Udstationeringsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstationeringsforsikring"

Transkript

1 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser AON DK Expat 2010, Group Plus, (version ) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvor dækker forsikringen 4. Hvornår dækker forsikringen 5. Forsikringssummer 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle undtagelser 8. Dobbeltforsikring 9. Regres 10. Lægeundersøgelse og obduktion 11. Klager 11.a Behandling af personoplysninger 12. Præmie og afgift 13. Opsigelse og fornyelse SEKTION B - Grunddækning 14. Sygdom 15. Syge- og hjemtransport 16. Behandlingsudgifter 17. Helbredsundersøgelser og vaccinationer 18. Tandlægebesøg 19. Briller og kontaktlinser 20. Sygeledsagelse 21. Tilkaldelse 22. Hjemkaldelse 23. Privatansvar 24. Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution 25. Overfald 26. Krisehjælp 27. Evakuering SEKTION C - Tillægsdækninger (skal fremgå af certifikater for at være gældende) 28. Graviditet og fødsel 29. Ulykke 30. Flyforsinkelse 31. Forsinket fremmøde 32. Bagageforsinkelse 33. Bagage 34. Nøgler og låse 35. Indbo 35a. Transport af Indbo 36. Frivillig arbejdsskade 37. Erstatningsperson 38. Frivillig sygetransport Side 1 af 29

2 SEKTION A Generelle vilkår 1. Forhold ved skadestilfælde Anmeldelse af skade dog undtaget Frivillig Arbejdsskade: SOS er AIGs alarmcentral og skadebehandler. Akutte skader, der kræver øjeblikkelig indsats eller garanti for betaling af hospitalsophold skal straks anmeldes til SOS. Skadeanmeldelser efter hjemkomst skal ligeledes rettes til SOS. Blanketter til anmeldelse af skade kan hentes på SOS hjemmeside: eller rekvireres hos AIG. SOS har døgnservice. Anmeldelse af skade skal ske til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørgsmål om skader mm.) Alarmcentral (øvrige tidspunkter) (akutte spørgsmål om alvorlig personskade) Fax Rejseservice for forhåndsgodkendelser (kl ) For at kunne begynde sagsbehandlingen skal SOS bruge følgende oplysninger: Forsikredes navn, adresse og CPR-nummer. Adresse og telefonnummer, hvor forsikrede kan kontaktes. Eventuel rejseplan. Eventuelle medrejsende. Adresse og telefonnummer til forsikredes pårørende eller arbejdssted. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter af betydning for vurdering af erstatningen, videregives til SOS. Hvis det fremgår, at SOS skal underrettes inden afholdelse af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter SOS ville have godkendt, såfremt underrettelse var sket. Forsikringen dækker ikke udgifter opstået som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er givet af SOS. Skader på Frivillig Arbejdsskade skal altid anmeldes til AIG på Side 2 af 29

3 2. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker navgivne udstationerede samt disses familer med mindre andet fremgår af policen, herefter kaldet forsikrede. AIG kræver ikke helbredsoplysninger af de forsikrede personer. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde. For personer der udfører erhvervsarbejde på boreplatforme (offshore) ophører dækningen ved ombordstigning på boreplatformen. 3. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i hele verden. Det land, hvor forsikrede er bosidende kaldes herefter udstationeringslandet. Dækning for indbo Pkt. 35 gælder kun i udstationeringslandet. Forsikringen dækker endvidere forretningsrejser og ferierejser i hele verden. Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt forsikrede påbegynder rejsen fra bopælen eller arbejdspladsen og ophører ved hjemkomst til bopælen eller ved forsikringsperiodens ophør, såfremt dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen omfatter Pkt såfremt disse dækninger er tilvalgt. 4. Hvornår dækker foriksikringen Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede forlader hjemlandet, for at tage ophold i udstationeringslandet og ophører, når forsikrede endeligt returnerer til hjemlandet, forudsat at begge tidspunkter ligger inden for den i policen angivne periode, herefter kaldet policeperioden. 5. Forsikringssummer De i policen og betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for AIGs erstatningspligt. 6. Krigs- og terrorrisiko Krig defineres herefter som væbnet konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tjetjenien, Somalia eller Nordkorea, med mindre andet er aftalt med AIG og fremgår af policen. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig, såfremt den forsikrede selv deltager i handlingerne. Side 3 af 29

4 Såvel AIG som forsikringstager kan ophæve enhver krigsdækning med minimum 7 dages skriftligt varsel, hvis udbrud af krig i det pågældende land er sket eller er ved at ske. Forsikringen dækker begivenheder der skyldes terrorhandlinger, såfremt den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 7. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 7.1 Begivenheder, der skyldes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, samt skadestilfælde fremkaldt af den forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed. 7.2 Begivenheder, der skyldes deltagelse og træning i professionel sport. 7.3 Begivenheder, der skyldes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser. 7.4 Begivenheder indtruffet som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 7.5 Konfiskering eller beslaglæggelse af bagage af toldmyndigheden eller anden myndighed. 7.6 Udgifter, som erstattes helt eller delvis af det offentlige, eksempelvis via det gule eller blå sygesikringsbevis. 8. Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker AIG kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved ulykke, jf. Pkt. 29, dækker forsikringen dog altid fuldt ud. 9. Regres Ved udbetalinger under forsikringen indtræder AIG i alle forsikredes rettigheder overfor tredjemand, herunder andre forsikringsselskaber. 10. Lægeundersøgelse og obduktion I forbindelse med sygdom eller tilskadekomst er AIG berettiget til, for egen regning at forlange den forsikrede lægeundersøgt, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. 11. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til SOS Skadeservice som anført i pkt. 1.0 Side 4 af 29 CVR nr Tel. :(+45) Fax. (+45)

5 eller til AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. AIGs regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede kan anmode AIG om at indsende sagen til: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf.: Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) a Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet Side 5 af 29

6 af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIGs Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 12. Præmie og afgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og efterfølgende præmier til de anførte forfaldsdage. Betaling af præmien skal ske før afrejse. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke ved første påkrav, sender AIG endnu et påkrav, tidligst 14 dage efter første påkrav. Hvis betaling ikke finder sted inden 7 dage efter andet påkrav, bortfalder AIGs dækningspligt. Ved fremsendelse af andet påkrav har AIG ret til at opkræve et gebyr, der i så fald tillægges næste opkrævning. Tilbagebetaling af præmie sker kun i forbindelse med afbrudt rejse, hvor der resterer minimum 14 dage af rejsen. Tilbagebetalingen sker ved henvendelse til AIG med dokumentation for, at hjemrejsen er sket før forsikringens ophør. I tillæg til præmien afregner AIG afgift til Staten iht. de til enhver tid gældende regler herom. 13. Opsigelse og fornyelse Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne, med højest 12 og minimum 1 måneds varsel til fornyelsesdatoen. Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 14 dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet. Side 6 af 29

7 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen. Forsikringen reguleres årligt ved fornyelsen baseret på skadeforløbet og ændringer i rejsemønstret (eller hvad der ellers fremgår af policen). SEKTION B - Grunddækning 14. Sygdom 14.1 Dækning 14.2 Erstatning Forsikringen dækker ved akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst eller begrundet mistanke herom eller en uventet forværring af en bestående sygdom eller kronisk lidelse. Ved sygdom skal SOS straks underrettes. Forsikrede skal fremskaffe lægeerklæring indeholdende diagnose fra behandlende læge eller hospital, samt på anmodning give SOS læge adgang til relevante sygejournaler og andre væsentlige dokumenter. Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen kan karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) Været underkastet ændringer i medicinering Været hospitalsindlagt. Såfremt ovenstående ikke kan opfyldes fuldt ud, skal SOS kontaktes for en medicinsk forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen fremsendes skriftligt til den forsikrede. Blanketten kan hentes på SOS hjemmeside eller rekvireres hos AIG. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling ved autoriseret læge og lægeordineret medicin Hospitalsophold, operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Opgradering af hospitalsophold til første klasse med op til 50% af merudgiften, såfremt denne opgradering er godkendt af SOS og forsikrede giver udtryk for ønske om opgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Behandling af akut tandlidelse, op til DKK Side 7 af 29

8 14.3 Undtagelser Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller anden autoriseret behandler, som følge af sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker varigt mén som følge af lægelig fejlbehandling, op til DKK i henhold til kapitel 3 og 4 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for (det danske) Sundhedsvæsenet. Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af sygdom eller tilskadekomst der er opstået, kendt eller diagnosticeret før forsikringens ikrafttræden Ikke lægeordineret medicin Rekreations- og kurophold Behandling efter policeperiodens udløb Enhver form for medicinsk eller kirurgisk behandling hos AIDS diagnosticerede patienter. Plastikkirurgiske operationer, kosmetiske operationer og efterbehandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, med mindre operationen er en direkte følge af et ulykkestilfælde, som kræver hospitalsbehandling indenfor 24 timer efter ulykkestilfældets indtræden Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG. 15. Syge- og hjemtransport 15.1 Dækning 15.2 Erstatning Forsikringen dækker transport i forbindelse med en Pkt. 14 dækningsberettiget skade. SOS skal altid underrettes inden hjemtransport foretages, samt hurtigst muligt ved dødsfald. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Transport til nærmeste, egnede behandlingssted. Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Rutefly-transport, hvis det skønnes nødvendigt af både den behandlende læge og SOS, grundet manglende muligheder for egnet behandling. Ambulancefly, hvor rutefly ikke kan anvendes. Side 8 af 29

9 15.3 Undtagelser Lovbefalede foranstaltninger ved forsikredes død, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i hjemlandet, samt udgifter til transportkiste. Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare. 16. Behandlingsudgifter 16.1 Dækning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år, til: Lægeordinerede behandlinger ved fysioterapeut og/eller kiropraktor Behandling ved akupunktør og/eller zoneteraupeut. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. 17. Helbredsundersøgelser og vaccinationer 17.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til regelmæssige, nødvendige helbredsundersøgelser og vaccinationer, op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. 18. Tandlægebesøg 18.1 Dækning 18.2 Undtagelser Forsikringen dækker udgifter til regelmæssige, nødvendige tandlægebesøg med op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år, inklusiv undersøgelse, forebyggende behandling, tandregulering og tandproteser. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. Forsikringen dækker ikke: Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG. Side 9 af 29

10 19. Briller og kontaktlinser 19.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til anskaffelse af briller og kontaktlinser med op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år. 20. Sygeledsagelse 20.1 Dækning 20.2 Erstatning 20.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikrede jf. Pkt ordineres sygeledsagelse til hjemlandet eller udstationeringslandet, som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald. Sygeledsagelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for ledsagende personer efter forsikredes eget valg, til: Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Hotelophold og forplejning på op til DKK pr. ledsagende person, pr. døgn. Transport til returnering til udstationeringsstedet efter endt sygeledsagelse, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Forsikringen dækker ikke: Udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til udstationeringslandet. I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. Pkt Tilkaldelse 21.1 Dækning Forsikringen dækker, når forsikrede jf. Pkt. 14 bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden. Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal transporteres til hjemlandet eller udstationeringslandet indenfor 3 døgn. Tilkaldelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Side 10 af 29

11 21.2 Erstatning 21.3 Undtagelser Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for tilkaldte personer, til: Rejseudgifter, inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. tilkaldt person, pr. døgn. Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden, og forsikredes ægtefælle/samlever ønske at følge kisten under transporten til hjemlandet. Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. Pkt Hjemkaldelse 22.1 Dækning 22.2 Erstatning Forsikringen dækker, når forsikrede hjemkaldes til hjemlandet eller udstationeringslandet på grund af dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut opstået sygdom i hjemlandet eller udstationeringslandet hos forsikredes: Ægtefælle/samlever. Biologiske børn, adoptivbørn, svigerbørn og børnebørn. Dette omfatter også børn af ægtefælle/samlever. Søskende eller personer, med hvem forsikrede lever eller har levet i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. Forældre, forældres ægtefæller/samlevere, svigerforældre. Bedsteforældre. Svoger/svigerinde. Endvidere dækker forsikringen, ved følgende begivenheder hvor forsikredes tilstedeværelse er påkrævet: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Hjemkaldelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikrede skal fremskaffe dokumentation fra behandlende læge/hospital, politirapport eller anden relevant information. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) til hjemtransport og returrejse for forsikrede og dennes børn under 18 år. Side 11 af 29

12 22.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikringens ikrafttrædelse. 23. Privatansvar 23.1 Dækning 23.2 Erstatning 23.3 Undtagelser Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen i forsikringstiden, ved beskadigelse af personer eller ting, i henhold til gældende lov og praksis i det land, hvor skaden indtræffer. Ved hændelser, der kan give anledning til et krav under denne dækning, skal AIG underrettes snarest muligt. Det er vigtigt, at navn og adresse på modparten og eventuelle vidner noteres. De i policen angivne summer er det højeste, AIG kan udbetale i et forsikringsår inkl. renter og omkostninger, selvom forsikringsbegivenheden resulterer i flere skader eller ansvaret påhviler flere forsikrede. Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar: Som forsikrede pådrager sig ved udførelse af sit erhverv. Som forsikrede pådrager sig ved benyttelse af motorkøretøj, camping eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj. For skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 24. Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution 24.1 Dækning 24.2 Retshjælp Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson uforvarende og udenfor aftaleforhold forvolder skade på tredjemand, eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser, og dermed pådrager sig et civilretligt erstatningsansvar. Hvis forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag, udbetales op til den i policen angivne forsikringssum, til advokatbistand og juridisk forsvar ved 1. instans. Side 12 af 29

13 24.3 Sikkerhedsstillelse/ kaution 24.4 Selvrisiko 24.5 Undtagelser Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution. Herved forstås betaling, der permanent eller midlertidig kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af de lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til AIG straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse. Dersom en stillet sikkerhedsstillelse/kaution bliver beslaglagt helt eller delvist som følge af forsikredes manglende betaling af en idømt bøde, eller hvis forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller hvis forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes den beslaglagte del af sikkerhedsstillelsen/kautionen som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til AIG straks efter beslaglæggelsen. Der er en selvrisiko på 10% af enhver skade, dog minimum DKK 500. Forsikringen dækker ikke: Skader forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj.denne undtagelse omfatter dog ikke SOS pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af forsikrede i forbindelse med færdselsuheld Sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser Forhold vedrørende egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Inkassosager mod forsikrede, såfremt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom Kontrakts- erhvervs- og arbejdsmæssige forhold Klager/sager mellem forsikrede og dennes rejsearrangør Forhold opstået før rejsen, eller sager der ikke er opstået under rejsen. 25. Overfald 25.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold overfor forsikrede eller mishandling af den forsikrede, tilføjet forsætligt af tredjemand. Overfaldet skal anmeldes til det nærmeste politi og kopi af politirapport, eller nummeret på rapporten, hvis politiet ikke vil udlevere en kopi, skal foreligge. Forsikrede skal godtgøre, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i forsikredes rettigheder overfor skadevolder, Voldsoffernævnet eller institutioner svarende til Voldsoffernævnet i andre lande. Side 13 af 29

14 25.2 Erstatning 25.3 Undtagelser Forsikringen dækker i henhold til dansk lovgivning, erstatning for: Godtgørelse for svie og smerte. Tabt arbejdsfortjeneste. Helbredelsesudgifter. Tort eller andet tab. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. Udbetaling af erstatning er betinget af, at forsikrede er i live ved udbetalingen. SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død. Forsikringen dækker ikke: Tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure og smykker. Skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 26. Krisehjælp 26.1 Dækning 26.2 Erstatning Forsikringen dækker følgende, traumatiske oplevelser, der opstår på rejsen: Forsikrede udsættes for et ulykkestilfælde som er dækket under Pkt Forsikrede udsættes for krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier Forsikrede er vidne til en anden persons pludselige, uventede død eller overfald. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen anførte sum, til: Akut, krisepsykologisk hjælp til forsikrede og dennes pårørende, dog max. 10 behandlinger pr. person. Lægeordineret behandling af forsikrede hos psykolog, som påbegyndes senest 4 uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest 3 måneder efter første behandling. SOS skal kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes, med henblik på at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne. Side 14 af 29

15 27. Evakuering 27.1 Dækning 27.2 Erstatning 27.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikrede direkte udsættes for udbrud eller overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier udenfor bopælslandet. Det er en betingelse for dækningen, at Det Danske Udenrigsministerium, Det Danske Seruminstitut eller de lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse, eller at forsikrede direkte bliver udsat for en terroraktion. Evakuering skal så vidt muligt godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter op til den i policen anførte sum, til: Evakuering til nærmeste sikre sted med henblik på hjemrejse. Hjemrejse til bopælslandet. Ophold og fortæring, hvis begivenheden umuliggør hjemrejse, op til DKK pr. ledsagende person pr. døgn. Forsikringen dækker ikke: Såfremt forsikrede selv deltager i begivenhederne. Såfremt forholdene var til stede ved forsikredes indrejse i landet. Såfremt forsikrede ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger om evakuering. SEKTION C - Tillægsdækninger (skal fremgå af certifikater for at være gældende) Dækningerne i denne sektion er kun gældende, hvis de fremgår af policen 28. Graviditet og fødsel 28.1 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Sædvanlige, ambulante graviditetsundersøgelser med op til den i policen angivne forsikringssum pr. år. Fødsler, med op til den i policen angivne forsikringssum. Nyfødte børns sygeudgifter i den første levemåned, op til den i policen angivne forsikringssum. Side 15 af 29

16 28.2 Karenstid 28.3 Undtagelser Retten til erstatning for ambulante graviditetsundersøgelser indtræder 4 uger efter den forsikrede er omfattet af policen. Retten til erstatning for fødselsudgifter indtræder 10 måneder efter den forsikrede er omfattet af policen. Børn der fødes mindst 10 måneder efter den forsikrede er omfattet af policen er dækket for sygeudgifter i den første levemåned, uanset helbredstilstand. Forsikringen dækker ikke behandling mod barnløshed, svangerskabsforebyggelse eller provokeret abort. 29. Ulykke 29.1 Dækning Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Erstatning Erstatning ved dødsfald Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død, og dette sker inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den i policen angivne forsikringssum. Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for invaliditet, jf. Pkt , eller plaster-på-såret, jf. Pkt , fratrækkes den udbetalte erstatning fra dødsfaldserstatningen. Med mindre andet skriftligt er meddelt AIG, udbetales forsikringssummen til den forsikredes ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, til den forsikredes børn. Hvis forsikrede hverken efterlader ægtefælle eller børn, udbetales forsikringssummen til den forsikredes nærmeste pårørende jf. Forsikringsaftaleloven 105 stk Erstatning ved invaliditet Har et ulykkestilfælde medført et varigt mén på mindst 5%, udbetales méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngradserstatningen beregnes som den i policen angivne forsikringssum, ganget med ménprocenten. Ménprocenten fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad med udgangspunkt i arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ménprocenten fastsættes uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Ménprocenten kan sammenlagt ikke overstige 100%. Side 16 af 29

17 En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver ménprocenten dog fastsat som forskellen på den oprindelige ménprocent og den samlede ménprocent for tab af begge organer. Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for plaster-på-såret, jf. Pkt , fratrækkes den udbetalte erstatning fra méngradserstatningen Plaster-på-såret Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales den i policen angivne forsikringssum. Følgende brud berettiger til udbetaling : Brud på skulder Brud på overarm Brud i albue Brud på underarm Brud på håndled Brud på ryggen Brud på lårben Brud på knæ 29.4 Tandskade Brud på underben Brud på ankel Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen. Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller dødsfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte plaster-på-såret erstatning. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af en akut opstået tandskade, som følge af et ulykkestilfælde. Tandbehandlingen skal påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Side 17 af 29

18 29.5 Brilleskade Hvis et ulykkestilfælde ændrer synet i en sådan grad, at forsikrede skal bruge briller/linser eller have udskiftet briller/linser, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til nye briller/linser, dog maksimalt DKK Tropesygdomme og øjensygdomme 29.7 Undtagelser Forsikringen dækker varigt mén som følge af tropesygdomme og øjensygdomme opstået under rejsen. Ménprocenten fastsættes efter samme retningslinier som ved ulykkestilfælde. Dersom sygdommen forværres løbende fastsættes endelig erstatning, som det varige mén var på 3 års dagen for sygdommens konstatering. Forsikringen dækker ikke: Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Skade på grund af smitte med virus og bakterier eller andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG. 30. Flyforsinkelse 30.1 Dækning 30.2 Erstatning Forsikringen dækker på ud- og hjemrejsen, når forsikrede forsinkes i lufthavnen i minimum 4 timer, hvis den planmæssige flyforbindelse, hvortil forsikrede har reserveret og bekræftet reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket. Forsikringen dækker både flyforsinkelse i første afgangshal og transfer. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. Der skal ske anmeldelse til luftfartsselskabet. Kopi af luftfartsselskabets Flight Receipt skal foreligge. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige, dokumenterede udgifter op til den i policen angivne forsikringssum, til: Indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade. Side 18 af 29

19 30.3 Undtagelser Transport i forbindelse med omstigning/transit til eller fra lufthavnen. Nødvendig hotelovernatning. Opgradering til enkeltværelse, dersom flyselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset, som ikke er en rejseledsager. Indkøb af nødvendige toiletartikler og beklædning op til DKK 500, hvis hotelovernatning er nødvendig og bagagen ikke kan udleveres. Forsikringen dækker ikke når: Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion, som eksisterede eller var varslet mere end 24 timer før afrejsetidspunktet Der er ydet erstatning fra flyselskabet/transportselskabet i form af kontant kompensation, indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler. Hvis forsikrede får delvis erstatning fra flyselskabet, modregnes erstatningen. 31. Forsinket fremmøde 31.1 Dækning Forsikringen dækker på ud- og hjemrejsen, når forsikrede uforskyldt og uforudsigeligt kommer for sent frem til afgangshallen/check-in eller forbindende fly og ikke kan gennemføre den planlagte rejserute i henhold til rejseplanen, på grund af: Nedbrud på offentlige transportmidler Dokumenteret strømafbrydelse Strejke eller lockout på arbejdspladsen Ekstreme vejrforhold Trafikkaos Erstatning Nedbrud på eget transportmiddel, som medfører assistance fra et redningsselskab Flyforsinkelse som medfører, at forbindende fly ikke kan nås. Der skal ske anmeldelse til luftfartsselskabet. Kopi af luftfartsselskabets Flight Receipt skal foreligge. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige, dokumenterede ekstraudgifter op til den i policen angivne forsikringssum, til: Indkøb af ny flybillet på maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Hotelophold og forplejning. Side 19 af 29

20 31.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke hvis: Forsikrede ikke når sin afgang på grund af problemer med udlevering af bagagen. Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportør/lufthavns minimum transfer/transittid, eller tidsfristen for afsluttet check-in. 32. Bagageforsinkelse 32.1 Dækning 32.2 Erstatning 32.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikredes indskrevne flybagage forsinkes, såfremt bagagen indskrives samtidig med forsikrede på den planlagte rejserute. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede inden 72 timer efter forventet ankomst til bopælslandet skal påbegynde en ny udlandsrejse, såfremt flybagagen er forsinket i mere end 48 timer. Den nye udlandsrejse skal være bestilt, inden forsinkelsen indtraf. Der skal ske anmeldelse til luftfartsselskabet. Kopi af luftfartsselskabets PIR (Property Irregularity Report) skal foreligge. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler, som er nødvendigt for at kunne fortsætte rejsen, op til den i policen angivne forsikringssum pr. rejse pr. forsikrede. Genstandene skal være indkøbt på destinationen, og refunderes mod forevisning af originale, specificerede kvitteringer, eller kontoudskrifter eller lignende, der kan dokumentere prisen. Erstatning ydes ud fra genstandenes funktionsværdi og ikke ud fra hvilke mærkevarer/kvalitet, forsikrede normalt benytter. Yderligere skal erstatningen stå i forhold til forsinkelsens varighed. Forsikringen dækker ikke genstande indkøbt efter den forsinkede bagage er dukket op. Forsikringen dækker ikke: Indkøb eller leje af sportsudstyr, it-udstyr, elektronisk udstyr, rekvisitter, instrumenter og værktøj. Forsinkelse af bagage i bopælslandet ved hjemkomsten hertil, undtagen dog ovennævnte situation hvor der skal ske ny udlandsrejse. Dette gælder uanset, om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Indkøb foretaget efter bagagen er udleveret. Side 20 af 29

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser

Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSREJSE

Forsikringsbetingelser ERHVERVSREJSE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN... 3 3. HVILKE REJSER DÆKKER FORSIKRINGEN... 3 4. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN... 3 5. FORSIKRINGSSUMMER...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ERHVERVSREJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER ERHVERVSREJSE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Hvem er dækket af forsikringen... 3 3. Hvilke rejser dækker forsikringen... 3 4. Hvornår dækker forsikringen... 3 5. Forsikringssummer...

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 11. Erhvervsrejse forsikring. Willis Wordings SME Bilag 11 Version

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 11. Erhvervsrejse forsikring. Willis Wordings SME Bilag 11 Version WIP - Willis Insurance Pool BILAG 11 Erhvervsrejse forsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 11 Version 2011.01.01 Side 1 / 22 SEKTION A - Generelle vilkår 1 Forhold ved skadetilfælde 2 Hvem er dækket

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere