare at følge processen er fantastisk tænk om man selv kunne bygge sådan et fartøj en dag? Ja man har jo lov at drømme. Det har været en sand fornøjelse at have deltaget. Især for én som mig, der nu har fået vækket den støvede skole træsløjds entusiasme til live at håndtere bugthøvl, rystepudser og lign. værktøj. Nedenstående stemnings billeder viser et lille udpluk af ting, der bliver nørdet med. Skribent og foto Henni Fyhn

23 23

24 24 For 12. gang fik pensionisterne fra Aktivitetscentret atter lov til at køre rundt i Ringelmoseskoven og Hestehaveskoven og på ny gav Bestyrelsen tilladelse til at alle deltagerne kunne komme ind i klubhuset til et veldækket kaffebord. Et sådan arrangement krævede mange forberedelse: Der skulle atter søges om tilladelse fra skov og naturstyrelsen til at køre rundt i de to skove. Bilisterne skulle give tilsagn om at ville køre den nævnte dag, og den lokale Politibetjent Chris Gade blev også kontaktet for at lede trafikken adskillige venner af huset gav tilsagn om at lave lagkager og andre pyntede og dæk kede borde. Dannebrog var naturligvis oppe, da bilerne kørte ind på pladsen. Tekst og Foto: Willy Ovesen

Bestyrelsesmøde 13.august 2014

Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Bestyrelsesmøde 3.august 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Fraværende: Referent: Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Frans Sørensen Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 21. maj 2014

Bestyrelsesmøde 21. maj 2014 Bestyrelsesmøde 2. maj 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Fraværende: Referent: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Egon Sørensen, Claus Pedersen, Frans Sørensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 22. okt. 2014

Bestyrelsesmøde 22. okt. 2014 Bestyrelsesmøde 22. okt. 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Claus Pedersen, Frans Sørensen Fraværende: Jan Uhrskov Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014

Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014 Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014 Tilstede: Harald Jørgensen, Henning Madsen, Lars Bjørn, Claus Pedersen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Anne Mette Jørgensen, Mie (festudvalget), Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.04.2016

Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, John Trolle Fraværende: Harald Jørgensen, Referent: John

Læs mere

Bestyrelsesmøde 22.02.2016

Bestyrelsesmøde 22.02.2016 Bestyrelsesmøde 22.02.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle Fraværende: Ingen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 09.01.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: ingen Referent:

Læs mere

Generalforsamling 18.november 2015

Generalforsamling 18.november 2015 Generalforsamling 18.november 2015 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 08.08.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen Fraværende: ingen Referent: John Trolle

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 06.02.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: Egon Sørensen Referent: John

Læs mere

Bestyrelsesmøde 30.11.2015

Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle Fraværende: Ingen Referent:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 165 41. årgang februar 2016. Nappedams bestyrelse 2016-2017. ønsker godt nytår

Nr. 165 41. årgang februar 2016. Nappedams bestyrelse 2016-2017. ønsker godt nytår Nr. 165 41. årgang februar 2016 Nappedams bestyrelse 2016-2017 ønsker godt nytår 1 Nappedams bestyrelsesmedlemmer 2015-2016 Formand Henning Hansen Næstformand/miljøkoordinator Henning Hansen Kasserer Jytte

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nappedam Bådelaug. Referat af møde mellem Bådelaugets bestyrelse og Kajakafdelingens styregruppe.

Nappedam Bådelaug. Referat af møde mellem Bådelaugets bestyrelse og Kajakafdelingens styregruppe. Referat af møde mellem Bådelaugets bestyrelse og Kajakafdelingens styregruppe. Tidspunkt: Tirsdag d. 21. august 2012, kl. 19.00. Deltagere: Fra bestyrelsen: Næstformand Harald Jørgensen Kasserer Vermund

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2005 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere