Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne"

Transkript

1 1 Nr årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af kasserer: På valg er Jytte Gyldenløve 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Næstformand Claus Pedersen (ønsker ikke genvalg) Harald Jørgensen Jan Urskov 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er: Marianne Brenholdt Peter Storm Suppleant Klaus Ribe 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse under pkt. 8, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2 2 Aktivitetskalender kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Bestyrelsesmøde kl.19:00 Bestyrelsesmøde kl.12,30 Standerstrygning kl 19:00 Bestyrelsesmøde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Bestyrelsesmøde Lokalplan for Nappedam Lystbådehavn. Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. august vedtaget at fremlægge et nyt lokalplanforslag for Nappedam Lystbådehavn i høring. Forslaget er udarbejdet i et tæt samarbejde med Bådelauget og indeholder følgende nye tiltag: Mulighed for opførelse af et op til 120 m 2 stort jolleog kajakhus på en opfyldning øst for de nuværende jollehuse. Mulighed for opførelse af et op til 250 m 2 stort maskinhus inden for stativgårdens rammer. Mulighed for klapning af opgravet materiale fra havnebassinet på og uden for det grønne område øst for havnen. Dette forudsætter dog også visse miljømæssige godkendelser. Etablering af op til 3 stk. primitive shelters på det grønne område øst for havnen. Høringsperioden forventes at løbe frem til slutningen af oktober. I høringsperioden vil lokalplanforslaget være fremlagt i klubhuset. Bestyrelsen forventer at kunne orientere yderligere om dette ved generalforsamlingen i november måned. Henning Madsen. Formand

3 3 Bestyrelsesmøde 23.april 2014 Nappedam Bådelaug 1. Spørgetid Ingen fremmødte. 2. Godkendelse af referat Referat af mødet d. 26. marts 2014 blev godkendt og underskrevet. 3. Siden sidst. Der har været afholdt Havneudvalgsmøde. Vi søger en ny Havneudvalgsformand, da Claus Pedersen ønsker at stoppe. Vi har forespørgsel ude, men p.t. er der ikke fundet en afløser. Rendegraver: Medlemmer af bestyrelsen har set på en ny brugt rendegraver til erstatning for vores gamle. Sælger har indtil videre sat salget i bero, da han er nødt til at finde en ny rendegraver til sig selv. Bestyrelsen er derfor på udkig efter en anden rendegraver. Nyt Havnereglement: Behandlingen af nyt havnereglement hører ikke længere under Kystdi- rektoratet. Vi har derfor sendt det til Trafikstyrelsen, der nu behandler sagen. Dansk Sejlunion har afholdt generalforsamling. Søren Dyrskjøt fra NB deltog. På generalfor samlingen var emnerne bl.a. valg til bestyrelsen, samarbejdet med DT og FTFL, turbøjer, økonomi mm. Hele referatet kan læses på Det Grønne Råd i Syddjurs Kommune.: Henning Madsen deltog i mødet, som blev afholdt d. 3.april. Nappedam Bådelaug har ikke noget behov for at deltage i efterfølgende møder. Nye Medlemmer: Den 14.april blev der afholdt møde for nye medlemmer. Mellem nye medlemmer var mødt op til et godt og hyggeligt møde. Gæstekuverter med information til gæstesejlere: Handelstandsforeningen i Rønde arbejder videre med dette. Hovedrengøring af klubhus sker den 30.april. Klubhuset er lukket denne dag. Ny projektor opsættes d. 1. maj. Tante Andante arrangement d. 11. juni: Henning Hansen har snakket med Tante Andante vedr. planlægningen af denne dag. Program for dagen kommer senere. fortsætter

4 4 fortsat Havnens Dag d. 16. august: Harald Jørgensen og Henning Hansen har haft møde med repræsentanter fra Kajak, Jolle og Kapsejlads. Der er lavet et udkast til en folder, hvori havnens forskellige afdelinger præsenteres. Projekt Ren Strand: Foreninger kan henvende sig til dette projekt, hvor man som frivillig kan være med til at holde stranden ren. Man kan modtage skraldeposer og grønne veste. Vi undersøger muligheden for at vi kan modtage skraldesække. Køleskab i køkken er gået i stykker. Nyt køleskab er indkøbt til favorabel pris hos lokal el-leverandør. 4.Regnskab og budget. Halvårsregnskab forelagt. Intet usædvanligt at bemærke. Kassekredit: Plus kr Standerhejsning Foregår d. 3.maj kl 13:30 Medlemmer fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage, hjælper til. Henning byder velkommen. Vi synger et par sange. Erling Andersen spiller. Menu: pølser og brød, vin, øl og vand. Vi indvier vores nye grill, og griller både pølser og brød. 6. Status på nyt jolle- og kajakhus. Intet nyt. 7. Status på uddybning. Intet nyt. 8. Eventuelt Jesper Norup fra Kajak har meddelt, at nyindkøbte værdiskabe til opbevaring af værdigenstande mens man er ude at sejle, ikke er hensigtsmæssige, p.g.a. låsene. Jesper Norup har derfor forespurgt bestyrelsen om indkøb af nye skabe. Bestyrelsens holdning er, at Kajak, for Kajakafdelingens egne midler, selv sørger for at købe nye skabe. Kajak må også sælge de uhensigtsmæssige brugte værdiskabe. Over-/underskud tilfalder Kajak. Pkt. 1 i Særlige Indsatsområder. Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling. Jytte Gyldenløve undersøger direkte omkostninger pr. kajakmedlem. Henning Madsen undersøger indirekte omkostninger. Begge dele undersøges for at vi bedre kan vurdere tilskuddets størrelse m.h.p. drøftelser med Kajakafdelingen. Kaløskolerne kontaktes for at minde om reglerne for havneområdet vedr. fiskeri og brug af havnens cykler for gæstesejlere. Henning Madsen skriver en mail til skolerne.

5 5 fortsat Der er observeret en båd i havnen, der ligger dybere end normalt. Harald Jørgensen og Henning Madsen tager kontakt til bådejeren, for at få lov til at gå ombord, og evt. forhindre at båden synker. Kaj Jensen efterlyser en affaldsspand ved pumpestationen. Egon Sørensen undersøger dette. N.B. Affaldsspande ved klubhus er kun beregnet til ispapir, servietter og andre små ting. Større ting lægges i de store grønne affaldscontainere. NB. Der må ikke lægges olieholdige klude i affaldscontainerne, medmindre kludene er pakket i lufttætte plastposer. Der har været brand i én container, der heldigvis blev slukket før containeren blev ødelagt. Hyndeboks: Vi indkøber en hyndeboks, til placering ved krabbebro. Den skal indeholde redningsveste som børn kan låne. Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Ref. Frans Sørensen Nyt havnereglement. Trafikstyrelsen har d. 16. juni godkendt et nyt Havnereglement 2014 for Nappedam Havn. Havnereglementet er et ordensreglement for havnen og beskriver de fælles spilleregler for brugen af havnen. Reglementet kan ses og downloades på under menupunktet Nappedam Havn. Hvis du ikke har adgang til en computer med internetforbindelse, kender du sikkert nogen, der kan hjælpe. Det hidtidig gældende reglement er fra I forhold til dette er der udover redaktionelle ændringer og tilpasning til ny lovgivning følgende ændringer: Det er præciseret, hvem der er havnemyndighed, og hvem der kan udøve denne myndighed. Havnens land- og søområde er blevet præciseret. Fartbegrænsning i havnen er 3 knob eller sikker styrefart. Diverse tilpasninger som følge af at vi nu også har en kajakafdeling. Børn og unge under 18 år må kun benytte mastekranen under opsyn af voksne. Præcisering af medlemmers og andres brug af klubhus og øvrige faciliteter. Hunde må ikke medtages i klublokalerne. Tobaksrygning er ikke tilladt i klublokalerne. Det er fastholdt, at der ikke må stå både på land efter d. 20 maj, hvilket i øvrigt er en bestemmelse, som Fredningsmyndighederne fastlagde ved havnens anlæggelse. Endvidere er det fastholdt, at vedvarende tilslutning til elstik kun må ske med tilladelse fra havnemyndigheden. Der skal da opsættes en bimåler og betales for forbruget. Bemærk, at Havnereglementet omfatter både et standardreglement (bilag 2) og et individuelt reglement. Begge dele er i sin helhed gældende for havnen. Henning Madsen Formand

6 6 Bestyrelsesmøde 21.maj 2014 Nappedam Bådelaug 1. Spørgetid Ingen fremmødte. 2. Godkendelse af referat Referat af mødet d. 23.april 2014 blev godkendt og underskrevet. 3. Siden sidst. Sejlerskole: Bjarne Sandgaard og Jørn Nielsen er igen i år parate som instruktører i sejlerskolen. Vi annoncerer i adresseavisen Jagtens Campus: Claus Pedersen har været til møde vedr. Jagtens Campus, hvor han fik en orientering vedr. byggeriet, og hvilke planer der er for området. Anmodning om godkendelse af ordensreglementet ved Trafikstyrelsen: Styrelsen ønsker en fastsættelse af havnens søområde, i form af en markering i et søkort. I anmodningen har vi ønsket en grænse på 100 meter, der går fra molerne og ud. Claus Pedersen og Egon Sørensen undersøger, hvorvidt det er muligt at få tegnet denne grænse. Gæstekuverter. Pågår Projektor: Ny projektor i klubhuset er monteret og afprøvet. Både lyd og billede er fint. Vagtordning: Drøftet effektiviteten af vagtordningen. I ét tilfælde har tyverialarmen været aktiveret uden at nattevagten tilsyneladende har reageret. Kalø-skolerne: Henning Madsen har haft sendt en mail til Kalø-skolerne hvori der bliver gjort opmærksom på havnens ordensreglement. Dette har hjulpet, idet der ikke længere bliver fisket i havnebassinet. Båd med slagside: Henning Madsen har haft kontakt til ejeren af en båd, der har ligget med slagside. Ejeren takkede for henvendelsen, og har efterfølgende tilset sin båd. Pladsen ryddet for både d. 20. maj. Stor tak til pladsmænd, hjælpere og medlemmer for en god indsats. Den lille container er tømt for master, og er nu disponibel for kajakker. Rendegraver. Jan Uhrskov har undersøgt nærmere vedr. køb af ny rendegraver. Jan har fundet et par stykker der er interessante. Jan Uhrskov, og Claus Pedersen arrangerer besigtigelse af disse rendegravere. Køkken i klubhuset. Køleskabet kan bruges til opbevaring af kølevarer i kortere tid. Ønskes opbevaring af kølevarer i længere tid, aftales dette med Egon Sørensen.

7 7 4.Regnskab og budget. Kassekredit. Plus kr Udkast til flerårig drifts- og vedligeholdelsesplan Oplægget blev gennemgået og drøftet. Det er meningen at drift- og vedligeholdelsesplanen skal være en hjælp for havneudvalget, og at denne plan løbende justeres. 6. Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer Henning Madsen har haft kontakt til FLID s advokat Morten Brehm Jensen, vedr. godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer. Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer, svarende til havneafgiften for en 2,50 meter plads, fortsætter uændret. Godtgørelsen skal dække medlemmernes udgifter til køb, vask og vedligehold af arbejdstøj mv. Godtgørelsen bogføres fremover på havnedriften, hvilket betyder, at udgiften til havnedrift forøges mod en tilsvarende forøgelse af havneafgiften. Bortset fra en mindre momsindbetaling får ændringen ingen betydning for bådelaugets økonomi. 7. Mødeplan for 2. halvår 2014 Onsdag d.13. august kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 3. september kl.19:00 Afdelingsmøde Onsdag d.10 september kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 22. oktober kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 5. november kl.19:00 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 19. november kl.19:00 Generalforsamling Onsdag d. 3. december kl. 19:00 Bestyrelsesmøde, konstituerende 8. Status for nyt jolle- og kajakhus Forslag til lokalplan blev drøftet og gennemgået. Henning Madsen har aftalt møde med Thomas Djernæs Secher fra Syddjurs Kommune, fredag d.23. maj kl 09.00, hvor de sammen vil gennemgå lokalplanen. Lokalplanforslaget behandles i byrådet d. 25. juni til otte ugers offentlig høring fra d.1. juli til den 31.august 9. Status på uddybning Intet nyt, bortset fra, at når lokalplanen bliver godkendt, kan vi komme videre.

8 8 10. Eventuelt Ulykke i jollehus. Der har været et beklageligt tilfælde hvor en person er kommet til skade i jollehuset. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at jolleklubbens regler vedr. sikkerhed følges, så lignende hændelser undgås. Forsikringsmæssigt gælder flg. Når personer færdes på havnen i privat regi, er det personens egen forsikring der dækker. Hvis en person, der honoreres af havnen, kommer til skade, f.eks. en instruktør, er det klubbens ansvarsforsikring der skal dække. Honorering af trænere i jolle-afdelingen. Der er et udestående med honorering af jolletrænere. Henning Madsen kontakter trænerne, og udbetaler honoraret. Jolle-klubbens bådmotorer. Sikkerheden ved påhængsmotorerne skal checkes. Propellen skal være afskærmet. Oversigt over nøgler i kajak-afdelingen. Afdelingen har overblik over de 75 nøgler der er udleveret. Oversigten over disse nøgler skal bruges ved regnskabsafslutningen. Bestyrelsen ønsker at nøgleformularen fra klubben benyttes, således at der er ens regler for nøgler der udleveres til medlemmer af Nappedam Bådelaug. Depositum for nøgler hæves til 200 kr. pr. 1.august. Dette gælder for alle bådelaugets medlemmer. Dette gøres for at motiverer udmeldte medlemmer til at aflevere deres nøgle. Materialeoversigt / grejliste fra jolle afd. mangler. Henning Madsen følger op. Affald. Vi henstiller at folk rydder op efter sig efter at deres både er kommet i vandet. Sidste læs granit leveres til pladsen. Claus Pedersen har, efter eget ønske, valgt at stoppe som havneudvalgsformand. En stor tak til Claus for hans indsats. Pladsmænd ønsker en projektør opsat på klubhusets sydvestvendte gavl. Bruser på badebro er defekt. Udskiftes/repareres snarest. Henning Hansen checker. Hyndekasse til børneredningsveste er monteret ved krabbepladsen. Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Aktivitetskalender kl Tante Andante arrangement Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Best. møde kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Ref. Frans Sørensen

9 9 Bestyrelsesmøde 18.juni 2014 Nappedam Bådelaug Spørgetid. Godkendelse af referat fra sidste møde. Siden sidst. Regnskab og budget. Forretningsorden for Jolleudvalg. Se vedhæftede udkast med Jolleudvalgets forslag. Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august. Se bilag. Ferieplanlægning. Status på nyt jolle- og kajakhus. Status på uddybning. Eventuelt. Herunder årshjulet. Spørgetid. Ingen fremmødte til spørgetid. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.maj blev godkendt og underskrevet. Siden sidst. Havnereglement: Dette er blevet godkendt af trafikstyrelsen. Gæstekuverter: Disse er modtaget fra Handelstandsforeningen i Rønde, og er taget i brug. Rendegraver: Ny (brugt) rendegraver er købt, og leveret til bådelauget. Trænere i jolleafdeling: Disse er blevet afregnet. Sikkerhed ved gummibåd tilhørende jolleafdelingen. Der mangler p.t. stadig et skjold rundt om skruen. Bestyrelsen regner med skjoldet snart monteres. Materialeliste fra jolleafdelingen er modtaget.

10 10 Kajak afdelingen. Der er aftalt møde om økonomi i kajak afdelingen. Dette afholdes i august. Arealet rundt om jollehusene bliver gennemgået 30.juni. Oliespild i havnen: Ultimo maj var der et tilfælde af utilsigtet oliespild i havnen. Årsagen var en læk brændstoftank i en båd. Olien løb ud i båden, som derefter blev pumpet overbord via en automatisk lænsepumpe. Brandvæsnet blev tilkaldt, som derefter rekvirerede beredskabsstyrelsen. Der blev lagt flydespærringer uden for havnen. Olien er væk, og sagen betragtes som afsluttet. Turbøjer ved slotsruinen. Bøjerne er i år ikke lagt ud. Dansk sejlunion er blevet kontaktet, og de tager kontakt til Kaløvig Bådelaug, med henblik på at få bøjerne lagt ud. Havneudvalgsformand. Der er p.t. endnu ikke fundet en havneudvalgsformand. Bådvognen er defekt. Øer Maskinfabrik er sat på sagen, og bådvognen forventes snart klar igen. Åben Havn d.16.august 11:00-17:00. Der er lavet en folder (300 stk.) som bliver udleveret til gæsterne. Der har været et tilfælde af ild i en båd. Branden blev heldigvis slukket inden ilden bredte sig. Årsagen var en fejl i 12 volt systemet. Regnskab og budget. Kassekredit plus kr Forretningsorden for Jolleudvalg. Forslag godkendt Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august. Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra nogle medlemmer af bådelauget, om lån af klubhuset, til afholdelse af et arrangement. Anmodningen afvises, da klubhuset er forbeholdt medlemmer og deres pårørende, gæstesejlere, samt arrangementer af maritim art. Ferieplanlægning. Opgaverne er som følger: Gæstekuverter (opfyldning) Diesel (Claus og Jan og Harald) Claus laver et skilt om hvem man kan kontakte. Postkasse tømmes Skraldespande tømmes Opfyldning i køleskab og fryser Vi (bestyrelsen) hjælper hinanden med ovenstående, når vi færdes på havnen. Status på nyt jolle- og kajakhus. Lokalplan er udskudt. Syddjurs Kommune forventer nu, at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring frem til d. 28.oktober og endelig behandling i byrådet d. 26.november Status på uddybning. Intet nyt Eventuelt. Den 13.august afholdes næste bestyrelsesmøde. Vi gennemgår vedtægter.

11 11 Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Taksering af overnattende kajaksejlere Aktivitetskalender Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Best. møde kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Referent: Frans Sørensen Olieudslip i Nappedam Onsdag d. 28 maj blev der konstateret ret kraftigt olie udslip i havnen. Beredskabsstyrelsen blev kontaktet og de lagde flydespærre ud. Det var svært at finde årsagen, men den 1. juni ringede en pladslejer heldigvis og fortalte, at det muligvis kunne være hans båd, der havde forårsaget udslippet tak for det. Årsagen var en utæt tank ja, det er fint nok med en automatisk lænse pumpe, men husk at holde øje med sumpen, så man undgår udpumpning af olieholdigt vand i havnen, som jo skal afleveres i kemikalieskuret. Det er ikke alene ulovligt, men også sundhedsfarligt og meget ubehageligt for alle pladshaver. Fotos: Knud E. Schultz & Harald Jørgensen

12 12 Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Nappedam Bådelaug 1.Spørgetid. Fremmøde: Henning Buddig. Henning Brems-Therkelsen har tilbudt Nappedam Bådelaug to stk. malerier med motiver af Nappedam, før Nappedam blev til en lystbådehavn. Et oliemaleri og en akvarel. Malerierne vil Henning Brems-Therkelsen give til bådelauget, da han synes det er der, de naturligt vil høre hjemme. Vi siger mange tak for begge malerier. Elektronisk udgivelse af Lanternen, blev drøftet. Hvornår, og hvordan skal dette foregå. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra bestyrelsesmødet d.18.juni 2014 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 3. Siden sidst. Brug af klubhus. Der har været tilfælde, hvor klubhuset har været brugt til formål, der bevæger sig i grænseområdet af bådelaugets bestemmelser, vedrørende medlemmers brug af klubhus. Bestyrelsen vil gerne præcisere, at arrangementer af maritim karakter, skal være åbne for alle medlemmer. Offentligheden må gerne bruge havnens udenomsarealer, stranden, parkeringspladsen, badebroen etc., samt handle i kiosken. Børneattester. Vi har modtaget tilbagemelding fra politiet vedr. børneattester. Politiet har ingen bemærkninger. Invitation om klubforsikring fra Dansk Sejlunion. 10. september 2014 holder DS orienteringsmøde vedr. klubforsikring i Horsens Sejlklub. Fra Nappedam Bådelaug deltager Jan Uhrskov. Kajak- og jolleområdet. 30 juni var der gennemgang af kajak- og Jolleområdet. Bl.a. blev ejerskabet af herreløse kajakker og joller klarlagt. Turbøjer ved slotsruinen. Der har i år ikke været udlagt turbøjer ved slotsruinen. Dansk Sejlunion har været kontaktet ( se bestyrelsesreferat af 18.juni) uden held. For at sikre, at der bliver udlagt turbøjer i 2015, tager Henning Madsen kontakt til DS evt. med henblik på at vi selv overtager udlægning af turbøjerne. Ny traktor: Reklamationstiden er ved at være gået. Ingen bemærkninger. Bådoptagning. Datoen for bådoptagning blev drøftet. Set i lyset af sidste års blæsende efterår, kunne det være en fordel at begynde bådoptagningen, der foregår i weekenden, 14 dage tidligere. 4. Regnskab og budget. Halvårsregnskab gennemgået. Ingen bemærkninger. Ny traktor afskrives over 10 år. Kassekredit plus kr

13 13 5. Åben Havn lørdag d. 16.august Folder og organisering er på plads. Der har været annonceret i Radio Rønde, og ophængt banner på klubhuset. Derudover er arrangementet blevet omtalt i Adresseavisen. 6. Evt. tilmelding til marineguide.dk. Vi drøftede fordele og ulemper vedrørende dette. Bestyrelsen mener ikke udgiften står mål med det øgede antal gæstesejlere havnen skal modtage, før udgiften er dækket ind. Via havnens medlemskab af FLID får vi allerede tilsvarende omtale. 7. Møde med afdelinger d. 3.september Fra bestyrelsen deltager flg: Jytte Gyldenløve, Henning Madsen. 8. Indledende planlægning af generalforsamling Generalforsamlingen holdes 19.november 2014 kl 19:30, og ikke kl 19:00 som tidligere skrevet i bestyrelsesreferat af 18. juni Udkast til dagsorden blev gennemgået. Hvad er besparelsen ved at udsende lanternen elektronisk kontra nuværende ordning. Jytte Gyldenløve laver et overslag. Følgende skal udsendes pr. brev. Indkaldelse til generalforsamling Tilmelding til frivilligt arbejde Fordeling af frivilligt arbejde Vagtliste 9. Gennemgang af vedtægter. Bestyrelsen gennemgik vedtægter. Henning Madsen laver et udkast til forslag af ændring af ordlyden i 11 vedr. indkaldelse til generalforsamling, samt 13, vedr. stemmeret til havnens anlæg, drift og finansiering. 10. Frivilligt arbejde i den kommende sæson Harald Jørgensen laver en plan, der kan udsendes som et indstik i næste udgave af Lanternen. 11. Status på nyt jolle- og kajakhus. Syddjurs Kommune forventer at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring fra d. 2.september til 28. oktober, og endelig behandling i byrådet d. 26.november. 12. Status på uddybning. Intet nyt. 13. Eventuelt. Der er møde med kajakafdelingen d. 19 august vedr. økonomi. Et medlem har foreslået at der laves to instruktioner vedr. nattevagt. Èn instruks for den vagtansvarlige, hvor vedkommende kan se hvordan han/hun skal agere. Èn instruks for den vagthavende, hvor vedkommende kan se hvad han/hun skal gøre Autocampere: Vi drøftede muligheden for at lave en lille plads til autocampere i den østlige ende af parkeringspladsen. Det ville være en forholdsvis nem måde at øge havnens indtægt.

14 14 Særlige indsatsområder i Indsatsområde Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling Tidsfrist Inden budgetlægning 2014 (pågår) 2 Tilskud til Jolleafdelingen afsluttet 3 Nyt kajak-og jollehus Følges løbende. 4 Uddybning Følges løbende 5 Gennemgang og evt. revision af havnereglement Afsluttet 6 Gennemgang og evt revision af vedtægter Pågår.Generalforsamlingen Lanternen udgives elektronisk med eller uden papir udgave Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter mindst indtil generalforsamling Nye pladsmænd, når den tid kommer Drøftes med Kaj og Peter 9 Kampagne for nye og yngre medlemmer Sommer Pågår 10 Sejlerskolen Er gennemført. Bjarne og Jørn fortsætter i Flerårig overordnet vedligeholdelsesplaner for havnen Afsluttet Emner til opfølgning: Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. Forslag. Instruks til vagtansvarlig og vagthaver. Forslag. Opdatering af medlemmers data (tlf.nummer, adresse osv.), ved bådoptagning, eller en fortrykt seddel til adresseændring, der kunne ligge i klubhuset. Taksering af overnattende kajaksejlere. Aktivitetskalender Grisefest kl Åben Havn. Fællesarrangement kl.19:00 Afd. møde kl.19:00 Best.møde kl.19:00 Best.møde kl 19:00 Best.møde kl.19:00 Generalforsamling kl.19:00 Best.møde. (konstituerende) Referent: Frans Sørensen

15 15 Grisefest 15. august 2014 Fredag d. 15. august var der grisefest i Nappedams klubhus. Ca. 80 glade og feststemte Nappedammer var mødt op. Grisen var flot stegt, og smagte fantastisk. Der var masser af god grøn salat, kartoffelsalat og brød, og vin og øl var der også nok af, og som underholdning blev der spillet harmonika. En meget fin og hyggelig aften, og stort tak til festudvalget et godt arrangement. Foto og tekst: Marianne Brenholdt Fotokonkurrencen 2014 Vi har valgt at udskyde afgørelsen af fotokonkurrencen til næste nr. af Lanternen, så husk at få sendt dine sommerbilleder ind til og/eller Inden d. 25. november Husk der er en fl. god rødvin i præmie.

16 16 Åben havn på Nappedam lørdag d. 16. august 2014 Lørdag d. 16. august var der åben havn i Nappedam. Det er der egentlig altid, men denne dag var der gjort lidt mere ud af det. Desværre viste vejret sig ikke fra den bedste side. Der var kraftig vind fra vest og det var derfor lidt køligt. Der var på havnen mulighed for at prøve en kajaktur, se på jollesejlads og tage en snak med repræsentanter fra kapsejladsafdelingen og fra sejlerskolen. Desuden var der "åbent skib" på Sawankhaloke - det skib, som Claus Heding byggede i Thailand for mange år siden og gennem 2 ½ år og mange strabadser sejlede til Danmark. Der var tillige mulighed for at fange krabber og lave krabbevæddeløb på vores væddeløbsbane. Det benyttede flere sig af, selvom mange af krabberne ikke rigtig havde forstået det med væddeløb. Endvidere havde Egon åbnet kiosken, hvor han solgte pølser og forfriskninger. Især henne ved kajak- og jollehusene var der stor aktivitet. Det var en fornøjelse at se på det liv, der var. Stor tak til alle de var involveret i planlægningen af dagen. Tekst: Henning Madsen Foto: Harald Jørgensen

17 17 Kl Kl Pris Kr. 100,00 Afriggerfrokost Nedtagning af stander Let anretning med 1 øl og 1 snaps Tilmelding Der vil være et opslag i klubhuset, hvor I kan skrive jer på senest , eller I kan ringe til Jytte & John Mie & Kaj Sonja & Egon Mange sejlerhilsner fra Festudvalget

18 18 H.D. eftersommer 2014 Så er vi i gang igen, og til orientering for jer, der ikke har set opslag i klubhuset eller på hjemme- siden, har vi afholdt vores første mønstring tirsdag den 2. september. Der var som sædvanlig ingen program for formiddagen, ud over det hyggelige samvær, hvor vi drøftede lidt om, hvad vi så kan hen over det næste halve årstid. Der var som altid kaffe på kanden ved 10 tiden, sådan cirka. Forslag af enhver art er velkomne, så vi, som i de tidligere år, kan få nogle gode og hyggelige besøg til nogle interessante virksomheder, museer, eller hvad vi nu kan finde på. Vi har nogle få forslag, vi ikke har benyttet os af, men kom med nogle input, så snakker vi om det. Om ikke andet må der være nogle sommerferie ture, der kan berettes om, og medbringes billeder af og evt. kort fra. Limfjorden har jo været flittigt besøgt blandt andet. Var du forhindret den 2. september, men har lyst, så vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 09,30, sådan cirka. Se hjemmeside og opslagstavle for opdateringer. Mød op og hyg dig, husk der er ingen mødepligt eller fast dagsorden udover fælles hyggeligt uforpligtende samvær, hvor vi laver det, vi selv finder på. For nye ældre medlemmer så husk, er du efterlønner eller pensionist, så er du velkommen til at møde op til vores uformelle hygge tirsdage, det kræver kun at du er medlem, og du møder op. På snarlig gensyn Harald Lidt billeder fra arkivet

19 19 Forårstegn i Nappedam Traditionen tro mødte en flok veloplagte HD ere op på havnen tirsdag den 29. april for at pynte op ved klubhuset til standerhejsningen. Som vanligt startede vi med en kop kaffe og fik foretaget arbejdsfordelingen. De vigtigste job som køkkentjeneste og borddækning blev uddelegeret til de meste kompetente personer i forsamlingen. Vejret var godt med sol og passende temperatur, så efter kaffen gik alle i gang. Nogle fandt bestik og kartoffelskrællere frem, andre bevæbnede sig med diverse former for værktøj. Der blev plantet, revet, beskåret og fejet, og ikke mindst kunne vi fornemme, at der var gang i køkkenet. Bøfferne sydede, og tallerkner med kokkens orange sild, som var forret, blev gjort klar. Så var gruset revet, buske beskåret, blomster plantet, og vi var nu ved at være klar til skafning. Omkring kl. 12,00 satte vi os til et veldækket bord og nød den gode sildetallerken. Pariserbøffen var i en størrelse passende for en voksen mand, og til dessert lidt ost og brød, ingen gik sultne fra bordet. Der var en øl og et par snapser til alle, så tørsten blev slukket, og snakken gik om den kommende sæson, og om hvilke planer der var. En stor tak til alle for indsatsen, køkkenkarle, hovmester, kostesvingere, ja,alle der hjalp med til at pynte op til den kommende lørdag. Og nu går vi på sommerferie i HD afdelingen, og ses igen tirsdag den 2. september cirka kl. 09,30. Hilsen Harald Nappedams nye rendegraver D. 10. juni fik vi en ny (brugte) rendegraver leveret og den gamle forlod havnen. Den nye er en Fiat Hithaci FB 200, årg Den har kørt timer. Byttepris: kr. ex. moms. Den gamle har tjent havnen i omkring 20 år - og havde ved anskaffelsen allerede et anseeligt antal år bag sig. Foto og tekst Henning Madsen

20 20 Standerhejsning maj 2014 Mange var mødt op for at se standerne blive sat på denne friske og blæsende dag. Som vanen tro blev Nappedan-visen sunget, og derefter holdt formanden Henning Madsen tale, og fortalte om vinteren projekter bl.a. det fine grillhus samt reparationen af broerne, som var blevet voldsomt beskadiget af orkanen Bodil. Henning Madsen ønskede alle en god sommer, og håbede på godt vejr og gode oplevelser. Derefter blev Standeren hejst af Peter og Kaj. Alle fulgtes til Kajak og Jolleafdelingen, hvor vi hørte lidt fra begge afdelinger, og sang mens Standeren blev sat. Efter standerhejsningen ved klubhuset og ved Kajak- og Jolleafdelingen, var der pølser og drikkevarer til alle. Køen ved uddeling af pølser var lang, men der var flere til at dele ud, så alle blev hurtigt betjent. Om aftenen blev der afholdt et fint arrangement med god mad fra Gjerrild Kro og musik leveret af Ole Vendelbo. Der var ikke mange med til festen, men det blev den ikke dårligere af. Alle mødte med godt humør og fik en fornøjelig aften.

21 21 Nappedam H.D. på slotsbesøg. Tirsdag den 1. april mødtes vi ved jagtslottet hvor Kristian Herget tog imod os, 30 Nappedammere, nogle gående fra Nappedam andre kørende. Vi blev straks budt ind og fik i en introduktion til stedet, og Kristian fortalt om udsmykningerne i forhallen, vi stod i. De flot udsmykkede vægge med forskellige sagn fra nordisk mytologi, malet af Carl Hansen Reistrup Lidt data om slottet:. Slottet er opført , af Martin Johan Jenisch som opholdssted, når familien kom på besøg fra Tyskland. Slottet er tegnet af den danske arkitekt Hack Kampman, som også har tegnet Århus Teater, Marselisborg Slot og Toldboden og meget mere. Slottet blev, efter krigen i 1945, konfiskeret af den danske stat, og er i dag som bekendt sekretariat for Nationalpark Mols Bjerge. Efter vi havde beundret forhallen, gik i ind i den tidligere spisesal, her kunne vi kunne beundre udsigten over marker og hav, bagefter kunne vi vende ryggen til udsigten og beundre de smukke vægmalerier i rummet, som afbildede den udsigt vi lige havde set. Herefter gik vi ad den smukt udskårne trappe op til husets mødelokale, hvor der var muligheder for spørgsmål om Jagtslottet og ikke mindst om Nationalparken. Spørge lysten var stor, så her var en god dialog med Kristian, og alle fik svar på deres spørgsmål Efter besøget på slottet gik over på den anden side af vejen og så Karlsladen, som nu er besøgscenter. Karlsladen er opført i 1727, og efter renovering fremtræder den nu, som da den blev opført, et spændende besøg, og Kristian øsede igen ud af sin viden. En stor tak til Kristian Herget og Nationalpark Mols Bjerge. Nu var alle ved at være sultne, så efter vi havde kvitteret for besøget med et par flasker vin, drog vi alle til Nappedam. Her havde hovmester John og hans kabys matroser lavet en gang biksemad, som alle 33 deltagere nød med god appetit. Dagen sluttede med det hyggelige måltid, hvor snakken gik livligt. Tak til alle for en god dag. Harald

22 22 Vinter sysler og spåner i lange baner Når kajakkerne ligger på land og vintermørket har sænket sig over kajakfolket, så bliver der tid til indendørs sysler af forskellige art. Bla. at lave sin egen kajak åre af træ. En lille skare af kajakroer har gennem vinteren snittet og høvlet sig frem til en flot kajak åre under kyndig vejledning af den erfarne kajakroer Birger Holmgaard. Der er blevet limet, savet, høvlet, slebet og snakket og meget mere. Aften afrundes af med en kop kaffe. Det er dog hændt at kaffen blev erstattet af et lille glas rødvin eller øl. Af andre ting der blev nørdet med kan nævnes: En kniv med læder skede, plantekasser, skæft til en mukkert, stole, hylder og ikke mindst kajakker efter grønlandsk byggemanual. Vi glæder os virkelig til at være med til søsætningen J Især kajakkerne er beundringsværdige og har fået mange kommentarer med om de overhovedet vil kunne sejle J Kommentar som jo rent faktisk bunder i fascination og beundring over evnerne og håndværkserfaringen til at kunne bygge et så skønt et mesterværk. Bare at følge processen er fantastisk tænk om man selv kunne bygge sådan et fartøj en dag? Ja man har jo lov at drømme. Det har været en sand fornøjelse at have deltaget. Især for én som mig, der nu har fået vækket den støvede skole træsløjds entusiasme til live at håndtere bugthøvl, rystepudser og lign. værktøj. Nedenstående stemnings billeder viser et lille udpluk af ting, der bliver nørdet med. Skribent og foto Henni Fyhn

23 23

24 24 For 12. gang fik pensionisterne fra Aktivitetscentret atter lov til at køre rundt i Ringelmoseskoven og Hestehaveskoven og på ny gav Bestyrelsen tilladelse til at alle deltagerne kunne komme ind i klubhuset til et veldækket kaffebord. Et sådan arrangement krævede mange forberedelse: Der skulle atter søges om tilladelse fra skov og naturstyrelsen til at køre rundt i de to skove. Bilisterne skulle give tilsagn om at ville køre den nævnte dag, og den lokale Politibetjent Chris Gade blev også kontaktet for at lede trafikken adskillige venner af huset gav tilsagn om at lave lagkager og andre pyntede og dæk kede borde. Dannebrog var naturligvis oppe, da bilerne kørte ind på pladsen. Tekst og Foto: Willy Ovesen

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere