Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Analyse af det lokale arbejdsmarked Styringshjul for 2011 på Beskæftigelsesområdet Evaluering af strategiseminaret den 19. januar 2011 vedrørende aktiveringsstrategi Etablering af flere virksomhedscentre og løntilskudspladser Midler til forberedende voksenundervisning (FVU) Orientering om tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Evaluering af konference om ungestrategi Synopsis for nulpunktsanalyser i ungepartnerskabsprojektet Frikommuneforsøg Opskrevet landstal for 2011 vedr. flygtninge Orientering Lukket sag - Forlængelse af samarbejdet med I-fokus Lukket sag - Orientering fra Beskæftigelsesankenævnet Lukket sag - Orientering

3 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Analyse af det lokale arbejdsmarked J.nr.: Resumé: G12/dwjctk 11/1413 Åben sag BE Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med analysefirmaet Mploy udarbejdet en analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen i Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget bedes tage analysen til orientering. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med analysefirmaet Mploy udarbejdet en analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen i de nordjyske kommuner. Analysen tager afsæt i data fra beskæftigelsesministeriets analyseregister (DREAM). Der tages udgangspunkt i udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste to år, analysen giver derved et godt indblik i, hvorledes finanskrisen har påvirket beskæftigelsen i Brønderslev Kommune. Det bør bemærkes, at en stor andel af de beskæftigede i Brønderslev Kommune har deres arbejdsplads uden for kommunen. Mere end 40% har deres arbejdsplads uden for kommunegrænsen. Brønderslev Kommune er derved den kommune i Vendsyssel, der har den største andel af udpendlere. Langt størstedelen af de borgere der pendler ud af kommunen, er beskæftiget i Aalborg. Mere end 4000 beskæftigede, med bopæl i Brønderslev Kommune, pendler til Aalborg Kommune. Der er også en stor pendling til henholdsvis Hjørring og Frederikshavn Kommuner. I det nedenstående følger de væsentligste konklusioner fra analysen: Der er blevet 900 færre lønmodtagere med bopæl i Brønderslev Kommune fra august 2008 til august 2010, hvor beskæftigelsen var på personer. Det svarer til et fald på knap 6%. Faldet i beskæftigelsen har været relativt mindre i Brønderslev Kommune end i Nordjylland som helhed og resten af landet. Gennem krisen, som startede i 2008, har borgerne i Brønderslev Kommune mistet flest job inden for handel, jern og metal samt bygge og anlæg, mens det især er handel og serviceerhvervene, der har efterspurgt mere personale i Specielt Jern og metalindustrien har været hårdt ramt af krisen. Der er i perioden forsvundet 300 stillinger inden for branchen. Dette svarer til en reduktion på 25%, i forhold til antallet af beskæftigede før krisen. Indenfor bygge- og anlægssektoren, har der været et fald i antallet af ansatte på 17% i forhold til niveauet før krisen. Det svarer til, at mere end 200 stillinger er blevet nedlagt. Beskæftigelsen i Brønderslev Kommune er dog ikke gået i stå, der er mange, der finder job var et år præget af fremgang, hvor der blev skabt flere jobs, end der blev nedlagt. Fra 3. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 viser analysen, at billedet var vendt, her blev der nedlagt flere jobs, end der blev skabt. Antallet af jobnedlæggelser og jobskabelser er forholdsvist højere for borgere bosat i Brønderslev Kommune end i resten af regionen. Lang størstedelen af de borgere, der har mistet jobbet i begyndelsen af finanskrisen, har fundet

4 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side 251 beskæftigelse inden for samme branche, som de var beskæftiget indenfor før krisen. Det er dog også en del af de ledige fra brancher med stor beskæftigelsesnedgang, som har opnået beskæftigelse i andre brancher. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager analysen fra Beskæftigelsesregionen til orientering. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering. Bilag: Nyt om udviklingen i beskæftigelsen - Brønderslev

5 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Styringshjul for 2011 på Beskæftigelsesområdet J.nr.: Resumé: G01/dwjctk 11/1406 Åben sag BE Styringshjulet for 2011 indeholder centrale deadlines for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget bedes tage styringshjulet til orientering. Sagsfremstilling: Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget styringshjulet for 2011 fra Beskæftigelsesregion Nordjylland. Fagenheden har tilpasset styringshjulet til Brønderslev Kommune. Styringshjulet visualiserer årets gang i beskæftigelsessystemet, og indeholder de centrale deadlines for beskæftigelsesindsatsen i Af styringshjulet fremgår det, hvornår beskæftigelsesplan 2012 samt resultatrevisionen for 2010 skal behandles i Beskæftigelsesudvalg, LBR, Økonomiudvalg samt Byråd. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager styringshjulet for 2011 til orientering. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering. Bilag: Styringshjulet 2011

6 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Evaluering af strategiseminaret den 19. januar 2011 vedrørende aktiveringsstrategi J.nr.: Resumé: P22/dwsvldf 10/25349 Åben sag BE Beskæftigelsesudvalget havde inviteret arbejdsmarkedets parter til strategiseminar den 19. januar Beskæftigelsesudvalget anmodes om at evaluere strategiseminaret. Sagsfremstilling: Finanslovsaftalen for 2011 indebærer væsentlige ændringer for beskæftigelsesområdets økonomi. Beskæftigelsesudvalget holdt den 19. januar 2011 et strategiseminar hvortil udvalget havde inviteret arbejdsmarkedets parter. Målet med seminaret var, at tilrettelægge den fremadrettede strategi, så ledige og sygemeldte får så kort en periode på offentlig forsørgelse som muligt, og virksomhederne i kommunen får den arbejdskraft de har behov for. På seminaret blev der orienteret om den nye lovgivning, og herudover var temaerne: Hvordan prioriterer vi indsatsen i 2011? Hvordan skabes en effektiv og jobrettet aktiveringsindsats inden for de rammer, der er til rådighed? Hvordan kan vi skabe et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv i forhold til det rummelige arbejdsmarked? Hvordan sikrer vi, at de aktiviteter, der iværksættes i ledigheds- og sygefraværsforløbet, er med til at ruste arbejdsstyrken til udfordringerne på arbejdsmarkedet på kort såvel som lang sigt? Som afslutning på dagen blev der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til en ny aktiveringsstrategi. Arbejdsgruppen holder det første møde den 14. februar Fagenheden for Beskæftigelse fremsender sagen til evaluering i Beskæftigelsesudvalget. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Temadagen blev evalueret. Der arbejdes videre med aktiveringsstrategien.

7 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Etablering af flere virksomhedscentre og løntilskudspladser J.nr.: Resumé: P05/dwsvldf 11/1796 Åben sag BE Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte mulighederne for etablering af flere virksomhedscentre og løntilskudspladser både i private virksomheder og i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Den nye refusionsmodel, der trådte i kraft den 1. januar 2011 betyder, at kommunerne fremover får højere statslig refusion, hvis de ledige får et aktiveringstilbud som fx virksomhedspraktik eller job i en virksomhed med løntilskud. Der er også høj refusion, hvis aktiveringen består af ordinær uddannelse. Til gengæld må kommunen nøjes med en lav refusion, når den lediges aktivering fx. foregår som et kommunalt vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Erfaringerne viser, at aktivering på en privat eller offentlig arbejdsplads øger chancen for, at den ledige kan komme i ordinær beskæftigelse. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheder for at få etableret flere virksomhedscentre og løntilskudspladser både i private virksomheder og i Brønderslev Kommune. Det kan til orientering oplyses, at: Brønderslev Kommune har 9 virksomhedscentre med i alt 53 pladser. Der har været ca virksomhedsvendte forløb i Brønderslev Kommune råder i 2011 over en kvote på 173 kommunale løntilskudspladser. Ved udgangen af december 2010 var ca. 100 borgere i kommunalt job med løntilskud. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Blev drøftet. Fagenheden arbejder videre hermed. Udvalget opfordrer Forretningsledelsen til at oprette flere pladser. Udvalget ønsker status på etablerede pladser og besatte pladser.

8 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Midler til forberedende voksenundervisning (FVU) 2011 J.nr.: Resumé: Ø36/dwjckbo 10/25147 Åben sag BE Brønderslev Kommune bevilliges i 2011 tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for ledige over og under 30 år. Tilskuddene udgør samlet kr. Sagen fremsendes til orientering. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har pr. 21. januar 2011 modtaget tilskudsbrev vedrørende midler til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for ledige under 30 år og ledige over 30 år. Tilskuddene udgør henholdsvis kr. (under 30 år) og kr. (over 30 år). Tilskuddet for ledige under 30 år er fordelt efter en fordelingsnøgle baseret på opgørelse pr. 29. oktober 2010 over antallet af ledige under 30 år uden ungdomsuddannelse (folkeskole som højeste fuldførte uddannelse) i den enkelte kommune. Tilskuddet for ledige over 30 år er fordelt efter en fordelingsnøgle baseret på opgørelse pr. 29. oktober 2010 over antallet af dagpenge-, starthjælps-, og kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse) i den enkelte kommune. Tilskuddet udbetales af Beskæftigelsesregionen til kommunen. Begge tilskud skal anvendes til udgifter til Forberedende Voksenuddannelse (FVU) i tilfælde hvor den vejledende læsetest for voksne (VLV-testen) viser, at den ledige har behov for at forbedre sine læse-, skrive- eller regnekundskaber. VLV-testen kan ikke finansieres af tilskuddet, men kommunen har fået forhøjet bloktilskuddet årligt til finansiering af gennemførelsen af VLV testen for ledige. Et FVU forløb kan være bygget op således, at den ledige ved tilmeldingen gennemfører en kort test af en halv times varighed. En sådan test kan godt finansieres af tilskuddet, hvis den indgår i kursusprisen. FVU-forløb kan allerede anvendes i dag i den ordinære indsats finansieret indenfor de eksisterende rammer til driftsudgifter ved aktivering af ledige. Tilskuddene gives som et ekstra incitament for jobcentrene til at tilbyde FVU-forløb til ledige uden ungdomsuddannelse med svage læse-, skrive- og regnekundskaber FVU-forløb udbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner. Fagenheden for beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi meddeler, at der i er givet et årligt tilskud på kr. via bloktilskuddet. Beløbet er tilført politikområde 102. Beskæftigelsesregionen udbetaler tilskuddet på

9 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side kr. til kommunen. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering. Bilag: Tilskudsbrev FVU puljer

10 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Orientering om tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter J.nr.: Resumé: Ø39/dwjckbo 10/2500 Åben sag BE/ØK Brønderslev Kommune har i forbindelse med projekt Samarbejde i Vendsyssel søgt Indenrigsog Sundhedsministeriets pulje vedrørende tilskud til medfinansiering af særligt vanskeligt stillede kommuners EU-projekter. Ministeriet har bevilget tilskud på kr. Sagen fremsendes til orientering. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i møde den 6. oktober 2010, at Brønderslev Kommune indtræder som partner i ansøgning til Vækstforum (projekt Samarbejde i Vendsyssel) om gennemførelse af et 1½ årigt aktiveringsprojekt for årige modtagere af A-dagpenge eller kontanthjælp. Vækstforum har efterfølgende imødekommet ansøgningen. Projekt Samarbejde i Vendsyssel gennemføres i samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommuner samt EUC Nord mfl. Projektet løber i perioden februar 2011 til juni Projektets formål falder i tre dele: Udvikling og etablering af lokalt samarbejde og partnerskab i Vendsyssel mellem ovennævnte parter om den fælles opgave det er at sikre uddannet arbejdskraft samt helhedsorienteret visitering, vejledning og indsats overfor unge udenfor uddannelse og erhverv. Fælles kompetenceudvikling og udvikling af viden og erfaringer i forhold til pædagogik, vejledning og helhedsorienteret indsats overfor unge, der står udenfor arbejdsmarked og uddannelse - altså en lokal fælles udvikling af begrebet "uddannelsesparathed", samt pædagogik og samarbejde i forhold til dette. Beskæftigelsesrettet tilbud til ledige årige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Projektets beskæftigelsesrettede indsats er et kap. 10 tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering) og omfatter aktivering af unge uden en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på at give dem motivation og parathed i forhold til deltagelse i uddannelse konkret uddannelsesmotivation, valgkompetence og viden om egne ressourcer og ideer om uddannelse. Projektet vil igangsætte aktivering for to målgrupper: Målgruppe 1: Ledige årige som har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet dog uden at have opnået en kompetencegivende uddannelse og motivation for at indgå her, og som er nyledige.

11 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side 258 Til denne målgruppe tilbydes et 6 ugers forløb, der bl.a. indeholder: Erhvervsintroduktion i de værksteder der er ønsket af den enkelte. Erhvervspraktik i virksomheder som vil være relevante for den enkelte. Vejledning ift. egne ressourcer, motivation og realistiske ønsker. Herunder udarbejdelse af realistisk og motiveret uddannelsesplan. Der gennemføres i alt 6 forløb for målgruppe 1 (4 forløb i 2011 og 2 forløb i 2012) - 3 forløb i Hjørring og 3 forløb i Frederikshavn. Efter partnerskabsaftalen har Brønderslev Kommune forpligtet sig til at visitere 4 deltagere pr. forløb svarende til 24 deltagere i perioden. Målgruppe 2: Ledige årige som er uddannelsesfjerne og med manglende lyst til uddannelse. Ledige med behov for opkvalificering indenfor det personlige og sociale område, inden de er parate til at indgå i en uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv. Der vil være tale om to forskellige typer forløb, men fælles for dem er brugen af mentoring for de deltagere, der har behov herfor. Til denne målgruppe tilbydes et 20 ugers forløb, der bl.a. indeholder: Almen opkvalificering i dansk og matematik og evt. IT på FVU eller AVU niveau (6 timer om ugen). Virksomhedspraktik ift. virksomheder efter egne ideer. Vejledning fælles og individuelt. Kreativitet, fantasi og innovation i eget liv. Livsmestring og (livs)vejledning. Uddannelsesfantasi og udarbejdelse af realistisk og motiveret uddannelsesplan. Der gennemføres i alt 3 forløb for målgruppe 2 (2 forløb i 2011 og 1 forløb i 2012). Forløbene gennemføres i Frederikshavn og Hjørring. Efter partnerskabsaftalen har Brønderslev Kommune forpligtet sig til at visitere i 6 deltagere pr. forløb svarende til 18 deltagere i perioden. For begge målgrupper gælder, at Jobcenter Brønderslev har visitationsretten. Organisering Projektets koordineringsgruppe er Det samarbejdende Vendsyssel. Tovholder på projektet er EUC Nord. Økonomi I projektperioden medgår der kommunal deltagerfinansiering på i alt ca. 3 mio. kr. samlet for de deltagende kommuner til forsørgelsesudgifter og medgåede timer. Deltagelse i projektet forudsætter herudover en direkte kommunal medfinansiering på i alt 1,950 mio. kr. i projektperioden, hvoraf Brønderslev Kommunes andel udgør 0,390 mio.kr. fordelt med 2/3 af udgiften i 2011 og 1/3 af udgiften i Fordelingen af den direkte kommunale medfinansiering er beregnet efter en model

12 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side 259 således, at Brønderslev Kommunes andel af udgifterne udgør 20% og de andre deltagende kommuners andel hver 40%. Yderligere er der en kommunal medfinansiering i form af medgået tid på kr. Denne medfinansiering er udgiftsneutral for Brønderslev Kommune. Da Brønderslev kommune er blevet kategoriseret som vanskeligt stillet kommune, kan kommunen efter 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner søge Indenrigsog Sundhedsministeriet om tilskud til medfinansiering ved deltagelse i et EU-projekt. Brønderslev kommune har benyttet denne ansøgningsmulighed og fået bevilget tilskud på ,00 kr. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering. Bilag: Svar på ansøgning til EU-puljen (Kun elektronisk)

13 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Evaluering af konference om ungestrategi J.nr.: Resumé: P20/dwsvldf 11/2106 Åben sag BE Det Lokale Beskæftigelsesudvalg havde inviteret Byrådet, Forretningsledelsen, repræsentanter fra Socialcentret, Jobcentret, Børne- og Familieområdet, Skoleområdet, UU, PPR, Fritids- og Kulturområdet, Psykiatriområdet, LBR samt Erhvervsrådet til konference om ungestrategi den 14. december Beskæftigelsesudvalget anmodes om at evaluere konferencen. Sagsfremstilling: Formålet med konferencen er, at den skal være startskuddet til udvikling af en samlet ungestrategi for indsatsen for de årige på tværs af forvaltninger og UU i Brønderslev Kommune. Målet med indsatsen er, at størstedelen af alle unge (regeringens målsætning er 95% af en ungdomsårgang) får en ungdomsuddannelse, samt at de forskellige tilbud og indsatser koordineres og optimeres, så der sker en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge og derved skabe fundamentet for at indfri regeringens målsætning. På konferencen var følgende på dagsordenen: Hvordan skaber vi gode resultater? Visioner og målsætninger for ungeindsatsen. Fakta om ungegruppen. Tilbud i dag til ungegruppen. Præsentation af KL s ungepartnerskabsprojekt. Handlingsplan for udvikling af ungestrategi. Arbejdsgruppen er indkaldt til møde den 14. februar Fagenheden for Beskæftigelse fremsender sagen til evaluering i Beskæftigelsesudvalget. Udvalget anmodes om at overveje, om der skal holdes fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Konferencen blev evalueret. Udvalget orienteres løbende om arbejdsgruppens arbejde.

14 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Synopsis for nulpunktsanalyser i ungepartnerskabsprojektet J.nr.: Resumé: P20/dwjckbo 10/18554 Åben sag BE/BS Brønderslev Kommune deltager i KLs partnerskabsprojekt om en helhedsorienteret ungeindsats. Der skal i den forbindelse udarbejdes en nulpunktsanalyse for alle de deltagende kommuner. KL har fremsendt synopsis for nulpunktsanalysen. KL vil efterfølgende udarbejde nulpunktsanalysen med Brønderslev Kommunes oplysninger. Sagen fremsendes til orientering. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. oktober 2010 Brønderslev Kommunes deltagelse i KLs partnerskabsprojekt om en helhedsorienteret ungeindsats. Som en del af projektet indgår en nulpunktsanalyse, som skal udarbejdes for alle 19 deltagende kommuner i projektet. KL har på denne baggrund fremsendt en synopsis som beskriver formålet med nulpunktsanalysen og KLs forslag til indhold i analysen. Målet med projektet er, at flere unge i de deltagende kommuner bliver selvforsørgende. Som led i projektet skal kommunerne formulere ambitiøse mål på de tre nedenstående delmål: flere unge skal have en uddannelse færre unge skal være på offentlig forsørgelse færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension Udgangspunktet for formuleringen af målene vil være sammensætningen af ungegruppen i kommunen. Der skal derfor udarbejdes en nulpunktsanalyse, som beskriver status i Brønderslev Kommune ved projektets start i oktober Formålet med nulpunktsanalysen er: at give kommunen et redskab til at formulere ambitionsniveauet på de konkrete mål at give den enkelte kommune et grundlag for at følge med i relation til at indfri de politiske mål for indsatsen at etablere et fælles grundlag i projektet for at vurdere effekterne på tværs af de deltagende kommuner Nulpunktsanalysen vil indeholde indikatorer for de tre delmål i projektet. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

15 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side 262 Indikatorer: andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 22-årig andelen af unge årige, der er i gang med uddannelse Mål 2: Færre unge skal være på offentlig forsørgelse Indikator: andelen af unge, der er på midlertidige offentlige ydelser (16-29 år) Mål 3: Færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension Indikatorer: andelen af nytilkendelser af førtidspension til unge (18-29 år) På alle indikatorer vil kommunen blive målt på det aktuelle niveau (andelen) og udviklingen på området. Fagenheden for beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering. Bilag: Synopsis for nulpunktsanalyse

16 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Frikommuneforsøg J.nr.: Resumé: P08/dwfsss 10/27771 Åben sag ØK Indenrigs- og Sundhedsministeren fremsender orientering om frikommuneforsøg. Fra 2012 skal der afholdes forsøg med fem frikommuner, der sættes fri for statslig regulering. Økonomiudvalget anmoder de stående udvalg om at drøfte, hvilke områder der inden for deres ressortområde kunne være en ide at medtænke i frikommuneforsøg. På baggrund af tilbagemeldingerne vil Økonomiudvalget tage en drøftelse på næste møde. Sagsfremstilling: Interesserede kommuner skal fremsende ansøgning til ministeriet med oplysning om, hvilke forsøg kommunen i givet fald påtænker. Ansøgningsfrist er den 9. marts Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2011: Udvalgene anmodes om at melde ind med forslag til områder til frikommuneforsøg (incl. forsyningsselskaberne). Genoptages på næste møde. Beslutning i Forretningsledelsen den 18. januar 2011: Forretningsledelsen anbefaler, at Brønderslev Kommune ikke ansøger om deltagelse dels pga. deltagelse i KEK-projekt og dels pga. forventet ressourceforbrug. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Udvalget har ingen forslag. Bilag: Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren om frikommuneforsøg

17 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Opskrevet landstal for 2011 vedr. flygtninge J.nr.: Resumé: P07/dwsvldf 10/26431 Åben sag BE I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i primo november 2010 blev det besluttet, at der allerede nu er et behov for at opskrive landstallet vedr. flygtninge for 2011 fra til 2850 personer. Dette svarer til, at det samlede landstal er opskrevet med ca. 26%. Som følge af dette bliver Brønderslev Kommunes kvote for henholdsvis 2011, 2012 og personer pr. år. Sagen fremsendes til orientering. Sagsfremstilling: Efter udmeldingen af nyt landstal 2011 vedrørende flygtninge er Brønderslev Kommune tildelt en kvote på 60 personer i hvert af årene 2011, 2012 og Erfaringerne viser, at der reelt kommer flere. Ofte kommer der enlige mænd og senere bliver disse familiesammenført med deres kone og børn. Ægtefællen og børnene tæller ikke med i kvoten, når der er tale om familiesammenføring. Så der kan forventes flere flygtninge end de 60, der er i kvoten. Fagenheden kan ikke oplyse: Hvor mange flygtninge der kommer. Om det er mænd, kvinder og børn. Hvornår de kommer i Hvilken nationalitet de har. Hvilken alder de har. I 2010 var Brønderslev Kommunes kvote på flygtninge 36. Denne er efterfølgende korrigeret, så den reelle kvote er 53. Der er p.t. kommet 34 flygtninge og i februar 2011 kommer der yderligere 12, så p.t. er status, at Brønderslev Kommune har modtaget 46 flygtninge fra kvoten på 53 i Fagenheden for Beskæftigelse fremsender sagen til orientering i Beskæftigelsesudvalget. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Til orientering.

18 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side 265 Bilag: Fordeling af flygtninge efter nyt landstal, nov. 2010

19 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Orientering J.nr.: I06/dwjclb 11/177 Åben sag BE Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011: Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. maj 2011 flyttes til den 9. maj Der blev spurgt til status på projekt fra FOA vedr. jobrotation.

20 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Lukket sag - Forlængelse af samarbejdet med I-fokus

21 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Lukket sag - Orientering fra Beskæftigelsesankenævnet

22 Beskæftigelsesudvalget, den 31. januar 2011 Side Lukket sag - Orientering

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. september 2010 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-16:15 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Program. kl. 12.45 - ca. 15.30

Program. kl. 12.45 - ca. 15.30 Program kl. 12.45 - ca. 15.30 Velkomst Jobcentrenes samspil med Beskæftigelsesregionen - analyse og drøftelser v/niels Kristoffersen, Mploy Status for den beskæftigelsespolitiske udvikling v/karl Schmidt

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. november 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere