for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( ) 4. Sikker By uge ( ) 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) 10. Høring - Klimatilpasningsplan ( ) 11. Søruten ( ) 12. Lokaludvalgets hjemmesider ( ) 13. Puljeadministration - Underskudsgaranti ( ) 14. Godkendelse af puljeregnskab for 2010 ( ) 15. Ansøgning udskudt fra mødet d. 28. februar ( ) 16. Ansøgninger - Byens puls ( ) 17. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra formandskabet - Ved formanden Nyt fra arbejdsgrupperne - ved tovholderne Høringer, breve mv. - Høringssvar vedr. Ydre del af Nørrebro (busgade) Invitationer BILAG Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade 2

4 3. Bydelsplan ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Bydelsplankoordinatorens status til efterretning. 2. at Lokaludvalget afsætter kr. til udarbejdelse af visions illustrationer af de allerede afsatte bydelsplanmidler. PROBLEMSTILLING Bydelsplanarbejdet er i sin sidste fase. Fra den 14. april og frem til 1. juli 2011 vil Bydelsplanen være under bearbejdelse af Center for byudvikling og til kommentering i forvaltningerne. Procesgruppen og de enkelte temaværter er derfor nu i fuld gang med det indledende skrivearbejde og med at overveje illustrationer. Bydelsplankoordinatoren er i samarbejde med både procesgruppen og temaværterne i gang med at stykke Bydelsplanen sammen strukturelt og i skrevet form. Det drejer sig både om prioriteringer og nærmere beskrivelser af forslag til handlinger for at nå målsætningerne. På Lokaludvalgsmødet i januar 2011 afsatte Lokaludvalget til borgerrettede initiativer i de 4 temagrupper. Hvordan de afsatte midler mere præcist bruges afgør temaværterne i samarbejde med temagruppen. Foreløbig bliver de kr. brugt således: IDENTITET og KULTUR ,00 Byporte koncept langsigtet ,00 Identitetsworkshop -print 1.200,00 Kulturmøde på Floras 262,00 I alt ,00 Bevilliget IDRÆT og UNGE ,00 forårsfestival, moving line 8.000,00 lokale leje og projektor 1.300,00 vingaver 300,00 Forplejning, Nørrebrohallen 2.500,00 folder Grafik på invitation 1.000,00 Nørrebroløbet ,00 Unge workshop ,00 I alt ,00 Bevilliget BÆREDYGTIGT BYLIV ,00 Grøn begejstring -redekasser og guidede ture 4.000,00 LAR planche udstilling 5.000,00 3

5 moving line ,00 DYRK 6.000,00 Råderum (ekstern bevilling fra puljer) 7.000,00 Bordtennisborde og hængekøjer 3.000,00 Event på sjællandsgade 8.000,00 Kommunikation 7.000,00 I alt ,00 Bevilliget SAMMENHÆNGSKRAFT og TOLERANCE ,00 Etniske ældre ,00 studiemiljø ,00 sundhed i samarb. M. forebyggelsesc. og movingline 4.500,00 Kommunikationsindsats ,00 I alt ,00 Det udmønter sig i følgende begivenheder i løbet af foråret 2011: Ungeworkshop på Nørrebro Forårsfestival på Nørrebro Ældre dag på Nørrebro (kulturmøde) Nørrebroløb Studiemiljø på Nørrebro -dialog med de studerende Den 14. marts afholdte Nørrebro Lokaludvalg en Idrætsworkshop i Nørrebrohallen for det organiserede foreningsliv. Her deltog 20 personer fra foreningslivet, samt forvaltningen, og de kom med deres bud på, hvordan foreningslivet styrkes på Nørrebro. I november 2010 afholdt Lokaludvalget en skoleworkshop for de lokale skoler. Det var et vellykket arrangement som sekretariatet har lavet en film omkring. Det er nu lykkedes at få indhentet tilladelser fra skolerne, så materialet kan komme op på hjemmesiden, samt de forskellige intranet og vi kan få budskabet ud til en større del af bydelen. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillingen. ØKONOMI Der afsættes kr. til udarbejdelse at illustrationer til Bydelsplanen af de allerede afsatte Bydelsplanmidler. 4

6 VIDERE PROCES Bydelsplankoordinatoren fortsætter udarbejdelsen af Bydelsplanen i skrift og billeder i samarbejde med Formandsskabet, Procesgruppen og temaværterne. 5

7 4. Sikker By uge ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter forslag til aktiviteter i Sikker By ugen og afsætter yderligere kr. til Sikker by ugen til henholdsvis 2 fællesspisninger i hotspot områderne og hej-dag på Nørrebro. PROBLEMSTILLING Der afholdes Sikker by uge i Københavns Kommune i perioden den 23.maj til den 29. maj Da Københavns Lokaludvalg hører under Center for Sikker by i Økonomiforvaltningen, er det et oplagt arrangement for Lokaludvalget at støtte op om. På sidste Lokaludvalgsmøde i februar 2011, blev der afsat kr. til arrangementet. LØSNING Formanden foreslår at Nørrebro Lokaludvalg i Sikker by ugen inviterer til fællespisning i de 2 hotspot områder i bydelen på henholdsvis ydre og indre Nørrebro. Sekretariatet er i kontakt med Områdefornyelsen i Haraldsgade og Støberiet fra Blågårdsplads, som meget gerne vil være med til at samarbejde om arrangementet. Arrangementet kunne finde sted på fx Aldersrogade (som nu er spærret for trafik) og i Folkets Park eller på Blågårdsplads/gade og bestå af et stort langbord med plads til ca. 100 mennesker. Her skulle områdets beboere så opfordres til at komme hen og spise med deres naboer kendte som ukendte- og have en hyggelig og uformel eftermiddag sammen. Udover de to fællesspisninger foreslår sekretariatet at der i denne uge sættes fokus på imødekommenhed og venlighed gennem en hej-dag, hvor Nørrebro gennem digitale medier, pr og aktiviteter opfordres til at hilse på hinanden. De to Hot-spot chefer indbydes til at deltage i de to arrangementer uformelt. Begge initiativer vil blive til i samarbejde med Imagine Nørrebro ØKONOMI Foreløbig budget: Annoncering og pr: ,- 6

8 Mad til 2 x fællesspisning ,- Musik/underholdning: ,- Diverse: 5000,- VIDERE PROCES 2-3 medlemmer fra Lokaludvalget med kendskab til de to Hot-spot områder melder sig til en arbejdsgruppe, som i samarbejde med sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har tidligere diskuteret dispositionsforslag vedrørende Elmegade og kommet med kommentarer til forslaget til Teknik og Miljøforvaltningen. Dispositionsforslaget for omhandler Elmegade fra Nørrebrogade til Sankt Hans Torv, samt gadens kobling til sidegaderne Birkegade og Egegade. Gaden ligger som forbindelsesled mellem Nørrebrogade og Sankt Hans Torv og er del af en attraktiv cykelrute mellem Frederiksberg/Nørrebro og Østerbro. Samtidig har gaden udviklet et livligt butiks og cafeliv med mange handlende og spisesteder. I forbindelse med omlæggelsen af Nørrebrogade, er der gennemført et forsøg med omlæggelse af trafikken på Elmegade, med det formål at fredeliggøre gaden for gennemkørende trafik og skabe plads for ophold og byliv. Forsøget har været en succes og det er derfor et ønske at forankre de trafikale løsninger og de nye muligheder for byliv. Visionen for projektet er at: Elmegade skal være en attraktiv og tryk bolig og handels- og cafegade, med mulighed for et rigt byliv på de svageste trafikanters betingelser. Arbejdsgruppen for Trafik, Byrum og Miljø indstiller, at Lokaludvalget henvender sig til Teknik og Miljøforvaltningen igen og indstiller et trafikforsøg for Elmegade, hvor gaden lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. Formålet med forsøget er at se, hvilken effekt det har på trafiksikkerhed, handelsliv og de omkringliggende gader. LØSNING Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. BILAG Stengade TMU mødet Mandag 22 marts

10 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING I perioden marts til august 2010 blev der gennemført en evaluering af lokaludvalgene i København. Formålet var at få belyst hvilke dele af lokaludvalgenes opgaveløsning der fungerer, og hvilke der kan forbedres. Evalueringens resultater blev sendt i høring i lokaludvalgene i august 2010 og dannede efterfølgende grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget den 7. september Her besluttede Økonomiudvalget at pålægge Økonomiforvaltningen at udarbejde forslag til ændringer i lokaludvalgsmodellen. Med budgetaftalen for 2011 er det vedtaget, at ansvaret for det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde fremover skal overgå til lokaludvalgene. Lokaludvalgenes overtagelse af den lokale miljøopgave tilvejebringer en driftseffektivisering. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en revision af det gældende Kommissorium for Lokaludvalg, således at lokaludvalgenes nye miljøopgave indgår i kommissoriet. LØSNING På baggrund af evalueringen har Økonomiforvaltningen vurderet at seks overordnede temaer har været særligt relevante at arbejde videre med. Principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet På baggrund af input fra lokaludvalgene foreslås følgende overordnede principper samt tilhørende handlinger for ændringer i lokaludvalgskonceptet (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af principper og handlinger): Tema 1: Lokaludvalgenes rolle Principper 9

11 Der skal være bedre sammenhæng mellem Borgerrepræsentationens og lokaludvalgenes overordnede fokusområder. Lokaludvalgene skal lave mere borgerinddragelse og dialog i sager, hvor input fra borgerne kan få afgørende betydning for sagens udfald. Lokaludvalgene skal inddrage et bredt udsnit af bydelens borgere, herunder særligt unge, børnefamilier og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Lokaludvalgene skal fremme borgernes frivillige deltagelse i bydelens udvikling og daglige liv. Handlinger Lokaludvalgene inddrages tidligt i dialogen om kommuneplanstrategi og kommuneplan med fokus på de dele af kommuneplanen, som har relevans for de enkelte lokaludvalg. Kommuneplanen fastlægger rammerne for bydelsplanerne, som fremadrettet danner udgangspunkt for lokaludvalgenes arbejde med særlige temaer. Forvaltningerne skal bidrage til at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i den borgerdialog, der igangsættes. Tema 2: Tidlig inddragelse og høring Princip Lokaludvalgene skal inddrages tidligere i sager af særlig betydning for bydelen og sager, hvor inddragelsen vurderes at kunne give den politiske beslutning et lokalt præg. Den tidlige inddragelse må ikke føre til længere sagsforløb. Handlinger Forvaltningerne skal ved opstart af en sag vurdere om lokaludvalgene skal inddrages i processen, og i givet fald gå i dialog med lokaludvalgene om hvordan inddragelsen skal foregå. Formel høring vil i de fleste tilfælde blive erstattet af tidlig inddragelse. I nogle tilfælde kan der både ske tidlig inddragelse og formel høring. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et inspirationskatalog, der fungerer som rettesnor for forvaltninger og lokaludvalg i forhold til hvilke sager, der egner sig til tidlig inddragelse, borgerdialog og formel høring. Generelle og overordnede emner som for eksempel budgetforslag for Københavns Kommune sendes ikke i høring hos lokaludvalgene. Tema 3: Lokaludvalgenes puljemidler Principper 10

12 Lokaludvalgene skal i vurdering af ansøgninger fokusere på ansøgningernes lokalpolitiske kvaliteter og effekt for bydelen. Lokaludvalgenes puljemidler bør ikke anvendes til ansættelse af medarbejdere. Handlinger Puljemiddeladministrationen digitaliseres og der etableres et team på tværs af sekretariaterne, som foretager den indledende kvalitetssikring af ansøgninger i forhold til kommunens juridiske, økonomiske og administrative krav. Der sker en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af de nuværende ansættelser i de lokale sekretariater (eksklusiv miljømedarbejdere som følge beslutning om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter). Det samlede beløb herunder antallet af ansættelser, som omkonverteres, aftales nærmere med det enkelte lokaludvalg. Det præciseres i Kommissorium for Lokaludvalg, at lokaludvalgene også kan anvende puljemidler til egne projekter og samarbejdsprojekter. Dog bør puljemidlerne komme flest mulige borgere til gode og understøtte lokale initiativer fra bydelens forenings- og kulturliv. Tema 4: Den administrative betjening Principper Der skal fortsat være decentrale lokaludvalgssekretariater. Lokaludvalgene skal så vidt muligt dele medarbejdere med særlige administrative fagkompetencer (fx inden for kommunikation, bogholderi og øvrige administrative funktioner) mellem sig. Handlinger Den indledende administrative sagsbehandling af indkomne puljeansøgninger varetages jf. tema 3 af en tværgående enhed bestående af 3 4 medarbejdere. Medarbejderressourcerne skal udnyttes mere effektivt ved øget deling af medarbejdere mellem sekretariaterne. Tema 5: Nyt koncept for bydelsplanlægning Med budget 2011 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2011 i samarbejde med lokaludvalgene skal udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen. Bydelsplanlægningen for det nære niveau skal være anvendelig, handlingsorienteret og have en konkret effekt for byens udvikling, der understøtter den overordnede planlægning i Københavns Kommune. Koncept forelægges til politisk behandling inden udgangen af

13 Tema 6: Revision af regelsættet for lokaludvalg Princip Regelsættet for lokaludvalg (kommissorium, regulativ og valgbarhedsregler) skal være entydigt, klart og understøtte formålet med lokaludvalgene. Handlinger Lokaludvalgenes nye miljøopgave tilføjes i Kommissoriet for Lokaludvalg. Udkast til revideret Kommissorium foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (se bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg ). Udkast til reviderede valgbarhedsregler for Lokaludvalg foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (forelagt i særskilt indstilling på ØU møde den 22. marts). Regulativ for Lokaludvalg revideres med særlig vægt på følgende: 1. Dobbelt medlemskab/stedfortrædere til Borgerrepræsentationen Muligheden for at lokaludvalgsmedlemmer kan fungere som stedfortrædere i Borgerrepræsentationen, uden at de skal opgive deres medlemskab af lokaludvalget, undersøges. Det fungerende regulativ giver ikke denne mulighed. 2. Bopælspligt for medlemmer og suppleanter af lokaludvalgene I regulativet stilles der ikke krav til medlemmer der repræsenterer en forening mv. i bydelen skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Muligheden for at ændre regulativet, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i kommunen undersøges. 3. Færre medlemmer af lokaludvalgene Antallet af lokaludvalgsmedlemmer er fastsat til 23 per udvalg. Muligheden for, at nedsætte antallet af medlemmer undersøges. 4. Ændring af lokaludvalgenes mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper Ifølge det nugældende kommissorium kan lokaludvalgene nedsætte arbejdsgrupper. Det er imidlertid ifølge den kommunale styrelseslov ikke muligt at nedsætte arbejdsgrupper med rådgivende beføjelser. Muligheden for at ændre regulativet, således at der skabes hjemmel til, at lokaludvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper med beføjelser til at rådgive dem, undersøges. 12

14 De endelige ændringer i Regulativet skal godkendes af både Borgerrepræsentationen såvel som Indenrigs- og Sundhedsministeren. Økonomiforvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at optage forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ændringer i Regulativ for Lokaludvalg. Lokaludvalgene har mulighed for at komme med forslag til ændringer i Regulativet i forbindelse med høring af ændret Kommissorium og valgbarhedsregler. Ændringerne i konceptet er i høring fra d. 23. marts til den 3. maj kl. 12. Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Principper for ændringer i koncept for lokaludvalg i København.doc Dok nr _ Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet.doc Dok nr _ Forslag til revideret _Kommissorium for Lokaludvalg_.doc Dok nr _ Oversigt over foreslåede ændringer i kommissoriet.doc Dok nr _ Det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave.doc Dok nr Følgebrev til LU vedr høring om ændringer i regelsættet for lokaludvalg.doc 13

15 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING På sit møde den 20. maj 2010 vedtog Borgerrepræsentationen et medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om revision af valgbarhedsreglerne for lokaludvalg. Med beslutningen pålagde Borgerrepræsentationen Økonomiforvaltningen inden udgangen af 1. kvartal 2011 at udarbejde udkast til reviderede valgbarhedsregler for lokaludvalgene, hvor der stilles krav til, hvem der er opstillingsberettigede og valgbare. Økonomiforvaltningen blev desuden pålagt at udarbejde udkast til regler og procedure for, hvordan valgbarheden prøves, så det sikres, at de valgte opfylder betingelserne for at sidde i lokaludvalgene. LØSNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning og på baggrund af de erfaringer, der blev indhentet i februar 2010, da alle lokaludvalgene for første gang afholdt valg til lokaludvalgene (repræsentantskabsmøder) nedsatte Økonomiforvaltningen i efteråret en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til helt nye regler for valg til lokaludvalgene. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen (Center for Sikker By og Borgerrepræsentationens sekretariat), medarbejdere fra lokaludvalgssekretariaterne samt 2 lokaludvalgsformænd. Arbejdsgruppen er enige om at indstille vedlagte forslag til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. I regulativerne for lokaludvalg stilles der ikke krav om, at de medlemmer af lokaludvalgene, der indstilles af foreninger mv. skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Økonomiforvaltningen ønsker at undersøge muligheden for at ændre regulativets bestemmelser, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har indstilling om ændring af konceptet for lokaludvalg foreslået, at der optages forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få ændret regulativet, således at foreningsrepræsentanterne skal bo i kommunen. Gennemgang af ændringer i vedlagte forslag til nye retningslinjer for valg til lokaludvalg: 14

16 Reglerne ændrer titel fra Forretningsorden for repræsentantskab til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøder. Ændringen skyldes, at der på de repræsentantskabsmøder, der blev afholdt i foråret 2010, opstod tvivl om repræsentantskabets bemyndigelse både generelt og i forhold til, om repræsentantskabet har selvstændig kompetence til at ændre forretningsordenen. Fremover benævnes repræsentantskabsmøderne som opstillingsmøder, idet denne titel vurderes at være den bedst dækkende for mødernes funktion. I 5-6 er der indført en ny bestemmelse om foreningernes valgbarhed. For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening stå for eller deltage i lokale aktiviteter i den bydel, hvor den opstiller. Det foreslås i overensstemmelse med praksis, at en forening skal have mindst to medlemmer. Økonomiforvaltningen har overvejet, om der kunne fastsættes et højere minimumsantal af medlemmer i en forening, men dette synes ikke at stemme overens med den almindelige juridiske opfattelse af, at der ikke kan stilles krav til foreninger om dette. Opfattelsen bygger på, at der efter Grundlovens 78 er sikret alle borgere en ret til at danne foreninger. Der er derimod en række sædvaner, der kendetegner de fleste foreninger, om at de skal have et sæt vedtægter, en højeste myndighed (f.eks. en generalforsamling) og en daglig ledelse, typisk i form af en bestyrelse eller tilsvarende. I retningslinjerne stilles der krav om, at foreningen skal fremsende dokumentation for sit grundlag i form af vedtægter, med en beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen samt referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen eller lignende. For de personer, der stiller op til valget fastsættes der desuden en regel om, at de skal være fyldt 18 år på datoen for valgmødets afholdelse. I 8 pålægges det lokaludvalgets sekretariat at foretage stikprøvekontrol for at efterprøve valgbarheden af de tilmeldte foreninger og personer. Sekretariaterne skal efterprøve den fremsendte dokumentation fra mindst 10 foreninger, der skal være tilfældigt udvalgte. Der deltager erfaringsmæssigt repræsentanter for mellem 40 og 80 foreninger på opstillingsmøderne. Der er tillige indført en ny bestemmelse om, at sekretariaterne i valgperioden løbende skal efterprøve, om foreningerne fortsat har aktiviteter i bydelen. I 9 er fristen for tilmelding til opstillingsmøderne sat til 2 uger i stedet for tidligere 1 uge. Ændringen sker for at give lokaludvalgets sekretariat bedre mulighed for at foretage kontrol af valgbarheden beskriver forløbet af selve valget. Reglerne er indført på baggrund af erfaringerne fra de hidtil afholdte repræsentantskabsmøder, og hensigten er en mere smidig afvikling af de fremtidige opstillingsmøder. Økonomiforvaltningen vurderer, at de nye retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde opfylder Borgerrepræsentationens beslutning af 20. maj Økonomiforvaltningen vurderer desuden at de nye regler vil gøre det enklere fremover at gennemføre valg til lokaludvalgene. Økonomiforvaltningen indstiller derfor at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender det vedlagte udkast. 15

17 Høringsperioden er fra d. 23. marts til d. 3. maj. Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Forretningsorden for repræsentantskab.doc Dok nr Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg.doc Dok nr Ændring af regler om valg til lokaludvalg.doc Dok nr Udkast til retningslinjer.doc 16

18 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. 2. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. PROBLEMSTILLING Sekretariatet har de sidste 9 måneder fået hjælp til en række arbejdsopgaver af en løntilskudsmedarbejder. Løntilskudsstillingen udløber 1. maj Formandsskabet foreslår, at der oprettes og opslås en stilling som Arbejdsgruppesekretær i sekretariatet i en tidsbegrænset ansættelse fra 1. maj til 31. december Arbejdsgruppesekretæren er ansat til at servicere arbejdsgrupperne, samt bistå med at fastholde netværksdannelsen og arbejdsgruppernes synlighed gennem projekter, events og arrangementer i bydelen. Arbejdsgruppesekretæren skal desuden varetage en række projektorienterede funktioner i sekretariatet. Det er Lokaludvalgets vision, at NLU skal være Nørrebros værktøj til at sikre samarbejde, indflydelse og at udvikle bydelen. Dette skal medarbejderen være med til at sikre i samarbejde med de andre medarbejdere i sekretariatet. Det er et ønske fra NLU, at arbejdsgrupperne også laver egne projekter og det skal medarbejderen ligeledes assistere med. Arbejdsopgaver: Udarbejde og forberede dagsordener Indsamle information til arbejdsgrupperne Samarbejde med tovholder, bydelsplanlægger og lokaludvalgssekretær om udvikling af kontakt med foreninger internt og eksternt, hjemmeside, nyhedsbreve, Nørrebrobasen m.m. Deltage i planlægning og medvirke til arrangementer og events Medvirke til aktivt netværksarbejde holde kontakt med netværk og foreninger i bydelen. Overvågning af BR-udvalg Høringssvar Betjening af arbejdsgrupper Hjælp til e-doc og dagsorden 17

19 Opdatering af web og Nørrebrobasen Ad hoc kommunikationsopgaver Praktiske opgaver i sekretariatet LØSNING udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. ØKONOMI At der afsættes op til kr., som tages fra puljemidlerne. Løn: * = kr. Overhead: /12 * 8 = kr. I alt: kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde. 18

20 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om udkast til høringssvar udarbejdet af Trafik-, miljø og byrumsarbejdsgruppen vedrørende Fodgængerstrategien. PROBLEMSTILLING Fodgængerstrategien Flere går mere er en plan, der sigter mod at gøre København til en endnu bedre by for fodgængere. Strategien indeholder en lang række forslag til, hvordan man kan nå kommunens ambitiøse mål om 20 % flere fodgængere i Således at København kan arbejde sig frem mod ikke blot at være Verdens Bedste Cykelby, men også Verdens Bedste Gåby! Arbejdgruppens udkast til høringssvar: Nørrebro Lokaludvalgs høringssvar vedrørende fodgængerstrategi For at styrke et mangfoldigt og varieret byliv med flere fodgængere kræver det plads for at mødes. Det må derfor være et mål at erobre byens rum tilbage fra bilerne med mindre trafik og færre P-pladser. Også luft- og støjforureningen skal nedbringes for at skabe bedre rammer for bylivet. At få folk til at gå mere vil være med at skabe rammerne for møder og være basis for at forbedre sundhedstilstanden. Forudsætningen for at få byens befolkning (og dens besøgende) til at gå mere er bl.a., at der er lokale indkøbsmuligheder i nærheden af boligen, at der er trygge rammer og overgange og at byen er indrettet handikapvenligt. De gode rammer handler om Sikre skoleveje, hvor skolebørn trygt kan gå eller cykle i skole Lys om aftenen hvor folk går Bedre og mere hensynsfuld trafik-kultur blandt bilister og cyklister Mindre affald på gaderne Bredere fortove og flere gader med mix trafik /sivegader ala Blågårdsgade. Flere bænke til samvær og samtale gerne placeret over for hinanden Man kunne arbejde med grønne promenader i stil med de grønne cykelruter, hvor de gående har et minimum af forhindringer i deres færdsel. NLU vil gerne pege på, at der mangler en god fodgængerforbindelse fra Nørrebro Station og ind til byens centrum og 19

21 fra Assistens kirkegård og til Fælledparken. Vi samarbejder med kommunen og bydelens borgere om fremtidens udformning af Nørrebrogade for trafikanter af alle slags. Her vil vi også indtænke gaden som et opholdsrum, et sted, man kan slå sig ned og betragte livet i gaden og tale med hinanden. NLU har i et tidligere høringssvar om Det Grønne Udspil beskrevet en række lommeparker, som vi ønsker at fastholde udviklingen af, ligesom Trafikplanen for Mimersgadekvarteret med Den Grønne Ring peger på flere muligheder for gaden som opholdsrum. I forbindelse med udvikling af nye ude-opholdsrum ser vi det som stærkt begrænsende, at det såkaldte parkeringsregnskab har højeste prioritet i alle henseender. Lokale trafik- og byrumstiltag er blevet stærkt begrænsede af det faktum, at der ikke må nedlægges parkeringspladser i forbindelse med at skabe nye pladsdannelser, byrum og strøg senest illustreret ved, at den planlagte omformning af Guldbergsgade til Livsnerve, der skulle sikre skolevejen til Guldberg Skole og understøtte det spirende erhvervs- og caféliv i gaden med bredere fortove og fornyede byrum er blevet begrænset til 5 punkt-nedslag frem for et gennemført forløb. Der må blødes op på kravene angående antal af parkeringspladser, hvis nye opholdsrum og liv i gaden skal spire og blomstre. Det gode børneliv kræver en gentænkning af Nørrebro set i børnehøjde, hvilket bl.a. indbefatter fokus på, at bydelens børn som alle andre bybørn har stærkt behov for spændende, udfordrende og fantastiske uderum, hvor mulighederne for fysisk og fantasifuld udfoldelse, leg og aktivitet er gennemtænkt. Pladsen til uderum er meget sparsom i landets tættest befolkede område, Nørrebro, de mange grønne gårde er lukkede og kun for småbørn og derfor er det ekstra vigtigt, at de få udendørs kvadratmeter udnyttes optimalt og nytænkende til børn i skolealderen og at man inddrager flere kvm til spontan leg/udfoldelse/aktivitet i gadeplan. Vi vil også gerne pege på muligheden for (at låne) flere statuer og kunst/udsmykning på gader, på hjørner, torve og i parker også på Nørrebro, hvor vi færdes dagligt. Statuer bør ikke kun være for turister. Udendørsaktiviteter i sommerhalvåret som f.eks. dansescene, musikscene, danserestaurant m.v. vil vi også understøtte og hilse meget velkommen. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en god dialog og godt samarbejde med TMF om den fremtidige udvikling af Nørrebros byrum. LØSNING Udvalget drøfter og vedtager det høringssvar som er udarbejdet af Trafik, Miljø og Byrumsarbejdsgruppen. Høringssvaret skal indsendes d. 28. marts. 20

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689)

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) 3. Metro: Orientering om metroforpladser (2011-19689) 4. Bydelsplan (2011-19689) 5. Nørre Campus vidensbydel

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Bydelsplan (2010-150958) 5. Elmegade (2010-150958)

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel

Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PØLSESTADE Traditionelt pølsestade på Nørrebros Runddel Opslået på Københavns Kommunes hjemmeside: 25.09.2017 Nørrebros Runddel Nørrebros

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 07-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg)

Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg) Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Budget 2017 Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte ønsker til Københavns Kommunes Budget 2017. Vores ønsker er kommet til verden i et bredt samarbejde mellem

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere