for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) 3. Bydelsplan ( ) 4. Sikker By uge ( ) 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) 10. Høring - Klimatilpasningsplan ( ) 11. Søruten ( ) 12. Lokaludvalgets hjemmesider ( ) 13. Puljeadministration - Underskudsgaranti ( ) 14. Godkendelse af puljeregnskab for 2010 ( ) 15. Ansøgning udskudt fra mødet d. 28. februar ( ) 16. Ansøgninger - Byens puls ( ) 17. Evt. ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsorden godkendes. 1

3 2. Meddelelser ( ) Nyt fra sekretariatet Nyt fra formandskabet - Ved formanden Nyt fra arbejdsgrupperne - ved tovholderne Høringer, breve mv. - Høringssvar vedr. Ydre del af Nørrebro (busgade) Invitationer BILAG Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade 2

4 3. Bydelsplan ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager Bydelsplankoordinatorens status til efterretning. 2. at Lokaludvalget afsætter kr. til udarbejdelse af visions illustrationer af de allerede afsatte bydelsplanmidler. PROBLEMSTILLING Bydelsplanarbejdet er i sin sidste fase. Fra den 14. april og frem til 1. juli 2011 vil Bydelsplanen være under bearbejdelse af Center for byudvikling og til kommentering i forvaltningerne. Procesgruppen og de enkelte temaværter er derfor nu i fuld gang med det indledende skrivearbejde og med at overveje illustrationer. Bydelsplankoordinatoren er i samarbejde med både procesgruppen og temaværterne i gang med at stykke Bydelsplanen sammen strukturelt og i skrevet form. Det drejer sig både om prioriteringer og nærmere beskrivelser af forslag til handlinger for at nå målsætningerne. På Lokaludvalgsmødet i januar 2011 afsatte Lokaludvalget til borgerrettede initiativer i de 4 temagrupper. Hvordan de afsatte midler mere præcist bruges afgør temaværterne i samarbejde med temagruppen. Foreløbig bliver de kr. brugt således: IDENTITET og KULTUR ,00 Byporte koncept langsigtet ,00 Identitetsworkshop -print 1.200,00 Kulturmøde på Floras 262,00 I alt ,00 Bevilliget IDRÆT og UNGE ,00 forårsfestival, moving line 8.000,00 lokale leje og projektor 1.300,00 vingaver 300,00 Forplejning, Nørrebrohallen 2.500,00 folder Grafik på invitation 1.000,00 Nørrebroløbet ,00 Unge workshop ,00 I alt ,00 Bevilliget BÆREDYGTIGT BYLIV ,00 Grøn begejstring -redekasser og guidede ture 4.000,00 LAR planche udstilling 5.000,00 3

5 moving line ,00 DYRK 6.000,00 Råderum (ekstern bevilling fra puljer) 7.000,00 Bordtennisborde og hængekøjer 3.000,00 Event på sjællandsgade 8.000,00 Kommunikation 7.000,00 I alt ,00 Bevilliget SAMMENHÆNGSKRAFT og TOLERANCE ,00 Etniske ældre ,00 studiemiljø ,00 sundhed i samarb. M. forebyggelsesc. og movingline 4.500,00 Kommunikationsindsats ,00 I alt ,00 Det udmønter sig i følgende begivenheder i løbet af foråret 2011: Ungeworkshop på Nørrebro Forårsfestival på Nørrebro Ældre dag på Nørrebro (kulturmøde) Nørrebroløb Studiemiljø på Nørrebro -dialog med de studerende Den 14. marts afholdte Nørrebro Lokaludvalg en Idrætsworkshop i Nørrebrohallen for det organiserede foreningsliv. Her deltog 20 personer fra foreningslivet, samt forvaltningen, og de kom med deres bud på, hvordan foreningslivet styrkes på Nørrebro. I november 2010 afholdt Lokaludvalget en skoleworkshop for de lokale skoler. Det var et vellykket arrangement som sekretariatet har lavet en film omkring. Det er nu lykkedes at få indhentet tilladelser fra skolerne, så materialet kan komme op på hjemmesiden, samt de forskellige intranet og vi kan få budskabet ud til en større del af bydelen. LØSNING Lokaludvalget godkender indstillingen. ØKONOMI Der afsættes kr. til udarbejdelse at illustrationer til Bydelsplanen af de allerede afsatte Bydelsplanmidler. 4

6 VIDERE PROCES Bydelsplankoordinatoren fortsætter udarbejdelsen af Bydelsplanen i skrift og billeder i samarbejde med Formandsskabet, Procesgruppen og temaværterne. 5

7 4. Sikker By uge ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter forslag til aktiviteter i Sikker By ugen og afsætter yderligere kr. til Sikker by ugen til henholdsvis 2 fællesspisninger i hotspot områderne og hej-dag på Nørrebro. PROBLEMSTILLING Der afholdes Sikker by uge i Københavns Kommune i perioden den 23.maj til den 29. maj Da Københavns Lokaludvalg hører under Center for Sikker by i Økonomiforvaltningen, er det et oplagt arrangement for Lokaludvalget at støtte op om. På sidste Lokaludvalgsmøde i februar 2011, blev der afsat kr. til arrangementet. LØSNING Formanden foreslår at Nørrebro Lokaludvalg i Sikker by ugen inviterer til fællespisning i de 2 hotspot områder i bydelen på henholdsvis ydre og indre Nørrebro. Sekretariatet er i kontakt med Områdefornyelsen i Haraldsgade og Støberiet fra Blågårdsplads, som meget gerne vil være med til at samarbejde om arrangementet. Arrangementet kunne finde sted på fx Aldersrogade (som nu er spærret for trafik) og i Folkets Park eller på Blågårdsplads/gade og bestå af et stort langbord med plads til ca. 100 mennesker. Her skulle områdets beboere så opfordres til at komme hen og spise med deres naboer kendte som ukendte- og have en hyggelig og uformel eftermiddag sammen. Udover de to fællesspisninger foreslår sekretariatet at der i denne uge sættes fokus på imødekommenhed og venlighed gennem en hej-dag, hvor Nørrebro gennem digitale medier, pr og aktiviteter opfordres til at hilse på hinanden. De to Hot-spot chefer indbydes til at deltage i de to arrangementer uformelt. Begge initiativer vil blive til i samarbejde med Imagine Nørrebro ØKONOMI Foreløbig budget: Annoncering og pr: ,- 6

8 Mad til 2 x fællesspisning ,- Musik/underholdning: ,- Diverse: 5000,- VIDERE PROCES 2-3 medlemmer fra Lokaludvalget med kendskab til de to Hot-spot områder melder sig til en arbejdsgruppe, som i samarbejde med sekretariatet forestår den videre proces. 7

9 5. Trafikforsøg på Elmegade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har tidligere diskuteret dispositionsforslag vedrørende Elmegade og kommet med kommentarer til forslaget til Teknik og Miljøforvaltningen. Dispositionsforslaget for omhandler Elmegade fra Nørrebrogade til Sankt Hans Torv, samt gadens kobling til sidegaderne Birkegade og Egegade. Gaden ligger som forbindelsesled mellem Nørrebrogade og Sankt Hans Torv og er del af en attraktiv cykelrute mellem Frederiksberg/Nørrebro og Østerbro. Samtidig har gaden udviklet et livligt butiks og cafeliv med mange handlende og spisesteder. I forbindelse med omlæggelsen af Nørrebrogade, er der gennemført et forsøg med omlæggelse af trafikken på Elmegade, med det formål at fredeliggøre gaden for gennemkørende trafik og skabe plads for ophold og byliv. Forsøget har været en succes og det er derfor et ønske at forankre de trafikale løsninger og de nye muligheder for byliv. Visionen for projektet er at: Elmegade skal være en attraktiv og tryk bolig og handels- og cafegade, med mulighed for et rigt byliv på de svageste trafikanters betingelser. Arbejdsgruppen for Trafik, Byrum og Miljø indstiller, at Lokaludvalget henvender sig til Teknik og Miljøforvaltningen igen og indstiller et trafikforsøg for Elmegade, hvor gaden lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. Formålet med forsøget er at se, hvilken effekt det har på trafiksikkerhed, handelsliv og de omkringliggende gader. LØSNING Lokaludvalget indstiller til Teknik og Miljøforvaltningen, at Elmegade lukkes for bilkørsel på forsøgsmæssig basis i 4 måneder. BILAG Stengade TMU mødet Mandag 22 marts

10 6. Ændring i koncept for lokaludvalgene ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING I perioden marts til august 2010 blev der gennemført en evaluering af lokaludvalgene i København. Formålet var at få belyst hvilke dele af lokaludvalgenes opgaveløsning der fungerer, og hvilke der kan forbedres. Evalueringens resultater blev sendt i høring i lokaludvalgene i august 2010 og dannede efterfølgende grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget den 7. september Her besluttede Økonomiudvalget at pålægge Økonomiforvaltningen at udarbejde forslag til ændringer i lokaludvalgsmodellen. Med budgetaftalen for 2011 er det vedtaget, at ansvaret for det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde fremover skal overgå til lokaludvalgene. Lokaludvalgenes overtagelse af den lokale miljøopgave tilvejebringer en driftseffektivisering. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en revision af det gældende Kommissorium for Lokaludvalg, således at lokaludvalgenes nye miljøopgave indgår i kommissoriet. LØSNING På baggrund af evalueringen har Økonomiforvaltningen vurderet at seks overordnede temaer har været særligt relevante at arbejde videre med. Principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet På baggrund af input fra lokaludvalgene foreslås følgende overordnede principper samt tilhørende handlinger for ændringer i lokaludvalgskonceptet (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af principper og handlinger): Tema 1: Lokaludvalgenes rolle Principper 9

11 Der skal være bedre sammenhæng mellem Borgerrepræsentationens og lokaludvalgenes overordnede fokusområder. Lokaludvalgene skal lave mere borgerinddragelse og dialog i sager, hvor input fra borgerne kan få afgørende betydning for sagens udfald. Lokaludvalgene skal inddrage et bredt udsnit af bydelens borgere, herunder særligt unge, børnefamilier og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Lokaludvalgene skal fremme borgernes frivillige deltagelse i bydelens udvikling og daglige liv. Handlinger Lokaludvalgene inddrages tidligt i dialogen om kommuneplanstrategi og kommuneplan med fokus på de dele af kommuneplanen, som har relevans for de enkelte lokaludvalg. Kommuneplanen fastlægger rammerne for bydelsplanerne, som fremadrettet danner udgangspunkt for lokaludvalgenes arbejde med særlige temaer. Forvaltningerne skal bidrage til at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i den borgerdialog, der igangsættes. Tema 2: Tidlig inddragelse og høring Princip Lokaludvalgene skal inddrages tidligere i sager af særlig betydning for bydelen og sager, hvor inddragelsen vurderes at kunne give den politiske beslutning et lokalt præg. Den tidlige inddragelse må ikke føre til længere sagsforløb. Handlinger Forvaltningerne skal ved opstart af en sag vurdere om lokaludvalgene skal inddrages i processen, og i givet fald gå i dialog med lokaludvalgene om hvordan inddragelsen skal foregå. Formel høring vil i de fleste tilfælde blive erstattet af tidlig inddragelse. I nogle tilfælde kan der både ske tidlig inddragelse og formel høring. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et inspirationskatalog, der fungerer som rettesnor for forvaltninger og lokaludvalg i forhold til hvilke sager, der egner sig til tidlig inddragelse, borgerdialog og formel høring. Generelle og overordnede emner som for eksempel budgetforslag for Københavns Kommune sendes ikke i høring hos lokaludvalgene. Tema 3: Lokaludvalgenes puljemidler Principper 10

12 Lokaludvalgene skal i vurdering af ansøgninger fokusere på ansøgningernes lokalpolitiske kvaliteter og effekt for bydelen. Lokaludvalgenes puljemidler bør ikke anvendes til ansættelse af medarbejdere. Handlinger Puljemiddeladministrationen digitaliseres og der etableres et team på tværs af sekretariaterne, som foretager den indledende kvalitetssikring af ansøgninger i forhold til kommunens juridiske, økonomiske og administrative krav. Der sker en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af de nuværende ansættelser i de lokale sekretariater (eksklusiv miljømedarbejdere som følge beslutning om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter). Det samlede beløb herunder antallet af ansættelser, som omkonverteres, aftales nærmere med det enkelte lokaludvalg. Det præciseres i Kommissorium for Lokaludvalg, at lokaludvalgene også kan anvende puljemidler til egne projekter og samarbejdsprojekter. Dog bør puljemidlerne komme flest mulige borgere til gode og understøtte lokale initiativer fra bydelens forenings- og kulturliv. Tema 4: Den administrative betjening Principper Der skal fortsat være decentrale lokaludvalgssekretariater. Lokaludvalgene skal så vidt muligt dele medarbejdere med særlige administrative fagkompetencer (fx inden for kommunikation, bogholderi og øvrige administrative funktioner) mellem sig. Handlinger Den indledende administrative sagsbehandling af indkomne puljeansøgninger varetages jf. tema 3 af en tværgående enhed bestående af 3 4 medarbejdere. Medarbejderressourcerne skal udnyttes mere effektivt ved øget deling af medarbejdere mellem sekretariaterne. Tema 5: Nyt koncept for bydelsplanlægning Med budget 2011 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2011 i samarbejde med lokaludvalgene skal udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen. Bydelsplanlægningen for det nære niveau skal være anvendelig, handlingsorienteret og have en konkret effekt for byens udvikling, der understøtter den overordnede planlægning i Københavns Kommune. Koncept forelægges til politisk behandling inden udgangen af

13 Tema 6: Revision af regelsættet for lokaludvalg Princip Regelsættet for lokaludvalg (kommissorium, regulativ og valgbarhedsregler) skal være entydigt, klart og understøtte formålet med lokaludvalgene. Handlinger Lokaludvalgenes nye miljøopgave tilføjes i Kommissoriet for Lokaludvalg. Udkast til revideret Kommissorium foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (se bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg ). Udkast til reviderede valgbarhedsregler for Lokaludvalg foreslås sendt i høring hos lokaludvalgene (forelagt i særskilt indstilling på ØU møde den 22. marts). Regulativ for Lokaludvalg revideres med særlig vægt på følgende: 1. Dobbelt medlemskab/stedfortrædere til Borgerrepræsentationen Muligheden for at lokaludvalgsmedlemmer kan fungere som stedfortrædere i Borgerrepræsentationen, uden at de skal opgive deres medlemskab af lokaludvalget, undersøges. Det fungerende regulativ giver ikke denne mulighed. 2. Bopælspligt for medlemmer og suppleanter af lokaludvalgene I regulativet stilles der ikke krav til medlemmer der repræsenterer en forening mv. i bydelen skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Muligheden for at ændre regulativet, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i kommunen undersøges. 3. Færre medlemmer af lokaludvalgene Antallet af lokaludvalgsmedlemmer er fastsat til 23 per udvalg. Muligheden for, at nedsætte antallet af medlemmer undersøges. 4. Ændring af lokaludvalgenes mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper Ifølge det nugældende kommissorium kan lokaludvalgene nedsætte arbejdsgrupper. Det er imidlertid ifølge den kommunale styrelseslov ikke muligt at nedsætte arbejdsgrupper med rådgivende beføjelser. Muligheden for at ændre regulativet, således at der skabes hjemmel til, at lokaludvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper med beføjelser til at rådgive dem, undersøges. 12

14 De endelige ændringer i Regulativet skal godkendes af både Borgerrepræsentationen såvel som Indenrigs- og Sundhedsministeren. Økonomiforvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at optage forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ændringer i Regulativ for Lokaludvalg. Lokaludvalgene har mulighed for at komme med forslag til ændringer i Regulativet i forbindelse med høring af ændret Kommissorium og valgbarhedsregler. Ændringerne i konceptet er i høring fra d. 23. marts til den 3. maj kl. 12. Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet angående ændring i koncept for lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Principper for ændringer i koncept for lokaludvalg i København.doc Dok nr _ Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet.doc Dok nr _ Forslag til revideret _Kommissorium for Lokaludvalg_.doc Dok nr _ Oversigt over foreslåede ændringer i kommissoriet.doc Dok nr _ Det faglige ophæng for varetagelsen af den lokale miljøopgave.doc Dok nr Følgebrev til LU vedr høring om ændringer i regelsættet for lokaludvalg.doc 13

15 7. Ændring af regler for valg til lokaludvalg ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. PROBLEMSTILLING På sit møde den 20. maj 2010 vedtog Borgerrepræsentationen et medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om revision af valgbarhedsreglerne for lokaludvalg. Med beslutningen pålagde Borgerrepræsentationen Økonomiforvaltningen inden udgangen af 1. kvartal 2011 at udarbejde udkast til reviderede valgbarhedsregler for lokaludvalgene, hvor der stilles krav til, hvem der er opstillingsberettigede og valgbare. Økonomiforvaltningen blev desuden pålagt at udarbejde udkast til regler og procedure for, hvordan valgbarheden prøves, så det sikres, at de valgte opfylder betingelserne for at sidde i lokaludvalgene. LØSNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning og på baggrund af de erfaringer, der blev indhentet i februar 2010, da alle lokaludvalgene for første gang afholdt valg til lokaludvalgene (repræsentantskabsmøder) nedsatte Økonomiforvaltningen i efteråret en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til helt nye regler for valg til lokaludvalgene. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen (Center for Sikker By og Borgerrepræsentationens sekretariat), medarbejdere fra lokaludvalgssekretariaterne samt 2 lokaludvalgsformænd. Arbejdsgruppen er enige om at indstille vedlagte forslag til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. I regulativerne for lokaludvalg stilles der ikke krav om, at de medlemmer af lokaludvalgene, der indstilles af foreninger mv. skal have bopæl i Københavns Kommune, hvorimod de partipolitisk udpegede repræsentanter skal have folkeregisteradresse i bydelen. Økonomiforvaltningen ønsker at undersøge muligheden for at ændre regulativets bestemmelser, således at der kan stilles krav om at foreningsmedlemmerne har bopæl i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har indstilling om ændring af konceptet for lokaludvalg foreslået, at der optages forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få ændret regulativet, således at foreningsrepræsentanterne skal bo i kommunen. Gennemgang af ændringer i vedlagte forslag til nye retningslinjer for valg til lokaludvalg: 14

16 Reglerne ændrer titel fra Forretningsorden for repræsentantskab til Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøder. Ændringen skyldes, at der på de repræsentantskabsmøder, der blev afholdt i foråret 2010, opstod tvivl om repræsentantskabets bemyndigelse både generelt og i forhold til, om repræsentantskabet har selvstændig kompetence til at ændre forretningsordenen. Fremover benævnes repræsentantskabsmøderne som opstillingsmøder, idet denne titel vurderes at være den bedst dækkende for mødernes funktion. I 5-6 er der indført en ny bestemmelse om foreningernes valgbarhed. For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening stå for eller deltage i lokale aktiviteter i den bydel, hvor den opstiller. Det foreslås i overensstemmelse med praksis, at en forening skal have mindst to medlemmer. Økonomiforvaltningen har overvejet, om der kunne fastsættes et højere minimumsantal af medlemmer i en forening, men dette synes ikke at stemme overens med den almindelige juridiske opfattelse af, at der ikke kan stilles krav til foreninger om dette. Opfattelsen bygger på, at der efter Grundlovens 78 er sikret alle borgere en ret til at danne foreninger. Der er derimod en række sædvaner, der kendetegner de fleste foreninger, om at de skal have et sæt vedtægter, en højeste myndighed (f.eks. en generalforsamling) og en daglig ledelse, typisk i form af en bestyrelse eller tilsvarende. I retningslinjerne stilles der krav om, at foreningen skal fremsende dokumentation for sit grundlag i form af vedtægter, med en beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen samt referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen eller lignende. For de personer, der stiller op til valget fastsættes der desuden en regel om, at de skal være fyldt 18 år på datoen for valgmødets afholdelse. I 8 pålægges det lokaludvalgets sekretariat at foretage stikprøvekontrol for at efterprøve valgbarheden af de tilmeldte foreninger og personer. Sekretariaterne skal efterprøve den fremsendte dokumentation fra mindst 10 foreninger, der skal være tilfældigt udvalgte. Der deltager erfaringsmæssigt repræsentanter for mellem 40 og 80 foreninger på opstillingsmøderne. Der er tillige indført en ny bestemmelse om, at sekretariaterne i valgperioden løbende skal efterprøve, om foreningerne fortsat har aktiviteter i bydelen. I 9 er fristen for tilmelding til opstillingsmøderne sat til 2 uger i stedet for tidligere 1 uge. Ændringen sker for at give lokaludvalgets sekretariat bedre mulighed for at foretage kontrol af valgbarheden beskriver forløbet af selve valget. Reglerne er indført på baggrund af erfaringerne fra de hidtil afholdte repræsentantskabsmøder, og hensigten er en mere smidig afvikling af de fremtidige opstillingsmøder. Økonomiforvaltningen vurderer, at de nye retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde opfylder Borgerrepræsentationens beslutning af 20. maj Økonomiforvaltningen vurderer desuden at de nye regler vil gøre det enklere fremover at gennemføre valg til lokaludvalgene. Økonomiforvaltningen indstiller derfor at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender det vedlagte udkast. 15

17 Høringsperioden er fra d. 23. marts til d. 3. maj. Nørrebro Lokaludvalg drøfter udkastet til Regler for valg til lokaludvalg og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af formandsskabet og andre interesserede, der forbereder et høringssvar til udvalgsmødet i april. BILAG Dok nr Forretningsorden for repræsentantskab.doc Dok nr Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg.doc Dok nr Ændring af regler om valg til lokaludvalg.doc Dok nr Udkast til retningslinjer.doc 16

18 8. Oprettelse af Arbejdsgruppesekretær stilling ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. 2. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. PROBLEMSTILLING Sekretariatet har de sidste 9 måneder fået hjælp til en række arbejdsopgaver af en løntilskudsmedarbejder. Løntilskudsstillingen udløber 1. maj Formandsskabet foreslår, at der oprettes og opslås en stilling som Arbejdsgruppesekretær i sekretariatet i en tidsbegrænset ansættelse fra 1. maj til 31. december Arbejdsgruppesekretæren er ansat til at servicere arbejdsgrupperne, samt bistå med at fastholde netværksdannelsen og arbejdsgruppernes synlighed gennem projekter, events og arrangementer i bydelen. Arbejdsgruppesekretæren skal desuden varetage en række projektorienterede funktioner i sekretariatet. Det er Lokaludvalgets vision, at NLU skal være Nørrebros værktøj til at sikre samarbejde, indflydelse og at udvikle bydelen. Dette skal medarbejderen være med til at sikre i samarbejde med de andre medarbejdere i sekretariatet. Det er et ønske fra NLU, at arbejdsgrupperne også laver egne projekter og det skal medarbejderen ligeledes assistere med. Arbejdsopgaver: Udarbejde og forberede dagsordener Indsamle information til arbejdsgrupperne Samarbejde med tovholder, bydelsplanlægger og lokaludvalgssekretær om udvikling af kontakt med foreninger internt og eksternt, hjemmeside, nyhedsbreve, Nørrebrobasen m.m. Deltage i planlægning og medvirke til arrangementer og events Medvirke til aktivt netværksarbejde holde kontakt med netværk og foreninger i bydelen. Overvågning af BR-udvalg Høringssvar Betjening af arbejdsgrupper Hjælp til e-doc og dagsorden 17

19 Opdatering af web og Nørrebrobasen Ad hoc kommunikationsopgaver Praktiske opgaver i sekretariatet LØSNING udvalget drøfter og træffer beslutning om oprettelse af en tidsbegrænset Arbejdsgruppesekretær stilling i sekretariatet. at udvalget afsætter op til af puljemidlerne til aflønning og kr. til overhead. ØKONOMI At der afsættes op til kr., som tages fra puljemidlerne. Løn: * = kr. Overhead: /12 * 8 = kr. I alt: kr. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde. 18

20 9. Høring - Fodgængerstrategi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at udvalget drøfter og træffer beslutning om udkast til høringssvar udarbejdet af Trafik-, miljø og byrumsarbejdsgruppen vedrørende Fodgængerstrategien. PROBLEMSTILLING Fodgængerstrategien Flere går mere er en plan, der sigter mod at gøre København til en endnu bedre by for fodgængere. Strategien indeholder en lang række forslag til, hvordan man kan nå kommunens ambitiøse mål om 20 % flere fodgængere i Således at København kan arbejde sig frem mod ikke blot at være Verdens Bedste Cykelby, men også Verdens Bedste Gåby! Arbejdgruppens udkast til høringssvar: Nørrebro Lokaludvalgs høringssvar vedrørende fodgængerstrategi For at styrke et mangfoldigt og varieret byliv med flere fodgængere kræver det plads for at mødes. Det må derfor være et mål at erobre byens rum tilbage fra bilerne med mindre trafik og færre P-pladser. Også luft- og støjforureningen skal nedbringes for at skabe bedre rammer for bylivet. At få folk til at gå mere vil være med at skabe rammerne for møder og være basis for at forbedre sundhedstilstanden. Forudsætningen for at få byens befolkning (og dens besøgende) til at gå mere er bl.a., at der er lokale indkøbsmuligheder i nærheden af boligen, at der er trygge rammer og overgange og at byen er indrettet handikapvenligt. De gode rammer handler om Sikre skoleveje, hvor skolebørn trygt kan gå eller cykle i skole Lys om aftenen hvor folk går Bedre og mere hensynsfuld trafik-kultur blandt bilister og cyklister Mindre affald på gaderne Bredere fortove og flere gader med mix trafik /sivegader ala Blågårdsgade. Flere bænke til samvær og samtale gerne placeret over for hinanden Man kunne arbejde med grønne promenader i stil med de grønne cykelruter, hvor de gående har et minimum af forhindringer i deres færdsel. NLU vil gerne pege på, at der mangler en god fodgængerforbindelse fra Nørrebro Station og ind til byens centrum og 19

21 fra Assistens kirkegård og til Fælledparken. Vi samarbejder med kommunen og bydelens borgere om fremtidens udformning af Nørrebrogade for trafikanter af alle slags. Her vil vi også indtænke gaden som et opholdsrum, et sted, man kan slå sig ned og betragte livet i gaden og tale med hinanden. NLU har i et tidligere høringssvar om Det Grønne Udspil beskrevet en række lommeparker, som vi ønsker at fastholde udviklingen af, ligesom Trafikplanen for Mimersgadekvarteret med Den Grønne Ring peger på flere muligheder for gaden som opholdsrum. I forbindelse med udvikling af nye ude-opholdsrum ser vi det som stærkt begrænsende, at det såkaldte parkeringsregnskab har højeste prioritet i alle henseender. Lokale trafik- og byrumstiltag er blevet stærkt begrænsede af det faktum, at der ikke må nedlægges parkeringspladser i forbindelse med at skabe nye pladsdannelser, byrum og strøg senest illustreret ved, at den planlagte omformning af Guldbergsgade til Livsnerve, der skulle sikre skolevejen til Guldberg Skole og understøtte det spirende erhvervs- og caféliv i gaden med bredere fortove og fornyede byrum er blevet begrænset til 5 punkt-nedslag frem for et gennemført forløb. Der må blødes op på kravene angående antal af parkeringspladser, hvis nye opholdsrum og liv i gaden skal spire og blomstre. Det gode børneliv kræver en gentænkning af Nørrebro set i børnehøjde, hvilket bl.a. indbefatter fokus på, at bydelens børn som alle andre bybørn har stærkt behov for spændende, udfordrende og fantastiske uderum, hvor mulighederne for fysisk og fantasifuld udfoldelse, leg og aktivitet er gennemtænkt. Pladsen til uderum er meget sparsom i landets tættest befolkede område, Nørrebro, de mange grønne gårde er lukkede og kun for småbørn og derfor er det ekstra vigtigt, at de få udendørs kvadratmeter udnyttes optimalt og nytænkende til børn i skolealderen og at man inddrager flere kvm til spontan leg/udfoldelse/aktivitet i gadeplan. Vi vil også gerne pege på muligheden for (at låne) flere statuer og kunst/udsmykning på gader, på hjørner, torve og i parker også på Nørrebro, hvor vi færdes dagligt. Statuer bør ikke kun være for turister. Udendørsaktiviteter i sommerhalvåret som f.eks. dansescene, musikscene, danserestaurant m.v. vil vi også understøtte og hilse meget velkommen. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en god dialog og godt samarbejde med TMF om den fremtidige udvikling af Nørrebros byrum. LØSNING Udvalget drøfter og vedtager det høringssvar som er udarbejdet af Trafik, Miljø og Byrumsarbejdsgruppen. Høringssvaret skal indsendes d. 28. marts. 20

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere