for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( ) 4. Sikker By uge ( ) 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) 10. Høring - Klimatilpasningsplan ( ) 11. Søruten ( ) 12. Lokaludvalgets hjemmesider ( ) 13. Puljeadministration - Underskudsgaranti ( ) 14. Godkendelse af puljeregnskab for 2010 ( ) 15. Ansøgning udskudt fra mødet d. 28. februar ( ) 16. Ansøgninger - Byens puls ( ) 17. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra formandskabet - Ved formanden Nyt fra arbejdsgrupperne - ved tovholderne Høringer, breve mv. - Høringssvar vedr. Ydre del af Nørrebro (busgade) Invitationer BILAG Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade 2

4 3. Bydelsplan ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Bydelsplankoordinatorens status til efterretning. 2. at Lokaludvalget afsætter kr. til udarbejdelse af visions illustrationer af de allerede afsatte bydelsplanmidler. PROBLEMSTILLING Bydelsplanarbejdet er i sin sidste fase. Fra den 14. april og frem til 1. juli 2011 vil Bydelsplanen være under bearbejdelse af Center for byudvikling og til kommentering i forvaltningerne. Procesgruppen og de enkelte temaværter er derfor nu i fuld gang med det indledende skrivearbejde og med at overveje illustrationer. Bydelsplankoordinatoren er i samarbejde med både procesgruppen og temaværterne i gang med at stykke Bydelsplanen sammen strukturelt og i skrevet form. Det drejer sig både om prioriteringer og nærmere beskrivelser af forslag til handlinger for at nå målsætningerne. På Lokaludvalgsmødet i januar 2011 afsatte Lokaludvalget til borgerrettede initiativer i de 4 temagrupper. Hvordan de afsatte midler mere præcist bruges afgør temaværterne i samarbejde med temagruppen. Foreløbig bliver de kr. brugt således: IDENTITET og KULTUR ,00 Byporte koncept langsigtet ,00 Identitetsworkshop -print 1.200,00 Kulturmøde på Floras 262,00 I alt ,00 Bevilliget IDRÆT og UNGE ,00 forårsfestival, moving line 8.000,00 lokale leje og projektor 1.300,00 vingaver 300,00 Forplejning, Nørrebrohallen 2.500,00 folder Grafik på invitation 1.000,00 Nørrebroløbet ,00 Unge workshop ,00 I alt ,00 Bevilliget BÆREDYGTIGT BYLIV ,00 Grøn begejstring -redekasser og guidede ture 4.000,00 LAR planche udstilling 5.000,00 3

5 moving line ,00 DYRK 6.000,00 Råderum (ekstern bevilling fra puljer) 7.000,00 Bordtennisborde og hængekøjer 3.000,00 Event på sjællandsgade 8.000,00 Kommunikation 7.000,00 I alt ,00 Bevilliget SAMMENHÆNGSKRAFT og TOLERANCE ,00 Etniske ældre ,00 studiemiljø ,00 sundhed i samarb. M. forebyggelsesc. og movingline 4.500,00 Kommunikationsindsats ,00 I alt ,00 Det udmønter sig i følgende begivenheder i løbet af foråret 2011: Ungeworkshop på Nørrebro Forårsfestival på Nørrebro Ældre dag på Nørrebro (kulturmøde) Nørrebroløb Studiemiljø på Nørrebro -dialog med de studerende Den 14. marts afholdte Nørrebro Lokaludvalg en Idrætsworkshop i Nørrebrohallen for det organiserede foreningsliv. Her deltog 20 personer fra foreningslivet, samt forvaltningen, og de kom med deres bud på, hvordan foreningslivet styrkes på Nørrebro. I november 2010 afholdt Lokaludvalget en skoleworkshop for de lokale skoler. Det var et vellykket arrangement som sekretariatet har lavet en film omkring. Det er nu lykkedes at få indhentet tilladelser fra skolerne, så materialet kan komme op på hjemmesiden, samt de forskellige intranet og vi kan få budskabet ud til en større del af bydelen. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillingen. ØKONOMI Der afsættes kr. til udarbejdelse at illustrationer til Bydelsplanen af de allerede afsatte Bydelsplanmidler. 4

6 VIDERE PROCES Bydelsplankoordinatoren fortsætter udarbejdelsen af Bydelsplanen i skrift og billeder i samarbejde med Formandsskabet, Procesgruppen og temaværterne. 5

7 4. Sikker By uge ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter forslag til aktiviteter i Sikker By ugen og afsætter yderligere kr. til Sikker by ugen til henholdsvis 2 fællesspisninger i hotspot områderne og hej-dag på Nørrebro. PROBLEMSTILLING Der afholdes Sikker by uge i Københavns Kommune i perioden den 23.maj til den 29. maj Da Københavns Lokaludvalg hører under Center for Sikker by i Økonomiforvaltningen, er det et oplagt arrangement for Lokaludvalget at støtte op om. På sidste Lokaludvalgsmøde i februar 2011, blev der afsat kr. til arrangementet. LØSNING Formanden foreslår at Nørrebro Lokaludvalg i Sikker by ugen inviterer til fællespisning i de 2 hotspot områder i bydelen på henholdsvis ydre og indre Nørrebro. Sekretariatet er i kontakt med Områdefornyelsen i Haraldsgade og Støberiet fra Blågårdsplads, som meget gerne vil være med til at samarbejde om arrangementet. Arrangementet kunne finde sted på fx Aldersrogade (som nu er spærret for trafik) og i Folkets Park eller på Blågårdsplads/gade og bestå af et stort langbord med plads til ca. 100 mennesker. Her skulle områdets beboere så opfordres til at komme hen og spise med deres naboer kendte som ukendte- og have en hyggelig og uformel eftermiddag sammen. Udover de to fællesspisninger foreslår sekretariatet at der i denne uge sættes fokus på imødekommenhed og venlighed gennem en hej-dag, hvor Nørrebro gennem digitale medier, pr og aktiviteter opfordres til at hilse på hinanden. De to Hot-spot chefer indbydes til at deltage i de to arrangementer uformelt. Begge initiativer vil blive til i samarbejde med Imagine Nørrebro ØKONOMI Foreløbig budget: Annoncering og pr: ,- 6

8 Mad til 2 x fællesspisning ,- Musik/underholdning: ,- Diverse: 5000,- VIDERE PROCES 2-3 medlemmer fra Lokaludvalget med kendskab til de to Hot-spot områder melder sig til en arbejdsgruppe, som i samarbejde med sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har tidligere diskuteret dispositionsforslag vedrørende Elmegade og kommet med kommentarer til forslaget til Teknik og Miljøforvaltningen. Dispositionsforslaget for omhandler Elmegade fra Nørrebrogade til Sankt Hans Torv, samt gadens kobling til sidegaderne Birkegade og Egegade. Gaden ligger som forbindelsesled mellem Nørrebrogade og Sankt Hans Torv og er del af en attraktiv cykelrute mellem Frederiksberg/Nørrebro og Østerbro. Samtidig har gaden udviklet et livligt butiks og cafeliv med mange handlende og spisesteder. I forbindelse med omlæggelsen af Nørrebrogade, er der gennemført et forsøg med omlæggelse af trafikken på Elmegade, med det formål at fredeliggøre gaden for gennemkørende trafik og skabe plads for ophold og byliv. Forsøget har været en succes og det er derfor et ønske at forankre de trafikale løsninger og de nye muligheder for byliv. Visionen for projektet er at: Elmegade skal være en attraktiv og tryk bolig og handels- og cafegade, med mulighed for et rigt byliv på de svageste trafikanters betingelser. Arbejdsgruppen for Trafik, Byrum og Miljø indstiller, at Lokaludvalget henvender sig til Teknik og Miljøforvaltningen igen og indstiller et trafikforsøg for Elmegade, hvor gaden lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. Formålet med forsøget er at se, hvilken effekt det har på trafiksikkerhed, handelsliv og de omkringliggende gader. LØSNING Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. BILAG Stengade TMU mødet Mandag 22 marts

10 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING I perioden marts til august 2010 blev der gennemført en evaluering af lokaludvalgene i København. Formålet var at få belyst hvilke dele af lokaludvalgenes opgaveløsning der fungerer, og hvilke der kan forbedres. Evalueringens resultater blev sendt i høring i lokaludvalgene i august 2010 og dannede efterfølgende grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget den 7. september Her besluttede Økonomiudvalget at pålægge Økonomiforvaltningen at udarbejde forslag til ændringer i lokaludvalgsmodellen. Med budgetaftalen for 2011 er det vedtaget, at ansvaret for det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde fremover skal overgå til lokaludvalgene. Lokaludvalgenes overtagelse af den lokale miljøopgave tilvejebringer en driftseffektivisering. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en revision af det gældende Kommissorium for Lokaludvalg, således at lokaludvalgenes nye miljøopgave indgår i kommissoriet. LØSNING På baggrund af evalueringen har Økonomiforvaltningen vurderet at seks overordnede temaer har været særligt relevante at arbejde videre med. Principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet På baggrund af input fra lokaludvalgene foreslås følgende overordnede principper samt tilhørende handlinger for ændringer i lokaludvalgskonceptet (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af principper og handlinger): Tema 1: Lokaludvalgenes rolle Principper 9

11 Der skal være bedre sammenhæng mellem Borgerrepræsentationens og lokaludvalgenes overordnede fokusområder. Lokaludvalgene skal lave mere borgerinddragelse og dialog i sager, hvor input fra borgerne kan få afgørende betydning for sagens udfald. Lokaludvalgene skal inddrage et bredt udsnit af bydelens borgere, herunder særligt unge, børnefamilier og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Lokaludvalgene skal fremme borgernes frivillige deltagelse i bydelens udvikling og daglige liv. Handlinger Lokaludvalgene inddrages tidligt i dialogen om kommuneplanstrategi og kommuneplan med fokus på de dele af kommuneplanen, som har relevans for de enkelte lokaludvalg. Kommuneplanen fastlægger rammerne for bydelsplanerne, som fremadrettet danner udgangspunkt for lokaludvalgenes arbejde med særlige temaer. Forvaltningerne skal bidrage til at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i den borgerdialog, der igangsættes. Tema 2: Tidlig inddragelse og høring Princip Lokaludvalgene skal inddrages tidligere i sager af særlig betydning for bydelen og sager, hvor inddragelsen vurderes at kunne give den politiske beslutning et lokalt præg. Den tidlige inddragelse må ikke føre til længere sagsforløb. Handlinger Forvaltningerne skal ved opstart af en sag vurdere om lokaludvalgene skal inddrages i processen, og i givet fald gå i dialog med lokaludvalgene om hvordan inddragelsen skal foregå. Formel høring vil i de fleste tilfælde blive erstattet af tidlig inddragelse. I nogle tilfælde kan der både ske tidlig inddragelse og formel høring. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et inspirationskatalog, der fungerer som rettesnor for forvaltninger og lokaludvalg i forhold til hvilke sager, der egner sig til tidlig inddragelse, borgerdialog og formel høring. Generelle og overordnede emner som for eksempel budgetforslag for Københavns Kommune sendes ikke i høring hos lokaludvalgene. Tema 3: Lokaludvalgenes puljemidler Principper 10

12 Lokaludvalgene skal i vurdering af ansøgninger fokusere på ansøgningernes lokalpolitiske kvaliteter og effekt for bydelen. Lokaludvalgenes puljemidler bør ikke anvendes til ansættelse af medarbejdere. Handlinger Puljemiddeladministrationen digitaliseres og der etableres et team på tværs af sekretariaterne, som foretager den indledende kvalitetssikring af ansøgninger i forhold til kommunens juridiske, økonomiske og administrative krav. Der sker en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af de nuværende ansættelser i de lokale sekretariater (eksklusiv miljømedarbejdere som følge beslutning om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter). Det samlede beløb herunder antallet af ansættelser, som omkonverteres, aftales nærmere med det enkelte lokaludvalg. Det præciseres i Kommissorium for Lokaludvalg, at lokaludvalgene også kan anvende puljemidler til egne projekter og samarbejdsprojekter. Dog bør puljemidlerne komme flest mulige borgere til gode og understøtte lokale initiativer fra bydelens forenings- og kulturliv. Tema 4: Den administrative betjening Principper Der skal fortsat være decentrale lokaludvalgssekretariater. Lokaludvalgene skal så vidt muligt dele medarbejdere med særlige administrative fagkompetencer (fx inden for kommunikation, bogholderi og øvrige administrative funktioner) mellem sig. Handlinger Den indledende administrative sagsbehandling af indkomne puljeansøgninger varetages jf. tema 3 af en tværgående enhed bestående af 3 4 medarbejdere. Medarbejderressourcerne skal udnyttes mere effektivt ved øget deling af medarbejdere mellem sekretariaterne. Tema 5: Nyt koncept for bydelsplanlægning Med budget 2011 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2011 i samarbejde med lokaludvalgene skal udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen. Bydelsplanlægningen for det nære niveau skal være anvendelig, handlingsorienteret og have en konkret effekt for byens udvikling, der understøtter den overordnede planlægning i Københavns Kommune. Koncept forelægges til politisk behandling inden udgangen af

13 Tema 6: Revision af regelsættet for lokaludvalg Princip Regelsættet for lokaludvalg (kommissorium, regulativ og valgbarhedsregler) skal være entydigt, klart og understøtte formålet med lokaludvalgene. Handlinger Lokaludvalgenes nye miljøopgave tilføjes i Kommissoriet for Lokaludvalg. Udkast til revideret Kommissorium foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (se bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg ). Udkast til reviderede valgbarhedsregler for Lokaludvalg foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (forelagt i særskilt indstilling på ØU møde den 22. marts). Regulativ for Lokaludvalg revideres med særlig vægt på følgende: 1. Dobbelt medlemskab/stedfortrædere til Borgerrepræsentationen Muligheden for at lokaludvalgsmedlemmer kan fungere som stedfortrædere i Borgerrepræsentationen, uden at de skal opgive deres medlemskab af lokaludvalget, undersøges. Det fungerende regulativ giver ikke denne mulighed. 2. Bopælspligt for medlemmer og suppleanter af lokaludvalgene I regulativet stilles der ikke krav til medlemmer der repræsenterer en forening mv. i bydelen skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Muligheden for at ændre regulativet, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i kommunen undersøges. 3. Færre medlemmer af lokaludvalgene Antallet af lokaludvalgsmedlemmer er fastsat til 23 per udvalg. Muligheden for, at nedsætte antallet af medlemmer undersøges. 4. Ændring af lokaludvalgenes mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper Ifølge det nugældende kommissorium kan lokaludvalgene nedsætte arbejdsgrupper. Det er imidlertid ifølge den kommunale styrelseslov ikke muligt at nedsætte arbejdsgrupper med rådgivende beføjelser. Muligheden for at ændre regulativet, således at der skabes hjemmel til, at lokaludvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper med beføjelser til at rådgive dem, undersøges. 12

14 De endelige ændringer i Regulativet skal godkendes af både Borgerrepræsentationen såvel som Indenrigs- og Sundhedsministeren. Økonomiforvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at optage forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ændringer i Regulativ for Lokaludvalg. Lokaludvalgene har mulighed for at komme med forslag til ændringer i Regulativet i forbindelse med høring af ændret Kommissorium og valgbarhedsregler. Ændringerne i konceptet er i høring fra d. 23. marts til den 3. maj kl. 12. Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Principper for ændringer i koncept for lokaludvalg i København.doc Dok nr _ Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet.doc Dok nr _ Forslag til revideret _Kommissorium for Lokaludvalg_.doc Dok nr _ Oversigt over foreslåede ændringer i kommissoriet.doc Dok nr _ Det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave.doc Dok nr Følgebrev til LU vedr høring om ændringer i regelsættet for lokaludvalg.doc 13

15 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING På sit møde den 20. maj 2010 vedtog Borgerrepræsentationen et medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om revision af valgbarhedsreglerne for lokaludvalg. Med beslutningen pålagde Borgerrepræsentationen Økonomiforvaltningen inden udgangen af 1. kvartal 2011 at udarbejde udkast til reviderede valgbarhedsregler for lokaludvalgene, hvor der stilles krav til, hvem der er opstillingsberettigede og valgbare. Økonomiforvaltningen blev desuden pålagt at udarbejde udkast til regler og procedure for, hvordan valgbarheden prøves, så det sikres, at de valgte opfylder betingelserne for at sidde i lokaludvalgene. LØSNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning og på baggrund af de erfaringer, der blev indhentet i februar 2010, da alle lokaludvalgene for første gang afholdt valg til lokaludvalgene (repræsentantskabsmøder) nedsatte Økonomiforvaltningen i efteråret en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til helt nye regler for valg til lokaludvalgene. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen (Center for Sikker By og Borgerrepræsentationens sekretariat), medarbejdere fra lokaludvalgssekretariaterne samt 2 lokaludvalgsformænd. Arbejdsgruppen er enige om at indstille vedlagte forslag til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. I regulativerne for lokaludvalg stilles der ikke krav om, at de medlemmer af lokaludvalgene, der indstilles af foreninger mv. skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Økonomiforvaltningen ønsker at undersøge muligheden for at ændre regulativets bestemmelser, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har indstilling om ændring af konceptet for lokaludvalg foreslået, at der optages forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få ændret regulativet, således at foreningsrepræsentanterne skal bo i kommunen. Gennemgang af ændringer i vedlagte forslag til nye retningslinjer for valg til lokaludvalg: 14

16 Reglerne ændrer titel fra Forretningsorden for repræsentantskab til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøder. Ændringen skyldes, at der på de repræsentantskabsmøder, der blev afholdt i foråret 2010, opstod tvivl om repræsentantskabets bemyndigelse både generelt og i forhold til, om repræsentantskabet har selvstændig kompetence til at ændre forretningsordenen. Fremover benævnes repræsentantskabsmøderne som opstillingsmøder, idet denne titel vurderes at være den bedst dækkende for mødernes funktion. I 5-6 er der indført en ny bestemmelse om foreningernes valgbarhed. For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening stå for eller deltage i lokale aktiviteter i den bydel, hvor den opstiller. Det foreslås i overensstemmelse med praksis, at en forening skal have mindst to medlemmer. Økonomiforvaltningen har overvejet, om der kunne fastsættes et højere minimumsantal af medlemmer i en forening, men dette synes ikke at stemme overens med den almindelige juridiske opfattelse af, at der ikke kan stilles krav til foreninger om dette. Opfattelsen bygger på, at der efter Grundlovens 78 er sikret alle borgere en ret til at danne foreninger. Der er derimod en række sædvaner, der kendetegner de fleste foreninger, om at de skal have et sæt vedtægter, en højeste myndighed (f.eks. en generalforsamling) og en daglig ledelse, typisk i form af en bestyrelse eller tilsvarende. I retningslinjerne stilles der krav om, at foreningen skal fremsende dokumentation for sit grundlag i form af vedtægter, med en beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen samt referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen eller lignende. For de personer, der stiller op til valget fastsættes der desuden en regel om, at de skal være fyldt 18 år på datoen for valgmødets afholdelse. I 8 pålægges det lokaludvalgets sekretariat at foretage stikprøvekontrol for at efterprøve valgbarheden af de tilmeldte foreninger og personer. Sekretariaterne skal efterprøve den fremsendte dokumentation fra mindst 10 foreninger, der skal være tilfældigt udvalgte. Der deltager erfaringsmæssigt repræsentanter for mellem 40 og 80 foreninger på opstillingsmøderne. Der er tillige indført en ny bestemmelse om, at sekretariaterne i valgperioden løbende skal efterprøve, om foreningerne fortsat har aktiviteter i bydelen. I 9 er fristen for tilmelding til opstillingsmøderne sat til 2 uger i stedet for tidligere 1 uge. Ændringen sker for at give lokaludvalgets sekretariat bedre mulighed for at foretage kontrol af valgbarheden beskriver forløbet af selve valget. Reglerne er indført på baggrund af erfaringerne fra de hidtil afholdte repræsentantskabsmøder, og hensigten er en mere smidig afvikling af de fremtidige opstillingsmøder. Økonomiforvaltningen vurderer, at de nye retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde opfylder Borgerrepræsentationens beslutning af 20. maj Økonomiforvaltningen vurderer desuden at de nye regler vil gøre det enklere fremover at gennemføre valg til lokaludvalgene. Økonomiforvaltningen indstiller derfor at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender det vedlagte udkast. 15

17 Høringsperioden er fra d. 23. marts til d. 3. maj. Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Forretningsorden for repræsentantskab.doc Dok nr Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg.doc Dok nr Ændring af regler om valg til lokaludvalg.doc Dok nr Udkast til retningslinjer.doc 16

18 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. 2. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. PROBLEMSTILLING Sekretariatet har de sidste 9 måneder fået hjælp til en række arbejdsopgaver af en løntilskudsmedarbejder. Løntilskudsstillingen udløber 1. maj Formandsskabet foreslår, at der oprettes og opslås en stilling som Arbejdsgruppesekretær i sekretariatet i en tidsbegrænset ansættelse fra 1. maj til 31. december Arbejdsgruppesekretæren er ansat til at servicere arbejdsgrupperne, samt bistå med at fastholde netværksdannelsen og arbejdsgruppernes synlighed gennem projekter, events og arrangementer i bydelen. Arbejdsgruppesekretæren skal desuden varetage en række projektorienterede funktioner i sekretariatet. Det er Lokaludvalgets vision, at NLU skal være Nørrebros værktøj til at sikre samarbejde, indflydelse og at udvikle bydelen. Dette skal medarbejderen være med til at sikre i samarbejde med de andre medarbejdere i sekretariatet. Det er et ønske fra NLU, at arbejdsgrupperne også laver egne projekter og det skal medarbejderen ligeledes assistere med. Arbejdsopgaver: Udarbejde og forberede dagsordener Indsamle information til arbejdsgrupperne Samarbejde med tovholder, bydelsplanlægger og lokaludvalgssekretær om udvikling af kontakt med foreninger internt og eksternt, hjemmeside, nyhedsbreve, Nørrebrobasen m.m. Deltage i planlægning og medvirke til arrangementer og events Medvirke til aktivt netværksarbejde holde kontakt med netværk og foreninger i bydelen. Overvågning af BR-udvalg Høringssvar Betjening af arbejdsgrupper Hjælp til e-doc og dagsorden 17

19 Opdatering af web og Nørrebrobasen Ad hoc kommunikationsopgaver Praktiske opgaver i sekretariatet LØSNING udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. ØKONOMI At der afsættes op til kr., som tages fra puljemidlerne. Løn: * = kr. Overhead: /12 * 8 = kr. I alt: kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde. 18

20 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om udkast til høringssvar udarbejdet af Trafik-, miljø og byrumsarbejdsgruppen vedrørende Fodgængerstrategien. PROBLEMSTILLING Fodgængerstrategien Flere går mere er en plan, der sigter mod at gøre København til en endnu bedre by for fodgængere. Strategien indeholder en lang række forslag til, hvordan man kan nå kommunens ambitiøse mål om 20 % flere fodgængere i Således at København kan arbejde sig frem mod ikke blot at være Verdens Bedste Cykelby, men også Verdens Bedste Gåby! Arbejdgruppens udkast til høringssvar: Nørrebro Lokaludvalgs høringssvar vedrørende fodgængerstrategi For at styrke et mangfoldigt og varieret byliv med flere fodgængere kræver det plads for at mødes. Det må derfor være et mål at erobre byens rum tilbage fra bilerne med mindre trafik og færre P-pladser. Også luft- og støjforureningen skal nedbringes for at skabe bedre rammer for bylivet. At få folk til at gå mere vil være med at skabe rammerne for møder og være basis for at forbedre sundhedstilstanden. Forudsætningen for at få byens befolkning (og dens besøgende) til at gå mere er bl.a., at der er lokale indkøbsmuligheder i nærheden af boligen, at der er trygge rammer og overgange og at byen er indrettet handikapvenligt. De gode rammer handler om Sikre skoleveje, hvor skolebørn trygt kan gå eller cykle i skole Lys om aftenen hvor folk går Bedre og mere hensynsfuld trafik-kultur blandt bilister og cyklister Mindre affald på gaderne Bredere fortove og flere gader med mix trafik /sivegader ala Blågårdsgade. Flere bænke til samvær og samtale gerne placeret over for hinanden Man kunne arbejde med grønne promenader i stil med de grønne cykelruter, hvor de gående har et minimum af forhindringer i deres færdsel. NLU vil gerne pege på, at der mangler en god fodgængerforbindelse fra Nørrebro Station og ind til byens centrum og 19

21 fra Assistens kirkegård og til Fælledparken. Vi samarbejder med kommunen og bydelens borgere om fremtidens udformning af Nørrebrogade for trafikanter af alle slags. Her vil vi også indtænke gaden som et opholdsrum, et sted, man kan slå sig ned og betragte livet i gaden og tale med hinanden. NLU har i et tidligere høringssvar om Det Grønne Udspil beskrevet en række lommeparker, som vi ønsker at fastholde udviklingen af, ligesom Trafikplanen for Mimersgadekvarteret med Den Grønne Ring peger på flere muligheder for gaden som opholdsrum. I forbindelse med udvikling af nye ude-opholdsrum ser vi det som stærkt begrænsende, at det såkaldte parkeringsregnskab har højeste prioritet i alle henseender. Lokale trafik- og byrumstiltag er blevet stærkt begrænsede af det faktum, at der ikke må nedlægges parkeringspladser i forbindelse med at skabe nye pladsdannelser, byrum og strøg senest illustreret ved, at den planlagte omformning af Guldbergsgade til Livsnerve, der skulle sikre skolevejen til Guldberg Skole og understøtte det spirende erhvervs- og caféliv i gaden med bredere fortove og fornyede byrum er blevet begrænset til 5 punkt-nedslag frem for et gennemført forløb. Der må blødes op på kravene angående antal af parkeringspladser, hvis nye opholdsrum og liv i gaden skal spire og blomstre. Det gode børneliv kræver en gentænkning af Nørrebro set i børnehøjde, hvilket bl.a. indbefatter fokus på, at bydelens børn som alle andre bybørn har stærkt behov for spændende, udfordrende og fantastiske uderum, hvor mulighederne for fysisk og fantasifuld udfoldelse, leg og aktivitet er gennemtænkt. Pladsen til uderum er meget sparsom i landets tættest befolkede område, Nørrebro, de mange grønne gårde er lukkede og kun for småbørn og derfor er det ekstra vigtigt, at de få udendørs kvadratmeter udnyttes optimalt og nytænkende til børn i skolealderen og at man inddrager flere kvm til spontan leg/udfoldelse/aktivitet i gadeplan. Vi vil også gerne pege på muligheden for (at låne) flere statuer og kunst/udsmykning på gader, på hjørner, torve og i parker også på Nørrebro, hvor vi færdes dagligt. Statuer bør ikke kun være for turister. Udendørsaktiviteter i sommerhalvåret som f.eks. dansescene, musikscene, danserestaurant m.v. vil vi også understøtte og hilse meget velkommen. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en god dialog og godt samarbejde med TMF om den fremtidige udvikling af Nørrebros byrum. LØSNING Udvalget drøfter og vedtager det høringssvar som er udarbejdet af Trafik, Miljø og Byrumsarbejdsgruppen. Høringssvaret skal indsendes d. 28. marts. 20

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere