Produktoversigt Hovedenhed Fjernbetjening Sådan bruges fjernbetjeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering Produktoversigt Hovedenhed Fjernbetjening Sådan bruges fjernbetjeningen Tilslutninger Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalerne Trin 2: Tilslutning af SonoWave-højttalerne og subwooferen Trin 2: Sådan sluttes enheden til TV et Mulighed 1: Ved hjælp af Scart-stikket Mulighed 2: Ved hjælp af S-Video-stikket Mulighed 3: Ved hjælp af Video-stikket (CVBS) Mulighed 4: Tilslutning via et TV med progressiv scanning eller component video-indgang Mulighed 5: Tilslutning til et HDMI-kompatibelt TV Trin 4: Tilslutning af FM- og AM- antenne Trin 5: Tilslutning af strømkablet Øvrige tilslutninger Tilslutning af lyd fra en lyd/videoenhed Basisopsætning Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVD-systemet Sådan skifter du til Eco Power-strømbesparelsestilstand Trin 2: Sådan fi nder du TV-kanalen Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Trin 3: Indstilling af sprog Trin 4: Indstil TV et Valg af det korrekte farvesystem Indstilling af TV-skærmen Trin 5: Konfi guration af funktion til progressiv scanning Trin 6: Indstilling af SonoWave-højttalerne Diskafspilning Diskbetjening Diske der kan afspilles Afspilning af en disk Grundlæggende afspilningsfunktioner Valg af forskellige gentagelses-/ blandingsfunktioner Programmering af spor på disken

2 Indholdsfortegnelse Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD) Brug af diskmenuen Visning af afspilningsinformationer Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt Sådan zoomer du ind Ændring af sprog for undertekst (kun DVD) Ændring af sproget til lydsporet Playback Control (kun VCD) Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD) Afspilning af en MP3/ JPEG/Windows Media -lyddisk Sådan afspilles JPEG-billedfi ler (diasshow) Eksempelvisning Zoom billede Rotation/spejlvending af billedet Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt Afspilning af en DivX-disk USB/MP3 Direkte USB-handlinger Afspilning fra et USB-fl ash-drev eller en USB-kortlæser Direkte MP3-handlinger Afspilning fra en bærbar lyd- eller harddiskafspiller Opsætningsmuligheder Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu Brug af menuen til DVD-opsætning Siden Generel opsætning Siden Lydindstillinger Siden Videoindstillinger Siden Præferencer Rediger optagelser Tunerbetjening Indstilling af radiostationer Forudindstilling af radiostationer Brug af automatisk installation Brug af automatisk forudindstilling Brug af manuel forudindstilling Sletning af en forudindstillet radiostation Sletning af en forudindstillet radiostation Andet Knapper til regulering af lydstyrke Valg af surround-lyd Valg af digitale lydeffekter Lydstyrke Øvrige funktioner Softwareopgraderinger Specifikationer Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål (USB) Ordliste Language Code

3 Generelle oplysninger ADVARSEL! Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificeret personale. Sikkerhedsforanstaltninger En egnet placering Placer apparatet på en fl ad, hård og stabil overfl ade. Placer ikke apparatet på et tæppe. Placer ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan opvarme det (f.eks. modtager eller forstærker). Placer ikke noget på eller under apparatet (f.eks. CD er, blade). Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet. Plads til ventilation Anbring apparatet et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag ved og over apparatet og mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet for at undgå overophedning. Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv Apparatet må ikke udsættes for dryppende væsker eller sprøjt. Anbring ikke nogen farekilder på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande, stearinlys). Medfølgende tilbehør 1 subwoofer 2 SonoWave-højttalere 1 fjernbetjening med batterier 1 scart-kabel 1 FM wireantenne 1 MW rammeantenne 1 hvidt kabel til MP3 (til tilslutning af den bærbare lydafspiller) 1 blød klud (til rengøring af DVD-system og SonoWave-højttalere) Brugervejledning Rengøring af diske Brug en blød klud til at rengøre disken, og tør disken fra center til kant i en lige linje. ADVARSEL! Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensemidler eller antistatisk spray beregnet til analoge diske. Om resirkulering Disse instruksjonene er trykt på miljøvennlig papir. Dette elektroniske utstyret inneholder en mengde materialer som kan resirkuleres. Ta utstyret med til en resirkuleringsstasjon når det skal kastes. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr. 104

4 Hovedenhed Set ovenfra Forfra a STANDBY ON 2 Tænder for systemet eller skifter til Eco Power-strømbesparelsestilstand. b PLAY PAUSE u DISC: starter afspilningen. TUNER: starter installation af automatisk tuning til førstegangsopsætning. STOP Ç Afslutter en betjening. DISC: stopper afspilning. TUNER: tryk og hold på denne knap for at slette den aktuelt forudindstillede radiostation. PREV. / NEXT > DISC: vælg et nummer, eller hold denne knap nede for at spole tilbage/frem. TUNER: Vælger en forudindstillet radiostation. c SOURCE Vælger den relevante aktive kilde: DISC, MP3 DIRECT, TUNER (FM/MW), TV eller AUX/DI. e VOLUME Justerer lydstyrken. f SURROUND Tænder for SonoWave-højttalerne i multichannel-tilstand eller slukker dem til stereotilstand. I multi-channel-tilstand vil lyset være tændt. g SOUND Vælger en lydeffekt. h USB-port Indgang til at indsætte USB-fl ash-drev eller USB-kortlæser. i MP3 Direkte Phono-stik til tilslutning af hovedtelefonens udgang på den bærbare lyd- eller harddiskafspiller. j Diskskuffe d EJECT ç Skubber disken ud af diskskuffen. 105

5 Fjernbetjening a 2 Skifter til Eco Power-strømbesparelsestilstand b Source-knapper DISC/USB: skifter til DISC- eller USBtilstand. TUNER: skifter mellem FM- og MW-båndet. TV: skifter til TV-tilstand. Lyden fra TV et udsendes via det tilsluttede højttalersystem. AUX/DI: skifter mellem de eksterne kilder AUX og DIGITAL IN c ZOOM Forstørrer billedet på TV-skærmen. d AUDIO Vælger sprog (DVD, VCD) eller en audio. e SETUP Åbner/forlader systemmenuen. f DISPLAY Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken. g PLAY É DISC: Starter afspilningen. h STOP Ç Afslutter en betjening. DISC: Stopper afspilning. DISC: tryk på og hold knappen nede for at skubbe disken ud. TUNER: Hold denne knap nede for at slette den aktuelle forudindstillede radiostation. i TV VOL +- Justerer lydstyrken på dit TV (kun TV fra Philips). j Numerisk tastatur (0-9) Angiver et spor/titelnummer på disken. Angiver et nummer på en forudindstillet radiostation. k REPEAT (GENTAG) Vælger forskellige gentagelsesfunktioner. Slår gentagelsesfunktionen fra. l VOCAL / KARAOKE Findes ikke på denne model. 106

6 Fjernbetjening (fortsat) m MP3-DIRECT Skifter til MP3-tilstand for den kilde, der er tilsluttet via MP3 Direct-stikket på frontpanelet. n SUBTITLE Vælger et undertekstsprog på DVD en. o DISC MENU (DISKMENU) På DVD-diske: Åbner eller lukker diskens indholdsmenu. På VCD/SVCD-diske: Åbner digest-menu. p DISC: Vælger bevægelsesretningen i menuen. TUNER: Tryk på up (op) eller down (ned) for at indstille radiofrekvensen op/ned. TUNER: Tryk på right (højre) eller left (venstre) for at starte automatisk søgning. q OK Bekræfter et valg r RETURN/TITLE På DVD-diske: Går tilbage til den forrige menu. Kun VCD version 2.0: Under afspilning vises diskens titelmenu, eller der vendes tilbage til hovedmenuen. s. > DISC: Hold denne knap nede, hvis du vil starte hurtig søgning frem eller tilbage. TUNER: Vælger en forudindstillet radiostation. t PAUSE Å Pauser afspilning. u VOL +- Justerer lydstyrken. v MUTE Deaktiverer/aktiverer lyden. w PROGRAM DISC: starter programmering. TUNER: tryk og hold nede for at starte automatisk/manuel forudindstilling af programmering x SURR. Vælger fl erkanalssurround eller stereotilstand. y SOUND Vælger en lydeffekt. Tryk og hold på denne knap for at se indstillingerne for SonoWave-højttalere. 107

7 Fjernbetjening (fortsat) Sådan bruges fjernbetjeningen ADVARSEL! Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Bland ikke batterier med forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/ alkaline osv.). Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis. A Åbn batterirummet. B Ilæg to batterier af typen R03 eller AAA, og følg tegnene (+-) inden i rummet. C Luk dækslet. D Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på DVDsystemets frontpanel. E Vælg den enhed, du vil styre, ved at trykke på knappen DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI eller MP3 DIRECT på fjernbetjeningen. F Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks.., >). 108

8 Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalerne Philips hjemmebiografsystem er enkelt at installere. Det er dog yderst vigtigt, at systemet placeres det rigtige sted for at sikre en optimal lydoplevelse. A Placer SonoWave-højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV et pegende direkte mod lytteområdet. B Placer subwooferen i hjørnet af lokalet. Den skal stå mindst 1 meter fra TV et. Nyttige tip: Det placeringsdiagram, som vises her, er kun grundlæggende retningslinjer til, hvordan du opnår en god lydoplevelse. Der kan være andre placeringer, der passer bedre til lokalets indretning og som kan give en lyd efter din smag. For at undgå magnetiske forstyrrelser må du ikke placere fronthøjttalerne for tæt på TV et. Placer ikke SonoWave-højttalerne i en vinkel, da det vil reducere systemets ydeevne. Indstilling af SonoWave-højttalere er beskrevet under Sådan kommer du i gang - Trin 6: Indstilling af SonoWave-højttalerne. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 109

9 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) SUBWOOFER FRONT RIGHT FRONT LEFT SUB- WOOFER FRONT RIGHT FRONT LEFT L MAINS~ FM/MW ANTENNA MW R FM 75 HDMI OUT Sørg for, at denne del er sat helt ind i stikket. Trin 2: Tilslutning af SonoWave-højttalerne og subwooferen Tilslut SonoWave-højttalerne til højttalerstikkene bag på DVD-systemet. Nyttige tip: Undgå uønsket støj ved at holde SonoWavehøjttalerne lidt på afstand af DVD-systemet, vekselstrømsadapteren, fjernsynet eller andre strålingskilder. SonoWave-højttalerne afmonteres ved at trykke ned på låsen, før kablet trækkes ud. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 110

10 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) ELLER SUB- WOOFER FRONT RIGHT Mulighed 3 FRONT LEFT L Mulighed 2 ELLER MAINS~ Mulighed 1 FM/MW ANTENNA MW R FM 75 HDMI OUT Trin 3: Sådan sluttes enheden til TV et Denne tilslutning bevirker, at du kan se optagelser fra dette DVD-system. Du skal kun vælge en af nedenstående indstillinger for at tilslutte videoen. Standard-TV: Følg mulighed 1, 2 eller 3. TV med progressiv scanning: Følg mulighed 4. HDMI-TV: Følg mulighed 5. VIGTIGT! DVD-optageren kan tilsluttes direkte til TV et. Nyttigt tip: Hvis du bruger scart- eller HDMI-tilslutning, kan du trykke på TV på fjernbetjeningen for at få lyden ud gennem højttalersystemet, mens du ser TV. Mulighed 1: Ved hjælp af Scart-stikket Brug scart-kablet til at tilslutte SCART-stikket på DVD-systemet til den tilsvarende SCARTindgang på TV et. Mulighed 2: Ved hjælp af S-Videostikket Brug et S-Video-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte S-VIDEO (Y/C)-stikket på DVDsystemet til S-Video-indgangen på TV et (kan være mærket Y/C eller S-VHS). Mulighed 3: Ved hjælp af Video-stikket (CVBS) Brug et Composite Video-kabel (gult - medfølger ikke) til at tilslutte CVBS-stikket på DVD-systemet til videoindgangen på TV et (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband). TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 111

11 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Mulighed 4 Mulighed 5 NT T L R MAINS~ FM/MW ANTENNA MW FM 75 SUB- FRONT WOOFER RIGHT HDMI OUT FRONT LEFT L R Mulighed 4: Tilslutning via et TV med progressiv scanning eller component video-indgang Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y Pb Pr, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning. Det giver en fremragende billedkvalitet, når du ser DVDfi lm. A Følg mulighed 1 for at foretage den grundlæggende videotilslutning. B Brug component video-kablerne (rød/blå/grøn medfølger ikke) til at slutte Y Pb Prstikkene på DVD-systemet til de tilsvarende component video-indgange (markeret Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV et. C Hvis dit TV accepterer progressive signaler, skal du fortsætte til Sådan kommer du i gang - Trin 5: Konfi guration af funktion til progressiv scanning for at få fl ere oplysninger om opsætning af progressiv scanning. Mulighed 5: Tilslutning til et HDMIkompatibelt TV HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) er et digitalt interface, som muliggør digital videotransmission uden forringelse af billedkvaliteten. A Brug et HDMI-kabel (følger ikke med) til at forbinde HDMI OUT på dette DVD-system med HDMI IN på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. HDMI-TV, HDCP-kompatibelt DVI-TV). B Når du har foretaget den nødvendige tilslutning, installation og indstilling, så skal du fi nde de optimale HDMI-lyd og -videoindstillinger under Siden lydindstillinger og Siden videoindstillinger. Nyttige tip: HDMI er bagudkompatibel med nogle DVIapparater vha. en adapter. Hvis der er tilsluttet en DVI-enhed, skal der bruges et lydkabel til lydoverførsel. De fl este ældre DVI-baserede enheder er ikke HDCP-kompatible og afspilning er ikke mulig. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 112

12 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Fastgør kloen i åbningen FM-antenne MW- antenne 1 2 SUB- FRONT WOOFER RIGHT HDMI OUT FRONT LEFT L R MAINS~ FM/MW ANTENNA MW FM 75 Trin 4: Tilslutning af FM- og AM- antenne A Forbind den medfølgende MW-rammeantenne til MW-stikket. Placer MW-rammeantennen på en hylde eller fastgør den til et stativ eller en væg. B Forbind den medfølgende FM-antenne til FMstikket. Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen. Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke). Nyttige tip: Juster antennernes placering, så du får den bedst mulige modtagelse. Placer antennerne så langt væk fra TV et, videobåndoptageren og andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 113

13 HDMI OUT FRONT LEFT L R FM/MW ANTENNA MW FM 75 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) SUB- WOOFER FRONT RIGHT MAINS~ Trin 5: Tilslutning af strømkablet Når alt er forbundet korrekt, kan du sætte netledningen i en stikkontakt. Eco Power-lyset på dvd-systemet tændes. Du må ikke oprette eller ændre tilslutninger, når der er tændt for strømmen. Nyttige tip: På identifi kationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype. TIPS: Kontroller, at strømmen til alle apparater er afbrudt, før du tilslutter dem eller ændrer tilslutningerne. 114

14 Øvrige tilslutninger DIGITAL OUT SUB- WOOFER HDMI OUT Tilslutning af lyd fra en lyd/ videoenhed Dette DVD-system har analog og digital lydforbindelse. Hvis du vil have glæde af surround-lyd med fl ere kanaler, kan du forbinde lydudgangen fra en lyd/videoenhed (f.eks. VCR, kabel/satellitboks eller TV) til dette Home Theatre-lydsystem. Brug et lydkabel (rødt/hvidt - medfølger ikke) til at forbinde AUX IN-stikkene på dette DVD-system til AUDIO OUT-stikkene på en analog lyd- eller videoenhed. FRONT RIGHT FRONT LEFT Hvis du vil høre lyden, skal du trykke på AUX/DI for at vælge AUX som den lydkilde, du vil benytte. L R MAINS~ FM/MW ANTENNA Brug et koaksialkabel (følger ikke med) til at tilslutte DIGITAL IN-stikket på dette DVDsystem til DIGITAL OUT-stikket på den tilsluttede enhed. Hvis du vil høre lyden, skal du trykke på AUX/DI for at vælge DI som den lydkilde, du vil benytte. Nyttige tip: Hvis du ikke bruger scart- eller HDMI-kablet til at tilslutte til dit TV, er du nød til at foretage tilslutning af lyd til TV et for at kunne høre lyden fra TV et gennem højttalerne i DVD-systemet. For at se billedet fra den tilsluttede videoenhed (f.eks. videomaskine) skal du forbinde enhedens VIDEO OUT-stik med TV ets VIDEO IN-stik og vælge den korrekte kanal på TV et. MW FM 75 Eller TIPS: Brugervejledningen til det tilsluttede ekstraapparat kan indeholde fl ere mulige tilslutninger. 115

15 Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVDsystemet Tryk fl ere gange på SOURCE-knappen på frontpanelet for at vælge: DISC MP3 DIRECT FM MW TV AUX DI DISC... Trin 2: Sådan finder du TVkanalen Inden du starter Kontroller, at du har tilsluttet alle nødvendige tilslutninger, før du fortsætter. A Tryk på SOURCE-knappen, indtil DISC vises på displayet. Eller Tryk på DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI eller MP3 DIRECT på fjernbetjeningen. Hvis USB-enheden genkendes, kan du trykke på DISC/USB for at skifte mellem DISC- og USB-tilstand. Tryk på TUNER for at skifte mellem FMog MW-båndet. Tryk på AUX/DI for at skifte mellem analogt og digitalt lydinput. Tryk på MP3 DIRECT for at afspille lyd fra din bærbare lyd/harddisk-afspiller, der skal være tilsluttet DVD-systemet. B Tænd TV et, og indstil den korrekte videokanal. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund. Du kan skifte til kanal 1 på TV-apparatet og derefter trykke på tasten til kanalskift på TVfjernbetjeningen, indtil Video In-kanalen vises på TV-skærmen. Du kan trykke på på TV ets fjernbetjening fl ere gange. Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO. Yderligere oplysninger fi nder du i brugervejledningen til TV et. Sådan skifter du til Eco Powerstrømbesparelsestilstand Tryk på STANDBY ON (2). Skærmen slukkes. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 116

16 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 3: Indstilling af sprog Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne manual. Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sproget til Visning på skærmen (OSD - On- Screen Display) til dette DVD-system forbliver det, du har angivet det til, uanset hvilke ændringer der udføres på sproget til DVD en. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. { General Setup Page } vises. B Brug tasterne til at fremhæve { OSD Language } (OSD-sprog). Tryk herefter på. General Setup Page Disc Lock Display Dim Program OSD Language Screen Saver DivX(R) VOD Code English Dansk Deutsch Espanõl Français Nederlands Norsk Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Du kan vælge dit foretrukne sprog til DVDafspilning. Hvis det valgte sprog optages på DVD-disken, vil DVD-systemet automatisk afspille disken med dette sprog. Ellers vil diskens standardsprog bruges i stedet. A Tryk to gange på for at stoppe afspilningen (hvis den er startet), og tryk herefter på SETUP. B Tryk fl ere gange på for at vælge { Preference Page } (Indstillingsside). C Brug tasterne og til at fremhæve en af nedenstående funktioner, og tryk herefter på. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default C Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. { Audio } (Lyd) Vælger det foretrukne sprog til lyden til DVDafspilning. { Subtitle } (Undertekster) Vælger det foretrukne sprog til undertekster til DVD-afspilning. { Disc Menu } (Disc-menu) Vælger det foretrukne sprog til diskmenuerne til DVD-afspilning. D Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 117

17 Sådan kommer du i gang (fortsat) Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge { Others } (Øvrige). Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode XXXX (se sidste side), og tryk på OK for at bekræfte. E Gentag trin C ~ D til andre indstillinger. Nyttige tip: Under DVD-afspilning kan du ændre sproget til lyd og undertekster ved at trykke på knappen AUDIO og SUBTITLE på fjernbetjeningen. Det ændrer imidlertid ikke de standardindstillinger, du har angivet her. På nogle DVD er kan sproget til undertekster/ lyd/menu kun ændres via DVD ens menu. Trin 4: Indstil TV et \ Valg af det korrekte farvesystem DVD-systemets, DVD ens og TV-apparatets farvesystemer skal passe til hinanden. Først da vil det være muligt at afspille en DVD på dette system. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV anvender, før du skifter TV-system. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Type }, og tryk herefter på. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component PAL NTSC Multi { PAL } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger PAL-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC disk og vise det i PAL formatet. { NTSC } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger NTSC-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en PAL disk og vise det i NTSC- formatet. { Multi } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, der er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 118

18 Sådan kommer du i gang (fortsat) D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. Følg de instruktioner, der vises på TV et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et). Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis et blankt eller forvrænget billede vises på TV-skærmen. Indstilling af TV-skærmen Indstil DVD-optagerens billedformat i overensstemmelse med det TV-apparat, du tilsluttet til DVD-optageren. Det format du vælger, skal være tilgængeligt på disken. Hvis formatet ikke er tilgængeligt, så vil indstillinger for visning på TV-skærmen ikke have indfl ydelse på billedet under afspilningen. A Tryk på SETUP i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden Videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Display } (TV-skærm), og tryk herefter på. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component 4:3 Pan Scan 4:3 Letter Box 16:9 Wide Screen { 4:3 Pan Scan } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV, og begge sider af billedet skal trimmes eller formateres til.t TV-skærmen. { 4:3 Letter Box } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV. I dette tilfælde vises et bred billede med sorte striber øverst og nederst på TV-skærmen. { 16:9 Wide Screen } Vælg denne, hvis du bruger et widescreen-tv. D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 119

19 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 5: Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV, der kan foretage progressiv scanning) Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver pga. det næsten dobbelte antal linjer højere billedopløsning og -kvalitet. Inden du starter... Kontroller, at du har sluttet DVD-systemet til et TV med progressiv scanning via Y Pb Prstikket (se Mulighed 4: Tilslutning af et TV med progressiv scanning eller component video-indgang ). A Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet). B Tænd for DVD-systemet og tryk på knappen SOURCE, indtil der står DISC på displayet. G Vælg { Progressive } > { On } og tryk derefter på OK for at bekræfte. H Læs beskeden på TV et, og bekræft din handling ved at vælge fra menuen og trykke på OK. Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen. Ellers skal du vælge { Cancel } og trykke på OK for at vende tilbage til den foregående menu. Der vises ikke noget billede på TV et, før du aktiverer progressiv scanning på TV et. I Aktiver progressiv scanning på TV et (se brugervejledningen til TV-apparatet). Der vises en meddelelse på skærmen J Bekræft dit valg ved at vælge fra menuen og trykke på OK. Konfi gurationen er færdig, og du kan nu nyde billeder i høj kvalitet. C Tænd for TV et, og skift til den korrekte videokanal. Det blå baggrundsskærmbillede til DVD en vises på TV et. D Tryk på SETUP på fjernbetjeningen. E Tryk fl ere gange på for at vælge { Video Setup Page } (Videoindstillinger). F Vælg { Component } > { Yuv } og tryk derefter på OK for at bekræfte. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting HDMI Setup Component On Off Yuv Rgb Hvis der ikke vises noget billede: A Tryk på EJECT ç. B Tryk på på fjernbetjeningen. C Tryk på MUTE på fjernbetjeningen. Nyttigt tip: Visse TV med progressiv scanning og High- Defi nition-tv er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD VIDEO-disk i progressiv scanning. I det tilfælde skal du deaktivere progressiv scanning på både DVD-systemet og TV et. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 120

20 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 6: Indstilling af SonoWavehøjttalerne F Brug -knapperne for at vælge { LISTENING POSITION }, og tryk på OK. Du kan justere SonoWave-højttalerne ved hjælp af tre parametre: Room Acoustics, Speaker Distance og Listening Position. SonoWave-højttalerne kan indstilles efter det omgivende miljø, så de giver den bedste ydeevne. FRONT L TV FRONT R A Tryk på og hold SOUND nede på fjernbetjeningen for at få vist indstillingerne til SonoWave-højttalerne. B Brug -knapperne for at vælge { ROOM ACOUSTICS }, og tryk på OK. Du vender tilbage til hovedsiden for indstilling af SonoWave-højttalerne ved at trykke en af tasterne eller. C Brug knapperne til at vælge lokaleforholdene, og tryk på OK for at bekræfte. { HARD } til beton/glasvægge. { SOFT } til trævægge. G Brug -knapperne for at vælge afstanden mellem lyttepositionen og SonoWavehøjttalerne, og tryk på OK for at bekræfte. { NEAR } til afstande under 1,5 meter. { DEFAULT } til afstande mellem 1,5 og 2,5 meter. { FAR } til afstande over 2,5 meter. D Brug -knapperne for at vælge { SPEAKER DISTANCE } og tryk på OK. H Indstillingerne for SonoWave-højttalerne er nu gennemført, og systemet afslutter automatisk indstillingerne. FRONT L TV FRONT R SPEAKER DISTANCE E Brug -knapperne for at vælge afstanden mellem de to SonoWave-højttalere, og tryk på OK for at bekræfte. { NEAR } til afstande under 1 meter. { DEFAULT } til afstande mellem 1 og 2,5 meter. { FAR } til afstande over 2,5 meter. TIP: De understregede valg er fabriksindstillingerne. Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SETUP for at forlade menuen. 121

21 Diskbetjening Diske der kan afspilles VIGTIGT! Hvis stop-ikonet (ø eller X) vises på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig på den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt. Læg aldrig andre genstande end diske i diskskuffen. Hvis du gør dette, kan det medføre, at diskafspilleren ikke virker. DVD-hjemmebiografsystemet kan afspille: DVD er (Digital Versatile Discs) VCD er (Video-CD er) SVCD er (Supervideo-CD er) DVD+R[W] er (Færdiggjorte DVD+Recor dable[rewritable]) CD-R(W) (lyd-cd er) MP3/Windows Media -lyddiske, billedfi ler (Kodak, JPEG) på CD-R(W). ISO 9660/UDF-format JPEG-opløsning understøttes op til 3072 x 2048 Understøttede samplingfrekvenser: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbit/s), variable bithastigheder (gennemsnit 128 kbps) DivX-fi ler på CD-R[W]/DVD+R[W]: DivX 3/4/5/6, DivX Ultra Understøtter QPEL (Quarter Pixel). Regionskoder til DVD-diske DVD-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme region som din afspiller. Regionskoden for dette DVD-system fi ndes på bagpanelet. Afspilning af en disk A Tryk på SOURCE fl ere gange, indtil DISC vises på displayet (eller tryk på DISC/USB på fjernbetjeningen). B Tænd for TV et og indstil det på Video Inkanalen til DVD-systemet (f.eks. EXT, 0, AV ). Du bør nu se den blå DVDbaggrundsskærm på TV et. C Læg en disk i diskskuffen. Kontroller, at etiketten på disken vender opad. En dobbeltsidet disk skal lægges i skuffen med den side opad, som du vil afspille. Når du anvender en 8 cm-disk, skal du isætte den i midten af diskskuffen. D Afspilningen starter automatisk. På de følgende sider er der fl ere oplysninger om afspilningsfunktioner. E Du fjerner disken ved at stoppe afspilningen og trykke på EJECT ç. Du kan også trykke på og holde STOP - knappen på fjernbetjeningen nede for at skubbe disken ud. Nyttige tip: Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke afspilles på dette DVD-system. TIPS: Nogle diske kan ikke afspilles på denne optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder vedrørende den software, der er anvendt til optagelse/redigering. 122

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S DVD AFSPILLER XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S Inden brugen 2 15 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 9 Forskellige afspilningsmåder 12 VIDEO Afspilning af lyd/videofiler 21 Regionskode

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere