Produktoversigt Hovedenhed Fjernbetjening Sådan bruges fjernbetjeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering Produktoversigt Hovedenhed Fjernbetjening Sådan bruges fjernbetjeningen Tilslutninger Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalerne Trin 2: Tilslutning af SonoWave-højttalerne og subwooferen Trin 2: Sådan sluttes enheden til TV et Mulighed 1: Ved hjælp af Scart-stikket Mulighed 2: Ved hjælp af S-Video-stikket Mulighed 3: Ved hjælp af Video-stikket (CVBS) Mulighed 4: Tilslutning via et TV med progressiv scanning eller component video-indgang Mulighed 5: Tilslutning til et HDMI-kompatibelt TV Trin 4: Tilslutning af FM- og AM- antenne Trin 5: Tilslutning af strømkablet Øvrige tilslutninger Tilslutning af lyd fra en lyd/videoenhed Basisopsætning Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVD-systemet Sådan skifter du til Eco Power-strømbesparelsestilstand Trin 2: Sådan fi nder du TV-kanalen Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Trin 3: Indstilling af sprog Trin 4: Indstil TV et Valg af det korrekte farvesystem Indstilling af TV-skærmen Trin 5: Konfi guration af funktion til progressiv scanning Trin 6: Indstilling af SonoWave-højttalerne Diskafspilning Diskbetjening Diske der kan afspilles Afspilning af en disk Grundlæggende afspilningsfunktioner Valg af forskellige gentagelses-/ blandingsfunktioner Programmering af spor på disken

2 Indholdsfortegnelse Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD) Brug af diskmenuen Visning af afspilningsinformationer Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt Sådan zoomer du ind Ændring af sprog for undertekst (kun DVD) Ændring af sproget til lydsporet Playback Control (kun VCD) Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD) Afspilning af en MP3/ JPEG/Windows Media -lyddisk Sådan afspilles JPEG-billedfi ler (diasshow) Eksempelvisning Zoom billede Rotation/spejlvending af billedet Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt Afspilning af en DivX-disk USB/MP3 Direkte USB-handlinger Afspilning fra et USB-fl ash-drev eller en USB-kortlæser Direkte MP3-handlinger Afspilning fra en bærbar lyd- eller harddiskafspiller Opsætningsmuligheder Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu Brug af menuen til DVD-opsætning Siden Generel opsætning Siden Lydindstillinger Siden Videoindstillinger Siden Præferencer Rediger optagelser Tunerbetjening Indstilling af radiostationer Forudindstilling af radiostationer Brug af automatisk installation Brug af automatisk forudindstilling Brug af manuel forudindstilling Sletning af en forudindstillet radiostation Sletning af en forudindstillet radiostation Andet Knapper til regulering af lydstyrke Valg af surround-lyd Valg af digitale lydeffekter Lydstyrke Øvrige funktioner Softwareopgraderinger Specifikationer Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål (USB) Ordliste Language Code

3 Generelle oplysninger ADVARSEL! Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificeret personale. Sikkerhedsforanstaltninger En egnet placering Placer apparatet på en fl ad, hård og stabil overfl ade. Placer ikke apparatet på et tæppe. Placer ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan opvarme det (f.eks. modtager eller forstærker). Placer ikke noget på eller under apparatet (f.eks. CD er, blade). Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet. Plads til ventilation Anbring apparatet et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag ved og over apparatet og mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet for at undgå overophedning. Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv Apparatet må ikke udsættes for dryppende væsker eller sprøjt. Anbring ikke nogen farekilder på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande, stearinlys). Medfølgende tilbehør 1 subwoofer 2 SonoWave-højttalere 1 fjernbetjening med batterier 1 scart-kabel 1 FM wireantenne 1 MW rammeantenne 1 hvidt kabel til MP3 (til tilslutning af den bærbare lydafspiller) 1 blød klud (til rengøring af DVD-system og SonoWave-højttalere) Brugervejledning Rengøring af diske Brug en blød klud til at rengøre disken, og tør disken fra center til kant i en lige linje. ADVARSEL! Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensemidler eller antistatisk spray beregnet til analoge diske. Om resirkulering Disse instruksjonene er trykt på miljøvennlig papir. Dette elektroniske utstyret inneholder en mengde materialer som kan resirkuleres. Ta utstyret med til en resirkuleringsstasjon når det skal kastes. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr. 104

4 Hovedenhed Set ovenfra Forfra a STANDBY ON 2 Tænder for systemet eller skifter til Eco Power-strømbesparelsestilstand. b PLAY PAUSE u DISC: starter afspilningen. TUNER: starter installation af automatisk tuning til førstegangsopsætning. STOP Ç Afslutter en betjening. DISC: stopper afspilning. TUNER: tryk og hold på denne knap for at slette den aktuelt forudindstillede radiostation. PREV. / NEXT > DISC: vælg et nummer, eller hold denne knap nede for at spole tilbage/frem. TUNER: Vælger en forudindstillet radiostation. c SOURCE Vælger den relevante aktive kilde: DISC, MP3 DIRECT, TUNER (FM/MW), TV eller AUX/DI. e VOLUME Justerer lydstyrken. f SURROUND Tænder for SonoWave-højttalerne i multichannel-tilstand eller slukker dem til stereotilstand. I multi-channel-tilstand vil lyset være tændt. g SOUND Vælger en lydeffekt. h USB-port Indgang til at indsætte USB-fl ash-drev eller USB-kortlæser. i MP3 Direkte Phono-stik til tilslutning af hovedtelefonens udgang på den bærbare lyd- eller harddiskafspiller. j Diskskuffe d EJECT ç Skubber disken ud af diskskuffen. 105

5 Fjernbetjening a 2 Skifter til Eco Power-strømbesparelsestilstand b Source-knapper DISC/USB: skifter til DISC- eller USBtilstand. TUNER: skifter mellem FM- og MW-båndet. TV: skifter til TV-tilstand. Lyden fra TV et udsendes via det tilsluttede højttalersystem. AUX/DI: skifter mellem de eksterne kilder AUX og DIGITAL IN c ZOOM Forstørrer billedet på TV-skærmen. d AUDIO Vælger sprog (DVD, VCD) eller en audio. e SETUP Åbner/forlader systemmenuen. f DISPLAY Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken. g PLAY É DISC: Starter afspilningen. h STOP Ç Afslutter en betjening. DISC: Stopper afspilning. DISC: tryk på og hold knappen nede for at skubbe disken ud. TUNER: Hold denne knap nede for at slette den aktuelle forudindstillede radiostation. i TV VOL +- Justerer lydstyrken på dit TV (kun TV fra Philips). j Numerisk tastatur (0-9) Angiver et spor/titelnummer på disken. Angiver et nummer på en forudindstillet radiostation. k REPEAT (GENTAG) Vælger forskellige gentagelsesfunktioner. Slår gentagelsesfunktionen fra. l VOCAL / KARAOKE Findes ikke på denne model. 106

6 Fjernbetjening (fortsat) m MP3-DIRECT Skifter til MP3-tilstand for den kilde, der er tilsluttet via MP3 Direct-stikket på frontpanelet. n SUBTITLE Vælger et undertekstsprog på DVD en. o DISC MENU (DISKMENU) På DVD-diske: Åbner eller lukker diskens indholdsmenu. På VCD/SVCD-diske: Åbner digest-menu. p DISC: Vælger bevægelsesretningen i menuen. TUNER: Tryk på up (op) eller down (ned) for at indstille radiofrekvensen op/ned. TUNER: Tryk på right (højre) eller left (venstre) for at starte automatisk søgning. q OK Bekræfter et valg r RETURN/TITLE På DVD-diske: Går tilbage til den forrige menu. Kun VCD version 2.0: Under afspilning vises diskens titelmenu, eller der vendes tilbage til hovedmenuen. s. > DISC: Hold denne knap nede, hvis du vil starte hurtig søgning frem eller tilbage. TUNER: Vælger en forudindstillet radiostation. t PAUSE Å Pauser afspilning. u VOL +- Justerer lydstyrken. v MUTE Deaktiverer/aktiverer lyden. w PROGRAM DISC: starter programmering. TUNER: tryk og hold nede for at starte automatisk/manuel forudindstilling af programmering x SURR. Vælger fl erkanalssurround eller stereotilstand. y SOUND Vælger en lydeffekt. Tryk og hold på denne knap for at se indstillingerne for SonoWave-højttalere. 107

7 Fjernbetjening (fortsat) Sådan bruges fjernbetjeningen ADVARSEL! Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Bland ikke batterier med forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/ alkaline osv.). Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis. A Åbn batterirummet. B Ilæg to batterier af typen R03 eller AAA, og følg tegnene (+-) inden i rummet. C Luk dækslet. D Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på DVDsystemets frontpanel. E Vælg den enhed, du vil styre, ved at trykke på knappen DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI eller MP3 DIRECT på fjernbetjeningen. F Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks.., >). 108

8 Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalerne Philips hjemmebiografsystem er enkelt at installere. Det er dog yderst vigtigt, at systemet placeres det rigtige sted for at sikre en optimal lydoplevelse. A Placer SonoWave-højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV et pegende direkte mod lytteområdet. B Placer subwooferen i hjørnet af lokalet. Den skal stå mindst 1 meter fra TV et. Nyttige tip: Det placeringsdiagram, som vises her, er kun grundlæggende retningslinjer til, hvordan du opnår en god lydoplevelse. Der kan være andre placeringer, der passer bedre til lokalets indretning og som kan give en lyd efter din smag. For at undgå magnetiske forstyrrelser må du ikke placere fronthøjttalerne for tæt på TV et. Placer ikke SonoWave-højttalerne i en vinkel, da det vil reducere systemets ydeevne. Indstilling af SonoWave-højttalere er beskrevet under Sådan kommer du i gang - Trin 6: Indstilling af SonoWave-højttalerne. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 109

9 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) SUBWOOFER FRONT RIGHT FRONT LEFT SUB- WOOFER FRONT RIGHT FRONT LEFT L MAINS~ FM/MW ANTENNA MW R FM 75 HDMI OUT Sørg for, at denne del er sat helt ind i stikket. Trin 2: Tilslutning af SonoWave-højttalerne og subwooferen Tilslut SonoWave-højttalerne til højttalerstikkene bag på DVD-systemet. Nyttige tip: Undgå uønsket støj ved at holde SonoWavehøjttalerne lidt på afstand af DVD-systemet, vekselstrømsadapteren, fjernsynet eller andre strålingskilder. SonoWave-højttalerne afmonteres ved at trykke ned på låsen, før kablet trækkes ud. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 110

10 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) ELLER SUB- WOOFER FRONT RIGHT Mulighed 3 FRONT LEFT L Mulighed 2 ELLER MAINS~ Mulighed 1 FM/MW ANTENNA MW R FM 75 HDMI OUT Trin 3: Sådan sluttes enheden til TV et Denne tilslutning bevirker, at du kan se optagelser fra dette DVD-system. Du skal kun vælge en af nedenstående indstillinger for at tilslutte videoen. Standard-TV: Følg mulighed 1, 2 eller 3. TV med progressiv scanning: Følg mulighed 4. HDMI-TV: Følg mulighed 5. VIGTIGT! DVD-optageren kan tilsluttes direkte til TV et. Nyttigt tip: Hvis du bruger scart- eller HDMI-tilslutning, kan du trykke på TV på fjernbetjeningen for at få lyden ud gennem højttalersystemet, mens du ser TV. Mulighed 1: Ved hjælp af Scart-stikket Brug scart-kablet til at tilslutte SCART-stikket på DVD-systemet til den tilsvarende SCARTindgang på TV et. Mulighed 2: Ved hjælp af S-Videostikket Brug et S-Video-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte S-VIDEO (Y/C)-stikket på DVDsystemet til S-Video-indgangen på TV et (kan være mærket Y/C eller S-VHS). Mulighed 3: Ved hjælp af Video-stikket (CVBS) Brug et Composite Video-kabel (gult - medfølger ikke) til at tilslutte CVBS-stikket på DVD-systemet til videoindgangen på TV et (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband). TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 111

11 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Mulighed 4 Mulighed 5 NT T L R MAINS~ FM/MW ANTENNA MW FM 75 SUB- FRONT WOOFER RIGHT HDMI OUT FRONT LEFT L R Mulighed 4: Tilslutning via et TV med progressiv scanning eller component video-indgang Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y Pb Pr, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning. Det giver en fremragende billedkvalitet, når du ser DVDfi lm. A Følg mulighed 1 for at foretage den grundlæggende videotilslutning. B Brug component video-kablerne (rød/blå/grøn medfølger ikke) til at slutte Y Pb Prstikkene på DVD-systemet til de tilsvarende component video-indgange (markeret Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV et. C Hvis dit TV accepterer progressive signaler, skal du fortsætte til Sådan kommer du i gang - Trin 5: Konfi guration af funktion til progressiv scanning for at få fl ere oplysninger om opsætning af progressiv scanning. Mulighed 5: Tilslutning til et HDMIkompatibelt TV HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) er et digitalt interface, som muliggør digital videotransmission uden forringelse af billedkvaliteten. A Brug et HDMI-kabel (følger ikke med) til at forbinde HDMI OUT på dette DVD-system med HDMI IN på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. HDMI-TV, HDCP-kompatibelt DVI-TV). B Når du har foretaget den nødvendige tilslutning, installation og indstilling, så skal du fi nde de optimale HDMI-lyd og -videoindstillinger under Siden lydindstillinger og Siden videoindstillinger. Nyttige tip: HDMI er bagudkompatibel med nogle DVIapparater vha. en adapter. Hvis der er tilsluttet en DVI-enhed, skal der bruges et lydkabel til lydoverførsel. De fl este ældre DVI-baserede enheder er ikke HDCP-kompatible og afspilning er ikke mulig. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 112

12 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Fastgør kloen i åbningen FM-antenne MW- antenne 1 2 SUB- FRONT WOOFER RIGHT HDMI OUT FRONT LEFT L R MAINS~ FM/MW ANTENNA MW FM 75 Trin 4: Tilslutning af FM- og AM- antenne A Forbind den medfølgende MW-rammeantenne til MW-stikket. Placer MW-rammeantennen på en hylde eller fastgør den til et stativ eller en væg. B Forbind den medfølgende FM-antenne til FMstikket. Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen. Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke). Nyttige tip: Juster antennernes placering, så du får den bedst mulige modtagelse. Placer antennerne så langt væk fra TV et, videobåndoptageren og andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 113

13 HDMI OUT FRONT LEFT L R FM/MW ANTENNA MW FM 75 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) SUB- WOOFER FRONT RIGHT MAINS~ Trin 5: Tilslutning af strømkablet Når alt er forbundet korrekt, kan du sætte netledningen i en stikkontakt. Eco Power-lyset på dvd-systemet tændes. Du må ikke oprette eller ændre tilslutninger, når der er tændt for strømmen. Nyttige tip: På identifi kationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 114

14 Øvrige tilslutninger DIGITAL OUT SUB- WOOFER HDMI OUT Tilslutning af lyd fra en lyd/ videoenhed Dette DVD-system har analog og digital lydforbindelse. Hvis du vil have glæde af surround-lyd med fl ere kanaler, kan du forbinde lydudgangen fra en lyd/videoenhed (f.eks. VCR, kabel/satellitboks eller TV) til dette Home Theatre-lydsystem. Brug et lydkabel (rødt/hvidt - medfølger ikke) til at forbinde AUX IN-stikkene på dette DVD-system til AUDIO OUT-stikkene på en analog lyd- eller videoenhed. FRONT RIGHT FRONT LEFT Hvis du vil høre lyden, skal du trykke på AUX/DI for at vælge AUX som den lydkilde, du vil benytte. L R MAINS~ FM/MW ANTENNA Brug et koaksialkabel (følger ikke med) til at tilslutte DIGITAL IN-stikket på dette DVDsystem til DIGITAL OUT-stikket på den tilsluttede enhed. Hvis du vil høre lyden, skal du trykke på AUX/DI for at vælge DI som den lydkilde, du vil benytte. Nyttige tip: Hvis du ikke bruger scart- eller HDMI-kablet til at tilslutte til dit TV, er du nød til at foretage tilslutning af lyd til TV et for at kunne høre lyden fra TV et gennem højttalerne i DVD-systemet. For at se billedet fra den tilsluttede videoenhed (f.eks. videomaskine) skal du forbinde enhedens VIDEO OUT-stik med TV ets VIDEO IN-stik og vælge den korrekte kanal på TV et. MW FM 75 Eller TIPS: Brugervejledningen til det tilsluttede ekstraapparat kan indeholde fl ere mulige tilslutninger. 115

15 Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVDsystemet Tryk fl ere gange på SOURCE-knappen på frontpanelet for at vælge: DISC MP3 DIRECT FM MW TV AUX DI DISC... Trin 2: Sådan finder du TVkanalen Inden du starter Kontroller, at du har tilsluttet alle nødvendige tilslutninger, før du fortsætter. A Tryk på SOURCE-knappen, indtil DISC vises på displayet. Eller Tryk på DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI eller MP3 DIRECT på fjernbetjeningen. Hvis USB-enheden genkendes, kan du trykke på DISC/USB for at skifte mellem DISC- og USB-tilstand. Tryk på TUNER for at skifte mellem FMog MW-båndet. Tryk på AUX/DI for at skifte mellem analogt og digitalt lydinput. Tryk på MP3 DIRECT for at afspille lyd fra din bærbare lyd/harddisk-afspiller, der skal være tilsluttet DVD-systemet. B Tænd TV et, og indstil den korrekte videokanal. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund. Du kan skifte til kanal 1 på TV-apparatet og derefter trykke på tasten til kanalskift på TVfjernbetjeningen, indtil Video In-kanalen vises på TV-skærmen. Du kan trykke på på TV ets fjernbetjening fl ere gange. Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO. Yderligere oplysninger fi nder du i brugervejledningen til TV et. Sådan skifter du til Eco Powerstrømbesparelsestilstand Tryk på STANDBY ON (2). Skærmen slukkes. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 116

16 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 3: Indstilling af sprog Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne manual. Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sproget til Visning på skærmen (OSD - On- Screen Display) til dette DVD-system forbliver det, du har angivet det til, uanset hvilke ændringer der udføres på sproget til DVD en. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. { General Setup Page } vises. B Brug tasterne til at fremhæve { OSD Language } (OSD-sprog). Tryk herefter på. General Setup Page Disc Lock Display Dim Program OSD Language Screen Saver DivX(R) VOD Code English Dansk Deutsch Espanõl Français Nederlands Norsk Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Du kan vælge dit foretrukne sprog til DVDafspilning. Hvis det valgte sprog optages på DVD-disken, vil DVD-systemet automatisk afspille disken med dette sprog. Ellers vil diskens standardsprog bruges i stedet. A Tryk to gange på for at stoppe afspilningen (hvis den er startet), og tryk herefter på SETUP. B Tryk fl ere gange på for at vælge { Preference Page } (Indstillingsside). C Brug tasterne og til at fremhæve en af nedenstående funktioner, og tryk herefter på. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default C Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. { Audio } (Lyd) Vælger det foretrukne sprog til lyden til DVDafspilning. { Subtitle } (Undertekster) Vælger det foretrukne sprog til undertekster til DVD-afspilning. { Disc Menu } (Disc-menu) Vælger det foretrukne sprog til diskmenuerne til DVD-afspilning. D Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 117

17 Sådan kommer du i gang (fortsat) Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge { Others } (Øvrige). Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode XXXX (se sidste side), og tryk på OK for at bekræfte. E Gentag trin C ~ D til andre indstillinger. Nyttige tip: Under DVD-afspilning kan du ændre sproget til lyd og undertekster ved at trykke på knappen AUDIO og SUBTITLE på fjernbetjeningen. Det ændrer imidlertid ikke de standardindstillinger, du har angivet her. På nogle DVD er kan sproget til undertekster/ lyd/menu kun ændres via DVD ens menu. Trin 4: Indstil TV et \ Valg af det korrekte farvesystem DVD-systemets, DVD ens og TV-apparatets farvesystemer skal passe til hinanden. Først da vil det være muligt at afspille en DVD på dette system. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV anvender, før du skifter TV-system. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Type }, og tryk herefter på. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component PAL NTSC Multi { PAL } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger PAL-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC disk og vise det i PAL formatet. { NTSC } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger NTSC-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en PAL disk og vise det i NTSC- formatet. { Multi } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, der er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 118

18 Sådan kommer du i gang (fortsat) D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. Følg de instruktioner, der vises på TV et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et). Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis et blankt eller forvrænget billede vises på TV-skærmen. Indstilling af TV-skærmen Indstil DVD-optagerens billedformat i overensstemmelse med det TV-apparat, du tilsluttet til DVD-optageren. Det format du vælger, skal være tilgængeligt på disken. Hvis formatet ikke er tilgængeligt, så vil indstillinger for visning på TV-skærmen ikke have indfl ydelse på billedet under afspilningen. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden Videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Display } (TV-skærm), og tryk herefter på. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component 4:3 Pan Scan 4:3 Letter Box 16:9 Wide Screen { 4:3 Pan Scan } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV, og begge sider af billedet skal trimmes eller formateres til.t TV-skærmen. { 4:3 Letter Box } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV. I dette tilfælde vises et bred billede med sorte striber øverst og nederst på TV-skærmen. { 16:9 Wide Screen } Vælg denne, hvis du bruger et widescreen-tv. D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 119

19 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 5: Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV, der kan foretage progressiv scanning) Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver pga. det næsten dobbelte antal linjer højere billedopløsning og -kvalitet. Inden du starter... Kontroller, at du har sluttet DVD-systemet til et TV med progressiv scanning via Y Pb Prstikket (se Mulighed 4: Tilslutning af et TV med progressiv scanning eller component video-indgang ). A Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet). B Tænd for DVD-systemet og tryk på knappen SOURCE, indtil der står DISC på displayet. G Vælg { Progressive } > { On } og tryk derefter på OK for at bekræfte. H Læs beskeden på TV et, og bekræft din handling ved at vælge fra menuen og trykke på OK. Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen. Ellers skal du vælge { Cancel } og trykke på OK for at vende tilbage til den foregående menu. Der vises ikke noget billede på TV et, før du aktiverer progressiv scanning på TV et. I Aktiver progressiv scanning på TV et (se brugervejledningen til TV-apparatet). Der vises en meddelelse på skærmen J Bekræft dit valg ved at vælge fra menuen og trykke på OK. Konfi gurationen er færdig, og du kan nu nyde billeder i høj kvalitet. C Tænd for TV et, og skift til den korrekte videokanal. Det blå baggrundsskærmbillede til DVD en vises på TV et. D Tryk på SETUP på fjernbetjeningen. E Tryk fl ere gange på for at vælge { Video Setup Page } (Videoindstillinger). F Vælg { Component } > { Yuv } og tryk derefter på OK for at bekræfte. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component On Off Yuv Rgb Hvis der ikke vises noget billede: A Tryk på EJECT ç. B Tryk på på fjernbetjeningen. C Tryk på MUTE på fjernbetjeningen. Nyttigt tip: Visse TV med progressiv scanning og High- Defi nition-tv er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD VIDEO-disk i progressiv scanning. I det tilfælde skal du deaktivere progressiv scanning på både DVD-systemet og TV et. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 120

20 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 6: Indstilling af SonoWavehøjttalerne F Brug -knapperne for at vælge { LISTENING POSITION }, og tryk på OK. Du kan justere SonoWave-højttalerne ved hjælp af tre parametre: Room Acoustics, Speaker Distance og Listening Position. SonoWave-højttalerne kan indstilles efter det omgivende miljø, så de giver den bedste ydeevne. FRONT L TV FRONT R A Tryk på og hold SOUND nede på fjernbetjeningen for at få vist indstillingerne til SonoWave-højttalerne. B Brug -knapperne for at vælge { ROOM ACOUSTICS }, og tryk på OK. Du vender tilbage til hovedsiden for indstilling af SonoWave-højttalerne ved at trykke en af tasterne eller. C Brug knapperne til at vælge lokaleforholdene, og tryk på OK for at bekræfte. { HARD } til beton/glasvægge. { SOFT } til trævægge. G Brug -knapperne for at vælge afstanden mellem lyttepositionen og SonoWavehøjttalerne, og tryk på OK for at bekræfte. { NEAR } til afstande under 1,5 meter. { DEFAULT } til afstande mellem 1,5 og 2,5 meter. { FAR } til afstande over 2,5 meter. D Brug -knapperne for at vælge { SPEAKER DISTANCE } og tryk på OK. H Indstillingerne for SonoWave-højttalerne er nu gennemført, og systemet afslutter automatisk indstillingerne. FRONT L TV FRONT R SPEAKER DISTANCE E Brug -knapperne for at vælge afstanden mellem de to SonoWave-højttalere, og tryk på OK for at bekræfte. { NEAR } til afstande under 1 meter. { DEFAULT } til afstande mellem 1 og 2,5 meter. { FAR } til afstande over 2,5 meter. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 121

21 Diskbetjening Diske der kan afspilles VIGTIGT! Hvis stop-ikonet (ø eller X) vises på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig på den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt. Læg aldrig andre genstande end diske i diskskuffen. Hvis du gør dette, kan det medføre, at diskafspilleren ikke virker. DVD-hjemmebiografsystemet kan afspille: DVD er (Digital Versatile Discs) VCD er (Video-CD er) SVCD er (Supervideo-CD er) DVD+R[W] er (Færdiggjorte DVD+Recor dable[rewritable]) CD-R(W) (lyd-cd er) MP3/Windows Media -lyddiske, billedfi ler (Kodak, JPEG) på CD-R(W). ISO 9660/UDF-format JPEG-opløsning understøttes op til 3072 x 2048 Understøttede samplingfrekvenser: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbit/s), variable bithastigheder (gennemsnit 128 kbps) DivX-fi ler på CD-R[W]/DVD+R[W]: DivX 3/4/5/6, DivX Ultra Understøtter QPEL (Quarter Pixel). Regionskoder til DVD-diske DVD-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme region som din afspiller. Regionskoden for dette DVD-system fi ndes på bagpanelet. Afspilning af en disk A Tryk på SOURCE fl ere gange, indtil DISC vises på displayet (eller tryk på DISC/USB på fjernbetjeningen). B Tænd for TV et og indstil det på Video Inkanalen til DVD-systemet (f.eks. EXT, 0, AV ). Du bør nu se den blå DVDbaggrundsskærm på TV et. C Læg en disk i diskskuffen. Kontroller, at etiketten på disken vender opad. En dobbeltsidet disk skal lægges i skuffen med den side opad, som du vil afspille. Når du anvender en 8 cm-disk, skal du isætte den i midten af diskskuffen. D Afspilningen starter automatisk. På de følgende sider er der fl ere oplysninger om afspilningsfunktioner. E Du fjerner disken ved at stoppe afspilningen og trykke på EJECT ç. Du kan også trykke på og holde STOP - knappen på fjernbetjeningen nede for at skubbe disken ud. Nyttige tip: Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke afspilles på dette DVD-system. TIPS: Nogle diske kan ikke afspilles på denne optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder vedrørende den software, der er anvendt til optagelse/redigering. 122

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Dansk Indhold OSD Sprog... 5 Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Tilslutninger Tilslutning af TV... 177-178 Brug af Scart jackstik... 177 Brug af

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering...

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 108 Sikkerhedsforanstaltninger... 108 Medfølgende tilbehør... 108 Rengøring af diske... 108 Om resirkulering... 108 Produktoversigt Hovedenhed... 109

Læs mere

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Om genbrug

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Om genbrug Indholdsfortegnelse English Generelt Generelle oplysninger... 108 Sikkerhedsforanstaltninger... 108 Medfølgende tilbehør... 108 Om genbrug... 108 Produktoversigt Hovedenhed... 109 Fjernbetjening...110-112

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse English Dansk/Norsk Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om genbrug... 104 Produktoversigt Hovedenhed...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 108 Foranstaltninger ved opsætning... 108 Medfølgende tilbehør... 108 Rengøring af diske... 108 Om genbrug... 108 Produktoversigt Hovedenhed... 109

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger...112 Foranstaltninger ved opsætning...112 Medfølgende tilbehør...112 Rengøring af diske...112 Om genbrug...112 Produktoversigt Hovedenhed...113 Fjernbetjening...114-116

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 6 Sikkerhed 6 Meddelelse 6. 2 Produktet 9 Regionale koder 9 Produktoversigt 10

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 6 Sikkerhed 6 Meddelelse 6. 2 Produktet 9 Regionale koder 9 Produktoversigt 10 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 6 Sikkerhed 6 Meddelelse 6 2 Produktet 9 Regionale koder 9 Produktoversigt 10 3 Tilslutning 13 Placering af apparatet 13 Antennetilslutning 13 Tilslutning af lyd- og videokabler

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt. English Dansk/Norsk. Produktoversigt. Tilslutninger. Basisopsætning. Diskafspilning

Indholdsfortegnelse. Generelt. English Dansk/Norsk. Produktoversigt. Tilslutninger. Basisopsætning. Diskafspilning Indholdsfortegnelse English Dansk/Norsk Generelt Generelle oplysninger... 108 Sikkerhedsforanstaltninger... 108 Medfølgende tilbehør... 108 GoGear/iPod-dockingstation (ekstraudstyr)... 108 Om genbrug...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS LX700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DV-370 DV-470 DV-2750

DV-370 DV-470 DV-2750 DVD-Spelare DVD-spiller DVD-afspiller DV-370 DV-470 DV-2750 Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning VIGTIGT Lynsymbolet med pil i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelsen

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Indhold. Sprogkode Opstart. Generel information. Grundlæggende opkoblinger. Disc-betjening. Tilslutning til eksterne enheder

Indhold. Sprogkode Opstart. Generel information. Grundlæggende opkoblinger. Disc-betjening. Tilslutning til eksterne enheder Indhold Sprogkode... 5 Generel information Medleveret tilbehør... 96 Rengøring af diske... 96 Installation... 96 Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalere og subwooferen... 97 Trin 2: Tilslutning

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere