Udstationeringsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstationeringsforsikring"

Transkript

1 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser AON DK Expat 2010, Group Plus, (version ) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvor dækker forsikringen 4. Hvornår dækker forsikringen 5. Forsikringssummer 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle undtagelser 8. Dobbeltforsikring 9. Regres 10. Lægeundersøgelse og obduktion 11. Klager 11.a Behandling af personoplysninger 12. Præmie og afgift 13. Opsigelse og fornyelse SEKTION B - Grunddækning 14. Sygdom 15. Syge- og hjemtransport 16. Behandlingsudgifter 17. Helbredsundersøgelser og vaccinationer 18. Tandlægebesøg 19. Briller og kontaktlinser 20. Sygeledsagelse 21. Tilkaldelse 22. Hjemkaldelse 23. Privatansvar 24. Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution 25. Overfald 26. Krisehjælp 27. Evakuering SEKTION C - Tillægsdækninger (skal fremgå af certifikater for at være gældende) 28. Graviditet og fødsel 29. Ulykke 30. Flyforsinkelse 31. Forsinket fremmøde 32. Bagageforsinkelse 33. Bagage 34. Nøgler og låse 35. Indbo 35a. Transport af Indbo 36. Frivillig arbejdsskade 37. Erstatningsperson 38. Frivillig sygetransport Side 1 af 29

2 SEKTION A Generelle vilkår 1. Forhold ved skadestilfælde Anmeldelse af skade dog undtaget Frivillig Arbejdsskade: SOS er AIGs alarmcentral og skadebehandler. Akutte skader, der kræver øjeblikkelig indsats eller garanti for betaling af hospitalsophold skal straks anmeldes til SOS. Skadeanmeldelser efter hjemkomst skal ligeledes rettes til SOS. Blanketter til anmeldelse af skade kan hentes på SOS hjemmeside: eller rekvireres hos AIG. SOS har døgnservice. Anmeldelse af skade skal ske til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørgsmål om skader mm.) Alarmcentral (øvrige tidspunkter) (akutte spørgsmål om alvorlig personskade) Fax Rejseservice for forhåndsgodkendelser (kl ) For at kunne begynde sagsbehandlingen skal SOS bruge følgende oplysninger: Forsikredes navn, adresse og CPR-nummer. Adresse og telefonnummer, hvor forsikrede kan kontaktes. Eventuel rejseplan. Eventuelle medrejsende. Adresse og telefonnummer til forsikredes pårørende eller arbejdssted. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter af betydning for vurdering af erstatningen, videregives til SOS. Hvis det fremgår, at SOS skal underrettes inden afholdelse af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter SOS ville have godkendt, såfremt underrettelse var sket. Forsikringen dækker ikke udgifter opstået som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er givet af SOS. Skader på Frivillig Arbejdsskade skal altid anmeldes til AIG på Side 2 af 29

3 2. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker navgivne udstationerede samt disses familer med mindre andet fremgår af policen, herefter kaldet forsikrede. AIG kræver ikke helbredsoplysninger af de forsikrede personer. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde. For personer der udfører erhvervsarbejde på boreplatforme (offshore) ophører dækningen ved ombordstigning på boreplatformen. 3. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i hele verden. Det land, hvor forsikrede er bosidende kaldes herefter udstationeringslandet. Dækning for indbo Pkt. 35 gælder kun i udstationeringslandet. Forsikringen dækker endvidere forretningsrejser og ferierejser i hele verden. Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt forsikrede påbegynder rejsen fra bopælen eller arbejdspladsen og ophører ved hjemkomst til bopælen eller ved forsikringsperiodens ophør, såfremt dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen omfatter Pkt såfremt disse dækninger er tilvalgt. 4. Hvornår dækker foriksikringen Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede forlader hjemlandet, for at tage ophold i udstationeringslandet og ophører, når forsikrede endeligt returnerer til hjemlandet, forudsat at begge tidspunkter ligger inden for den i policen angivne periode, herefter kaldet policeperioden. 5. Forsikringssummer De i policen og betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for AIGs erstatningspligt. 6. Krigs- og terrorrisiko Krig defineres herefter som væbnet konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tjetjenien, Somalia eller Nordkorea, med mindre andet er aftalt med AIG og fremgår af policen. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig, såfremt den forsikrede selv deltager i handlingerne. Side 3 af 29

4 Såvel AIG som forsikringstager kan ophæve enhver krigsdækning med minimum 7 dages skriftligt varsel, hvis udbrud af krig i det pågældende land er sket eller er ved at ske. Forsikringen dækker begivenheder der skyldes terrorhandlinger, såfremt den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 7. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 7.1 Begivenheder, der skyldes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, samt skadestilfælde fremkaldt af den forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed. 7.2 Begivenheder, der skyldes deltagelse og træning i professionel sport. 7.3 Begivenheder, der skyldes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser. 7.4 Begivenheder indtruffet som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 7.5 Konfiskering eller beslaglæggelse af bagage af toldmyndigheden eller anden myndighed. 7.6 Udgifter, som erstattes helt eller delvis af det offentlige, eksempelvis via det gule eller blå sygesikringsbevis. 8. Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker AIG kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved ulykke, jf. Pkt. 29, dækker forsikringen dog altid fuldt ud. 9. Regres Ved udbetalinger under forsikringen indtræder AIG i alle forsikredes rettigheder overfor tredjemand, herunder andre forsikringsselskaber. 10. Lægeundersøgelse og obduktion I forbindelse med sygdom eller tilskadekomst er AIG berettiget til, for egen regning at forlange den forsikrede lægeundersøgt, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. 11. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til SOS Skadeservice som anført i pkt. 1.0 Side 4 af 29 CVR nr Tel. :(+45) Fax. (+45)

5 eller til AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. AIGs regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede kan anmode AIG om at indsende sagen til: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf.: Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) a Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet Side 5 af 29

6 af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIGs Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 12. Præmie og afgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og efterfølgende præmier til de anførte forfaldsdage. Betaling af præmien skal ske før afrejse. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke ved første påkrav, sender AIG endnu et påkrav, tidligst 14 dage efter første påkrav. Hvis betaling ikke finder sted inden 7 dage efter andet påkrav, bortfalder AIGs dækningspligt. Ved fremsendelse af andet påkrav har AIG ret til at opkræve et gebyr, der i så fald tillægges næste opkrævning. Tilbagebetaling af præmie sker kun i forbindelse med afbrudt rejse, hvor der resterer minimum 14 dage af rejsen. Tilbagebetalingen sker ved henvendelse til AIG med dokumentation for, at hjemrejsen er sket før forsikringens ophør. I tillæg til præmien afregner AIG afgift til Staten iht. de til enhver tid gældende regler herom. 13. Opsigelse og fornyelse Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne, med højest 12 og minimum 1 måneds varsel til fornyelsesdatoen. Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 14 dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet. Side 6 af 29

7 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen. Forsikringen reguleres årligt ved fornyelsen baseret på skadeforløbet og ændringer i rejsemønstret (eller hvad der ellers fremgår af policen). SEKTION B - Grunddækning 14. Sygdom 14.1 Dækning 14.2 Erstatning Forsikringen dækker ved akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst eller begrundet mistanke herom eller en uventet forværring af en bestående sygdom eller kronisk lidelse. Ved sygdom skal SOS straks underrettes. Forsikrede skal fremskaffe lægeerklæring indeholdende diagnose fra behandlende læge eller hospital, samt på anmodning give SOS læge adgang til relevante sygejournaler og andre væsentlige dokumenter. Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen kan karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) Været underkastet ændringer i medicinering Været hospitalsindlagt. Såfremt ovenstående ikke kan opfyldes fuldt ud, skal SOS kontaktes for en medicinsk forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen fremsendes skriftligt til den forsikrede. Blanketten kan hentes på SOS hjemmeside eller rekvireres hos AIG. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling ved autoriseret læge og lægeordineret medicin Hospitalsophold, operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Opgradering af hospitalsophold til første klasse med op til 50% af merudgiften, såfremt denne opgradering er godkendt af SOS og forsikrede giver udtryk for ønske om opgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Behandling af akut tandlidelse, op til DKK Side 7 af 29

8 14.3 Undtagelser Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller anden autoriseret behandler, som følge af sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker varigt mén som følge af lægelig fejlbehandling, op til DKK i henhold til kapitel 3 og 4 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for (det danske) Sundhedsvæsenet. Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af sygdom eller tilskadekomst der er opstået, kendt eller diagnosticeret før forsikringens ikrafttræden Ikke lægeordineret medicin Rekreations- og kurophold Behandling efter policeperiodens udløb Enhver form for medicinsk eller kirurgisk behandling hos AIDS diagnosticerede patienter. Plastikkirurgiske operationer, kosmetiske operationer og efterbehandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, med mindre operationen er en direkte følge af et ulykkestilfælde, som kræver hospitalsbehandling indenfor 24 timer efter ulykkestilfældets indtræden Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG. 15. Syge- og hjemtransport 15.1 Dækning 15.2 Erstatning Forsikringen dækker transport i forbindelse med en Pkt. 14 dækningsberettiget skade. SOS skal altid underrettes inden hjemtransport foretages, samt hurtigst muligt ved dødsfald. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Transport til nærmeste, egnede behandlingssted. Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Rutefly-transport, hvis det skønnes nødvendigt af både den behandlende læge og SOS, grundet manglende muligheder for egnet behandling. Ambulancefly, hvor rutefly ikke kan anvendes. Side 8 af 29

9 15.3 Undtagelser Lovbefalede foranstaltninger ved forsikredes død, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i hjemlandet, samt udgifter til transportkiste. Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare. 16. Behandlingsudgifter 16.1 Dækning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år, til: Lægeordinerede behandlinger ved fysioterapeut og/eller kiropraktor Behandling ved akupunktør og/eller zoneteraupeut. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. 17. Helbredsundersøgelser og vaccinationer 17.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til regelmæssige, nødvendige helbredsundersøgelser og vaccinationer, op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. 18. Tandlægebesøg 18.1 Dækning 18.2 Undtagelser Forsikringen dækker udgifter til regelmæssige, nødvendige tandlægebesøg med op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år, inklusiv undersøgelse, forebyggende behandling, tandregulering og tandproteser. Dokumentation for afholdte udgifter skal indsendes til SOS. Forsikringen dækker ikke: Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG. Side 9 af 29

10 19. Briller og kontaktlinser 19.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til anskaffelse af briller og kontaktlinser med op til den i policen angivne forsikringssum pr. forsikrede pr. år. 20. Sygeledsagelse 20.1 Dækning 20.2 Erstatning 20.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikrede jf. Pkt ordineres sygeledsagelse til hjemlandet eller udstationeringslandet, som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald. Sygeledsagelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for ledsagende personer efter forsikredes eget valg, til: Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Hotelophold og forplejning på op til DKK pr. ledsagende person, pr. døgn. Transport til returnering til udstationeringsstedet efter endt sygeledsagelse, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Forsikringen dækker ikke: Udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til udstationeringslandet. I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. Pkt Tilkaldelse 21.1 Dækning Forsikringen dækker, når forsikrede jf. Pkt. 14 bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden. Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal transporteres til hjemlandet eller udstationeringslandet indenfor 3 døgn. Tilkaldelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Side 10 af 29

11 21.2 Erstatning 21.3 Undtagelser Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for tilkaldte personer, til: Rejseudgifter, inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. tilkaldt person, pr. døgn. Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden, og forsikredes ægtefælle/samlever ønske at følge kisten under transporten til hjemlandet. Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. Pkt Hjemkaldelse 22.1 Dækning 22.2 Erstatning Forsikringen dækker, når forsikrede hjemkaldes til hjemlandet eller udstationeringslandet på grund af dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut opstået sygdom i hjemlandet eller udstationeringslandet hos forsikredes: Ægtefælle/samlever. Biologiske børn, adoptivbørn, svigerbørn og børnebørn. Dette omfatter også børn af ægtefælle/samlever. Søskende eller personer, med hvem forsikrede lever eller har levet i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. Forældre, forældres ægtefæller/samlevere, svigerforældre. Bedsteforældre. Svoger/svigerinde. Endvidere dækker forsikringen, ved følgende begivenheder hvor forsikredes tilstedeværelse er påkrævet: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Hjemkaldelse skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikrede skal fremskaffe dokumentation fra behandlende læge/hospital, politirapport eller anden relevant information. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) til hjemtransport og returrejse for forsikrede og dennes børn under 18 år. Side 11 af 29

12 22.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikringens ikrafttrædelse. 23. Privatansvar 23.1 Dækning 23.2 Erstatning 23.3 Undtagelser Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen i forsikringstiden, ved beskadigelse af personer eller ting, i henhold til gældende lov og praksis i det land, hvor skaden indtræffer. Ved hændelser, der kan give anledning til et krav under denne dækning, skal AIG underrettes snarest muligt. Det er vigtigt, at navn og adresse på modparten og eventuelle vidner noteres. De i policen angivne summer er det højeste, AIG kan udbetale i et forsikringsår inkl. renter og omkostninger, selvom forsikringsbegivenheden resulterer i flere skader eller ansvaret påhviler flere forsikrede. Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar: Som forsikrede pådrager sig ved udførelse af sit erhverv. Som forsikrede pådrager sig ved benyttelse af motorkøretøj, camping eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj. For skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 24. Retshjælp, sikkerhedsstillelse og kaution 24.1 Dækning 24.2 Retshjælp Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson uforvarende og udenfor aftaleforhold forvolder skade på tredjemand, eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser, og dermed pådrager sig et civilretligt erstatningsansvar. Hvis forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag, udbetales op til den i policen angivne forsikringssum, til advokatbistand og juridisk forsvar ved 1. instans. Side 12 af 29

13 24.3 Sikkerhedsstillelse/ kaution 24.4 Selvrisiko 24.5 Undtagelser Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution. Herved forstås betaling, der permanent eller midlertidig kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af de lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til AIG straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse. Dersom en stillet sikkerhedsstillelse/kaution bliver beslaglagt helt eller delvist som følge af forsikredes manglende betaling af en idømt bøde, eller hvis forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller hvis forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes den beslaglagte del af sikkerhedsstillelsen/kautionen som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til AIG straks efter beslaglæggelsen. Der er en selvrisiko på 10% af enhver skade, dog minimum DKK 500. Forsikringen dækker ikke: Skader forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj.denne undtagelse omfatter dog ikke SOS pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af forsikrede i forbindelse med færdselsuheld Sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser Forhold vedrørende egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Inkassosager mod forsikrede, såfremt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom Kontrakts- erhvervs- og arbejdsmæssige forhold Klager/sager mellem forsikrede og dennes rejsearrangør Forhold opstået før rejsen, eller sager der ikke er opstået under rejsen. 25. Overfald 25.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold overfor forsikrede eller mishandling af den forsikrede, tilføjet forsætligt af tredjemand. Overfaldet skal anmeldes til det nærmeste politi og kopi af politirapport, eller nummeret på rapporten, hvis politiet ikke vil udlevere en kopi, skal foreligge. Forsikrede skal godtgøre, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i forsikredes rettigheder overfor skadevolder, Voldsoffernævnet eller institutioner svarende til Voldsoffernævnet i andre lande. Side 13 af 29

14 25.2 Erstatning 25.3 Undtagelser Forsikringen dækker i henhold til dansk lovgivning, erstatning for: Godtgørelse for svie og smerte. Tabt arbejdsfortjeneste. Helbredelsesudgifter. Tort eller andet tab. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. Udbetaling af erstatning er betinget af, at forsikrede er i live ved udbetalingen. SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død. Forsikringen dækker ikke: Tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure og smykker. Skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 26. Krisehjælp 26.1 Dækning 26.2 Erstatning Forsikringen dækker følgende, traumatiske oplevelser, der opstår på rejsen: Forsikrede udsættes for et ulykkestilfælde som er dækket under Pkt Forsikrede udsættes for krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier Forsikrede er vidne til en anden persons pludselige, uventede død eller overfald. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen anførte sum, til: Akut, krisepsykologisk hjælp til forsikrede og dennes pårørende, dog max. 10 behandlinger pr. person. Lægeordineret behandling af forsikrede hos psykolog, som påbegyndes senest 4 uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest 3 måneder efter første behandling. SOS skal kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes, med henblik på at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne. Side 14 af 29

15 27. Evakuering 27.1 Dækning 27.2 Erstatning 27.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikrede direkte udsættes for udbrud eller overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier udenfor bopælslandet. Det er en betingelse for dækningen, at Det Danske Udenrigsministerium, Det Danske Seruminstitut eller de lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse, eller at forsikrede direkte bliver udsat for en terroraktion. Evakuering skal så vidt muligt godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter op til den i policen anførte sum, til: Evakuering til nærmeste sikre sted med henblik på hjemrejse. Hjemrejse til bopælslandet. Ophold og fortæring, hvis begivenheden umuliggør hjemrejse, op til DKK pr. ledsagende person pr. døgn. Forsikringen dækker ikke: Såfremt forsikrede selv deltager i begivenhederne. Såfremt forholdene var til stede ved forsikredes indrejse i landet. Såfremt forsikrede ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger om evakuering. SEKTION C - Tillægsdækninger (skal fremgå af certifikater for at være gældende) Dækningerne i denne sektion er kun gældende, hvis de fremgår af policen 28. Graviditet og fødsel 28.1 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Sædvanlige, ambulante graviditetsundersøgelser med op til den i policen angivne forsikringssum pr. år. Fødsler, med op til den i policen angivne forsikringssum. Nyfødte børns sygeudgifter i den første levemåned, op til den i policen angivne forsikringssum. Side 15 af 29

16 28.2 Karenstid 28.3 Undtagelser Retten til erstatning for ambulante graviditetsundersøgelser indtræder 4 uger efter den forsikrede er omfattet af policen. Retten til erstatning for fødselsudgifter indtræder 10 måneder efter den forsikrede er omfattet af policen. Børn der fødes mindst 10 måneder efter den forsikrede er omfattet af policen er dækket for sygeudgifter i den første levemåned, uanset helbredstilstand. Forsikringen dækker ikke behandling mod barnløshed, svangerskabsforebyggelse eller provokeret abort. 29. Ulykke 29.1 Dækning Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Erstatning Erstatning ved dødsfald Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død, og dette sker inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den i policen angivne forsikringssum. Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for invaliditet, jf. Pkt , eller plaster-på-såret, jf. Pkt , fratrækkes den udbetalte erstatning fra dødsfaldserstatningen. Med mindre andet skriftligt er meddelt AIG, udbetales forsikringssummen til den forsikredes ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, til den forsikredes børn. Hvis forsikrede hverken efterlader ægtefælle eller børn, udbetales forsikringssummen til den forsikredes nærmeste pårørende jf. Forsikringsaftaleloven 105 stk Erstatning ved invaliditet Har et ulykkestilfælde medført et varigt mén på mindst 5%, udbetales méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngradserstatningen beregnes som den i policen angivne forsikringssum, ganget med ménprocenten. Ménprocenten fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad med udgangspunkt i arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ménprocenten fastsættes uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Ménprocenten kan sammenlagt ikke overstige 100%. Side 16 af 29

17 En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver ménprocenten dog fastsat som forskellen på den oprindelige ménprocent og den samlede ménprocent for tab af begge organer. Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for plaster-på-såret, jf. Pkt , fratrækkes den udbetalte erstatning fra méngradserstatningen Plaster-på-såret Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales den i policen angivne forsikringssum. Følgende brud berettiger til udbetaling : Brud på skulder Brud på overarm Brud i albue Brud på underarm Brud på håndled Brud på ryggen Brud på lårben Brud på knæ 29.4 Tandskade Brud på underben Brud på ankel Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen. Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller dødsfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte plaster-på-såret erstatning. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af en akut opstået tandskade, som følge af et ulykkestilfælde. Tandbehandlingen skal påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Side 17 af 29

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere