Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Sjælland-Fyn A/S"

Transkript

1 Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

2 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt nævnte binavne. 1.3 Sparekassens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål 2.1 Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil. 3 Sparekassens kapital og aktier 3.1 Sparekassens aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier á DKK Aktierne er navneaktier og skal noteres i sparekassens ejerbog. 3.3 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. 3.4 Sparekassens ejerbog føres af VP Services A/S, cvr.nr Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf. dog pkt. 5. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. 3.7 Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær med mindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for sparekassen. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser. 4 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse 4.1 Bestyrelsen er indtil den 1. november 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK , jf. dog pkt Bestyrelsen er indtil den 1. november 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK , jf. dog pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for sparekassens overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver. 4.3 Bestyrelsen er indtil den 1. november 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK , jf. dog pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for sparekassens medarbejdere/og eller medarbejdere i dens datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. 4.4 Bestyrelsens bemyndigelse efter pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK SIDE 1

3 Forhøjelse af sparekassens aktiekapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. 4.5 For nytegnede aktier i henhold til pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 skal i øvrigt gælde, at de er navneaktier og skal noteres på navn i ejerbogen, at de nye aktier er omsætningspapirer, samt at de nye aktier i enhver henseende er sidestillet med de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i sparekassen indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. 4.6 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i sparekassens vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser. 5 Ejerloft 5.1 Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår mere end 10 % af sparekassens aktiekapital, og enhver yderligere erhvervelse, kræver bestyrelsens samtykke. 5.2 Samtykke kan og skal gives (a) i alle tilfælde, hvor erhververen henset til stemme- og kapitalforholdene på sparekassens hidtidige generalforsamlinger ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i sparekassen. 5.3 Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i sparekassen. 5.4 Ejerloftet og kravet om samtykke anført i pkt. 5.1 gælder ikke (a) hvis overdragelsen sker som led i en rekonstruktion af sparekassen i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, (b) hvis overdragelsen sker til aktionærer, der ved ombytning af aktier eller garantkapital i et selskab, der ophører ved en fusion med sparekassen, bliver ejere af mere end 10 % af aktiekapitalen i sparekassen. 5.5 Aktier, der ifølge notering i sparekassens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til pkt. 5.1, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med en fælles koncern eller andet interessefællesskab. 5.6 Hvis grænsen for aktiebesiddelse overskrides, er aktionæren forpligtet til inden 14 dage efter, at der er fremsat skriftligt påkrav herom, at afhænde den overskydende del. 5.7 Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er sparekassen berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, hvis den er lavere end 100. Såfremt der er tale om en overskridelse, der er omfattet af SIDE 2

4 situationen i pkt. 5.5, og der er uenighed mellem ejerne om, hvis aktier, der skal indløses, er sparekassen berettiget til at indløse den overskydende del blandt de sidst erhvervede aktier. 6 Sparekassereserve 6.1 Der er i medfør af 211 i lov om finansiel virksomhed i sparekassen oprettet en bunden sparekassereserve på DKK 561 mio. svarende til Sparekassen Sjællands reserver. 6.2 Ved fusion af sparekassen med et andet pengeinstitut, overtager det fortsættende selskab sparekassereserven på de samme vilkår, som indtil fusionen var gældende, jf. 212, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. 6.3 I tilfælde af pengeinstitutdriftens ophør anvendes sparekassereserven til almennyttige eller velgørende formål i sparekassens virkeområde, jf. 212, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. 6.4 Sparekassereserven reguleres efter reglerne herom i lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelser. 7 Sparekassens ledelse 7.1 Sparekassens ledelse varetages af: 1. Generalforsamlingen 2. Aktionærmøderne som delvist valgorgan 3. Repræsentantskabet 4. Bestyrelsen 5. Direktionen 8 Generalforsamlinger 8.1 Sparekassens generalforsamlinger afholdes i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden. 8.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på sparekassens hjemmeside samt ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. 8.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet, indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget. 8.4 Indkaldelsen skal endvidere indeholde: (a) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. (b) En beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen. (c) Registreringsdatoen. (d) Angivelse af, hvor og hvordan dagsordenen, de fuldstændige forslag, herunder til vedtægtsændringer, og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på generalforsamlingen, kan rekvireres. SIDE 3

5 8.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 8.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan medtages på generalforsamlingen. 8.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter begæringens modtagelse. 9 Generalforsamlingens dagsorden m.v. 9.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på sparekassens hjemmeside: 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. De blanketter og fuldmagter, der skal anvendes ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse sendes direkte til aktionærerne. 9.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisor. 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 8. Eventuelt. 10 Dirigenten på generalforsamlingen 10.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat, herunder vedrørende pkt Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne. SIDE 4

6 11 Fremmøde på generalforsamlingen 11.1 Enhver aktionær har adgang til sparekassens generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest 3 kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort på sparekassens hovedkontor eller på et i indkaldelsen meddelt andet sted. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i sparekassens ejerbog på registreringsdatoen, jf. pkt Aktionæren har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten kan gives tidsubegrænset. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Sparekassen stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagt til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen Antallet af aktier, som en aktionær kan afgive stemme på, fastsættes ud fra det antal aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på baggrund af notering af aktionærens aktiebesiddelse noteret i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Sparekassens generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort. 12 Stemmeret på generalforsamlingen 12.1 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort, jf. pkt og Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10 giver 1 stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital For aktier, der ifølge noteringen i sparekassens ejerbog tilhører forskellige ejere, gælder det i pkt. 5.5 anførte med den modifikation, at medlemmer af samme husstand ikke betragtes som én aktionær i relation til stemmeretsbegrænsningen i pkt. 12.2, 2. pkt Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ligger ud over ejerloftet i henhold til pkt Dog medregnes aktier, der omfattes af bestemmelserne i pkt Stemmeafgivning ved valg til repræsentantskabet sker ved, at der sættes kryds ud for den eller de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. 13 Beslutninger på generalforsamlingen 13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om sparekassens opløsning, kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på SIDE 5

7 generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. 14 Repræsentantskabet 14.1 Repræsentantskabets og de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave er i overensstemmelse med sparekassens værdier og holdninger at virke for den enkelte afdelings og sparekassens trivsel og positive udvikling samt bistå med råd og dåd Repræsentantskabet består af 51 medlemmer, hvoraf 26 medlemmer vælges af generalforsamlingen, og 25 medlemmer vælges på aktionærmøder Repræsentantskabets medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at der i lige år vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen og i ulige år vælges 7 medlemmer på generalforsamlingen, og hvert andet år vælges 12 henholdsvis 13 medlemmer på aktionærmøder. Genvalg kan finde sted. Såfremt et eller flere repræsentantskabsmedlemmer udtræder inden valgperiodens udløb, fortsætter repræsentantskabet sit virke uden suppleringsvalg Valgbare til repræsentantskabet er sparekassens personlige aktionærer, der på valgtidspunktet ikke er fyldt 75 år. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på aktionærmøder, skal være indgivet til sparekassen senest den 1. september i de år, hvor der afholdes aktionærmøder. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til sparekassen senest den 1. februar i valgåret Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke forenes med ansættelse i sparekassen eller dennes datterselskaber eller med deltagelse i ledelsen eller repræsentantskabet i andre finansielle virksomheder, der efter bestyrelsens vurdering direkte eller indirekte driver en med sparekassen konkurrerende virksomhed. Repræsentantskabsmedlemmer må i øvrigt ikke udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde Er medlemmet ikke længere aktionær eller opfylder medlemmet ikke længere bestemmelserne i pkt. 14.5, skal medlemmet straks udtræde af repræsentantskabet. Intet medlem kan have sæde i repræsentantskabet længere end til den ordinære generalforsamling i året efter det kalenderår, hvori medlemmet fylder 75 år Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed Repræsentantskabet vælger sparekassens bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen sker i overensstemmelse med pkt med de fornødne ændringer Bestyrelsens formand og næstformand skal være formand henholdsvis næstformand i repræsentantskabet Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt, men i øvrigt når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af ¼ af medlemmerne Repræsentantskabet indkaldes af formanden ved skriftlig tilsigelse med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med angivelse af dagsorden Der gælder en overgangsordning for repræsentantskabet i Sparekassen Sjælland, der fortsætter sit virke i Sparekassen Sjælland A/S frem til sparekassens ordinære generalforsamling i 2016, og således at de sidste medlemmer fra repræsentantskabet i SIDE 6

8 Sparekassen Sjælland fratræder senest i Bestyrelsen 15.1 Sparekassen ledes af en bestyrelse på 4-9 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet kan udpege medlemmer til bestyrelsen, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, til sikring af, at sparekassen opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges hvert år. Genvalg kan finde sted Udover de af repræsentantskabet valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Der er i henhold til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts etableret en frivillig ordning i medfør af samarbejdsudvalgets beslutning herom Bestyrelsens sammensætning skal til enhver tid opfylde de af Finanstilsynet og i lovgivningen fastsatte krav til og regler for egnethed, relevant viden og erfaring for bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut Såfremt et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtrådtes valgperiode Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet for det regnskabsår, hvori vedkommende er fyldt 70 år, behandles Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald, næstformandens, stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelægges på hvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Udtræder et bestyrelsesmedlem, der er valgt blandt repræsentantskabets medlemmer, af repræsentantskabet, skal vedkommende samtidig udtræde af sparekassens bestyrelse. 16 Direktionen 16.1 Sparekassens bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer Direktionen varetager den daglige drift af sparekassen Bestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed m.v., skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges, og hvori det tillige fastlægges, i hvilket omfang direktionen kan bevilge lån, kreditter, garantier og eventuelle andre forpligtelser uden bestyrelsens forudgående medvirken. SIDE 7

9 16.4 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen har ingen stemmeret. 17 Aktionærmøder 17.1 For at sikre en geografisk alsidig sammensætning af sparekassens repræsentantskab opdeles sparekassens aktionærer i valgkredse i sparekassens og Sparekassen Fyn A/S virkeområde i overensstemmelse med reglerne i det af sparekassens repræsentantskab til enhver tid fastsatte regulativ for aktionærmøder En aktionær tilknyttes den aktionærkreds, hvori vedkommende har bopæl. Aktionærer, der har bopæl udenfor en aktionærkreds, tilknyttes den valgkreds, hvori Holbæk indgår. En aktionær kan efter eget ønske flyttes til en anden aktionærkreds Hvert fjerde år i oktober kvartal afholdes aktionærmøder i valgkredsene På aktionærmøderne vælges 25 af de i pkt nævnte 51 repræsentantskabsmedlemmer af og blandt aktionærerne hørende til de respektive valgkredse. Valgperioden løber fra det følgende års ordinære generalforsamling. Fordeling af medlemmerne blandt valgkredsene sker i overensstemmelse med reglerne i det af sparekassens repræsentantskab til enhver tid fastsatte regulativ for aktionærmøder under hensyntagen til antal kunder, aktionærer og forretningsomfanget i de enkelte valgkredse Aktionærerne indkaldes på samme vis og med samme frister som de for generalforsamlingerne gældende, jf. pkt Generalforsamlingens regler omkring adgangskort og fuldmagter, jf. pkt. 11, finder tilsvarende anvendelse på aktionærmøder Generalforsamlingens regler omkring stemmeret og stemmeafgivning, jf. pkt. 12, finder tilsvarende anvendelse på aktionærmøder Generalforsamlingens regler finder i øvrigt tilsvarende anvendelse på aktionærmøder. 18 Tegningsregel 18.1 Sparekassen tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 19 Udbytte 19.1 Beslutning om udlodning af sparekassens midler som udbytte skal træffes af generalforsamlingen på grundlag af den senest godkendte årsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de for VP Securities A/S gældende regler. 20 Årsrapport og revision 20.1 Sparekassens regnskabsår er kalenderåret. SIDE 8

10 20.2 Sparekassens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 21 Offentlighed 21.1 Sparekassens vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til Sparekassens kontor. 22 Binavne 22.1 Sparekassen driver tillige virksomhed under binavnene: Sparekassen Vestsjælland A/S Kirke Helsinge Sparekasse A/S Sparekassen Nordvestsjælland A/S Reersø Sparekasse A/S Sparekassen Trundholm A/S Hillerød Sparekasse A/S Vig-Egebjerg-Asmindrup Sparekasse A/S Dianalund Sparekasse A/S Vig-Asmindrup Sparekasse A/S Holbæk Sparekasse A/S Amtssparekassen for Vestsjælland A/S Høng Sparekasse A/S Holbæk Amts Sparekasse A/S Jyderup Sparekasse A/S Amtssparekassen i Holbæk A/S Kalundborg Sparekasse A/S Amtssparekassen i Høng A/S Mørkøv Sparekasse A/S Amtssparekassen i Jyderup A/S Nykøbing Sparekasse A/S Amtssparekassen i Kalundborg A/S Ruds-Vedby Sparekasse A/S Amtssparekassen i Nykøbing Sjælland A/S Svinninge Sparekasse A/S Amtssparekassen i Tølløse A/S Tølløse Sparekasse A/S Grevinge Sparekasse A/S Vig Sparekasse A/S Egebjerg Sparekasse A/S Vipperød Sparekasse A/S Sparekassen Frederikssund A/S Sparekassen Næstved A/S Sparekassen Allerød A/S Sparekassen Selandia A/S Sparekassen Amager A/S Sparekassen Sjælland A/S Nærværende vedtægter er vedtaget på sparekassens ordinære generalforsamling den 14. april 2016 SIDE 9

Vedtægter for Jutlander Bank A/S

Vedtægter for Jutlander Bank A/S Vedtægter for Jutlander Bank A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Bankens navn er Jutlander Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne: 1.3 Bankens hjemsted er Vesthimmerlands

Læs mere

Vedtægter for Jutlander Bank A/S

Vedtægter for Jutlander Bank A/S Vedtægter for Jutlander Bank A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Bankens navn er Jutlander Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne: 1.3 Bankens hjemsted er Vesthimmerlands

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt nævnte binavne.

1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt nævnte binavne. Vedtægter for Den Jyske Sparekasse A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Den Jyske Sparekasse A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sparekassen Himmerland A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under de i bilag 1 angivne binavne. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER

SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Sparekassen Lolland A/S. 1.2 Selskabets binavne er: Finansbanken A/S (Sparekassen Lolland A/S) The

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Eik Banki P/F

Vedtægter for Eik Banki P/F Forslag til ændring i Vedtægter for Eik Banki P/F Den originale version af disse vedtægter er affattet på færøsk. Dette er en oversættelse til dansk af den originale version. I tilfælde af uoverensstemmelser

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S Vedtægter for Sparekassen Faaborg A/S Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Stk. 1 Selskabets navn er Sparekassen Faaborg A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 INDKALDELSE egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa

Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa Vedtægter af 16. marts 2016 for Kreditbanken A/S Aabenraa Navn, hjemsted og formål l Bankens navn er Kreditbanken A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene Bankens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr

Vedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr Vedtægter Santa Fe Group A/S CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2018. 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Santa Fe Group A/S. 2. Formål Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Landbrugets Finansieringsinstitut A/S CVR-nr. 34 47 90 89 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Landbrugets Finansieringsinstitut A/S. 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere