IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø"

Transkript

1 Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent side 1

2 Bestyrelsen og administrator Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Ejerforeningen Blåbærhaven, Kokkedal. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Endvidere oplyses, at bestyrelsen ikke er bekendt med, at der forfindes kautions-, garanti-, eller lignende forpligtigelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten. Årsrapporten for 2006 for Ejerforeningen Blåbærhaven udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr efter indbetaling af a'contobidrag. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling i forhold til nærværende årsrapport. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den / 2007 Som administrator: Kuben Ejendomsadministration A/S I bestyrelsen: Susanne Sønderstrup Michael Wenzel Kurt Simonsen Bo Madsen Thomas Bak Nielsen Godkendt på ejerforeningens generalforsamling den, / 2007 Dirigent side 2

3 Revisionspåtegning Til ejerne i Ejerforeningen Blåbærhaven, Kokkedal Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2006 Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 15. marts 2007 IN-REVISION A/S Bjørn Bengtsson statsautoriseret revisor side 3

4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt. Resultatopgørelsen Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Inspektørlejlighed er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. side 4

5 Resultatopgørelse for året 2006 Realiseret Budget Budget t.kr. t.kr. Medlemsbidrag (til fællesudgifter)... Videresalg til ejere... Renter og gebyrer på medlemsbidrag m.v.... Udlejning af selskabslokale... Elforbrug i solklub... Indgået tidligere afskrevne fordringer... Renteindtægter - bank... Indtægter i alt EJENDOMSOMKOSTNINGER: Elektricitet (fællesanlæg)... Vand og varme, afsat (fællesanlæg)... Vand og varme, restafregning (fællesanlæg)... Renovation jf. note 1... Gager og sociale ydelser... Personaleomkostninger... Drift af inspektørlejlighed, jf. note 2... Renholdelse af udendørsarealer... Rengøring/vand kvalitet... Fremtidige småprojekter... Uforudsete udgifter... Ejendomsomkostninger i alt VEDLIGEHOLDELSE: Reparation og vedligeholdelse jf. note 3... Nyanskaffelser jf. note 4... Vedligeholdelse m.v. i alt (transport) side 5

6 Realiseret Budget Budget t.kr. t.kr. (transport) ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: Resultatopgørelse for året fortsat Administrationshonorar... Opgavehonorarer bestyrelse... Revision... Advokat... Konsulent/rådgivning, tilstandsrapport... Forsikringer... Falck... Kontorartikler og porto m.v.... Telefon/Internet og domæne... Bankgebyrer, RKI m.v... Generalforsamling - bestyrelsesarbejde... Arbejdstøj og lign.... Gaver... Tilskud fællesaktiviteter... Inkassoomkostninger... Indtægtsført gl. varme fraflyttere... Indtægtsført hens. til tab på medlemsbidrag... Diverse... Administrationsomkostninger i alt Renteudgifter - administration og kreditor... Renteudgifter i alt FÆLLESUDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT side 6

7 Balance pr. 31. december /12-05 AKTIVER Note 31/12-06 t.kr 0 Inspektørlejlighed Mellemregning varmeregnskab Forudbetalte omkostninger Bankindestående Kassebeholdning Tilgodehavender hos medlemmer Diverse tilgodehavender AKTIVER I ALT side 7

8 Balance pr. 31. december /12-05 PASSIVER Note 31/12-06 t.kr FORPLIGTELSER: 19 Skyldig revision Skyldige omkostninger Indeholdt A-skat og AM-bidrag og sociale ydelser Feriepengeforpligtelse Skyldig vand 16/9-31/ Afsat ejendommens andel vand og varme Forudbetalt fællesbidrag Mellemregning administrator Depositum vedrørende selskabslokale FORPLIGTELSER I ALT HENLÆGGELSER: 10 Hensat til mødegåelser af tab på medlemsbidrag HENLÆGGELSER I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser... 7 side 8

9 Noter 1 Renovation Realiseret Budget Budget t.kr. t.kr. Renovation - kommunen Renovation - affaldsposer Renovation - container Renovation i alt Drift af inspektørlejlighed Leje Medlemsbidrag til ejer- og antenneforening Ejendomsskat, el og varme Drift af inspektørlejlighed i alt Reparation og vedligeholdelse Maskiner/vaskerier Traktorer/maskinpark Tag - løbende vedligeholdelse Ventilatorer Bygninger - ydre - løbende vedligeholdelse Bygninger - indre - løbende vedligeholdelse Helseafdeling/svømmehal Selskabslokale Materiale / containergård Udendørsarealer og beplantning Isenkram Elarbejde og el-artikler Reparation og vedligeholdelse i alt side 9

10 Noter 4 Nyanskaffelser Realiseret Budget Budget t.kr. t.kr. Værktøj m.v Traktor/maskinpark Udendørs fællesfaciliteter Nyanskaffelser selskabslokale Nyanskaffelser helseafdeling Kontormaskiner, inventar m.v Nyanskaffelser i alt Inspektørlejlighed - bogført værdi 2005 Saldo pr. 1. januar Afskrivning i regnskabsåret... Bogført værdi pr. 31. december Ejendomsværdi Lejligheden er pr. 31/ ubehæftet. Ifølge generalforsamlingsbemyndigelse af 23/ kan bestyrelsen belåne lejligheden med realkreditlån. 6 Egenkapital 2005 Saldo primo... Resultat for regnskabsåret... Saldo ultimo side 10

11 Noter 7 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Kassekredit max. kr ifølge generalforsamlingsbemyndigelse af 23/ Varmeregnskab 2005 t.kr. Varmeregnskab 2006 ejendommen totalt Betalt vand a'conto 16/ / Beregnet vandforbrug a'conto 16/ / Beregnet vandforbrug a'conto 16/ / Vand i alt... Betalt fjernvarme Varme i alt... Overført varmeudgift fra Reparation og vedligehold af varmeanlæg... Måleraflæsning varme og vand... ELO-abonnement Total til fordeling mellem ejere og ejendommen... Ejernes andel Betalt a'conto vand... Betalt a'conto varme... I alt a'conto Totalt til fordeling mellem ejere og ejendommen JN/A side 11

12 Budget Hovedtal Bilag 1 B B B B B B (i kr.) Medlemsbidrag pr. måned pr. andel Samlede indtægter Samlede omkostninger Årets resultat Foreningens formue ultimo året Væsentligste projekter: Nyt tag - år 2009 side 12

13 Budget Hovedtal Bilag 2 Lejlighedernes fordelingsantal Aktuelt 2/956 3/956 4/956 5/956 6/956 Fællesudgifter januar - december , , , , ,0 Varme a'conto ,0 225,0 300,0 375,0 450,0 Vand a'conto ,0 195,0 260,0 325,0 390,0 Antenneforeningen (gennemsnit) ,81 128,81 128,81 128,81 128,81 Total pr. måned januar-december , , , , , Budget Fællesudgifter januar - december , , , , ,0 Varme a'conto ,0 225,0 300,0 375,0 450,0 Vand a'conto ,0 195,0 260,0 325,0 390,0 Antenneforeningen ,25 130,25 130,25 130,25 130,25 Total pr. måned januar-december , , , , , Budget Fællesudgifter januar - december , , , , ,0 Varme a'conto ,0 225,0 300,0 375,0 450,0 Vand a'conto ,0 195,0 260,0 325,0 390,0 Antenneforeningen ,25 130,25 130,25 130,25 130,25 Total pr. måned januar-december , , , , ,25 De budgetterede medlemsbidrag kan ændres, såfremt bestyrelsen finder det fornødent. side 13

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere