Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2"

Transkript

1 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Regelgrundlag Organisation Bestyrelsen Direktionen Øvrige medlemmer af daglig ledelse Risikotagere Ansatte i særlige funktioner Ansættelse og afskedigelse Organisationsdiagram Bestyrelsens vederlæggelse Direktionens vederlæggelse Direktionens fratrædelsesbestemmelser Uddrag af DS personalepolitik og generelle ansættelsesvilkår for medarbejderne Personalepolitik Aflønning - Grundløn Overenskomstansatte Kontraktansatte Pension Ferietillæg Fratrædelse Jubilæum Seniorpolitik Variabel aflønning Bestyrelsen Direktionen Risikotagere Ansatte i særlige funktioner Øvrige ansatte medarbejdere Aflønningsudvalg Bestyrelsens kontrol Oplysnings- og indberetningspligt Fornyelse Vedtagelse

3 1 Formål Lønpolitikken har til formål at fastlægge retningslinjerne for Danmarks Skibskredits (DS) aflønning af: Bestyrelsen Direktionen Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil Ansatte i særlige funktioner Øvrige ansatte medarbejdere Lønpolitikken skal medvirke til at sikre, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. 2 Regelgrundlag Rammerne for lønpolitikken er givet i Lov og Finansiel Virksomhed 71 og 77 a. - d., som selskabet er omfattet af ved henvisning fra Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut. I tilknytning til lovgivningen har Finanstilsynet udstedt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (BEK). Lønpolitikken skal indeholde retningslinjer for virksomhedens lønpolitik, der vedrører bestyrelsen og direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Bestyrelsen skal fastlægge selskabets lønpolitik og skal gennemgå denne mindst én gang om året med henblik på at tilpasse den til selskabets udvikling. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af selskabets øverste organ. 3

4 3 Organisation DS s øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger mindst tre og højest seks medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted. Der blev på den ordinære generalforsamling i 2008 for første gang indsat medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen. Der vælges 3 repræsentanter og 3 suppleanter. Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode. 3.1 Bestyrelsen Generalforsamlingsvalgte: Tidl. nationalbankdirektør Jens Thomsen (formand) Bankdirektør Peter Lybecker (næstformand) Økonomidirektør Fatiha Benali Adm. Direktør Jenny N. Braat Bankdirektør Glenn Söderholm Group CFO Trond Ø. Westlie Medarbejdervalgte: Relationship Manager Marcus Freuchen Christensen Analysechef Christopher Rex Senior Relationship Manager Henrik Rohde Søgaard 3.2 Direktionen Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet har bestyrelsen ansat: Adm. direktør Erik I. Lassen Direktør Per Schnack 3.3 Øvrige medlemmer af daglig ledelse Underdirektør Flemming Møller som kreditchef og Underdirektør Peter Hauskov som leder af Customer Relations 4

5 3.4 Risikotagere Bestyrelsen og direktionen er ifølge regelgrundlaget risikotagere. Direktionen har ansat følgende medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, som dermed også er risikotagere: Underdirektør Flemming Møller Finanschef Jan Roland Thomsen 3.5 Ansatte i særlige funktioner Ansatte medarbejdere, der er involveret i kontrolfunktioner, er medarbejdere, der er ansat og udfører kontrolopgaver i følgende funktioner: Intern kontrol Leder af Betaling & Kontrol og Middle Office Medarbejdere i Middle Office Back Office Leder af Compliance funktionen Credit Controller i Customer Relations Lederen af Betaling & Kontrol og Middle Office anses ikke som risikotager, idet både lederen og medarbejderne i Middle Office er pålagt, at enhver overskridelse skal rapporteres direkte til direktionen. 3.6 Ansættelse og afskedigelse Ansættelse og afskedigelse af øvrige medlemmer af daglig ledelse, risikotagere og ansatte i særlige funktioner foretages af direktionen. Ansættelse og afskedigelse af ansatte i intern kontrol funktionen, skal forhåndsgodkendes af bestyrelsens revisionsudvalg. 5

6 3.7 Organisationsdiagram Danmarks Skibskredit Organisationsdiagram pr. 1. januar 2014 En nærmere beskrivelse af de enkelte afdelingers ansvarsområder er defineret i selskabets personalehåndbog og forretningsgange. 6

7 4 Bestyrelsens vederlæggelse Medlemmerne af bestyrelsen modtager for 2014 et årligt honorar på DKK Formanden modtager for 2014 et årligt honorar på DKK og Næstformanden modtager et årligt honorar på DKK Medlemmerne af revisionsudvalget modtager herudover for 2014 et årligt honorar på DKK Bestyrelsens honorarer overvejes en gang årligt under hensyntagen til udviklingen i samfundsøkonomien, honorering i tilsvarende virksomheder og arbejdets omfang og evt. regulering indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Der er ingen aftale om variabel aflønning for selskabets bestyrelse. Bestyrelsens vederlæggelse for 2014 er reguleret med 16,67 pct. i forhold til Bestyrelsens vederlæggelse er senest blevet reguleret i Direktionens vederlæggelse Medlemmerne af direktionen har indgået en direktørkontrakt med selskabet. I kontrakten er aftalt en fast årlig aflønning bestående af grundløn, pensionsbidrag på 12,75 % af grundlønnen, ferietillæg på 3,25 %, firmabil, multimedier, forsikringer m.v. Det er aftalt at grundlønnen tages op til vurdering 1 gang årligt, hver den 1. januar. Vilkår i direktørkontrakterne og regulering af grundlønnen aftales med bestyrelsen. For 2014 er direktionens faste årlige grundløn aftalt til DKK for adm. direktør Erik I. Lassen og til DKK for direktør Per Schnack. Direktørkontrakterne indeholder ikke aftale om delvis variabel aflønning. 5.1 Direktionens fratrædelsesbestemmelser I de to direktørkontrakter er fastsat, at DS kan opsige ansættelsesforholdet med 18 måneders skriftligt varsel til ophør ved en måneds udgang. hvis aktionærerne i selskabet til tredjemand overdrager aktier i DS, der repræsenterer mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmerne, kan en direktør inden for 3 måneder efter en sådan overdragelse vælge at meddele DS, at direktøren betragter sig selv som opsagt med førnævnte varsel. I den nævnte situation vil direktøren være berettiget til en 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse i tillæg til løn under opsigelsen. 7

8 6 Uddrag af DS personalepolitik og generelle ansættelsesvilkår for medarbejderne 6.1 Personalepolitik DS ønsker at ansætte og fastholde medarbejdere på et højt fagligt niveau. Selskabets kunder og forretningsforbindelser stiller store krav og forventninger til selskabets kompetence og virksomhed i alle led og dermed til alle medarbejderes jobudførelse og fleksibilitet. Selskabet forventer derfor, at medarbejderne hver på deres felt er blandt de bedste til jobbet. Derfor skal selskabet være en attraktiv arbejdsplads, der stiller krav og lægger vægt på dygtighed, engagement og fleksibilitet. Selskabet forventer at medarbejderne løbende ajourfører relevant faglig viden. Selskabet vil aflønne den enkelte i overensstemmelse med betingelserne på jobmarkedet og i forhold til personlige kvalifikationer og stillingens ansvar og indhold. 6.2 Aflønning - Grundløn DS er omfattet af Standardoverenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår på pengeinstitut- og realkreditområdet. Overenskomsten fremgår af FA s hjemmeside I tilknytning til overenskomsten har selskabet og den faglige repræsentant indgået en "Husaftale for medarbejderne i Danmarks Skibskredit A/S", der er en integreret del af medarbejdernes ansættelsesvilkår. Som en del af husaftalen indgår bl.a. lokalaftale om lønpakker. 6.3 Overenskomstansatte DS har pr. 1. januar 2014 ansat 40 medarbejdere, som aflønnes indenfor overenskomstens område. Overenskomsten omfatter medarbejdere, som pr. 1. januar 2014 aflønnes med en årsløn på mellem kr (løntrin 3) og kr (løntrin 87). Medarbejderne modtager ved ansættelsen en ansættelsesaftale, hvor medarbejderens indplacering i det overenskomstbestemte ramme/trin system er angivet, samt hvilken grundløn dette medfører pr. år og pr. måned. 8

9 Grundlønnen reguleres i henhold til overenskomsten, der senest pr. 1. juli 2013 forøgede grundlønnen med 1,00 %. Evt. ekstraordinær regulering af grundlønnen på individuelt niveau tages op til vurdering hvert år pr. 1. januar. Den gældende overenskomst udløber den 1. april Regulering af grundløn i 2013 vil ske i overensstemmelse med de aftalte resultater ved de igangværende overenskomstforhandlinger mellem Finansektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. 6.4 Kontraktansatte DS har pr. 1. januar 2014 ansat 23 kontraktansatte medarbejdere, som aflønnes uden for overenskomstens område. Kontraktansatte medarbejdere omfatter bl.a. underdirektører, risikotagere og andre højere lønnede afdelingschefer og medarbejdere. Kontraktansatte modtager ved ansættelsen en ansættelseskontrakt, hvor medarbejderens årlige grundløn og øvrige ansættelsesvilkår er angivet. Grundlønnen tages op til individuel vurdering hvert år pr. 1. januar. 6.5 Pension Det er selskabets politik, at pensionering som udgangspunkt sker på tidspunktet, hvor det er muligt at ansøge om offentlig folkepension. Senest et år inden medarbejderen har mulighed for at ansøge om folkepension, har medarbejderen og lederen en dialog, hvor forholdene omkring den fremtidige pensionering aftales. Ved dialogen tages der udgangspunkt i medarbejderens ønsker og selskabets behov, ligesom bl.a. medarbejderens muligheder og kompetencer drøftes. Der kan på individuel basis eventuelt aftales en udskydelse af pensioneringstidspunktet. Aftalen kan omfatte en fortsat ansættelse i medarbejderens nuværende job, en deltidsansættelse eller en ansættelse med ændret ansvarsområde og heraf følgende ændret løn. Selskabet har indgået pensionsaftale med PFA Pension, der tager udgangspunkt i en opsparing til pension over et livsforløb, der sammen med den offentlige folkepension, vil give medarbejderen et pænt bidrag til opretholdelse af levestandarden ved pensionering. I pensionsaftalen er aftalt opsparing til pension frem til det tidspunkt, hvor medarbejderen kan søge om offentlig folkepension. Opsparing til pensionsformål sker ved at selskabet indbetaler de overenskomstfastsatte bidrag på pt. 12,75 % fra selskabet og 3,5 % fra medarbejderen, eller i alt 16,25 % af årslønnen til medarbejderens policer i PFA Pension. 9

10 Bidragssatsen fra selskabets side udgør den samme sats for kontraktansatte som for overenskomstansatte medarbejdere. Af det samlede bidrag indbetales bidrag op til pensionsloftet på ratepension, mens det overskydende beløb indbetales til livrentepension. Pensionsloftet for indbetaling til ratepension og ophørende livrenter er nedsat fra 1. januar 2014 til kr ,- årligt. Kontraktansatte medarbejdere er derfor på individuel basis tilbudt mulighed for nedsættelse af det samlede årlige pensionsbidrag til kr ,- samt betaling for forsikringsdækning og arbejdsmarkedsbidrag, mod at få det overskydende beløb udbetalt som løn. 6.6 Ferietillæg Der ydes medarbejderne ferie med løn efter ferieloven. Efter overenskomstens bestemmelser betales der i stedet for det i ferieloven omhandlede ferietillæg et særligt ferietillæg på 3,25 %, der udbetales 1. maj. Der anvendes samme ferietillæg for kontraktansatte som for overenskomstansatte medarbejdere. 6.7 Fratrædelse Opsigelse og fratrædelse af medarbejdere følger funktionærloven og den indgåede overenskomst. For overenskomstansatte og kontraktansatte er der ikke indgået usædvanlige fratrædelsesaftaler. 6.8 Jubilæum Ved medarbejderens 25 års og 40 års jubilæum i selskabet honoreres dette med et jubilæumsgratiale på en ekstra månedsløn til den pågældende medarbejder. 6.9 Seniorpolitik Som led i seniorpolitikken tilbydes medarbejdere over 60 år ansættelse på deltid mod tilsvarende nedgang i lønnen. Pensionsbidrag beregnes fortsat på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad. Medarbejdere på 60 år og derover tilbydes fra 1 til 5 årlige seniorfridage pr. år med løn. 10

11 7 Variabel aflønning 7.1 Bestyrelsen Der er ingen aftale om variabel aflønning for selskabets bestyrelse. 7.2 Direktionen Der er ingen aftale om variabel aflønning for selskabets direktion. 7.3 Risikotagere Efter bestemmelserne om lønpolitik i Lov og Finansiel Virksomhed 77 a. - d. vurderes det at Underdirektør Flemming Møller Finanschef Jan Roland Thomsen er medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Der er ingen aftale om variabel aflønning for risikotagerne. 7.4 Ansatte i særlige funktioner Efter bestemmelserne i 11 i Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, må en variabel løndel for ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner, ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Der er ingen kontraktmæssig aftale om variabel aflønning for ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner. Ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner, har på lige fod med øvrige ansatte medarbejdere mulighed for på individuel basis at modtage variabel aflønning i form af et årligt gratiale efter direktionens diskretionære vurdering af årets indsats. Direktionens diskretionære vurdering af årets indsats og tildeling af gratiale foretages uafhængigt af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. 11

12 7.5 Øvrige ansatte medarbejdere Selskabet ønsker at tiltrække og fastholde medarbejdere på et højt fagligt niveau. Selskabet aflønner derfor den enkelte i overensstemmelse med betingelserne på jobmarkedet og i forhold til personlige kvalifikationer og stillingens ansvar og indhold. Betingelserne på jobmarkedet indebærer, at det er normalt at tilbyde incitamentsaflønning til flere personalegrupper inden for den finansielle sektor. For Senior Relationship Managers (SRM er) i Customer Relations og ansatte i Finansafdelingen er der formuleret et grundlag, ud fra hvilket et evt. gratiale fastlægges diskretionært. Gratialet kan udgøre op til 25 % af medarbejderens faste aflønning. Denne gruppe af medarbejdere er ikke risikotagere eller ansatte i særlige funktioner. For øvrige ansatte medarbejdere, der ikke betragtes som risikotagere, bemyndiges direktionen til for kalenderåret 2014 at tildele en variabel aflønning i form af et årligt gratiale efter direktionens diskretionære vurdering af årets indsats. 8 Aflønningsudvalg Som følge af virksomhedens størrelse er der ikke nedsat et aflønningsudvalg. 9 Bestyrelsens kontrol Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal desuden føre kontrol med aflønningen af lederen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning og lederen af selskabets Compliance funktion og med den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol. Bestyrelsen skal kontrollere at: Der ikke tildeles variabel løn til direktionen og risikotagerne. De lovgivningsmæssige rammer er opfyldte. Aflønningen fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Aflønningen er i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Den samlede variable løn, som selskabet forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler selskabets mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. 12

13 Ved tilrettelæggelse af kontrollen, skal bestyrelsen tilsikre, at ansatte, der er involverede i udarbejdelse af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, er i besiddelse af den nødvendige sagkundskab, og, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, at de er uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med. Med henvisning til BEK 6 og 7 har bestyrelsen bemyndiget Regnskabs- og personalechefen til på sine vegne at foretage kontrollen af, om lønpolitikken overholdes. 10 Oplysnings- og indberetningspligt Selskabet skal mindst én gang årligt offentliggøre nedenstående oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil: Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken. Sammenhængen mellem løn og resultater. De væsentligste karakteristika ved selskabets aflønningsstruktur. Samlede beløb vedrørende aflønning fordelt på henholdsvis bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, med angivelse af følgende: a. Den samlede udbetalte løn i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn samt antallet af modtagere. b. Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelse, der er udbetalt i regnskabsåret, samt antallet af modtagere. c. Det samlede beløb for fratrædelsesgodtgørelse tildelt i regnskabsåret, antallet af modtagere samt angivelse af det højeste beløb, der er tildelt en enkelt person. Bestemmelsen finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses. Offentliggørelsen af oplysningerne skal fremgå af selskabets årsrapport. Formanden for bestyrelsen skal i sin beretning på selskabets ordinære generalforsamling redegøre for aflønningen af virksomhedens direktion. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønning i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og kommende regnskabsår. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om den faste løn samt de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, herunder betingelserne for at optjene og få tildelt bonus, tantieme og/eller aktiekursrelaterede incitamentsordninger m.v. samt for pensions-, fratrædelsesordninger og andre 13

14 fordele. Oplysningerne om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de øvrige elementer i aflønningen, skal ligeledes fremgå. Selskabet skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det pågældende regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem, har modtaget en samlet årsløn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til EUR 1 mio. 11 Fornyelse Politikken behandles næste gang på selskabets ordinære bestyrelsesmøde i december Vedtagelse Lønpolitikken er vedtaget af bestyrelsen på selskabets ordinære bestyrelsesmøde den 13. december

15 København, den 13. december 2013 Jens Thomsen Peter Lybecker Fatiha Benali (Formand) (Næstformand) Jenny N. Braat Marcus F. Christensen Glenn Söderholm Christopher Rex Henrik Rohde Søgaard Trond Ø. Westlie

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S Aflønningspolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2011 1 Indholdsfortegnelse: Side Formål... 3 Regelgrundlag... 3 Organisation... 4 Bestyrelsen... 4 Direktionen... 4 Øvrige medlemmer af daglig ledelse...

Læs mere

DS/15/18 Den 27. februar 2015

DS/15/18 Den 27. februar 2015 DS/15/18 Den 27. februar 2015 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 4 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen... 4 3.3 Øvrige

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K 14. marts 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox København K Den 11. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 8

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox København K Den 11. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Den 11. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K 20. marts 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 5, 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 4, 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Lønpolitik Den 7. december 2016

Lønpolitik Den 7. december 2016 Den 7. december 2016 Lønpolitik 2017 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385.

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385. 173 Lovtidende A Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 7 ISSN 0907-905X 2012 Udgivet den 2. maj 2012 11. april 2012. Nr. 385. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Lønpolitik for pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Lønpolitik for pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Side 1 af 5 beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Honorering af Direktøren fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne af den vedtagne lønpolitik. Bestyrelsen vurderer årligt Direktørens vederlag.

Honorering af Direktøren fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne af den vedtagne lønpolitik. Bestyrelsen vurderer årligt Direktørens vederlag. Lønpolitik for Tryg Garantiforsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Garantiforsikring A/S (herefter Tryg Garanti ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa

Lønpolitik. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsvirksomheder Gældende

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef 1. Formål og rammer Vederlagspolitikken skal understøtte DSB s strategi og værdier og har til formål at sikre grundlaget for løn-

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301 Gyldig fra 00 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder A. Oplysninger om indberetningspligt Antal/beløb

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt DANMARKS SKIBSKREDIT NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 27. februar 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 3, 2014 Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' I forlængelse af

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

Danske Bank-koncernen

Danske Bank-koncernen Danske Bank / Uddrag af Årsrapport 2015 65 33. Vederlag til ledelsen samt væsentlige risikotagere Denne note indeholder oplysning om aflønning af koncernledelsen i form af bestyrelse og direktion samt

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, og næstformanden modtager dobbelt grundbeløb.

Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, og næstformanden modtager dobbelt grundbeløb. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder lov om finansiel

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

D A G S O R D E N. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Til selskabets aktionærer Den 16. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S I henhold til selskabets vedtægter 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Danmarks

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30. IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S

Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30. IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S SELSKABSMEDDELELSE 4. september 2015 Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30 IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere