Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC"

Transkript

1 Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af bestyrelse og ledelse Sten Jensen Muff (pædagoguddannelsen i Ikast) Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Pkt. 4 Siden sidst orientering ved rektor Indstilling Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Pkt. 5 VUC udbud for skoleåret 2015/16 Udbudsplanen for skoleåret 2015/16 er på HF-enkeltfag en videreførelse af udbudsplanen for indeværende skoleår med tilføjelse af et flex-undervisningstilbud i matematik A, engelsk B og A samt tysk CB. Flex undervisning er en kombination af virtuel undervisning og et månedligt seminar, hvor kursisterne mødes med holdets lærer. En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. Samarbejdet med Holstebro VUC og Viborg VUC om et fælles virtuelt HF-enkeltfagsudbud fortsætter. Vi udbyder således fortsat virtuelt dansk A, psykologi B, religion C og kemi C. Med flex hf og virtuelt hf kan vi formidle undervisning i fag, der ellers ikke kunne oprettes på grund af for få tilmeldte. I bilag a) ses en oversigt over det planlagte udbud. Udbuddet på AVU vil ligne det udbud vi har i år. Vi udbyder dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, naturfag, samfundsfag og matematik på alle niveauer. Derudover udbyder vi historie på D-niveau. Fagene placeres således at de kan kombineres i fagpakker med et fuldt skema der giver ret til SU. Man vil kunne vælge forskellige niveauer i forskellige fag. Det endelige fagudbud vil blive justeret, når effekterne af erhvervsskolereformen slår igennem i løbet af Der kræves nu min. 02 i dansk og matematik på g-niveau for at blive optaget, og der vil i dialog med relevante samarbejdspartnere blive udviklet forløb der imødekommer dette behov. I bilag b) ses en oversigt over det samlede planlagte AVU udbud. FVU og OBU-hold udbydes efter behov og tilmeldinger. Undervisningen foregår både på skolen og på virksomheder. Indstilling: 1

2 Ledelsen indstiller, at Punktet tages til orientering Pkt. 6 Udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande kommuner. Herning HF og VUC er jf. lovgivningen ansvarlig for udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande kommuner. I den forbindelse skal undervisningen sendes i udbud, så andre aktører kan forestå undervisningen på en driftsoverenskomst. Her i kommunerne er der driftsoverenskomst med Social- og Sundhedsskolen, AOF og FOF. Der er indgået driftsoverenskomst for perioden 1. januar 2012 til 31. december I overenskomsterne er der mulighed for at forlænge aftalerne med op til to år. Uddannelsesudvalget har drøftet sagen, og indstiller til bestyrelsen, at de nuværende driftsoverenskomster, efter ansøgning fra driftsoverenskomstparterne, forlænges indtil 31/ på uændrede vilkår. Ledelsen indstiller: Forlængelse af nuværende driftsoverenskomster til godkendelse som anført. Pkt. 7 Aktuel økonomi - budgetopfølgning 2014 Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget Årsregnskab Budget Taxametertilskud Øvrige indtægter Deltagerbetaling Omsætning Personaleomkostninger Driftsomkostninger Omkostninger i alt Indtjeningsbidrag Afskrivninger Finansielle poster Periodens resultat

3 Det skal bemærkes at udgifter ført under bygningsvedligehold (driftsomkostninger) kan blive ændret fra driftsomkostning til afskrivning. En ændring vil betyde at udgiften til driftsomkostninger i 2014 nedsættes og at overskuddet dermed forøges. Omkostningerne vil så i givet fald belaste komme års resultater. På taxametertilskuddet er der en positiv afvigelse på t.kr i forhold til det oprindelige budget og reguleringerne er som følger: årskursister Regulering budget Reguleret Forventet t.kr. Taxameter tilskud OBU FVU AVU Hfe HF SK Fælles- of bygningstaxameter 444 Brobygning og introkurser 80 A-klassetilskud 730 Projekttilskud - fastholdelse gennem relationer 514 Avance, driftsoverenskomstparter 300 Tillæg A-niveau studenterkursus 43 Satsregulering pædagogikum -70 Regulering af budget Hvad angår reparation og vedligehold af bygninger er der en negativ afvigelse på t.kr i forhold til det oprindelige budget og reguleringerne er som følger: Opr budget Korr budget Ventilationsanlæg Indeklima - administration Tagrenovering Øvrige bygningsforbedringer Ombygning administration Køleanlæg køkken Salgsområde / buffet køkken Alarm og adgangskontrol Renovering forplads Løbende vedligehold I alt

4 Der er nye anlægsarbejder for i alt t.kr der dels finansieres via af en udvidelse af budgetrammen på t.kr dels ved anvendelse af allerede budgetterede midler. Der påtænkes følgende investering i it m.v. for resten af 2014: Nye bærbare pc-ere - personale 910 Nye dockingstationer - undervisningslokaler 65 Projektorer - ny bygning 220 Nyt telefonsystem - mobiltelefoner 175 Infoskærm 10 I alt Heraf medtaget i oprindeligt budget 800 Forbrugt pr. 30. september 20 Budgetudvidelse 600 Med baggrund i ovennævnte forventes der for 2014 et overskud på t.kr Indstilling Ledelsen indstiller at budgetorienteringen tages til efterretning. Pkt. 8 Budgetforslag 2015 Aktivitet Aktivitetsforudsætningerne ses som følger opgjort i årskusister: HF SK Hfe AVU FVU OBU Total Antallet af årskursister i 2015 er baseret på en forventet svagt faldende aktivitet. En forbedret fastholdelse betyder dog, at den forventede faldende søgning til det 2-årige HF først rigtig slår igennem fra 2016 og frem. Fremskrivningerne af årskursister er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks forventninger til udviklingen i antallet af 16-årige i Herning kommune samt ledelsens vurdering. Ifølge Danmarks Statistik forventes antallet af 16-årige i Herning kommune at falde med 1,4% fra 2013 til Herefter bliver faldet en del større, 4,5% fra 2018 til

5 Der afventes pt. en politisk reform af HF-uddannelsen. Hvis der indføres ændrede optagelsesbetingelser, som forhindrer optag på HF direkte fra 10. klasse vil det betyde en aktivitetsnedgang på ca. 53% på HF2, svarende til en total aktivitetsnedgang på ca. 26,5%. En mindre del af denne tilbagegang vil dog blive opvejet af at AVU er tiltænkt en central rolle i erhvervsuddannelsesreformen med henblik på at løfte den gruppe af voksne over 18 år, der ikke opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne på 02 i dansk og matematik. AVU forventes derfor at bidrage med et udbud af særligt målrettede EUD-forberedende forløb på alle landets VUC er i En eventuel reform af HF2 forventes først at blive implementeret pr. den 1. august 2016, og det forventes derfor ikke at denne får indflydelse på HF2 i I 2016 vil reformen i givet fald slå igennem med 25% af den forventede nedgang, i 2017 med 75% og i 2018 med 100% Løn og lønrelaterede omkostninger Med 71 % af de samlede omkostninger udgør lønnen langt den største udgift. Lønnen er budgetteret ud fra en fremskrivning af de faktiske lønninger. Der er indregnet kendte overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der tillagt puljer til merarbejde og lokalløns-tillæg. Forventede lønrefusioner er modregnet i lønomkostningerne. Der er afsat kr. som vederlag til bestyrelsesformanden. Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger er skønnet ud fra det nuværende omkostningsniveau under skyldig hensyntagen til aktivitetsforudsætningerne. Undervisningens gennemførelse Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse kan specificeres således: i alt HF2 Hfe SK AVU FVU OBU Forventet Budget Undervisningsmidler Kursistaktiviteter COPY-dan mv Censur og øvrige eksterne Undervisning på Teko Kurser, befordring mv ) Fagkoordinatorernes budgetter følger skoleåret, derfor afhænger det enkelte års omkostninger til undervisningsmidler i høj grad af, hvornår fagkoordinatorerne foretager deres indkøb. 2) Censur forventes at udgøre ca. 1 mio. kr., herudover indeholder posten omkostninger til eksterne foredragsholdere, vikarer og tilsyn pædagogikum mv. Der er i budgetforslaget afsat kr. til censur. Omkostningen hertil afhænger i høj grad af mængden af udgående censur, hvilket ikke er under institutionens kontrol. 5

6 Bygningsdrift Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: Budget 2015 Forventet 2014 Budget 2014 Rengøring, forbrug, øvrig drift Husleje og ejendomsskat Vedligeholdelse Statens selvforsikring Husleje og ejendomsskat er budgetteret ud fra den konkrete husleje og ejendomsskat herunder leje af ekstra lokaler i første halvdel af Vedligeholdelsesomkostningerne er budgetteret i henhold til vedligeholdelsesplanerne og tillagt en pulje til generel løbende vedligeholdelse. Der er afsat kr. til statens selvforsikring, hvilket svarer til cirka 1 % af den forventede omsætning. Beløbet er øget i forhold til tidligere år, da risikoen for forsikringsskader er øget i kraft af, at forsikringen nu også omfatter en ny bygning. Dækningsbidrag for de enkelte uddannelser tkr. HF2 SK Hfe AVU FVU OBU i alt Undervisningstilskud Pædagogikum Projekttilskud Deltagerbetaling VEU Øvrige indtægter 67 Løn, undervisning Omkostninger, pædagogikum Andre direkte udgifter DB undervisning Bygningstaxameter Fællestaxameter Tilskud, ikke aktivitetsafhængige Administration Uddannelsestilskud Grundtilskud 750 Arealtilskud Regionalt undervisningstilskud DB regnskab

7 De samlede dækningsbidrag for de enkelte uddannelser er alle positive. Det skal dog bemærkes at dækningsbidraget vedrørende undervisning (DB undervisning) er negativt hvad angår AVU, FVU og OBU. Dækningsbidraget for VUC-uddannelserne er dog større end angivet i tabellen, idet grundtilskud, arealtilskud og regionalt undervisningstilskud, der alle vedrører disse uddannelser, i mangel af en retvisende fordelingsnøgle ikke er fordelt på uddannelsesretninger i tabellen. Fællesområdet Bygnings- og fællestaxameter samt ikke aktivitetsafhængige tilskud Markedsføring Ledelse og administration Vedligeholdelse Øvrig bygningsdrift Bidrag Fællesområdet forventes at bidrage negativt til resultatet for 2015 grundet de store omkostninger til vedligeholdelse. Budgetteret resultat DB undervisning Bidrag fællesområdet Renter Resultat Ud fra de anvendte aktivitetsforudsætninger forventes et resultat for 2015 på tkr. dette til trods for, at der også i 2015 forventes store omkostninger til vedligeholdelse. Vedlagte bilag viser resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget. Følsomhed overfor ændringer i aktivitetsniveauet Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil som udgangspunkt ikke påvirke omkostningerne. Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den forventede aktivitet anses for beskeden, såfremt den nugældende lovgivning fastholdes. Budgetsituationen på længere sigt Nedenstående tabel viser hovedtallene for : tkr Driftsindtægter Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Renter Driftsresultat

8 Der vil de kommende år været et fald i taxametrene. Udgifterne til reparation og vedligehold af bygningerne vil falde i takt med at en gennemgribende vedligeholdelse af bygningsmassen er gennemført i Til trods for at der budgetteres med ret store vedligeholdelsesomkostninger ser økonomien for de kommende år fornuftig ud. Indstilling: Ledelsen indstiller budget 2015 til godkendelse som anført. Beslutning Pkt. 9 Evt. Evt. afbud til mødet mailes til senest mandag den 24. november Med venlig hilsen Ole Mynster Herold 8

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere